Aanlevering : de elektronische aanlevering van de correcte gegevens door de Deelnemer aan PayDutch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanlevering : de elektronische aanlevering van de correcte gegevens door de Deelnemer aan PayDutch."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDUTCH Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden van de betaalmodule van PayDutch, onder verantwoordelijkheid van PayDutch Nederland B.V. te Heerlen. Aanlevering : de elektronische aanlevering van de correcte gegevens door de Deelnemer aan PayDutch. Aanmeldscherm : het webformulier waarmee door invulling en gebruik, de Deelnemers zich verbinden de escrowdiensten van PayDutch af te nemen en de overeenkomst met het transactiesysteem van PayDutch aan te gaan. De fysieke betaling vinden op een onafhankelijke derdengeldrekening plaats. Beheerder ; de onafhankelijke derde partij op wiens veilige derdengeldrekening de betalingen tijdelijk worden geparkeerd in afwachting van de levering. De door PayDutch ingeschakelde beherende partij, Gerechtsdeurwaarder J. Sinkiewicz te Maastricht, die als exclusieve beheerder van de gelden optreedt, is een volstrekt van PayDutch onafhankelijke partij die onder streng extern toezicht van de overheid staat. De Beheerder is verder belast met de door- of terugbetaling vam de gelden op de derderekening. Via de PayDutch applicatie en van de bindend adviseur ontvangt de Beheerder zijn instructies. Medewerkers van PayDutch zijn expliciet uitgesloten van het beheer van de gelden zoals die op de derdengeldrekening zijn betaald. Betaling : de overboeking door een Deelnemer van gelden op een van de speciale derderekeningen van PayDutch bij de Beheerder. Betalingstermijn : de periode tussen de verwerkingsdag van de door koper/opdrachtgever ontvangen betaling en de opdracht tot uitbetaling aan de desbetreffende wederpartij. Bindend Adviseur : de door PayDutch aangewezen onafhankelijke juridisch adviseur die tussen Gebruikers bindend zal beslissen in geval van een geschil waar partijen het niet zelf eens kunnen worden. Dagen : kalenderdagen. Derdengeldrekening : een aparte rekening die gekoppeld is aan de PayDutch-applicatie en die wordt beheerd door de Beheerder, waarop uitsluitend betalingen staan van derden. De voor de PayDutch-appliactie ingezette derdenrekening kent een maximale veiligheidstatus ex artikel 19 Gerechtsdeurwaarderswet, waarbij het voor iedereen onmogelijk is om beslag op die rekening te leggen. Gebruiker : een natuurlijk persoon die als koper/verkoper of als opdrachtgever/uitvoerder gebruikmaakt van een van de services van PayDutch en de Beheerder. Gegevens : door de Deelnemer aan PayDutch in het kader van de succesvolle afwikkeling van een overeenkomst ter beschikking gestelde en te stellen informatie. Dienstverlening : het geheel van diensten van PayDutch met inbegrip van de Beheerder van de derdengeldrekening, welke erop gericht is om aan Gebruikers zekerheid in de gehele transactieketen te verschaffen zodat zowel Koper/Opdrachtuitvoerder als

2 Verkoper/Opdrachtgever de aangegane verplichtingen nakomen. De uitvoering van werkzaamheden of diensten van derden binnen het proces, zoals logistieke dienstverlening verleend door transporteurs, is hier uitdrukkelijk van uitgesloten. Transactie : de overeenkomst tussen Gebruikers, waarbij fysieke goederen of diensten worden afgenomen, onder de voorwaarde dat beide Gebruikers over en weer presteren. "PayDutch": indien niet anders vermeld, wordt hieronder verstaan, de juridische entiteit PayDutch Nederland B.V., statutair gevestigd aan de Klompstraat 4, 6411 KS te Heerlen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Maastricht onder inschrijvingsnummer , of haar rechtsopvolger(s). Artikel 2. Algemeen 2.1 De Overeenkomst met PayDutch (en de Beheerder) komt tot stand als Gebruikers beide akkoord zijn gegaan met het gebruik van de services van PayDutch en dit op de door PayDutch aangeboden site(s) op de daarvoor ontworpen wijze kenbaar maken. Gebruikers komen daartoe overeen dat zij ten behoeve van de correcte en betrouwbare afwikkeling van de overeenkomst de door PayDutch aangeboden service inroepen. De onderstaande algemene en bijzondere voorwaarden alsmede van het reglement bindend advies van PayDutch zijn op die overeenkomst van toepassing en moeten hier als ingelast en herhaald worden beschouwd. 2.2 Gebruikers verklaren dat alle overeenkomsten tussen Gebruikers welke een rol spelen bij de Dienstverlening, geheel in lijn zijn met en geen inbreuk maken op toepasselijke nationale of internationale regelgeving of op rechten van derden. 2.3 Gebruikers staan in voor de juistheid en volledigheid van de geregistreerde gegevens en dienen deze gegevens zelf actueel te houden door deze - zonodig - te wijzigen. 2.4 Enkel Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van de overeenkomsten tussen Gebruikers welke een rol spelen bij de Dienstverlening. PayDutch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aangaande genoemde inhoud en gevolgen. 2.5 Indien mocht blijken dat er geen geldige titel bestaat voor overeenkomsten tussen Gebruikers welke een rol spelen bij de Dienstverlening, hetgeen kan leiden tot nietigheid, vernietigbaarheid, opzegging, ontbinding, zal dit geen invloed hebben op de verschuldigdheid van de aan PayDutch toekomende Transactie Vergoeding. 2.6 Gebruikers verklaren zich bewust te zijn van het feit dat de levering en betaling welke uit een Transactie voortvloeit, kan leiden tot het ontstaan van transportkosten, belastingheffing dan wel tot het heffen van invoerrechten, welke heffingen en rechten nimmer door PayDutch verschuldigd zijn en/of op haar verhaald kunnen worden. 2.7 Gebruikers geven te kennen de overeenkomst op de PayDutch voorwaarden en uitsluitend via de speciale tussenrekening(en) bij de door PayDutch ingeschakelde Beheerder te realiseren. De Gebruikers verzoeken en voor zover zulks vereist is, machtigen ze door akkoord te gaan met deze voorwaarden de door PayDutch aangestelde onafhankelijke Beheerder van de speciale derderekening om de gelden die door koper aldaar wordt geparkeerd door te betalen aan verkoper, dan wel in het geval van een terugzending of geschil conform hun opdracht te verdelen en door te boeken c.q. in geval van een situatie van een bindend advies de Bindend Adviseur conform het oordeel van de Bindend Adviseur door- c.q terug te betalen.

3 2.8 De door PayDutch verstrekte tijdelijke transactiecode is een strikt persoonlijke code en wordt via SMS eenmalig en uitsluitend ten behoeve van de correcte uitvoering van de transactie c.q. overeenkomst aan Gebruikers (ieder een eigen versie) verstrekt. 2.9 Gebruikers zullen deze persoonlijke transactiecode strikt geheim houden en bij mogelijk verlies PayDutch daar onmiddellijk van in kennisstellen PayDutch is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de transactiecode. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst met PayDutch 3.1 De PayDutch Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Gebruikers op een van de door PayDutch ontwikkelde sites, middels het aankruisen van de desbetreffende vinkbox(en), beide akkoord zijn gegaan met de PayDutch voorwaarden. 3.2 De Gebruiker erkent dat PayDutch te allen tijde het recht heeft de toegang tot PayDutch tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Gebruikers die achteraf niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens PayDutch of een derde in verband met de dienstverlening van PayDutch dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze overeenkomst houden. 3.3 Op alle door Gebruikers met PayDutch te sluiten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden, de gebruikersvoorwaarden en het Bindend Advies reglement van toepassing. Tevens wordt de Beheerder de opdracht verstrekt c.q. gemachtigd die betalingen uit te voeren die nodig zijn om een correcte transactie conform de wens der Gebruikers of in geval van een geschil conform de wens van de Bindend Adviseur te realiseren. Artikel 4. Vergoeding Dienstverlening 4.1 de Gebruikers zijn, afhankelijk van hun rol in het proces, al dan niet samen de bij de service behorende Transactie Vergoeding voor de Dienstverlening verschuldigd aan PayDutch, tenzij deze tijdelijk om promotionele redenen gratis ter beschikking wordt gesteld. Wordt een vergoeding gevraagd is deze voor iedere aangemelde Transactie verschuldigd. PayDutch kan hiervan afwijken. Het overeengekomen bedrag wordt automatisch door PayDutch met de desbetreffende Transactie Vergoeding verhoogd. De Gebruikers stemmen ermee in dat bij doorbetaling daarop de verschuldigde Transactievergoeding plus eventuele extra kosten voor het gebruik van credit cards of andere kosten worden ingehouden. 4.2 Wordt een Transactie Vergoeding gevraagd is die afhankelijk van de hoogte van het bedrag in kwestie en van het feit of al dan niet gebruik wordt gemaakt van een credit card betaling Kiest een Gebruiker voor de betaaloptie credit card is deze betaalmethodiek niet gratis. Bij deze betaalmethodiek worden de aan deze betaling gekoppelde extra kosten altijd in rekening gebracht. Artikel 5. De Dienstverlening 5.1 Algemeen De Gebruiker erkent dat PayDutch-applicaties slechts platformen zijn waar

4 Gebruikers hun transactie aanmelden en afwikkelen en deze in de vorm van websites ter beschikking stelt aan de Gebruiker en dat PayDutch op generlei wijze inhoudelijk betrokken is bij de transactie en/of overeenkomst tussen Gebruikers en of Derden. PayDutch ontvangt dan ook zelf geen betalingen, maar deze worden op de speciale derdenrekening van de Beheerder gestort en door deze partij beheerd. Uiteraard is de PayDutch-applicatie wel gekopppeld aan de financiele systemen van de Beheerder, maar de de internet applicatie van PayDutch en de derdengeldrekening zijn volstrekt onafhankelijk. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de betalingen en de correcte doorbetalingen. PayDutch is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden goederen of diensten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van het aanbod/opdracht, de bevoegdheid van de aanbieder om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen verkopen, de bevoegdheid van de opdrachtgever om opdracht tot uitvoering van de gevraagde diensten, de bevoegdheid van de bieder om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen kopen, de bevoegdheid van de uitvoerder om de gevraagde diensten uit te voeren De Gebruiker aanvaardt dat PayDutch niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met 100% zekerheid vast te stellen, maar afhankelijk is van de gegevens die de andere Gebruiker wenst vrij te geven ten behoeve van de goede werkwijze van de service PayDutch is niet aansprakelijk voor enige gebreken aan de totstandkoming, de inhoud of de uitvoering van de tussen Gebruikers gesloten overeenkomst. Een eventueel gebrek in de totstandkoming, de inhoud of de uitvoering van de tussen Gebruikers gesloten overeenkomst heeft geen gevolg voor de verschuldigdheid van de Transactie Vergoeding Gebruikers ontvangen zo spoedig mogelijk na het succesvol aanmelden van de Transactie van PayDutch berichten met nadere informatie en instructies over de verdere afwikkeling van de transactie. PayDutch is niet aansprakelijk indien opgegeven e- mailadressen niet correct zijn ingegeven of niet of te laat wordt gereageerd op de door PayDutch verzonden s, waarin instructies en/of termijnen vermeld staan De Gebruiker aanvaardt dat PayDutch niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt, heeft geleden of zou kunnen lijden als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot PayDutch sites, storingen, verlate of foutieve s of smsjes, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van PayDutch in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PayDutch. 5.2 Transacties m.b.t. Goederen Verzending Verkoper: de Verkoper heeft de keuze om het gekochte te verzenden door a. Het gekochte zelf te bezorgen of door koper te laten ophalen, b. Het gekochte via het postkantoor te versturen en

5 c. Een haal- en brengservice in te schakelen van een transporteurs die aan PayDutch gekoppeld zijn Indien verkoper kiest voor optie a kan Verkoper een bewijs van aflevering downloaden waarin de transactiegegevens zijn verwoord. Koper tekent dit afleverbewijs. In dat geval heeft Koper het goed kunnen inspecteren en testen en vervalt derhalve het bij PayDutch gebruikelijke Niet Goed? Geld Terug! principe. Koper heeft het goed ontvangen en behouden. Indien verkoper kiest voor optie b dient Verkoper het gekochte met ontvangstbevestiging te versturen. Daarnaast dient Verkoper binnen 10 dagen na acceptatie van de transactie ervoor zorg te dragen dat de levering bij koper is afgeleverd. Bij optie c wordt de verzend- en afleverdatum automatisch in het PayDutch systeem ingelezen vanuit de externe logistieke systemen die aan PayDutch gekoppeld zijn. Indien PayDutch niet binnen tien dagen na acceptatie door Verkoper door Koper geïnformeerd wordt dat het gekochte niet is ontvangen, zal PayDutch het Gekochte als niet verzonden beschouwen. De Koper en de Verkoper worden daarvan door PayDutch in kennis gesteld. PayDutch zal vervolgens de Koopprijs aan de Koper terugbetalen. 5.3 Doorbetaling Koopprijs Indien het Gekochte door Koper wordt ontvangen en behouden, wordt na 7 dagen na de datum van acceptatie van de transactie door Verkoper de Koopprijs aan Verkoper doorbetaald. De Koper kan ook deze termijn verkorten door in te loggen op het systeem en de melding geaccpeteerd te geven Meldt Koper binnen deze 7 dagen op de homepage achter de button ik ben koper dat hij het Gekochte niet wenst te behouden of niet te hebben ontvangen, heeft Koper de plicht dit in de applicatie aan te geven en het ontvangen goed binnen 5 dagen retour te zenden aan Verkoper Indien Koper niet dan wel niet tijdig de retourzending heeft gemeld, zal PayDutch de Koopprijs aan Verkoper doorbetalen, onder inhouding van de verschuldigde Transactie Vergoeding indien van toepassing. 5.4 Retourzending Verkoper heeft op zijn beurt 7 dagen na ontvangst van de retourzending de mogelijkheid om op de homepage achter de button ik ben verkoper aan te geven dat hij de retourzending niet heeft ontvangen, dan wel niet akkoord gaat met de retourzending. Indien de Verkoper PayDutch binnen deze periode niet bericht wordt verondersteld dat het Gekochte in goede staat retour is ontvangen zal PayDutch de Koopprijs (minus kosten) aan de Koper terug te betalen Indien een Gebruiker stelt de retourzending niet te hebben ontvangen dient deze te bewijzen dat hij/zij de zending heeft verstuurd en dat die door de andere partij is geaccepteerd. Tot die tijd wordt de betaling geparkeerd in afwachting van het geleverde bewijs Indien het geschil gaat over de staat waarin de retourzending zich bevindt, hebben Koper en Verkoper 7 dagen om in der minne tot een oplossing te komen. Hiertoe kunnen zij inloggen op de desbetreffende pagina s ( ik ben koper en ik ben verkoper ) en via de daarvoor bestemde schermen aan elkaar een schikkingsvoorstel doen. Er is daar ook

6 mogelijkheid om een zogenoemde blind bidding uit te voeren. Daarbij doet de ene partij aan de andere een voorstel tot verdeling van de koopprijs die onder PayDutch rust. Wordt een voorstel geaccepteerd zal de Beheerder de Koopprijs verdelen conform de overeengekomen verdeelsleutel Slagen zij er niet in om binnen een week tot overeenstemming te komen zal automatisch de Bindend Adviseur een tussen partijen Bindend Advies geven. Het reglement bindend advies is tussen Gebruikers in dat geval van toepassing. 5.5 Bewijs van ontvangst Zowel Verkoper als Koper zijn gehouden het Gekochte zodanig te versturen dat aangetoond kan worden dat en op welke datum het door de desbetreffende partij is ontvangen Indien gebruik wordt gemaakt van de aan PayDutch gekoppelde haal- en brengservices van transporteurs worden de exacte data van afhalen en afleveren automatisch aan PayDutch doorgegeven Wordt niet van deze service gebruik gemaakt, maar wordt wel een transporteur ingeschakeld dan is verzending met een handtekening voor ontvangst verplicht. PayDutch hanteert dan een fictieve afleverdatum die gelegen is 7 dagen na de invoer van de verzenddatum Voor de situatie dat het Gekochte zelf wordt afgeleverd, stelt PayDutch een downloadbaar ontvangstbewijs ter beschikking waarmee de afleverende partij de daadwerkelijke aflevering en overdracht kan bewijzen In beide laatste gevallen dient de verzend- respectievelijk de afleverdatum handmatig te worden ingevoerd in het PayDutch systeem ( ik ben koper of ik ben verkoper ) Het niet of onjuist invullen van de bovengenoemde data is voor eigen risico van de Gebruiker(s). 5.6 Weigering in ontvangstname van het Gekochte Mocht duidelijk worden dat Koper de ontvangst van het Gekochte weigert, dan zal de Koper worden belast met zowel de door hem verschuldigde Transactievergoeding en wordt een boetebedrag van 10 ter dekking van de retourzending in mindering op de Koopprijs gebracht. Artikel 6. Inhoud van de overeenkomst tussen Gebruikers 6.1 De verkoper is verplicht een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aan te kopen Goederen te geven. Waar mogelijk dient een omschrijving gegeven te worden van alle andere relevante kenmerken van het Gekochte. De Verkoper staat ervoor in dat de ter zake van het Gekochte verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant: juist, volledig en accuraat is; geen gestolen of namaakgoederen betreft, waaronder namaakproducten (kleding, cosmetica etc.); geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde, waaronder gekopieerd materiaal (software, CD's, CD-roms, DVD's etc.);

7 niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling; geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft; geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft; geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma's of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven; geen drugs of geneesmiddelen bevat; geen vuurwerk, wapens of munitie bevat; geen nazimateriaal, discriminerende en haatdragende afbeeldingen of teksten bevat; geen organen en lichaamsdelen, menselijk of dierlijk bevat; geen dieren bevat; geen bederfelijke waren zoals eten, bloemen bevat. 6.2 Bij het ontbreken van een (duidelijke) Omschrijving kan PayDutch besluiten om haar Dienst niet te verlenen. 6.3 PayDutch kan besluiten Gebruikers tijdelijk of blijvend de toegang te weigeren tot haar services indien daartoe aanleiding bestaat, naar het oordeel van PayDutch. Artikel 7. Einde Overeenkomst en overeenkomst tussen Gebruikers Ten gevolge van de terugstorting van de Koopprijs aan de Koper, de doorbetaling van de Koopprijs aan de Verkoper dan wel uitvoering gevende aan het Bindend Advies door een door PayDutch ingeschakelde derde, eindigt de Overeenkomst en de Transactie. Artikel 8 Geschilvoorwaarden 8.1 Gebruikers verklaren door acceptatie van de Algemene Voorwaarden expliciet dat zij instemmen met het feit dat de Bindend Adviseur aangaande de in de Geschilvoorwaarden omschreven gevallen bindende besluiten neemt. 8.2 Over de in het vorige artikel genoemde besluiten is geen correspondentie in welke vorm dan ook mogelijk met PayDutch en met de PayDutch door PayDutch ingeschakelde derde. Voorts zullen besluiten als genoemd in de artikelen 2 tot en met 7 en genomen door PayDutch dan wel de Bindend Adviseur, nimmer onderwerp kunnen zijn van een gerechtelijke procedure. 8.3 Na acceptatie door Gebruikers van de Bindend Adviseur voorgestelde procedure zal de Bindend Adviseur zich ten spoedigste uitspreken over een geschil. 8.4 Enkel op de in het Bindend Advies reglement genoemde wijze zal de Bindend Adviseur, in geschillen tussen Gebruikers treden. In alle andere geschillen tussen Gebruikers zal de PayDutch of de door PayDutch ingeschakelde derden nimmer betrokkenheid hebben. Artikel 9. Privacybescherming 9.1 PayDutch en de door PayDutch ingeschakelde derden respecteren de privacy van Gebruikers indien deze gebruik maken van de Dienstverlening. PayDutch draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

8 9.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens, is het door PayDutch kunnen nakomen van de verplichtingen aangaande de Dienstverlening. Gegevens van Gebruikers zullen op geen enkele andere wijze worden gebruikt, tenzij het bestrijding van fraude en misbruik in de meest brede zin van het woord betreft. 9.3 De persoonsgegevens die door PayDutch verwerkt worden, zijn die gegevens welke Gebruikers vermelden op de PayDutch website. Artikel 10. Beveiliging 10.1 Alle gegevens welke Gebruikers dienen te geven om een transactiepagina aan te doen laten maken en de gegevens welke benodigd zijn voor het totstandkoming van de Overeenkomst, worden opgeslagen op een secure server Het verzenden van gegevens via SMS, , internet of door een online service provider maakt geen onderdeel uit van de Dienstverlening, waardoor PayDutch geen controle kan uitoefenen op de veiligheid van de verzending dan wel ontvangst van genoemde gegevens en daarvoor ook niet aansprakelijk kan worden gehouden. Artikel 11. Algemene Voorwaarden 11.1 Te allen tijde zijn de Algemene Voorwaarden - als door de Gebruikers bij het aangaan van de Overeenkomst geaccepteerd van toepassing op de Dienstverlening van PayDutch en de door haar ingeschakelde derden Geen andere voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden zijn op de dienstverlening van PayDutch en de door haar ingeschakelde derden van toepassing Indien een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverbindend blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht. De niet verbindende bepalingen worden, indien nodig, vervangen door wel verbindende bepalingen die gezien het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden zo min mogelijk afwijken van het doel en de strekking van de oorspronkelijke niet verbindend gebleken bepalingen PayDutch kan te allen tijde Algemene Voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen op de Algemene Voorwaarden worden op de website bekend gemaakt De Algemene Voorwaarden welke reeds van toepassing waren op een gesloten Overeenkomst blijven ondanks de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onverkort op deze Overeenkomst van toepassing. Artikel 12. Uitsluiting of schorsing van de Dienstverlening van PayDutch 12.1 PayDutch behoudt zich het recht voor eenzijdig Gebruikers uit te sluiten of te schorsen van de Dienstverlening indien deze Gebruikers de Dienstverlening misbruiken in de meest brede zin van het woord Schorsing dan wel uitsluiting zal gebeuren middels opgaaf van redenen aan Gebruikers. Eventueel reeds gedane betalingen aan de PayDutch ingeschakelde derde(n) zullen aan de Koper worden terugbetaald, eventueel onder inhouding van de verschuldigde Transactie Vergoeding PayDutch is niet aansprakelijk voor de gevolgen welke de uitsluiting dan wel schorsing heeft voor Gebruikers dan wel derden. Uitsluiting dan wel schorsing is

9 onherroepelijk en PayDutch zal, tenzij anders bepaald, niet in correspondentie treden met Gebruikers aangaande uitsluiting of schorsing Indien opportuun, worden Gebruikers vooraf van de mogelijkheid tot uitsluiting of schorsing door PayDutch op de hoogte gebracht, waarbij Gebruikers de mogelijkheid wordt gegund om naderende uitsluiting of schorsing te verhinderen Indien een Gebruiker door PayDutch wordt geschorst dan wel uitgesloten, kan Gebruiker gedurende de schorsings- of uitsluitingsperiode geen gebruik maken van de Dienstverlening Mocht PayDutch misbruik ontdekken dan zal zij, naast schorsing dan wel uitsluiting, de haar ter beschikking staande civiele en strafrechtelijke middelen aanwenden om dit gebruik te sanctioneren. Voorts zal informatie aangaande genoemd gebruik en de identiteit van de respectievelijke Gebruiker aan de bevoegde autoriteiten worden doorgespeeld. Artikel 13. Garanties, aansprakelijkheid, vrijwaring 13.1 PayDutch en de door haar ingeschakelde derden spannen zich in om naar eer en geweten, en met bekwame spoed, de Dienstverlening vakkundig te verrichten. PayDutch en de door haar ingeschakelde bedrijven geven echter geen garanties aangaande de Dienstverlening PayDutch en/of de door haar ingeschakelde bedrijven zijn niet aansprakelijkheid voor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden voor zover deze is toe te rekenen aan overmacht, zoals een technische storing. PayDutch en/of de door haar ingeschakelde bedrijven zijn met betrekking tot het bovenstaande evenmin aansprakelijk voor handelingen van toeleveranciers en andere derden Alleen Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van de overeenkomsten tussen Gebruikers welke een rol spelen bij de Dienstverlening. PayDutch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aangaande genoemde inhoud en gevolgen PayDutch en de door PayDutch ingeschakelde bedrijven zijn nimmer aansprakelijk voor door hen verrichte handelingen dan wel nagelaten handelingen en nimmer aansprakelijk voor aanspraken van derden voortvloeiende uit gebruik door Gebruikers van de Dienstverlening, daaronder begrepen alle overeenkomsten, communicatie tussen Gebruikers Voor zover PayDutch en de door haar ingeschakelde bedrijven aansprakelijk zijn, dan is de hoogte daarvan beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PayDutch wordt uitgekeerd Gebruikers vrijwaren PayDutch en de door haar ingeschakelde bedrijven voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit gebruik door Gebruikers van de Dienstverlening, daaronder begrepen alle overeenkomsten en communicatie tussen Gebruikers. Artikel 14. Intellectueel Eigendom 14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de Dienstverlening berusten bij PayDutch.

10 14.2 Gebruikers en anderen onthouden zich te allen tijde van handelingen, in welke vorm dan ook, welke inbreuk maken op rechten van PayDutch Zonder voorafgaande goedkeuring van PayDutch mag geen enkel onderdeel van de Dienstverlening, als weergeven op de webpagina s van PayDutch, vallende onder het worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd in welke vorm dan ook, wettelijke uitzonderingen daar gelaten Enkel na voorafgaande goedkeuring van PayDutch is het Gebruikers en anderen toegestaan, middels doorschakelmogelijkheden welke het internet biedt, toegang te bieden tot, of verbindingen tot stand te brengen met de webpagina s van PayDutch. Artikel 15 Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen 15.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op alle handelingen waarbij PayDutch, de Beheerder, dan wel de de haar ingeschakelde bedrijven partij of betrokken zijn, meer algemeen alle handelingen waar de Algemene Voorwaarden betrekking op hebben Uitsluitend de Nederlandse rechter in het Arrondissement Maastricht is bevoegd geschillen te beslechten waarbij PayDutch en/of de door ingeschakelde bedrijven betrokken is/zijn. PayDutch versie april 2008 PayDutch

Begunstigde: de rekeninghouder die bij het aanmelden van de Transactie is opgegeven als beoogd ontvanger van het bedrag uit de Transactie.

Begunstigde: de rekeninghouder die bij het aanmelden van de Transactie is opgegeven als beoogd ontvanger van het bedrag uit de Transactie. ALGEMENE VOORWAARDEN CO-PAY B.V. Definities Co-Pay: de juridische entiteit Co-Pay B.V., statutair gevestigd aan Het Halve Maantje 1, 3824 XG te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Artikel 4 Positie van ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl

Artikel 4 Positie van ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Partijen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het aanmelden voor bedrijfsvermelding en/of adverteren op de online website ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van BuddyJaap. BuddyJaap geeft iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Leveringsvoorwaarden i-phone-shop.nl Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van i-phone-shop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor STUDIO 0404

Algemene voorwaarden voor STUDIO 0404 Algemene voorwaarden voor STUDIO 0404 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door STUDIO 0404 tot stand gebrachte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Styling S en op alle

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Styling S en op alle ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STYLING S: 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Styling S en op alle met Styling S aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Leest u voor u uw bestelling doet eerst onze algemene voorwaarden en product informatie. Na uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Instituut Nederland (Versie Januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 1. Definities 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: keukenproducten.nl,. De Keukenproducten-site van Lemmers coordinates vof, gevestigd te Hellendoorn. 2. Lemmers coordinates, verzorgt

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meles Clothing en op alle met Meles Clothing aangegane overeenkomsten.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meles Clothing en op alle met Meles Clothing aangegane overeenkomsten. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meles Clothing en op alle met Meles Clothing aangegane overeenkomsten. 1.2 Naast deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie