de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen."

Transcriptie

1 1 beroepsveriging doct MBO nummer 32 juni 2014 ROC Avtus werkt hard aan eig strategische beleidsplan Focus op Vakmanschap. Hoe pakt deze school dit aan wat zijn de succesfactor de leerpunt? Beheersing van Duits is in de oostelijke grsregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmeg. Straks op diverse zomerschol hun deur voor bijspijkercursuss. De schol hebb ook voor doct veel te bied. Pagina 3 Actieplan Pagina 5 Onderwijsapps Pagina 7 In de praktijk Pagina 8 Taal & rek Pagina 10 Doctschap Van leesclub tot boekbattle Acht praktijkvoorbeeld van leesplezier in mbo Reacties MBO Raad De MBO Raad beschouwt de visiebrief van minister Bussemaker als e logische aanvulling op actieplan. Voorzitter Jan van Zijl spreekt van nieuwe acct die ook hoog op de agda van de MBO Raad staan. Hij pleit er wel voor allereerst de aandacht gericht te houd op de lopde implemtatie van Focus op Vakmanschap: Van belang is dat schol hun aandacht niet hoev te verdel tuss de uitwerking van Focus op Vakmanschap de voorgestelde nieuwe maatregel, hoe belangrijk deze ook zijn. Minister Bussemaker maakte tijds haar MBO Tour uitgebreid knis met de mbo-praktijk, zoals hier in de Oeffabriek van Scheepvaart & Transport College. De opgedane inspiratie is nu uitgewerkt in e omvangrijke verbeteragda. Terug naar kleinschalig mbo? MKB-Nederland MKB-Nederland is blij met de grote rol die bedrijfslev krijgt toebedeeld. Ondernemers hebb belang bij herkbare opleiding. De oproep tot meer regionale afstemming tuss bedrijv schol steunt voorzitter Michaël van Straal volledig. Hij wijst wel op gevaar van concurrtie tuss schol: Onderwijs bedrijfslev moet sam aangev waar zij behoefte aan hebb op welke locatie e opleiding gestalte moet krijg. Daar moet andere schol dan niet de concurrtie mee aangaan. Daar is niemand bij gebaat. Tijds haar MBO Tour maakte minister Bussemaker eerder dit jaar uitgebreid knis met de praktijk van Nederlandse mbo. De inspiratie die ze met deze tour opdeed heeft ze nu uitgewerkt in e omvangrijke verbeteragda voor mbo. Om toekomstgericht beroepsonderwijs te realiser, wil de minister schol meer ruimte bied om de kwaliteit van onderwijs te verbeter. En verrassd: de kleinschaligheid moet zoveel mogelijk in mbo terugker. De analyse van de minister is glashelder: voor de toekomstige welvaart van Nederland is cruciaal dat middelbaar beroepsonderwijs erin slaagt de talt van toekomstige vakms zo goed mogelijk te ontwikkel. Aan de vakman van de toekomst word hoge eis gesteld: hij of zij is flexibel inzetbaar, beschikt over sociale vaardighed is bereid zich voortdurd te blijv ontwikkel. De lerde economie van de toekomst draait op wdbare vakms mbo moet h opleid. Hoewel mbo in Nederland via actieplan Focus op Vakmanschap al bezig is met e stevige verbeterslag, acht minister Bussemaker verdere, aanvullde maatregel nodig. Het is van grootste belang dat meer taltvolle jonger kiez voor e opleiding in beroepsonderwijs. Daarvoor is nodig dat mbo nog aantrekkelijker wordt gemaakt, onder andere door meer samwerking met innovatieve bedrijv. Er is dan e mooie toekomst voor mbo: onderwijs met uitdagde opleiding die e uitstekd perspectief op e goede baan bied. Excelltieprogramma s Het mbo moet daarom volgs de minister in de toekomst meer aandacht bested aan taltvolle studt. Met actieplan werk de schol al aan de realisatie van uitdagder onderwijs. Maar er mag van de minister nog wel e schepje bovop. Schol word gevraagd extra programma s te ontwikkel die de beste studt in staat stell e hoger niveau van vakmanschap te bereik. Studt krijg zo de mogelijkheid om binn hun vakgebied door te groei naar hoogste niveau, meesterschap. Het is primair aan brancheorganisaties bedrijv om te bepal wie voor zo n titel in aanmerking komt. Voor excelltieprogramma wil de minister jaarlijks zo n 25 miljo beschikbaar stell. Schol krijg zo de gelegheid om te werk aan uitdagd onderwijs voor taltvolle studt. Knisuitwisseling moet e belangrijk elemt in programma word. Uiteraard kunn schol ook inspiratie opdo in buitland, bijvoorbeeld door deelname aan vakwedstrijd. Kleinschalig onderwijs De minister heeft daarnaast de vurige ws de mselijke maat terug te brg in mbo. Kleinschalig onderwijs heeft volgs haar duidelijk positieve effect op de onderwijskwaliteit. Het studiesucces van e studt neemt toe naarmate hij zich thuis voelt op e school deel uitmaakt van e overzichtelijke groep. Als leerling zich thuis voel, zull studievertraging voortijdig schoolverlat minder vaak voorkom. Tijds haar rondgang maakte de minister knis met meerdere voorbeeld van kleinschalig onderwijs binn één groot bestuurlijk verband. Om deze kleinschaligheid verder te stimuler, wil ze e nieuw bestuurlijk model in mbo introducer: de gemeschap van mbo-colleges. Ieder college binn zo n gemeschap richt zich op e bepaalde branche of sector. Het college is herkbaar in de regio heeft e eig collegedirecteur. Die is verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van primair proces, onder andere de ontwikkeling beoordeling van onderwijsteams. De gemeschap van mbo-colleges ziet de minister als e bestuurlijk model, waar schol desgewst gebruik van kunn gaan mak. De positie van de mbo-collegedirecteur zal per 1 augustus 2017 in de wet verankerd word. De collegedirecteur is nadrukkelijk bedoeld om de mselijke maat in mbo terug te lat ker om onderwijskundig leiderschap te versterk. Lees verder op pagina 2 Algeme Onderwijsbond (AOb) De AOb heeft sympathie voor strev om mbo beter herkbaar innovatiever te mak, maar ook kritiek. In dit hele verhaal ontbrek doct andere medewerkers, zegt José Muijres, lid van dagelijks bestuur van de AOb. Volgs Muijres moet doct meer tijd ruimte krijg om de ambities voor mbo waar te mak. Nodig is: tijd voor opleiding zeggschap over vak. JOB De Jonger Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij met de ruimte die schol krijg om samwerkingsverband aan te gaan. De jonger eis wel de garantie dat studt e kwalitatief goede opleiding volg. JOB is ook verheugd dat de minister de examinering wil aanpakk. Wel zet JOB vraagteks bij de nieuwe naamgeving van de mbo-niveaus. Michiel Steegers: Draagt e nieuwe naam bij aan e beter imago? Lat we alle ergie richt op verbeter van de inhoud van onderwijs. Meer reacties, o.a. van de BVMBO, lees je op

2 2 Verbeteragda mbo Meer vrijheid voor mbo-schol Om de kwaliteit van mbo-onderwijs te vergrot, wil minister Bussemaker schol meer vrijheid gev om onderwijs flexibel in te richt. Door meer sam te werk kunn mbo-schol de kwaliteit van onderwijs verbeter. Daarnaast wil de minister met alle schol individuele kwaliteitsafsprak mak. Om de kwaliteit van de exams te verbeter, kiest zij echter voor meer standaardisatie. De minister wil vasthoud aan de verantwoordelijkheid van roc s om zorg te drag voor e breed aanbod van mbo-onderwijs in de regio. Nieuw is dat meerdere roc s ook door sam te werk aan deze wettelijke verplichting kunn voldo. Zo kunn bepaalde kostbare opleiding in de regio behoud blijv. De minister wil praktische belemmering voor deze samwerking tuss schol zoveel mogelijk wegnem. Op diploma kan dan samwerkingsverband vermeld word. In Rotterdam krijg bijvoorbeeld Albeda College Zadkine zo de mogelijkheid om gezamlijk e techniekcollege te start. Zowel bij de samwerkingsschool als bij de gemeschap van mbocolleges blijft e overkoepeld college van bestuur verantwoordelijk. Het idee om roc s op te splits in volledig zelfstandige colleges, krijgt niet de steun van de minister. Zij vreest dat dit tot financieel kwetsbare instelling leidt tot veel bestuurlijke drukte. Zij kiest dus nadrukkelijk voor de optie van klein binn groot, volgt daarin e eerder advies van de commissie- Oudeman (2010). Kwaliteit omhoog Aanvulld op Focus op Vakmanschap wil de minister extra invester in de kwaliteit van mboonderwijs. Het is de bedoeling om per mbo-school maatwerkafsprak te mak over kwaliteitsverbetering. Gecombineerde leerweg Om meer samwerking tuss mbo-schol bedrijv te stimuler, krijg schol experimteel de gelegheid e gecombineerde leerweg aan te bied. Deze leerweg is e combinatie van de bol- bbl-leerweg. Het eerste deel van de opleiding krijg leerling onderwijs binn de school, in tweede deel gaan ze aan de slag in e bedrijf. Tijds de experimteerperiode mog schol vrijer omgaan met de regels voor onderwijstijd. Hierbij wil de minister de methodiek gebruik die ook succesvol is geblek bij de aanpak van de voortijdige schooluitval. E door ministerie ingesteld accountmanagemt maakt individuele afsprak met schol over mogelijke verbetering. Deze plann voor kwaliteitsafsprak met mbo zijn al langer onderwerp van gesprek. Vanuit de Tweede Kamer wordt hier nog wel zeer kritisch naar gekek. Examinering De minister beschrijft de kwaliteit van de exams in mbo als e groot zorgpunt. Bij te veel opleiding is de kwaliteit van de exams niet op orde. Het gaat hierbij met name om de exams die schol zelf ontwikkeld hebb, terwijl de kwaliteit van ingekochte exams nagoeg altijd op orde is. De minister is daarom van plan schol te verplicht om gebruik te mak van erkde exams. Als e school toch eig exams wil blijv gebruik, moet deze extern gevalideerd word. Deze verplichting zou in moet gaan vanaf Regionaal Investeringsfonds mbo Om te zorg voor aantrekkelijk eigtijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschill e veranderde arbeidsmarkt is voor mbo-instelling nodig om nauw sam te werk met innovatieve bedrijv. Daarom is in Techniekpact afgesprok dat er e Regionaal Investeringsfonds voor mbo komt. Met dit Regionaal investeringsfonds mbo stelt Ministerie van OCW tuss 2014 tot met 2017 in totaal 100 miljo euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samwerking in beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dit aangevuld te word met e financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfslev regionale overheid). Aanvrag kunn dit jaar word ingedid tot 8 juni Begin 2015 is er voor schol, bedrijv overhed e nieuwe kans om e aanvraag in te di. Vakinstelling De minister heeft veel waardering voor vakschol. Zij wil de kleinschalige specialistische opleiding met e goed arbeidsmarktperspectief e extra bescherming gev, door te bepal dat bepaalde opleiding uitsluitd door vakinstelling of aoc s verzorgd mog word. Op die manier wordt verhinderd dat vakinstelling oneiglijke concurrtie ondervind van andere mbo-schol. Daarnaast overweegt de minister inricht van e geheel nieuwe vakinstelling, speciaal om kleinschalig, uniek vakmanschap te behoud. Het gaat dan bijvoorbeeld om leestmakers of glaziers. E verkner zal de minister nog dit jaar adviser over de haalbaarheid van zo n nieuwe mbo-instelling. Andere schol zull dan bijvoorbeeld bereid moet zijn om kleine unieke opleiding over te drag aan de nieuwe vakschool. Vakroutes De experimt met doorlopde leerroutes vmbo-mbo word volop doorgezet. In de vakmanschapsroute kunn leerling nu al één doorlopd programma volg van de derde klas van vmbo tot mbo-2. Deze route is ideaal voor leerling die al op jonge leeftijd wet in welk beroep ze terecht will kom. Vanaf 2016 wordt ook e vakroute voor mbo-3 mogelijk. Daarnaast zal ook geëxperimteerd word met e beroepsroute: e doorlopde leerlijn van vmbombo-hbo. Het grote voordeel van deze doorlopde leerroutes is de soepele overgang van e schooltype naar andere. Dit blijkt studiesucces van studt duidelijk t goede te kom. NLQF-niveau op alle diploma s Vanaf schooljaar wordt op alle mbo-diploma s e NLQF-niveau vermeld. Het kwalificatieraamwerk NLQF stelt werkgevers werknemers in staat niveau van diploma s certificat internationaal met elkaar te vergelijk. Het NLQF, afgeleid van Europese raamwerk EQF, is daarmee e belangrijk instrumt om inzetbaarheid mobiliteit op e Europese arbeidsmarkt te stimuler. In Europees verband is afgesprok dat alle lidstat dit raamwerk invoer. Bestuursmodell MBO Gemeschap van mbo-colleges mbo-samwerkingsschool voor techniek, bijvoorbeeld in e stedelijke regio mbo-onderwijsinstelling A College van bestuur als bevoegd gezag Directeur als onderwijskundig leider bijvoorbeeld Zorgcollege Directeur als onderwijskundig leider bijvoorbeeld Economiecollege Nieuwe nam Er is al vaker over gesprok: meer aansprekde nam voor de verschillde niveaus in mbo. De minister kondigt in haar visiebrief aan dat zij voornems is om met onderwijs (bestuurders, doct studt) werkgevers de mogelijkheid te verkn van e andere baming voor de verschillde onderwijsniveaus: Niveau 1 = treeopleiding Niveau 2 3 = middelbaar vakonderwijs Niveau 4 = middelbaar beroepsonderwijs Vier bestuurlijke modell Met de gemeschap van mbo-colleges introduceert de minister e nieuw bestuurlijk model voor mbo. De wet kt straks vier verschillde instelling voor mbo-onderwijs: - roc - aoc - de vakinstelling - de gemeschap van mbocolleges Directeur als onderwijskundig leider Bijvoorbeeld gezamlijk techniekcollege, opleiding met dure infrastructuur zijn gebaat bij e groter aantal studt. mbo-onderwijsinstelling B College van bestuur als bevoegd gezag Directeur als onderwijskundig leider bijvoorbeeld Zorgcollege Directeur als onderwijskundig leider bijvoorbeeld Economiecollege Innovatie De minister wil innovatie op mbo waar mogelijk stimuler. Zij verwacht veel van de samwerking met innovatieve bedrijv. Brainport Eindhov laat bijvoorbeeld zi dat mbo-schol in de versterking van de regionale innovatiekracht e goede rol kunn spel. Met Regionaal Investeringsfonds mbo wil de minister deze samwerking tuss onderwijs bedrijfslev versterk. Voor de periode is hier 100 miljo euro voor beschikbaar. De minister gaat ervan uit dat regionale overhed (gemet, provincies) dit bedrag aanvull tot in totaal 300 miljo. Op dit momt kunn schol regio s voor dit fonds aanvrag indi (zie kader Regionaal Investeringsfonds mbo). Om de innovatie van onderwijs verder te stimuler, wil de minister de mbo-schol in de gelegheid stell om flexibel in te spel op ontwikkeling op de snel veranderde arbeidsmarkt. Scheidslijn tuss sector die vandaag logisch zijn, kunn morg e sta-in-de-weg zijn. Ook de nieuwe kwalificatiestructuur kan, ondanks de flexibiliteit die keuzedeel biedt, innovaties in de weg staan. De minister wil schol daarom in de gelegheid stell om innovatieve opleiding te mak die zijn samgesteld uit onderdel van meerdere kwalificaties. Bijvoorbeeld e opleiding waarin techniek zorg met elkaar gecombineerd word. Als voorwaarde voor dergelijke cross-overs stelt de minister wel dat de bestaande kwalificaties hier onvoldode ruimte voor bied. Ook krijg schol de gelegheid om sam met bedrijv keuzedel sam te stell. Plan van aanpak voor kwetsbare leerling In de voorstell van minister Bussemaker wordt ook e plan van aanpak aangekondigd voor onderwijs aan jonger in e kwetsbare positie. Daarbij wil de minister gemet beter in positie brg om bij te drag aan goed onderwijs voor deze jonger. In dit plan, dat voorzi is voor najaar van 2015, zal ook word ingegaan op de problematiek van de kwetsbare jonger in voortgezet onderwijs.

3 juni 2014 Focus op vakmanschap 3 Avtus-brede opdracht, eigaarschap per sector Focus bij Avtus Avtus is regionale opleidingctrum in de Steddriehoek Apeldoorn, Devter Zutph. Deze mbo-school werkt momteel hard aan de implemtatie van Strategisch beleidsplan Focus op n goede school. Mede met ondersteuning van CINOP Advies. In dit artikel licht de Avtus-onderwijsprocesmanagers aanpak, succesfactor leerpunt toe. Sector Gekoz aanpak Sturing Ondersteuning Techniek & Mobiel Werksessies onder begeleiding van Teammanagers doct Intern de eig onderwijsprocesmanager Doorlooptijd: 5 maand met portefeuille onderwijs per team Zorg & Welzijn Teams plann zelf sessies vrag maatwerkondersteuning aan de eig onderwijsprocesmanager Doorlooptijd: 5 maand Doct met portefeuille onderwijs per team Intern E van de speerpunt van Focus op n goede school is de implemtatie van Avtus Onderwijsmodel bij onze opleiding. Concreet levert dit e opleidingsplan op voor alle opleiding van de sector Economie & Handel, Techniek & Mobiel Zorg & Welzijn, aldus Inge van Baal, onderwijsprocesmanager sector Techniek & Mobiel. Kern van Avtus Onderwijsmodel vorm de drie leerlijn de integrale, beroepsondersteunde gerieke leerlijn de ti onderwijsstandaard van Avtus. Doel is om onze studt e samhangde opleiding te bied. Uiteraard was dit ingegev door de nieuwe eis vanuit programma Focus op Vakmanschap. De juiste balans Tegelijkertijd met de lancering van Focus op n goede school stelde Avtus voor elk van de drie sector e onderwijsprocesmanager aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de implemtatie van onder andere Avtus Onderwijsmodel. Al dan niet met externe ondersteuning (zie tabel). De uitdaging is om aan de e kant de sector teams voldode ruimte te gev voor e eig aanpak, aan de andere kant, de roc-brede kaders koers niet uit oog te verliez. Hans Dekker, onderwijsprocesmanager sector Economie & Handel: Het is e uitdaging om de juiste balans te vind. Er moet goeg speelruimte zijn voor e sector om zijn eig proces in te richt om zich voldode eigaar te voel. Kwestie van bijstell? We zijn blij met de opbrgst van traject, zegt Herman Holtmaat, onderwijsprocesmanager sector Zorg & Welzijn. Zo beschikk alle curricula voor de nieuwe cohort nu Economie & Handel Roc-breed over e opleidingsplan, gebaseerd op Avtus Onderwijsmodel. Tegelijkertijd voldo ze aan de eis van de inspectie. Voor sommige opleiding was e kwestie van bijstell. Bij andere opleiding voerd we echter fundamtele verandering door, bijvoorbeeld rondom de examinering. Succesfactor Al met al zorgt Focus op n goede school voor meer uniformiteit tuss de opleiding verbeterde interne samhang. Ook is er nu meer transparantie: doct wet veel Werksessies gecombineerd met externe teamgerichte ondersteuning op maat Begeleiding: CINOP Doorlooptijd: 3 maand Avtus Onderwijsmodel Onderwijsstandaard Vaste tijdlijn - 0,2 fte extra formatie Doct met portefeuille onderwijs per team beter van elkaar wat ze do. E andere succesfactor is de maatwerkondersteuning voor sector. Tot slot draagt de factor tijd bij aan succes: er werd ruimte in de ur van doct vrijgemaakt de aanpak werd niet uitgesmeerd over e jaar, maar kele maand. Leerpunt Natuurlijk gaat de implemtatie niet volledig van e lei dakje. Er zijn altijd leerpunt. Inge van Baal: Ik zou andere opleiding will meegev om goed te kijk naar de te gebruik hulpmiddel. Via onderwijs-procesmanagers Extern Hulpmiddel, formats, handleiding Zo zat in de zelfgemaakte Excelopleidingsplann rekfout. Verder heeft de integrale leerlijn nog e boost nodig. Deze slag gaat Avtus mak met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. Ook dan werk we vanuit Avtusbrede kaders, met speelruimte in proces voor elke sector. Voor meer informatie kun je contact opnem met Inge van Baal Hans Dekker Herman Holtmaat Sandra Beugel De basis gelegd, nu de lat omhoog De meeste mbo-schol hebb de basiskwaliteit van onderwijs ondertuss op orde. Nog maar weinig schol slag er echter in om de lat daadwerkelijk omhoog te krijg. Dat is de belangrijkste conclusie uit de vervolgrapportage van MBO15. Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog MBO15_rapportage2014.indd :12 De vervolgrapportage De basis gelegd, nu de lat omhoog, versch eind april 2014, is gebaseerd op de gesprekk die de kritische vrid van MBO15 begin 2014 hebb gevoerd met de bestuurders van de mbo-schol. Onderwerp van gesprek was primair de voortgang van actieplan Focus op Vakmanschap, maar aan de orde kwam ook de bredere implemtatieagda waar mbo voor staat: de wetgeving doelmatige leerweg, de nieuwe kwalificatiedossiers de maatregel rond macrodoelmatigheid. De kritische vrid stell op grond van de gespreksronde vast dat merdeel van de mboschol de basis steeds meer op orde heeft. Concreet gaat dan om de organisatie van onderwijs kwaliteitsmanagemt, de bedrijfsvoering van de school (ict, huisvesting, faciliteit) de deskundigheid van personeel. E uitzondering wordt gemaakt voor de kwaliteit van de examprocess. Deze is volgs de rapporteurs nog onvoldode op orde. Beweging De kritische vrid constater e aantal kmerkde beweging binn mbo. Zo beschouw schol verbeter van onderwijs steeds minder als e kwestie van visie, maar veel meer als e ambachtelijke, zakelijke activiteit. Verder conctrer schol zich in toemde mate op hun kerntaak verzorg van goed beroepsonderwijs nem zij niet langer alle maatschappelijke problem in hun regio op de schouders. Kwaliteitsmanagemt wordt steeds meer gezi als e verantwoordelijkheid van de hele school. Bij de professionalisering van de medewerkers zi de kritische vrid e verschuiving van scholing naar ontwikkeling, met e gevarieerd aanbod van mogelijkhed, zoals naast opleiding training ook intervisie klassbezoek. Om de lat omhoog te krijg zijn nog meer beweging nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om beter butt van de mogelijkhed van ict-toepassing in onderwijs, meer aandacht voor teamontwikkeling meer invester in samwerking met partners binn de regio. Al met al concludeert de rapportage wel dat de mbo-schol klaar zijn voor de definitieve invoering van de wetgeving doelmatige leerweg (o.a. intsivering verkorting van de opleiding). Ook zijn de schol klaar voor de op de nieuwe kwalificatiedossiers gebaseerde opleidingsprogramma s. Aanbeveling In de afsluitde aanbeveling wijz de kritische vrid onder andere op belang van e tijdige oplevering van de nieuwe kwalificatiedossiers. Ook adviser zij de minister om samwerking tuss schol juridisch mogelijk te mak (zie de voorpagina van deze krant!). De schol krijg onder andere als aanbeveling om de balans op te mak van de lopde professionaliseringsprogramma s. Deze zijn volgs de kritische vrid wel adequaat, maar er word te weinig nieuwe initiatiev gom. Met name op vlak van curriculumontwikkeling in de inzet van pedagogische, didactische technologische hulpmiddel is meer aandacht nodig. De rapportage Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog is te vind op

4 4 #Netwerkschool Elke MBO krant selecteert Iris van Bossum, docte, opleidingsontwikkelaar beheerder van Twitteraccount van de Netwerkschool, kele interessante tweets. Trdteamlid Rub dook in de apps Secret 20 Days Stranger: 2-nieuwe-geheimzinnige-apps Netwerk ict zijn belangrijke bouwst van de Netwerkschool. Dan kom al snel social media als Facebook Twitter om de hoek kijk media waarin veel ms vooral hun success del met de hele wereld Als tegreactie hierop zijn er twee trds ontstaan. Deze ontwikkeling leid weer tot nieuwe apps, die veel studt waarschijnlijk zull (gaan) gebruik. Trd #1. E behoefte in balans tuss privacy publiekelijk del van informatie over je lev. Want op internet blijft alles zichtbaar voor de rest van je lev. In licht van bovstaande trd kun je de app Snapchat zi. Snapchat is e social platform zoals Whatsapp, maar alles wat je online post verdwijnt binn 10 second. Je gesprekk foto s blijv dus niet bewaard zijn niet terug te vind. Gevaar blijft wel dat gebruikers beeld makkelijk kunn download door e schermafbeelding te mak. En dus alsnog kunn verspreid in de wereld. Trd #2. E behoefte aan balans tuss status diepgang. E behoefte om niet alle maar te del hoe succesvol je bt, maar vooral ook wat er echt in je omgaat. Bij deze trd hor de apps Secret 20 Day Stranger. Secret draait om anoniem del van je diepste geheim. Bij 20 Day Stranger deel je anoniem je dagelijkse lev met onbekd. Vooral 20 Day Stranger zou interessant kunn zijn om educatief in te zett bij versterk van empatisch vermog tijds de less Loopbaan Burgerschap of CKV. Successful #Online #Learning : Reframing 5 core beliefs about #Education #EdTech #Edutainmt In e interessant artikel beschrijv drie auteurs vijf traditionele overtuiging over onderwijs, die volgs h bijgesteld moet word om studt die zijn opgegroeid in de internetgeratie (gebor na 1990) optimaal te kunn bedi. Het Netwerkschool-concept is grotdeels gebouwd op deze alternatiev. Wil je jouw opleiding of lesscyclus ook aantrekkelijker mak in de og van je studt? Wellicht help onderstaande tips in de weg daar naartoe. Voor meer info check THNK.org. Traditionele overtuiging #1: e cursus moet start eindig op e vastgestelde datum. Alternatief #1: onderwijskundige ervaring moet aangepast word aan individuele behoeftes. Traditionele overtuiging # 2: onderwijs bereidt je voor op echte lev. Alternatief #2: onderwijs moet volledig geïntegreerd zijn met echte lev. Traditionele overtuiging #3: de doct is de meest belangrijke persoon in de klas. Alternatief #3: de belangrijkste rol van de doct is die van procesbegeleider. Traditionele overtuiging #4: de vooruitgang van studt wordt gemet door gev van cijfers. Alternatief #4: game mechanics zijn veel effectiever om studt te motiver dan gev van cijfers. Traditionele overtuiging #5: online offline zijn gescheid wereld. Alternatief #5: online offline leerervaring zijn gelijkwaardig vull elkaar aan. Netwerkschool afgerond! De eerste lichting studt aan de Netwerkschool heeft haar opleiding voltooid. De MBO krant vroeg vijf van h hoe zij de Netwerkschool hebb ervar. Erik Versluijs, Eco & Wildlife Studies aan Helicon Opleiding: Afgelop voorjaar b ik afgestudeerd. Al tijds mijn opleiding startte ik mijn eig studtonderneming nu heb ik mijn eig bedrijf, Versluijs-Projects Gre Youth Initiatives, waarmee ik jongerproject ontwikkel die zijn gericht op bescherming van biodiversiteit duurzame ontwikkeling. Ook begeleid ik vierdejaars Helicon-studt die ondernemer will word. Verder b ik afgelop september begonn aan de hbo-studie Bos- natuurbeheer. Ik weet zeker dat ik met e reguliere opleiding ge ondernemer was geword. Vroeger was ik best verleg, maar op de Netwerkschool heb ik geleerd initiatief te nem goed te netwerk. Enig verbeterpuntje voor de opleiding vind ik de contact met bedrijv. Die zoud nog meer bij onderwijs betrokk kunn word. Wellicht is e idee om meer jonge zzp ers te betrekk bij onderwijs? Anne Nieuwhuiz, Verpleegkunde aan ROC Nijmeg: Als pionierstudt aan de Netwerkschool maakte ik wel wat kinderziektes mee. Het proces van papier naar digitaal bijvoorbeeld verliep niet helemaal voorspoedig er werd nogal wat geëxperimteerd met de lesur. Maar voor de lichting na mij is dat veel overzichtelijker geword. Door deze experimtele, soms ongestructureerde, fase waar de opleiding doorhe moest, zijn er best wat studt afgehaakt. Uiteindelijk zijn we met e groepje van acht afgestudeerd. Hoewel ik nog niet mijn eig traject kon bepal, heb ik onderwijs aan de Netwerkschool als heel leerzaam ervar. Met name de nauwe band die de opleiding onderhield met de praktijk vond ik e orme pre. Er kwam bijvoorbeeld professionals uit de thuiszorg bij ons op school om les te gev. Ook de stages war snel goed geregeld. Verder kon ik mijn toets zelf inplann. Dat vereist overigs wel zelfstandigheid discipline. Maar ik vond superfijn om zo te werk. Ik begin dan ook vol goede moed na de zomer aan mijn hbo-studie Verpleegkunde. Melvin Bos, Bouwkunde aan ROC van Twte: Ik heb aan de Netwerkschool e maatwerktraject kunn volg. In plaats van de gebruikelijke twee maand, kon ik zev maand op stage. Zo kon ik de 25 werkprocess die ik voor mijn opleiding moest doorlop, vrij snel do. Ik had e half jaar eerder kunn afstuder, maar er was ge instroom midd in jaar mogelijk voor mijn vervolgstudie Vastgoed aan hbo. Daarom ontplooide ik allerlei nevactiviteit, zoals mijn voorzitterschap aan de ctrale deelnemersraad. Ik heb ontzettd veel gehad aan de doct van de Netwerkschool. Ze war heel op, dacht goed met mij mee steld mijn behoeft ctraal. Ook zijn we met school veel buit de deur geweest, bijvoorbeeld naar bouwplaats. Dat de opleiding in begin zoekde was naar de juiste vorm, neem ik op de koop toe. Je weet dat als je e nieuw project in stapt, nog niet alles in kann kruik is. Janiek van der Pal, Media Vormgeving aan Sint Lucas: Mijn Netwerkschool-avontuur begon in tweede leerjaar. E goede mogelijkheid voor mij om meer uit mijn opleiding te hal. Nu kon ik extra gas gev versneld mijn opleiding do. Afgelop januari studeerde ik af in september hoop ik te beginn aan de hbo-opleiding Communicatie Managemt. Zak waar reguliere mbo-studt in hbo wellicht tegaan lop zoals projectmatig werk goed plann zull voor mij ge obstakel zijn. De Netwerkschool heeft voor mij als proactief georganiseerd persoon heel goed uitgepakt. Ik kon mijn eig mogelijkhed creër versneld afstuder. Maar de opleiding vraagt veel van je. Zonder doorzettingsvermog ondernemerschap red je niet op e Netwerkschool. Het concept moet wel bij je pass. Nicolette van Vliet, Middkader Engineering aan Summa College: Als e van de weinige vrouwelijke studt wist ik mijn mannetje wel te staan tuss alle jongs. In mijn overal achter de werkbank b ik gewoon e van h. Ik b dol op de techniek die achter product meubel zit. Daarom volg ik nu de hbo-opleiding Meubel Interieur in Mechel (België). Op de Netwerkschool was altijd e kom gaan van ms uit de praktijk. We ded veel in opdracht van externe organisaties. Zo heb ik e modulaire wand ontworp voor e soort ontdekfabriek voor kinder. De praktijk werd dus echt naar binn gehaald bij ons. Daardoor kwam we al in aanraking met de realiteit, maar wel vanuit onze eig veilige schoolomgeving. De Netwerkschool heeft mij echt gevormd als individu: ik weet heel goed wat ik wel niet kan.

5 juni 2014 Professionalisering 5 Appsolute meerwaarde 10 mobiele toepassing voor doct Wekelijks beland er duizd nieuwe ICT-toepassing in de app-stores. Waaronder diverse apps die ook interessant kunn zijn voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk. Hieronder vind je neg applicaties voor smartphone tablet die je werk naar e hoger digitaal plan till etje die alles weer ongedaan kan mak Taltwijzer Doct Deze app is e handig hulpmiddel om je voor te bereid op je functioneringsgesprek. Met de Taltwijzer Doct krijg je meer inzicht in je professionele kwaliteit drijfver. De app werkt met stelling als Ik houd ervan ideeën voor de lange termijn te ontwikkel, waarbij je kunt aangev in hoeverre deze stelling voor jou opgaat. Na alle stelling krijg je direct de uitkomst. Deze uitkomst in de vorm van e persoonlijke talt top vijf kun je gebruik om je professionele ontwikkelingsdoel te bepal. Handig voor opstell van je POP! Wunderlist Wil je e handige digitale agda zonder al te veel toeters of bell? Probeer dan es Wunderlist uit. Met deze app vergeet je nooit meer die belangrijke to-do s. Je kunt ook notities, herinnering subtak toevoeg aan e taak. Wunderlist kan overigs ook handig zijn voor je studt. Zeker als deze in e project samwerk, kunn ze hun gezamlijke afsprak tak op e gemakkelijke manier beher. Educreations Niet elke lesruimte in je onderwijsinstelling heeft e digiboard. Dus is handig als je je eig board meeemt. In je broekzak. Dat kan met Educreations. Met deze app kun je jouw tablet als interactief bord gebruik. Je neemt je les stap voor stap op deelt deze met je klas via de app. Ook handig: de reeds gemaakte less op Scheelt weer wat werk DayOne Dit is e mooie app om je studt op e aantrekkelijke manier te lat reflecter op project, stages, et cetera. Met DayOne do ze verslag aan de hand van tekst, foto s filmpjes. Je kunt je studt DayOne ook als echt dagboek lat gebruik, met de verplichting om e aantal keer per week te reflecter. Zo kunn ze gelijk oef met schrijv. In Engels, bijvoorbeeld. Teacher Kit Teacher Kit is aantekschrift, agda planner in één. Je kunt je klass beher (gemiddelde aanwezigheid bij jouw less, gemiddeld cijfer, et cetera), prestielijst resultat beher van elke studt e eig studtkaart met aanteking mak. Importer exporter van data gaat erg gemakkelijk, zodat je altijd alles compleet én bij de hand hebt. itunes U Via deze app heb je beschikking over e gigantische database aan gratis lesmateriaal cursuss van Harvard, Oxford andere gerommeerde instelling. E schier onuitputtelijke bron van hoogwaardige contt. ismartkeeper Er zijn allerlei apps waarbij juist e pre is dat jij je studt e smartphone of tablet hebb. Maar als studt dan toch hun smartphone mog gebruik, is voor h wel erg verleidelijk om ev stiekem Candy Crush te spel of e plaatje toe te voeg aan hun WeHeartIt moodboard. Met ismart- Keeper kun je in één keer ervoor zorg dat alle leerling nog maar één app kunn gebruik. Volledig uitschakel kan ook. De app wordt momteel uitgebreid getest op schol in Zuid-Korea. Nog ev geduld dus Verder handig: Keeper, e app die wachtwoord voor je bewaart, Prompterous, e applicatie die van je tablet e autocue maakt de app PDF it All, waarmee je foto s, documt, mails, websites zovoorts kunt omzett naar e PDF-bestand. Lesje volg op YouTube? YouTube is e bron ter leering de vermaeck. Het gros valt onder vermaak, maar er zijn ook kanal die zich volledig wijd aan onderwijs. Hieronder belicht we ultrakort drie interessante bronn. Om je eig knis bij te spijker, of die van je studt. Edmodo Met Edmodo creëer je zoge learning groups, digitale omgeving (soort websites) voor je klass. Je kunt er opdracht voor je studt klaarzett (met allerlei inspirerde achtergrondinformatie, zoals videoclips). Vervolgs kunn de studt hun gerealiseerde opdracht upload in Edmodo, waarna jij kunt beoordel. Dat is overigs slechts e van de mogelijkhed van deze app. Je kunt tusstijds check of je studt de opdracht begrijp. Iemand met e goed idee in zonnetje zett. Of online die e discussie uit de les nog ev voortzett. Edmodo is ook geschikt om ouderbetrokkheid te stimuler: ouders kunn eves e account aanmak blijv zo op de hoogte. Pocket B je e veelvraat als gaat om online artikel, video s, sites ander digitaal moois? Gebruik dan Pocket om dit alles te bewar. Met deze app kun je tags toevoeg aan alles wat je op je ontdekkingstocht tegkomt Finland bijvoorbeeld, of lerarregister. Op deze manier vind je de artikel/filmpjes websites weer snel terug. De app werkt sam met meer dan 500 applicaties, zoals Twitter, Flipboard andere RSS-readers. Enigszins vergelijkbaar is inmiddels al kele jar veelgebruikte Evernote; ook hiermee kun je documt organiser interessante websites of ander digitaal materiaal bewar. Wijs je studt gerust op beide apps. iannotate Dit is e handige applicatie voor gev van feedback aan je studt. Met iannotate kun je allerlei bestand (word, pdf, powerpoint, et cetera) op van feedback voorzi. Het mooie is dat je feedback geeft op e manier die jijzelf prettigst vindt. Hou je van omcirkel? Dat kan. Liever audiocommtaar gev? Ook mogelijk. Vervolgs kies je zelf hoe je deze feedback met je studt deelt. De toolbar kun je evoudig customiz, zodat de opties die bij jou pass overzichtelijk in je werkscherm staan. Knisnet Antwoord Korte filmpjes die ingaan op vrag als Hoe kun je Twitter inzett in de les? Hoe scherm je bericht af op Facebook? Binn e minuut weet je antwoord. bit.ly/knisnetantwoord Learning to Teach Online Heeft onlangs e award gewonn geeft je allerlei tips inzicht op gebied van online ler lesgev. Met filmpjes over bijvoorbeeld gebruik van e-portfolio s als reflectie-instrumt online teamwork samwerking. bit.ly/learningto Kahn Academy Duizd filmpjes met lesmateriaal, oefing et cetera. Waarvan e groeid aantal in Nederlands: doct uit ons land drag ook e stetje bij plaats hun filmpjes. bit.ly/kahnac

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College

Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College nieuwsbrief Relatiemagazine van de sector Economie & Dienstverlening - november 2014 Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College Heleen Florijn Graafschap College Uitblinker 2014 aak Heleen

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen

Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen Een achtergronddocument voor een verkenning van de toekomst Woerden, 29 april 2015 Titel : Het MBO naar 2025: twee verhaallijnen. Een achtergronddocument voor een

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie