Landelijk Platform CMD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Platform CMD"

Transcriptie

1 LANDELIJK BEROEPS- EN COMPETENTIEPROFIEL COMMUNICATION & MULTIMEDIADESIGN 2.2 (rvv) korte versie Status: ter goedkeuring door Landelijke Beroepenveldcommissie Versie: 2.2 korte versie (rvv) Datum: 19 juni 2006 Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 1

2 Colofon Stuurgroep Emilie Randoe - Hogeschool Amsterdam Jos de Serière - Hogeschool Zuyd Arianne Luik-Knoester - Haagse Hogeschool Albert Sikkema - Hogeschool Leeuwarden Jan Peters Avans Hogeschool Barbara Struik-Knol Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam. Met speciale dank aan Juriënne Ossewold en Jeroen Chabot, die in de opstartfase van de CMD opleidingen en van het Landelijk Platform een zeer actieve rol hebben gespeeld. Werkgroep Jos de Serière Arianne Luik-Knoester Jeroen Chabot Auteurs Jos de Serière Arianne Luik-Knoester Jeroen Chabot met medewerking van Carla van den Brandt, BDF adviesgroep Eindredactie Rietje van Vliet Landelijk Platform Communicatie & MultimediaDesign p/a Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media Rhijnspoorplein GC Amsterdam 2006, Landelijk Platform CMD Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Landelijk Platform CMD. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 2

3 Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 2. De opleiding Communication & MultimediaDesign 2.1 Een nieuw domein 2.2 Doel van de opleiding 2.3 Verschillen met andere opleidingen 3. Visie op beroep 3.1 Beroepenveld 3.2 Beroepsfuncties en beroepscompetenties 4. Onderwijskundige uitgangspunten 4.1 Explicitering van eisen 4.2 Competentiebenadering 4.3 Formulering van de competenties 4.4 HBO-niveau 5. Competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 5.1 Opleidingskwalificaties 5.2 Domeincompetenties Bijlage: Van Dublin-descriptoren naar generieke kwalificaties hbo-bachelor Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 3

4 Voorwoord Communicatie & MultimediaDesign (CMD) is een hbo-opleiding. Dat betekent dat afgestudeerden behoren tot de groep hoger opgeleiden en voldoen aan de hboeindkwalificaties. Die zijn met de invoering van de bachelor-masterstructuur internationaal vastgesteld onder de naam: Dublin-descriptoren. Het voordeel is dat de opleidingen CMD ook internationaal goed met elkaar vergeleken worden. Met de Dublin-descriptoren zijn we er echter nog niet. Er is ook een landelijk beroeps- en competentieprofiel nodig voor alleen de opleiding CMD. De zes opleidingen die als zodanig in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs zijn ingeschreven, hebben hiervoor zorggedragen. Voor dit project werden een stuurgroep en een werkgroep in het leven geroepen. Zij hebben zich samen met vertegenwoordigers uit het werkveld gebogen over de vraag: over welke competenties moeten studenten aan het einde van de studie beschikken om als startende multimediaprofessional een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan hun beroepssituatie? En aan de hand van welke gedragsindicatoren kan een opleiding vaststellen dat de student daar inderdaad over beschikt? Deze vragen lijken gemakkelijker dan ze in werkelijkheid zijn. Want over welke beroepen hebben we het? En wat zijn de competentiegebieden binnen de beroepsprofielen? Uiteraard moest alles voldoen aan de hbo-kwalificaties en met de beschrijvingen moest ook worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Bovendien was het noodzakelijk om de startkwalificaties die de opleidingen zelf al hadden benoemd, toe te delen naar de meest passende competenties met hun gedragsindicatoren. Het resultaat is het Landelijke Beroeps- en Competentieprofiel CMD dat hier voor u ligt. De opleidingen zelf zullen het rapport ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen beroepenveldcommissies. Die kennen immers als geen ander de ontwikkelingen in het beroepsdomein van digitale communicatie met behulp van interactieve media. Het Landelijk Platform Communicatie & MultimediaDesign Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 4

5 1. Inleiding Dit landelijke beroeps- en competentieprofiel voor de opleidingen Communication & MultimediaDesign is niet af. Dat kan ook niet, want in hoog tempo komen er steeds nieuwe beroepen bij op de zich snel ontwikkelende technologische arbeidsmarkt. Zeker binnen het domein van communicatie en nieuwe media. Het profiel zal zich dus snel verder ontwikkelen. Het zal daarom periodiek aan de opleidingen en hun beroepenveldcommissies worden voorgelegd met de bedoeling het te herijken. Voorop staat steeds dat er een kwalificatiestelsel nodig is waarin de CMD-competenties zijn vastgelegd. Deze zijn afgeleid van de reeds bestaande beroepsprofielen en startkwalificaties. Ze zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroepspraktijk. Het landelijke beroeps- en competentieprofiel geeft de beroepsinhouden en kerntaken aan waar alle CMD-opleidingen in hun programma s van uitgaan. Het gaat hier om een hbo-bachelorprofiel, die de titel gaat dragen Bachelor of Communication & MultimediaDesign. Het Landelijk Platform van CMD-opleidingen beschouwt het beroeps- en competentieprofiel als een startdocument waarin de grondslagen voor de competenties van de afgestudeerde student in algemene zin zijn vastgelegd. Het is bedoeld als raamwerk voor de meer gedetailleerde competentiebeschrijvingen van de afzonderlijke opleidingen. Het raamwerk omvat domeincompetenties: competenties die de stam bepalen van de beroepsgerichte oriëntatie van de bacheloropleiding CMD. Terwijl het de opleidingen voldoende ruimte om eigen accenten te leggen, kunnen zij tegelijkertijd een eenduidig gezicht naar buiten tonen. Dat laatste is belangrijk in de communicatie over opleidingen met het werkveld. De domeincompetenties zijn afgeleid van de afzonderlijke opleidingsprofielen, die eveneens vastgesteld zijn in overleg met het werkveld. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt zo in gestructureerd overleg verankerd. De domeincompetenties van het landelijke beroeps- en competentieprofiel hebben nog een ander doel. Ze positioneren de opleidingen ten opzichte van de specifieke opleidingscompetenties en de generieke hbo-kwalificaties (de Dublin-descriptoren). Deze eerste versie van het landelijke beroeps- en competentieprofiel is geldig voor alle instellingen in Nederland die de hogere beroepsopleiding verzorgen met de CROHObenaming Communication & MultimediaDesign (CMD). Het profiel is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Landelijke Platform van CMD-opleidingen waarin de opleidingen zich verenigd hebben. Het wordt door het platform beheerd. Daarmee is het profiel het collectieve eigendom van de hogescholen die beschikken over de licentie voor Communication & MultimediaDesign. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 5

6 2. De opleiding Communication & MultimediaDesign 2.1 Een nieuw domein Er zijn momenteel zes opleidingen Communication & MultimediaDesign die geregistreerd staan in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Ze integreren elementen uit de hbo-opleidingsdomeinen economie, communicatie, vormgeving en techniek, en ontwikkelen die verder in een geheel nieuwe benadering van communicatie met gebruikmaking van multimedia (tekst, beeld, geluid en video). De opleiding is ontstaan in Opvallend is dat ze niet voortkomt uit één sector. Ze combineert bodies of knowledge en beroepsvaardigheden van meerdere domeinen tot een heel nieuw beroeps- en opleidingsdomein rond communicatie met behulp van nieuwe media. De HBO-raad moet nog instemmen met dit eigen domein, met bijbehorend sectoraal overleg en een eigen vertegenwoordiging in het beroepenveld. 2.2 Doel van de opleiding De CMD-opleidingen leiden specialisten op voor het nieuwe terrein dat ontstaan is uit voorheen gescheiden disciplines, die alle het hoogwaardige gebruik van technologie, vormgeving, communicatie en businessmarketing gemeen hebben. Deze vier kennisgebieden komen terug in de volgende beschrijving: Een CMD er kan vormgeving en techniek doeltreffend inzetten voor het realiseren van interactieve multimediatoepassingen ten behoeve van effectieve communicatie, die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers uit alle maatschappelijke sectoren (zoals bedrijfsleven, cultuur, overheid, onderwijs, zorg). Dat laatste is van belang. Door zich zo duidelijk te richten op de eindgebruiker onderscheidt de CMD er zich van de ICT er. Die houdt zich voornamelijk bezig met technologische systemen, met als doel informatiestromen via informatiesystemen te kanaliseren. De CMDprofessional daarentegen legt zich toe op het ontwerpen (of het coördineren daarvan), het ontwikkelen van nieuwe media, en het adviseren hierover. 2.3 Verschillen met andere opleidingen Waarin onderscheidt de opleiding CMD zich van andere opleidingen die zich begeven op het gebied van technologie, vormgeving, communicatie en businessmarketing? Onderzoek wees uit dat er slechts één verwante mbo-opleiding is en dat er enkele op onderdelen enigszins vergelijkbare hbo-opleidingen zijn. Ook op universiteiten zijn er ontwikkelingen die deze richting uitgaan: Multimedia Vormgeving (mbo): studenten van deze verwante mbo-opleiding, aangeboden door de grafische lycea, kunnen vrij eenvoudig doorstromen naar CMD. Mediagerelateerde opleidingen uit het kunstvakonderwijs (hbo): kenmerkend verschil is de artistieke doelstelling van het kunstvakonderwijs. CMD wil echter vanuit Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 6

7 beheersing van multimedia- en communicatietechnieken komen tot vormgevingsoplossingen binnen een gegeven digitaal communicatie- en/of kennisuitwisselingsvraagstuk. Informatica-opleidingen (hbo): bij de informaticus zijn de technologische vaardigheden en inzichten user driven. Technologie wordt ingezet om uiteindelijk de gekozen oplossing mogelijk te maken. CMD ers werken daarentegen vanuit het perspectief van communicatievraagstukken met hun multidisciplinaire gebruikscontext. Communicatieopleidingen uit het economische domein (hbo): de thema s ontwikkeling en management van nieuwe media zijn een nieuw fenomeen. Ze zijn direct gerelateerd aan implementatievraagstukken die eigen zijn aan de multimediabranche en haar afnemers. Opleidingsvarianten op het gebied van kunst en techniek (hbo): dit zijn geen zelfstandige opleidingen en staan dus niet apart ingeschreven in het CROHO. Er zijn wel sterke verwantschappen met CMD. Bijvoorbeeld de Hilversumse opleidingen van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, en de multimediageoriënteerde opleidingen (dan wel afstudeerrichtingen) van de Hogeschool Twente en de Hogeschool van Utrecht. Opleidingsvarianten van communicatiewetenschappen (wo): verschillende universiteiten, zoals in Utrecht, Leiden en Maastricht, ontwikkelen nieuwe opleidingen die verwant zijn aan CMD. Men wil een brug slaan tussen de toepassingsgerichte praktijk van het hbo-niveau en de onderzoeksgerichte praktijk die eigen is aan het wetenschappelijk onderwijs. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 7

8 3. Visie op beroep 3.1 Beroepenveld Wat willen wij onze studenten meegeven in de opleiding? Welke kwalificaties moeten onze studenten hebben aan het eind van de opleiding? Dit beroeps- en competentieprofiel moet op deze vragen een antwoord geven. Niet namens één opleiding, maar namens alls zes CMD-opleidingen in Nederland. De reikwijdte van beide vragen is groot. Want met de eindkwalificaties van nu kunnen de studenten van morgen misschien niet meer uit de voeten. Zeker in het dynamische beroepenveld van de CMD er. Juist die dynamiek stelt hoge eisen aan de toekomstgerichtheid, de nieuwsgierigheid en het grensverleggend vermogen van de CMD er. Deze moet goed kunnen omgaan met snelle ontwikkelingen en de bijbehorende onzekerheden. Human driven CMD ers bestuderen de behoeften, het gedrag en de ervaringen van de gebruiker, omdat de communicatieoplossing die zij aandragen een toegevoegde waarde moet hebben. Die toegevoegde waarde zit niet uitsluitend in websites, mobiele media of interactieve televisie. Ook driedimensionale interactieve omgevingen, games en animaties, gebruikersinterfaces in intelligente en/of ambient en/of ubiquitous multimediatoepassingen behoren daartoe. We noemen dit: de human driven -benadering. De professional ontwerpt, ontwikkelt en adviseert over multimediatoepassingen, waarmee de juiste gebruiker op de juiste wijze en op het juiste moment kan communiceren. De eindgebruiker heeft bovendien de keuzemogelijkheid om feedback te geven en interactief te communiceren. Multidisciplinaire teams Het is voor individuele specialisten op het gebied van nieuwe media niet meer mogeljk om alle technologieën te beheersen. Zo veel gebruikersgroepen, zo veel multimediatoepassingen. Daarom wordt alleen nog in multidisciplinaire teams gewerkt aan multimediaproducten. De multimediaprofessionals van tegenwoordig zijn dan ook breed georiënteerd en bij voorkeur multidisciplinair opgeleid. Zij kunnen het brede terrein van digitale communicatie overzien en weten vanuit hun kennis van gebruikersbehoeften de juiste mediamix in te zetten; ze kunnen die zelfs (helpen) ontwikkelen. Ontwikkelen, ontwerpen en adviseren In deze multidisciplinaire teams nemen CMD ers als consultant, ontwerper of ontwikkelaar een belangrijke positie in. Persoonlijkheid, visie, verantwoordelijkheidsbesef, communicatieve vaardigheden, leiderschap en business- acumen zijn sleutelbegrippen. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 8

9 3.2 Beroepsfuncties en beroepscompetenties Uit het marktonderzoek van 1999, dat als grondslag diende voor de start van de opleiding CMD, bleek al dat de functies en functieprofielen in de multimediabranche nog niet zijn uitontwikkeld. Genoemde functies waren onder meer die van webmanager, webdesigner, webmarketeer, programmaontwikkelaar, scenarist en artdirector. Beroepen en beroepscategoriën Inmiddels beginnen de contouren van de beroepsprofielen zich scherper af te tekenen. In 2002 is er namelijk een Europees onderzoek geweest naar de beroepsprofielen en taakomschrijvingen in de multimediasector. Het heeft geleid tot een indeling in zeven beroepscategorieën: projectmanagement (projectmanager/producent, projectassistent) authoring (scriptwriter, auteur) grafische realisatie en design (art director, webdesigner, ontwerper, usability specialist) softwareontwikkeling (ontwikkelaar, integratiespecialist) website administratie (websiteadministrateur) webmarketing (web marketeer, audience developer) algemeen (netsurfer, forum moderator). Beroepsontwikkelingen Daarnaast zijn de vacatures bestudeerd waarvoor in Nederlandse kranten is geadverteerd. Hieruit bleek dat er ook buiten de multimediabranche behoefte is aan professionals op het gebied van nieuwe media. Afdelingen als marketing en communicatie hebben bijvoorbeeld webredacteuren nodig, interaction designers, ontwerpers, webstrategen, accountmanagers of projectmedewerkers. Morgen kan deze behoefte anders zijn. Er is immers ook vraag naar animators, interaction designers, information designers, multimedia productontwikkelaars, communicatiemedewerkers, adviseurs, communicatie/marketingstrategen, usability engineers, webarchitecten, game-ontwikkelaars enzovoorts. Beroepscompetenties Maar wat moeten al deze mensen kennen en kunnen? Opnieuw duiken de vier kennisgebieden communicatie, technologie, vormgeving en businessmarketing op. Het beroepenveld noemt bovendien als belangrijke beroepscompetenties: de professional kan communicatiestrategieën hanteren de professional kan klantgericht werken en heeft kennis van de markt de professional bezit op uitvoerend niveau actuele kennis van nieuwe softwarehulpmiddelen en technologieën de professional kan interdisciplinair werken de professional kan samenwerken in multidisciplinair samengestelde teams Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 9

10 de professional heeft individuele eigenschappen als een flexibele geest, uitstraling en persoonlijkheid, is een teamwerker en beschikt over communicatieve en managementvaardigheden de professional is nieuwsgierig, heeft het vermogen tot voortdurend vernieuwen en is in staat om zich snel nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 10

11 4. Onderwijskundige uitgangspunten 4.1 Explicitering van eisen De HBO-raad heeft een aantal richtlijnen opgesteld waaraan een opleidingsprofiel moet voldoen. Uiteraard moet het gebaseerd zijn op een beroepsprofiel dat beantwoordt aan de hbo-kwalificaties. In het opleidingsprofiel staan de competenties centraal: in het profiel moet plaats zijn voor de individuele student voor wie de opleiding op grond van aanwezige competenties maatwerk kan leveren competenties moeten voor het beroepenveld herkenbaar zijn en blijven competenties moeten duidelijk beschrijven waar het hbo-niveau zichtbaar is competenties moeten toekomstgericht zijn en inspelen op een voortdurende ontwikkeling van de professional competenties moeten helder zijn en waar mogelijk niet te gedetailleerd geformuleerd competenties moeten waar nodig aansluiten bij internationale ontwikkelingen competenties moeten observeerbaar en meetbaar zijn. 4.2 Competentiebenadering De laatste jaren is competentiegericht opleiden gemeengoed geworden in het hbo. Competentiegericht onderwijs kenmerkt zich door een integrale benadering van kennis, vaardigheden en attitude. Het resulteert in zelfsturing en in een opleidingsprogramma dat op de student is gericht. Voorwaarde is dat opleidingsdocenten middenin de beroepspraktijk staan of eruit afkomstig zijn. Het onderwijs is nadrukkelijk afgestemd op de toekomstige werkpraktijk en het toekomstige beroepsdomein van studenten. Ook daar is de integratie van kennis, vaardigheden en houdingen eerder regel dan uitzondering. 4.3 Formulering van de competenties Competenties zijn het vermogen om beroepstaken adequaat uit te voeren. Het is een kwestie van kennis, vaardigheden en houding waarmee de competente beroepsbeoefenaar beroepstaken kan utvoeren. In de praktijkcontext spelen opdrachtgevers en andere betrokkenen een belangrijke rol. In dit document over het landelijk beroeps- en competentieprofiel CMD worden drie competentieniveaus onderscheiden: competenties die het algemene hbo- of bachelorniveau beschrijven domeincompetenties specifiek beschreven beroepscompetenties op opleidingsniveau. 4.4 HBO-niveau Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 11

12 Het verschil tussen bachelor- en masteropleidingen binnen het hbo is dat bachelorstudenten in het bijzonder een probleemoplossend vermogen ontwikkelen terwijl masterstudenten vooral werken aan een probleemstellend en probleemdefiniërend vermogen. Het algemene hbo-niveau wordt beschreven in termen van generieke kwalificaties voor de hbo-bachelor. Deze zijn afgeleid van de Dublin-descriptoren. In het kort gaat het om de volgende competenties (zie bijlage 1): een brede, multidisciplinaire basis probleemgericht werken methodisch en reflectief denken en handelen sociaal-communicatieve bekwaamheden. leervaardigheden ten behoeve van verdere professionalisering. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 12

13 5. Competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 5.1 Opleidingskwalificaties CMD ers zijn breed opgeleide professionals in het nieuwe domein van digitale communicatie. Een hoge mate van geïntegreerd handelen staat daarbij voorop. Voor de opleidingen CMD heeft dit de volgende consequenties: ze leiden multimediaprofessionals op die multidisciplinair kunnen werken en die beschikken over bekwaamheden uit de sectoren communicatie, vormgeving, technologie en businessmarketing gedurende het hele opleidingsprogramma staat de beroepscontext en het dynamische beroepsdomein centraal de opleiding is sterk innovatie- en toekomstgericht de kwalificaties worden stap voor stap aangeleerd waardoor studenten in steeds complexer wordende contexten hun beroepstaken systematisch en adequaat kunnen uitvoeren. 5.2 Domeincompetenties Domeincompetenties vormen het kader voor de bachelorgraad bij opleidingen Communication & MultimediaDesign. Ze zijn dusdanig algemeen en breed geformuleerd, dat ze voldoende bandbreedte bieden voor nieuwe ontwikkelingen in het domein van communicatie en nieuwe media. Desondanks zullen ze regelmatig aan de opleidingen en hun beroepenveldcommissies worden voorgelegd met de bedoeling het te herijken. 1. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat relevante en recente vakinhoudelijke kennis en inzichten toe te passen op verschillende digitale communicatievraagstukken. Gedragsindicatoren: ze houden hun vak bij op het gebied van communicatie, vormgeving, businessmarketing en nieuwe technologieën ze voeren doelgroep- en marktanalyses uit ze communiceren met en geven adviezen aan opdrachtgevers en eindgebruikers ze definiëren op heldere wijze een communicatievraagstuk, analyseren dit systematisch en structureren het dusdanig om een geschikte oplossing te bedenken. 2. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat oplossingen te bedenken voor digitale communicatievraagstukken, waarbij ze rekening houden met de behoeften van gebruikers en de wensen van opdrachtgevers. Gedragsindicatoren: ze ontwikkelen, testen, interpreteren, beoordelen, beschrijven en visualiseren een concept- en/of ontwerpoplossing Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 13

14 ze adviseren en rapporteren over het gebruik van (interactieve) media voor bepaalde communicatievraagstukken ze adviseren over het gebruik van multimediadata in (digitale) communicatieproducten ze ontwikkelen alleen of in een team creatieve en innovatieve communicatieoplossingen voor uiteenlopende praktijksituaties ze conceptualiseren en visualiseren ontwerpoplossingen dankzij hun recente en relevante kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, vormgeving, technologie en businessmarketing. 3. Beginnende multimediaprofessionals kunnen binnen een professionele werkomgeving meewerken aan multimediaprojecten en kunnen voor uiteenlopende communicatievraagstukken multimediaobjecten produceren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties. Gedragsindicatoren: ze plannen een al dan niet eenvoudig multimediaproject, ze voeren het uit, controleren het, informeren erover, beheren het (tijd, budget, informatie) ze beschikken over relevante en recente kennis en vaardigheden en weten hoe ze multimediaproducten moeten produceren of laten produceren ze testen prototypes bij eindgebruikers en opdrachtgevers ze ontwikkelen, beoordelen en realiseren relevante multimediacontent. 4. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat een multimediaobject zodanig te implementeren, te onderhouden en te beheren dat de communicatie met en tussen gebruikers kwalitatief gewaarborgd is. Gedragsindicatoren: ze onderhouden contacten met (bedrijfs)relaties en toeleveranciers ze beheersen, beoordelen en onderhouden allerlei communicatievormen en communicatie-inhouden ze toetsen, testen van de kwaliteit en kwantiteit van communicatievormen; toepassen van nieuwe kennis en inzichten; beschikken over relevante en recente vakinhoudelijke kennis en vaardigheden met betrekking tot communicatie, vormgeving, technologie en businessmarketing in relatie tot het adequaat beheren van digitale communicatievormen. 5. Beginnende multimediaprofessionals kunnen adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire beroepsomgeving; ze kunnen meedenken over de doelen en inrichting van de (project)organisatie. Gedragsindicatoren: ze voeren zelfstandig en resultaatgericht hun beroepstaken uit ze functioneren in een arbeidsorganisatie of projectorganisatie ze werken collegiaal samen in multidisciplinaire en interdisciplinaire groepen ze denken en handelen commercieel én klantgericht ze communiceren op verschillende (bedrijfs)niveaus binnen een (project)organisatie, bijvoorbeeld door schriftelijk en mondeling te plannen, Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 14

15 rapporteren, informeren, overleggen, beoordelen, stimuleren, overtuigen, motiveren en beslissen; ze luisteren naar anderen ze beschikken over een eigen visie op ontwikkelingen in het beroepsdomein ze instrueren anderen en geven in eenvoudige beroepssituaties of beroepscontexten leiding (bijvoorbeeld aan projecten) door taken te delegeren. 6. Beginnende multimediaprofessionals zijn in staat te reflecteren op hun eigen professionele ontwikkeling en beroepshandelingen. Gedragsindicatoren: ze sturen zichzelf bij en reguleren zichzelf ten aanzien van leren, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en proactief werken ze ontwikkelen een beroepshouding die getuigt van respect voor anderen en besef van de ethische en maatschappelijke aspecten bij het beroepsmatig handelen ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen professioneel handelen en denken hierover kritisch na ze leveren bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het beroepsdomein door lidmaatschappen van beroeps- of brancheorganisaties, door bijdragen aan congressen en discussiefora enzovoort. Landelijk beroeps- en competentieprofiel Communication & MultimediaDesign 15

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie