BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEID EN PROCEDURES NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES"

Transcriptie

1 NETHERLANDS BELEID EN PROCEDURES

2 BELEID EN PROCEDURES ETHISCHE CODE VOOR PROMOTERS Als een onafhankelijke Vi Promoter (VIP) verplicht ik mij om de integriteit van Vi te waarborgen. Ik zal als onafhankelijke Vi Promoter bij al mijn zakelijke activiteiten eerlijk en fair handelen. Ik zal al mijn zakelijke activiteiten op zodanige wijze uitvoeren dat deze mijn persoonlijke reputatie verbetert, en dat tevens de goede reputatie die Vi heeft opgebouwd, behouden blijft. Ik zal iedereen met respect behandelen bij de zakelijke contacten van mijn Vi onderneming. Ik ben me er van bewust dat elke moedwillige overlast of onjuiste bejegening van personen, een reden voor schorsing en/of beëindiging van mijn promoterschap kan zijn. Ik zal mijn leiderschaps verantwoordelijkheden als sponsor nakomen, inclusief de training, scholing en ondersteuning van de promoters in mijn organisatie. Ik zal geen misleidende voorstelling geven van de produkten van Vi danwel van het Vi Bonusprogramma, noch zal ik op enige wijze mij schuldig maken aan misleidende of illegale handelspraktijken bij de presentatie van Vi. Ik zal uitsluitend claims of beweringen doen over de produkten die zijn bewezen en goedgekeurd door Vi. Ik zal mijn onafhankelijke Vi onderneming op een zodanige wijze uitoefenen, dat ik daarbij de produkten en het professionalisme van andere ondernemingen respecteer. Ik zal niet de geloofwaardigheid van Vi beschamen, of gelden aannemen die aan Vi toekomen, of afstand doen van een verplichting of aansprakelijkheid van derde partijen jegens Vi. Ik ben me er van bewust dat netwerkmarketing een enerverende methode is om een groot aantal produkten en diensten op de markt te brengen, en dat Vi streeft naar verdere persoonlijke onafhankelijkheid en echte financiële vrijheid. Ik ben me er terdege en steeds van bewust, dat succes echt alleen is te behalen door goede service, aan zowel klanten als promoters. 1

3 I. DEFINITIES EN VEREISTEN OM EEN ONAFHANKELIJKE Vi PROMOTER TE WORDEN (VIP) Definities: In dit beleid en procedures geldt het volgende: (a) Indien u op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst in Nederland woont, dan betekent Vi Vi Netherlands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard, 231, 1118 BH Schiphol. Wettelijke leeftijd: Iedereen die een aanvraag doet om een onafhankelijke Vi-promoter te worden, moet minimaal achttien (18) jaar oud zijn en bovendien in Nederland wonen. VIP overeenkomst: Alle VIPs moeten een VIP overeenkomst inzenden en zich registreren bij Vi om in aanmerking te komen voor commissies. Dit Beleid en de Procedures, tesamen met de VIP overeenkomst, en het Vi Bonusprogramma vormen de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst tussen een VIP en Vi. In het geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden tussen bovengenoemde documenten, zal de volgende rangorde van toepassing zijn: Als eerste heeft het beleid en procedures voorrang, en daarna, op de tweede plaats is de VIP overeenkomst van toepassing, en daarna op de derde plaats is het Vi Bonusprogramma van toepassing. Identificatie vereisten: Alle VIPs krijgen een uniek promoter identificatienummer (Vi- ID) dat zal worden gebruikt om alle transacties en communicatie met Vi te traceren. Een VIP moet een werkelijk bestaand natuurlijk persoon zijn (dit geldt niet voor VIPs die handelen in de vorm van een rechtspersoon of vennootschap). Iedere poging door een VIP om documenten te vervalsen of om zich in te schrijven als een fictieve (niet-bestaande) VIP, kan leiden tot disciplinaire maatregelen inclusief de beëindiging van het promoterschap. Vertrouwelijkheid: Alle VIPs zijn verplicht om de zakelijke activiteiten en aangelegenheden met betrekking tot Vi strikt vertrouwelijk te behandelen, en zij mogen niet gedurende de looptijd van de VIP overeenkomst of op enig moment nadien, direct of indirect informatie aan derde partijen openbaar maken of gebruiken op een andere wijze dan uitsluitend voor Vi doeleinden, welke volgens redelijke maatstaven en oordeel van iemand uit de branche als vertrouwelijk wordt beoordeeld. Zonder het hiervoor in algemene zin vermelde buiten beschouwing te laten of te beperken, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd de informatie met betrekking tot de identeit van klanten / opdrachtgevers en potentiële klanten / opdrachtgevers, informatie met betrekking tot de prijsopbouw of tijdsverloop van contracten, informatie over bestaande of potentiële toeleveranciers, markten, marketing plannen, programma's, vereisten, strategieën, concepten, ideeën, produkten, apparatuur, apparaten, materialen, technologie, know-how, data, processen, uitvindingen, ontwikkelingen, formules, samenstellingen, toepassingen, de wijze van fabricage, evenals soortgelijke vertrouwelijke informatie van derde partijen waarvan Vi is overeengekomen om deze vertrouwelijk te houden. II. SOORTEN ZAKELIJKE ONDERNEMINGEN VAN VIPS Onafhankelijke Vi-promoters Een onafhankelijke Vi-promoter is iemand die alleen voor zijn of haar eigen positie zaken doet. Rechtspersonen en vennootschappen: Om een nieuwe onafhankelijke VIP te kunnen worden in de vorm van een rechtspersoon of vennootschap of om de status te wijzigen, moet men het Rechtspersoon / Vennootschap Inschrijf Informatie document invullen en inzenden, tesamen met het aanvraagformulier voor de onafhankelijke promoter. Dit houdt tevens in, indien van toepassing, het toezenden aan Vi van kopieën van de oprichtingsakte of het vennootschapscontract, de statuten, en de geregistreerde handelsnamen, en de namen en het statutaire adres en feitelijke adressen van iedere partner / vennoot en aandeelhouder. De namen van iedere partner, hoofdpersoon, aandeelhouder, manager en directeur ( Individuen ) moeten worden toegezonden. De persoon of de partner die het formulier inzend moet bevoegd zijn om bindende overeenkomsten namens de vennootschap of rechtspersoon aan te gaan. Het is partners of aandeelhouders niet toegestaan, om zich als vennootschap of rechtspersoon aan te melden, indien zij momenteel of in een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de aanvraag nog VIPs waren of zijn geweest van een andere vennootschap of rechtspersoon. Indien een actieve VIP zijn status van een individu naar een vennootschap of rechtspersoon wenst te wijzigen, dan geldt dit beleid niet, mits er geen verzoek is van een wijziging van sponsoring / refererende of verwijzende VIP.. Een vennootschap of rechtspersoon kan onder voorbehoud van nader onderzoek en toestemming van Vi een VIP worden. Aantal posities: Alle rechtspersonen als VIPs moeten zich houden aan het beleid, dat geen enkel individu mag deelnemen in meer dan een (1) positie in welke vorm dan ook. Huwelijken: Echtgenoten kunnen gezamenlijk of alleen als VIPs opereren. Ieder behoudt zijn eigen individuele positie; hoewel, de ene zich in de aanmeldlijn van de ander moet bevinden. Indien wordt vastgesteld dat 2

4 echtgenoten in verschillende verkooporganisaties zijn ingeschreven, dan wordt de tweede ingeschreven positie verplaatst onder de eerste positie. Iedere downline die is opgebouwd onder de tweede positie blijft in die organisatie. VIPs die voordat ze getrouwd waren posities in verschillende organisaties hadden, en die hun positie willen behouden, zullen worden gerespecteerd. Indien VIPs verschillende organisaties hebben en gaan trouwen, en als één organisatie wensen samen te werken, dan moet de ene VIP zijn /haar positie opgeven en zich aansluiten bij de positie van de andere echtgenoot. (Echt)scheiding In geval van scheiding beschouwt Vi de persoon wiens naam is vermeld op het inschrijvingsformulier als de eigenaar van het account. Vi zal in geen geval commissies, bonussen, recognition of andere beloningen splitsen, noch zal Vi een Success organisatie splitsen over de echtgenoten. Op het moment dat een verklaring of bewijs van scheiding is overlegd kan de voormalige echtgenoot opnieuw inschrijven als een Vi Promoter in willekeurige lijn zonder rekening te moeten houden met de 12 maanden periode van inactiviteit voordat hij of zij opnieuw inschrijft. Indien de echtgenoten gezamenlijk werkzaam waren onder een bedrijfsnaam, dient Vi Netherlands een kennisgeving te ontvangen, ondertekend door beide partijen, van hoe het bedrijf zal worden voortgezet. Alle verzoeken met betrekking tot het wijzigen van informatie van de VIP positie moet schriftelijk worden gezonden naar vi.com en door beide partijen voor akkoord worden verklaard. Vi behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor, om elke verandering van een naam of identificatienummer te weigeren, en zij behoudt zich het recht voor om het verzoek te onderzoeken en informatie op te vragen voorafgaand aan enige wijziging. Familieleden: Indien zich een familielid inschrijft als VIP, die in hetzelfde huishouden als een bestaande VIP woont, dan moet deze zich in dezelfde organisatie als de bestaande VIP aansluiten. III. POSITIE ONTBINDING Ontbinding: Om een VIP overeenkomst te ontbinden of op te zeggen als een VIP, moet u een ondertekende en gedateerde kennisgeving van de opzegging mailen aan via het adres dat bij ons bekend is. Bij een opzegging van een VIP overeenkomst, is een nieuwe activatie of aanmelding niet mogelijk. Indien een VIP zich voor een nieuwe positie wil inschrijven, dan moet hij/zij twaalf (12) maanden wachten gerekend vanaf de datum van opzegging van de voorafgaande positie. VIPs, die naar een klanten account zijn overgeplaatst omdat ze niet hebben voldaan aan het jaarlijkse Promoter Administratie betaling beleid, komen niet in aanmerking om hun positie te herstellen; hoewel ze zich wel als een nieuwe VIP kunnen inschrijven na een wachttijd van twaalf maanden. Overdracht of verkoop van een VIP positie: Met de naar eigen inzicht verleende toestemming van Vi, kan een VIP zijn overeenkomst en positie aan een ander individu of rechtspersoon verkopen of legateren. In verband met het verzoek om overdracht moet een VIP aan Vi de volgende documenten ter beoordeling verstrekken: 1. Een afgesloten verkoopovereenkomst van het promoterschap Document; 2. Een nieuwe VIP overeenkomst, ondertekent door de koper; 3. Een kopie van de geregistreerde handelsnamen van de koper(s) (indien van toepassing). Indien de koper een rechtspersoon of vennootschap is, dan moeten alle van toepassing zijnde documenten als genoemd in Hoofdstuk II van dit beleid en procedures worden verstrekt; 4. Negenentachtig euro ( 89) transferkosten (inclusief BTW) te betalen aan Vi. Bovendien moet de VIP die zijn positie verkoopt of overdraagt de rang van actieve Regional Director of daarboven hebben gedurende de laatste negentig (90) dagen. De verkopende VIP kan zich niet opnieuw inschrijven voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum van verkoop. De VIP mag na de verkoop van zijn positie niet betrokken zijn bij Cross-Line recruitering. In het geval dat Vi heeft bepaald dat de verkoper zich schuldig heeft gemaakt aan cross-line recruitering, dan zal Vi de VIP overeenkomst beëindigen. Elke verkoop van een positie is onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de Vi Compliance comité. Een bestaande VIP kan geen andere positie kopen / verwerven. Voor de verkoop van een VIP positie mag niet worden geadverteerd via enige online internetplatvorm met gekwalificeerde advertenties; dit is inclusief Craigslist, gekwalificeerde advertenties, SaleSpider, Gumtree en Loot. Indien een promoter account is geschorst, geannuleerd of beëindigd, dan zal de verkoop van de positie niet worden toegestaan. IV. RECHTEN VAN VIPS Kwalificaties voor commissies en bonussen: Kijk voor meer details naar het Vi Bonusprogramma. AANTEKENING: Vi behoudt zich het recht voor, VIPs te allen tijde te bevorderen of te degraderen. Debiteringen: Om in aanmerking te komen voor commissies, zijn VIPs niet verplicht om produkten of diensten van ondernemingen met wie Vi zaken doet of van Vi zelf te kopen of zich te abonneren. Indien een VIP toch besluit dat te doen, dan dient hij de facturen tijdig te voldoen. Indien een VIP meer dan zestig (60) dagen te laat is met de betaling voor diensten of produkten welke zijn geleverd door Vi of een onderneming met wie Vi zaken doet, dan zullen de commissies van de VIP worden gedebiteerd om de te late 3

5 betaling te verrekenen. De positie van de VIP kan ook worden beëindigd. Minimum commissie betalingen en toeslagen: Alle commissie betalingen van Vi moeten minimaal tien euro ( 10) bedragen. Commissies en bonussen beneden tien euro ( 10) worden pas uitbetaald tot dat de cumulatieve wekelijkse of maandelijkse commissie meer dan tien euro ( 10) bedraagt. Bovendien zijn voor alle commissiebetalingen twee euro en negenennegentig cent ( 2,99) verschuldigd. Prosperity Card (binnenkort verkrijgbaar): De Prosperity Card is beschikbaar voor alle actieve VIPs en kan worden gebruikt als een debit MasterCard bij betaalautomaten en bij alle locaties waar deze als betaalwijze wordt geaccepteerd. Wekelijkse en maandelijkse betalingscycli worden op de Prosperity Debit MasterCard geladen indien de VIP deze betaalmethode kiest. Card opladingen zijn beschikbaar op de gebruikelijke betaaldag. Er wordt eenmalig 5.50 (inclusief BTW) in rekening gebracht om de Prosperity Card te activeren. Voor diensten worden extra kosten in rekening gebracht; volledige details worden u verstrekt bij de Card. U hebt de mogelijkheid om de voordelen van uw account online in het Vi Net te beheren en in te zien. Directe deposito: Directe deposito s zijn beschikbaar voor alle promoters in Nederland. Bonussen en commissies worden direct op de bankrekening van uw keuze gestort, zodat u daarover eenvoudig kunt beschikken. Jaarlijkse administratie kosten: Er wordt jaarlijks vijfenzeventig euro ( 75,00) administratiekosten automatisch afgeschreven van uw creditcard welke bij Vi bekend is. Deze bijdrage is voor diensten, die inhouden, maar niet beperkt zijn tot downline rapporten, klanten informatie en accounting diensten (de administratiekosten ). De administratiekosten worden in rekening gebracht in de maand van uw jaarlijkse inschrijving, en indien ze niet worden betaald zal uw status als een promoter op financial hold worden gezet totdat de betaling is gedaan. Indien de betaling voor 30 dagen of meer onbetaald blijft nadat Vi een betalingsherinnering heeft gestuurd, dan kan Vi uw promoterschap beëindigen. De promoter zal tenminste dertig (30) dagen in kennis gesteld worden van een verhoging van de administratiekosten. Indien een beëindigde promoter beslist om opnieuw de ViSalus zakelijke mogelijkheid te willen aangaan, dan moet de promoter twaalf (12) maanden wachten vanaf de migratie datum van de originele positie. V. BESTELLINGS-, BETALINGS- EN TERUGGAVE BELEID Klanten: Een klant moet een bestaand persoon zijn. Elke poging van een VIP om documenten te vervalsen of zich in te schrijven als een fictief persoon kan reden zijn voor disciplinaire maatregelen tegen de VIP, inclusief schorsing en beëindiging. Gegevensverwerking procedures: VIPs en klanten kunnen bestellingen plaatsen of nieuwe VIPs helpen om hun gegevens direct in het online systeem in te voeren. Bestellingen die tot uur (CET) worden geplaatst, gelden als bestellingen van diezelfde dag. Betalingsmethoden / Leveringen: Om een bestelling voor produkten of marketing materialen te verwerken, kunt u eenvoudig een bestelling plaatsen via de online winkelwagen. Alle gangbare creditcards worden geaccepteerd. Om uw bestelling te betalen via een betalingsbestelling belt u ons gratis telefoonnummer Of zend een naar Indien u de betalingsbestelling mailt, dan geeft u eenvoudig het bestellingsnummer op dat u krijgt op het moment van de offerte of vermeld de term offerte en de bestelling zal op dezelfde dag worden verwerkt als wanneer de betaling is ontvangen. Vi zal alles in het werk stellen om de produkten binnen een redelijke tijd na de bestelling te verzenden. Zodra Vi de bestelling heeft afgeleverd, dan bent u daarvoor verantwoordelijk. Indien een bestelling door uw toedoen is vertraagd, dan eindigt de aansprakelijkheid voor elke schade anders dan welke is veroorzaakt door nalatigheid van Vi, op de dag dat Vi heeft geprobeerd de bestelling bij u af te leveren. Groothandel: Als voordeel voor een VIP van Vi, hebben wij een manier voor u gecreëerd om alle produkten tegen groothandelsprijs in te kopen, waardoor u een ongelofelijke mogelijkheid wordt geboden om extra inkomen te verdienen indien u de produkten tegen de aanbevolen detailhandelsprijs verkoopt. Er zijn geen andere vereisten om de groothandelsprijs te verkrijgen, dan een geregistreerde VIP of klant te worden via automatische verzending. U kunt de produkten maandelijks tegen groothandelsprijzen verkrijgen, door ze gemakkelijk en efficiënt als automatische verzending te bestellen. Preferente klantenprijs: Preferente prijzen worden aangeboden aan alle Vi klanten die maandelijks bepaalde produkten van Vi willen ontvangen. Preferente klanten nemen direct deel aan het automatische verzendingsprogramma, en tellen daarom mee met het VIP vereiste van 125 PQV in het maandelijkse automatische verzendingsvolume. Aanbevolen detailhandelsprijs: De aanbevolen detailhandelsprijs is de bepaalde waarde van ieder Vi produkt. VIPs, die produkten tegen groothandelsprijs kopen, moeten de aanbevolen detailhandelsprijs hanteren, indien zij produkten tegen een detailhandelswinst verkopen. Alle klanten die direct via Vi 4

6 bestellen, en die niet als VIP zijn ingeschreven, of geen preferente klant zijn via automatische verzending, betalen de aanbevolen detailhandelsprijs voor ieder produkt. Ieder produkt dat is besteld tegen de aanbevolen detailhandelsprijs, telt niet mee voor de kwalificatie van de automatische verzending VIP 125, maar wordt meegeteld voor de 200 PQV kwalificatie. Verdere details kunt u zien op het Vi Bonusprogramma. De aanbevolen detailhandelsprijs is de prijs die moet worden gehanteerd indien een Vi produkt wordt aangeboden op een veiling site. Ieder produkt, dat via een website wordt verkocht, zoals ebay of Amazon, moet worden verkocht tegen de aanbevolen detailhandelsprijs met standaard verpakkings- en verzendkosten (Zie hoofdstuk VIII. Online markten, veilingen en social media). Wijzigingen in een klanten account: Om produkten toe te voegen of te verwijderen bij een automatische verzending bestelling, moeten klanten en VIPs inloggen in hun online Vi-Net[2] [3] kantoor en de gewenste wijzigingen tenminste twee (2) dagen voor de datum van automatische verzending doorgeven. Wijzigingen kunnen ook tenminste twee (2) dagen voor de datum van automatische verzending per aan worden doorgegeven. Wijzigingen die gedurende deze twee dagen of daarna plaatsvinden, zullen pas in de volgende maand worden verwerkt. Teruggavebeleid: Vi garandeert de kwaliteit van haar producten. Indien een klant ontevreden is over een product, dan zal Vi het product terugnemen. Voor het terugnemen van producten gelden de volgende richtlijnen: 1. Produkten, die tijdens het transport beschadigd zijn, zullen voor hetzelfde produkt worden vervangen. 2. Produkten kunnen worden geretourneerd binnen dertig (30) dagen na levering met recht op volledige terugbetaling minus de verzend- en verpakkingskosten en met inachtneming van de herbevoorradingskosten als hieronder beschreven; 3. Retourzendingen van alle verkoopbare produkten na vijftien (15) maar binnen dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum, zullen worden terugbetaald minus 10 % herbevoorradingskosten; 4. Retourzendingen van alle verkoopbare produkten na dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum, zullen worden gecrediteerd met andere Vi produkten minus 10 % herbevoorradingskosten; 5. Voor verpakkingen die aan ons onsuccesvol worden teruggezonden (d.i. na drie (3) vergeefse leveringspogingen, door toedoen van een adreswijziging van de klant, incomplete/ incorrecte adres informatie, etc) kunnen aanvullende verzend- en verpakkingskosten in rekening worden gebracht om het produkt opnieuw te verzenden. 6. Commissies van welke soort dan ook, die aan VIPs zijn betaald voor produkten en die uiteindelijk zijn geretourneerd aan Vi voor een terugbetaling, zullen worden afgetrokken van toekomstige commissie betalingen; en 7. Retourzendingen ter waarde van meer dan 300 binnen een (1) jaar zal resulteren in de beëindiging van een promoter s account. 90-dagen-geld-terug-garantie Garantie: De garantie geldt voor klanten en promoters die: Een Challenge Kit kopen en de produkten voor 90 dagen gebruiken zoals voorgeschreven; Hun Challenge (Uitdaging) doel openbaar maken op challenge. com; en Indien de klant of de promoter niet tevreden is met zijn/haar Challenge resultaten na voltooing van de bovengenoemde stappen, dan moet hij bellen binnen 10 dagen na voltooiing van de Challenge (Uitdaging). Indien een promoter gebruik maakt van de garantie, dan vervalt het promoterschap. Teruggavebeleid voor Vi Executive Product Pack/ Star Promoter System en Basic Kit: Bij de beëindiging van deze overeenkomst, heeft u het recht om onverkochte produkten (mits ze ongeopend zijn) te retourneren die zijn gekocht binnen 90 dagen voor de beëindiging van de overeenkomst. Vi zal u de prijs vergoeden die u voor het produkt hebt betaald minus standaard behandelingskosten. Indien u van plan bent om produkten te retourneren aan Vi bij de beëindiging van de overeenkomst, dan moet u dat doen binnen 21 na de datum van beëindiging van de overeenkomst. Voor het retourneren van produkten dient u contact op te nemen met de Vi klantenservice op: U moet de verpakkings- en verzendkosten betalen voor geretourneerde produkten. Teruggave procedure: U hebt een pre-autorisatie teruggavenummer nodig voordat de teruggave kan worden verwerkt. De klant of de VIP moet contact opnemen met Vi om een pre-autorisatie teruggavenummer te verkrijgen. Terugbetalingen kunnen niet worden verwerkt zonder dit nummer. Indien u een bestelling / produkt retourneert, zorg er dan voor dat uw factuur in de verpakking is bijgesloten. Indien een pakket is geretourneerd zonder een preautorisatie teruggavenummer, dan zal de informatie worden opgeslagen en moet de klant of VIP telefonisch contact opnemen en nadere informatie verschaffen waarom het pakket is geretourneerd. Ongeautoriseerde kredieten worden niet verstrekt indien een pakket wordt terug gezonden. Gratis klantenservice telefoonnummer: Maandag 06:00 uur tot vrijdag 06:00 uur (CET). Tevens zaterdag van 15:00 uur tot 23:00 uur Ongeldige preferente bestelling beleid: : Het inzenden van preferente klanten bestellingen zonder de toestemming van de klant is een serieuze overtreding. 5

7 Ongeldige preferente klanten bestellingen kunnen worden gedefinieerd als bestellingen die worden ingezonden als preferente klanten bestellingen voor ieder doel zonder de schriftelijke toestemming van de klant. De inzending van een preferente bestelling terwijl de klant heeft aangegeven dat hij graag eenmalig het produkt zou willen uitproberen, kan worden beschouwd als creditcard fraude en /of valsheid in geschrifte of oplichting. Vi onderzoekt alle zodanige aantijgingen van klanten en neemt gepaste maatregelen. VI. VERPLICHTINGEN VAN VIPS Wijziging van persoonlijke informatie: VIP adres informatie moet actueel en juist in het systeem staan. Vi is niet verantwoordelijk voor vertragingen in verzendingen als gevolg van onjuiste en niet-actuele adres informatie van VIPs. VIPs moeten iedere adreswijziging doorgeven via Vi-Net. Onafhankelijke contractpartners / Uitgaven / Schadeloosstelling: Alle VIPs zijn zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven die zij voor hun onderneming doen. Tot de overige uitgaven behoren, maar zijn daartoe niet beperkt: licenties of vergunningen welke vereist zijn om de onderneming te runnen, juridische kosten, telefoonkosten, produkt advertenties, belastingen, en boetes welke verschuldigd zijn wegens overtreding van wet- en regelgeving, etc. Geen enkele VIP kan en mag Vi op enige wijze contractueel verbinden met hun onderneming, met uitzondering van de VIP overeenkomst. VIPs kunnen en mogen niet namens Vi een contract ondertekenen, kantoorruimte of kantoorartikelen huren of verhuren en leasen, een bankrekening openen, krediet verstrekken, waardepapieren innen, inkopen doen of overeenkomsten van welke aard dan ook aangaan. Zulke praktijken kunnen resulteren in het beëindigen van de VIP positie. Iedere VIP moet Vi schadeloos stellen voor elke claim, schade, uitgaven of aansprakelijkheden welke voortvloeien uit voornoemde praktijken of gedragingen in strijd met deze overeenkomst. In het geval dat VIPs overeenkomsten aangaan met andere VIPs of derde partijen buiten Vi, die geen zakelijke betrekking met Vi hebben, dan geldt het volgende: Dergelijke overeenkomsten deren Vi niet en als zodanig, zal Vi niet tussenkomen of bemiddelen om conflicten op te lossen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien. Iedere VIP zal Vi schadeloos stellen voor elke claim, schade, uitgaven of aansprakelijkheden welke voortvloeien uit voornoemde onafhankelijke overeenkomsten, inclusief de juridische kosten. Vi behoudt zich het recht voor om in te grijpen en tussen te komen en/of eisen dat de overeenkomst wordt beëindigd, indien en voorzover als zij van mening is dat de overeenkomst in strijd is met Vi s Ethische Code, Het beleid en procedures, de individuele VIP overeenkomst of mogelijk het Vi merk of de business van Vi kan schaden. Claims en beweringen: Alle VIPs beginnen met een gelijke inkomens mogelijkheid. VIPs mogen geen uitlatingen of beweringen doen over diensten en/of produkten van Vi, anders dan die welke zijn vermeld in dit beleid en procedures en andere gedrukte materialen welke beschikbaar zijn gesteld door Vi. Vi produkten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor de diagnose, behandeling, verlichting, of ter voorkoming van een ziekte. Iedere bewering en claim over een Vi produkt dat een ziekte voorkomt, geneest of diagnotiseert is ten strengste verboden. 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst is getekend, zijn VIPs zelfstandige ondernemers, werken zij niet voor Vi, maar met Vi, en dus zijn zij geen werknemers van Vi. VIPs en individuen zullen geen verwarring of onduidelijkheid voorwenden of scheppen over een niet bestaande werkgever/werknemer relatie, of vennootschap of joint venture tussen VIP en Vi. Iedere implicatie of claim dat een VIP of individu of potentiële VIP of individu door Vi is of zal worden aangenomen als werknemer is verboden.. 2. VIPs mogen geen claims of conclusies maken over wat er verdiend zou kunnen worden. Vi verstrekt of garandeert geen inkomen of zekerheden met betrekking tot winsten of successen. Voorts zullen winsten of successen voortvloeiend uit de activiteiten van een VIP alleen zijn gebaseerd op het verkoop volume, produkten of diensten door Vi aangeboden, en is elk succes uitsluitend gebaseerd op de inspanningen van VIPs, zijn toewijding, en vaardigheden. 3. Iedere VIP erkent, dat geen enkele autoriteit of overheidsinstelling ooit een marketing onderneming, haar produkten of diensten, of het Vi Bonusprogramma beoordeelt, aanbeveelt of goedkeuring verleent, en dergelijke claims mogen dan ook niet worden gedaan aan potentiële Vi VIPs. Indien een vraag opkomt over de juridische nakoming overeenkomstig de regelgeving door Vi, dan kunnen zulke vragen schriftelijk worden ingezonden aan het Vi Compliance Comité via VIPs mogen geen onjuiste of misleidende verklaringen geven over deze relaties, en zij begrijpen dat als zij dat toch doen, dat Vi deze overeenkomst onmiddellijk mag beëindigen. Belastingaangifte: VIPs en individuen die een overeenkomst met Vi hebben, worden vanuit fiscaal standpunt gezien niet beschouwd als werknemers. Het is de verantwoordelijkheid van iedere VIP, om alle wettelijk voorgeschreven belastingen te betalen. Vi trekt geen belastingen af van commissies of bonussen. Aan het einde van het jaar verstrekt Vi aan iedere VIP een overzicht van zijn inkomsten. Het is de verantwoordelijkheid van iedere VIP, om zich voor de 6

8 omzetbelasting te registreren, indien en voorzover dat wettelijk is vereist. Indien een VIP zich voor de omzetbelasting (BTW) heeft geregistreerd, dan is hij verplicht om direct zijn BTW-registratienummer aan Vi door te geven. Vi zal alle BTW-geregistreerde VIPs een geldige BTW-factuur zenden voor de produkten en/of diensten die VI aan hen stuurt en de VIP zal aan Vi de daarop van toepassing zijnde BTW betalen. Indien een VIP zich voor de omzetbelasting (BTW) heeft geregistreerd, dan zal hij er voor zorgen en erkent hij: de facturen die Vi ten behoeve van de VIP stuurt totdat de VIP overeenkomst is beëindigd; geen verkoopfacturen op te stellen voor eigen rekening van de VIPs voor transacties die onder deze VIP overeenkomst vallen; om Vi onmiddellijk in kennis te stellen indien: zijn BTW-registratienummer is gewijzigd; hij niet meer BTW-plichtig is; en hij zijn promoterschap verkoopt (of een deel daarvan). Commissie teruggaven: Vi betaalt commissies aan de VIP gebaseerd op het volume van de daaraan voorafgaande maand. Indien een produkt wordt geretourneerd, dan zal de commissie van de verkoop van dat produkt van de VIP worden teruggevorderd en in rekening gebracht. Deze commissies zullen worden teruggevorderd en in rekening gebracht op de van toepassing zijnde VIP en diens upline. Deze terugvordering geschiedt door het huidige maandelijkse volume van de VIP te debiteren voor het bedrag van het produkt. Daardoor kan er soms sprake zijn van een negatief volume. Om gekwalificeerd te blijven voor de eigen positie, moet een gedebiteerd volume worden gecompenseerd met aanvullende verkopen, zodat het volume van de VIP weer aan de kwalificatie vereisten van het Vi Bounusrogramma voldoet. VII. VERBODEN PRAKTIJKEN VAN VIPS Vi handelt bij de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten op een ethische en geloofwaardige wijze, en zij verwacht van iedere VIP dat zij ethisch met zijn/haar klanten en onderling en met VI omgaat. Vi verbiedt onethische gedragingen en Vi zal ingrijpen indien er duidelijk sprake is van onethisch gedrag. Vi behoudt zich het recht voor om naar beste vermogen en inzicht te beoordelen of bepaalde VIP activiteiten onethisch zijn, en indien dit is beslist, is dit een reden voor het beëindigen van de VIP positie. Indien een VIP op enige grond de bepalingen van deze overeenkomst en/of dit beleid en procedures overtreedt, dan behoudt Vi zich het recht voor om de positie van de VIP onmiddellijk te beëindigen. Door een dergelijke maatregel van Vi beëindigen alle rechten van de VIP en alle verdere betalingen van welke aard dan ook en dit treedt in werking op het moment zoals wettelijk is bepaald. Het Vi Compliance Comité bepaalt of er een overtreding is gemaakt en welke maatregel of reactie daarbij gepast is. Voorbeelden van onethische activiteiten zijn onder andere, maar daartoe niet beperkt: 1. Het verstrekken van onjuiste schriftelijke informatie, zoals bijvoorbeeld het vervalsen van handtekeningen; 2. Cross-Line recruitering (zie hieronder); 3. Het doen van onjuiste of misleidende beweringen over het potentiële inkomen, produkt voordelen, het daadwerkelijke doel of effect van Vi formulieren, de relatie van Vi met haar toeleveranciers, of iedere andere onjuiste uitlating met betrekking tot Vi en haar zakelijke activiteiten en produkten; 4. Het zonder schriftelijke toestemming van Vi contact opnemen met toeleveranciers of leveranciers met wie Vi contracteert; 5. Het incasseren van cheques die voor Vi zijn bestemd naar eigen persoonlijke rekeningen, in plaats van deze direkt aan Vi door te sturen. 6. Het verspreiden van geruchten over Vi met een kwaadaardige bedoeling; en 7. Het verzuimen om een overtreding te melden van iemand anders van het beleid en de procedures of van andere verdachte activiteiten. Cross-Line Recruitering: Vi verbiedt uitdrukkelijk crossline recruitering welke kan worden gedefinieerd als het werven van een VIP die reeds door een andere VIP was aanbevolen. De direkte of indirekte betrokkenheid bij de werving van een aanbevolen VIP, of het assisteren bij de werving van een aanbevolen VIP van enige bestaande of aanstaande VIP in een andere organisatie van wie hij momenteel geen VIP is, is ook verboden. De inschrijver of ingeschrevene die dit voorschrift overtreedt, kan rekenen op disciplinaire maatregelen, welke uiteindelijk tot de beëindiging kunnen leiden. Recht op inschrijving: Vi heeft zich tot doel gesteld om de integriteit van de community te bewaren. Indien een VIP van een zakelijke organisatie een uitnodiging verstuurt aan een potentiele nieuwe VIP om een VI-live evenement bij te wonen, en die persoon verschijnt, dan is het een andere VIP uitdrukkelijk verboden om die potentiele nieuwe VIP in te schrijven. De VIP, die als eerste de uitnodiging naar de potentiele nieuwe VIP heeft verstuurd, heeft het recht om die persoon in te schrijven voor een periode van negentig (90) dagen gerekend vanaf de datum van het VI-live evenement dat de potentiele nieuwe VIP heeft bijgewoond, op uitnodiging van de eerste VIP. De potentiele nieuwe VIP die het Vi-live evenement bijwoont moet zich er volledig van bewust zijn dat hij het evenement bijwoont als een gast om meer te weten te komen over Vi produkten en Vi. Voorbeelden van live Vi evenementen zijn: Vitality, National Directors Dag en evenementen die door VIPs worden geleid, zoals Challenge parties (VIP en tenminste twee gasten), lokale succes trainingen, regionale succes trainingen, nationale succes trainingen, etc. 7

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. Afspraak: is

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Concepts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Promotions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Lenkei Sales Partner Partnerprogramma Voorwaarden

Lenkei Sales Partner Partnerprogramma Voorwaarden Lenkei Sales Partner Partnerprogramma Voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikelen: Alle producten (supplementen, vitaminedoosje, shaker, etc.) die worden aangeboden in de Omgeving. Omgeving: www.lenkeivitamine.nl

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen:

Meest gestelde vragen: Meest gestelde vragen: Voor welke vragen ga ik naar de klantenservice van Philips en Shell? Philips Voor vragen over Philips producten of over je bestelling, kun je contact opnemen met de Philips Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Onder Nena's Sweet Creations wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Nena's Sweet Creations gevestigd Raadhuisplein 10A, 1701EJ te

Nadere informatie

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst Dit is een voorbeeld van affiliate voorwaarden zoals gegenereerd met de Affiliatecontract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/affiliatecontractgenerator/ In dit

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Extrakados.nl Klant Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Dag Duurtransactie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Extrakados.nl Klant Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Dag Duurtransactie ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Extrakados.nl: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland

Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland Onafhankelijke Marketing Executive Overeenkomst - Nederland Verstuur de witte kopie naar Melaleuca Aanvrager houdt de gele kopie Werver houdt de roze kopie Melaleuca of Europe (Germany) GmbH Hessenring

Nadere informatie

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen 1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Bij ieder gebruik Geboortegift.nl (hierna: de Webshop), zijn de Algemene Voorwaarden van Geboortegift.nl (hierna: Geboortegift.nl) geldig. Door het plaatsen van een Bestelling via

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 1) alle verzoeken van Ashland Industries Netherlands B.V. ("Koper")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4

Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4 Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4 1. DEFINITIES In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: DIVEOUTLET Kantoor: Castellumplein 4, 2235CN, Valkenburg ZH "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging,

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Beauty & Wellness B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

BIJLAGE A RE/MAX ERECODE

BIJLAGE A RE/MAX ERECODE BIJLAGE A RE/MAX ERECODE Opgesteld door RE/MAX Europa d.d. 1 augustus 1994. RE/MAX Nederland juli 2008 A - 1 ERECODE RE/MAX EUROPE Inleiding Deze Erecode is ontworpen om de ethische en professionele bedrijfsuitoefening

Nadere informatie

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid.

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid. T-Mobile ASID Algemene Voorwaarden 1. Definities ASID: anonieme subscriber ID, een uniek en anoniem nummer van T-Mobile Eindgebruikers dat T-Mobile kan activeren voor de URL van Content Providers onder

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden BowlingCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Business Club Utrecht

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Business Club Utrecht Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Business Club Utrecht 1. Doelstelling 1.1 Business Club Utrecht, hierna te noemen BCU, is een netwerkorganisatie gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring en het

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop:

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.a. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Online Camera Shop zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren

Nadere informatie

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij Versie 1.0, 27 juni 2016 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk Datum 27 juni 2016 Status Beschrijving

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TACTESS Training B.V. en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin TACTESS Training B.V. opdrachtnemer is. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend.

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Gedragscode (V2) Regelement Definities - Consument: afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - Lid / leden: het (onderdeel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend door middel van een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie