Wijzigingsplan Justitiële Inrichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsplan Justitiële Inrichting"

Transcriptie

1 Wijzigingsplan Justitiële Inrichting Openbaar Lichaam St. Eustatius identificatie planstatus projectnummer: datum: status: juli 2012 ontwerp opdrachtleider: drs. D.W. Takkebos

2 2 Inhoudsopgave Toelichting... 3 Hoofdstuk 1. Inleiding Aanleiding Plangebied Opzet Procedure Digitaal en analoog... 7 Hoofdstuk 2. Bestaande situatie Ligging plangebied Bestemmingen het ROP... 9 Hoofdstuk 3. Nieuwe situatie : bedrijfsterrein : justitiële inrichting Beoordeling van de locatie Hoofdstuk 4. Toetsing wijzigingscriteria ROP Afwegingskader Afweging Conclusie Hoofdstuk 5. Onderzoek en beleid Relatie met het Strategic Development Plan Landschap Ecologie Bedrijven en milieuzonering Luchtkwaliteit Bodem Archeologie en cultuurhistorie Verkeer Luchthaven Externe veiligheid Lichthinder Water en erosie Hoofdstuk 6. Toelichting op de bestemming en aanduidingen Bedrijventerrein Maatschappelijk Justitiële Inrichting Hoofdstuk 7. Uitvoerbaarheid Economische uitvoerbaarheid Maatschappelijke uitvoerbaarheid Voorschriften Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

3 3 Toelichting Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

4 4 Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Waarom is verplaatsing van de bestemming nodig? Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Rijksgebouwendienst 1 opgedragen om een justitiële inrichting te realiseren op St. Eustatius voor zowel Saba als St. Eustatius. De inrichting zal onder andere 18 meerpersoonscellen bevatten voor maximaal 36 personen. Een justitiële inrichting op St. Eustatius is op basis van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) mogelijk ten noordoosten van het bedrijventerrein: locatie (werktitel). Deze locatie is bestemd als 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' (M-JI). Omwille van de volgende redenen heeft het Bestuurscollege (BC) besloten een meer geschikte locatie aan te wijzen voor de vestiging van een justitiële inrichting: Op is de justitiële inrichting zichtbaar vanuit Oranjestad. De omvang van de bestemming M-JI ter plaatse van is te beperkt voor vestiging van de inrichting. Om voorgaande redenen heeft het BC op 4 mei 2012 definitief besloten dat de justitiële inrichting wordt gevestigd op de locatie (werktitel). Deze locatie ligt circa 100 m ten oosten van. Figuur 1.1 Uitsnede ROP met ligging plangebied 1 Onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

5 5 Waarom een wijzigingsplan? De nieuwe locatie is in het ROP bestemd als 'Gemengd - Bedrijven/Agrarisch Uit te werken' (GD-BA-U), zie figuur 1.1. De bouw van de justitiële inrichting past niet binnen deze bestemming, omdat een justitiële inrichting valt aan te merken als een maatschappelijke voorzieningen en uitwerking voor deze doeleinden niet tot de mogelijkheden behoort. Om nieuwe initiatieven die op grond van het ROP niet direct zijn toegestaan maar beleidsmatig wel gewenst kunnen zijn planologisch mogelijk te maken, bevat het ROP wijzigingsbevoegdheden. Door het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheden kan planologische medewerking worden verleend aan de bouw van de justitiële inrichting. Aan de wijzigingsbevoegdheden van het ROP zijn criteria verbonden waarin wordt aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden hiervan gebruik kan worden gemaakt. Daarbij gaat het onder meer om het maatschappelijke belang van de ontwikkeling voor het eiland, de economische uitvoerbaarheid en van de effecten van het plan op waarden als natuur, landschap, archeologie en cultuurhistorie. Toepassing van de wijzigingsbevoegdheden geschiedt door het vaststellen van een wijzigingsplan. In voorliggend wijzigingsplan wordt de beoogde ontwikkeling van de justitiële inrichting beschreven en getoetst aan de criteria die zijn verbonden aan de wijzigingsbevoegdheden van het ROP. Hoofdstuk 4 gaat hier nader op in. Welke bestemmingen worden gewijzigd? Om de justitiële inrichting op mogelijk te maken wordt de bestemming GD-BA-U gewijzigd. Het voorliggende wijzigingsplan zorgt hiervoor. Daarnaast wordt de locatie Man- OWar 1 (met de bestaande bestemming M-JI) gewijzigd in de bestemming 'Bedrijventerrein- 1 (BT-1). De vrijkomende ruimte op kan hierdoor worden benut voor uitbreiding van het bedrijventerrein. Het is niet nodig om de mogelijkheid voor vestiging van een justitiele inrichting op open te houden. Met het wijzigingen van de bestemming naar BT-1 vervalt deze mogelijkheid. Wat is de grondslag van het wijzigingsplan? Het onderhavige wijzigingsplan is gebaseerd op artikel 40.1: wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het algemeen belang. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

6 6 1.2 Plangebied Het wijzigingsplan beslaat twee gebieden die gezamenlijk het plangebied vormen: de locatie die in het ROP is bestemd als 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' () en de nieuwe locatie (), zie figuur 1.2. Het plangebied ligt geografisch gezien op een centrale plek op het eiland, ten noorden van de landingsbaan. ligt ten noordoosten van het bestaande bedrijventerrein van St. Eustatius. Het terrein wordt ontsloten door de weg tussen Oranjestad en NuStar. De nieuwe locatie voor de justitiële inrichting ligt circa 100 m ten oosten van en ten westen van de weg die Oranjestad verbindt met Zeelandia. Ten zuidoosten van het plangebied ligt een kleinschalig tuinbouwgebied. De locatie ligt ongeveer 300 m ten oosten van de bestaande bedrijven op het bedrijventerrein. 1.3 Opzet Dit wijzigingsplan bevat een toelichting, voorschriften en een plankaart. Voor wordt de geldende bestemming uit het ROP gewijzigd in de bestemming 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' (M-JI). De in het ROP opgenomen bestemming M-JI wordt daarmee van toepassing op de locatie. Voor de locatie wordt de geldende bestemming uit het ROP gewijzigd in de bestemming 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting 1' (M-JI-1). Omdat de inrichting niet past in de bestaande voorschriften behorende bij deze bestemming, worden deze op details aangepast. Voor de duidelijkheid zijn de voorschriften van de gewijzigde bestemming opgenomen in dit wijzigingsplan. Om het verschil met de nu geldende bestemming aan te geven is de bestemming voorzien van de toevoeging '1'. De in het ROP opgenomen voorschriften van de bestemming 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' komen daarmee feitelijk te vervallen. Voor wordt de bestemming gewijzigd in de bestemming 'Bedrijventerrein-1' (BT- 1). Omdat de bestemmingsomschrijving van de bestaande bestemming 'Bedrijventerrein' is Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

7 7 aangepast is ervoor gekozen een nieuwe bestemming op te nemen. Om het verschil met de nu geldende bestemming aan te geven is de bestemming voorzien van de toevoeging '1'. 1.4 Procedure Aan wijzigingsbevoegdheden zijn in het ROP procedurebepalingen gekoppeld. Voordat er een wijzigingsbesluit kan worden genomen en dus een wijzigingsplan kan worden vastgesteld, dient een ontwerp van het wijzigingsplan eerst ter inzage te worden gelegd (artikel ROP) voor een termijn van 15 dagen. In de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt is het voor een ieder mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen. De bevoegdheid voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheden ligt, conform het gestelde in het ROP, in handen van het Bestuurscollege. Het ROP en dus ook het wijzigingsplan vindt zijn grondslag in de Eilandsverordening Ruimtelijke ontwikkelingsplanning St. Eustatius. Dit wijzigingsplan is in het Nederlands opgesteld en vertaald naar het Engels. Bij verschillen tussen de Nederlandse en Engelse versie geldt dat de Nederlandse versie leidend is. 1.5 Digitaal en analoog Dit wijzigingsplan is digitaal gemaakt en is digitaal raadpleegbaar. Dit betekent dat via een internetadres het wijzigingsplan is in te zien. Het wijzigingsplan zal in het digitale ROP worden verwerkt. Het wijzigingsplan is ook analoog (op papier) beschikbaar. Het plan wordt in analoge vorm vastgesteld door het Bestuurscollege. Dit vastgestelde plan geldt als de rechtsgeldige. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

8 8 Hoofdstuk 2. Bestaande situatie 2.1 Ligging plangebied Het plangebied van het wijzigingsplan bestaat uit twee delen: de locatie die in het ROP is bestemd als 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' () en de nieuwe locatie (ManOWar 2), zie figuur 2.1. Beide locaties liggen ten noorden van de luchthaven en Oranjestad. Figuur 2.1 Plangebied en omgeving De locatie grenst aan het bestaande bedrijventerrein. Het terrein wordt ontsloten door de weg die NuStar verbindt met Oranjestad. Het westelijke deel van het terrein is weinig begroeid. Op het oostelijke deel is wel enige vegetatie aanwezig: ruige vegetatie van circa 1 m hoog. De locatie ligt aan de voet van de heuvels, waardoor deze vanuit de omgeving goed zichtbaar is. Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

9 9 ligt nabij de weg die Oranjestad verbindt met Zeelandia. De locatie bestaat uit en wordt omringd door open landschap met ruige vegetatie van circa 1 tot 2 m hoog. Ten zuidoosten van het plangebied ligt een kleinschalig tuinbouwgebied. Ten noorden hiervan bevindt zich een zandpad die het plangebied momenteel ontsluit. De locatie licht aan de voet van de heuvels die zich uitstrekken over het noordelijke deel van het eiland. Aan de west- en zuidwestzijde van het plangebied wordt de locatie deels aan het zicht vanuit Oranjestad onttrokken door een heuvelrug die doorloopt, zie ook figuur 5.1. Figuur 2.2 Foto's locatie 2.2 Bestemmingen het ROP is bestemd als 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' (M-JI), waarbinnen de vestiging van een justitiële inrichting mogelijk is. is in het ROP is bestemd als 'Gemengd Bedrijventerrein/Agrarisch Uit te werken'. Binnen deze bestemming kan het bedrijventerrein ten noorden van de luchthaven uitgebreid worden en kunnen ook agrarische bedrijven (landbouw, veeteelt, tuinbouw en aquacultuur) gerealiseerd worden. Er is voor een uit te werken bestemming gekozen, omdat destijds nog niet bekend was welke functies zich de komende jaren daadwerkelijk gaan aandienen en omdat mede hierdoor de inrichting van het gebied nog niet bekend is. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

10 10 Hoofdstuk 3. Nieuwe situatie Dit hoofdstuk gaat nader in op het plan voor de justitiële inrichting en de locatiekeuze. 3.1 : bedrijfsterrein Op het moment dat dit wijzigingsplan wordt vastgesteld zijn er (nog) geen concrete initiatieven voor. De locatie komt beschikbaar voor vestiging van bedrijven, conform de voorschriften van de nieuwe bestemming 'Bedrijventerrein-1'. Dit betekent dat er bedrijven mogelijk zijn uit categorie 1 t/m 3.2 uit de Bedrijvenlijst van het ROP. De maximaal toegestane bouwhoogte is 10 m en het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50%. 3.2 : justitiële inrichting De justitiële inrichting bestaat uit verschillende gebouwen die omringd worden door twee omheiningen van beide 5 m hoog. De omheiningen zijn bedoeld om ontsnapping van personen uit de inrichting te voorkomen. Programma Het complex bestaat uit 18 meerpersoons cellen, die ruimte bieden aan maximaal 36 detentieplaatsen. De inrichting bevat verder vier politiecellen, een isoleerafdeling en multifunctionele ruimten voor bijvoorbeeld arbeid (volwassenen) en onderwijs (jeugd). De overige ruimten bestaan onder andere uit kantoren, een receptie, een keuken, dienstenruimten en de entree. Rondom het gebouwencomplex is een buitenruimte gepland. Hier kunnen verschillende buitenactiviteiten plaatsvinden. Het bruto bebouwde oppervlak van de gehele inrichting is circa m 2. Bebouwing en inrichting van het perceel Door het reliëf in de ondergrond van het plangebied worden delen van het plan gebouwd op zogenaamde terrassen. Per terras worden de gebouwen geclusterd. Voor de afvoer en infiltratie van regenwater worden geulen gegraven. De bouwhoogte van de gebouwen varieert tussen de één en twee bouwlagen. Het cellencomplex zal bestaan uit één bouwlaag, de kantoren uit twee bouwlagen. Door de het cellencomplex grotendeels achter de heuvel te situeren en de kantoorruimten aan de zuidkant (lage deel) te bouwen wordt het cellencomplex aan het zicht vanuit Oranjestad onttrokken. Figuur 3.1 Impressie van doorsnede (links = west, rechts = oost) Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

11 11 Leidende ontwerpprincipes die worden gehanteerd voor de bebouwing zijn: Het zoveel mogelijk onttrekken van het cellencomplex aan het zicht vanuit Oranjestad. Het toepassen van tropendaken. Het gebruik maken van natuurlijke ventilatie in het cellencomplex door middel van open deuren (tralies) in plaats van dichte deuren. Het zodanig situeren van gebouwen dat optimaal gebruik kan worden gemaakt de overheersende windrichting voor natuurlijke ventilatie. Het accumulerende vermogen van de bebouwing (massa) benutten voor klimaatbeheersing. Het toepassen van zonne-energie. Het complex wordt ontsloten vanaf de zuidkant door middel van een nieuwe weg die aansluiting geeft op de weg naar Oranjestad en Zeelandia. 3.3 Beoordeling van de locatie Onderstaand wordt de geschiktheid van de beoogde functies per locatie beoordeeld. De beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein op sluit aan op het bestaande bedrijventerrein en wordt als zodanig bestemd. De uitbreiding vormt dan ook geen (of nauwelijks een) belemmering voor zittende bedrijven en bedrijven die op grond van het ROP al mogelijk zijn op het bedrijventerrein. De ontsluiting is daarnaast goed, via het bestaande bedrijventerrein en de weg tussen Oranjestad en NuStar. Omvang en ligging De locatie heeft een oppervlak van circa 2,1 ha. Dit is voldoende: om het ruimtelijke programma te kunnen faciliteren; voor maatregelen voor landschappelijke inpassing van het initiatief; voor maatregelen tegen erosie (afvoer en infiltratie van regenwater); voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid (25 stuks) op eigen terrein. De afstand van het bestaande woongebied is dermate groot (350 m) dat overlast als gevolg van de justitiële inrichting niet te verwachten is. Ontsluiting De locatie ligt nabij een verharde weg die het gebied verbindt met Oranjestad, de luchthaven en de zeehaven. Dit is van belang in verband met het transport van in bewaring gestelden/gedetineerden en goederen. Daarnaast is de locatie ook goed bereikbaar voor werknemers, bezoekers en het bouwverkeer gedurende in de realisatiefase. Externe veiligheid en milieuzonering Voor wat betreft externe veiligheid wordt een justitiële inrichting gelijk gesteld aan de toetsingscriteria die gelden voor woningen, er verblijven immers mensen voor een langere periode. Op basis van paragraaf 5.10 wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van een justitiële inrichting op voldoet aan de normen die gelden voor externe veiligheid. ligt op een grotere afstand van het bestaande bedrijventerrein dan. Door vestiging op is er sprake van een betere ruimtelijke situatie. Bestaande en toekomstige bedrijven op het bedrijventerrein zullen door de verplaatsing naar immers minder hinder ondervinden als gevolg van de justitiële inrichting, zie paragraaf 5.4. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

12 12 Landschap De locatie ligt ingeklemd tussen de heuvels aan de noordzijde en een heuvelrug ten zuidwesten van het plangebied. De heuvelrug fungeert als landschappelijke afscherming tussen het west- en zuidwestelijke deel van het plangebied en het omliggende landschap. Daarnaast zorgt de heuvelrug ervoor dat de inrichting minder zichtbaar is vanuit Oranjestad. Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

13 13 Hoofdstuk 4. Toetsing wijzigingscriteria ROP Dit wijzigingsplan moet voldoen aan de wijzigingsregels, zoals deze zijn opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP), artikel In de volgende alinea's wordt getoetst of dit het geval is. 4.1 Afwegingskader Op grond van artikel 40.1 is het Bestuurscollege bevoegd het ROP te wijzigen voor initiatieven waarin het ROP niet voorziet. Deze initiatieven dienen gericht te zijn op het algemeen belang, op publieke voorzieningen of op initiatieven die economisch (werkgelegenheid), toeristisch of recreatief een toegevoegde waarde hebben voor St. Eustatius. De wijziging mag geen betrekking hebben op de bestemmingen 'Natuur - Nationaal Park' en 'Natuur - Beschermd Gebied'. De wijziging kan alleen plaatsvinden indien initiatiefnemer heeft aangetoond dat bij de ontwikkeling van het plan optimaal rekening is gehouden met het woon- en leefklimaat of met de natuurlijke, ecologische, landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden. Bij een initiatief waarvoor een toegevoegde waarde is vereist, moet ook in het onderzoek worden aangetoond dat deze toegevoegde waarde er daadwerkelijk is en wat deze toegevoegde waarde inhoudt. 4.2 Afweging Onderstaand wordt getoetst of het initiatief voor de bouw van een justitiële inrichting past binnen de criteria van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 40.1 ROP. Algemeen belang Het wijzigen van de bestemming van naar bedrijventerrein biedt mogelijkheden voor het vestigen van nieuwe bedrijvigheid. Dit leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Het vergroten van de werkgelegenheid is een belangrijk aspect van de Statiaanse eilandeconomie en is een speerpunt van beleid. Een justitiële inrichting op St. Eustatius is op basis van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) mogelijk op de locatie. Deze locatie is bestemd als 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' (M-JI). Omwille van de volgende redenen heeft het Bestuurscollege (BC) besloten een meer geschikte locatie aan te wijzen voor de vestiging van een justitiële inrichting: Op is de justitiële inrichting zichtbaar vanuit Oranjestad. De omvang (1,4 ha) van de bestemming M-JI ter plaatse van is te beperkt voor vestiging van de inrichting. Op 4 mei 2012 heeft het BC definitief besloten dat de justitiële inrichting wordt gevestigd op de locatie. Deze locatie blijkt geschikt te zijn voor de vestiging van een justitiële inrichting, zie paragraaf 3.3 en hoofdstuk 5. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

14 14 Geen wijziging in natuurbestemmingen De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming 'Maatschappelijk - Justitiele Inrichting'. Er is dan ook geen sprake van wijziging van de bestemmingen: 'Natuur - Nationaal Park' en 'Natuur - Beschermd Gebied'. De wijziging heeft betrekking op het wijzigingen van de bestemming 'Gemengd Bedrijven/Agrarisch Uit te werken'. Er is dan ook geen sprake van wijziging van de bestemmingen: 'Natuur - Nationaal Park' en 'Natuur - Beschermd Gebied'. Woon- en leefklimaat Uitbreiding van het bedrijventerrein in noordelijke richting heeft geen effecten op het woonen leefklimaat van de meest nabij liggende woonfuncties. Deze liggen immers op een afstand van ruim 400 m ten zuiden van de locatie. De justitiële inrichting wordt relatief ver van Oranjestad gerealiseerd. Bovendien ligt de luchthaven met landingsbaan tussen het plangebied en Oranjestad. De dichtstbij zijnde bebouwingsconcentratie met woningen ligt op ongeveer 200 m van de locatie. Tussen het plangebied en de bebouwingsconcentratie liggen heuvels. De justitiële inrichting zal geen significante negatieve effecten hebben op het bestaande woon- en leefklimaat. Natuur, ecologie, landschap, cultuurhistorie en archeologie Wijziging kan alleen plaatsvinden als optimaal rekening wordt gehouden met de natuurlijke, ecologische, landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden. Deze aspecten zijn zorgvuldig onderzocht. De conclusies van de onderzoeken en te nemen maatregelen om eventuele negatieve effecten te voorkomen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Uit de onderzoeken blijkt dat de aspecten uitvoering van dit wijzigingsplan niet in de weg staan. Verplaatsing van de justitiële inrichting van naar is een verbetering voor het landschapsbeeld. Dit komt door de aanwezigheid van een heuvelrug ten (zuid)westen van ManOWar, waardoor een deel van de inrichting aan het zicht wordt onttrekken. Zie bij. 4.3 Conclusie Wijziging van de bestemming 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' naar 'Bedrijventerrein 1' en 'Gemengd Bedrijven/Agrarisch Uit te werken' naar 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' past binnen de criteria van wijzigingsbevoegdheid Voor een gedetailleerdere beschrijving van de mogelijke effecten en eventueel te nemen maatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

15 15 Hoofdstuk 5. Onderzoek en beleid Dit hoofdstuk gaat dieper in op de toetsing aan de criteria die zijn opgenomen in de wijzigingsbevoegdheden, zie ook hoofdstuk 4. Allereerst wordt getoetst aan het ruimtelijke beleid van het St. Eustatius zoals dat in 2011 is vastgelegd in het Strategic Development Plan. Vervolgens komen de sectorale aspecten aan bod. Per aspect worden de relevante conclusies uit de onderliggende onderzoeken vermeld en worden de noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden benoemd. 5.1 Relatie met het Strategic Development Plan Afwegingskader Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) is gebaseerd op de huidige situatie en het Strategic Development Plan (SDP). Het SDP bevat de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van St. Eustatius en is leidend bij afwegingen over nieuwe ruimtelijke initiatieven. In het SDP zet St. Eustatius de komende tien jaar in op het bereiken van een hoger welvaarts- en leefbaarheidsniveau, door economische en demografische groei, het onderhouden van voorzieningen en het ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteiten van St. Eustatius. Culturele identiteit en een gevoel van veiligheid in een familiaire omgeving zijn belangrijke bouwstenen in het bereiken van een hoger welvaarts- en leefbaarheidsniveau. Afweging Economische ontwikkeling is een speerpunt van beleid in het SDP. Hier is in het SDP mede invulling aan gegeven door ManOWar aan te duiden als bedrijventerrein. Op St. Eustatius en Saba is momenteel geen celcapaciteit beschikbaar. In bewaring gestelden en gedetineerden afkomstig van beide eilanden worden momenteel overgebracht naar het Huis van Bewaring op Bonaire. Om de veiligheid op St. Eustatius maar zeker ook op Saba te kunnen waarborgen is de bouw van een justitiële inrichting noodzakelijk. Door de bouw van de justitiële inrichting krijgt St. Eustatius de beschikking over een eigen voorziening voor in bewaring gestelden en gedetineerden. Hierdoor is overplaatsing van in bewaring gestelde en gedetineerde Statianen en Sabanen naar Bonaire niet langer nodig. Bijkomend voordeel is dat bezoek van familie aan de in bewaring gestelden/gedetineerden makkelijker wordt doordat de afstand significant kleiner wordt. Daarnaast zorgt de inrichting voor extra werkgelegenheid op St. Eustatius. Om voorgaande redenen is in het Strategic Development Plan rekening gehouden met de bouw van een detentievoorziening. Het bedrijventerrein ten noorden van de luchthaven is hiervoor aangewezen. ligt op het aangewezen bedrijventerrein. Conclusie Vestiging van een justitiële inrichting op het bedrijventerrein ten noorden van de luchthaven past binnen het kader van het SDP. Verplaatsing van de justitiële inrichting van naar is op basis van het SDP mogelijk. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

16 Landschap Afwegingskader In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) is vastgelegd dat optimaal rekening moet worden gehouden met de effecten van de ontwikkeling op het landschap (artikel 40.1). Er is verder geen wet- en regelgeving van toepassing ten aanzien van het aspect landschap. Afweging en conclusie Beide locaties liggen aan de voet van de heuvels richting National Park Boven en hebben slechts een beperkte landschappelijke waarde. Een goede landschappelijke inpassing is op beide locaties wenselijk om het stenige karakter te verzachten. Toekomstige bedrijfsbebouwing op zal zichtbaar zijn in het landschap. Maatregelen ten behoeve van landschappelijke inpassing zullen ertoe moeten bijdragen dat de aanwezigheid van toekomstige bedrijfsbebouwing in het landschap wordt verzacht. Op zal de bebouwing weinig opvallen in het landschap vanwege het reliëf en de aanwezigheid van een heuvelrug aan de zuidwestzijde van de locatie. Figuur 5.1 Vogelvlucht van het plangebied (ligging in het landschap) 5.3 Ecologie Afwegingskader In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) is vastgelegd (artikel 40.1) dat optimaal rekening zijn worden gehouden met o.a. de natuurlijke en ecologische waarden. De regulering van de ecologie op St. Eustatius hangt samen met het internationale SPAW protocol van 18 januari Dit protocol heeft betrekking op bijzondere beschermde gebieden en de in de natuur levende dieren en planten (Trb. 1990, 115) en behoort bij het op 24 maart 1983 te Cartagena de Indias gesloten Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caribisch gebied (Trb. 1983, 152). De doorwerking hiervan is geregeld met de Wet grondslagen Natuurbeheer BES. Afweging en conclusie en 2 Het plangebied ligt op grote afstand van de beide internationaal erkende Important Bird Area s (IBA s) Boven en The Quill en zal deze gebieden niet beïnvloeden. Ten behoeve van dit wijzigingsplan is een bureaustudie uitgevoerd op basis van (lucht)foto's. Op basis hiervan Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

17 17 is vastgesteld dat zowel en geen bijzondere betekenis hebben voor de kwalificerende vogelsoorten van omliggende IBA s of voor andere bijzondere endemische soorten. De beoogde ingrepen zullen dan ook geen effect hebben bijzondere natuurwaarden. De bestemmingswijziging zijn dan ook niet in strijd met de Wet grondslagen Natuurbeheer BES. 5.4 Bedrijven en milieuzonering Beleid en Normstelling In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: ter plaatse van deze functies een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. Er is op St. Eustatius op dit moment nog geen wetgeving of beleid op het gebied van bedrijven en milieuzonering. Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en gevoelige functies in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruik gemaakt van de Nederlandse wet- en regelgeving op basis van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Afweging 1. Effecten van het nieuwe bedrijventerrein op omliggende functies: In de directe omgeving van liggen in de bestaande situatie geen hinder gevoelige objecten. De meest nabij liggende woning ligt op circa 425 m van. Ter plaatse van de woningen is dan ook sprake van een goed woon- en leefklimaat. Het plangebied grenst ten westen aan het bedrijventerrein met bedrijven van uiteenlopende aard. Deze bedrijven zullen naar verwachting geen hinder ondervinden van nieuwe bedrijvigheid in het plangebied. Bovendien sluit de toe te kennen uit te werken bestemming aan bij die van de omliggende gronden. In de toekomstige situatie zal de justitiële inrichting () op ruim 100 m worden gerealiseerd van toekomstige bedrijfsbebouwing op het uit te breiden bedrijventerrein (ManOWar 1). Een justitiële inrichting is een hinder gevoelig object. Bedrijven die hinder veroorzaken (geur, geluid, etc.) zullen dan ook rekening moeten houden met de aanwezigheid van de nieuw te vestigen justitiële inrichting. Op worden bedrijven mogelijk gemaakt uit ten hoogste categorie 3.2 van de Bedrijvenlijst bij het ROP. Deze bedrijven hebben een maximale richtafstand van 100 m waardoor sprake is van een aanvaardbare milieusituatie. 2. Effecten van omliggende functies op het nieuwe bedrijventerrein: De uitbreiding van het bedrijventerrein is geen hinder gevoelige functie. Omliggende functies hebben dan ook geen beperkende werking op het nieuwe bedrijventerrein. 1. Effecten van de justitiële inrichting op omliggende functies: Een justitiële inrichting is tevens een mogelijk hinder veroorzakend object. Een justitiële inrichting is echter niet opgenomen in de VNG-brochure. Vergelijkbaar met een justitiële inrichting qua milieuhinder is een ziekenhuis. Hiervoor geldt op basis van de VNG-uitgave bedrijven en milieuhinder een richtafstand van 30 m ten opzichte van een rustige woonwijk in verband met het aspect geluid. De dichtstbijzijnde hinder gevoelige functies (woningen) liggen circa 200 m vanaf. Ter plaatse van de omliggende woningen is dan ook sprake van een goed woon- en leefklimaat. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

18 18 Een justitiële inrichting is ook een hinder gevoelig object. Het vestigen van een justitiële inrichting kan dan ook invloed hebben op de bedrijfsvoering van bestaande en toekomstige (hinder veroorzakende) bedrijven op het bedrijventerrein. ligt tegen het bestaande bedrijventerrein aan. Vestiging van de justitiële inrichting op levert dan ook per definitie beperkingen op voor de bedrijfsvoering van zittende en toekomstige bedrijven op het bedrijventerrein. Verplaatsing naar levert in dit opzicht een significante verbetering op. In de nieuwe situatie is de afstand van de justitiële inrichting tot het meest nabij liggende bedrijfsgebouw circa 300 m. De afstand tussen de justitiële inrichting en toekomstige bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein bedraagt circa 200 m. 2. Effecten van omliggende functies op de justitiële inrichting In de directe omgeving van ligt een tuinbouw- en agrarisch gebied. Hiervoor geldt op basis van de VNG-uitgave een richtafstand van 30 m. Het plangebied ligt op circa 30 m vanaf het tuinbouw- en agrarisch gebied, buiten de richtafstand. Dit gebied staat de uitvoer van de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg. Conclusie Er is ter plaatse van de en 2 en de omgeving sprake van een aanvaardbaar leefklimaat. Door verplaatsing van de justitiële inrichting van naar treedt daarnaast een significante verbetering op ten aanzien van de bedrijfsvoering van bestaande en toekomstige bedrijven op het bedrijventerrein. 5.5 Luchtkwaliteit Afwegingskader Er is voor St. Eustatius op dit moment nog geen wetgeving of beleid op het gebied van luchtkwaliteit. In het kader van de gewijzigde status van St. Eustatius (als bijzondere gemeente) heeft DCMR Antilliaanse luchtkwaliteitsnormen opgesteld. Tabel 5.1 Luchtkwaliteitsnormen Stof Tijd-gemiddelde Normen stikstofdioxide (NO 2 ) Jaar 40 μg /m³ 1 uur 200 μg /m³ fijn stof (PM 10 ) Jaar 20 μg /m³ Dag 50 μg /m³ zwaveldioxide (SO 2 ) Jaar 20 μg /m³ Dag 125 μg /m³ 1 uur 350μg /m³ Vluchtige organische verbindingen (VOC) jaar 150 μg /m³ Benzeen jaar 5 μg / m³ Afweging Voor eerdere ruimtelijke ontwikkelingen heeft voor Sint Eustatius een luchtkwaliteitsonderzoek plaatsgevonden 2. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat op alle woonlocaties op het eiland en alle locaties waar mensen logischerwijs een significante hoeveelheid tijd verblijven wordt voldaan aan de Antilliaanse luchtkwaliteitsnormen. Door de uitbreiding van het bedrijventerrein is er een toename van verkeer van circa 173 mvt/etmaal (weekdaggemiddelde). Hierbij wordt uitgegaan van een aandeel vrachtverkeer 2 Air Quality Nustar Terminals NV, Statia, Royal Haskoning, december 2011 Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

19 19 van 5%, volwaardige vrachtwagens zijn immers beperkt aanwezig op St. Eustatius. Uit de Nimb-tool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van het gehalte stikstof in de lucht van 0,23 µg/m³ en van fijn stof van 0,06 µg/m³. De uitbreiding van het bedrijventerrein draagt niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. De justitiële inrichting zorgt voor een toename van verkeer van 36 mvt/etmaal (weekdaggemiddelde). Hierbij wordt uitgegaan van een aandeel vrachtverkeer van 2%. Uit de Nimbtool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van het gehalte stikstof in de lucht van 0,03 µg/m³ en van fijn stof van 0,01 µg/m³. De justitiële inrichting draagt niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Conclusie Er kan worden geconcludeerd dat luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling. Voor het wijzigingsplan zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Het aspect zal voor het overige worden gereguleerd in de milieuvergunning. 5.6 Bodem Afwegingskader Het bestuurscollege zal in de toekomst op basis van de Wet VROM BES een bodem- en waterbeheersplan opstellen ter bescherming van water, bodem en waterbodems. Momenteel geldt geen specifiek beleid. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het gewenst dat nieuwe functies niet leiden tot bodemverontreiniging en dat de bestaande bodem geschikt is voor de beoogde functie. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, Dutch Soil Protection Directive). Afweging en conclusie Gezien het huidige gebruik van de bodem op beide locaties, namelijk natuur en agrarisch gebruik, is niet te verwachten dat de bodem significant vervuild is. Uit nader onderzoek dat nodig is in het kader van de bouwvergunning zal op korte termijn waarschijnlijk blijken dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde ontwikkeling en dat het aspect bodem de beoogde ontwikkeling niet in de weg staat. 5.7 Archeologie en cultuurhistorie Afwegingskader Het Verdrag van Malta heeft als doelstelling om archeologische waarden te behouden en te beschermen. Als gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen. Bekend is dat het cultureel erfgoed van St. Eustatius één van de rijkste in het Caribisch gebied is (voor alle perioden). In het ROP zijn de gebieden die naar verwachting archeologische waarden bevatten (plantages, begraafplaatsen etc.) voorzien van een archeologische dubbelbestemming, zodat bij ontwikkeling eventuele archeologische waarden worden beschermd. In het plangebied geldt geen archeologische dubbelbestemming. Afweging Op basis van de historische kaart van St. Eustatius (1781) is de archeologische verwachtingswaarde 3 van beide locaties voor resten uit die tijd laag. Dit wordt geïllustreerd door 3 De kans dat in een bepaald gebied archeologische resten kunnen worden aangetroffen. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

20 20 figuur 5.1, waarin de ligging de voormalige plantagesites zichtbaar is. Ter plaatse van de plantagesites zijn archeologische en cultuurhistorische waarden te verwachten. Deze gebieden hebben in het ROP dan ook de dubbelbestemming voor archeologie. Figuur 5.1 Historische kaart 1781 en kaart met historische sites maakt geen onderdeel uit van een plantagecomplex (gebouwen), waardoor de archeologische en cultuurhistorische waarde laag is. Voor zijn er verder geen bijzonderheden. Ook maakt geen onderdeel uit van een plantagecomplex (gebouwen), waardoor de archeologische en cultuurhistorische waarde voor historische resten laag is. De archeologische verwachtingswaarde voor het aantreffen van prehistorische resten op de locatie wordt als middelhoog ingeschat. Dit geldt vooral voor het lager liggende deel van het plangebied. De reden hiervoor is dat deze locatie dichtbij een prehistorische vindplaats ligt. In overleg met de Sint Eustatius Center for Archaeological Research (SECAR) wordt aanbevolen archeologisch onderzoek uit te voeren op de locatie in de vorm van een veldkartering. Tijdens en na het verwijderen van vegetatie wordt bekeken of er zich vondsten aan de oppervlakte bevinden. Daarnaast kan door middel van proefsleuven worden onderzocht of er preshistorische resten aanwezig zijn op de locatie. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kunnen passende maatregelen worden genomen, zodat negatieve effecten op archeologische resten kunnen worden voorkomen. Conclusie De archeologische verwachtingswaarde voor historische resten op beide locaties is laag. Voor geldt een middelhoge verwachtingswaarde voor prehistorische resten. Archeologisch onderzoek wordt voor de locatie aanbevolen. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zullen (indien nodig) passende maatregelen worden genomen. De aspecten archeologie en cultuurhistorie hoeven uitvoering van het plan niet in de weg te staan. Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

21 Verkeer Afwegingskader Op het gebied van verkeer geldt bij ontwikkelingen dat de infrastructuur moet voldoen om deze ontwikkeling op een aanvaardbare wijze af te wikkelen. Afweging Op basis van de rekentool van het CROW 4 is de verkeersgeneratie berekend van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Uitgaande van een bruto oppervlak van circa 1,4 ha en een ligging in een niet-stedelijk gebied, komt de verkeersgeneratie neer op 171 motorvoertuigbewegingen per weekdagetmaal. Gezien het geringe aandeel verkeer op de weg in de huidige situatie en de beperkte verkeersgeneratie als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein zal de bereikbaarheid niet verslechteren. Op basis van de Nederlandse CROW-normen (Publicatie 272, 2008) is de verkeersgeneratie berekend van een justitiële inrichting voor maximaal 36 in bewaring gestelden/gedetineerden. Uitgaande van de norm voor penitentiaire inrichtingen en een ligging in het buitengebied (96,9 mvt/weekdagetmaal per 100 gedetineerden), komt de verkeersgeneratie neer op circa 35 motorvoertuigbewegingen per weekdagetmaal. Gezien het geringe aandeel verkeer op de weg in de huidige situatie en de beperkte verkeersgeneratie als gevolg van de bouw van de justitiële inrichting zal de bereikbaarheid niet verslechteren. Conclusie Het aspect verkeer staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. 5.9 Luchthaven Afwegingskader Voor de luchthaven gelden internationale richtlijnen gebaseerd op het verdrag van Chicago. Deze zijn vertaald in de Luchtvaart Wet BES (Aviation Law BES) en het Besluit Toezicht Luchtvaart BES (Decision Aviation Supervision BES). Er gelden obstakelvrije vlakken (Obstacle Limitation Surfaces, OLS) en een veiligheidszone aan het einde van de landingsbaan (Runway End Safety Area, RESA), onder andere vanwege radarverstoring en veiligheid. Voor de OLS gelden hoogtebeperkingen. De RESA is het oppervlak aan beiden zijden van de landingsbaan dat geschikt moet zijn voor het reduceren van risico s voor vliegtuigen in geval van een overshoot, undershoot of het verlaten van de landingsbaan. Afweging ligt op circa 360 m van de landingsbaan, op circa 350 m. Voor het zuidelijke deel van beide locaties gelden hoogtebeperkingen in verband met de OLS. Er is geen sprake van beperkingen in verband met de RESA. Beide locaties liggen immers aan de lange zijde van de landingsbaan. Vanwege de hoogtebeperkingen mag er in het zuidelijke deel van beide locaties niet hoger worden gebouwd dan 40 m. In het net noordelijke deel van de locaties is geen sprake van hoogtebeperkingen in verband met de luchtvaart. De maximale bouwhoogte op bedraagt maximaal 10 m en blijft daarmee ruim binnen de marges van de OLS. 4 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

22 22 De maximale bouwhoogte op bedraagt maximaal 12,5 m en blijft daarmee ruim binnen de marges van de OLS. Conclusie Het aspect luchthaven staat de uitvoering dit wijzigingsplan niet in de weg Externe veiligheid Afwegingskader Op dit moment geldt geen specifieke wetgeving op het gebied van externe veiligheid. Voor de toetsing van de ontwikkeling is vooralsnog aangesloten bij de normen voor het plaatsgebonden risico (PR) die in Nederland zijn opgenomen in het Besluit Externe veiligheid inrichtingen (Bevi), alhoewel dit formeel niet voor St. Eustatius van toepassing is. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs de risicobron verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer, bewerking en opslag van gevaarlijke stoffen. De diverse niveaus van het plaatsgebonden risico worden weergegeven door risicocontouren (lijnen) rondom de risicobron, waarbij de punten met een even hoog plaatsgebonden risico met elkaar worden verbonden. De maatgevende contour voor een nieuwe ontwikkeling is die van 10-6 (dit komt overeen met een kans van één in één miljoen jaar). Daarbinnen mogen volgens de Nederlandse wetgeving geen kwetsbare objecten aanwezig zijn (zoals woonwijken, ziekenhuizen en grote winkelcentra). Beperkt kwetsbare (zoals bedrijven en bedrijfswoningen) objecten mogen binnen de 10-6 contour alleen aanwezig zijn als daar goede redenen voor zijn. Afweging In de directe omgeving van het plangebied liggen verschillende risicovolle inrichtingen. Zowel als liggen in de omgeving van het vliegveld van St. Eustatius. Naast de hoogtebeperkingen gelden rondom het vliegveld ook ruimtelijke beperkingen met betrekking tot het voorkomen van veiligheidsrisico s en geluidsoverlast. In de 'obstakel vrije-zone' van 75 m rondom de start- en landingsbaan is bebouwing niet toegestaan. Ten noordwesten van het plangebied ligt NuStar. Voor deze inrichting is op het gebied van externe veiligheid onderzoek uitgevoerd 5. Hieruit blijkt dat de PR-contouren geen van beide locaties ligt. Rondom NuStar ligt daarnaast een veiligheidszone van m, zie figuur 5.2. Voor ontwikkelingen in deze veiligheidscontour moet worden aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar veiligheidsniveau. De locaties liggen nabij bedrijvigheid die gevestigd is op het bedrijventerrein. Hierbij gaat het om bedrijven, zoals de gasopslag, de containerplaats en de zandopslag. Voor deze en vergelijkbare bedrijven wordt een veiligheidsafstand aanbevolen van maximaal 100 m tot bewoond gebied om overlast van stank, geluid en luchtvervuiling te voorkomen (bron: St. Eustatius, Strategic development plan, d.d. 22 oktober 2010). 5 Quantitative Risk Analysis NuStar Expansion project on St. Eustatius, Royal Haskoning, december 2011 Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

23 23 Figuur 5.2 Milieucontouren (bron: Strategic Development Plan (2010) ligt op circa 360 m van de luchthaven. Dit is ruim binnen de obstakelvrijezone. De luchthaven staat de uitbreiding van het bedrijventerrein niet in de weg. Er liggen geen PR-contouren van NuStar over de locatie. Het plangebied voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ligt op circa 850 m vanaf NuStar, binnen de veiligheidszone. Uit het aanvullend onderzoek van DCMR naar het groepsrisico van NuStar blijkt dat wordt voldaan aan de criteria voor het groepsrisico en dat er sprake is van een aanvaardbaar veiligheidsniveau. De nabijheid van NuStar staat de uitbreiding van het bedrijventerrein dan ook niet in de weg. Met de wijziging van de huidige bestemming 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' (M- JI) naar 'Bedrijventerrein' (BT) neemt het groepsrisico op de locatie naar alle waarschijnlijkheid niet toe. Op een bedrijventerrein zijn immers op een beperkt deel van de dag zelfredzame personen aanwezig. In het geval van een justitiële inrichting is dit niet het geval: kwetsbaarobject waar 24 uur per dag niet-zelfredzame personen verblijven. Verplaatsing van de justitiële inrichting naar (buiten de veiligeheidscontour) is vanuit externe veiligheid dan ook een verbetering. grenst direct aan het bestaande bedrijventerrein en ligt daarmee mogelijk binnen eventuele veiligheidszones. De uitbreiding van het bedrijventerrein is een beperkt kwetsbaar object waardoor het groepsrisico van de aanwezige risicovolle inrichtingen niet of nauwelijks zal toenemen. De aanwezigheid van de risicovolle inrichtingen staat de uitbreiding van het bedrijventerrein dan ook niet in de weg. De locatie voor de justitiële inrichting ligt op circa 350 m vanaf het vliegveld. Dit is ruim buiten de obstakel vrije-zone. Het vliegveld staat de beoogde ontwikkelingen dan ook niet in de weg. Er liggen geen PR-contouren van NuStar over de locatie. ligt op circa m vanaf NuStar, op de rand van de veiligheidszone. Uit het aanvullend onderzoek van DCMR naar het groepsrisico van NuStar blijkt dat wordt voldaan aan de criteria voor het groepsrisico en dat er sprake is van een aanvaardbaar veiligheidsniveau. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

24 24 ligt op circa 200 m afstand vanaf het bestaande bedrijventerrein en op circa 300 m van bestaande bedrijven. Dit is dus ruim buiten de veiligheidszones (100 m) van bestaande of toekomstige risicovolle inrichtingen. De aanwezigheid bestaande dan wel nieuwe risicovolle inrichtingen staat de ontwikkeling van de justitiële inrichting niet in de weg. Conclusie Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg Lichthinder Afwegingskader en afweging De verlichting die wordt toegepast op het bedrijventerrein zal bestaan uit reguliere straatverlichting. Lichthinder is dan ook niet aan de orde. De muren en de buitenruimte van de justitiële inrichting worden verlicht. De verlichting die wordt toegepast zal het niveau van reguliere straatverlichting hebben (max. 20 lux). Lichthinder als gevolg van de inrichting is dan ook niet te verwachten, zeker niet gezien de ligging van de locatie tussen de heuvels. Naast reguliere verlichting wordt de justitiële inrichting ook voorzien van spotlights, die in het geval van ontsnapping kunnen worden inzet. Dit zal naar verwachting op incidentele basis voorkomen. Lichthinder als gevolg van de spotlights zal niet of nauwelijks voorkomen. Conclusie Het aspect lichthinder staat uitvoering van dit wijzigingsplan niet in de weg Water en erosie Afwegingskader In het kader van de bouwvergunning moet worden aangetoond dat als gevolg van het initiatief geen erosie optreedt. Deze verplichting vloeit voor uit art ROP. Afweging Toetsing van het aspect erosie door onder andere regenwater vindt plaats in het kader van de bouwvergunning. Ten behoeve van de bouwvergunning wordt onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting van de justitiële inrichting op het in aanleg zijnde waterleidingnetwerk van St. Eustatius. Mede in relatie tot het voorkomen van erosie wordt ook onderzocht hoe het regenwater wordt opgevangen, afgevoerd en geïnfiltreerd. Conclusie Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat erosie zal optreden als gevolg van de bestemmingswijziging. Daadwerkelijk toetsing vindt plaats in het kader van de bouwvergunning. Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Rotterdam / Middelburg / Oenkerk

25 25 Hoofdstuk 6. Toelichting op de bestemming en aanduidingen In dit wijzigingsplan worden de volgende bestemmingen gewijzigd: Voor wordt de bestemming 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting' gewijzigd in de bestemming 'Bedrijventerrein-1'. Omdat de voorschriften op details afwijken van de oorspronkelijke voorschriften uit het ROP is een nieuw artikel opgenomen. Omdat de bestemming 'Bedrijventerrein' blijft gelden ter plaatse van het bestaande bedrijventerrein komt de bestemming 'Bedrijventerrein 1' niet in de plaats van 'Bedrijventerrein' maar wordt deze toegevoegd aan het ROP. Voor worde een deel van de bestemming 'Gemengd Bedrijventerrein/Agrarisch Uit te werken' gewijzigd in de bestemming 'Maatschappelijk Justitiële Inrichting - 1', op basis waarvan de inrichting kan worden gerealiseerd. Omdat de voorschriften op details afwijken van de oorspronkelijke voorschriften uit het ROP is een nieuw artikel opgenomen. Deze is van toepassing op de locatie en vervangt artikel 14 uit het ROP. Onderstaand volgt een toelichting op de twee bestemmingen. 6.1 Bedrijventerrein 1 De bestemming Bedrijventerrein 1 is gebaseerd op de bestemming Bedrijventerrein uit het ROP. Gebruik De bestemming 'Bedrijventerrein-1' geeft de planologische regeling voor de vestiging van nieuwe bedrijven op. Soort bedrijven Aan de voorschriften van deze bestemming is een Bedrijvenlijst toegevoegd (zie ROP) waarin per soort bedrijf is aangegeven wat de invloed op de omgeving is. De bedrijven met de meest beperkte invloed zijn ingedeeld in categorie 1. De bedrijven met de meeste invloed in categorie 5. Een hogere categorie betekent dus een grotere invloed. In verband met de nabijheid van de justitiële inrichting (op circa 100 m) staat de bestemming 'Bedrijventerrein-1 lichte en middelzware bedrijven toe. Dit betekent dat bedrijven zijn toegestaan uit categorie 1 tot en met 3.2 uit de Bedrijvenlijst van het ROP. Deze bedrijven hebben een richtafstand van maximaal 100 m ten opzichte van gevoelige functies, zoals de justitiële inrichting. Bouwen De wijze van bouwen is opgenomen in de bouwvoorschriften. Vrijstellingsbevoegdheid De Bedrijvenlijst bevat veel soorten bedrijven. Het kan echter voorkomen dat een bedrijf niet is genoemd. Als dit het geval is, kan het Bestuurscollege via een vrijstelling toch de vestiging van een dergelijk bedrijf toestaan, indien is aangetoond dat dit bedrijf dezelfde gevolgen heeft voor de omgeving als bedrijven die daar op basis van de zonering zijn toegestaan. Adviesbureau RBOI-Buro Vijn Wijzigingsplan Justitiële Inrichting, 16 juli 2012 Rotterdam / Middelburg/ Oenkerk

Uitwerkingsplan. Governor de Graaf School. 700102.170850.00 24-05-2012 ontwerp. Eustatius. projectnummer: datum: status:

Uitwerkingsplan. Governor de Graaf School. 700102.170850.00 24-05-2012 ontwerp. Eustatius. projectnummer: datum: status: Uitwerkingsplan Governor de Graaf School identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 700102.170850.00 24-05-2012 ontwerp projectleider: opdrachtgever: drs. D.W. Takkebos Openbaar Lichaam Sint

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing bedrijven Pierikstraat 11 te en Gaanderen milieuzonering en geur Snodenhoeksestraat 14 en 16 te Elst en Achterstraat 13a-15 te Randwijk Gemeente Doetinchem Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Bosschebaan 37 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke projectnr. 264311 revisie 2.0 22 april 2014 auteur(s) M. Fransen Opdrachtgever Dhr. J. van der Heijden Buxusplaats 89 5038 HK Tilburg datum vrijgave beschrijving revisie 2.0 goedkeuring vrijgave 22 april

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof definitief revisie 02 11 november 2015 SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage definitief, revisie 02 11 november 2015 Auteur(s)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Trade Port Noord Herziening Klaver 4

Bestemmingsplan. Trade Port Noord Herziening Klaver 4 Bestemmingsplan Trade Port Noord Herziening Klaver 4 Bestemmingsplan Trade Port Noord Herziening Klaver 4 Projectnummer 408378 Revisie 03 Datum 25 april 2016 Auteur(s) Paul Kennes Liesbeth van Kempen

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten'

Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten' Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten' 1. Algemeen Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering Om de toelaatbaarheid

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Memo. Quick scan bedrijven en milieuzonering bedrijfswoning, Rietveld 33A Woerden, projectnummer:

Memo. Quick scan bedrijven en milieuzonering bedrijfswoning, Rietveld 33A Woerden, projectnummer: Memo aan: van: Dunamis Holding BV Paul Kerckhoffs, SAB datum: 18 april 2016 betreft: Quick scan bedrijven en milieuzonering bedrijfswoning, Rietveld 33A Woerden, projectnummer: 160180 INLEIDING Op de locatie

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg Concept Onderbouwing bouw loods met kantoor/tijdelijke woning H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg 15 oktober 2013 Opgesteld door: Ir. F.C.A. van den Tempel Tempel ADVIES Westelijke Parallelweg

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN Bedrijven en milieuzonering Velmolen Oost fase 3 te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht Vonderweg

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem Notitie Contactpersoon Evelyn van der Ent Datum 14 juli 2016 Kenmerk N003-1225344ENT-evp-V03-NL Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 1 Aanleiding Slingeland Ziekenhuis

Nadere informatie

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Toelichting Bijlage Voorschriften Plankaart Schaal 1:2.500 Datum: 24 februari 2012 Projectgegevens:

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd. 24-01-2014. Ten noord-westen van de beoogde locatie voor de short stay appartementen

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

memo Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen

memo Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen memo aan: van: Gemeente Vianen/Culemborg SAB, Paul Kerckhoffs datum: 14 december 2015 betreft: Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen Project: 150346 INLEIDING In het buitengebied, op de

Nadere informatie

Hege Bouwen 31 te Nijemirdum

Hege Bouwen 31 te Nijemirdum 25 e wijzigingsplan ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wro van het Bestemmingsplan Buitengebied 2004 van de gemeente Gaasterlân-Sleat Hege Bouwen 31 te Nijemirdum 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Inleiding...2

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Bijlage 2: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 3 Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Eigenaar van het perceel

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Schoolpad 12. Vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Schoolpad 12. Vastgesteld BESTEMMINGSPLAN Schoolpad 12 Vastgesteld 14 mei 2009 TOELICHTING 1. Inleiding 4 2. Bestaande situatie 4 2.1 Plangebied 4 2.2 Vigerende bestemmingsplan 4 2.3 Toelichting bestaande situatie 5 3. Gewenste

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen Vastgesteld 24 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bestaande situatie... 3

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s R01

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s R01 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s 20130316.R01b Onderzoek milieuzonering, woningen Noordeinde 71

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie