Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van Bemmel Bijlagen en overige documenten: intra.iam.hva.nl

2 BIJLAGE Manual afstudeerstage Hogeschool van Amsterdam Opleiding IAM/CMD Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

3 Inhoud BIJLAGE...1 Manual afstudeerstage...1 IAM/CMD De zes IAM competenties...3 De afstudeerstage / Interactieve Media CMD Stageplan afstudeerstage / Interactieve Media CMD Feedbackformulier afstudeerstage / Interactieve Media CMD Functioneringsgesprek... 8 Format verslag afstudeerstage / Interactieve Media CMD Beoordelingsformulier afstudeerstage / Interactieve Media CMD Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

4 De zes IAM competenties De opleiding Interactieve Media leidt haar studenten op tot Interactieve Media Professionals die de gereedschappen, producten en diensten van de informatie samenleving ontwikkelen. Dat doet ze aan de hand van de zes IAM competenties. Een competentie is het zichtbare vermogen van de professional om kennis houding en vaardigheden te integreren tot adequaat beroepsmatig handelen. Zichtbaar wil zeggen: iets van jezelf laten zien in een voor de activiteit kenmerkende situatie en context. Adequaat wil zeggen: op zo'n wijze dat aan de criteria of standaard, zoals gesteld door het beroep en/of de organisatie, wordt voldaan. Een competentie maak je jezelf niet in één dag eigen. Een competentie ontwikkel je in de loop van je studie steeds verder tot je uiteindelijk het niveau van de startende beroepsbeoefenaar bereikt. Je verwerft een competentie op tal van manieren, door theoretische kennis, het werken in projecten, het schrijven van rapporten, het lopen van stages etcetera. Een competentie is als volgt opgebouwd. Allereerst is er een algemene omschrijving van de competentie. Die wordt vervolgens vertaald in een aantal indicatoren. Deze indicatoren zijn ingedeeld in drie niveau s te weten: 1. Verdiepingsbekwaam (bij de start van de verdiepingsfase 1) 2. Afstudeerbekwaam (bij de start van de afstudeerfase) 3. Startend beroepsbekwaam (bij het behalen van het diploma) Wij hebben hier de competenties beschreven op het niveau van startend beroepsbekwaam. Dus het niveau dat je als afstudeerder bij het behalen van je diploma moet hebben bereikt. 1. Creërend en interactief denkvermogen De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen. De student: 1. Beschikt over een creatief en conceptueel denkvermogen en kan dit inzetten bij de ontwikkeling van een interactieve media oplossing; 2. Kan visuele, economische, communicatieve en technologische aspecten integreren in de ontwikkeling van een interactieve media oplossing; 3. Kan visie, kennis en ervaring verwerken in een concept voor een interactieve media oplossing met een eigen identiteit en signatuur. 2. Communicatief vermogen De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers. De student: 1. Kan zich inleven in, communiceren met en adviseren aan opdrachtgevers en eindgebruikers; 2. Kan communiceren met gebruikmaking van vakkennis en vaardigheden waarbij op gepaste wijze interactieve media worden ingezet bij het overdragen van ideeën en concepten; 3. Kan in het Nederlands op professionele wijze presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm; 4. Kan documenten en presentaties in het Engels opstellen en verzorgen; 5. Kan communiceren op meerdere (bedrijfs-) niveaus in een (project-) organisatie. 3. Omgevingsgerichtheid De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op de hoogte is van relevante technische, professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van de opdrachtgever en eindgebruiker De student: 1. Kan actuele kennis gebruiken om op basis van wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers interactieve media toepassingen te ontwikkelen; 2. Kan op basis van oriëntatie en analyse een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van creatieve en innovatieve oplossingen voor praktijksituaties van bedrijven en instellingen; 3. Handelt vanuit het besef van de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn beroep; 4. Volgt de professionele ontwikkelingen van het vakgebied op nationaal én internationaal niveau op de voet. Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

5 4. Productie- en beheerbekwaam De beginnende IAM professional kan een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties. De student: 1. Kan een interactief mediaproject produceren, implementeren en beheren volgens de gestelde specificaties; 2. Kan prototypes (laten) testen bij eindgebruikers en/of opdrachtgevers; 3. Kan multimedia content (laten) produceren en deze beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid; 4. Kan zelfstandig voor een specifiek doel het juiste communicatiemiddel inzetten en beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid; 5. Kan met recente vakinhoudelijke kennis en vaardigheden interactieve producten en diensten beoordelen op kwaliteit en relevantie. 5. Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden De beginnende IAM professional kan samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren. De student: 1. Kan zelfstandig en resultaatgericht werken en kan meedenken over de doelen en inrichting van de (project) organisatie; 2. Kan in een organisatie samenwerken in multidisciplinaire en/of multiculturele groepen; 3. Kan doel-, resultaat- en klantgericht denken en handelen; 4. Kan leidinggevende taken uitvoeren en heeft zicht op het samenwerkingsproces en de verschillende werkstijlen in een groep; 5. Toont inzicht in en begrip van de vakgebieden die te maken hebben met de ontwikkeling van interactieve media, kent het jargon en kan als vertaler tussen de vakgebieden optreden. 6. Methodisch en reflectief denken en handelen De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en beroepshandelingen te reflecteren. De student: 1. Kan de eigen werkwijze en het resultaat hiervan analyseren, concretiseren en problematiseren en kan vervolgens het eigen professionele handelen bijsturen en verder ontwikkelen; 2. Kan de juiste methode kiezen voor het werken aan een interactieve media project op basis van vakkennis en ervaring en kan reflecteren op de effectiviteit van de gekozen methode; 3. Toont een beroepshouding die getuigt van respect voor anderen en besef van ethische en maatschappelijke aspecten bij het beroepsmatige handelen; 4. Kan een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het beroepsdomein via lidmaatschappen van beroeps- of brancheorganisaties, bijdragen aan congressen, discussiefora etcetera. Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

6 De afstudeerstage / Interactieve Media CMD In dit hoofdstuk vind je alles wat je nodig hebt m.b.t. je afstudeerstage: o Stageplan: waar moet dat aan voldoen o Feedbackformulier: om je competentieontwikkeling te meten o Functioneringsgesprek: wat komt daarbij aan de orde? o Format stageverslag: wat moet je in je stageverslag opnemen? o Beoordelingsformulier afstudeerstage: waar wordt je op beoordeeld? Stageplan afstudeerstage / Interactieve Media CMD Toelichting In het stageplan formuleert de student zijn/haar leerdoelen in de stage. Dit doet de student aan de hand van het V2- assessment advies. De docent beoordeelt het stageplan op onderstaande criteria en geeft goedkeuring (GO/NO GO). Zonder goedkeuring mag student niet verder met stage. AFSTUDEERSTAGEPLAN De student levert een stageplan op dat voldoet aan gestelde eisen: ja nee ALGEMEEN Omschrijving stagebedrijf Profielschets begeleider op stagebedrijf Beroepsrol (functie) stagiair Werkzaamheden en concrete beroepsproducten en -handelingen Observatie opdachten BEOORDELING De leerdoelen sluiten aan op het V2 assessment advies De observatieopdrachten dragen bij aan het behalen van de leerdoelen TOONT DE VOLGENDE COMPETENTIES AAN: 1. Communicatief vermogen: kan in het Nederlands foutloos presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm 2. Productie en beheerbekwaam: kan zelfstandig voor een specifiek doel het juiste communicatiemiddel inzetten en beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid Oordeel afstudeerstageplan NO GO GO Ondertekening naam handtekening Afstudeerbegeleider Datum Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

7 Feedbackformulier afstudeerstage / Interactieve Media CMD Toelichting Met dit feedbackformulier willen we inzicht krijgen in de competentieontwikkeling van de student. Een competentie is het zichtbare vermogen van de professional om kennis, houding en vaardigheden te integreren tot adequaat beroepsmatig handelen. Om de ontwikkeling te kunnen zien willen we u vragen om twee keer halverwege en aan het eind van de stage per competentie aan te geven in welke mate naar uw mening de student bepaald gedrag vertoont of beheerst: onvoldoende, zwak, voldoende, goed, zeer goed. Tot slot: het gaat ons erom om een indruk te krijgen van uw mening over het functioneren van onze student. Een competentie die u naar uw mening niet kan beoordelen, graag met niet van toepassing (n.v.t.) invullen. 1. is creatief. Komt met effectieve, vernieuwende oplossingen Kan visie, kennis en ervaring verwerken in een concept 0-meting (1 e meting) Onvoldoende Zwak (met veel hulp) Vold/RV (zelfstandig op junior niveau) Goed/zeer goed (proactief) Eindmeting (2 e meting) 2. is communicatief Kan zich inleven in anderen (opdrachtgevers, collega s etc. Kan helder presenteren Kan zich goed uitdrukken, mondeling zowel als schriftelijk 0-meting (1 e meting) Onvoldoende Zwak (met veel hulp) Vold/RV (zelfstandig op junior niveau) Goed/zeer goed (proactief) Eindmeting (2 e meting) 3. is op de hoogte van de IAM-praktijk en de wereld om zich heen Getuigt van een onderzoekende houding Is op de hoogte van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen 0-meting (1 e meting) Onvoldoende Zwak (met veel hulp) Vold/RV (zelfstandig op junior niveau) Goed/zeer goed (proactief) Eindmeting (2 e meting) 4. kan iets maken Kan substantiële bijdrage leveren aan IAM projecten Kan produceren, implementeren en beheren 0-meting (1 e meting) Onvoldoende Zwak (met veel hulp) Vold/RV (zelfstandig op junior niveau) Goed/zeer goed (proactief) Eindmeting (2 e meting) Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

8 5. kan samenwerken Omschrijving gewenst niveau: De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren. Kan samenwerken in multidisciplinair team Kan leidinggevende taken uitvoeren 0-meting (1 e meting) Eindmeting (2 e meting) Onvoldoende Zwak (met veel hulp) Vold/RV (zelfstandig op junior niveau) Goed/zeer goed (proactief) 6. kan verantwoorden wat hij doet Kan methodisch werken Kan op eigen ontwikkeling en handelingen reflecteren 0-meting (1 e meting) Onvoldoende Zwak (met veel hulp) Vold/RV (zelfstandig op junior niveau) Goed/zeer goed (proactief) Eindmeting (2 e meting) Ondertekening naam handtekening Begeleider op stagebedrijf Datum Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

9 Functioneringsgesprek Toelichting Doel van het functioneringsgesprek is dat de afstudeerbegeleider van de opleiding zich een indruk kan verschaffen van jouw werkzaamheden bij het stagebedrijf. Ben je goed bezig? Werk je daadwerkelijk aan je leerdoelen? Zijn er eventuele knelpunten en kunnen die worden bijgesteld? Dit alles teneinde ervoor te zorgen dat je aan het eind van je stage je leerdoelen daadwerkelijk hebt bereikt. FUNCTIONERINGSGESPREK Eisen aan functioneringsgesprek: Wanneer: halverwege stage Waar: op stagebedrijf Met wie: stagiair, stagebegeleider bedrijf en afstudeerbegeleider opleiding (IAM/CMD) Aandachtspunten functioneringsgesprek: ja nee ALGEMEEN Heeft student zijn/haar plek gevonden, weet wat hij/zij moet doen? Hebben student en stageverlener hetzelfde beeld over de werkzaamheden? Heeft de student de juiste middelen om te kunnen functioneren? STAGIAIR TOONT DE VOLGENDE COMPETENTIES AAN: Communicatief vermogen: kan zich inleven in, communiceren met en adviseren aan opdrachtgevers en eindgebruikers; kan communiceren met gebruikmaking van vakkennis en vaardigheden waarbij op gepaste wijze interactieve media worden ingezet bij het overdragen van ideeën en concepten; kan in het Nederlands op professionele wijze presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm; kan communiceren op meerdere (bedrijfs)niveaus in een (project)organisatie. Omgevingsgerichtheid kan actuele kennis gebruiken om op basis van wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers interactieve media toepassingen te ontwikkelen; volgt de professionele ontwikkelingen van het vakgebied op nationaal én internationaal niveau op de voet en maakt hierbij gebruik van zijn professionele netwerk; Productie en beheerbekwaam kan een interactief mediaproject produceren, implementeren en beheren volgens de gestelde specificaties; kan media content (laten) produceren en deze beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid; kan zelfstandig voor een specifiek doel het juiste communicatiemiddel inzetten en beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid; Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden: kan zelfstandig en resultaatgericht werken en kan meedenken over de doelen en inrichting van de (project)organisatie; kan in een organisatie samenwerken in multidisciplinaire en/of multiculturele groepen; kan doel-, resultaat- en klantgericht denken en handelen; toont inzicht in en begrip van de vakgebieden die te maken hebben met de ontwikkeling van interactieve media, kent het jargon en kan als vertaler tussen de vakgebieden optreden. Methodisch en reflectief denk en handelen kan de eigen werkwijze en het resultaat hiervan analyseren, concretiseren en problematiseren en kan vervolgens het eigen professionele handelen bijsturen en verder ontwikkelen; Voorlopig oordeel stage (op basis van functioneringsgesprek) NO GO GO Toelichting en eventueel advies/aanwijzingen voor verder verloop stage Ondertekening Naam Handtekening Begeleider op stagebedrijf Afstudeerbegeleider Datum Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

10 Format verslag afstudeerstage / Interactieve Media CMD Je afstudeerstageverslag lever je op in het volgende format: Titelblad hierop meld je in elk geval: o je opleiding: Interactieve Media CMD o naam student: o studentnr.: o naam afstudeerbegeleider vanuit je opleiding: o naam stagebedrijf: o functie als stagiair: in welke rol en op welke afdeling heb je gewerkt als stagiair o naam en functie stagebegeleider bij het stagebedrijf: o datum oplevering stageverslag En verder moet het volgende worden opgenomen in je stageverslag 1. Inleiding: in de inleiding geef je aan waarom je stage hebt gelopen bij dit bedrijf. Hoe ben je bij dit bedrijf terecht gekomen? Hoe is de stage je bevallen? Het gaat erom dat je de lezer van je stageverslag ʻinleidtʼ in je stage-ervaringen. De inleiding moet de lezer motiveren verder te lezen. 2. Omschrijving van het stagebedrijf: beknopte beschrijving van het bedrijf/organisatie waarin de producten en diensten, de organisatiestructuur, de organisatievorm, de belangrijkste functies en de ʻmarktʼ aan bod komen. 3. Profielschets van je stagebegeleider op het stagebedrijf: wat is de functie en wat zijn de verantwoordelijkheden? 4. Functieomschrijving van stagiair: een heldere definiëring van je eigen taken en verantwoordelijkheden. (zie stageplan) 5. Werkzaamheden: wat heb je concreet gedaan. Een beschrijving van de door jou verrichte werkzaamheden en van de door jou opgeleverde beroepsproducten en beroepshandelingen gedurende de stage. 6. Observatieopdrachten: verslag van de observatieopdrachten en de uitwerking daarvan. 7. Evaluatieverslag feedbackformulieren: maak een verslag gebaseerd op de 0-meting en de eindmeting van je competenties aan de hand van de feedbackformulieren. 8. Leerdoelen: verslag van je leerdoelen en de realisatie daarvan. Het gaat hierbij om je persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de zes IAM eindcompetenties. 9. Conclusie: wat is, reflecterend op je stage, het belangrijkste dat je hebt geleerd in deze stage? Bijlagen: o Je stageplan o Alle feedbackformulieren (ingevuld) o Eventuele andere verslagen van vergaderingen, interviews, observaties of anderszins relevante stukken. Omvang: ca. 30 pag. (excl. bijlage). Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

11 Beoordelingsformulier afstudeerstage / Interactieve Media CMD Toelichting De afstudeerstage is een periode waarin jij als student aantoont te kunnen functioneren in een professionele omgeving op tenminste HBO niveau. Je bewijst in deze periode te kunnen deelnemen aan de IAM beroepspraktijk. Stagebeoordelingsgesprek Tijdens het beoordelingsgesprek (eind van de stage) zijn de competenties als volgt beoordeeld: O V G Creërend en interactief denkvermogen: beschikt over creatief en conceptueel denkvermogen en kan dit inzetten bij de ontwikkeling van een interactieve media oplossing kan visuele, economische, communicatieve, culturele en technologische aspecten integreren in de ontwikkeling van een interactieve media oplossing kan visie, kennis en ervaring verwerken in een concept voor een interactieve media oplossing met een eigen identiteit en signatuur Concreet voorbeeld waar student dit heeft laten zien: Indien O, dan is aanvullende opdracht: Communicatief vermogen: kan zich inleven in, communiceren met en adviseren aan opdrachtgevers en eindgebruikers; kan communiceren met gebruikmaking van vakkennis en vaardigheden waarbij op gepaste wijze interactieve media worden ingezet bij het overdragen van ideeën en concepten; kan in het Nederlands op professionele wijze presenteren, rapporteren en documenteren zowel in gesproken als geschreven vorm; kan communiceren op meerdere (bedrijfs)niveaus in een (project)organisatie. Concreet voorbeeld waar student dit heeft laten zien: Indien O, dan is aanvullende opdracht: Omgevingsgerichtheid: kan actuele kennis gebruiken om op basis van wensen en behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers interactieve media toepassingen te ontwikkelen; volgt de professionele ontwikkelingen van het vakgebied op nationaal én internationaal niveau op de voet en maakt hierbij gebruik van zijn professionele netwerk; Concreet voorbeeld waar student dit heeft laten zien: Indien O, dan is aanvullende opdracht: Productie- en beheerbekwaam: kan een interactief mediaproject produceren, implementeren en beheren volgens de gestelde specificaties; kan media content (laten) produceren en deze beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid; kan zelfstandig voor een specifiek doel het juiste communicatiemiddel inzetten en beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid; Concreet voorbeeld waar student dit heeft laten zien: Indien O, dan is aanvullende opdracht: Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden kan zelfstandig en resultaatgericht werken en kan meedenken over de doelen en inrichting van de (project)organisatie; kan in een organisatie samenwerken in multidisciplinaire en/of multiculturele groepen; kan doel-, resultaat- en klantgericht denken en handelen; toont inzicht in en begrip van de vakgebieden die te maken hebben met de ontwikkeling van interactieve media, kent het jargon en kan als vertaler tussen de vakgebieden optreden. Concreet voorbeeld waar student dit heeft laten zien: Indien O, dan is aanvullende opdracht: Methodisch en reflectief denken en handelen kan de eigen werkwijze en het resultaat hiervan analyseren, concretiseren en problematiseren en kan vervolgens het eigen professionele handelen bijsturen en verder ontwikkelen; Concreet voorbeeld waar student dit heeft laten zien: Indien O, dan is aanvullende opdracht: Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

12 Oordeel Stagebeoordelingsgesprek O V G Aanvullend beoordeelt de afstudeerbegeleider met het stagebedrijf op de aspecten: De student is in staat geweest, weliswaar met (veel) hulp, te kunnen functioneren als stagiair 6 De student heeft blijk gegeven zelfstandig te kunnen functioneren als stagiair 7 De student heeft gewerkt als een zelfstandig functionerend medewerker op junior niveau met een duidelijke visie op de beroepspraktijk. 8 De student heeft proactief gefunctioneerd en daarmee een uitzonderlijke prestatie geleverd. 9/10 EINDOORDEEL AFSTUDEERSTAGE Eindcijfer: ondertekening Naam Handtekening Begeleider op het stagebedrijf Afstudeerbegeleider Datum Bijlage Manual Afstudeerstage Interactieve Media CMD

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Evaluatiebeleid. Instituut voor Interactieve Media. Vastgesteld in MT d.d. 13 juli 2006

Evaluatiebeleid. Instituut voor Interactieve Media. Vastgesteld in MT d.d. 13 juli 2006 Evaluatiebeleid Vastgesteld in MT d.d. 13 juli 2006 Evaluatiebeleid IS, JKP e.a. vastgesteld 13 juli 2006 1 / 36 1. Doelstelling...3 1.2 Organisatiebrede evaluaties...3 1.3. Onderwijsevaluaties...3 1.4

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Rondleiding collega. Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te

Rondleiding collega. Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te Rondleiding collega Bij deze opdracht toon jij vaardigheden en werkhouding aan door een rondleiding op je stagebedrijf te verzorgen aan een collega van het stagebedrijf. Jouw stagebegeleider en/of docent

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Handleiding. Assessments

Handleiding. Assessments Handleiding Assessments 2013-2014 Introductie 3 De Assessmentprocedure 4 Samenstellen van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Inleveren van het zelfbeoordelingsportfolio 4 Voeren van het assessmentgesprek

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Manual. V1 Kernproject en Projectmanagement. IAM 07/08 - V1 kern Blok 3

Manual. V1 Kernproject en Projectmanagement. IAM 07/08 - V1 kern Blok 3 Manual V1 Kernproject en Projectmanagement IAM 07/08 - V1 kern Blok 3 V1 Kernproject, projectmanagement en concepting 2007-08 Instituut voor Interactieve Media Hogeschool van Amsterdam Blok 3 Naam > Klas

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot registerpodoloog

Stage in de opleiding tot registerpodoloog Stage in de opleiding tot registerpodoloog Stage in de opleiding tot registerpodoloog Pagina 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 4 Kaders... 4 Observatie... 4 Oefening... 5 Beoordeling... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4 Competentiemeter Verdiepingsfase AW Niveau 3 en 4 In het Kwalificatiedossier van de opleiding staat dat de volgende competenties ontwikkelt moeten worden. Tijdens je opleiding laat je zien dat je gewerkt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Ruby van Veldhoven Studentnummer: 2179768 E-mailadres: r.vanveldhoven@student.fontys.nl Studiejaar+

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Nulmeting naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Deze nul meting geeft een indicatie op welk niveau ik deze opleiding ben begonnen. Het niveau wordt gemeten door 15 verschillende competenties. Al

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK Studenten

STAGEHANDBOEK Studenten STAGEHANDBOEK Studenten Opleiding Grafimediatechnologie Instituut CMI / Media aan de Maas Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Tel. 010-794 65 02 http://www.hogeschool-rotterdam.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers. Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen

Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers. Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen NDD-twee opleidingen AANDACHTSGEBIEDEN: Crossmedia design, Audiovisuele communicatie, Interaction design,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie