Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING"

Transcriptie

1 FIETSERZEKERING slot fiets en beschadiging (incl. administratiekosten) Dit origineel opsturen naar: Antwoordnummer 450, 7900 B Hoogeveen Unigarant N.., Postbus RP te Hoogeveen, handelsregister nr De verzekerde risico s worden gedragen door U erzekeringsmaatschappij N..

2 ERZEKERINGSOORWAARDEN FIETSERZEKERINGEN FTS UGA ARTIKEL 1. DEFINITIES De begrippen in deze voorwaarden hebben een bindende omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Fiets: de op het verzekeringsbewijs omschreven fiets. 2. ATB, Racefietsen: indien als zodanig genoemd, een fiets die grotendeels overeenkomt met fietsen die in brochures van fietsfabrikanten als ATB, mountainbike of racefiets zijn aangeduid. 3. Elobike: fiets met elektrische trapondersteuning. 4. Accessoires: de aan de fiets, ATB of racefiets, bevestigde extra onderdelen, zoals vermeld op de aankoopnota en waarvan de prijs is opgenomen in het verzekerde bedrag. 5. erzekerd bedrag: Het bedrag zoals vermeld op het verzekeringsbewijs en waarover is betaald, maar niet hoger dan: a. voor nieuwe fietsen (maximaal 1 ar oud); de op het moment van aankoop van de fiets geldende catalogusprijs, verhoogd met de nieuwprijs van een apart aangeschaft ART goedgekeurd slot en ; b. voor gebruikte fietsen; de aanschafwaarde van de fiets, of de waarde getaxeerd door de rijwielhandelaar; 6. Wij, onze: Unigarant N. Postbus , 7900 RP Hoogeveen, voor rekening en risico van U erzekeringsmaatschappij N.. te Hoogeveen. 7. U, uw: de eigenaar van de fiets en degene die de verzekering heeft gesloten. 8. Schadegebeurtenis: Een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of en/of de tot uitkering gerechtigde, alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan. 9. Totaal verlies: a. Indien de fiets na diefstal niet binnen 48 uur is teruggevonden; b. Indien beschadiging is meeverzekerd, als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de fiets voor het schadegeval. 10. Slot: een ART goedgekeurd slot, waarvan en aan Unigarant zijn opgegeven. ervanging van een slot en/of sleutel dient uitsluitend via de slotenfabrikant te geschieden. Tevens dient hiervan bij ons melding te worden gedaan. ARTIKEL 2. GRONDSLAG De grondslag wordt gevormd door de door u verstrekte gegevens en de polis die is afgegeven. ARTIKEL 3. OANG AN DE ERZEKERING erzekerd is schade waar ter wereld ook ontstaan: 1. bij een diefstalverzekering: door diefstal; 2. bij een verzekering tegen diefstal en beschadiging: door diefstal of elk ander van buiten komend onheil. ARTIKEL 4. ERPLICHTINGEN U bent op straffe van verlies van rechten uit deze overeen komst het volgende verplicht. 1. Zorgplicht Alle voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade door onder andere: a. de fietssleutels zorgvuldig te bewaren en niet onbeheerd achter te laten in kleding, tas, garderobe etc.. b. het slot te gebruiken op de wijze waarvoor het is ontworpen, door het frame vast te zetten aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal. 2. Bij (diefstal) schade De schadegebeurtenis zo spoedig mogelijk bij ons te melden door middel van het schadeformulier. a. In geval van schade door aanrijding of beschadiging: - Indien de schade groter dan 250, ons eerst toestemming te vragen, alvorens opdracht tot reparatie te geven; - na reparatie de gespecificeerde nota aan ons te zenden. b. In geval van schade door diefstal de volgende zaken over te leggen; - bewijs van aangifte bij de politie; - originele sleutels van het slot, waarvan minimaal 1 sleutel gebruikssporen dient te vertonen en waarvan de nummers moeten overeen komen met de geregistreerde nummers. Het risico van verzending van de sleutels naar ons is voor u; - het verzekeringsbewijs en de aankoopnota. c. U moet ons meteen in kennis te stellen indien de fiets is teruggevonden. 3. Algemeen U moet voorts bij iedere schade: - alle ontvangen bescheiden aan ons doorzenden; - alle door of namens ons gevraagde inlichtingen verstrekken; - alle door of namens ons gegeven aanwijzingen opvolgen; - zich onthouden van alles wat de belangen van ons kan benadelen. Indien u of een gebruiker van de fiets zich niet houdt aan deze verplichtingen en daardoor onze belangen worden geschaad, kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze verzekering. ARTIKEL 5. DEKKING TERRORISERISICO oor schade als gevolg van terrorisme of gedragen ter voorbereiding daarvan, hierna te noemen het terrorismerisico is de schadevergoeding beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N... De afwikkeling van schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N... De omschrijving van de terrorismedekking en het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder nummer 78/2003 en onder nummer 79/2003. ARTIKEL 6. UITSLUITINGEN De volgende schade zijn van de verzekering uitgesloten: 1. Slijtage: herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud en schade door waardevermindering. 2. Banden, krassen en andere kleine beschadigingen: schade aan, banden, bel, sbeschermers, kabels, kettingkast, snelbinders, verlichting en schade door krassen, tenzij door hetzelfde ongeval ook andere schade aan de fiets is ontstaan. 3. Wedstrijden: schade ontstaan tijdens deelname aan wedstrijden, of training daar voor. 4. erhuur: schade ontstaan tijdens gebruik voor verhuur. 5. toestemming/ opzet/ roekeloosheid: schade die voor verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. 6. olest: schade door atoomkernreacties, oorlog of een daarmee overeenkomende toestand of ontstaan als gevolg van onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwa pens met als doel het bestaande gezag omver te werpen. 7. Andere verzekering Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden gemaakt op schadevergoeding op grond van enige andere overeenkomst of voorziening. In dat geval wordt alleen schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat. 8. Gebruik slot: indien de fiets op het moment van diefstal niet op slot stond. 9. Geen originele sleutel: indien sleutel (s) bijgemaakt zijn die niet door de slotenfabrikant zijn geleverd (zie ook artikel 1.10). 10. Alcohol: schade ontstaan tijdens het fietsen onder invloed, waaronder wordt verstaan: het ver keren onder invloed van alcoholhoudende drank of een bedwelmend of op wekkend middel. 11. Premie: indien de niet is voldaan overeenkomstig artikel 11. ARTIKEL 7. EIGEN RISICO erzekeringnemer draagt per schadegebeurtenis een eigen risico bij: 1. Partiele schade: a. een ATB of een racefiets: 45; b. andere fietsen dan ATB of racefiets, Totaal verlies: a. een ATB of een racefiets: 20% van het ; b. van andere fietsen: 0%. Het eigen risico wordt in mindering gebracht op het bedrag aan schadevergoeding. ARTIKEL 8 SCHADEERGOEDING 1. Totaal verlies De eerste 3 ar na de - Bij een verzekering op basis van, vergoeding op basis het ; - Bij een verzekering op basis van, vergoeding op basis van het met een van 1% per volle verstreken maand, tot maximaal 25%. 3 ar na de : in alle gevallen, vergoeding op basis van het verzekerde bedrag waarop de volgende wordt toegepast: 4 e ar 25%, 5e ar en langer 50%. a. ergoeding in natura vindt plaats in de eerste 3 ar van de verzekering, indien: - de verzekering via een rijwielhandelaar is gesloten; - er geen van van toepassing is. Schadeafwikkeling gaat dan als volgt: - bij een verzekering van een nieuwe fiets, door levering van een nieuwe fiets van het zelfde en. Prijsstijging van het zelfde en wordt vergoed tot maximaal 10%. oor ATB s en racefietsen wordt geen prijsstijging vergoed. - bij een verzekering van een gebruikte fiets, door levering van een fiets in dezelfde staat als de verzekerde fiets op het moment van sluiten van de verzekering. Prijsstijging wordt niet vergoed. De schadevergoeding wordt altijd rechtstreeks overgemaakt aan de rijwielhandelaar bij wie de verzekering is gesloten. b. ergoeding in contanten vindt plaats rechtstreeks aan verzekerde, indien: - de verzekering is gesloten via een andere tussenpersoon dan een rijwielhandelaar; - een van toepassing is. Bij vergoeding in contanten wordt geen prijsstijging vergoed. c. Accessoires De in dit artikel omschreven regeling geldt ook voor. Prijsstijging wordt niet vergoed. d. Restanten De eventuele opbrengst van restanten wordt in mindering gebracht op de uitkering. 2. Partiele schade ergoed worden de reparatiekosten, of vervanging van met inachtneming van het eigen risico. 3. Overdracht van rechten Door betaling van schade zullen de rechten van verzekerde tot het bedrag van betaling overgaan op ons. erzekerde is verplicht, indien wij dit wensen, alle rechten welke hij terzake van de schade tegenover anderen mocht hebben schriftelijk aan ons over te dragen. 4 Expertise oor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgesteld, zal deze door een door Unigarant voor zijn rekening te benoemen deskundige worden vastgesteld. 5. Anti-diefstalchip Uitsluitend voor fietsen die zijn voorzien van een chip geldt een korting. Indien de korting ten onrechte is verleend, zal de schadevergoeding berekend worden in verhouding tot de betaalde. ARTIKEL 9. KLACHTENINSTANTIES Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst moeten eerst aan het klachten bureau van Unigarant worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van ons niet bevredigend is, kan verzekerde zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut erzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Desgewenst kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Nederlandse rechter. ARTIKEL 10. DUUR AN DE ERZEKERING 1. De verzekering gaat in op de op het verzekeringsbewijs vermelde. Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen gerekend vanaf het moment van afgifte van het verzekeringsbewijs. 2. De verzekering eindigt automatisch: a. op het tijdstip van vaststelling van totaal verlies van de fiets; b. 3 maanden nadat verzekeringnemer zich buiten Nederland heeft gevestigd; c. 1, 3 of 5 ar na de respectievelijk na de verlengings periode, afhankelijk van de gesloten verzekering. Wij kunnen de verzekering beëindigen door schriftelijke opzegging aan het laatst bekende adres van u met inachtneming van een termijn van 14 dagen. ARTIKEL 11. PREIEBETALING 1. U bent verplicht de te voldoen door middel van het afgegeven van een machtiging tot automatische incasso van het totaalbedrag aan, kosten en assurantiebelasting. Indien wij 28 dagen nadat wij opdracht tot incasso hebben gegeven nog niet blijvend, om welke reden dan ook, in het bezit zijn van de verschuldigde, is de verzekering niet ingegaan. Er bestaat dan geen recht op schadevergoeding. 2. De voor de verzekering op basis van wordt bepaald op basis uw op de van de verzekering. Bij verhuizing wordt geen verrekend. 3. Wij geven terug bij totaal verlies ingeval van een 5-ars verzekering, als dat plaatsvindt: - in het 1e ar: 30%; - in het 2e ar: 20%. In alle andere gevallen wordt geen teruggegeven. ARTIKEL 12. REGISTRATIE PERSOONSGEGEENS Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen Unigarant N. voor het accepteren van de aan vraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten be hoeve van fraudepreventie. maart 2007

3 FIETSERZEKERING slot fiets en beschadiging (incl. administratiekosten) Dit exemplaar is bestemd voor dealer / agent

4 FIETSERZEKERING slot fiets en beschadiging (incl. administratiekosten) Dit exemplaar is bestemd voor de klant

5 Omvang van de mededelingsplicht Als bent u verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. De vragen gelden ook voor een bekende derde die wordt meeverzekerd bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), partner, kinderen of iemand die recht kan krijgen op een uitkering (verder te noemen belanghebbende). Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. ragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u die alsnog aan ons mede te delen. Gevolgen van tekortkomingen in de mededelingsplicht Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7: Burgerlijk Wetboek. erantwoordelijkheid ondertekening U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier ook al vult een ander het formulier voor u in. Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken. raag over strafrechtelijk verleden van u/belanghebbenden politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of de regelmatige bestuurder, werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Zo, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden). raag over eerdere aanvragen of verzekeringen van u/belanghebbenden Heeft een verzekeringsmaatschappij u, een andere belanghebbende, ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd? Zo,voeg dan een toelichting bij, zodat een beoordeling kan plaatsvinden. erzekeringsvoorwaarden en betaling Door ondertekening verklaart u dat u deze verzekering volgens het tarief en onze verzekeringsvoorwaarden wenst aan te gaan. Bij niet betaling van een en daarmee samenhangende kosten bent u aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Onze verzekeringsvoorwaarden kunt u bekijken/downloaden op Bedenktijd Na ontvangst van de polis heeft u 14 dagen bedenktijd om de verzekering ongedaan te maken. Privacy De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Klachten Klachten naar aanleiding van (het sluiten van) de verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Unigarant N (Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen) en/of bij de Stichting Klachteninstituut erzekeringen (Postbus 93560, 2509 AN Den Haag). Ondertekening U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat alle vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt sluiten.

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ANWB Hulpverlening binnenland: 0592-390545 ANWB Alarmcentrale buitenland: +31 70 3145150 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto -

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto - Polisvoorwaarden Autoverzekering - Pve 0108 Auto - "Prima voor elkaar Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Prima voor elkaar en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING OLT UGA

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING OLT UGA VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING OLT UGA BELANGRIJK! Voor hulp in Nederland Unigarant Hulpverlening: 0592-390545 Voor hulp in het buitenland Unigarant Alarmcentrale: 31-703145150 Diefstal direct melden

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Diefstal direct melden bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 07-6777. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel Begripsomschrijvingen Artikel Grondslag Artikel Algemene en Bijzondere Voorwaarden Artikel Begin van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010 Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 00 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Bladzijde Gedeeltelijk Casco Bladzijde Artikel. Definities en begripsomschrijvingen Artikel 0. Dekking en schadevergoeding Artikel.

Nadere informatie

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K Kruidvat Verzekeringen Polisvoorwaarden Algemeen nr. 2010K Inhoudsopgave De voorwaarden die op uw verzekering betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Pagina Mededelingsplicht

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto "Dominass Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Dominass en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering

Motorrijtuigenverzekering Inhoudsopgave Blz Algemene Verzekeringsvoorwaarden 2 Begripsomschrijvingen 2 Verzekeringsgebied 2 Omschrijving van de dekking 2 Verplichtingen in geval van schade 7 Verjaring 8 De premie 8 Wijziging van

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Algemene verzekeringsvoorwaarden Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Algemene verzekeringsvoorwaarden Be smart. Algemene verzekeringsvoorwaarden Deze algemene verzekeringsvoorwaarden geven zo duidelijk mogelijk de voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Salland Kortlopende Annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden ingaande per 1 juli 2012 Inhoudsopgave Belangrijke

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Algemene en bijzondere voorwaarden 3 Algemene voorwaarden 3 Artikel. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 3 Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie