ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )"

Transcriptie

1 ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: (RPR Gent) (de Vennootschap of Ablynx ) Limited Liability Company that has made a public call on savings Registered offices: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Company number: RPR Ghent (the Company or Ablynx ) MULIER STEMMING PER BRIEF DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP VAN 27 FEBRUARI 2015 OM UUR M MAIL-IN VOTING AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY OF 27 FEBRUARY 2015 AT 11:00(CET) Dit formulier dient te zijn ingevuld en geldig te zijn ondertekend, en moet worden gezonden naar het volgende adres: Ablynx NV Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde België (Belgium) Dit formulier dient ten laatste op 21 februari 2015 te zijn ontvangen door de Vennootschap Elke aandeelhouder die per brief stemt, dient de formaliteiten om toegelaten te worden op de Buitengewone Algemene Vergadering (zoals hierna gedefinieerd) te vervullen, zoals deze zijn bepaald in de oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering, gepubliceerd op de website van de Vennootschap (http://www.ablynx.com/). Een aandeelhouder die ervoor kiest om per brief te stemmen, mag geen andere wijze van deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen 1

2 This form needs to be filled out and duly executed, and needs to be sent to the address mentioned above. This form needs to be received by the Company at the latest on 21 February 2015 A shareholder voting by mail-in vote, must comply with the formalities to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting (as defined hereafter), as these are provided in the notice for the Extraordinary General Shareholders Meeting, published on the Company s website (http://www.ablynx.com/) A shareholder that has chosen to vote by mail-in vote, cannot choose to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting in any other way for the number of votes so cast. *** Ondergetekende: The undersigned: Met woonplaats/maatschappelijke zetel te: With address/registered offices at: Geldig vertegenwoordigd door Validly represented by en and [NAAM] [NAME] [FUNCTIE] [CAPACITY] [NAAM] [NAME] [FUNCTIE] [CAPACITY] 2

3 Eigenaar van Owner of [AANTAL] Gewone Aandelen; [NUMBER] Ordinary Shares; waarvan of which [AANTAL] aandelen op naam; en [NUMBER] registered shares; and [AANTAL] gedematerialiseerde aandelen; en [NUMBER] dematerialised shares; and [AANTAL] Warrants [NUMBER] Warrants Stemt als volgt per brief op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 27 februari 2015 om uur op de maatschappelijke zetel van de februari Vennootschap (de Buitengewone Algemene Vergadering ), met de agenda, met inbegrip van de voorstellen tot besluit, zoals hieronder opgenomen. Votes as follows by mail-in vote at the extraordinary general meeting of shareholders of the Company that will be held at the registered offices of the Company on 27 February 2015 at 11:00 CET (the Extraordinary General Shareholders Meeting ), with the agenda, including motions to vote, as set out below. *** 1. Beslissing tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen (hierna W.Venn. ), van de voorwaarden van een variabele vergoeding, die bestaat uit het aanbieden door de gevolmachtigde van de Buitengewone Algemene Vergadering van maximum twintigduizend (20.000) warrants, die het recht verlenen om in te schrijven op een aantal aandelen (zoals bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze warrants), aan: de heer Peter Fellner, de heer Russell G. Greig, vaste 3

4 vertegenwoordiger van Greig Biotechnology Global Consulting, Inc.; de heer Bo Jesper Hansen, vaste vertegenwoordiger van Orfacare Consulting GmbH; de heer William Jenkins, voor zijn éénmanszaak William Jenkins Pharma Consulting; mevrouw Catherine Moukheibir en de heer Remi Vermeiren. De raad van bestuur stelt voor om de betrokken variabele vergoeding goed te keuren overeenkomstig artikel 554 W.Venn. Decision to approve, pursuant to Article 554 of the Belgian Company Code (hereafter BCC ), the terms and conditions of a variable remuneration consisting of an offer by the proxyholder of the Extraordinary General Shareholders Meeting of maximum twenty thousand (20,000) warrants giving right to subscribe for a number of shares (as set out in the terms and conditions of these warrants) to: Mr. Peter Fellner, Mr. Russell G. Greig, permanent representative of Greig Biotechnology Global Consulting, Inc.; Mr. Bo Jesper Hansen, permanent representative of Orfacare Consulting GmbH; Mr. William Jenkins, principal of William Jenkins Pharma Consulting; Mrs. Catherine Moukheibir and Mr. Remi Vermeiren. The board of directors proposes to approve the concerned variable remuneration pursuant to Article 554 BCC. Stemvak 1 Voting box 1 2. Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 596 en 598 W.Venn. met betrekking tot (i) de uitgifte van maximum vierhonderdvijftigduizend ( ) warrants ten gunste van bepaalde werknemers van de Vennootschap, (ii) de uitgifte van maximum vierhonderdduizend ( ) warrants ten gunste van bepaalde leden van het directiecomité van de Vennootschap: de heer Edwin Moses, CEO; de heer Wim Ottevaere vaste vertegenwoodiger van Woconsult BVBA en/of Woconsult BVBA, CFO; de heer Antonin de Rollet de Fougerolles, CSO; de heer Kim Simonsen, COO; 4

5 mevrouw Dominique Tersago, CMO; de heer Guido Gielen, VP HR, de heer Johan Heylen, CCO en de heer Franciscus Gerrit Landolt, VP IP&Legal en (iii) de uitgifte van maximum twintigduizend (20.000) warrants ten gunste van bepaalde bestuurders van de Vennootschap zoals uiteengezet in agendapunt 1 ((i), (ii) en (iii) hierna samen, de Uitgifte ). Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot agendapunt 2. Acknowledgement of the report of the Statutory Auditor in accordance with Articles 596 and 598 BCC regarding (i) the issue of maximum four hundred fifty thousand (450,000) warrants for the benefit of certain employees of the Company, (ii) the issue of maximum four hundred thousand (400,000) warrants for the benefit of certain members of the management of the Company: Mr. Edwin Moses, CEO; Mr. Wim Ottevaere permanent representative of Woconsult BVBA and/or Woconsult BVBA, CFO; Mr. Antonin de Rollet de Fougerolles, CSO; Mr. Kim Simonsen, COO; Mrs. Dominique Tersago, CMO; Mr. Guido Gielen VP HR; Mr. Johan Heylen, CCO and Mr. Franciscus Gerrit Landolt, VP IP&Legal, and (iii) the issue of maximum twenty thousand (20,000) warrants for the benefit of certain directors of the Company as set out in item 1 of the agenda ((i), (ii) and (iii) together, the Issue ). As this pertains to a mere acknowledgement, the Extraordinary General Shareholders Meeting need not come to a decision. As a consequence, no proposal of decision regarding item 2 of the agenda is included in this notice. Stemvak 2 Voting box 2 Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient geen stem te worden uitgebracht. As this pertains to a mere acknowledgement, no vote needs to be cast. Opmerkingen: Remarks: 5

6 3. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 W.Venn. met betrekking tot de Uitgifte. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot agendapunt 3. Acknowledgement of the special report of the board of directors in accordance with Article 583 BCC regarding the Issue. As this pertains to a mere acknowledgement, the Extraordinary General Shareholders Meeting need not come to a decision. As a consequence, no proposal of decision regarding item 3 of the agenda is included in this notice. Stemvak 3 Voting box 3 Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient geen stem te worden uitgebracht. As this pertains to a mere acknowledgement, no vote needs to be cast. Opmerkingen: Remarks: 4. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 596 en 598 W.Venn. met betrekking tot de Uitgifte. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot agendapunt 4. Acknowledgement of the special report of the board of directors in accordance with Articles 596 and 598 BCC regarding the Issue. As this pertains to a mere acknowledgement, the Extraordinary General Shareholders Meeting need not come to a decision. As a consequence, no proposal of decision regarding item 4 of the agenda is included in this notice. 6

7 Stemvak 4 Voting box 4 Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient geen stem te worden uitgebracht. As this pertains to a mere acknowledgement, no vote needs to be cast. Opmerkingen: Remarks: 5. Principiële beslissing tot verhoging van het kapitaal door de uitgifte van in totaal maximum achthonderdzeventigduizend ( ) warrants, waarvan (i) maximum vierhonderdvijftigduizend ( ) warrants ten gunste van bepaalde werknemers, (ii) maximum vierhonderdduizend ( ) warrants ten gunste van bepaalde leden van het directiecomité van de Vennootschap, zoals uiteengezet in agendapunt 2 en (iii) maximum twintigduizend (20.000) warrants ten gunste van bepaalde bestuurders van de Vennootschap zoals uiteengezet in agendapunt 1. Deze warrants zullen de modaliteiten hebben die worden beschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarnaar wordt verwezen in agendapunt 3. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat indien het voorstel van besluit onder agendapunt 1 niet wordt goedgekeurd, geen warrants kunnen worden aangeboden aan de in dat agendapunt geïdentificeerde personen, zelfs indien dit voorstel van besluit wel zou worden goedgekeurd. De raad van bestuur stelt voor om de uitgifte van maximaal achthonderdzeventigduizend ( ) warrants op aandelen, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven in het verslag van de raad van bestuur waarnaar wordt verwezen in agendapunt 3 en ten gunste van de daarin vermelde personen, goed te keuren. Decision in principle to increase the capital by way of the issue of maximum eight hundred and seventy thousand (870,000) warrants of which: (i) a maximum of four hundred fifty thousand (450,000) warrants for the benefit of certain employees, (ii) a maximum of four hundred thousand (400,000) warrants for the benefit of certain members of the management of the Company as set out under item 2 of the agenda and (iii) a maximum of twenty thousand (20,000) warrants for the benefit of certain directors of the Company as set out under item 1 of the agenda. These warrants will have the terms and conditions 7

8 that are set out in the special report of the board of directors referred to in item 3 of the agenda. For the avoidance of doubt it is specified that if the proposal under item 1 of the agenda would not be approved, no warrants can be offered to the persons identified in such item 1, even if the proposal under this item has passed. The board of directors proposes to approve the issue of a maximum of eight hundred and seventy thousand (870,000) warrants with the issue and exercise conditions as set out in the report of the board of directors referred to in item 3 and for the benefit of the persons mentioned therein. Stemvak 5.0 Voting box 5.0 Indien het bovenstaande voorstel van besluit niet de vereiste meerderheid zou halen, stelt de raad van bestuur voor om over elke categorie van begunstigden afzonderlijk te stemmen via deelbesluiten. Hieronder volgen daarom, in subsidiaire orde, drie voorstellen tot deelbesluit met betrekking tot de uitgifte aan respectievelijk bepaalde werknemers, bepaalde leden van het directiecomité van de Vennootschap, zoals uiteengezet onder agendapunt 2, en bepaalde leden van de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in agendapunt 1, waarbij het uiteindelijke besluit dan zou worden samengesteld uit de goedgekeurde deelbesluiten. De Raad van Bestuur wijst er echter op dat, indien zowel de globale uitgifte (ten belope van maximaal warrants), als de uitgifte van warrants onder het voorstel tot deelbesluit sub 5, a niet zou zijn goedgekeurd, de voorstellen tot deelbesluit sub, b en c komen te vervallen en over deze voorstellen tot deelbesluit niet meer kan worden gestemd. Belangrijk: indien u een voor-stem hebt uitgebracht in stemvak 5.0, dient u onmiddellijk over te gaan naar agendapunt 6 en u wordt geacht voor te hebben gestemd voor elk van onderstaande deelbesluiten (cf. stemvakken 5.1, 5.2 en 5.3). Indien u tegen hebt gestemd over de volledige uitgifte, wordt u vriendelijk verzocht een stem uit te brengen over onderstaande deelbesluiten a, b en c. 8

9 If the above proposal of decision would not reach the required majority, the board of directors proposes to vote on sub-parts of the decision for each category of beneficiaries with respect to the issue of warrants to respectively certain employees, certain members of the management of the Company as set out under item 2 of the agenda, and certain directors of the Company, as set out under item 1 of the agenda, whereby the approved sub-parts of the decision shall constitute the ultimate decision. The board of directors also points out however that, if neither the entire issue (for a maximum of 870,000 warrants), nor the issue of warrants under sub-part 5,a of the decision would be approved, the proposals of sub-parts b and c of the decision shall lapse and no voting on these items b and c shall occur. Important: if you have voted in favour of the entire issue in voting box 5.0, you may proceed to item number 6 of the agenda and you shall be deemed to have voted for each of the below sub-parts of the decision (cf. voting boxes 5.1, 5.2 and 5.3). If you have voted against the entire issue, you are kindly requested to vote on each of the below sub-parts a, b and c of the decision. a. De raad van bestuur stelt voor om de uitgifte zoals beschreven in agendapunt 5 voor wat betreft maximum vierhonderdvijftigduizend ( ) warrants op aandelen ten gunste van bepaalde werknemers goed te keuren. The board of directors proposes to approve the issue as set out in item 5 of the agenda with respect to a maximum of four hundred and fifty thousand (450,000) warrants for the benefit of certain employees. Stemvak 5.1 Voting box 5.1 9

10 b. De raad van bestuur stelt voor om de uitgifte zoals beschreven in agendapunt 5 voor wat betreft vierhonderdduizend ( ) warrants op aandelen, ten gunste van de in agendapunt 2 vermelde leden van het directiecomité van de Vennootschap, goed te keuren. The board of directors proposes to approve the issue as set out under item 5 of the agenda with respect to a maximum of four hundred thousand (400,000) warrants for the benefit of certain members of the management of the Company, of which the identity is disclosed in item 2 of the agenda. Stemvak 5.2 Voting box 5.2 c. De raad van bestuur stelt voor om de uitgifte zoals beschreven in agendapunt 5 voor wat betreft twintigduizend (20.000) warrants op aandelen ten gunste van de in agendapunt 1 vermelde bestuurders, goed te keuren. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat indien het voorstel van besluit onder agendapunt 1 niet wordt goedgekeurd, geen warrants kunnen worden aangeboden aan de in dat agendapunt geïdentificeerde personen, zelfs indien dit voorstel van deelbesluit wel zou worden goedgekeurd. The board of directors proposes to approve the issue as set out under item 5 of the agenda with respect to a maximum of twenty thousand (20,000) warrants for the benefit of the directors of which the identity is disclosed in item1 of the agenda. For the avoidance of doubt it is specified that if the proposal under item 1 of the agenda would not be approved, no warrants can be offered to the persons identified in such item 1, even if the proposal under this item has passed. 10

11 Stemvak 5.3 Voting box 5.3 De Raad van Bestuur verduidelijkt dat, in voorkomend geval, de kapitaalverhoging en de uitgifte van warrants zoals beschreven in dit agendapunt 5 voortvloeiend uit de deelbesluiten sub a, b en/of c principieel zal geacht te zijn goedgekeurd ten belope van het maximaal aantal uit te geven warrants overeenkomstig de goedgekeurde deelbesluiten onder a, b en/of c. The board of directors points out that, when the occasion arises, the capital increase and the issue of warrants as set out in this item 5 of the agenda following sub-parts a, b and/or c of the decision, shall be deemed to have been approved in principle to the extent of the maximum number of warrants which have been approved under sub-parts a, b and/or c of the decision. 6. Volmacht aan de heer Edwin Moses en de heer Guido Gielen, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, om (i) te bepalen hoeveel warrants aan de genoemde begunstigden zullen worden aangeboden, met dien verstande dat geen van deze gevolmachtigden mag optreden met betrekking tot warrants die aan hem zouden worden aangeboden en (ii) alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de warrants en om de warrantuitgifte te verwezenlijken. Deze volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden: - de warrants aanbieden aan elk van de begunstigden door middel van een aanbodbrief overeenkomstig zijn beslissing met betrekking tot het aantal warrants 11

12 dat zal worden aangeboden aan elk van de begunstigden, met dien verstande dat de gevolmachtigde niet mag optreden met betrekking tot warrants die aan hem zouden worden aangeboden; - de schriftelijke aanvaardingen van het aanbod van de warrants (met inbegrip van de volmachten tot inschrijving) in ontvangst nemen; - verschijnen voor een notaris met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de warrants die werden aanvaard; - neerleggen van de notariële akte tot vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van warrants bij de Rechtbank van Koophandel. De verwezenlijking van de uitgifte van de warrants zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde warrants. De raad van bestuur stelt voor om bovenvermelde volmacht, goed te keuren. Power of attorney to Mr. Edwin Moses and Mr. Guido Gielen, each acting alone and with power of substitution, to (i) determine the number of warrants that are offered to each of these beneficiaries, provided that none of the proxyholders may act with respect to the warrants which would be offered to himself, and (ii) to proceed to all acts necessary or useful for the offer of the warrants and to realize the issue of the warrants. This proxy, among other things, includes the following powers: - offer the warrants to the each of the persons referred to above by way of an offer letter in accordance with his decision regarding the number of warrants that will be offered to each of the persons referred to above, provided that such proxyholder may not act with respect to the warrants which would be offered to himself; - collect the written acceptances of the offer of the warrants (that include a proxy to subscribe for the warrants); - appear before a notary with a view to recording the realization of the issue of the warrants the offer of which has been accepted. - file the notary deed regarding the realization of the issue of the warrants with the Court of Commerce. The realization of the issue of the warrants will occur for the number of warrants that have been accepted. The board of directors proposes to approve the power of attorney mentioned here above. 12

13 Stemvak 6 Voting box 6 7. Volmacht aan de CEO van de Vennootschap, met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die worden genomen met betrekking tot de voorgaande agendapunten, met inbegrip van de bevoegdheid om alle handelingen te vervullen namens de Vennootschap in het kader van de uitoefening van warrants op aandelen, uitgegeven door de Vennootschap overeenkomstig agendapunt 5. Dit betreft o.m. alle handelingen in het kader van de uitoefenprocedure uiteengezet in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van het aandelenoptieplan (waarnaar wordt verwezen in agendapunt 3) en artikel 591 W.Venn., met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het openen van een (geblokkeerde) rekening op naam van de Vennootschap en mededeling van dit nummer aan de relevante warranthouders, de voorlegging vragen, indien nodig, van een gepast bewijs van het recht van de persoon of personen die de warrants wensen uit te oefenen en van verklaringen en documenten die nodig of wenselijk worden geacht om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften; (ii) de kennisname van de kennisgevingen en van de betalingen betreffende de uitoefening van warrants; (iii) de opstelling en ondertekening van de lijst zoals bedoeld in artikel 591 W.Venn. betreffende de uitoefening van warrants; (iv) contacten met de Commissaris van de Vennootschap in het kader van de voor echt verklaring van de lijst van de uitgeoefende warrants met toepassing van artikel 591 W.Venn.; (v) de vaststelling in welke vorm (op naam dan wel gedematerialiseerd) de nieuwe aandelen worden uitgegeven; (vi) de verschijning voor een notaris met het oog op de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingevolge de uitoefening van warrants, en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het nieuw aantal aandelen; (vii) desgevallend, de nieuwe kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen vast te stellen; en (viii) de nieuwe 13

14 aandelen in te schrijven in het aandelenregister van de Vennootschap en de nodige aanpassingen aan te brengen in het warrantenregister van de Vennootschap; en (ix) alle handelingen te stellen die noodzakelijk, vereist of nuttig zijn in dit verband. Deze volmacht doet geen afbreuk aan de volmacht die door de raad van bestuur werd verleend aan de CEO van de Vennootschap bij notariële akte van 3 december 2010, bij notariële akte van 28 april 2011, bij notariële akte van 1 februari 2012 en bij notariële akte van 26 april De raad van bestuur stelt voor om bovenvermelde volmacht goed te keuren. Power of attorney to the CEO, with power of substitution, for the implementation of the decisions which shall be taken with regard to the preceding items of the agenda, which comprises (amongst other things) all actions in the framework of the exercise procedure of the warrants on shares, issued in accordance with agenda item 5. This includes, amongst other things, all actions in the framework of the exercise procedure set out in the issue and exercise conditions of the stock option plan (as being referred to in item 3) and in Article 591 BCC, including, but not limited to (i) opening a (blocked) bank account in the name of the Company, and communicating such bank account number to the relevant warrant holders, request the submission, if required, of adequate evidence of the right of a person or persons that wish(es) to exercise the warrants as well as declarations and documents deemed necessary or desirable for purposes of any applicable law or regulation; (ii) the acknowledgement of the notifications and payments with regard to the exercise of warrants; (iii) the preparation and execution of the list to be prepared in accordance with Article 591 BCC in view of the warrant exercise; (iv) contacts with the Statutory Auditor of the Company in the framework of the authentication of the list of exercised warrants in accordance with Article 591 BCC; (v) determination of the (registered or dematerialised) form of the shares issued further to the exercise of warrants; (vi) appearing in front of a notary with a view to enacting the capital increase and the number of shares issued upon the capital increase, following the exercise of warrants, and the amendment of the Articles of Association to reflect the new number of the Company s shares and the new amount of the Company s capital, as the case may be; (vii) determination of the new capital representative value of the shares of the Company, as the case may be; (viii) record the new shares, respectively profit certificates, in the share register, respectively profit certificate register, and make the necessary amendments to the warrant register; and (ix) perform all actions that are necessary, required or useful in this respect. This power of attorney does not affect the power of attorney granted by the board of directors to the CEO by notary deed of 3 December 2010, by notary deed of 28 April 2011, by notary deed of 1 February 2012 and by notary deed of 26 April The board of directors proposes to approve the power of attorney mentioned here above. 14

15 Stemvak 7 Voting box 7 8. Volmacht aan gelijk welke bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank voor Ondernemingen", het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig. De raad van bestuur stelt voor om het geven van een volmacht aan gelijk welke bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank voor Ondernemingen", het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig, goed te keuren. Power of attorney to any one director of the Company, acting alone and with power of substitution, to satisfy the necessary formalities in connection with the Kruispuntbank voor Ondernemingen, the Ondernemingsloket and the value added tax, if necessary. The board of directors proposes to approve the grant of a power of attorney to any one director of the Company, acting alone and with power of substitution, to satisfy the necessary formalities in connection with the Crossroad Bank for Enterprises, the Business One-Stop Shops and the value added tax, if necessary. Stemvak 8 Voting box 8 15

Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form

Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form 1 Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form Ondergetekende/The undersigned: Naam/Surname and first name: Adres/Address: Eigenaar van/owner of: Aande(e)l(en) van de vennootschap/share(s) of the

Nadere informatie

~3 ~~~n~ ~.~IS" EERSTE BLAD

~3 ~~~n~ ~.~IS EERSTE BLAD ~3 ~~~n~ ~.~IS" EERSTE BLAD Rep.n ~~ 15-OU-0285/OQI Ablynx Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde BTW BE 0475,295.446 Rechtspersonenregister Gent eerste blad

Nadere informatie

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V.

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. In anticipation of the cross border merger (the "Merger") between Nielsen N.V. (the "Company") and Nielsen Holdings

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 26.03.2015 Agenda and Explanatory Notes of the Annual General Meeting of AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Thursday May 7, 2015 at 13.00 CET World Trade Centre (WTC), Strawinskylaan 1, 1077XW Amsterdam,

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD:

ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD: ALLEN &: OVERY OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD: Afschrifi van de akte van oprichting van Stichfing Continu fteit Delta Lloyd, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM CB. Filing Date: 2008-05-20 SEC Accession No. 0001047469-08-006833. (HTML Version on secdatabase.

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM CB. Filing Date: 2008-05-20 SEC Accession No. 0001047469-08-006833. (HTML Version on secdatabase. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM CB Notification form filed in connection with certain tender offers, business combinations and rights offerings, in which the subject company is a foreign private

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af De Raad van Bestuur concludeert dat de toenadering, inclusief het kwalitatief laagwaardige en risicovolle aandeel Teva, Mylan

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR BELANGRIJK: Om geldig te zijn,

Nadere informatie

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007

This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM. dated 15 March 2007 This Offer expires at 15.00 hours CEST (09:00 hours EDT) on 17 April 2007 unless extended OFFER MEMORANDUM dated 15 March 2007 RECOMMENDED CASH OFFER o 00 ui O vo o Rkket ROCKET SOFTWARE EUROPE HOLDING

Nadere informatie

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium Studio 100 NV (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium 3.35 % Fixed Rate Bonds due 23 June 2022 Issue Price: 101.875% Redemption

Nadere informatie

AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. GEHOUDEN OP 13 FEBRUARI 2009

AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. GEHOUDEN OP 13 FEBRUARI 2009 Versie d.d. 11/12-5-2009 BZ/MvO/BZ/GJ/le C:\Documents and Settings\zuideveb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC\74616803 pf.doc AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

DRIP Unilever N.V. Dividend reinvestment plan (DRIP) for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. as traded on Euronext Amsterdam

DRIP Unilever N.V. Dividend reinvestment plan (DRIP) for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. as traded on Euronext Amsterdam Please find hereunder a selection of frequently asked questions and answers relating to the Dividend Reinvestment Plan for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. For further information

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie.

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-241 d.d. 23 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie