Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING"

Transcriptie

1 FIETSERZEKERING gegevens slot en beschadiging Dit origineel opsturen naar: Antwoordnummer 45, 7 B Hoogeveen Unigarant erzekeringen, Postbus RP te Hoogeveen, handelsregister nr De verzekerde risico s worden gedragen door U erzekeringsmaatschappij N..

2 Omvang van de mededelingsplicht Als aanvrager bent u verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. De vragen gelden ook voor een bekende derde die wordt meeverzekerd bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), partner, kinderen of iemand die recht kan krijgen op een uitkering (verder te noemen belanghebbende). Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. ragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u die alsnog aan ons mede te delen. Gevolgen van tekortkomingen in de mededelingsplicht Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:-3 Burgerlijk Wetboek. erantwoordelijkheid ondertekening U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het aanvraagformulier ook al vult een ander het formulier voor u in. Wij moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken. raag over strafrechtelijk verleden van u/belanghebbenden politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of de regelmatige bestuurder, werd verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Zo, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden). raag over eerdere aanvragen of verzekeringen van u/belanghebbenden Heeft een verzekeringsmaatschappij u, een andere belanghebbende, ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd? Zo,voeg dan een toelichting bij, zodat een beoordeling kan plaatsvinden. erzekeringsvoorwaarden en betaling Door ondertekening verklaart u dat u deze verzekering volgens het tarief en onze verzekeringsvoorwaarden wenst aan te gaan. Bij niet betaling van een en daarmee samenhangende kosten bent u aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Onze verzekeringsvoorwaarden kunt u bekijken/downloaden op Bedenktijd Na ontvangst van de polis heeft u 4 dagen bedenktijd om de verzekering ongedaan te maken. Privacy De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Klachten oor klachten en/of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming, inhoud of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot klachtenmanagement van Unigarant erzekeringen, Postbus 5., 7 RP Hoogeveen. Indien het antwoord vanuit Unigarant erzekeringen niet bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 357, 5 AG Den Haag ( , website Indien u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Ondertekening U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat alle vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt sluiten.

3 FIETSERZEKERING gegevens slot en beschadiging Dit exemplaar is bestemd voor dealer / agent

4 FIETSERZEKERING gegevens slot en beschadiging Dit exemplaar is bestemd voor de klant

5 ERZEKERINGSOORWAARDEN FIETSERZEKERINGEN FTS UGB Artikel. Begripsomschrijvingen De begrippen in deze voorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder bepaald.. Wij, ons, onze of verzekeraar: Unigarant N. (vergunningnummer AF 86), Postbus 5., 7 RP Hoogeveen, voor rekening en risico van U erzekeringsmaatschappij N.. (vergunningnummer AF 55) te Hoogeveen.. U, uw: degene die de verzekering heeft gesloten. 3. erzekerde: u, de eigenaar van de en de gemachtigde er. 4. Schadegebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar normale omstandigheden zou ontstaan. 5. Fraude: het opzettelijk en op oneigenlijke gronden en wijzen (trachten te) verkrijgen van een schade vergoeding (waaronder tevens begrepen kosten), reparatie van schade in natura en uitkering waarop geen recht bestaat of het (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking onder valse voorwendselen. 6. Schriftelijk: per brief of kaart alsmede per fax of. Indien wij u een bericht sturen doen wij dit naar het ons laatst bekende adres. 7. Fiets: de op het verzekeringsbewijs omschreven of E-bike. 8. ATB, Raceen: een die grotendeels overeenkomt met en die in brochures van fabrikanten als ATB, mountainbike of race zijn aangeduid.. Accessoires: de aan de, ATB of race, bevestigde extra onderdelen, zoals vermeld op de aankoopnota en waarvan de prijs is opgenomen in het verzekerde bedrag.. erzekerd bedrag: het op de polis vermelde bedrag waarover is betaald, echter niet hoger dan: a. voor nieuwe en (maximaal ar oud); de op het moment van aankoop bij een reguliere rijwielhandelaar van de (en eventueel apart aangeschaft ART goedgekeurd slot) geldende catalogusprijs. b. voor gebruikte en; de aanschafwaarde van de (inclusief ART goedgekeurd slot), of de waarde getaxeerd door de rijwielhandelaar;. Totaal verlies: a. indien de na diefstal niet binnen 48 uur is teruggevonden; b. indien beschadiging is meeverzekerd, als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de voor het schadegeval.. Slot: een ART goedgekeurd slot, waarvan en aan ons zijn opgegeven. ervanging van een sleutel mag alleen via de slotenfabrikant. U dient de vervanging bij ons te melden. Artikel. Begin van de verzekering en bedenktijd. De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op het polisblad te. uur tenzij anders is overeengekomen.. Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 4 dagen gerekend vanaf het moment van ontvangst van het polisblad. Artikel 3. Einde van de verzekering De verzekering eindigt automatisch:. op het tijdstip van vaststelling van totaal verlies van de. op het moment dat u zich definitief in het buitenland vestigt; 3., 3 of 5 ar na de of na de verlengingsperiode, afhankelijk van de gesloten verzekering. Wij kunnen de verzekering schriftelijk beëindigen met inachtneming van een termijn van 4 dagen. Artikel 4. Premiebetaling U bent verplicht de, kosten en assurantiebelasting te voldoen door middel van een afgegeven machtiging tot automatische incasso. Indien wij 8 dagen nadat opdracht tot incasso is gegeven nog niet blijvend, om welke reden dan ook, in het bezit zijn van de verschuldigde, is de verzekering niet ingegaan. Er bestaat dan geen recht op schadevergoeding. Indien de is bepaald op basis van uw op de van de verzekering, wordt bij verhuizing geen verrekend. Uitsluitend ingeval van een 5-ars verzekering betalen wij bij totaal verlies in het e ar of e ar 3% respectievelijk % terug. Artikel 5. erplichtingen U en de verzekerde(n) zijn verplicht:. zorgplicht: alle voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade door onder andere de sleutels zorgvuldig te bewaren en niet onbeheerd achter te laten in kleding, tas, garderobe etc.. Sleutels: bij vervanging van slot en/of sleutels dient u hiervan direct melding te maken bij ons. Duplicaat sleutel(s) mogen alleen bijgemaakt worden door de fabrikant van het slot (geen zgn. hakkenbarsleutel). 3. bij (diefstal) schade: De schadegebeurtenis met omschrijving binnen 8 dagen bij uw tussenpersoon te melden. a. In geval van schade door aanrijding of beschadiging: - is de schade groter dan 4, dan dienen wij eerst toestemming te verlenen, alvorens de gerepareerd wordt; dient na reparatie de gespecificeerde nota aan ons gezonden te worden. b. In geval van schade door diefstal moeten de volgende zaken overgelegd worden: - politierapport of afschrift van aangifte (niet de bevestiging van aangifte); originele sleutels van het slot, waarvan minimaal sleutel gebruikssporen dient te vertonen en waarvan de nummers moeten overeenkomen met de geregistreerde nummers. Het risico van verzending van de sleutels naar ons is voor u; het verzekeringsbewijs en de aankoopnota. c. U moet ons meteen in kennis te stellen indien de is teruggevonden. 4. algemeen: u moet voorts bij schade: - alle gevraagde inlichtingen verstrekken en ontvangen bescheiden aan ons doorzenden; - alle door of namens ons gegeven aanwijzingen opvolgen; - zich onthouden van alles wat de belangen van ons kan benadelen. Indien een belanghebbende zich niet houdt aan deze verplichtingen en daardoor onze belangen worden geschaad, kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze verzekering. Artikel 6. Dekking terrorismerisico De afwikkeling van schademeldingen op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.. Het clausulebladterrorismedekking is gedeponeerd op nuari 7 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer3/7 en op nuari 7 onder nummer bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Deze tekst kunt u lezen of downloaden via de website: Artikel 7. Klachten en geschillen oor klachten en/of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming, inhoud of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot afdeling Klachtenmanagement van Unigarant N.. Indien het antwoord vanuit Unigarant N.. niet bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 357, 5 AG Den Haag ( , website Indien u geen gebruik wilt maken van deze klachten- behandelingprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Artikel 8. Toepasselijk recht Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Artikel. Registratie persoonsgegevens Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Zie de gedragscode die u kunt opvragen bij het erbond van erzekeraars (Postbus 345, 5 AL te Den Haag, telefoon (7) ). Artikel. Dekking erzekerd is schade waar ter wereld ook ontstaan:. bij een diefstalverzekering: door diefstal;. bij een verzekering tegen diefstal en beschadiging: door diefstal of elk ander van buiten komend onheil. Artikel. Uitsluitingen De volgende schades zijn van de verzekering uitgesloten.. Slijtage: herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud en schade door waardevermindering.. Banden, krassen en andere kleine beschadigingen: schade aan, banden, bel, sbeschermers, kabels, snelbinders en schade door krassen, tenzij door hetzelfde ongeval ook andere schade aan de is ontstaan. 3. Accu: schade aan batterijen, accu s en oplader. 4. Wedstrijden: schade ontstaan tijdens deelname aan wedstrijden, of training daar voor. 5. erhuur: schade ontstaan tijdens gebruik voor verhuur. 6. Toestemming/opzet/roekeloosheid: schade die voor u het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. 7. olest: schade door atoomkernreacties, oorlog of een daarmee overeenkomende toestand of ontstaan als gevolg van onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen. 8. Gebruik slot: indien de niet op slot stond d.m.v. het bij ons opgegeven slot.. Geen originele sleutel: indien sleutel(s) bijgemaakt zijn die niet door de slotenfabrikant zijn geleverd (zie.).. Alcohol: schade ontstaan tijdens het en onder invloed, waaronder wordt verstaan: het verkeren onder invloed van alcoholhoudende drank of een bedwelmend of op wekkend middel.. Juiste nota: indien geen nota of taxatierapport van een reguliere rijwielhandelaar overgelegd kan worden.. Fraude: fraude (geheel of gedeeltelijk), heeft tot gevolg dat er in het geheel geen schadevergoeding (waaronder tevens begrepen kosten), geen reparatie van schade in natura en geen uitkering plaatsvindt. oorts kan fraude tot gevolg hebben dat: a. er aangifte wordt gedaan bij de politie; b. de verzekering(en) word(t)(en) beëindigd; c. er een registratie plaatsvindt in het tussen maatschappijen gangbare signaleringssysteem; d. een eventueel reeds betaalde schadevergoeding (waaronder tevens begrepen kosten), reparatie van schade in natura en uitkering zullen worden teruggevorderd; e. gemaakte kosten van onderzoek in rekening worden gebracht. 3. Andere verzekering: van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering of voorziening. In dat geval wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat. Artikel. Eigen risico U draagt per schadegebeurtenis een eigen risico bij:. Partiële schade: a. een ATB of een race: 5; b. andere en dan ATB of race, 5;. Totaal verlies: a. door beschadiging van een ATB of een race: % van het ; b. door diefstal in alle gevallen %. Het eigen risico wordt in mindering gebracht op het bedrag aan schadevergoeding. Artikel 3. Schadevergoeding. Totaal verlies De eerste 3 ar na de : - bij een verzekering op basis van, vergoeding op basis van het ; - bij een verzekering op basis van, vergoeding op basis van het meteen van % per volle verstreken maand, tot maximaal 5%. anaf 3 ar na de : in alle gevallen, vergoeding op basis van het verzekerde bedrag waarop de volgende wordt toegepast: 4e ar 5%, 5e ar 4% en langer 5%. a. vergoeding in natura vindt plaats in de eerste 3 ar van de verzekering, indien: - de verzekering via een rijwielhandelaar is gesloten; - er geen van toepassing is. Schadeafwikkeling gaat dan als volgt: - als een nieuwe verzekerd was, door levering van eenzelfde (/) nieuwe. Prijsstijging van het zelfde en wordt vergoed tot maximaal 4% in het e ar, 7% in e ar en % in het 3e ar. oor ATB s, raceen en wordt geen prijsstijging vergoed. - bij een verzekering van een gebruikte, door levering van een in dezelfde staat als de op het moment van sluiten van de verzekering. Prijsstijging wordt niet vergoed. Schadevergoeding wordt overgemaakt aan de rijwielhandelaar bij wie de verzekering is gesloten. Het is in deze gevallen de rijwielhandelaar niet toegestaan de schade te vergoeden in contanten. b. vergoeding in contanten vindt plaats rechtstreeks aan u, indien: - de verzekering is gesloten via een andere tussenpersoon dan een rijwielhandelaar; - een van toepassing is. Bij vergoeding in contanten wordt geen prijsstijging vergoed. c. De in dit artikel omschreven regeling geldt ook voor. Prijsstijging wordt niet vergoed. d. restanten De eventuele opbrengst van restanten wordt in mindering gebracht op de uitkering.. Partiële schade: vergoed worden de reparatiekosten, of vervanging van. 3. Overdracht van rechten: door betaling van schade zullen de rechten van u tot het bedrag van betaling overgaan op ons. U bent verplicht, indien wij dit wensen, alle rechten welke hij ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben schriftelijk aan ons over te dragen. 4. Expertise: voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgesteld, zal deze door en voor rekening van ons te benoemen deskundige worden vastgesteld. 5. Anti-diefstalchip: voor en die zijn voorzien van een anti-diefstalchip geldt een korting. Indien de korting ten onrechte is verleend, wordt de schadevergoeding berekend in verhouding tot de betaalde. april

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel Begripsomschrijvingen Artikel Grondslag Artikel Algemene en Bijzondere Voorwaarden Artikel Begin van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ANWB Hulpverlening binnenland: 0592-390545 ANWB Alarmcentrale buitenland: +31 70 3145150 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010 Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 00 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Bladzijde Gedeeltelijk Casco Bladzijde Artikel. Definities en begripsomschrijvingen Artikel 0. Dekking en schadevergoeding Artikel.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Diefstal direct melden bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 07-6777. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto -

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto - Polisvoorwaarden Autoverzekering - Pve 0108 Auto - "Prima voor elkaar Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Prima voor elkaar en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING OLT UGA

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING OLT UGA VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING OLT UGA BELANGRIJK! Voor hulp in Nederland Unigarant Hulpverlening: 0592-390545 Voor hulp in het buitenland Unigarant Alarmcentrale: 31-703145150 Diefstal direct melden

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Algemene en bijzondere voorwaarden 3 Algemene voorwaarden 3 Artikel. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 3 Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Salland Kortlopende Annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden ingaande per 1 juli 2012 Inhoudsopgave Belangrijke

Nadere informatie

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto "Dominass Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Dominass en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K Kruidvat Verzekeringen Polisvoorwaarden Algemeen nr. 2010K Inhoudsopgave De voorwaarden die op uw verzekering betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Pagina Mededelingsplicht

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering. Steijnborg Assuradeuren B.V. MODEL. Model Subliem M200801

Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering. Steijnborg Assuradeuren B.V. MODEL. Model Subliem M200801 Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering Steijnborg Assuradeuren B.V. Hilversum MODEL Subliem M200801 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6 VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN Personenautoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWAARDEN Personenautoverzekering (VMP 2010-01) Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie