Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds"

Transcriptie

1 INTRODUCTIE Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds Ahold Pensioenfonds (APF) belegt op lange termijn en wereldwijd. Als belegger heeft APF de taak om het beste resultaat te behalen in het belang van zijn deelnemers. Verantwoord beleggen speelt daarbij een belangrijke rol. Het is een integraal onderdeel van de beleggingsuitgangspunten van APF, waarbij milieu en sociale aspecten en corporate governance zijn geïntegreerd in het beleggingsproces. Verantwoord beleggen heeft in de visie van APF een blijvende invloed op het risico en rendement van de beleggingsportefeuilles en behoeft derhalve permanente aandacht. APF brengt verantwoord beleggen in de praktijk door het uitoefenen van stemrecht en door het uitsluiten van bepaalde beleggingen. Het Bestuur van APF is verantwoordelijk voor het verantwoord beleggingsbeleid inclusief de toepassing en de controle daarop. De Beleggingscommissie adviseert hierbij. Bij het ontwikkelen van dit beleid is ernaar gestreefd aan te sluiten bij de Responsible Retailing strategie van Koninklijke Ahold. Hierbij is van belang dat Koninklijke Ahold de uitgangspunten van UN Global Compact heeft ondertekend. De UN Global Compact is een initiatief van de VN voor de ontwikkeling en toepassing van universele principes rondom mensenrechten, arbeidscondities, milieu en corruptiebestrijding. Het doel van verantwoord beleggen is het bevorderen van de best practices op dit punt en APF denkt dit te bereiken door zijn invloed als aandeelhouder aan te wenden. APF neemt zijn verantwoordelijkheid door: Uitsluiting van controversiële wapens, UN Global Compact schendingen, vermijding van hoogrisicolanden en kritische grondstoffen in de beleggingsportefeuilles; Communicatie over de wijze waarop APF zijn rechten als aandeelhouder uitoefent; Controle of de externe vermogensbeheerders aan de gestelde verwachtingen voldoen. Een belangrijke stap na het vaststellen van het verantwoord beleggingsbeleid is de implementatie door externe vermogensbeheerders. De uitvoeringsorganisatie ziet hierop toe. Het vermogen van APF wordt beheerd door de onderstaande externe vermogensbeheerders, onder toezicht van het Bestuur van APF. Categorie Manager Mandaat/belegging sfonds Aandelen Europa Northern Trust Mandaat Aandelen Noord Amerika Northern Trust Mandaat Aandelen Pacific Northern Trust Mandaat Aandelen opkomende markten Aberdeen/Dimensional Beleggingsfonds Obligaties staat AXA Mandaat Obligaties bedrijven JP Morgan/Rogge/Wellington Mandaat Obligaties high yield Nordea Beleggingsfonds Obligaties opkomende markten Pimco/Stone Harbor Beleggingsfonds Vastgoed beursgenoteerd Northern Trust Mandaat Vastgoed niet beursgenoteerd Diversen Beleggingsfonds Private Equity Grosvenor CFIG Mandaat Geldmarktfondsen BlackRock/Northern Trust Beleggingsfonds Grondstoffen BoA Merrill Lynch Beleggingsfonds Het Bestuur en de Beleggingscommissie worden periodiek geïnformeerd over de verantwoord beleggingsactiviteiten van APF. 1

2 UITGESLOTEN BELEGGINGEN APF sluit de volgende 4 typen beleggingen uit: 1. Controversiële wapens De Nederlandse wetgeving verbiedt beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie. APF belegt niet in ondernemingen die direct, of door een eigendom van meer dan 50% van een dochteronderneming, betrokken zijn bij de productie, het gebruik, het overdragen of aanleggen van voorraden van tegen personen gerichte mijnen of clusterbommen. Deze controversiële wapens zijn verboden volgens respectievelijk de Ottawa conventie van 1997 en de Oslo conventie van Op kwartaalbasis wordt een uitsluitingslijst opgesteld. In een onderneming kan weer worden belegd wanneer de voorwaarden voor uitsluiting niet meer van toepassing zijn. 2. UN Global Compact In lijn met Koninklijke Ahold, een ondertekenaar van UN Global Compact, streeft APF ook na dat zijn beleggingen de principes van dit initiatief respecteren. Waar ondernemingen duidelijk en op grove wijze de principes van de UN Global Compact schenden, sluit APF deze ondernemingen uit van zijn beleggingsportefeuille. De 10 principes van de UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti corruptie worden wereldwijd onderschreven en zijn afgeleid van: a. De universele verklaring van de rechten van de mens; b. The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; c. The Rio Declaration on Environment and Development; d. The United Nations Convention Against Corruption. Op kwartaalbasis wordt ook hiervoor een uitsluitingslijst opgesteld, waarbij geldt dat een onderneming is uitgesloten in geval van: 1. Een uitspraak van de rechtbank (of de onderneming erkent het zelf) van illegale praktijken, omkoping, corruptie met betrokkenheid van het topmanagement; 2. Schending van de mensenrechten, wet op de arbeidsomstandigheden (kinderarbeid of gedwongen arbeid), corruptie of fraude vastgesteld door officiële instanties (overheidsinstellingen, rechtbanken) waarbij duidelijk is komen vast te staan dat de onderneming schuldig is aan dit misbruik; 3. Ernstige gevolgen voor de bevolking, het milieu, de reputatie van het bedrijf waarbij de onderneming verzuimt de juiste maatregelen te treffen; 4. De onderneming geen acties onderneemt om deze praktijken te stoppen. In een onderneming kan weer worden belegd wanneer de voorwaarden voor uitsluiting niet meer van toepassing zijn. 2

3 3. Hoogrisicolanden APF realiseert zich dat er landen zijn die als corrupt en politiek riskant bekend staan. Het gaat hierbij om landen die in hoge mate betrokken zijn bij schending van mensenrechten en die corruptie en criminele activiteiten tolereren en als belastingparadijs fungeren. APF sluit staatsobligaties van deze hoogrisicolanden uit van zijn portefeuilles. Alle landen worden jaarlijks beoordeeld. Criteria voor de kwalificatie als hoogrisicoland zijn: Reputatiecriteria (politieke stabiliteit, corruptie, indicatoren van de Wereld Bank); Criteria voor effectiviteit (effectiviteit van de overheid, indicatoren van de Wereld Bank t.a.v. regulering); Het fungeren als belastingparadijs; Het negeren van internationale overeenkomsten op het vlak van mensenrechten, arbeidsrecht, biodiversiteit / klimaatverandering en wapens. Op basis van deze criteria wordt een uitsluitingslijst opgesteld. Landen die gestraft zijn door de internationale gemeenschap of onder embargo staan worden ook aan de uitsluitingslijst toegevoegd. 4. Grondstoffen APF is van mening dat de financiële sector niet zou moeten bijdragen aan een stijging van de voedselprijzen. Door potentiële tekorten is duurzaamheid van de voedselproductie en voorziening een steeds grotere zorg. Om invloed op voedselprijzen en prijsfluctuaties te voorkomen zijn duidelijke principes bij het beleggen in grondstoffen gesteld: APF belegt niet direct in grondstoffen; APF belegt alleen in ruim gespreide grondstoffondsen; De beleggingsfondsen waarin APF investeert mogen geen speculatieve posities innemen die tot een verhoging van grondstofprijzen kunnen leiden; De beleggingsfondsen waarin APF belegt mogen geen fysieke levering aanvaarden van landbouwproducten; De beleggingsfondsen waarin APF belegt mogen niet (direct of indirect) beleggen in kwetsbare grondstoffen zoals gedefinieerd door Koninklijke Ahold. Bij het selecteren van een vermogensbeheerder voor de grondstoffenportefeuille worden bovenstaande principes in acht genomen. Tot slot zal APF de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt nauwgezet volgen en zo nodig zijn positie in grondstoffen heroverwegen. IMPLEMENTATIE De uitsluitingslijst en criteria van controversiële wapens, UN Global Compact en hoogrisicolanden worden aan de externe vermogensbeheerders verstrekt. Er is sprake van dagelijkse controle van de mandaten en maandelijkse controle van de beleggingsfondsen. Op kwartaalbasis wordt er gerapporteerd over de naleving van de verantwoord beleggingsprincipes en de uitsluitingslijst (inclusief de uitgesloten kritische grondstoffen) door de geselecteerde vermogensbeheerders. 3

4 UITOEFENEN VAN STEMRECHT APF is van mening dat een goede corporate governance een belangrijke basis is voor een stabiele ontwikkeling van een onderneming en het creëren van aandeelhouderswaarde op lange termijn. Daarom stelt APF hoge eisen aan corporate governance van ondernemingen waarin wordt belegd. APF heeft (inter)nationale richtlijnen gebruikt om zijn visie op de belangrijkste governance kwesties te ontwikkelen. Deze richtlijnen omvatten de International Corporate Governance Network s (ICGN), Global Corporate Governance Principles, de Securities Lending Code of Best Practice, de OECD Corporate Governance Guidelines en ook nationale richtlijnen in relevante markten zoals de Frijns Code in Nederland. 1. Effectief en evenwichtig leiderschap Het is de taak van het bestuur van een onderneming ervoor te zorgen dat de onderneming wordt geleid in het belang van alle aandeelhouders. Het bestuur moet eveneens rekening houden met de relatie die de onderneming heeft met verschillende belanghebbenden. APF is van mening dat alle bestuursleden een fiduciaire taak hebben om een onafhankelijk oordeel te tonen bij het toezicht houden op de zaken van de onderneming namens al zijn aandeelhouders. Een effectief bestuur is op de lange termijn essentieel om de onderneming tot een succes te maken en bestaat uit de juiste combinatie van personen met vaardigheden, competenties, ervaring en een onafhankelijk oordeel passend bij de lange termijn vereisten voor de onderneming. 2. Bescherming van de rechten van de belegger Het bestuur dient de rechten van aandeelhouders te beschermen. Deze rechten omvatten de bescherming van het economisch belang in de onderneming; het recht te besluiten over belangrijke wijzigingen in de onderneming zoals fusies en overnames in overeenstemming met relevante wet en regelgeving. APF is van mening dat stemrecht in verhouding moet staan tot het economisch belang van aandeelhouders in een onderneming. Het bestuur moet waken voor maatregelen die trachten de uitoefening van stemrecht te beperken, te begrenzen of af te zwakken of het verstrekken van extra rechten aan bepaalde aandeelhouders ten koste van anderen. 3. Beloning in lijn met de bedrijfsdoelstellingen Het beloningsbeleid versterkt de bedrijfscultuur in plaats van het te ondermijnen. Het bestuur gebruikt het beloningsbeleid om de belangen van het management en aandeelhouders met elkaar in overeenstemming te brengen zodat motiverend gedrag ontstaat wat op de lange termijn de financiële gezondheid van de onderneming bevordert. Belangrijke aspecten van het beloningsbeleid worden ontwikkeld via formele en transparante processen en worden adequaat bekend gemaakt aan en goedgekeurd door aandeelhouders. 4. Transparantie Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat aandeelhouders accurate, relevante en tijdige informatie ontvangen over zaken die impact hebben op de mogelijkheden van een bedrijf om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren. APF verwacht van zijn externe vermogensbeheerders dat zij rekening houden met deze corporate governance principes in zijn besluitvormingsprocessen voor beleggingen en ook tijdens het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.hoewel APF van ondernemingen verwacht dat ze zich houden aan de uitvoering van best practices, wordt onderkend dat afwijkingen in bijzondere omstandigheden 4

5 gerechtvaardigd kunnen zijn. In zulke omstandigheden verwacht APF dat de betreffende ondernemingen de afwijkingen toelichten aan de vermogensbeheerders. APF ziet erop toe dat zijn vermogensbeheerders zich aan deze principes houden bij het stemmen namens APF op aandeelhoudersvergaderingen. Dit betekent: Stemmen op alle aandelen, waarbij het stembeleid in overeenstemming is met hun eigen stembeleidprincipes of de stemrichtlijnen van APF; Geen APF aandelen met bijbehorend stemrecht uitlenen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van APF. Voor de mandaten heeft APF een securities lending programma met zijn bewaarbank en daarbij is het uitlenen van aandelen verboden indien de lener het uitoefenen van onderliggende stemrechten tijdens algemene vergaderingen beoogt. Ook verbiedt APF het uitlenen van aandelen als de doelstelling van de lener niet in overeenstemming is met het lange termijnbelang van aandeelhouders; De vermogensbeheerders rapporteren de resultaten van hun stembeleid. APF wordt door haar fiduciair manager geadviseerd over het door de vermogensbeheerders toegepaste stemrechtbeleid. Daarnaast wordt er twee keer per jaar gerapporteerd over de stemrechtactiviteiten van de vermogensbeheerders. TOEZICHT OP DE VERMOGENSBEHEERDERS Een belangrijk element van het verantwoord beleggingsbeleid is het toezicht op de vermogensbeheerders. APF volgt de voortgang van zijn externe vermogensbeheerders bij het integreren van de verantwoord beleggingsuitgangspunten in hun beleggingsproces. APF verwacht van zijn vermogensbeheerders dat ze: De verantwoord beleggingsuitgangspunten integreren in hun eigen beleggingsbeslissingen; Zich houden aan relevante richtlijnen en codes of aangeven waarom zij zich hier niet aan houden; Jaarlijks rapporteren aan APF hoe zij zich houden aan de eisen van APF op het punt van verantwoord beleggen; De UN Principles voor Verantwoord Beleggen (UN PRI) ondertekenen. 5

6 EEN DYNAMISCH VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID De reikwijdte van het verantwoord beleggingsbeleid wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Categorie Controversiële UN Global Hoogrisicolandestoffen Grond Stembeleid wapens Compact Aandelen Europa Ja Ja Ja Aandelen Noord Amerika Ja Ja Ja Aandelen Pacific Ja Ja Ja Aandelen opkomende markten Ja Ja Ja Obligaties staat Ja Obligaties bedrijven Ja Ja Ja Obligaties high yield Ja Ja Ja Obligaties opkomende markten Ja Vastgoed beursgenoteerd Ja Ja Ja Vastgoed niet beursgenoteerd Private Equity Ja Ja Geldmarktfondsen Ja Ja Ja Grondstoffen Ja Momenteel dekt het verantwoord beleggingsbeleid meer dan 95% van het vermogen (status december 2013). Alleen voor de niet beursgenoteerde vastgoedportefeuille moet dit beleid nog worden beschreven. APF zal op jaarbasis dit verantwoord beleggingsbeleid evalueren en waar nodig aanpassen. COMMUNICATIE NAAR DE DEELNEMERS Het verantwoord beleggingsbeleid wordt op de website nader toegelicht. Verder zal APF de resultaten van dit beleid twee keer per jaar publiceren. 6

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering)

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering) Aan : Bestuur Mn Services Fondsenbeheer BV Van : Directie VB Opsteller : Kris Douma, Head of Responsible Investment Support & Active Ownership Datum : 23 februari 2010 Onderwerp : Vaststelling beleid en

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen

Beleid Verantwoord Beleggen N.V. Versie: 5 Inhoudsopgave Over Aegon en Verantwoord Beleggen 3 Inleiding 3 Verantwoord Beleggen volgens Aegon 3 ESG-integratie 4 Uitvoering en verantwoording 4 Beleid Verantwoord Beleggen 5 Goed bestuur

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen. pensioenspecial December 2012 Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.nl Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Visie en uitgangspunten 4 1.1 Beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2012 88ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Ahold Pensioenfonds 3 Belangrijke gegevens 4 Personalia 5 Bestuursverslag Voorwoord 6 Resultaat en ontwikkeling dekkingsgraad 8 Beleggingen 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid Verslag verantwoord beleggen 2012 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Kengetallen in 2012 7 3. Het verantwoord beleggen 8 beleid van SPW 3.1 Doel van verantwoord beleggen 8 3.2 De pijlers van het verantwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT Onze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen Dit zijn de globale criteria op basis waarvan wij invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid.

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen? 6 4 Hoe willen wij maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen

Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen Jaarverslag 2012 verantwoord beleggen Pensioenfonds PNO Media 2 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag VERANTWOORD BELEGGEN 2012 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2012 Pensioenfonds

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie