Landelijk Platform CMD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Platform CMD"

Transcriptie

1 LANDELIJK BEROEPS- EN COMPETENTIEPROFIEL COMMUNICATION & MULTIMEDIADESIGN 2.2 (rvv) korte versie Status: ter goedkeuring door Landelijke Beroepenveldcommissie Versie: 2.2 korte versie (rvv) Datum: 19 juni 2006 Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 1

2 Colofon Stuurgroep Emilie Randoe - Hogeschool Amsterdam Jos de Serière - Hogeschool Zuyd Arianne Luik-Knoester - Haagse Hogeschool Albert Sikkema - Hogeschool Leeuwarden Jan Peters Avans Hogeschool Barbara Struik-Knol Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam. Met speciale dank aan Juriënne Ossewold en Jeroen Chabot, die in de opstartfase van de CMD opleidingen en van het Landelijk Platform een zeer actieve rol hebben gespeeld. Werkgroep Jos de Serière Arianne Luik-Knoester Jeroen Chabot Auteurs Jos de Serière Arianne Luik-Knoester Jeroen Chabot met medewerking van Carla van den Brandt, BDF adviesgroep Eindredactie Rietje van Vliet Landelijk Platform Communicatie & MultimediaDesign p/a Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media Rhijnspoorplein GC Amsterdam 2006, Landelijk Platform CMD Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landelijk Platform CMD. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 2

3 Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 2. De opleiding Communication & MultimediaDesign 2.1 Een nieuw domein 2.2 Doel van de opleiding 2.3 Verschillen met andere opleidingen 3. Visie op beroep 3.1 Beroepenveld 3.2 Beroepsfuncties en beroepscompetenties 4. Onderwijskundige uitgangspunten 4.1 Explicitering van eisen 4.2 Competentiebenadering 4.3 Formulering van de competenties 4.4 HBO-niveau 5. Competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 5.1 Opleidingskwalificaties 5.2 Domeincompetenties Bijlage: Van Dublin-descriptoren naar generieke kwalificaties hbo-bachelor Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 3

4 Voorwoord Communicatie & MultimediaDesign (CMD) is een hbo-opleiding. Dat betekent dat afgestudeerden behoren tot de groep hoger opgeleiden en voldoen aan de hboeindkwalificaties. Die zijn met de invoering van de bachelor-masterstructuur internationaal vastgesteld onder de naam: Dublin-descriptoren. Het voordeel is dat de opleidingen CMD ook internationaal goed met elkaar vergeleken worden. Met de Dublin-descriptoren zijn we er echter nog niet. Er is ook een landelijk beroeps- en competentieprofiel nodig voor alleen de opleiding CMD. De zes opleidingen die als zodanig in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs zijn ingeschreven, hebben hiervoor zorggedragen. Voor dit project werden een stuurgroep en een werkgroep in het leven geroepen. Zij hebben zich samen met vertegenwoordigers uit het werkveld gebogen over de vraag: over welke competenties moeten studenten aan het einde van de studie beschikken om als startende multimediaprofessional een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan hun beroepssituatie? En aan de hand van welke gedragsindicatoren kan een opleiding vaststellen dat de student daar inderdaad over beschikt? Deze vragen lijken gemakkelijker dan ze in werkelijkheid zijn. Want over welke beroepen hebben we het? En wat zijn de competentiegebieden binnen de beroepsprofielen? Uiteraard moest alles voldoen aan de hbo-kwalificaties en met de beschrijvingen moest ook worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Bovendien was het noodzakelijk om de startkwalificaties die de opleidingen zelf al hadden benoemd, toe te delen naar de meest passende competenties met hun gedragsindicatoren. Het resultaat is het Landelijke Beroeps- en Competentieprofiel CMD dat hier voor u ligt. De opleidingen zelf zullen het rapport ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen beroepenveldcommissies. Die kennen immers als geen ander de ontwikkelingen in het beroepsdomein van digitale communicatie met behulp van interactieve media. Het Landelijk Platform Communicatie & MultimediaDesign Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 4

5 1. Inleiding Dit landelijke beroeps- en competentieprofiel voor de opleidingen Communication & MultimediaDesign is niet af. Dat kan ook niet, want in hoog tempo komen er steeds nieuwe beroepen bij op de zich snel ontwikkelende technologische arbeidsmarkt. Zeker binnen het domein van communicatie en nieuwe media. Het profiel zal zich dus snel verder ontwikkelen. Het zal daarom periodiek aan de opleidingen en hun beroepenveldcommissies worden voorgelegd met de bedoeling het te herijken. Voorop staat steeds dat er een kwalificatiestelsel nodig is waarin de CMD-competenties zijn vastgelegd. Deze zijn afgeleid van de reeds bestaande beroepsprofielen en startkwalificaties. Ze zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroepspraktijk. Het landelijke beroeps- en competentieprofiel geeft de beroepsinhouden en kerntaken aan waar alle CMD-opleidingen in hun programma s van uitgaan. Het gaat hier om een hbo-bachelorprofiel, die de titel gaat dragen Bachelor of Communication & MultimediaDesign. Het Landelijk Platform van CMD-opleidingen beschouwt het beroeps- en competentieprofiel als een startdocument waarin de grondslagen voor de competenties van de afgestudeerde student in algemene zin zijn vastgelegd. Het is bedoeld als raamwerk voor de meer gedetailleerde competentiebeschrijvingen van de afzonderlijke opleidingen. Het raamwerk omvat domeincompetenties: competenties die de stam bepalen van de beroepsgerichte oriëntatie van de bacheloropleiding CMD. Terwijl het de opleidingen voldoende ruimte om eigen accenten te leggen, kunnen zij tegelijkertijd een eenduidig gezicht naar buiten tonen. Dat laatste is belangrijk in de communicatie over opleidingen met het werkveld. De domeincompetenties zijn afgeleid van de afzonderlijke opleidingsprofielen, die eveneens vastgesteld zijn in overleg met het werkveld. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt zo in gestructureerd overleg verankerd. De domeincompetenties van het landelijke beroeps- en competentieprofiel hebben nog een ander doel. Ze positioneren de opleidingen ten opzichte van de specifieke opleidingscompetenties en de generieke hbo-kwalificaties (de Dublin-descriptoren). Deze eerste versie van het landelijke beroeps- en competentieprofiel is geldig voor alle instellingen in Nederland die de hogere beroepsopleiding verzorgen met de CROHObenaming Communication & MultimediaDesign (CMD). Het profiel is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Landelijke Platform van CMD-opleidingen waarin de opleidingen zich verenigd hebben. Het wordt door het platform beheerd. Daarmee is het profiel het collectieve eigendom van de hogescholen die beschikken over de licentie voor Communication & MultimediaDesign. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 5

6 2. De opleiding Communication & MultimediaDesign 2.1 Een nieuw domein Er zijn momenteel zes opleidingen Communication & MultimediaDesign die geregistreerd staan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Ze integreren elementen uit de hbo-opleidingsdomeinen economie, communicatie, vormgeving en techniek, en ontwikkelen die verder in een geheel nieuwe benadering van communicatie met gebruikmaking van multimedia (tekst, beeld, geluid en video). De opleiding is ontstaan in Opvallend is dat ze niet voortkomt uit één sector. Ze combineert bodies of knowledge en beroepsvaardigheden van meerdere domeinen tot een heel nieuw beroeps- en opleidingsdomein rond communicatie met behulp van nieuwe media. De HBO-raad moet nog instemmen met dit eigen domein, met bijbehorend sectoraal overleg en een eigen vertegenwoordiging in het beroepenveld. 2.2 Doel van de opleiding De CMD-opleidingen leiden specialisten op voor het nieuwe terrein dat ontstaan is uit voorheen gescheiden disciplines, die alle het hoogwaardige gebruik van technologie, vormgeving, communicatie en businessmarketing gemeen hebben. Deze vier kennisgebieden komen terug in de volgende beschrijving: Een CMD er kan vormgeving en techniek doeltreffend inzetten voor het realiseren van interactieve multimediatoepassingen ten behoeve van effectieve communicatie, die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers uit alle maatschappelijke sectoren (zoals bedrijfsleven, cultuur, overheid, onderwijs, zorg). Dat laatste is van belang. Door zich zo duidelijk te richten op de eindgebruiker onderscheidt de CMD er zich van de ICT er. Die houdt zich voornamelijk bezig met technologische systemen, met als doel informatiestromen via informatiesystemen te kanaliseren. De CMDprofessional daarentegen legt zich toe op het ontwerpen (of het coördineren daarvan), het ontwikkelen van nieuwe media, en het adviseren hierover. 2.3 Verschillen met andere opleidingen Waarin onderscheidt de opleiding CMD zich van andere opleidingen die zich begeven op het gebied van technologie, vormgeving, communicatie en businessmarketing? Onderzoek wees uit dat er slechts één verwante mbo-opleiding is en dat er enkele op onderdelen enigszins vergelijkbare hbo-opleidingen zijn. Ook op universiteiten zijn er ontwikkelingen die deze richting uitgaan: Multimedia Vormgeving (mbo): studenten van deze verwante mbo-opleiding, aangeboden door de grafische lycea, kunnen vrij eenvoudig doorstromen naar CMD. Mediagerelateerde opleidingen uit het kunstvakonderwijs (hbo): kenmerkend verschil is de artistieke doelstelling van het kunstvakonderwijs. CMD wil echter vanuit Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 6

7 beheersing van multimedia- en communicatietechnieken komen tot vormgevingsoplossingen binnen een gegeven digitaal communicatie- en/of kennisuitwisselingsvraagstuk. Informatica-opleidingen (hbo): bij de informaticus zijn de technologische vaardigheden en inzichten user driven. Technologie wordt ingezet om uiteindelijk de gekozen oplossing mogelijk te maken. CMD ers werken daarentegen vanuit het perspectief van communicatievraagstukken met hun multidisciplinaire gebruikscontext. Communicatieopleidingen uit het economische domein (hbo): de thema s ontwikkeling en management van nieuwe media zijn een nieuw fenomeen. Ze zijn direct gerelateerd aan implementatievraagstukken die eigen zijn aan de multimediabranche en haar afnemers. Opleidingsvarianten op het gebied van kunst en techniek (hbo): dit zijn geen zelfstandige opleidingen en staan dus niet apart ingeschreven in het CROHO. Er zijn wel sterke verwantschappen met CMD. Bijvoorbeeld de Hilversumse opleidingen van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, en de multimediageoriënteerde opleidingen (dan wel afstudeerrichtingen) van de Hogeschool Twente en de Hogeschool van Utrecht. Opleidingsvarianten van communicatiewetenschappen (wo): verschillende universiteiten, zoals in Utrecht, Leiden en Maastricht, ontwikkelen nieuwe opleidingen die verwant zijn aan CMD. Men wil een brug slaan tussen de toepassingsgerichte praktijk van het hbo-niveau en de onderzoeksgerichte praktijk die eigen is aan het wetenschappelijk onderwijs. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 7

8 3. Visie op beroep 3.1 Beroepenveld Wat willen wij onze studenten meegeven in de opleiding? Welke kwalificaties moeten onze studenten hebben aan het eind van de opleiding? Dit beroeps- en competentieprofiel moet op deze vragen een antwoord geven. Niet namens één opleiding, maar namens alls zes CMD-opleidingen in Nederland. De reikwijdte van beide vragen is groot. Want met de eindkwalificaties van nu kunnen de studenten van morgen misschien niet meer uit de voeten. Zeker in het dynamische beroepenveld van de CMD er. Juist die dynamiek stelt hoge eisen aan de toekomstgerichtheid, de nieuwsgierigheid en het grensverleggend vermogen van de CMD er. Deze moet goed kunnen omgaan met snelle ontwikkelingen en de bijbehorende onzekerheden. Human driven CMD ers bestuderen de behoeften, het gedrag en de ervaringen van de gebruiker, omdat de communicatieoplossing die zij aandragen een toegevoegde waarde moet hebben. Die toegevoegde waarde zit niet uitsluitend in websites, mobiele media of interactieve televisie. Ook driedimensionale interactieve omgevingen, games en animaties, gebruikersinterfaces in intelligente en/of ambient en/of ubiquitous multimediatoepassingen behoren daartoe. We noemen dit: de human driven -benadering. De professional ontwerpt, ontwikkelt en adviseert over multimediatoepassingen, waarmee de juiste gebruiker op de juiste wijze en op het juiste moment kan communiceren. De eindgebruiker heeft bovendien de keuzemogelijkheid om feedback te geven en interactief te communiceren. Multidisciplinaire teams Het is voor individuele specialisten op het gebied van nieuwe media niet meer mogeljk om alle technologieën te beheersen. Zo veel gebruikersgroepen, zo veel multimediatoepassingen. Daarom wordt alleen nog in multidisciplinaire teams gewerkt aan multimediaproducten. De multimediaprofessionals van tegenwoordig zijn dan ook breed georiënteerd en bij voorkeur multidisciplinair opgeleid. Zij kunnen het brede terrein van digitale communicatie overzien en weten vanuit hun kennis van gebruikersbehoeften de juiste mediamix in te zetten; ze kunnen die zelfs (helpen) ontwikkelen. Ontwikkelen, ontwerpen en adviseren In deze multidisciplinaire teams nemen CMD ers als consultant, ontwerper of ontwikkelaar een belangrijke positie in. Persoonlijkheid, visie, verantwoordelijkheidsbesef, communicatieve vaardigheden, leiderschap en business- acumen zijn sleutelbegrippen. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 8

9 3.2 Beroepsfuncties en beroepscompetenties Uit het marktonderzoek van 1999, dat als grondslag diende voor de start van de opleiding CMD, bleek al dat de functies en functieprofielen in de multimediabranche nog niet zijn uitontwikkeld. Genoemde functies waren onder meer die van webmanager, webdesigner, webmarketeer, programmaontwikkelaar, scenarist en artdirector. Beroepen en beroepscategoriën Inmiddels beginnen de contouren van de beroepsprofielen zich scherper af te tekenen. In 2002 is er namelijk een Europees onderzoek geweest naar de beroepsprofielen en taakomschrijvingen in de multimediasector. Het heeft geleid tot een indeling in zeven beroepscategorieën: projectmanagement (projectmanager/producent, projectassistent) authoring (scriptwriter, auteur) grafische realisatie en design (art director, webdesigner, ontwerper, usability specialist) softwareontwikkeling (ontwikkelaar, integratiespecialist) website administratie (websiteadministrateur) webmarketing (web marketeer, audience developer) algemeen (netsurfer, forum moderator). Beroepsontwikkelingen Daarnaast zijn de vacatures bestudeerd waarvoor in Nederlandse kranten is geadverteerd. Hieruit bleek dat er ook buiten de multimediabranche behoefte is aan professionals op het gebied van nieuwe media. Afdelingen als marketing en communicatie hebben bijvoorbeeld webredacteuren nodig, interaction designers, ontwerpers, webstrategen, accountmanagers of projectmedewerkers. Morgen kan deze behoefte anders zijn. Er is immers ook vraag naar animators, interaction designers, information designers, multimedia productontwikkelaars, communicatiemedewerkers, adviseurs, communicatie/marketingstrategen, usability engineers, webarchitecten, game-ontwikkelaars enzovoorts. Beroepscompetenties Maar wat moeten al deze mensen kennen en kunnen? Opnieuw duiken de vier kennisgebieden communicatie, technologie, vormgeving en businessmarketing op. Het beroepenveld noemt bovendien als belangrijke beroepscompetenties: de professional kan communicatiestrategieën hanteren de professional kan klantgericht werken en heeft kennis van de markt de professional bezit op uitvoerend niveau actuele kennis van nieuwe softwarehulpmiddelen en technologieën de professional kan interdisciplinair werken de professional kan samenwerken in multidisciplinair samengestelde teams Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 9

10 de professional heeft individuele eigenschappen als een flexibele geest, uitstraling en persoonlijkheid, is een teamwerker en beschikt over communicatieve en managementvaardigheden de professional is nieuwsgierig, heeft het vermogen tot voortdurend vernieuwen en is in staat om zich snel nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 10

11 4. Onderwijskundige uitgangspunten 4.1 Explicitering van eisen De HBO-raad heeft een aantal richtlijnen opgesteld waaraan een opleidingsprofiel moet voldoen. Uiteraard moet het gebaseerd zijn op een beroepsprofiel dat beantwoordt aan de hbo-kwalificaties. In het opleidingsprofiel staan de competenties centraal: in het profiel moet plaats zijn voor de individuele student voor wie de opleiding op grond van aanwezige competenties maatwerk kan leveren competenties moeten voor het beroepenveld herkenbaar zijn en blijven competenties moeten duidelijk beschrijven waar het hbo-niveau zichtbaar is competenties moeten toekomstgericht zijn en inspelen op een voortdurende ontwikkeling van de professional competenties moeten helder zijn en waar mogelijk niet te gedetailleerd geformuleerd competenties moeten waar nodig aansluiten bij internationale ontwikkelingen competenties moeten observeerbaar en meetbaar zijn. 4.2 Competentiebenadering De laatste jaren is competentiegericht opleiden gemeengoed geworden in het hbo. Competentiegericht onderwijs kenmerkt zich door een integrale benadering van kennis, vaardigheden en attitude. Het resulteert in zelfsturing en in een opleidingsprogramma dat op de student is gericht. Voorwaarde is dat opleidingsdocenten middenin de beroepspraktijk staan of eruit afkomstig zijn. Het onderwijs is nadrukkelijk afgestemd op de toekomstige werkpraktijk en het toekomstige beroepsdomein van studenten. Ook daar is de integratie van kennis, vaardigheden en houdingen eerder regel dan uitzondering. 4.3 Formulering van de competenties Competenties zijn het vermogen om beroepstaken adequaat uit te voeren. Het is een kwestie van kennis, vaardigheden en houding waarmee de competente beroepsbeoefenaar beroepstaken kan utvoeren. In de praktijkcontext spelen opdrachtgevers en andere betrokkenen een belangrijke rol. In dit document over het landelijk beroeps- en competentieprofiel CMD worden drie competentieniveaus onderscheiden: competenties die het algemene hbo- of bachelorniveau beschrijven domeincompetenties specifiek beschreven beroepscompetenties op opleidingsniveau. 4.4 HBO-niveau Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 11

12 Het verschil tussen bachelor- en masteropleidingen binnen het hbo is dat bachelorstudenten in het bijzonder een probleemoplossend vermogen ontwikkelen terwijl masterstudenten vooral werken aan een probleemstellend en probleemdefiniërend vermogen. Het algemene hbo-niveau wordt beschreven in termen van generieke kwalificaties voor de hbo-bachelor. Deze zijn afgeleid van de Dublin-descriptoren. In het kort gaat het om de volgende competenties (zie bijlage 1): een brede, multidisciplinaire basis probleemgericht werken methodisch en reflectief denken en handelen sociaal-communicatieve bekwaamheden. leervaardigheden ten behoeve van verdere professionalisering. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 12

13 5. Competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 5.1 Opleidingskwalificaties CMD ers zijn breed opgeleide professionals in het nieuwe domein van digitale communicatie. Een hoge mate van geïntegreerd handelen staat daarbij voorop. Voor de opleidingen CMD heeft dit de volgende consequenties: ze leiden multimediaprofessionals op die multidisciplinair kunnen werken en die beschikken over bekwaamheden uit de sectoren communicatie, vormgeving, technologie en businessmarketing gedurende het hele opleidingsprogramma staat de beroepscontext en het dynamische beroepsdomein centraal de opleiding is sterk innovatie- en toekomstgericht de kwalificaties worden stap voor stap aangeleerd waardoor studenten in steeds complexer wordende contexten hun beroepstaken systematisch en adequaat kunnen uitvoeren. 5.2 Domeincompetenties Domeincompetenties vormen het kader voor de bachelorgraad bij opleidingen Communication & MultimediaDesign. Ze zijn dusdanig algemeen en breed geformuleerd, dat ze voldoende bandbreedte bieden voor nieuwe ontwikkelingen in het domein van communicatie en nieuwe media. Desondanks zullen ze regelmatig aan de opleidingen en hun beroepenveldcommissies worden voorgelegd met de bedoeling het te herijken. 1. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat relevante en recente vakinhoudelijke kennis en inzichten toe te passen op verschillende digitale communicatievraagstukken. Gedragsindicatoren: ze houden hun vak bij op het gebied van communicatie, vormgeving, businessmarketing en nieuwe technologieën ze voeren doelgroep- en marktanalyses uit ze communiceren met en geven adviezen aan opdrachtgevers en eindgebruikers ze definiëren op heldere wijze een communicatievraagstuk, analyseren dit systematisch en structureren het dusdanig om een geschikte oplossing te bedenken. 2. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat oplossingen te bedenken voor digitale communicatievraagstukken, waarbij ze rekening houden met de behoeften van gebruikers en de wensen van opdrachtgevers. Gedragsindicatoren: ze ontwikkelen, testen, interpreteren, beoordelen, beschrijven en visualiseren een concept- en/of ontwerpoplossing Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 13

14 ze adviseren en rapporteren over het gebruik van (interactieve) media voor bepaalde communicatievraagstukken ze adviseren over het gebruik van multimediadata in (digitale) communicatieproducten ze ontwikkelen alleen of in een team creatieve en innovatieve communicatieoplossingen voor uiteenlopende praktijksituaties ze conceptualiseren en visualiseren ontwerpoplossingen dankzij hun recente en relevante kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, vormgeving, technologie en businessmarketing. 3. Beginnende multimediaprofessionals kunnen binnen een professionele werkomgeving meewerken aan multimediaprojecten en kunnen voor uiteenlopende communicatievraagstukken multimediaobjecten produceren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties. Gedragsindicatoren: ze plannen een al dan niet eenvoudig multimediaproject, ze voeren het uit, controleren het, informeren erover, beheren het (tijd, budget, informatie) ze beschikken over relevante en recente kennis en vaardigheden en weten hoe ze multimediaproducten moeten produceren of laten produceren ze testen prototypes bij eindgebruikers en opdrachtgevers ze ontwikkelen, beoordelen en realiseren relevante multimediacontent. 4. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat een multimediaobject zodanig te implementeren, te onderhouden en te beheren dat de communicatie met en tussen gebruikers kwalitatief gewaarborgd is. Gedragsindicatoren: ze onderhouden contacten met (bedrijfs)relaties en toeleveranciers ze beheersen, beoordelen en onderhouden allerlei communicatievormen en communicatie-inhouden ze toetsen, testen van de kwaliteit en kwantiteit van communicatievormen; toepassen van nieuwe kennis en inzichten; beschikken over relevante en recente vakinhoudelijke kennis en vaardigheden met betrekking tot communicatie, vormgeving, technologie en businessmarketing in relatie tot het adequaat beheren van digitale communicatievormen. 5. Beginnende multimediaprofessionals kunnen adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire beroepsomgeving; ze kunnen meedenken over de doelen en inrichting van de (project)organisatie. Gedragsindicatoren: ze voeren zelfstandig en resultaatgericht hun beroepstaken uit ze functioneren in een arbeidsorganisatie of projectorganisatie ze werken collegiaal samen in multidisciplinaire en interdisciplinaire groepen ze denken en handelen commercieel én klantgericht ze communiceren op verschillende (bedrijfs)niveaus binnen een (project)organisatie, bijvoorbeeld door schriftelijk en mondeling te plannen, Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 14

15 rapporteren, informeren, overleggen, beoordelen, stimuleren, overtuigen, motiveren en beslissen; ze luisteren naar anderen ze beschikken over een eigen visie op ontwikkelingen in het beroepsdomein ze instrueren anderen en geven in eenvoudige beroepssituaties of beroepscontexten leiding (bijvoorbeeld aan projecten) door taken te delegeren. 6. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat te reflecteren op hun eigen professionele ontwikkeling en beroepshandelingen. Gedragsindicatoren: ze sturen zichzelf bij en reguleren zichzelf ten aanzien van leren, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en proactief werken ze ontwikkelen een beroepshouding die getuigt van respect voor anderen en besef van de ethische en maatschappelijke aspecten bij het beroepsmatig handelen ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen professioneel handelen en denken hierover kritisch na ze leveren bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het beroepsdomein door lidmaatschappen van beroeps- of brancheorganisaties, door bijdragen aan congressen en discussiefora enzovoort. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 15

Landelijk Platform CMD

Landelijk Platform CMD LANDELIJK BEROEPS- EN COMPETENTIEPROFIEL COMMUNICATION & MULTIMEDIADESIGN 2.2 (rvv) Status: ter goedkeuring door Landelijke Beroepenveldcommissie Versie: 2.2 (rvv) Datum: 14 juni 2006 Landelijk beroeps-

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener (Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening Februari 2008 1 1. Inleiding en aanleiding In 2006 en 2007 zijn de afzonderlijke

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

4 Segment 3: werken aan ontwikkeling van het beroep 51 4.1 Competentie 9: innoveren 51 4.2 Competentie 10: deskundigheid bevorderen 55

4 Segment 3: werken aan ontwikkeling van het beroep 51 4.1 Competentie 9: innoveren 51 4.2 Competentie 10: deskundigheid bevorderen 55 Inhoud 1 Het ontwerpproces 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 De opdrachtformulering 10 1.3 Beroepscompetenties: het ontwerpproces 10 1.4 Tijdpad 13 1.5 Indeling en opbouw van segmenten 14 2 Segment 1: werken met

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005)

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Standaard masteropleidingen hogescholen (opgesteld door voorzitters sectorale adviescolleges, overgenomen door bestuur HBO-raad 30 maart 2012)

Standaard masteropleidingen hogescholen (opgesteld door voorzitters sectorale adviescolleges, overgenomen door bestuur HBO-raad 30 maart 2012) Bladnummer 1 Standaard masteropleidingen hogescholen (opgesteld door voorzitters sectorale adviescolleges, overgenomen door bestuur HBO-raad 30 maart 2012) 1. Aanleiding: standaard bacheloropleidingen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t.

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t. Samenvatting aanvraag Ad Online Contentcreator Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Ad-opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 HBO-engineering domeincompetenties... 2 Landelijk eindniveau hbo-opleidingen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Inleiding Tijdens de eerste studiedag van de BAMA-werkgroep op 10 oktober l.l. werd aan de BAMAcoördinatoren de opdracht gegeven om

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bijlage 4 Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector!

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! Wilt u in kaart brengen over welke vaardigheden en competenties medewerkers moeten beschikken? Wilt u een visitekaartje voor uw beroep in de zorg - en

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hoe komen we in topvorm?

Hoe komen we in topvorm? Hoe komen we in topvorm? Niet meer vandaag maar morgen? Is de vraag Wat is onze uitdaging? 70 tot 80 procent van de verpleegkundigen zijn inservice en MBO-opgeleid 90 procent van de Nederlandse verpleegkundigen

Nadere informatie

HBO Competenties met beroepstaken TOPKI (kinesiologie) en domeincompetenties. in OS, pag. 7)

HBO Competenties met beroepstaken TOPKI (kinesiologie) en domeincompetenties. in OS, pag. 7) Bijlage SNRO extra 2a HBO competenties De rode draad en de reguliere hbo- competenties: de Commissie ziet deze slechts gedeeltelijk terug en soms ook niet gekoppeld aan elkaar. Ze stuurt u het SNRO hulpmiddel

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267

Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267 Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267 Beschrijving voor alle opleidingen Elektrotechniek aansluitend op de profielbeschrijving Bachelor of Engineering (2012) Landelijk overleg

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

HBO-Master Kunsteducatie maart 2004 jv pagina 1/23. Werkgroep Opleidingsprofiel HBO Master Kunsteducatie. Netwerk KVDO, maart 2004

HBO-Master Kunsteducatie maart 2004 jv pagina 1/23. Werkgroep Opleidingsprofiel HBO Master Kunsteducatie. Netwerk KVDO, maart 2004 HBO-Master Kunsteducatie maart 2004 jv pagina 1/23 Werkgroep Opleidingsprofiel HBO Master Kunsteducatie Netwerk KVDO, maart 2004 HBO-Master Kunsteducatie maart 2004 jv pagina 2/23 Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl Betreft OPLEIDING MBO4 FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER OPLEIDING naar de kwalificaties van MBO4 JURIDISCH ADMINISTRATIEF DIENSTVERLENER TOEGEKEND OPLEIDINGSDOMEIN ECONOMIE EN ADMINISTRATIE CREBONUMMER

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

de Rotterdamse aanpak

de Rotterdamse aanpak de Rotterdamse aanpak Caroline van Eijk - Albeda College Ellis Wertenbroek - Hogeschool Rotterdam Themabijeenkomst Doorstroom mbo-hbo en keuzedelen Woerden, 14 februari 2017 Inhoud regionaal servicedocument

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING EINDTERMEN. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

BIJLAGE 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING EINDTERMEN. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) BIJLAGE 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING EINDTERMEN 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) 2016-2017 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master Data-driven Design

Samenvatting aanvraag Master Data-driven Design Samenvatting aanvraag Master Data-driven Design Opmerking vooraf: Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Opleidingsprofiel. Film en Televisie. Werkgroep Opleidingsprofiel

Opleidingsprofiel. Film en Televisie. Werkgroep Opleidingsprofiel Opleidingsprofiel Film en Televisie Werkgroep Opleidingsprofiel Film en Televisie oktober 2002 Voorwoord In het kader van landelijke procedures die voor alle HBO-opleidingen gelden, is in het kunstvakonderwijs

Nadere informatie