BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES"

Transcriptie

1 NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES

2 BELEID EN PROCEDURES ETHISCHE CODE VOOR PROMOTERS Als een onafhankelijke Vi Promoter (VIP) verplicht ik mij om de integriteit van Vi te waarborgen. Ik zal als onafhankelijke Vi Promoter bij al mijn zakelijke activiteiten eerlijk en fair handelen. Ik zal al mijn zakelijke activiteiten op zodanige wijze uitvoeren dat deze mijn persoonlijke reputatie verbetert, en dat tevens de goede reputatie die Vi heeft opgebouwd, behouden blijft. Ik zal iedereen met respect behandelen bij de zakelijke contacten van mijn Vi onderneming. Ik ben me er van bewust dat elke moedwillige overlast of onjuiste bejegening van personen, een reden voor schorsing en/of beëindiging van mijn promoterschap kan zijn. Ik zal mijn leiderschaps verantwoordelijkheden als sponsor nakomen, inclusief de training, scholing en ondersteuning van de promoters in mijn organisatie. Ik zal geen misleidende voorstelling geven van de produkten van Vi danwel van het Vi Bonusprogramma, noch zal ik op enige wijze mij schuldig maken aan misleidende of illegale handelspraktijken bij de presentatie van Vi. Ik zal uitsluitend claims of beweringen doen over de produkten die zijn bewezen en goedgekeurd door Vi. Ik zal mijn onafhankelijke Vi onderneming op een zodanige wijze uitoefenen, dat ik daarbij de produkten en het professionalisme van andere ondernemingen respecteer. Ik zal niet de geloofwaardigheid van Vi beschamen, of gelden aannemen die aan Vi toekomen, of afstand doen van een verplichting of aansprakelijkheid van derde partijen jegens Vi. Ik ben me er van bewust dat netwerkmarketing een enerverende methode is om een groot aantal produkten en diensten op de markt te brengen, en dat Vi streeft naar verdere persoonlijke onafhankelijkheid en echte financiële vrijheid. Ik ben me er terdege en steeds van bewust, dat succes echt alleen is te behalen door goede service, aan zowel klanten als promoters. 1

3 I. DEFINITIES EN VEREISTEN OM EEN ONAFHANKELIJKE Vi PROMOTER TE WORDEN (VIP) Definities: In dit beleid en procedures geldt het volgende: (a) Indien u op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst in Nederland woont, dan betekent Vi Vi Netherlands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard, 231, 1118 BH Schiphol. Wettelijke leeftijd: Iedereen die een aanvraag doet om een onafhankelijke Vi-promoter te worden, moet minimaal achttien (18) jaar oud zijn en bovendien in Nederland wonen. VIP overeenkomst: Alle VIPs moeten een VIP overeenkomst inzenden en zich registreren bij Vi om in aanmerking te komen voor commissies. Dit Beleid en de Procedures, tesamen met de VIP overeenkomst, en het Vi Bonusprogramma vormen de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst tussen een VIP en Vi. In het geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden tussen bovengenoemde documenten, zal de volgende rangorde van toepassing zijn: Als eerste heeft het beleid en procedures voorrang, en daarna, op de tweede plaats is de VIP overeenkomst van toepassing, en daarna op de derde plaats is het Vi Bonusprogramma van toepassing. Identificatie vereisten: Alle VIPs krijgen een uniek promoter identificatienummer (Vi- ID) dat zal worden gebruikt om alle transacties en communicatie met Vi te traceren. Een VIP moet een werkelijk bestaand natuurlijk persoon zijn (dit geldt niet voor VIPs die handelen in de vorm van een rechtspersoon of vennootschap). Iedere poging door een VIP om documenten te vervalsen of om zich in te schrijven als een fictieve (niet-bestaande) VIP, kan leiden tot disciplinaire maatregelen inclusief de beëindiging van het promoterschap. Vertrouwelijkheid: Alle VIPs zijn verplicht om de zakelijke activiteiten en aangelegenheden met betrekking tot Vi strikt vertrouwelijk te behandelen, en zij mogen niet gedurende de looptijd van de VIP overeenkomst of op enig moment nadien, direct of indirect informatie aan derde partijen openbaar maken of gebruiken op een andere wijze dan uitsluitend voor Vi doeleinden, welke volgens redelijke maatstaven en oordeel van iemand uit de branche als vertrouwelijk wordt beoordeeld. Zonder het hiervoor in algemene zin vermelde buiten beschouwing te laten of te beperken, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd de informatie met betrekking tot de identeit van klanten / opdrachtgevers en potentiële klanten / opdrachtgevers, informatie met betrekking tot de prijsopbouw of tijdsverloop van contracten, informatie over bestaande of potentiële toeleveranciers, markten, marketing plannen, programma's, vereisten, strategieën, concepten, ideeën, produkten, apparatuur, apparaten, materialen, technologie, know-how, data, processen, uitvindingen, ontwikkelingen, formules, samenstellingen, toepassingen, de wijze van fabricage, evenals soortgelijke vertrouwelijke informatie van derde partijen waarvan Vi is overeengekomen om deze vertrouwelijk te houden. II. SOORTEN ZAKELIJKE ONDERNEMINGEN VAN VIPS Onafhankelijke Vi-promoters Een onafhankelijke Vi-promoter is iemand die alleen voor zijn of haar eigen positie zaken doet. Rechtspersonen en vennootschappen: Om een nieuwe onafhankelijke VIP te kunnen worden in de vorm van een rechtspersoon of vennootschap of om de status te wijzigen, moet men het Rechtspersoon / Vennootschap Inschrijf Informatie document invullen en inzenden, tesamen met het aanvraagformulier voor de onafhankelijke promoter. Dit houdt tevens in, indien van toepassing, het toezenden aan Vi van kopieën van de oprichtingsakte of het vennootschapscontract, de statuten, en de geregistreerde handelsnamen, en de namen en het statutaire adres en feitelijke adressen van iedere partner / vennoot en aandeelhouder. De namen van iedere partner, hoofdpersoon, aandeelhouder, manager en directeur ( Individuen ) moeten worden toegezonden. De persoon of de partner die het formulier inzend moet bevoegd zijn om bindende overeenkomsten namens de vennootschap of rechtspersoon aan te gaan. Het is partners of aandeelhouders niet toegestaan, om zich als vennootschap of rechtspersoon aan te melden, indien zij momenteel of in een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de aanvraag nog VIPs waren of zijn geweest van een andere vennootschap of rechtspersoon. Indien een actieve VIP zijn status van een individu naar een vennootschap of rechtspersoon wenst te wijzigen, dan geldt dit beleid niet, mits er geen verzoek is van een wijziging van sponsoring / refererende of verwijzende VIP.. Een vennootschap of rechtspersoon kan onder voorbehoud van nader onderzoek en toestemming van Vi een VIP worden. Aantal posities: Alle rechtspersonen als VIPs moeten zich houden aan het beleid, dat geen enkel individu mag deelnemen in meer dan een (1) positie in welke vorm dan ook. Huwelijken: Echtgenoten kunnen gezamenlijk of alleen als VIPs opereren. Ieder behoudt zijn eigen individuele positie; hoewel, de ene zich in de aanmeldlijn van de ander moet bevinden. Indien wordt vastgesteld dat 2

4 echtgenoten in verschillende verkooporganisaties zijn ingeschreven, dan wordt de tweede ingeschreven positie verplaatst onder de eerste positie. Iedere downline die is opgebouwd onder de tweede positie blijft in die organisatie. VIPs die voordat ze getrouwd waren posities in verschillende organisaties hadden, en die hun positie willen behouden, zullen worden gerespecteerd. Indien VIPs verschillende organisaties hebben en gaan trouwen, en als één organisatie wensen samen te werken, dan moet de ene VIP zijn /haar positie opgeven en zich aansluiten bij de positie van de andere echtgenoot. (Echt)scheiding In geval van scheiding beschouwt Vi de persoon wiens naam is vermeld op het inschrijvingsformulier als de eigenaar van het account. Vi zal in geen geval commissies, bonussen, recognition of andere beloningen splitsen, noch zal Vi een Success organisatie splitsen over de echtgenoten. Op het moment dat een verklaring of bewijs van scheiding is overlegd kan de voormalige echtgenoot opnieuw inschrijven als een Vi Promoter in willekeurige lijn zonder rekening te moeten houden met de 12 maanden periode van inactiviteit voordat hij of zij opnieuw inschrijft. Indien de echtgenoten gezamenlijk werkzaam waren onder een bedrijfsnaam, dient Vi Netherlands een kennisgeving te ontvangen, ondertekend door beide partijen, van hoe het bedrijf zal worden voortgezet. Alle verzoeken met betrekking tot het wijzigen van informatie van de VIP positie moet schriftelijk worden gezonden naar vi.com en door beide partijen voor akkoord worden verklaard. Vi behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor, om elke verandering van een naam of identificatienummer te weigeren, en zij behoudt zich het recht voor om het verzoek te onderzoeken en informatie op te vragen voorafgaand aan enige wijziging. Familieleden: Indien zich een familielid inschrijft als VIP, die in hetzelfde huishouden als een bestaande VIP woont, dan moet deze zich in dezelfde organisatie als de bestaande VIP aansluiten. III. POSITIE ONTBINDING Ontbinding: Om een VIP overeenkomst te ontbinden of op te zeggen als een VIP, moet u een ondertekende en gedateerde kennisgeving van de opzegging mailen aan via het adres dat bij ons bekend is. Bij een opzegging van een VIP overeenkomst, is een nieuwe activatie of aanmelding niet mogelijk. Indien een VIP zich voor een nieuwe positie wil inschrijven, dan moet hij/zij twaalf (12) maanden wachten gerekend vanaf de datum van opzegging van de voorafgaande positie. VIPs, die naar een klanten account zijn overgeplaatst omdat ze niet hebben voldaan aan het jaarlijkse Promoter Administratie betaling beleid, komen niet in aanmerking om hun positie te herstellen; hoewel ze zich wel als een nieuwe VIP kunnen inschrijven na een wachttijd van twaalf maanden. Overdracht of verkoop van een VIP positie: Met de naar eigen inzicht verleende toestemming van Vi, kan een VIP zijn overeenkomst en positie aan een ander individu of rechtspersoon verkopen of legateren. In verband met het verzoek om overdracht moet een VIP aan Vi de volgende documenten ter beoordeling verstrekken: 1. Een afgesloten verkoopovereenkomst van het promoterschap Document; 2. Een nieuwe VIP overeenkomst, ondertekent door de koper; 3. Een kopie van de geregistreerde handelsnamen van de koper(s) (indien van toepassing). Indien de koper een rechtspersoon of vennootschap is, dan moeten alle van toepassing zijnde documenten als genoemd in Hoofdstuk II van dit beleid en procedures worden verstrekt; 4. Negenentachtig euro ( 89) transferkosten (inclusief BTW) te betalen aan Vi. Bovendien moet de VIP die zijn positie verkoopt of overdraagt de rang van actieve Regional Director of daarboven hebben gedurende de laatste negentig (90) dagen. De verkopende VIP kan zich niet opnieuw inschrijven voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum van verkoop. De VIP mag na de verkoop van zijn positie niet betrokken zijn bij Cross-Line recruitering. In het geval dat Vi heeft bepaald dat de verkoper zich schuldig heeft gemaakt aan cross-line recruitering, dan zal Vi de VIP overeenkomst beëindigen. Elke verkoop van een positie is onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de Vi Compliance comité. Een bestaande VIP kan geen andere positie kopen / verwerven. Voor de verkoop van een VIP positie mag niet worden geadverteerd via enige online internetplatvorm met gekwalificeerde advertenties; dit is inclusief Craigslist, gekwalificeerde advertenties, SaleSpider, Gumtree en Loot. Indien een promoter account is geschorst, geannuleerd of beëindigd, dan zal de verkoop van de positie niet worden toegestaan. IV. RECHTEN VAN VIPS Kwalificaties voor commissies en bonussen: Kijk voor meer details naar het Vi Bonusprogramma. AANTEKENING: Vi behoudt zich het recht voor, VIPs te allen tijde te bevorderen of te degraderen. Debiteringen: Om in aanmerking te komen voor commissies, zijn VIPs niet verplicht om produkten of diensten van ondernemingen met wie Vi zaken doet of van Vi zelf te kopen of zich te abonneren. Indien een VIP toch besluit dat te doen, dan dient hij de facturen tijdig te voldoen. Indien een VIP meer dan zestig (60) dagen te laat is met de betaling voor diensten of produkten welke zijn geleverd door Vi of een onderneming met wie Vi zaken doet, dan zullen de commissies van de VIP worden gedebiteerd om de te late 3

5 betaling te verrekenen. De positie van de VIP kan ook worden beëindigd. Minimum commissie betalingen en toeslagen: Alle commissie betalingen van Vi moeten minimaal tien euro ( 10) bedragen. Commissies en bonussen beneden tien euro ( 10) worden pas uitbetaald tot dat de cumulatieve wekelijkse of maandelijkse commissie meer dan tien euro ( 10) bedraagt. Bovendien zijn voor alle commissiebetalingen twee euro en negenennegentig cent ( 2,99) verschuldigd. Prosperity Card (binnenkort verkrijgbaar): De Prosperity Card is beschikbaar voor alle actieve VIPs en kan worden gebruikt als een debit MasterCard bij betaalautomaten en bij alle locaties waar deze als betaalwijze wordt geaccepteerd. Wekelijkse en maandelijkse betalingscycli worden op de Prosperity Debit MasterCard geladen indien de VIP deze betaalmethode kiest. Card opladingen zijn beschikbaar op de gebruikelijke betaaldag. Er wordt eenmalig 5.50 (inclusief BTW) in rekening gebracht om de Prosperity Card te activeren. Voor diensten worden extra kosten in rekening gebracht; volledige details worden u verstrekt bij de Card. U hebt de mogelijkheid om de voordelen van uw account online in het Vi Net te beheren en in te zien. Directe deposito: Directe deposito s zijn beschikbaar voor alle promoters in Nederland. Bonussen en commissies worden direct op de bankrekening van uw keuze gestort, zodat u daarover eenvoudig kunt beschikken. Jaarlijkse administratie kosten: Er wordt jaarlijks vijfenzeventig euro ( 75,00) administratiekosten automatisch afgeschreven van uw creditcard welke bij Vi bekend is. Deze bijdrage is voor diensten, die inhouden, maar niet beperkt zijn tot downline rapporten, klanten informatie en accounting diensten (de administratiekosten ). De administratiekosten worden in rekening gebracht in de maand van uw jaarlijkse inschrijving, en indien ze niet worden betaald zal uw status als een promoter op financial hold worden gezet totdat de betaling is gedaan. Indien de betaling voor 30 dagen of meer onbetaald blijft nadat Vi een betalingsherinnering heeft gestuurd, dan kan Vi uw promoterschap beëindigen. De promoter zal tenminste dertig (30) dagen in kennis gesteld worden van een verhoging van de administratiekosten. Indien een beëindigde promoter beslist om opnieuw de ViSalus zakelijke mogelijkheid te willen aangaan, dan moet de promoter twaalf (12) maanden wachten vanaf de migratie datum van de originele positie. V. BESTELLINGS-, BETALINGS- EN TERUGGAVE BELEID Klanten: Een klant moet een bestaand persoon zijn. Elke poging van een VIP om documenten te vervalsen of zich in te schrijven als een fictief persoon kan reden zijn voor disciplinaire maatregelen tegen de VIP, inclusief schorsing en beëindiging. Gegevensverwerking procedures: VIPs en klanten kunnen bestellingen plaatsen of nieuwe VIPs helpen om hun gegevens direct in het online systeem in te voeren. Bestellingen die tot uur (CET) worden geplaatst, gelden als bestellingen van diezelfde dag. Betalingsmethoden / Leveringen: Om een bestelling voor produkten of marketing materialen te verwerken, kunt u eenvoudig een bestelling plaatsen via de online winkelwagen. Alle gangbare creditcards worden geaccepteerd. Om uw bestelling te betalen via een betalingsbestelling belt u ons gratis telefoonnummer Of zend een naar Indien u de betalingsbestelling mailt, dan geeft u eenvoudig het bestellingsnummer op dat u krijgt op het moment van de offerte of vermeld de term offerte en de bestelling zal op dezelfde dag worden verwerkt als wanneer de betaling is ontvangen. Vi zal alles in het werk stellen om de produkten binnen een redelijke tijd na de bestelling te verzenden. Zodra Vi de bestelling heeft afgeleverd, dan bent u daarvoor verantwoordelijk. Indien een bestelling door uw toedoen is vertraagd, dan eindigt de aansprakelijkheid voor elke schade anders dan welke is veroorzaakt door nalatigheid van Vi, op de dag dat Vi heeft geprobeerd de bestelling bij u af te leveren. Groothandel: Als voordeel voor een VIP van Vi, hebben wij een manier voor u gecreëerd om alle produkten tegen groothandelsprijs in te kopen, waardoor u een ongelofelijke mogelijkheid wordt geboden om extra inkomen te verdienen indien u de produkten tegen de aanbevolen detailhandelsprijs verkoopt. Er zijn geen andere vereisten om de groothandelsprijs te verkrijgen, dan een geregistreerde VIP of klant te worden via automatische verzending. U kunt de produkten maandelijks tegen groothandelsprijzen verkrijgen, door ze gemakkelijk en efficiënt als automatische verzending te bestellen. Preferente klantenprijs: Preferente prijzen worden aangeboden aan alle Vi klanten die maandelijks bepaalde produkten van Vi willen ontvangen. Preferente klanten nemen direct deel aan het automatische verzendingsprogramma, en tellen daarom mee met het VIP vereiste van 125 PQV in het maandelijkse automatische verzendingsvolume. Aanbevolen detailhandelsprijs: De aanbevolen detailhandelsprijs is de bepaalde waarde van ieder Vi produkt. VIPs, die produkten tegen groothandelsprijs kopen, moeten de aanbevolen detailhandelsprijs hanteren, indien zij produkten tegen een detailhandelswinst verkopen. Alle klanten die direct via Vi 4

6 bestellen, en die niet als VIP zijn ingeschreven, of geen preferente klant zijn via automatische verzending, betalen de aanbevolen detailhandelsprijs voor ieder produkt. Ieder produkt dat is besteld tegen de aanbevolen detailhandelsprijs, telt niet mee voor de kwalificatie van de automatische verzending VIP 125, maar wordt meegeteld voor de 200 PQV kwalificatie. Verdere details kunt u zien op het Vi Bonusprogramma. De aanbevolen detailhandelsprijs is de prijs die moet worden gehanteerd indien een Vi produkt wordt aangeboden op een veiling site. Ieder produkt, dat via een website wordt verkocht, zoals ebay of Amazon, moet worden verkocht tegen de aanbevolen detailhandelsprijs met standaard verpakkings- en verzendkosten (Zie hoofdstuk VIII. Online markten, veilingen en social media). Wijzigingen in een klanten account: Om produkten toe te voegen of te verwijderen bij een automatische verzending bestelling, moeten klanten en VIPs inloggen in hun online Vi-Net[2] [3] kantoor en de gewenste wijzigingen tenminste twee (2) dagen voor de datum van automatische verzending doorgeven. Wijzigingen kunnen ook tenminste twee (2) dagen voor de datum van automatische verzending per aan worden doorgegeven. Wijzigingen die gedurende deze twee dagen of daarna plaatsvinden, zullen pas in de volgende maand worden verwerkt. Teruggavebeleid: Vi garandeert de kwaliteit van haar producten. Indien een klant ontevreden is over een product, dan zal Vi het product terugnemen. Voor het terugnemen van producten gelden de volgende richtlijnen: 1. Produkten, die tijdens het transport beschadigd zijn, zullen voor hetzelfde produkt worden vervangen. 2. Produkten kunnen worden geretourneerd binnen dertig (30) dagen na levering met recht op volledige terugbetaling minus de verzend- en verpakkingskosten en met inachtneming van de herbevoorradingskosten als hieronder beschreven; 3. Retourzendingen van alle verkoopbare produkten na vijftien (15) maar binnen dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum, zullen worden terugbetaald minus 10 % herbevoorradingskosten; 4. Retourzendingen van alle verkoopbare produkten na dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum, zullen worden gecrediteerd met andere Vi produkten minus 10 % herbevoorradingskosten; 5. Voor verpakkingen die aan ons onsuccesvol worden teruggezonden (d.i. na drie (3) vergeefse leveringspogingen, door toedoen van een adreswijziging van de klant, incomplete/ incorrecte adres informatie, etc) kunnen aanvullende verzend- en verpakkingskosten in rekening worden gebracht om het produkt opnieuw te verzenden. 6. Commissies van welke soort dan ook, die aan VIPs zijn betaald voor produkten en die uiteindelijk zijn geretourneerd aan Vi voor een terugbetaling, zullen worden afgetrokken van toekomstige commissie betalingen; en 7. Retourzendingen ter waarde van meer dan 300 binnen een (1) jaar zal resulteren in de beëindiging van een promoter s account. 90-dagen-geld-terug-garantie Garantie: De garantie geldt voor klanten en promoters die: Een Challenge Kit kopen en de produkten voor 90 dagen gebruiken zoals voorgeschreven; Hun Challenge (Uitdaging) doel openbaar maken op challenge. com; en Indien de klant of de promoter niet tevreden is met zijn/haar Challenge resultaten na voltooing van de bovengenoemde stappen, dan moet hij bellen binnen 10 dagen na voltooiing van de Challenge (Uitdaging). Indien een promoter gebruik maakt van de garantie, dan vervalt het promoterschap. Teruggavebeleid voor Vi Executive Product Pack/ Star Promoter System en Basic Kit: Bij de beëindiging van deze overeenkomst, heeft u het recht om onverkochte produkten (mits ze ongeopend zijn) te retourneren die zijn gekocht binnen 90 dagen voor de beëindiging van de overeenkomst. Vi zal u de prijs vergoeden die u voor het produkt hebt betaald minus standaard behandelingskosten. Indien u van plan bent om produkten te retourneren aan Vi bij de beëindiging van de overeenkomst, dan moet u dat doen binnen 21 na de datum van beëindiging van de overeenkomst. Voor het retourneren van produkten dient u contact op te nemen met de Vi klantenservice op: U moet de verpakkings- en verzendkosten betalen voor geretourneerde produkten. Teruggave procedure: U hebt een pre-autorisatie teruggavenummer nodig voordat de teruggave kan worden verwerkt. De klant of de VIP moet contact opnemen met Vi om een pre-autorisatie teruggavenummer te verkrijgen. Terugbetalingen kunnen niet worden verwerkt zonder dit nummer. Indien u een bestelling / produkt retourneert, zorg er dan voor dat uw factuur in de verpakking is bijgesloten. Indien een pakket is geretourneerd zonder een preautorisatie teruggavenummer, dan zal de informatie worden opgeslagen en moet de klant of VIP telefonisch contact opnemen en nadere informatie verschaffen waarom het pakket is geretourneerd. Ongeautoriseerde kredieten worden niet verstrekt indien een pakket wordt terug gezonden. Gratis klantenservice telefoonnummer: Maandag 06:00 uur tot vrijdag 06:00 uur (CET). Tevens zaterdag van 15:00 uur tot 23:00 uur Ongeldige preferente bestelling beleid: : Het inzenden van preferente klanten bestellingen zonder de toestemming van de klant is een serieuze overtreding. 5

7 Ongeldige preferente klanten bestellingen kunnen worden gedefinieerd als bestellingen die worden ingezonden als preferente klanten bestellingen voor ieder doel zonder de schriftelijke toestemming van de klant. De inzending van een preferente bestelling terwijl de klant heeft aangegeven dat hij graag eenmalig het produkt zou willen uitproberen, kan worden beschouwd als creditcard fraude en /of valsheid in geschrifte of oplichting. Vi onderzoekt alle zodanige aantijgingen van klanten en neemt gepaste maatregelen. VI. VERPLICHTINGEN VAN VIPS Wijziging van persoonlijke informatie: VIP adres informatie moet actueel en juist in het systeem staan. Vi is niet verantwoordelijk voor vertragingen in verzendingen als gevolg van onjuiste en niet-actuele adres informatie van VIPs. VIPs moeten iedere adreswijziging doorgeven via Vi-Net. Onafhankelijke contractpartners / Uitgaven / Schadeloosstelling: Alle VIPs zijn zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven die zij voor hun onderneming doen. Tot de overige uitgaven behoren, maar zijn daartoe niet beperkt: licenties of vergunningen welke vereist zijn om de onderneming te runnen, juridische kosten, telefoonkosten, produkt advertenties, belastingen, en boetes welke verschuldigd zijn wegens overtreding van wet- en regelgeving, etc. Geen enkele VIP kan en mag Vi op enige wijze contractueel verbinden met hun onderneming, met uitzondering van de VIP overeenkomst. VIPs kunnen en mogen niet namens Vi een contract ondertekenen, kantoorruimte of kantoorartikelen huren of verhuren en leasen, een bankrekening openen, krediet verstrekken, waardepapieren innen, inkopen doen of overeenkomsten van welke aard dan ook aangaan. Zulke praktijken kunnen resulteren in het beëindigen van de VIP positie. Iedere VIP moet Vi schadeloos stellen voor elke claim, schade, uitgaven of aansprakelijkheden welke voortvloeien uit voornoemde praktijken of gedragingen in strijd met deze overeenkomst. In het geval dat VIPs overeenkomsten aangaan met andere VIPs of derde partijen buiten Vi, die geen zakelijke betrekking met Vi hebben, dan geldt het volgende: Dergelijke overeenkomsten deren Vi niet en als zodanig, zal Vi niet tussenkomen of bemiddelen om conflicten op te lossen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien. Iedere VIP zal Vi schadeloos stellen voor elke claim, schade, uitgaven of aansprakelijkheden welke voortvloeien uit voornoemde onafhankelijke overeenkomsten, inclusief de juridische kosten. Vi behoudt zich het recht voor om in te grijpen en tussen te komen en/of eisen dat de overeenkomst wordt beëindigd, indien en voorzover als zij van mening is dat de overeenkomst in strijd is met Vi s Ethische Code, Het beleid en procedures, de individuele VIP overeenkomst of mogelijk het Vi merk of de business van Vi kan schaden. Claims en beweringen: Alle VIPs beginnen met een gelijke inkomens mogelijkheid. VIPs mogen geen uitlatingen of beweringen doen over diensten en/of produkten van Vi, anders dan die welke zijn vermeld in dit beleid en procedures en andere gedrukte materialen welke beschikbaar zijn gesteld door Vi. Vi produkten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor de diagnose, behandeling, verlichting, of ter voorkoming van een ziekte. Iedere bewering en claim over een Vi produkt dat een ziekte voorkomt, geneest of diagnotiseert is ten strengste verboden. 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst is getekend, zijn VIPs zelfstandige ondernemers, werken zij niet voor Vi, maar met Vi, en dus zijn zij geen werknemers van Vi. VIPs en individuen zullen geen verwarring of onduidelijkheid voorwenden of scheppen over een niet bestaande werkgever/werknemer relatie, of vennootschap of joint venture tussen VIP en Vi. Iedere implicatie of claim dat een VIP of individu of potentiële VIP of individu door Vi is of zal worden aangenomen als werknemer is verboden.. 2. VIPs mogen geen claims of conclusies maken over wat er verdiend zou kunnen worden. Vi verstrekt of garandeert geen inkomen of zekerheden met betrekking tot winsten of successen. Voorts zullen winsten of successen voortvloeiend uit de activiteiten van een VIP alleen zijn gebaseerd op het verkoop volume, produkten of diensten door Vi aangeboden, en is elk succes uitsluitend gebaseerd op de inspanningen van VIPs, zijn toewijding, en vaardigheden. 3. Iedere VIP erkent, dat geen enkele autoriteit of overheidsinstelling ooit een marketing onderneming, haar produkten of diensten, of het Vi Bonusprogramma beoordeelt, aanbeveelt of goedkeuring verleent, en dergelijke claims mogen dan ook niet worden gedaan aan potentiële Vi VIPs. Indien een vraag opkomt over de juridische nakoming overeenkomstig de regelgeving door Vi, dan kunnen zulke vragen schriftelijk worden ingezonden aan het Vi Compliance Comité via VIPs mogen geen onjuiste of misleidende verklaringen geven over deze relaties, en zij begrijpen dat als zij dat toch doen, dat Vi deze overeenkomst onmiddellijk mag beëindigen. Belastingaangifte: VIPs en individuen die een overeenkomst met Vi hebben, worden vanuit fiscaal standpunt gezien niet beschouwd als werknemers. Het is de verantwoordelijkheid van iedere VIP, om alle wettelijk voorgeschreven belastingen te betalen. Vi trekt geen belastingen af van commissies of bonussen. Aan het einde van het jaar verstrekt Vi aan iedere VIP een overzicht van zijn inkomsten. Het is de verantwoordelijkheid van iedere VIP, om zich voor de 6

8 omzetbelasting te registreren, indien en voorzover dat wettelijk is vereist. Indien een VIP zich voor de omzetbelasting (BTW) heeft geregistreerd, dan is hij verplicht om direct zijn BTW-registratienummer aan Vi door te geven. Vi zal alle BTW-geregistreerde VIPs een geldige BTW-factuur zenden voor de produkten en/of diensten die VI aan hen stuurt en de VIP zal aan Vi de daarop van toepassing zijnde BTW betalen. Indien een VIP zich voor de omzetbelasting (BTW) heeft geregistreerd, dan zal hij er voor zorgen en erkent hij: de facturen die Vi ten behoeve van de VIP stuurt totdat de VIP overeenkomst is beëindigd; geen verkoopfacturen op te stellen voor eigen rekening van de VIPs voor transacties die onder deze VIP overeenkomst vallen; om Vi onmiddellijk in kennis te stellen indien: zijn BTW-registratienummer is gewijzigd; hij niet meer BTW-plichtig is; en hij zijn promoterschap verkoopt (of een deel daarvan). Commissie teruggaven: Vi betaalt commissies aan de VIP gebaseerd op het volume van de daaraan voorafgaande maand. Indien een produkt wordt geretourneerd, dan zal de commissie van de verkoop van dat produkt van de VIP worden teruggevorderd en in rekening gebracht. Deze commissies zullen worden teruggevorderd en in rekening gebracht op de van toepassing zijnde VIP en diens upline. Deze terugvordering geschiedt door het huidige maandelijkse volume van de VIP te debiteren voor het bedrag van het produkt. Daardoor kan er soms sprake zijn van een negatief volume. Om gekwalificeerd te blijven voor de eigen positie, moet een gedebiteerd volume worden gecompenseerd met aanvullende verkopen, zodat het volume van de VIP weer aan de kwalificatie vereisten van het Vi Bounusrogramma voldoet. VII. VERBODEN PRAKTIJKEN VAN VIPS Vi handelt bij de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten op een ethische en geloofwaardige wijze, en zij verwacht van iedere VIP dat zij ethisch met zijn/haar klanten en onderling en met VI omgaat. Vi verbiedt onethische gedragingen en Vi zal ingrijpen indien er duidelijk sprake is van onethisch gedrag. Vi behoudt zich het recht voor om naar beste vermogen en inzicht te beoordelen of bepaalde VIP activiteiten onethisch zijn, en indien dit is beslist, is dit een reden voor het beëindigen van de VIP positie. Indien een VIP op enige grond de bepalingen van deze overeenkomst en/of dit beleid en procedures overtreedt, dan behoudt Vi zich het recht voor om de positie van de VIP onmiddellijk te beëindigen. Door een dergelijke maatregel van Vi beëindigen alle rechten van de VIP en alle verdere betalingen van welke aard dan ook en dit treedt in werking op het moment zoals wettelijk is bepaald. Het Vi Compliance Comité bepaalt of er een overtreding is gemaakt en welke maatregel of reactie daarbij gepast is. Voorbeelden van onethische activiteiten zijn onder andere, maar daartoe niet beperkt: 1. Het verstrekken van onjuiste schriftelijke informatie, zoals bijvoorbeeld het vervalsen van handtekeningen; 2. Cross-Line recruitering (zie hieronder); 3. Het doen van onjuiste of misleidende beweringen over het potentiële inkomen, produkt voordelen, het daadwerkelijke doel of effect van Vi formulieren, de relatie van Vi met haar toeleveranciers, of iedere andere onjuiste uitlating met betrekking tot Vi en haar zakelijke activiteiten en produkten; 4. Het zonder schriftelijke toestemming van Vi contact opnemen met toeleveranciers of leveranciers met wie Vi contracteert; 5. Het incasseren van cheques die voor Vi zijn bestemd naar eigen persoonlijke rekeningen, in plaats van deze direkt aan Vi door te sturen. 6. Het verspreiden van geruchten over Vi met een kwaadaardige bedoeling; en 7. Het verzuimen om een overtreding te melden van iemand anders van het beleid en de procedures of van andere verdachte activiteiten. Cross-Line Recruitering: Vi verbiedt uitdrukkelijk crossline recruitering welke kan worden gedefinieerd als het werven van een VIP die reeds door een andere VIP was aanbevolen. De direkte of indirekte betrokkenheid bij de werving van een aanbevolen VIP, of het assisteren bij de werving van een aanbevolen VIP van enige bestaande of aanstaande VIP in een andere organisatie van wie hij momenteel geen VIP is, is ook verboden. De inschrijver of ingeschrevene die dit voorschrift overtreedt, kan rekenen op disciplinaire maatregelen, welke uiteindelijk tot de beëindiging kunnen leiden. Recht op inschrijving: Vi heeft zich tot doel gesteld om de integriteit van de community te bewaren. Indien een VIP van een zakelijke organisatie een uitnodiging verstuurt aan een potentiele nieuwe VIP om een VI-live evenement bij te wonen, en die persoon verschijnt, dan is het een andere VIP uitdrukkelijk verboden om die potentiele nieuwe VIP in te schrijven. De VIP, die als eerste de uitnodiging naar de potentiele nieuwe VIP heeft verstuurd, heeft het recht om die persoon in te schrijven voor een periode van negentig (90) dagen gerekend vanaf de datum van het VI-live evenement dat de potentiele nieuwe VIP heeft bijgewoond, op uitnodiging van de eerste VIP. De potentiele nieuwe VIP die het Vi-live evenement bijwoont moet zich er volledig van bewust zijn dat hij het evenement bijwoont als een gast om meer te weten te komen over Vi produkten en Vi. Voorbeelden van live Vi evenementen zijn: Vitality, National Directors Dag en evenementen die door VIPs worden geleid, zoals Challenge parties (VIP en tenminste twee gasten), lokale succes trainingen, regionale succes trainingen, nationale succes trainingen, etc. 7

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

FLEXKOM Algemene Handelspartnervoorwaarden

FLEXKOM Algemene Handelspartnervoorwaarden FLEXKOM Algemene Handelspartnervoorwaarden Algemene Handelspartnervoorwaarden 1 Geldigheidsgebied (1) De onderstaande algemene voorwaarden zijn bestanddeel van elk handelspartnercontract van de firma FLEXKOM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie