Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, en Sociale Media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media"

Transcriptie

1 Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, en Sociale Media

2 Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen praktische en juridische vragen op. Ook de ethische kant van het webgebruik komt steeds meer in de belangstelling: wat zijn de omgangsvormen en gedragscodes op internet? Wat moet je doen als er gescholden wordt in de chatbox en hoe leer je kinderen niet op zoek te gaan naar niet voor hen bestemde sites? Welke privé-gegevens van anderen geef je wel door en welke niet en waarom is het niet netjes om in te breken in iemands computer? Internetters worden er meer en meer op gewezen dat zij bepaalde verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van elkaar. Ongewenst gedrag wordt ook steeds vaker aangepakt. 'Netiquette', ook wel Cyber Etiquette genoemd, is een begrip dat men meer en meer tegenkomt. Onder dit begrip worden gedragsregels verstaan die op internet gelden: hoe hoort het wel en hoe hoort het niet. Hieronder vind je de gedragscodes voor de medewerkers van de Nutsscholen Oss. Inleiding Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden voorziet Nutsscholen Oss haar medewerkers van elektronische informatie- en communicatiemiddelen, zoals computers en de daarop geïnstalleerde software, netwerken, , internet en telefoon. Ook wordt de website ter beschikking gesteld met een digitale werkplek met daarop de schoolprogramma s en het digitale leerlingvolgsysteem. Het gebruik van deze middelen brengt steeds grotere risico s met zich mee. Zo kan vertrouwelijke informatie onjuist terechtkomen of misbruikt worden of zou ongeautoriseerd toegang tot informatie en gegevens verkregen kunnen worden. Het bestuur van de Nutsscholen Oss heeft maatregelen genomen om onverantwoord gebruik van deze middelen zoveel mogelijk te voorkomen. Een van deze maatregelen is deze gedragscode, waarin wordt aangegeven op welke wijze de ter beschikking gestelde informatie- en communicatiemiddelen gebruikt dienen te worden, met als doel een goede balans te vinden tussen een verantwoord en zorgvuldig gebruik en de controle daarop door het bestuur Nutsscholen Oss en de bescherming van de privacy van medewerkers op de werkplek. Het bestuur Nutsscholen Oss heeft als werkgever de bevoegdheid om voorschriften te geven voor het verrichten van de werkzaamheden en om ordemaatregelen te nemen. Deze gedragscode is dan ook in dat kader opgesteld. De voorschriften en controle door het bestuur Nutsscholen Oss op het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen vinden plaats met als doel: 1. Het niet-zakelijk gebruik te begrenzen. 2. Te voorkomen dat Nutsscholen Oss worden geassocieerd met onethische en/of illegale praktijken en eventueel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheidsstellingen en vorderingen tot schadevergoeding. 3. De privacy van de medewerkers te beschermen en hen tegelijkertijd te informeren over het feit dat het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen wordt gecontroleerd en in welke mate deze controle kan plaatsvinden. 4. Oneigenlijk gebruik van deze middelen tegen te gaan en te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik aan Nutsscholen Oss schade wordt toegebracht, bijvoorbeeld door daaruit voortkomende verstoring van ICT-diensten of digitale netwerken. 2

3 5. Om het systeem van de informatie- en communicatiemiddelen zo goed mogelijk te beveiligen van buitenaf. 6. Te voorkomen dat via de informatie- en communicatiemiddelen van Nutsscholen Oss aan derden schade wordt toegebracht. 7. Alle overige belangen van Nutsscholen Oss te waarborgen. Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van het bestuur Nutsscholen Oss. Onder medewerkers worden in dit kader verstaan: 1. Medewerkers met (een tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst. 2. Stagiaires. 3. Ingeleende medewerkers, zoals uitzend- en freelance-krachten en personeel op basis van een detacheringscontract. 4. Vrijwilligers. 5. Overblijfouders en hulpouders. 6. Externe consultants. Gebruik algemeen De informatie- en communicatiemiddelen worden door het verantwoordelijk management ter beschikking gesteld. De toegang tot deze middelen of het gebruik daarvan kan door het verantwoordelijk management beperkt worden tot bepaalde faciliteiten, onderdelen, programma s/software/applicaties en/of tijden. De informatie- en communicatiemiddelen dienen op een professionele, verantwoorde, rechtmatige, ethische, redelijke en zorgvuldige wijze voor zakelijke doeleinden te worden gebruikt. Deze middelen dienen in beginsel binnen het kader van de uit te voeren functie te worden gebruikt. De medewerkers hebben hun eigen verantwoordelijkheid om inbreuken op de beveiliging van de informatie- en communicatiemiddelen en het gebruik daarvan dat in strijd is met de in de inleiding genoemde doeleinden te voorkomen. Medewerkers kunnen de informatie- en communicatiemiddelen buiten werktijd binnen redelijke grenzen voor privé-doeleinden gebruiken. Dit gebruik mag echter op geen enkele wijze storend zijn voor de dagelijkse werkzaamheden. Het bestuur Nutsscholen Oss stelt uitdrukkelijk dat medewerkers ook voor het privé-gebruik een eigen verantwoordelijkheid hebben. Aan een medewerker kan voor het gebruik van bepaalde middelen een gebruikersnaam, een mailnaam en een individueel password worden toegekend. De medewerker staat in dat geval in voor de veiligheid en bescherming van deze gegevens en is bovendien verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie- en communicatiemiddelen die met behulp van deze gegevens plaatsvindt. Dit om te voorkomen dat belangrijke informatie uit bijvoorbeeld het digitale leerlingvolgsysteem naar buiten komt. Ongewenst gebruik algemeen Beveiligingen mogen niet worden uitgeschakeld, gewijzigd of omzeild. De door het bestuur Nutsscholen Oss voorgeschreven beveiligingsmiddelen en - maatregelen moeten zonder meer gebruikt en gevolgd worden. In het bijzonder is het verboden om beledigend en/of aanstootgevend materiaal, in welke vorm dan ook, te openen, op te slaan, te verspreiden, te verzenden of te downloaden. Het ontvangen ervan moet door de medewerker zoveel mogelijk worden voorkomen. Onder beledigend en/of 3

4 aanstootgevend materiaal is in ieder geval inbegrepen materiaal van pornografische (inclusief kinderporno), racistische of discriminerende aard en materiaal dat anderszins in strijd is met de wet en goede zeden. Verder is het in het bijzonder verboden om via de informatie- en communicatiemiddelen onderwerpen, zaken of organisaties van politieke en/of persoonlijke aard aan de orde te stellen, te bepleiten en te propaganderen die niet in het belang van de Nutsscholen Oss kunnen worden geacht, dan wel niet verenigbaar zijn met de eer en goede naam van Nutsscholen Oss. Daarnaast is ieder gebruik van de informatie- en communicatiemiddelen dat een strafbaar feit kan opleveren, dan wel oplevert, verboden. Het zonder toestemming van de rechthebbende beschikbaar hebben, verspreiden, veranderen, vernietigen, downloaden en (illegaal) vermenigvuldigen van wettelijk of contractueel beschermde werken, zoals software, applicaties, (grafische) bestanden, audio- en videofragmenten en documenten is niet toegestaan. gebruik 1. Het systeem is in principe bestemd voor zakelijk gebruik. 2. De werknemer is bij gebruik van gebonden aan de volgende voorwaarden: Het is niet toegestaan dreigende, seksueel intimiderende, dan wel racistische of discriminerende berichten of pornografisch materiaal te versturen; Aanmelding c.q. inschrijving bij een mailinglist, anders dan voor zakelijk gebruik, is niet toegestaan; Het is niet toegestaan kettingbrieven te versturen; mag niet anoniem of onder een fictieve naam verzonden worden, evenmin mag een naam van een ander worden gebruikt. 3. Het versturen van persoonlijke mailberichten, zowel intern als extern, is bij wijze van uitzondering toegestaan. 4. Wanneer de werknemer gebruik maakt van de mogelijkheid om mailberichten te ontvangen en te versturen, stemt hij automatisch in met de inhoud van dit protocol. 5. De werkgever zal als regel de inhoud van persoonlijke mailberichten niet lezen. Eveneens zullen *persoonsgebonden gegevens omtrent het aantal mails, de mailadressen en andere data hieromtrent als regel niet geregistreerd en/of gecontroleerd worden. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis kunnen plaatsvinden wanneer daar aanleiding voor is of als er een sterk vermoeden bestaat van verkeerd gebruik. Een dergelijke controle kan door de medewerker niet worden voorkomen door een beroep te doen op de bescherming van privacygevoelige informatie (WBP). De medewerker verplicht zich om volledige medewerking te verlenen aan deze controle. * Toelichting persoongegevens Van persoonsgegevens is sprake als de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking, heeft ook redelijkerwijs vastgesteld kan worden. Het feit dat de naam van de betrokkene niet aan de gegevens gekoppeld is, maakt niet altijd uit. Zo is met behulp van een personeelsnummer of een login-naam een werknemer te traceren. Getotaliseerde gegevens van het gehele personeelsbestand of een afdeling met een redelijke omvang, vallen niet onder dit protocol. Het internet, gebruik, thuis werken en werken met schoolprogramma s is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Het is mogelijk de lijst van voorwaarden, in overleg tussen bestuur en GMR, in te korten dan wel uit te breiden. 4

5 Het mailsysteem logt de volgende gegevens: datum en tijdstip van verzonden en ontvangen mail met daarbij de adressen van de afzender en de geadresseerde en het onderwerp. Deze log wordt gedurende maximaal 14 dagen bewaard. Afhankelijk van het gebruikte systeem kunnen deze gegevens eventueel automatisch na een bepaalde periode worden verwijderd. Het internetsysteem logt dagelijks de URL s van de websites die zijn bezocht en door welke gebruiker (op basis van inlognaam). Ook wordt bijgehouden of de bezochte websites zijn toegestaan of geweigerd. Tevens kunnen algemene statistieken van het totale Internetgebruik worden opgevraagd waaruit de intensiteit van het internetverkeer per uur is te herleiden. De systeembeheerder en Bovenschoolse ICT er hebben, uit hoofde van hun taken, toegang tot alle gegevens in een computernetwerk. Zij zijn in beginsel bevoegd tot het lezen van documenten of of het real-time meekijken met het internetgebruik van de werknemers. De systeembeheerder en BovenschoolseCT er hebben geheimhoudingsplicht over de inhoud van de op deze wijze verkregen informatie. Alleen indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld door het niet naleven van dit protocol door een medewerker, dient de systeembeheerder of BovenschoolseICT er het verantwoordelijke management te informeren. Controle op - en internetgebruik kan geschieden vanwege de volgende doeleinden: 1. Vanuit het oogpunt van beveiliging: Om systeemaanvallen tegen te kunnen gaan. 2. Ter controle op de naleving van de afspraken die in dit protocol zijn vastgelegd (dit geschiedt in principe alleen als daar aanleiding toe is). Deze rechten vloeien voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Internet-gebruik 1. Wanneer de werknemer gebruik maakt van het internetsysteem stemt hij/zij automatisch in met de inhoud van dit protocol. 2. De werkgever zal als regel geen persoonsgebonden gegevens over internetgebruik, zoals tijdsbesteding en bezochte sites, registreren en/of controleren. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis kunnen plaatsvinden wanneer daar aanleiding toe is of als er een sterk vermoeden bestaat van verkeerd gebruik. Een dergelijke controle kan door de medewerker niet worden voorkomen door een beroep te doen op de bescherming van privacygevoelige informatie (WBP). De medewerker verplicht zich om volledige medewerking te verlenen aan deze controle. 3. De werknemer is bij gebruik van internet gebonden aan de volgende voorwaarden: Het is niet toegestaan doelbewust sites te bezoeken die pornografisch of racistisch materiaal bevatten of anderszins niet relevant zijn voor het werk; Het is niet toegestaan betaalde websites te bezoeken; Het is niet toegestaan om via facebook met een persoonlijk account ( en dergelijke programma s) contact te hebben met leerlingen; Online deelnemen aan kansspelen is niet toegestaan; Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de systeembeheerder programma s vanaf het internet te downloaden en te installeren (Het downloaden van documenten/bestanden, bijv. Word-, Excel- of Adobe Acrobat bestanden, voor zakelijk gebruik is wel toegestaan); Het downloaden van illegale software (bijv. muziek) is niet toegestaan; Het is niet toegestaan zonder toestemming van betrokkenen/ouders foto s en ander beeldmateriaal te publiceren. 4. De werkgever kan softwarematig bepaalde websites blokkeren. 5

6 Sociale media Wat is Sociale media nu eigenlijk? Het is een verzamelnaam voor alle internet toepassingen, waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en leuke wijze. Informatie in de vorm van tekst, geluid en beeld worden gedeeld. Bekend zijn: Facebook, YouTube, Twitter en Wikipedia. Sociale media biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een positief imago van Nutsscholen te Oss. Het kan ook een positieve bijdrage aan de professionalisering van personeel en de kwaliteit van onderwijs bieden. Van belang is te beseffen dat je met sociale media de goede naam van school en betrokkene n kunt schaden. Om deze redenen vragen we de medewerkers bewust met sociale media om te gaan. 1. Het is toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en anderen niet schaadt. 2. Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de inhoud welke hij/ zijn publiceert op sociale media. 3. Elke betrokkene dient zich er bewust van te zijn dat gepubliceerde teksten of uitdrukkingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na het verwijderen. 4. Het is de medewerkers niet toegestaan om vrienden/volgers te worden met leerlingen op sociale media op een persoonlijk account. 5. Indien je deelneemt aan een discussie die te maken heeft met het Nut, dient de medewerker altijd te vermelden dat hij/ zij medewerker is van het Nut. 6. Ga niet in discussie met leerlingen of ouders of sociale media. 7. Werknemers respecteren beeld-, auteurs- en citaatrechten. Rechten van werknemers 1. Inzagerecht: Werknemers hebben het recht de over hem of haar geregistreerde data in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen twee weken ingewilligd. 2. Kopierecht: werknemers hebben het recht van de over hem of haar geregistreerde data een kopie te ontvangen binnen twee weken. 3. Correctierecht: Werknemers hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de geregistreerde data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen vier weken beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd. 4. Verwijderingsrecht: Werknemers hebben het recht om de over de hem of haar geregistreerde data, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met dit protocol of een wettelijk voorschrift te verwijderen en te vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt binnen vier weken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vinden verwijdering en vernietiging terstond plaats. 5. Verzoeken zoals bedoeld in lid 1 t/m 4 dienen te worden ingediend bij de directe leidinggevende waaronder de betreffende medewerker valt. Klachtenprocedure Indien de werknemer meent benadeeld te zijn in zijn rechten op grond van dit protocol, kan hij, via de interne of externe vertrouwenspersonen, een beroep doen op de bestaande klachtenregeling. Hiervoor is het bestuur Nutsscholen Oss aangesloten bij de het NUT voor een onafhankelijke klachtenregeling voor machtsmisbruik in het onderwijs. 6

7 Controle Het bestuur Nutsscholen Oss heeft het recht om ter controle van de naleving van deze gedragscode het gebruik van de communicatie- en informatiemiddelen te controleren en registreren als daar een gegronde aanleiding voor is. De controle zal overeenkomstig deze gedragscode plaatsvinden. In situaties waarin deze gedragscode niet voorziet, zal conform het arbeidsrechtelijk kader en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), gehandeld worden. Als er aanleiding toe is wordt er gerapporteerd over het gebruik van de informatie- en communicatiemiddelen. Deze controle zal slechts door enkele daartoe geautoriseerde personen kunnen worden uitgevoerd. De autorisatie voor deze controle kan uitsluitend verleend worden door de directeur / algemeen directeur. Inzage in en wijziging etc. van persoonsgegevens en beklag In verband met controle en periodieke rapportages dient het bestuur Nutsscholen Oss persoonsgegevens te verwerken. Daarbij is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, in het bijzonder die met betrekking tot het verkrijgen van inzage in en het verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het verzet tegen de verwerking van die gegevens. Als een medewerker zich over het niet nakomen van deze gedragscode door het bestuur Nutsscholen Oss wenst te beklagen, is de klachtenprocedure eveneens van toepassing. Sancties Het handelen in strijd met deze gedragscode kan leiden tot het treffen van disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van de arbeidsrelatie. Informatie Deze gedragscode ligt ter inzage bij de directeur. In het geval van vragen kunt u met hem contact opnemen. Slot Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Nutsscholen Oss in 2013 en tot stand gekomen in overleg en met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die deze gedragscode bij besluit van november 2013 voor akkoord heeft verklaard. Deze gedragscode zal minimaal eens in de vier jaar door het bestuur Nutsscholen Oss en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad geëvalueerd worden. Het bestuur Nutsscholen Oss kan deze regeling met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wijzigen. Deze wijzigingen zullen schriftelijk worden vastgelegd en tijdig aan de medewerkers bekend worden gemaakt. Deze gedragscode kan worden aangehaald als Gedragscode Nutsscholen Oss voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen door medewerkers. 7

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK. Personeelshandboek IMpact. Privacyreglement

IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK. Personeelshandboek IMpact. Privacyreglement IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK Personeelshandboek IMpact Privacyreglement Privacyreglement Hoe om te gaan met privacy en gegevensverwerking van cliënten? Daarvoor heeft IMpact het privacyreglement opgesteld.

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Bevoegd gezag: het bestuur van de stichting Proloog, ook te noemen werkgever. 2. Algemene directie: de leiding van Proloog die door het

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen

Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. 9287 1 december 2015 Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen Kenmerk: B2015/u925 Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

GEBRUIK APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR & PRIVACYPROTOCOL

GEBRUIK APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR & PRIVACYPROTOCOL GEBRUIK APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR & PRIVACYPROTOCOL De ondergetekenden: 1. Kappasiteit b.v. gevestigd te Paterswolde aan de Hortensiaweg 35, vertegenwoordigd door Willem Kolthof, hierna te noemen 'werkgever';

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde. Gelet op, De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

PROTOCOL INTERNET- EN VERKEER EN GEBRUIK PERSOONLIJKE ELEKTRONICA

PROTOCOL INTERNET- EN  VERKEER EN GEBRUIK PERSOONLIJKE ELEKTRONICA PROTOCOL INTERNET- EN E-MAILVERKEER EN GEBRUIK PERSOONLIJKE ELEKTRONICA Uitgangspunten 1. De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot informatie en communicatiemiddelen

Nadere informatie

Model Werknemersreglement OOH

Model Werknemersreglement OOH Model Werknemersreglement OOH Protocol Internet en E-mailgebruik werknemers OOH Model Werknemersreglement 0 Inhoud: 1 Reglement ICT- en internetgebruik voor werknemers... 2 2 Uitgangspunten... 2 3 Computergebruik...

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC)

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) PROTOCOL voor het gebruik van Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Vastgesteld door het Centraal Directie

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Aanpassing: 17 mei 2016: protocol gebruik internet en sociale media Besproken in kenniskring ICT Besproken in directeurenoverleg: 7 juni 2016 Alle aanpassingen

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LANDER

PRIVACYREGLEMENT LANDER PRIVACYREGLEMENT LANDER Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1:1 In dit reglement wordt onder de benaming LANDER tevens verstaan de Stichting LANDER- Plus; ter wille van de leesbaarheid wordt genoemde

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

Internetverkeer op de SKOB scholen 1.

Internetverkeer op de SKOB scholen 1. 1. Inleiding De ICT-voorzieningen die Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) beschikbaar stelt, worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens

Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Account: toegangsrechten tot ICT-voorzieningen; 2.

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 2012 Protocol Internet en e-mail gebruik. ICT leernetwerk 17-3-2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag. 3 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 2015-2020 Protocol Internet en e-mail gebruik OBS De Sleutelaar Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag. 3 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE

MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Protocol Gebruik ICT-faciliteiten en Sociale Media Provincie Zeeland 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Protocol Gebruik ICT-faciliteiten en Sociale Media Provincie Zeeland 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 8046 10 december 2015 Provincie Zeeland - Protocol Gebruik ICT-faciliteiten en Sociale Media Provincie Zeeland 2015 Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc.

CBS De Akker Protocol  , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. CBS De Akker Protocol E-mail, internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. Datum eerste versie Maart 2010 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker & De Tjongerwerven CPO Datum

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Versie 3 juni 2014 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Woord vooraf Pagina 5 1. Definities Pagina 7 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 8 4. Back-ups

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: Gedragscode e-mail en internet gebruik, het internetprotocol. Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Algemene

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

Versie november Protocol Internet & Social Media

Versie november Protocol Internet & Social Media Versie november 2016 Protocol Internet & Social Media Inleiding Het Internet en Social Media protocol is opgesteld om kaders te geven aan computer-, internetgebruik en het gebruik van social media. Dit

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs A. Onderstaande wetgeving heeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van computers en internet

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 27 december 1999.. Onderwerp Monitoring computernetwerk Naar aanleiding van uw brief van 23 november 1999 waarin u reageert op vragen die de Registratiekamer

Nadere informatie