Visvijver Hereschelde domein de Ghellinck. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visvijver Hereschelde domein de Ghellinck. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27"

Transcriptie

1 Visvijver Hereschelde domein de Ghellinck Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 4 Juli > Augustus 2010 Jaargang 27

2 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten voor september en oktober 2010 dienen binnen te zijn vóór 1 augustus 2010 via: - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post Waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 30 / 31 augustus Ten gemeentehuize 3 Parochies 12 Containerpark 12 Milieu, landbouw en natuur 13 Berichten van de overheid 16 Plaatselijke openbare bibliotheek 17 Sportdienst 18 Cultuur 21 Toerisme 23 Senioren 23 Gezondheid 24 Maatschappelijk nieuws 27 P.W.A. & dienstencheques 29 Verenigingsleven 30 Activiteitenkalender 36 Sluitingsdagen 40

3 Ten gemeentehuize OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS TIJDENS DE VERLOFPERIODE Tijdens de verlofperiode blijven de gemeentediensten alle werkdagen open volgens de bestaande uurregeling: Dag Voormiddag Namiddag Maandag Open van 8.30 tot uur Gesloten (1) Dinsdag Open van 8.30 tot uur Gesloten (1) Woensdag Open van 8.30 tot uur Gesloten (1) Donderdag Open van 8.30 tot uur Open van tot uur Vrijdag Open van 8.30 tot uur Gesloten (1) (1) Burelen gesloten, wel telefonisch bereikbaar Door omstandigheden zullen volgende diensten uitzonderlijk volledig gesloten zijn: Dienst Bevolking en burgerlijke stand Stedenbouw Milieudienst Datum - op vrijdag 2 juli - op vrijdag 6 augustus - op maandag 9 augustus - op vrijdag 13 augustus - op vrijdag 20 augustus - op vrijdag 9 juli - op vrijdag 16 juli - van donderdag 22 juli tot en met vrijdag 6 augustus - op vrijdag 13 augustus - van vrijdag 20 augustus tot en met vrijdag 27 augustus - van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 13 augustus Alle gemeentediensten zijn gesloten op woensdag 21 juli. Aan de inwoners wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Het bestuur verontschuldigt zich mocht deze regeling voor enig ongemak zorgen en rekent op het begrip van de inwoners. Dank bij voorbaat. BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 29 APRIL 2010 De gemeenteraad kwam op 29 april 2010 bijeen en heeft onderstaande beslissingen éénparig genomen. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de zitting van 25 maart 2010 werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondconcessies. Ingevolge overlijden werden er grondvergunningen verleend op volgende begraafplaatsen: - 1 op de begraafplaats Sint-Amandus Ooike - 2 op de begraafplaats O.L.-Vrouw Wortegem. 3. Ruimtelijke ordening. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Actualisering en herziening Ruimtelijk Structuurplan. In 1997 werd het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen goedgekeurd en in 2004 werd een eerste herziening doorgevoerd. Een tweede herziening was noodzakelijk en het gaat in hoofdzaak om een actualisatie. Het openbaar onderzoek loopt tot 11 mei De Gecoro heeft op 29 maart 2010 het voorstel gunstig geadviseerd gezien de herziening voor de gemeente geen nadelig impact te verwachten valt, 3

4 met uitzondering evenwel voor de landbouw die als enige moet inleveren aan ruimtegebruik. De gemeenteraad volgt het voorwaardelijk advies van de Gecoro. 4. Ruimtelijke ordening. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Aanleg RWZI Wannegem- Lede. Advies. Door de provincie wordt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt voor de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Wannegem-Lede op de linkeroever van de Leedsebeek. Volgens het zoneringsplan dient Ooikedorp collectie te zuiveren in de Leedse beek. Hiervoor zal een collector gebouwd worden. Het openbaar onderzoek van het PRUP loopt tot 6 mei De Gecoro heeft op 29 maart 2010 gunstig advies verleend aan het PRUP en de gemeenteraad sluit zich hierbij aan. 5. Gemeente-eigendommen. Kosteloze overname strook grond verkaveling Vlinderstraat. Goedkeuring akte. In 1969 werd door Immo Poppe een verkaveling met wegenis en nutsvoorzieningen gerealiseerd in de Kerkkouter te Petegem, thans Beerstraat. Conform de verkavelingvoorschriften dienen de infrastructuurwerken kosteloos aan de gemeente overgedragen. Thans werd de door de verkavelaar opgemaakte ontwerpakte van overdracht voorgelegd en goedgekeurd. 6. Bibliotheken. Samenwerkingsverband van bibliotheken. Goedkeuring actieplan en begroting 2010 van de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen. De gemeentelijke bibliotheek maakt deel uit van het provinciaal samenwerkingsverband voor bibliotheken. De statuten schrijven voor dat elke gemeente die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband de begroting 2010 en het actieplan en de jaarrekening 2009 dient goed te keuren. 7. Werkgelegenheid. Samenwerkingsovereenkomst lokale werkwinkel en werking forum lokaal werkgelegenheidsbeleid Zuid-Oost- Vlaanderen. Goedkeuring. In 2003 werden de lokale werkwinkels opgericht. Er is een contactpunt in de gemeente en de dienstverlening wordt verzekerd door het P.W.A. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor tussen de gemeente en de VDAB wordt voor onbepaalde duur hernieuwd. Daarnaast werd er ook een overeenkomst goedgekeurd met het Forum Lokale Werkgelegenheid Zuid-Oost-Vlaanderen. 8. Algemeen beleid. SOLvA. Bouwen sporthal Petegem. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. De bouw van een sporthal in Petegem werd op 19 februari 2009 toevertrouwd aan SOLvA. Op 6 april 2010 heeft de Raad van Bestuur de bouw van de sporthal, via het uitschrijven van een wedstrijdofferte, toegewezen. Naar aanleiding hiervan wordt een samenwerkings-overeenkomst afgesloten. 9. Gemeentepersoneel. Samenwerkingsovereenkomst tussen Kluisbergen, Maarkedal en Wortegem-Petegem i.v.m. het inschakelen van stedenbouwkundige ambtenaren en milieuambtenaren. Goedkeuring. De Codex Ruimtelijke Ordening en de VLAREM wetgeving leggen strikte termijnen op bij de behandeling van stedenbouwkundige dossier en milieuvergunningsdossiers. Er werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het gemeentebestuur van Wortegem- Petegem, Maarkedal en Kluisbergen waarbij zij beroep kunnen doen op elkaars stedenbouwkundige ambtenaar of milieuambtenaar bij afwezigheid wegens ziekte enz T.M.V.W. Statutenwijziging. Op de algemene vergadering van 18 juni 2010 wordt een statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd. De gemeenteraad van iedere ven- 4

5 noot bepaalt vooraf het standpunt dat op de algemene vergadering ingenomen wordt. 11. Figga. Algemene vergadering 25 juni Agenda. Goedkeuring. Op 25 juni 2010 te Kortrijk wordt de algemene vergadering gehouden van Figga. De agenda wordt goedgekeurd. 12. SOLvA. Algemene vergadering 28 juni Agenda. Goedkeuring. Ook SOLvA houdt op 28 juni 2010 te Erembodegem een algemene vergadering. Deze agenda wordt eveneens goedgekeurd. 13. Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken. Aanpassing raadsbesluit 25 maart Het tarief voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart wordt aangepast aan de richtlijnen van 5 maart 2010 van Fod Binnenlandse Zaken en bedraagt vanaf 1 april ,00 euro tot 1 oktober 2013 voor de omruiling of vernieuwing van een kartonnen blauwe, gele of witte kaart en 14,00 euro voor de andere vreemdelingen en voor elk duplicaat of elke hernieuwing ervan. 14. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. Kennis wordt gegeven dat er geen collegebesluiten genomen zijn in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 inzake opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. GEHEIME ZITTING 15. Figga. Vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 25 juni Willy Dhondt werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Figga van 25 juni SOLvA. Vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 28 juni Frank Cnudde werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 28 juni 2010 van SOLvA en Kurt Fonteyne als plaatsvervanger. 17. Werkgelegenheid. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger in Lokale werkwinkel en Forum lokaal werkgelegenheidsbeleid. Voor de Lokale Werkwinkel werd André Speleers aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente en Kurt Fonteyne als plaatsvervanger. De vertegenwoordiging in het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid gebeurt in overleg met de gemeente en het OCMW. Kurt Fonteyne werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente en Rosette Maes als plaatsvervanger namens het OCMW. BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 27 MEI 2010 De gemeenteraad kwam op 27 mei 2010 bijeen en heeft onderstaande beslissingen éénparig genomen. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de vergadering van 29 april 2010 werden goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. a) Columbariumvergunning. Er werd 1 concessie verleend voor het bijzetten van asurnen in het columbarium op de begraafplaats O. L. Vrouw te Wortegem. b) Grondvergunning. Er werd 1 grondconcessie verleend op de begraafplaats Sint-Amandus Ooike. 3. Stedenbouw. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Regenboogstadium Waregem. Advies. Door de provincie West-Vlaanderen werd een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt voor de omgeving rond het Regenboogstadium in Waregem. Het openbaar onderzoek hierover loopt tot 9 juli Als aanpalende gemeente kan de gemeente hierover een advies verlenen en gezien er geen ruimtelijke impact is op het grondgebied van Wortegem-Petegem wordt een gunstig advies verleend. 5

6 4. Afvalwaterbeheer. Beleid inzake installatie en onderhoud individuele behandeling van afvalwater (IBA S). Collectieve aanpak Aquario. Toelichting van dossier. De gemeenteraad zal zich binnen afzienbare tijd dienen uit te spreken omtrent het te voeren beleid inzake de collectieve aanpak van de individuele behandeling van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Gezien de omvang van dit beleidsdomein waarvan de te nemen beslissingen invloed zullen hebben op het gemeentelijk (financieel) beleid tot 2027 en later, werd door de milieuambtenaar, bijgestaan door het hoofd van de technische dienst, aan de raadsleden een uitvoerige toelichting gegeven omtrent de collectieve aanpak van de IBA s. Aan de hand van diverse slides wordt : de toepasselijke wetgeving en historiek geschetst. uitleg verstrekt omtrent de zoneringsgebieden met de daaraan gekoppelde zuiveringsplicht gezien elke gemeente tegen 2015 de normen inzake de voorgeschreven zuiveringsgraad dient te bereiken maar waarbij om gemotiveerde redenen hiervoor uitstel kan verkregen worden tot de werking en voorbeelden van IBA s uitgelegd. duiding gegeven omtrent het statuut van de reeds bestaande IBA s en het mogelijks overnemen ervan. eveneens duiding gegeven omtrent de beslissingen die de gemeente dient te nemen met betrekking tot de collectieve aanpak van de IBA s waarvoor de gemeente samenwerkt met TMVW - Aquario. 5. Algemeen beleid. Straatnamen. Naamgeving weg in verkaveling Danneels. Principebesluit. De gemeenteraad heeft een principebesluit genomen om de nieuwe weg die aangelegd wordt in de verkaveling Danneels achter de Vijverhoek en de Tjammelsstraat de naam Noordbossen te geven. De naam is gebaseerd op een kadastrale verwijzing. 6. IMWV. Algemene vergadering 23 juni Agenda. IMWV houdt een algemene vergadering te Wortegem-Petegem op 23 juni De agenda wordt goedgekeurd. 7. I.VL.A. Algemene vergadering 24 juni Agenda. De algemene vergadering van I.VL.A. wordt gehouden op 24 juni 2010 en ook deze agenda wordt goedgekeurd. 8. SOLvA. Algemene vergadering van 28 juni Agenda. Ook SOLvA houdt haar algemene vergadering op 28 juni 2010 en ook deze agenda wordt goedgekeurd. 9. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken en leveringen en diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving. Kennis wordt gegeven dat er geen collegebesluiten genomen zijn in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 inzake opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten voor dagelijks bestuur. 9bis. Gemeentefinanciën. Deelname in de kapitaalverhoging van Figga. (toegevoegd punt met algemeenheid van stemmen). Er wordt ingegaan op het verzoek van Figga om de kapitaalverhoging goed te keuren en in te tekenen op aandelen met een nominale waarde van 25 euro per aandeel en tegelijkertijd wordt de toegestane lening voor eenzelfde bedrag gedelgd. Punt 5: Noordbossen 6

7 GEHEIME ZITTING 10. IMVW. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 23 juni Carlos Aelvoet werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IMWV op 23 juni 2010 en mevrouw Isabelle Van den Dorpe als plaatsvervanger. 11. I.VL.A. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 24 juni Carlos Aelvoet werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van I.VL.A. op 24 juni 2010 en mevrouw Isabelle Van den Dorpe als plaatsvervanger. 12. SOLvA. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 28 juni Frank Cnudde werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van SOLvA op 28 juni 2010 en de heer Kurt Fonteyne als plaatsvervanger. TE DEUM Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 21 juli 2010 zal het Te Deum gezongen worden in de Sint-Amanduskerk te Ooike op zondag 18 juli 2010 in de mis van 9.00 uur. De inwoners worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN DE GHELLINCK Door de gemeenteraad van Wortegem-Petegem werd SOLVA belast met de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor het domein de Ghellinck. Door SOLVA werd deze opdracht toegewezen aan het studiebureau Grondmij. Voorafgaand aan de studie voor een RUP werd nagegaan of de opmaak van een MER (milieueffectrapport) noodzakelijk was. Aan de hand van het ingediende dossier werd door het Departement Leefmilieu beslist dat het voorgenomen plan RUP domein de Ghellinck geen aanzienlijke milieugevolgen heeft en dat de opmaak van een plan-mer niet nodig is. Conform de richtlijnen dient de gemeente deze beslissing bekend te maken. Hieronder volgt het officiële bekendmakingsbericht. BEKENDMAKING VAN DE ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER-PLICHT VOOR HET RUP DE GHELLINCK TE WORTEGEM-PETEGEM Het studiebureau Grontmij, in naam van de gemeente Wortegem-Petegem, heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan DE GHELLINCK. In het verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en effecten op de bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Als inwoner van Wortegem-Petegem kunt u het dossier inkijken op het gemeentehuis en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. U kunt het verzoek tot raadpleging ook downloaden op (klik op M.e.r.-databank en vul vervolgens in het invulvakje Dossiernummer volgende code in OHPL0619). Als u meer informatie wilt over milieueffectrapportage, kunt u eveneens surfen naar of gratis bellen naar

8 ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT Om de inwoners beter op de hoogte te houden van de bepalingen van het algemeen politiereglement, wordt in het infoblad telkens één van de verordeningen van dit politiereglement opgenomen. VUURTJES STOKEN Artikel 90 van het algemeen politiereglement stipuleert: Het is verboden afvalstoffen te verbranden, behoudens snoei- en tuinafval in open lucht op minder dan 100 m afstand van woningen, hagen, bomenrijen, graanvelden e.d. Kampvuren zijn enkel toegelaten mits voorafgaandelijke kennisgeving aan het gemeentebestuur. toegelaten. Wie de geldende bepalingen aan zijn laars lapt, staat een fikse boete te wachten. Vuurtjes stoken in de open lucht heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren (smerige, stinkende lucht), maar ook voor de gezondheid van vele mensen. Maar liefst een kwart van de dioxine-uitstoot in Vlaanderen wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin. Ook kankerverwekkende PAK s en fijn stof komen vrij. Stof om over na te denken. Meer informatie vindt u terug op de website: praktische-tips/sluikverbranden. Wie zelf zijn afval wil verbranden, moet opletten dat hij zijn vingers niet verbrandt. Afval verbranden in de open lucht is streng verboden. Alleen plantaardige afvalstoffen van tuinen mogen verbrand worden in Vlaanderen. Maar dan moet het wel gebeuren op meer dan honderd meter afstand van huizen, hagen, bossen, boomgaarden,... In woonzones is afval verbranden helemaal niet SCHOOLROUTEKAART Onze gemeente investeert in de veiligheid van de kinderen. Via allerlei acties werden de kinderen tijdens de voorbije winter aangemoedigd tot het dragen van een fluohesje. Op maandag 19 april ontvingen de kinderen van de derde graad een schoolroutekaart. Deze kaart, aangeboden door het gemeentebestuur, toont de veilige fietswegen en de stille wegen. Ook de knelpunten bij de andere wegen worden duidelijk aangetoond. Op die manier hoopt het gemeentebestuur, samen met de directies van de gemeenteschool en van de vrije scholen van Wortegem en Petegem dat meer kinderen de fiets nemen om (veilig) naar hun school te rijden. Omdat deze actie niet alleen de veiligheid van de kinderen beklemtoont, maar ook de meerwaarde voor het milieu onderstreept, kwamen alle kinderen met de fiets of te voet naar het gemeentehuis voor de afhaling van de schoolroutekaart. Zij werden op het gemeentehuis ontvangen voor de officiële overhandiging van de schoolroutekaart. Paul Darragas 8

9 DE LIJN Verandert er iets aan uw lijn vanaf 31 juli? Zoals elk ander Vlaams overheidsbedrijf moet De Lijn besparen. Maar het is belangrijk dat u als reiziger hiervan weinig of niets merkt. Daarom behoudt De Lijn 97% van de huidige dienstregelingen. En als er iets verandert, is het meestal tijdens de daluren (voor 6.30 uur en na uur) of in het weekend. In dat geval kunt u natuurlijk nog steeds uw bestemming bereiken via een andere lijn of met een vroegere of latere rit. Of u kunt met de belbus reizen. Kortom: veel verandert er niet. Maar toch raden we u aan om het zekere voor het onzekere te nemen, en hier even na te gaan of er iets gewijzigd wordt aan uw lijn(en). Voor nog meer details en de andere aangepaste lijnen in Oost-Vlaanderen, surf naar Belbus Wortegem-Petegem en Belbus Kruishoutem Het belbusgebied Kruishoutem wordt samengevoegd met het belbusgebied Wortegem-Petegem. Het nieuwe belbusgebied krijgt Oudenaarde Station als ankerpunt. Alle haltes van beide gebieden blijven behouden alsook de uurfrequentie. Dankzij deze maatregel krijgt u meer verplaatsingsmogelijkheden. Lijn 58 Oudenaarde Waregem Op weekdagen en tijdens de schoolvakanties zullen de laatste ritten van lijn 58 niet meer uitgevoerd worden. Concreet betekent dit dat volgende ritten komen te vervallen: Waregem Kliniek uur Oudenaarde Markt uur Oudenaarde Markt uur Waregem Station uur Alternatief: U kunt nog steeds gebruik maken van de overgebleven en/of herschikte ritten. Op zaterdagnamiddag zal lijn 58 volgens een 120-minuten frequentie rijden in plaats van een 60-minuten frequentie. Concreet betekent dit dat volgende ritten komen te vervallen: Richting Waregem: Oudenaarde Markt uur Waregem Kliniek uur Oudenaarde Markt uur Waregem Kliniek uur Oudenaarde Markt uur Waregem Kliniek uur Richting Oudenaarde: Waregem Kliniek uur Oudenaarde Markt uur Waregem Kliniek uur Oudenaarde Markt uur Waregem Kliniek uur Oudenaarde Markt uur Alternatief: U kunt nog steeds gebruik maken van de overgebleven en/of herschikte ritten. Op zondag zullen er geen ritten van lijn 58 meer uitgevoerd worden. Alternatief: De verbinding tussen Waregem en Kruishoutem blijft gegarandeerd via de belbussen Wortegem-Petegem en Kruishoutem die samengevoegd worden. VOOR MEER INFO OVER DE WIJZIGINGEN: surf naar bel De LijnInfo op ( 0,30/min) vraag meer info in de Lijnwinkel. 9

10 Burgerlijke stand Geboorten Gloreus Liam, zoontje van Stijn en van De Puydt Maaike, Peeshoek Minnaert Manon, dochtertje van Ronny en van Gevaert Ginger, Lindestraat Baert Jonas, zoontje van Stijn en van Demeulemeester Sabine, Sneppestraat Van Huffel Kobe, zoontje van Joachim en van Desegher Kimberly, Kastanjeplein Burke Jaida, dochtertje van Mark en van Bosschem Evy, St. Martinusstraat Mechant Tineke, dochtertje van Joris en van Lievyns Sofie, Ooikeplein Demeulemeester Nelle, dochtertje van Tijl en van Vanheuverswijn Eveline, Beekstraat Lanneau Emile, zoontje van Bart en van Patteeuw Greet, Spreeuwengoed Delobelle Audrey, dochtertje van Bjorn en van Van Houtte Isabel, Waregemseweg Vandenbogaerde Ellis, dochtertje van Tom en van Verplancke Marjan, Boeregemstraat Steurbaut Tycho, zoontje van Reginald en van Tyteca Cathy, Kortrijkstraat Thienpont Thomas, zoontje van Steven en van Garré Ann, St. Martinusstraat Flamand Marie, dochtertje van Tom en van Haghedooren Jessie, Cijnskouter De Vos Minthe, dochtertje van Fabien en van De Greef Dorien, Elsegemplein 40. Hartelijke gelukwensen. Huwelijken De Cock Wim, Oudenaarde, en Van De Populiere Evi, Vrouweneikstraat Lacroix Gunther en kockelberg Lisen, Diepestraat De Craene Wouter, Oudenaarde, en Camerlinckx Mieke, Sneppestraat Penninck Steven en Meirlaen Ann, Oudenaardseweg Olivier Louis, Damme, en talpe Astrid, Kapellestraat Özkan Turgay, Turkije, en Commère Karen, Biesbosstraat 14a Smetrijns Bart en Pottie Kaatje, Cijnskouter Vanmarcke Tuur en Messine Ilse, Waarschoot, Tjammelsstraat Peteryns Alain en De Vuyst Wendy, Molenkouter 19. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens Van De Populiere Yvette, Hulstehoekstraat 1, geboren te Oudenaarde op en overleden te Wortegem-Petegem Van Cauwenberghe Léon, Waregemseweg 97, geboren te Wortegem op en overleden te Wortegem-Petegem Colpaert Albert, Waregemseweg 95, geboren te Wortegem op en overleden te Wortegem-Petegem Beyaert Ivan, Biesbosstraat 34, geboren te Oudenaarde op en overleden te Wortegem-Petegem. 10

11 Gouden bruiloften Van Liefde Zulma, Lindestraat 16, geboren te Moregem op en overleden te Wortegem-Petegem Van Holle Godelieva, Lindestraat 16, geboren te Mater op en overleden te Wortegem-Petegem Maes Leopoldina, Lindestraat 16, geboren te Elsegem op en overleden te Wortegem-Petegem Baert Margaretha, Lindestraat 16, geboren te Harelbeke op en overleden te Wortegem-Petegem Rogge Celina, Kastanjeplein 27, geboren te Ouwegem op en overleden te Ronse Ronsse Andreas, Beerstraat 23, geboren te Moregem op en overleden te Wortegem-Petegem De Weer Lauda, Lindestraat 16, geboren te Melden op en overleden te Wortegem-Petegem Delmote Jules, Waregemseweg 62, geboren te Wortegem op en overleden te Edegem Beels Andreas, Peperstraat 14, geboren te Zulte op en overleden te Oudenaarde. Innige deelneming Maroy Gabriël en Laebens Maria, Kwadenbulk Bauwens Carlo en Vandemeulebroucke Jacquelina, Kortrijkstraat Detollenaere Emiel en godefroidt Laurette, Driesstraat 5. Hartelijke gelukwensen. Diamanten bruiloften Dewilde Paul en De Waele Ivonne, Pontstraat Lacroix Hector en Ballekens Margaretha, Karmstraat 30. Hartelijke gelukwensen. 11

12 Containerpark GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. GEVONDEN: in de praktijk van dr. Veerle Nachtegaele heeft iemand een zwarte jas met rits en vooraan het opschrift element skateboard projects, maat M, laten liggen. De rechtmatige eigenaar kan deze jas komen afhalen op het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken, tijdens de kantooruren. ALGEMEEN Gelieve rekening te houden met volgende praktische punten: metalen voorwerpen voor de oud ijzercontainer worden ontdaan van alle vreemde materialen (geen hout, plastics, textiel, ). blikjes van frisdranken en bieren horen thuis in de PMD-container en niet in de oud ijzercontainer. huisvuil en/of ander afval, bestemd voor de afvalbak (Diftar), hoort niet thuis op het containerpark. papier verpakken in kartonnen doos of samenbinden a.u.b. lege kartonnen dozen platdrukken a.u.b. sorteren gebeurt op voorhand thuis. bestelwagens met een laadvermogen van meer dan 3,5 ton, vrachtwagens, grote tractoren en tractoren met aanhangwagen worden niet toegelaten. AFVALZAKKEN Parochies weekendmissen Sint-Maurus Elsegem Zaterdag om uur. Sint-Pietersstoel Moregem Zondag om uur. Sint-Amandus Ooike Zondag om uur. Sint-Martinus Petegem Zondag om uur. O.-L.-Vrouw Wortegem Zaterdag om uur. Afvalzakken zijn enkel te koop bij de dienst bevolking in het gemeentehuis en op het containerpark tijdens de openingsuren. Kostprijs rol van 12 PMD-zakken: 1,50 set van 10 luierafvalzakken: 5,00. SLUITINGSDAGEN Het containerpark zal gesloten zijn op woensdag 21 juli, nationale feestdag 12

13 Milieu, landbouw en natuur BESPAAR TOT 50% DRINKWATER Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem stelt de nieuwe brochure en website Waterwegwijzer bouwen en verbouwen aan u voor. Deze uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil een praktische gids zijn voor architecten, bouwheren, aannemers, loodgieters, tuininrichters en particuliere bouwers en verbouwers die betrokken zijn bij de waterhuishouding in en rond een woning. Met de informatie kunt u een rationeel en duurzaam waterbeheer realiseren. Bij een bouwproject houdt u best van bij het begin rekening met een doordacht beheer van al het drink-, hemel- en afvalwater dat in en rond uw woning zal circuleren. U kunt er tot 50% kostbaar drinkwater mee besparen. Een gezin van 2 personen bijvoorbeeld dat hemelwater gebruikt voor de toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak bespaart jaarlijks liter drinkwater (op basis van het gemiddeld waterverbruik per dag). Wist u trouwens dat onze gemeente een subsidie geeft van 250 euro voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouw? Bij vernieuwbouw kan u mogelijks nog een bijkomend bedrag van 250 euro aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de milieudienst van de gemeente, 056/ Kortom, de Waterwegwijzer geeft u alle informatie die u nodig hebt om op een duurzame wijze met afval-, hemel- en drinkwater om te gaan. Omdat de informatie in de Waterwegwijzer voortdurend verandert, wordt de brochure ondersteund door de website Waterwegwijzer bouwen en verbouwen op Op deze website vindt u onder andere wetswijzigingen, technische detailinformatie en interessante internetlinks terug. Hou ze in het oog voor de meest recente informatie. Bestel uw gratis exemplaar van de Waterwegwegwijzer bouwen en verbouwen via: Telefonisch: 053/ Per fax: 053/ Per post: stuur uw naam, voornaam, adres en eventueel de naam van uw organisatie en uw -adres naar Vlaamse Milieumaatschappij Infoloket, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem. De waterwegwijzer wil de weg wijzen naar een rationeel en duurzaam waterbeheer in en rond de particuliere woning. Het gaat daarbij onder andere over de opvang, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater. Maar evenzeer over de behandeling en/of de correcte lozing van afvalwater. De Waterwegwijzer legt uit hoe u tot een optimaal beheer en gebruik van hemelwater kan komen. De brochure geeft een volledige beschrijving van de onderdelen van een hemelwaterput en het verdeelsysteem, alsook met welke aspecten rekening moet gehouden worden. Hij geeft ook een ruim overzicht van de mogelijkheden om hemelwater te infiltreren, te bufferen of op te vangen met een groendak. Vragen en/of opmerkingen over natuur milieu containerpark: 13

14 TUINVLINDERTELLING juli 1 augustus 2010 Vlinder mee! Tijdens het eerste weekend van augustus organiseert Natuurpunt voor de vierde maal een nationaal vlindertelweekend. Iedereen kan hieraan meedoen. De werkwijze is simpel: je zoekt op welke soorten er rondvliegen in jouw tuin en noteert van elke soort het maximum aantal exemplaren dat je tijdens het telweekend in de tuin zag. Het grootste aantal dat je op één moment waarnam, kan je invoeren op de website Elk jaar tellen meer dan duizend gezinnen de vlinders in hun tuin. Door deze gegevens bijeen te leggen, krijgen we een beter zicht op de situatie van de dagvlinders. Vlinders tellen is dus niet alleen leuk, maar ook erg nuttig. Dagvlinders zijn immers heel gevoelige beestjes, ze reageren snel op veranderingen in milieu en klimaat. Het zijn dus goede indicators voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Dagvlinders in nood Helaas gaat het in Vlaanderen niet zo best met de dagvlinders. Bijna een derde van de inheemse soorten (19 van de 64 soorten) is uitgestorven en een ander derde is bedreigd. Ook vlinders die vroeger in bijna elke tuin zaten, zoals Dagpauwoog of de Citroenvlinder, doen het erg slecht. Oudere mensen kunnen zeker getuigen dat het totale aantal vlinders dat nog boven een wegberm of grasland vliegt, veel lager is dan vroeger. De belangrijkste reden van deze achteruitgang is het intensieve gebruik van ons landschap. Landbouwgebieden zijn zeer grootschalig en intensief, met nauwelijks ruimte voor insecten zoals vlinders of bijen. Openbaar groen bestaat heel vaak uit uitheemse beplantingen, waar voor onze vlinders niets te rapen valt. En de wegbermen worden zo vaak gemaaid dat insecten hun levenscyclus niet kunnen voltooien. Maar ook onze Vlaamse tuinen zijn meestal niet vlindervriendelijk. Bloemen zijn er meestal nog wel voldoende. Maar in een kortgeschoren gazon afgeboord met exotische planten vinden vlinders geen planten om hun eitjes af te zetten. Nochtans is het niet zo moeilijk om je tuin vlindervriendelijker te maken. Uit de cijfers van de vorige tuinvlindertellingen blijkt dat in tuinen met veel vlindervriendelijke maatregelen 6 keer meer vlinders worden geteld dan in tuinen met enkel een kortgeschoren gazon. Tips voor een vlindervriendelijke tuin 1. Gebruik geen pesticiden: sproeistoffen doden niet alleen het onkruid of ongedierte, ze doden ook heel wat ander leven. Vogels die deze getroffen insecten opeten lopen bovendien het risico om vergiftigd te worden. Doe het daarom zonder. Beter voor jezelf, én voor het leven om je heen. 2. Vlinders houden van afwisseling. Zowel in de structuur van de tuin als in de hoogte van het gras. Laat daarom hier en daar een stuk ongemaaid, zodat vlinders er hun eitjes kunnen afzetten. Minder werk, en 14

15 meer eten voor de vlinders. In het najaar kan je dit stuk best wel maaien om verruiging tegen te gaan. Voorzie ook zones die wat langer blijven staan, zodat vlinders er kunnen verpoppen of de winter doorbrengen. Om er voor te zorgen dat je tuin niet zou verwilderen, laat je volgend jaar best een ander plekje staan. Ook takkenhopen, hagen en houtkanten (liefst van inheems plantgoed) zorgen voor de nodige variatie en lekker warme hoekjes waar vlinders kunnen zonnen. 3. Niet alle bloemen bevatten nectar voor vlinders. Sommige bloeiende planten trekken meer vlinders aan dan andere. Houd daar rekening mee bij het aanplanten van je tuin. Overweeg of je inheemse bloemen kan planten in plaats van exotische soorten. Informatie over nectarrijke bloemen vind je in de brochure Vlinder mee! of op onder Tuintips. 4. Voedsel voor rupsen: inheemse planten worden vaak als onkruid beschouwd. Nochtans vormen klavertjes, grassen en zelfs brandnetels het belangrijkste voedsel van veel vlinderrupsen. Wie die nauwgezet uittrekt, verwijdert dus ook het voedsel van de rupsen. De meeste vlinders gebruiken maar één of enkele waardplanten. De waardplanten van een hele reeks vlinders vind je op onder Soorten. OPENING TENTOONSTELLING DE STEENUIL Op 26 maart jongstleden werd de kersverse tentoonstelling over de steenuil geopend in het Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve. De tentoonstelling is daar gratis te bezichtigen tot en met eind september, op weekdagen van 9.00 tot uur en zaterdag en zondag van tot uur. Op feestdagen die tijdens de weekdagen vallen is de Kaaihoeve gesloten. Adres: Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve Oude Scheldestraat Zwalm (Meilegem) Tel. 055/ Je vindt alle informatie op de website er staan foto s van de meeste voorkomende vlindersoorten, je leest er hoe je de vlinders herkent en hoe je ze kan tellen en natuurlijk vind je er ook het telformulier. Wie op de hoogte wil blijven van het laatste vlindernieuws, kan zich inschrijven op de gratis maandelijkse e-zine vlinder.flits via Meer info 15

16 Berichten van de overheid VERSLAG ARMOEDEBESTRIJDING Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft het tweede deel van het Verslag armoedebestrijding gepubliceerd. Dit tweede deel is gewijd aan de dakloosheidproblematiek. Het Verslag is het resultaat van samenwerking en overleg met heel wat organisaties die strijden tegen armoede. Hun verwachtingen ten aanzien van dit verslag zijn groot. Ze hopen dat de gedane vaststellingen en de aanbevelingen het voorwerp zullen vormen van politiek debat en actie op Federaal, Gewestelijk en Gemeenschapsniveau, zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, dat de opvolgingsprocedure van het Verslag vastlegt. om het politieke engagement te hernieuwen en een beslissend elan te geven aan de uitroeiing van armoede. Het verslag kan geraadpleegd of bekomen worden op de website of bij de infoshop Kanselarij Eerste Minister, Regentlaan 54, 1000 Brussel, tel. 02/ Dit tweede deel van het Verslag lijkt op een bijzonder passend moment te komen: het Europees jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, waar dakloosheid één van de thema s vormt, is lopende, en we bevinden ons aan de vooravond van het Belgisch EU-voorzitterschap. Deze twee gelegenheden vormen een unieke kans ADVIES VOOR REIZIGERS: WELKE SOUVENIRS MAG JE MEEBRENGEN VAN VAKANTIE? Elk jaar vertrekken mensen op vakantie naar het buitenland en vaak wil men een aandenken aan deze vakantie hebben. Een aantal souvenirs is echter gemaakt van bedreigde dieren of planten en deze kan men dus niet zomaar meebrengen. De Dienst CITES van de FOD Volksgezondheid heeft een folder uitgebracht om reizigers hierover correct te informeren. U kunt een voorbeeld van deze folder en de nodige informatie vinden op de website met de volgende link: AnimalsandPlants/Endangeredspecies/ Opvakantie/Envacances/index.htm. Algemene contactgegevens: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dienst CITES (7e verdieping) Victor Hortaplein 40 bus Brussel 16

17 Plaatselijke openbare bibliotheek BOEKEN LEZEN, BESPREKEN EN BEKRONEN OOK VOOR KINDEREN Vanaf september neemt de bibliotheek voor de eerste maal deel aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV). Bedoeling De KJV wil kinderen hun eigen literatuur kritisch laten beoordelen en ze een stem geven naast die van de volwassenen. De kinderen krijgen een lijst van boeken die ze lezen en onder begeleiding in de bibliotheek bespreken. Meer informatie kan u vinden op Deelnemen We starten met één leeftijdsgroep. Alle lees-gierigen van 8 tot 10 jaar (derde en vierde leerjaar) kunnen zich inschrijven. Deelnemen is volledig gratis. Voor elke vergadering zorgt de bibliotheek voor voldoende exemplaren van het te lezen boek. Gezocht Eén vrijwilliger voor begeleiding van de groep. Indien er zich meerdere vrijwilligers kandidaat stellen kunnen we een KJV starten voor andere leeftijdsgroepen. Geïnteresseerde kinderen en vrijwilligers kunnen een berichtje sturen naar Voor vragen over de bib: contactpersoon: Ruth Debels 17

18 Sportdienst ZOMERTOEREN 2010 Wortegem-Petegem is dit jaar gastgemeente tijdens het evenement Zomertoeren. Deze jaarlijkse fietshappening is een organisatie van de stad Oudenaarde en Radio 2, in samenwerking met één of meerdere andere gemeentes uit de Vlaamse Ardennen. Dit jaar zijn dit Kruishoutem en Wortegem-Petegem. De twintigste editie een feesteditie vindt plaats op zondag 22 augustus 2010 en staat volledig in het teken van het thema kastelen. Vorig jaar namen ca fietsers, komende uit gans Vlaanderen, deel aan deze gezinsactiviteit. Kostprijs: VVK: 5,00 (volw) - 2,50 (kind) Dag zelf: 6,00 (volw) (kind) Info + inschrijvingen: Dienst Toerisme Oudenaarde (glazen huis, zijkant stadhuis) Hoogstraat 9700, Oudenaarde tel. 055/ De deelnemers kunnen vrij starten tussen en uur, ter hoogte van het Centrum Ronde van Vlaanderen, en hebben de keuze uit 3 parcours (25 km, 35 km of 45 km). Op verschillende plaatsen wordt voor jong en oud gepaste animatie voorzien. 18

19 ZOMERSPORTKAMPEN Periode 1: 26 tot en met 30 juli 2010 Periode 2: 2 tot en met 6 augustus 2010 De schat van Willy Wortel Wat? Willy Wortel begroef zijn schat ergens in Wortegem-Petegem, jammer genoeg weet niemand meer waar. Het enige wat nog overblijft zijn enkele stukjes wortel en wat aanwijzingen. Gaan we samen op zoek? Dit sportkamp wordt georganiseerd i.s.m. Sporta. Wie? Voor kleutertjes uit de 2de en 3de kleuterklas Het WK sporta Wat? OK, er is wel het WK voetbal in Zuid-Afrika, maar dat staat in schril contrast met het WK dat in Wortegem-Petegem doorgaat. Hier gaat het niet alleen om voetbal en wie er de beste is, maar ook over 1001 andere sporten én vooral wie amuseert er zich het meest? Dit sportkamp wordt georganiseerd i.s.m. Sporta. Wie? Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Alle apen apen apen na Wat? Zijn aapjes niet de meest schattige diertjes die er zijn? De vraag is hoe word je een aapje? Onze sporta-aapjes laten de jonge aapjes spelen, klauteren, gekkebekkentrekken en waarschijnlijk zelfs ook ns op hun borst roffelen als een echte gorilla. Dit sportkamp wordt georganiseerd i.s.m. Sporta. Wie? Voor kleutertjes uit de 2de en 3de kleuterklas Sportasportmix Wat? Sporten in da mix. We halen een heleboel sporten uit onze koffer en gooien die op een hele hoge hoop. Wat er uitkomt, zijn fijne klassiekers, maar ook een bonte verzameling aan variaties op die oude bekenden. Dit sportkamp wordt georganiseerd i.s.m. Sporta. Wie? Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Algemeen Wanneer? Elke dag van 9.30 tot uur. Waar? Op het gemeentelijk domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74. Prijs? 40,00 voor 5 dagen sport en spelplezier 15,00 voor opvang vóór 9.30 uur of na uur (maximaal 8.30 tot uur) 15,00 voor warme maaltijden (soep-hoofdgerecht-dessert) + 2x drankje 5,00 korting voor het tweede kind uit het gezin. Inschrijvingsformulier: zie blz

20 DUATHLON ELSEGEM 24 MEI km lopen 32,5km fietsen 3km lopen UITSLAG HEREN (126 inschrijvingen) WINNAAR Plaats Naam Tijd 1 Rob Woestenborghs 1:10:02 Inwoners Wortegem-Petegem Plaats Naam Tijd 47 Vannieuwenhuyze Bram 1:20:39 67 De Preester Gert 1:24:52 73 Pieter De Pourcq 1:26:22 90 Steven Vindevogel 1:28:50 99 Stijn De Waele 1:32: Dominique De Preester 1:45: Filip Schoonvliet 1:45: Danie Maheur 1:54:37 UITSLAG DAMES (11 inschrijvingen) WINNAAR Plaats Naam Tijd 1 Ilse Geldhof 1:22:07 geen deelnemers uit Wortegem-Petegem DUO-DUATHLON (12 inschrijvingen) WINNAAR Plaats Naam Tijd 1 De Waele / VdHeede 1:14:45 Inwoners Wortegem-Petegem Plaats Naam Tijd 11 Bart D hondt en Fabien De Vos 12 Vercammen Elisabeth en Gosseye Philippe 1:30:10 1:37:36 20

21 Cultuur Gemeente Wortegem-Petegem INITIATIEF VOOR HET FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Zaterdag 3 juli 2010 Een organisatie van het 11-julicomité in samenwerking met het gemeentebestuur uur In de gemeentezaal, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem. Gelegenheidstoespraak door de heer Nico Vandenberghe, voorzitter Cultuurraad Waregem en bezieler van heel wat verenigingen. Gratis inkom en drankje voor de aanwezigen uur In t Stokerijtje, Waregemseweg 137 te 9790 Wortegem-Petegem. Sporenmaal voor de prijs van 17,00. Inschrijven op het nummer 056/ (Paul Dewilde) of 056/ (Willy Dhondt). Zaterdag 10 juli 2010 Een organisatie van het het gemeentebestuur uur In de tent van het gemeentelijk domein de Ghellinck, met volgende lokale groepen: Gratis inkom en 3 gratis consumpties (drankje / braadworst) 21

22 OPEN MONUMENTENDAG 12 september 2010 Thema: de vier elementen water, vuur, aarde, lucht. Organisatie: gemeente Wortegem-Petegem in samenwerking met Heemkundige Kring Bouveloo. Programma: Erosiewandelingen in en rond Bouvelobos. Doorlopend van uur tot uur. Het Bouvelobos is gelegen op de grens van de provincies Oost- en West-Vlaanderen, ten zuidoosten van Waregem, ten zuiden van Wortegem-Petegem en ten westen van Oudenaarde. Het Bouvelobos ligt volledig op het grondgebied van Wortegem-Petegem en de meest zuidwestelijke zone van het bos vormt het grensgebied. Bouvelobos is een plateau- en een hellingsbos op de NW-valleiflank van de Boven-Schelde. Het hoogste punt van het bos ligt 80 meter boven de zeespiegel. Water, en vooral de kracht van het water, heeft een bepalende rol gespeeld in het vormen van het landschap in en rond het bos. In het bos zijn verschillende dalen gevormd waardoor het water via de zuidflanken afvloeit naar de Scheldevallei. Deze werd op haar beurt hierdoor gevormd en was een levend orgaan dat zich bij tijd en wijle verplaatste. Getuigen hiervan zijn de vele meanders. Wij willen hier aantonen hoe de ingreep van de mens het landschap heeft gewijzigd tot wat het nu is. De menselijke ingreep gebeurde steeds met de bedoeling er voordeel uit te halen. Dorpen als Elsegem en Petegem, deelgemeenten van Wortegem-Petegem, danken hun bestaan aan de aanwezigheid van water. Het neerwaartsstromende water heeft ervoor gezorgd dat er vruchtbare akkers gevormd werden in de Scheldevallei. De Schelde zelf zorgde voor een drukke activiteit aan haar oevers. Getuige is hiervan de oprichting van de abdij van Beaulieu. Wij willen ook aantonen dat waar het water vroeger de mens diende, het vandaag op dezelfde plaats een bedreiging vormt. De vruchtbare akkers op de zuidhelling zijn zwaar onderhevig aan de kracht van het afvloeiende water en dreigen op termijn hun vruchtbare bovenlaag te verliezen. Aan de hand van zichtbare grondlagen zullen wij aantonen dat eeuwenoud materiaal aan de oppervlakte komt. Wij laten ons hierin bijstaan door Mevr. Gottigny, geografe en zeer vertrouwd met deze streek. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, in samenwerking met de provincie, zal meewerken om op een objectieve en aanschouwelijke manier aan te tonen, hoe wij hiermee moeten omgaan. Een aangepast hakhoutbeheer is een hulpmiddel. De uiteindelijke bedoeling van deze erosiewandelingen is aan te tonen dat de kracht van water zowel positief als negatief kan werken. Het hangt van de ingesteldheid van de mens af hoe hij er mee omgaat. HERDENKING VAN DE GROOTE OORLOG IN 2014 In ons land zal de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog niet onopgemerkt voorbijgaan. Het spreekt voor zich dat ook de heemkundige kring Bouveloo zijn bijdrage zal leveren. Wij zijn op zoek naar belevenissen, getuigenissen, verhalen, e.d. uit onze gemeente. U kunt contact opnemen met de bestuursleden van de heemkundige kring of via en 055/ TAALTIP: WAAROM IN HET ENGELS ALS HET IN HET NEDERLANDS KAN? vogelspotter: vogelaar, vogelspieder walking dinner: lopend buffet, kuierdiner zoo: dierentuin, dierenpark aquaplaning: waterslip, watergladheid babyshower: 1. buikfuif, buikborrel 2. luierfuif, kraamfeest dashboard: instrumentenpaneel e-banking: e-bankieren, telebankieren, netbankieren focussen: 1. (zich) concentreren, (zich) richten 2. scherpstellen 3. in het middelpunt plaatsen gadget: speeltje, hebbeding(etje), snufje (wordt vervolgd) Uitgave van de Stichting Nederlands 22

23 Toerisme Senioren ZOMER IN DE VLAAMSE ARDENNEN OP AVS! Kijk deze zomer (vanaf 20 juni tot en met 29 augustus) elke zondag om 9.00 uur naar Op Zwier op AVS. De aflevering is daarna nog te zien in een herhalingslus tot maandag uur en later tijdens de week. Het toeristisch magazine Op Zwier houdt elke week halt bij een boeiende toeristische locatie in de Vlaamse Ardennen. Celia Bogaert, de presentatrice, neemt u mee naar de mooiste plekjes in de Vlaamse Ardennen. Ontdek zo zelf tal van tips om de regio te verkennen. De aflevering betreffende Wortegem- Petegem wordt uitgezonden op zondag 15 augustus (nog te zien in herhalingslus tot en met vrijdag 20 augustus). SENIOREN MET DE COMPUTER OP DE DIGITALE SNELWEG In het vorige gemeentelijk infoblad kondigde de seniorenraad een basiscursus voor beginners aan, voorzien tijdstip: najaar Om organisatorische en technische redenen, zullen deze sessies slechts kunnen doorgaan in het voorjaar Verdere informatie volgt in één van de volgende infobladen. De nu reeds geïnteresseerden zullen persoonlijk aangesproken worden. Voor meer informatie kan men contact opnemen met: Mevrouw Monica Ruysschaert Sneppestraat 52, 9790 Wortegem-Petegem Tel.: 056/ Gsm: 0496/ De heer Marc Aelvoet Sneppestraat 28, 9790 Wortegem-Petegem Tel.: 056/ Gsm:0478/

24 Gezondheid STICHTING TEGEN KANKER - PREVENTIEBERICHT aardoppervlak bereiken, bestaat uit UV B. In onze contreien zijn deze het meest intens tijdens de zomermaanden, van 11 tot 15 uur. UV B veroorzaakt zonnebrand en kan tot mutaties in de genen van de huidcellen leiden. Een overdreven blootstelling aan UV-stralen (zowel UV A als UV B) kan huidkankers in de hand werken. Zonnebanken werken met grote hoeveelheden UV A en bereiden in geen geval de huid beter voor op de natuurlijke UV-straling. In tegendeel, kunstmatige en natuurlijke UV-stralen cumuleren hun schadelijke effecten. Dus hoe meer u onder de zonnebank ligt, hoe minder u zich zou mogen blootstellen aan de zon. Daarom raden wij zonnebanksessies af. Zon en kanker Zonnestralen, met name de UV A- en UV B-stralen, zijn de voornaamste risicofactor voor huidkanker. HOE DE ZON TE VRIEND HOUDEN? De zon is gezond. Meer nog, de zon is onmisbaar. Zonnestralen leiden tot de productie van vitamine D, werken voor sommigen als natuurlijk antidepressivum, versnellen botherstel en verstevigen ons skelet. Maar ook voor de bron van zoveel goeds geldt: overdaad schaadt. In 2006 kregen bijna Belgen een vorm van huidkanker. En in 80 à 90% van de gevallen is de zon de risicofactor die aan de basis van de ziekte lag. Het is dus aangewezen om u verstandig aan de zon bloot te stellen. Een zonnebader die oplet is er twee waard. UV A, UV B, UV wat? De invloed van de zon komt voornamelijk van haar ultraviolette straling. Er zijn drie types UV-stralen: UV A, UV B en UV C. Gelukkig dringen de meest agressieve stralen, de UV C, niet door de ozonlaag. Het grootste deel van de straling die ons bereikt, bestaat uit UV A. Deze veroorzaken een vroegtijdige veroudering omdat ze de elastische vezels van de huid aanvallen. En in hoge doses kunnen UV A-stralen zelfs het afweersysteem van de huid aantasten. Een kleiner deel van de zonnestralen die het Huidcarcinomen zijn kankers die zich in de opperhuid ontwikkelen. De symptomen die op deze kankers kunnen wijzen, zijn: Asymmetry: is de vlek opvallend asymmetrisch? Border: is de boord onregelmatig (gekarteld, landkaartvormig)? Color: heeft de vlek verschillende kleuren in een complex, wanordelijk patroon (tinten bruin, rood, grijs, wit, blauw, roos, zwart)? Diameter: is deze groter dan 6 mm? Evolution: is de pigmentvlek veranderd (jeuk, bloeding, )? Kankers die ontstaan in de pigmentcellen van de huid heten melanomen. Deze vorm van huidkanker is het meest agressief. Hij kan zich snel verspreiden. Daarom mag u bepaalde mogelijke alarmsignalen niet verwaarlozen. Een nieuwe moedervlek, wijzigingen aan de rand of de kleur van moedervlekken, jeuk, bloedingen of het verschijnen van een korst zijn symptomen die op kanker kunnen wijzen. Wanneer een huidletsel na een maand niet geneest, doet u er goed aan een dokter te raadplegen. Panikeren bij elk vlekje is niet nodig, enkel een huidspecialist kan uitsluitsel geven over de aard van het symptoom. 24

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2007 werden onderstaande beslissingen éénparig genomen (behalve voor de punten 16,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

Informatie over verstandig zonnen en bescherming van de huid.

Informatie over verstandig zonnen en bescherming van de huid. Informatie over verstandig zonnen en bescherming van de huid. Ieder jaar gaan er miljoenen mensen op vakantie naar zonnige oorden. Maar ook in eigen land kunnen we van de zon genieten. En daar is niets

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD 1. Doelstelling van de cultuurraad De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid,

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u met heel wat aspecten rekening houden. Eén daarvan is de administratieve kant van

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat TOELICHTING BIJ AFKOPPELINGEN OP PRIVAAT DOMEIN 1 6 JUNI 2012, THEATERZAAL

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

ZONNESLIMME SCHOLENPROGRAMMA FACTSHEET

ZONNESLIMME SCHOLENPROGRAMMA FACTSHEET Factsheet ZONNESLIMME SCHOLENPROGRAMMA FACTSHEET WAT IS HUIDKANKER? Kanker is een ongeremde deling van lichaamscellen, die in het omliggende weefsel kunnen ingroeien en via de bloed-of lymfbanen kunnen

Nadere informatie

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Bauters/Jenny Bouckaert Wortegem-Petegem: Ruth Debels Verderzetting

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling.

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. Het ontwerp- zoneringsplan werd aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Vissen in de Ardennen

Vissen in de Ardennen Vissen in de Ardennen Inleiding Bent u van plan om uw hengels mee te nemen op vakantie? Hier volgen enkele praktische tips die u kunnen helpen om uw favoriete sport in alle rust te beoefenen. Zoals in

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

U kan haar vanaf 1 juli bereiken op het nummer 056/ of via het algemeen sloeber mailadres

U kan haar vanaf 1 juli bereiken op het nummer 056/ of via het algemeen sloeber mailadres Beste ouder(s), In ons Sloeberinfoblaadje van de maanden juli en augustus willen we u info geven over het reilen en zeilen in het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Sloeber. In naam van het hele Sloeberteam

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Verslag GECORO 12/01/2016

Verslag GECORO 12/01/2016 Verslag GECORO 12/01/2016 Aanwezig: M. Boddez, deskundige-voorzitter; W. Desender, D. Baeteman, R. Van Troostenberghe, deskundigen-effectief; N. Verplancke, X. Vercaemst, werknemersverenigingen-effectief;

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Wendy Francken Directeur VLARIO Inhoud Wetgevend kader Draagvlak Enkele technische aspecten Kosten en baten Duurzaamheid Wetgevend kader Waarom afkoppelen? vermindering

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie