dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen (hierna genoemd financiële producten). Ons dienstverleningsdocument voldoet aan het bepaalde in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Wie zijn wij Van Daatselaar Assurantiën V.O.F. in Hoogeveen is opgericht in Bij onze sactiviteiten zijn wij vrij die verzekeringsmaatschappijen en banken (hierna genoemd financiële instellingen) te selecteren die het best past bij het risicoprofiel onze klant. Periodiek maken wij een selectie de financiële producten die financiële instellingen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursinstellingen. Wij bepalen zelf wie deze financiële instellingen zijn. Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten een bepaalde financiële instelling. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele financiële instelling heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Onze uitgebreide kennis en uitstekende reputatie bieden ons toegang tot een groot gedeelte de financiële markt, wat voor onze klanten een waarborg voor optimale zekerheid is. Naam en adres Onze gegevens luiden: Van Daatselaar Assurantiën V.O.F., gevestigd op het adres Beukemaplein 16, 7906 AK te Hoogeveen. U kunt ons bereiken op de volgende wijze: per telefoon (0528) , per fax (0528) of op ons algemene adres U bent natuurlijk ook welkom op ons kantoor, onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag, uur t/m 12:00 uur en 13:00 uur t/m uur. Buiten kantooruren kunt u ons in dringende gevallen bereiken op telefoonnummer (06) Ons kantoor is actief op het internet, onder de naam Wij zijn ingeschreven bij de Kamer Koophandel te Meppel onder nummer Onze dienstverlening Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied verzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten, pensioenen en kredieten als volgt dienst. Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden onze klant; Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren; Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen. Wij begeleiden de klant na aanschaf het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering, bijvoorbeeld ingeval overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling. De dienstverlening onze website is anders dan onze kantoordienstverlening. Bij het afsluiten een verzekering via onze website adviseren wij u niet. Deze dienstverlening kenmerkt zich als execution only. De klant kan zich op deze wijze uitstekend informeren omtrent de polisvoorwaarden onze verschillende aangeboden verzekeringsproducten. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie. De aansprakelijkheid voor het afsluiten een verzekering via onze website rust dan ook volledig bij de klant. versie

2 Onze kwaliteit Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) stelt. Wij beschikken daarom over de vereiste vergunningen. Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet en spaarrekeningen. Schade- en levensverzekeringen, hierbij valt o.a. te denken aan: ziektekosten-, arbeidsongeschiktheid-, reis-, auto-, brand- en aansprakelijkheidverzekeringen, lijfrente, koopsompolissen en spaarverzekeringen. Overige financiële diensten, hierbij valt o.a. te denken aan: hypotheken, doorlopend krediet, persoonlijke lening en (bank)sparen. Bij financiële producten zullen wij uw persoonlijke situatie schriftelijk vastleggen in het klant- en risicoprofiel, tevens stellen wij een adviesmotivatie op. Wij zijn aangesloten bij Autoriteit Financiële Diensten (AFM) Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Registratie AFM De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op financiële instellingen die actief zijn in sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer: Voor al uw vragen over het toezicht kunt u contact opnemen met het meldpunt de AFM, Het telefoonnummer is (5 cent per minuut) en bereikbaar maandag t/m vrijdag, uur t/m uur. Het postadres is: AFM, t.a.v. afdeling consumentenvoorlichting, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Registratie Kifid/Behandeling klachten Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent over onze dienstverlening, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Ons kantoor is geregistreerd bij het Kifid onder aansluitnummer: U kunt contact opnemen met Kifid. Het telefoonnummer is en bereikbaar maandag t/m vrijdag, uur t/m uur. Het postadres is: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wat verwachten wij u Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren juiste en volledige gegevens aan ons kantoor. Mocht u zaken verzwijgen i.v.m. een hypotheek-, en/of verzekeringsaanvraag dan kunt u verwachten dat een financiële instelling uw aanvraag kan afwijzen. U kunt ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Tevens kan de betreffende partij u aansprakelijk stellen voor geleden schade en/of fraude. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit in de ruimste zin het woord. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg niet tijdige aanlevering gegevens. Financiële producten zoals bijvoorbeeld verzekeringspolissen worden door ons op juistheid gecontroleerd. Wij vragen u ook altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen en eventuele onjuistheden aan ons door te geven. Wij verwachten ook u dat u uw premie en rente tijdig betaald om zo betalingsachterstanden te voorkomen. versie

3 Komt u financieel in de problemen dan worden wij hier graag tijdig op de hoogte gesteld. Wij kunnen dan gaan beoordelen of er misschien andere mogelijkheden voor u zijn. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Voor de uitvoering onze dienstverlening beschikken wij over uw persoonlijke gegevens. Conform de Wbp kunt u erop vertrouwen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Wij zullen uw gegevens niet aan derden overhandigen zonder u hier op de hoogte te hebben gesteld. Beëindiging relatie U heeft het recht om op ieder moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw financiële instelling verzoeken de lopende zaken over te dragen aan de tussenpersoon uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande financiële producten intact blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw financiële product ligt bij ons als tussenpersoon totdat een andere tussenpersoon deze zorgplicht ons overneemt. Hoe worden wij beloond Als kantoor maken wij kosten, voorbeelden hier zijn o.a.: wettelijke verplichte opleidingen, automatisering, huisvesting, wettelijke verplichte abonnementen (AFM, Kifid), reiskosten etc.. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding die wij financiële instellingen ontgen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze vergoeding noemen wij provisie. De financiële instelling zal deze vergoeding bijna altijd verwerken in de prijs het financiële product. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze vergoeding rechtstreeks betaalt. Deze wijze vergoeding noemen wij declaratie. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie of rente lager wordt. Ook combinaties deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk. Aan het begin onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is. U ziet exact wat onze beloning is Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij u wel globaal aangeven wat gemiddeld genomen de beloning onze dienstverlening is. In de tabel laten wij als voorbeeld een aantal diensten zien. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan de en begeleiding een dergelijke dienst. De tabel treft u aan op de volgende pagina. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. Beloning op basis declaratie: sommige onze diensten berekenen wij u op basis uurtarieven of een standaardtarief dat wij vooraf met u hebben overlegd. Als wij diensten verlenen op basis declaratie (fee) dan treft u in tabel de indicaties voor het aantal te declareren uren aan. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting zowel de inhoud de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte de financiële consequenties die dit voor u heeft. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Uiteraard specificeren wij onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. versie

4 Het standaard uurtarief ons kantoor bedraagt 100,- excl. 21% BTW. U krijgt alleen de werkelijk bestede uren in rekening, echter nooit meer dan vooraf door ons als maximum is aangegeven. In beginsel hoeft u aan ons geen BTW te betalen. Indien u echter geen product afsluit, maar wij hebben u wel geadviseerd dan moeten wij wettelijk BTW bij u in rekening brengen. Het uurtarief inclusief BTW bedraagt dan 121,00. Hoe leest u de tabel In de eerste kolom staan een aantal veel voorkomende financiële producten waarover wij regelmatig adviseren en type klanten die wij dienst mogen zijn. In de tweede kolom geven wij aan welke diensten wij aan u verlenen. In de derde kolom geven wij aan hoeveel financiële instellingen wij gebruikelijk de producten analyseren voordat wij u daaruit een advies geven. In de vierde kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn gemiddelden. Uw situatie kan hier afwijken. In de vijfde kolom treft u de gemiddelde vergoeding onze kosten aan indien wij al onze kosten vergoed krijgen via de aanbieder waar het product afgesloten wordt. Deze kosten vormen dan een onderdeel de premie of de rente die u gespreid over de hele duur de overeenkomst aan de aanbieder betaalt. In de zesde kolom treft u de gemiddelde vergoeding onze kosten aan indien wij al onze kosten rechtstreeks aan u in rekening zouden brengen. Product/type klant Aard onze dienst Reikwijdte Indicatie aantal uren Vergoeding uitsluitend via aanbieder Vergoeding uitsluitend via cliënt hypotheek nieuw 2 e hypotheek oversluiting wijziging ca uren 25 uren 1.000,= 3.500,= oudedagsvoorziening 5 uren 15 uren 100,= 2.500,= fiscaal gefaciliteerde bankspaarproducten ca ,= 1.500,= versie

5 overige complexe financiële producten Overlijdensrisico- en uitvaartverzekering woonlastenbescherming ca ,= 1.500,= uitsluitend tegen jaarlijkse administratiekosten 45,= uitsluitend tegen jaarlijkse administratiekosten 45,= Vragen Wij hopen u met deze informatie dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stelt u ze ons dan gerust. versie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12

Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12 Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie