WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr"

Transcriptie

1 WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr

2 lnformatie over onze dienstverleninq Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Naam en adres Onze gegevens luiden:: WoonGoed Hypotheken Zuidlangeweg TP Dinteloord Aard van dienstverlenino Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:. schadeverzekeringen r levensverzekeringen. hypothecair krediet. consumptief krediet. spaarrekeningen In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening L ijf re nte be I e g g i n g s recht. 1. schadeverzekerinqen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage t'rjdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekeri ng, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering etc. 2. verzekerinoen die een (vaste) som qeld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. 3. levensverzekerinqen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. 4. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. 5. financieel advies. Dit houdt in dat wij op basis van door u te verstrekken gegevens u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomstenveilig stellen dan welte doen toenemen.

3 Onze kwaliteit L ons kantoor is inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: ons kantoor is aangesloten bij:. Kifidklachtenregeling. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs 4. dit betekent dat wij zijn aangesloten bij één of meer organisaties die een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peilwordt gehouden. 5. onze adviseurs bekwamen zich in hun vak door permanent educatie. 6. wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijksverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Klachten Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Kifid, Adviesvrii Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Geen zeooenschap Wij zr1n een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekering - maatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

4 Wiize van beloninq Met u zal de mogelijkheid besproken worden van werkzaamheden op basis van urendeclaratie, abonnement of kostenvergoeding door de maatschappij. L wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappijwaar uw verzekerin gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. 2. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. 3. sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd. 4. voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. 5. op het moment dat meenruerk ontstaaten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. 6. bij het verlenen van opdrachten vragen wij een voorschot op de nog te maken kosten. 7. wij specificeren onze nota's naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Wat venruachten wii van u? Beëindiqinq relatie 1. u mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij venrvachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoonrvaarden verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet in zijn geheelte vergoeden. heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, venruachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. 4. onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende ondenruerpen : geboorte, samenwonen, huwelij k, scheid i ng, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. 5. wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. 6. indien u ons telefonisch een opdracht geeft dient u deze te bevestigen middels post, fax of u hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekering over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. 2. ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij WoonGoed Hypotheken tot dat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt doch nooit langer dan de in sub 3 genoemde periode van drie maanden.

5 3. als het in het vorenbedoelde artikel 2zich voordoet bent u verplicht al het mogelijk te doen om zo spoedig mogelijke, doch in ieder geval binnen 3 maanden, een overvoer van uw portefeuille naar een ander intermediair bewerkstelligen. 4. indien u niet handelt conform in artikel 3 heeft WoonGoed Hypotheken het recht om: a. uw portefeuille aan de maatschappij over te dragen b. u kosten in rekening te brengen voor zaken die niet tot haar competentie behoort. Onze bereikbaarheid wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: WoonGoed Hypotheken telefoonnummer : WoonGoed Hypotheken faxnummer : Q2 buitendienst telefoonnummer : Website : E- mail : wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van uur tot en met uur en op vrijdag van uur tot uur. voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen op bovengenoemde nummers bij spoed, zoals een ernstig ongeval, overlijden of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via het mobiele nummer: als niemand op ons kantoor aanwezig is, adviseren wij u uw boodschap in te spreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. De premie Akkoordverklarinq 1. ons kantoor maakt gebruik van incasso door de verzekeraar. a. premieafschrijvingen vinden plaats zoals met u is afgesproken. b. premies kunnen per maand, per kwartaal, per halfjaar en per jaar betaald worden. c. als er extra kosten door de verzekeraar in rekening wordt gebracht vanwege periodieke betaling wordt u daarover ingelicht. d. als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. e. het is belangrijk dat u de premie tijdig betaalt. Indien u de premie niet trldig betaald kan de verzekeringsmaatschappij bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen u in rekening worden gebracht. f. als u venruacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. g. indien u op grond van de verzekeringsvoonvaarden recht heb op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. Als blijk dat deze dienstenwijzer aan u uitgereikt is en dat u op onze website: kennis heeft kunne nemen van onze algemene voonivaarden dat de consequenties u duidelijk zijn zult u onderstaande verklaring tekenen die één geheel uitmaakt met deze dienstenwijzer.

6 OntvanqstverklarinE Hierbijverkla(a)r(t)en en van WoonGoed Hypotheken de Dienstenwijzer hebben ontvangen en dat na uitleg de inhoud bekend is en dat de verplichtingen en gevolgen duidelijk zijn en er mee bekend te zijn dat op al onze werkzaamheden algemene voorwaarden van WoonGoed Hypotheken van toepassing zijn en deze zonder enig voorbehoud te accepteren. Plaats: Datum: Voor akkoord: WoonGoed Hypotheken 6

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor de cliënten van:

Dienstenwijzer voor de cliënten van: Dienstenwijzer voor de cliënten van: Naam kantoor: Assurantiekantoor Van Wijk Adres: Hofstraat 2-A Postcode /woonplaats: 3401 DE IJsselstein Website: www.vanwijkadvies.nl Telefoon: 030-6883941 E-mail:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V.

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Duidelijkheid over de dienstverlening ASV Automobielbedrijven B.V. vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht !"! Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle adviezen en diensten die wij u kunnen aanbieden. In deze dienstenwijzer kunt u de gewenste informatie terugvinden. Mocht u desondanks

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadressen Markt 2a Rijksweg 130

Nadere informatie