VERANTWOORD beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORD beleggen"

Transcriptie

1 VERANTWOORD beleggen

2 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verantwoordelijk voor een goede financiële uitvoering van de pensioenregeling. Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoord beleggen is al jaren een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van het beleggingsbeleid. Hierin gaat het om een goed én verantwoord rendement. Volgens de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) was PFZW in 2013 voor de zevende keer op rij het best presterende pensioenfonds op het gebied van verantwoord beleggen. Voor het pensioenfonds betekent verantwoord beleggen het bewust rekening houden met de invloed van milieu, sociale factoren en goed ondernemingsbestuur in alle beleggingsactiviteiten. Voor PFZW houdt dit in: het nemen van verantwoorde beleggingsbeslissingen het beleggen in maatschappelijk verantwoorde projecten het stimuleren van maatschappelijk verantwoord gedrag Hierbij hanteert PFZW de volgende aandachtsgebieden: Klimaatverandering, uitstoot en vervuiling Waterschaarste Gezondheidszorg Voedselzekerheid Een stabiel financieel stelsel dat in dienst staat van de reële economie Goed ondernemingsbestuur Waarborgen van de mensenrechten In 2013 heeft PFZW gewerkt aan het vormen van een nieuw beleggingskader. In dit beleggingskader heeft PFZW gekozen om duurzaamheid nadrukkelijk hierin op te nemen. PFZW ziet verantwoord beleggen als de manier om aan duurzaamheid invulling te geven. In 2014 publiceert PFZW haar vernieuwde Beleid Verantwoord Beleggen, met hierin de overtuigingen, visie, aandachtsgebieden en de uitgangspunten voor de uitvoering, op de website van PFZW. Nemen van verantwoorde beleggingsbeslissingen Klimaatverandering, waterschaarste en veiligheid op de werkvloer zijn voorbeelden van factoren die een risico voor het beleggingsrendement kunnen vormen. Deze factoren meewegen in onze beleggingsbeslissingen is een onderdeel van goed risicomanagement. Dit kan leiden tot een positieve bijdrage aan het beleggingsrendement, maar ook tot een verbetering van de duurzaamheidsprestaties van de beleggingen. ESG-index beleggen Voor de beleggingen in aandelen maken we gebruik van de ESGindex. ESG staat voor Environment, Social en Governance en heeft betrekking op factoren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. De ESG-index is voor PFZW ontwikkeld en selecteert de top 90%-ondernemingen uit de FTSE All World Index op basis van een brede set ESG-indicatoren. Scoort een bedrijf relatief slecht als het gaat om milieu, sociale omstandigheden of goed ondernemingsbestuur? Dan wordt dat bedrijf niet in de ESG-index opgenomen. De ESG-index zorgt voor meer inzicht in de bestaande beleggingen en helpt de dialoog met ondernemingen gerichter te voeren. In 2013 is de ESG-index voor het eerst geïmplementeerd. Uitsluiten van ondernemingen en staatsobligaties Sinds 1985 hanteert PFZW criteria waardoor in bepaalde ondernemingen niet wordt belegd. Bijvoorbeeld ondernemingen die controversiële wapens maken. Dit zijn massavernietigingswapens, zoals nucleaire wapens, clusterbommen en landmijnen. Ook als ondernemingen mensenrechten schenden en hun gedrag niet veranderen nadat wij dialoog hierover hebben gevoerd, worden ze uitgesloten. Staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de Verenigde Naties of de Europese Unie rust, zijn ook uitgesloten. Het gaat hierbij met name om mensenrechtenvraagstukken en wapens. Per eind 2013 waren 124 ondernemingen uitgesloten: 33 op het wapencriterium, 13 op het mensenrechtencriterium en 78 tabaksprodu 2 Pensioenfonds Zorg en Welzijn

3 centen. PFZW sluit ook staatsobligaties uit van de volgende landen: Soedan, Zuid-Soedan, Somalië, Myanmar (Birma), Iran, Eritrea, Ivoorkust, Libië, Syrië, Zimbabwe, Wit-Rusland en Noord-Korea. Tabaksproducenten staan per 1 juli 2013 ook op de uitsluitingenlijst van beleggingen. Bij de productie van tabak zijn er problemen zoals slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Daarnaast hebben we bezwaren tegen de marketing en verkoop van tabaksproducten gericht op jongeren. Na gesprekken met ondernemingen uit de tabakssector hebben zij onze zorgen niet weg kunnen nemen. De problemen zijn kenmerkend voor deze sector en in combinatie met de lastige relatie van het product tabak met de sector zorg en welzijn hebben we besloten om niet in tabaksproducenten te beleggen. Ook het Amerikaanse supermarktconcern Walmart is in 2013 toegevoegd aan de uitsluitingenlijst. Het beleid dat Walmart in de VS voert, beperkt de mogelijkheden voor werknemers om zich te organiseren in vakbonden. Dit is in niet alleen in strijd met internationale (ILO) arbeidsrichtlijnen, maar ook met de codes die Walmart heeft opgesteld voor haar eigen toeleveranciers. De onderneming stond onvoldoende open voor dialoog en heeft haar beleid niet aangepast. In 2013 besloten we niet langer te beleggen in een vijftal Israëlisch banken, te weten Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank en Mizrahi Tefahot Bank. We voerden al een aantal jaar een dialoog met deze banken. Aanleiding hiertoe was de betrokkenheid van de banken bij de financiering van de uitbreiding van Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden. We hadden hier zorgen over, omdat de nederzettingen in de Palestijnse gebieden worden gezien als volkenrechtelijk onrechtmatig. Ook vormen zij volgens internationale waarnemers een belangrijk obstakel voor een vreedzame (tweestaten-) oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het Internationaal Gerechtshof heeft in 2004 in een Advisory Opinion vastgesteld dat de nederzettingen in de Palestijnse gebieden in strijd zijn met artikel 49 van het Vierde Verdrag van Genève. Internationale organisaties, waaronder de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad van de VN, hebben in verschillende resoluties die wereldwijd draagvlak hebben, de nederzettingen als illegaal bestempeld. In Israël wordt deze interpretatie van de toepassing van het internationaal recht betwist. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de banken weinig tot geen ruimte hebben om hun betrokkenheid bij financiering van uitbreiding van de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te beëindigen. Verantwoord beleggen 3

4 Beleggen in maatschappelijk verantwoorde projecten Beleggingscategorie Infrastructuur Microfinanciering Private equity Real assets Strategische relaties REP (aandelen) Investment grade credits Treasury Voorbeelden Fondsen die investeren in duurzame-energieprojecten en bedrijven in Europa. Beleggingen in windparken in zee en op land Beleggingen in een Chinese waterleidingsbedrijf en waterzuiveringsinstallatie Fondsen die investeren via fondsen in het eigen vermogen van lokale banken (Microfinance Institutions (MFI s)) in opkomende markten. Fondsen die investeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen Fondsen die investeren in schone technologieën Fonds dat investeert in verbeteren van voedselproductie Beleggingen in bosbouw Beleggingen in landbouwgrond Beleggingen in voedselproductie en hernieuwbare energie Belegging in Triodos Bank, een van de meest duurzame banken ter wereld. Beleggen in aandelen van stabiele, winstgevende, beursgenoteerde ondernemingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Investeringen in toekomstige duurzame energie projecten in voornamelijk Europa en Noord-Amerika. Investeringen in uitstaande duurzame financieringen van de Rabobank. Omdat in de nabije toekomst geen perspectief is op verandering in deze zorgwekkende situatie, belegt PFZW per 1 januari 2014 niet langer in de betrokken banken. In de media werd gesuggereerd dat het zou gaan om een politiek ingegeven besluit. Dit is niet het geval en er is geen sprake van een boycot van Israël. Wij belegden per 31 december 2013 in bijna honderd Israëlische ondernemingen. Wij betreuren het dat mede door de beeldvorming er ook onrust is ontstaan bij een deel van onze deelnemers en dat hiermee deelnemers mogelijk gekwetst zijn. De uitsluiting is conform de beleidskaders ten aanzien van verantwoord beleggen en laat zien dat wij als verantwoord belegger waarde hechten aan de naleving van internationale afspraken door de ondernemingen waarin wordt belegd. Beleggingen in maatschappelijk verantwoorde projecten We beleggen in projecten met een duidelijke maatschappelijke waarde. In 2013 hebben we bijvoorbeeld belegd in het ontwikkelen van schonere technologie en windenergie om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen. Voorbeelden van beleggingen in maatschappelijke verantwoorde projecten, in diverse beleggingscategorieën, staan toegelicht in bovenstaande tabel. 4 Pensioenfonds Zorg en Welzijn

5 Stimuleren van maatschappelijk verantwoord gedrag We oefenen onze invloed als aandeelhouder uit door: te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen de dialoog aan te gaan met ondernemingsbesturen en beleidsmakers juridische procedures aan te spannen Stemmen Op aandeelhoudersvergaderingen en via stemrecht worden ondernemingsbesturen namens PFZW aangesproken op het bestuur van de onderneming en het gedrag op milieu- en sociaal gebied. In 2013 hebben we met succes internationale aandeelhouderssteun verzameld om bij het Duitse vastgoedbedrijf GSW de voorzitter van de raad van bestuur tot aftreden te dwingen en het wantrouwen tegen de CEO in kaart te brengen. De benoeming van de CEO verliep niet op de correcte manier en de onderneming was hierover niet transparant. Bovendien werkte de benoemde CEO eerder samen met de voorzitter van de raad van bestuur. Inmiddels zijn zowel de voorzitter als de CEO afgetreden. Dialoog PFZW heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil graag dat ondernemingen rekening houden met mens en milieu. Op het gebied van mensen- en arbeidsrechten volgt PFZW de richtlijnen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en van de International Labour Organisation. Net als in 2012 besteedde PFZW in 2013 extra aandacht aan ondernemingen die activiteiten uitvoeren die het milieu aantasten of betrokken zijn bij bepaalde controversiële regimes. PFZW voerde in dit kader gesprekken met ondernemingen en ook met marktpartijen, zoals toezichthouders en beleidsmakers. Deze zogenoemde engagementactiviteiten richtten zich op de thema s die voor PFZW belangrijk zijn: corporate governance, mensenrechten, klimaatverandering en gezondheid. In 2013 is met 673 ondernemingen engagement gevoerd. Eén van de sectoren waarmee we de dialoog aangaan is de palmoliesector. De productie van palmolie is een oorzaak van ontbossing en verlies van biodiversiteit. Daarnaast gaat de productie vaak gepaard met conflicten met lokale bevolkingsgroepen, onder andere over landeigendom. Een van de ondernemingen in deze sector is Wilmar. Deze onderneming heeft, mede naar aanleiding van gesprekken met ons, een nieuw vooruitstrevend beleid opgesteld. Wilmar committeert zich aan geen ontbossing, geen gebruik van veengronden, (vanwege broeikasgasuitstoot) en geen uitbuiting van werknemers en lokale bevolking. Dit geldt voor zowel eigen plantages, joint ventures en leveranciers. Mede naar aanleiding van de financiële crisis zijn we de dialoog met verschillende financiële instellingen aangegaan, waaronder Bank of New York Mellon. De engagementactiviteiten in de financiële sector richten zich met name op corporate governance, risicomanagement en transparantie en onderwerpen zoals beloningsbeleid. Hierbij is het verzoek dat ondernemingen hun beloningen volledig baseren op behaalde resultaten en de prestaties van de ondernemingen. Dit vinden we belangrijk omdat er dan een koppeling is tussen de geleverde prestaties en de beloning. Bank of New York Mellon heeft na dialoog de langetermijn variabele beloning aangepast, zodat deze voor 100% gebaseerd is op prestatiecriteria. Juridische procedures We voerden in 2013 ook een aantal juridische procedures, zowel in Nederland als daarbuiten. De doelstelling daarbij is om naast financiële compensatie voor de geleden schade, ook te komen tot verbeteringen op het gebied van corporate governance. Zo deed de rechter een uitspraak over de procedure tegen Hewlett Packard (HP). HP bracht misleidende mededelingen naar buiten over de overname en integratie van de onderneming Autonomy. HP had een verzoek ingediend om de zaak te staken. De rechter heeft dit verzoek van HP afgewezen en de procedure wordt in 2014 vervolgd. Verantwoord beleggen 5

6 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk u dit pakket te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit onder andere werknemers- en werkgeversorganisaties. Zij behartigen uw belangen. Bij PFZW kunt u recht hebben op: ouderdomspensioen partnerpensioen voor uw partner wezenpensioen voor uw kinderen jonger dan 21 jaar arbeidsongeschiktheidspensioen premievrije pensioenopbouw Wilt u meer informatie over uw pensioen? Stel direct uw vraag op of bel de Klantenservice tijdens kantooruren (030) Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan PGGM. Pensioenfonds Zorg en Welzijn Noordweg Noord 150 Postbus 117, 3700 AC Zeist pfzw.nl mei 2014

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Juni 2014 Inleiding In juni 2013 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hierna te noemen PFZW of het pensioenfonds,

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Mei 2014 PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Inleiding Dit document beschrijft de

Nadere informatie

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen? 6 4 Hoe willen wij maatschappelijk

Nadere informatie

10 oktober 2014. Beleid Verantwoord Beleggen

10 oktober 2014. Beleid Verantwoord Beleggen 10 oktober 2014 Beleid Verantwoord Beleggen Beleid Verantwoord Beleggen SPW Verantwoord beleggen is voor SPW een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en een integraal onderdeel van de beleggingsbeginselen.

Nadere informatie

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen. pensioenspecial December 2012 Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.nl Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Visie en uitgangspunten 4 1.1 Beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage PMT. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. 1 ste kwartaal 2011

Kwartaalrapportage PMT. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. 1 ste kwartaal 2011 Kwartaalrapportage PMT Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 1 ste kwartaal 2011 1 Inhoudsopgave Verantwoord Aandeelhouderschap...3 Stemmen...3 Uitsluiting...4 Dialoog...5 Class Actions...5 Integrale Benadering...6

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie