Carbon Footprint Analyse 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2011"

Transcriptie

1 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17

2 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd door : J. de Nijs Datum controle en goedkeuring : Pagina 2 van 17

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding De rapportage Organisatiebeschrijving Verantwoordelijk persoon Methode en afbakening Methode Organisatorische grens Aantal medewerkers Kengetallen en uitgangspunten Nauwkeurigheid Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Directe CO2 emissies Indirecte CO2 emissies Voortgang Rapportage conform NEN-ISO GHG report content Literatuur Bijlage Verificatie Pagina 3 van 17

4 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Duurzaam ondernemen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden binnen Van Vulpen. Om een juist en doeltreffend beleid te kunnen voeren met betrekking tot CO2 reductie is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het huidige energieverbruik. Door middel van deze Carbon Footprint Analyse krijgt Van Vulpen inzicht in haar energiestromen De rapportage Deze rapportage geeft de Carbon Footprint van Fam. De Nijs Holding over januari tot en met december 2011 weer. In het vervolg van de rapportage zal gesproken worden over Van Vulpen, aangezien dit de bedrijfsnaam is die naar buiten gevoerd wordt. Door middel van deze rapportage heeft Van Vulpen inzicht in het eigen energieverbruik en de CO2 uitstoot in het jaar De Carbon Footprint analyse van Van Vulpen omvat de CO2 uitstoot betreffende scope 1 en 2 in het kalenderjaar (referentiejaar) De analyse is mede tot stand gekomen met behulp van Organisatiebeschrijving Van Vulpen is specialist in het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van infrastructurele netwerken ten behoeve van energie, gas, water, warmte, verlichting, data- en telecomverkeer. De werkzaamheden van Van Vulpen vinden plaats vanuit de vestigingen in Gorinchem, Barendrecht en Den Haag Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer J. de Nijs, Algemeen directeur. Pagina 4 van 17

5 2. Methode en afbakening 2.1. Methode Deze rapportage is opgesteld conform de NEN-ISO Hierin worden verschillende types van CO2 emissies onderscheiden. Deze emissies zijn onderverdeeld in drie scopes, namelijk scope 1 Directe CO2 emissies, scope 2 Indirecte CO2 emissies en scope 3 Overige indirecte CO2 emissies. Figuur 1 scopediagram CO2 prestatieladder Scope 1 Scope 1 omvat de directe emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 Scope 2 zijn indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt. Ook Business air travel en Personal cars for business air travel behoren binnen de CO2 prestatieladder tot scope 2. Scope 3 Scope 3 zijn overige indirecte emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar voort komen uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie, noch beheerd worden door de organisatie. De Carbon Footprint van Van Vulpen is bepaald aan de hand van scope 1 en 2 zoals beschreven in het handboek van de CO2 prestatieladder. Er is binnen de Footprint geen onderscheid gemaakt naar de verschillende vennootschappen zoals genoemd in paragraaf 2.2. Van Vulpen heeft er conform de CO2 prestatieladder 2.1 voor gekozen om de koelmiddelen buiten beschouwing te laten, aangezien er in 2011 geen koelmiddelen zijn bijgevuld. Daarnaast wordt het verbruik van protegon niet meegenomen in de analyse, omdat de CO2 uitstoot van protegon 20% is en verwaarloosbaar is op het totale verbruik. Zuurstof bevat geen CO2 en wordt daarom ook niet Pagina 5 van 17

6 meegenomen in de analyse. Het gebruik van acetyleen is minimaal binnen Van Vulpen. Er zijn in 2011 twee cilinders van 9 kilogram ingekocht en daarna is er pas in oktober 2012 weer een cilinder van 9 kilogram ingekocht. Dit betekent dat er zo n anderhalve cilinder, 13,5 kilogram, per jaar wordt verbruikt. De invloed van het acetyleen verbruik op het totale verbruik is daardoor minimaal en zal daarom niet worden meegenomen in de analyse. Er hebben in 2011 geen vliegreizen plaatsgevonden en er is geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, daarom worden deze energiedragers buiten de analyse gelaten. De vestiging Gorinchem heeft een opslagloods in Spijk waar alleen elektriciteit wordt verbruikt. Deze elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs en is niet afzonderlijk meetbaar vanwege het ontbreken van een tussenmeter. Vanwege het incidentele elektriciteitsverbruik in de loods is te verwachten dat het verbruik minimaal is. Dit rapport beschrijft de Carbon Footprint rapportage over het jaar 2011, wat ook gelijk het basisjaar is. Hierdoor zijn veranderingen van methode en herberekeningen niet van toepassing Organisatorische grens De organisatorische grens van Van Vulpen is vastgesteld volgens het GHG protocol. Van Vulpen heeft er voor gekozen om de holding als startbedrijf te nemen en geen bv s buiten de organisatorische grens te laten. De laterale methode om de organisatorische grens vast te stellen is dus niet van toepassing. De volgende bv s zijn opgenomen in de rapportage: - Fam. De Nijs Holding B.V. - Van Vulpen B.V. (vestigingen in Gorinchem en Spijk) - Van Vulpen Montage B.V. (Vestigingen in Barendrecht en Den Haag) - Van Vulpen Materieel B.V. - Codeen B.V. In Fam. De Nijs Holding worden geen operationele activiteiten verricht, hierin is alleen het pand in Gorinchem opgenomen. Codeen B.V. is een lege B.V. waar momenteel geen activiteiten in worden verricht Aantal medewerkers Het aantal medewerkers in 2011 is bepaald aan de hand van het aantal FTE in dienst op 31 december Op 31 december 2011 was er 142,95 FTE in dienst bij Van Vulpen Kengetallen en uitgangspunten Voor het bepalen van de Carbon Footprint van Van Vulpen is gebruik gemaakt van de website waar je door middel van een rekentool de Carbon Footprint kan berekenen. De gebruikte conversiefactoren komen uit het Handboek CO2 Prestatieladder versie 2.1. De berekening is op basis van het GHG protocol. Door middel van de conversiefactoren in de tool kan per onderdeel de uitstoot worden bepaald. Brandstofverbruik Van Vulpen heeft een eigen wagenpark van personenauto s, bedrijfsbussen en vrachtwagens. Dit zijn benzine- en (witte) dieselauto s. Binnen de boundary zijn geen hybride auto s in gebruik. Alle auto s zijn voorzien van een travelcard tankpas. De liters benzine en diesel worden via de tankpas geregistreerd en bijgehouden in het managementsysteem van Van Vulpen. Er mag met de personenauto s ook privé worden gereden. Het hieraan gerelateerde brandstofverbruik wordt meegerekend in het brandstofverbruik van de organisatie. Het komt sporadisch voor dat medewerkers hun privéauto gebruiken voor zakelijk verkeer. Dit wordt dan vergoed op basis van 19 cent per kilometer. Deze vergoedingen worden bijgehouden in het Pagina 6 van 17

7 salarissysteem van Van Vulpen. Aan de hand van de kentekens van de auto s is vastgesteld wat de brandstof van de auto s is. Er zijn in het jaar 2011 geen vliegreizen gemaakt en er is geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer Van Vulpen maakt gebruik van flessen propaangas. In het inkoopsysteem wordt bijgehouden hoeveel kilogram gas er is gekocht. Het materieel draait op rode diesel. De tankingen die aan de zaak worden gedaan worden via de tankpas geregistreerd en bijgehouden in het managementsysteem van Van Vulpen. Daarbij komen de bulktankingen rode diesel die op locatie gelost zijn. Om hier het aantal liters van te bepalen wordt gebruik gemaakt van het inkoopsysteem van Van Vulpen waar per inkoopmutatie vermeld staat hoeveel liter er getankt is. Dit wordt bijgevoegd in het overzicht van de tankingen aan de zaak en opgeteld levert dit het totaal aantal liters rode diesel op. Om de CO2 uitstoot van rode diesel te bepalen is gebruik gemaakt van de conversiefactor voor diesel. Aardgasverbruik kantoor Van Vulpen beschikt in 2011 over een drietal kantoorpanden, het kantoor aan de Vaart 18 in Gorinchem, het kantoor aan de Zeemanstraat in Barendrecht en het kantoor aan de Viaductweg 48 in Den Haag. Het kantoor in Barendrecht wordt vanaf februari 2011 gehuurd door Van Vulpen, dus het gasverbruik wordt vanaf februari 2011 meegerekend. Het kantoor in Den Haag beschikt niet over een aardgasaansluiting, er is op deze locatie dus geen gasverbruik. Om de hoeveelheid gasverbruik in 2011 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de jaarnota s van de energieleverancier. Elektriciteitsverbruik kantoor Van Vulpen beschikt in 2011 over een drietal kantoorpanden, het kantoor aan de Vaart 18 in Gorinchem, het kantoor aan de Zeemanstraat in Barendrecht en het kantoor aan de Viaductweg 48 in Den Haag. De rekening van de energieleverancier voor het kantoor in Barendrecht begint vanaf maart 2011, dus het elektriciteitsverbruik wordt vanaf 1 maart 2011 meegerekend. Het kantoor in Den Haag is in juni 2011 in gebruik genomen en vanaf deze maand begint ook de rekening van de energieleverancier, dus het elektriciteitsverbruik van deze vestiging wordt vanaf 1 juni 2011 meegerekend. Om de hoeveelheid elektriciteitsverbruik in 2011 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de jaarnota van de energieleverancier en de specificatie zoals we deze toegezonden hebben gekregen van de verhuurder van het pand in Den Haag. De vestiging in Spijk betreft een opslagloods waar elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs en niet afzonderlijk meetbaar is vanwege het ontbreken van een tussenmeter. Biomassa en CO2 verwijdering In de NEN-ISO GHG report content wordt gesproken over CO2 emissies uit het verbranden van biomassa en broeikasgasverwijdering. In 2011 heeft bij Van Vulpen geen biomassa verbranding plaatsgevonden en zijn er geen broeikasgassen verwijderd. Pagina 7 van 17

8 2.5. Nauwkeurigheid De resultaten in dit rapport zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend, maar zullen echter niet altijd de exacte CO2 uitstoot weergeven. Voor de berekening van de gegevens is gebruik gemaakt van inventarisaties, benaderingen en conversiefactoren. De volgende gegevens zijn op basis van benadering/aannames vastgesteld: Brandstofverbruik Het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en de vrachtwagens is vastgesteld op basis van de tankgegevens in De tankgegevens geven echter niet de exacte uitstoot in 2011 weer. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2011 zijn van tankingen in december 2010 en er worden in december 2011 liters brandstof getankt die niet in 2011 verbruikt worden. Ook wordt een groot deel van de personenauto s privé gebruikt. De uitstoot van het privégebruik is meegenomen in de Footprint omdat niet is te achterhalen hoeveel liters brandstof voor privégebruik is geweest. De Carbon Footprint wordt hierdoor negatief beïnvloed, want de uitstoot van Van Vulpen is in werkelijkheid lager dan op de Footprint wordt vermeld. Het brandstofverbruik van het niet rijdend materieel is vastgesteld aan de hand van de tankgegevens in 2011 en de inkoopfacturen van de bulktankingen op locatie. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2011 zijn van tankingen in december 2010 en er worden in december 2011 liters brandstof getankt die niet in 2011 verbruikt zijn. Propaan Het aantal kilogram propaangas is vastgesteld aan de hand van de inkoopfacturen van de leverancier. Dit kan een positief en negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2011 zijn van ingekocht propaangas in 2010 en er is in 2011 ingekocht propaangas dat niet in 2011 verbruikt is. Deze onnauwkeurigheid is berekend en bedraagt 0,01% op de totale CO2 uitstoot. Aardgasverbruik De rekeningen van de energieleverancier voor de vestigingen Gorinchem en Barendrecht lopen niet van januari tot en met december. Daarom is het aardgasverbruik in 2011 voor deze vestigingen niet exact vast te stellen. Het effect van de aanname op de uitstootgegevens voor de vestiging Gorinchem is nihil te noemen. De rekening loopt van 2 november 2010 tot 21 november Dit is een periode van 384 dagen, waarna een schatting is gemaakt van de uitstootgegevens over 365 dagen. In de periode van de energienota liggen alle maanden van het jaar, dus er worden hier geen extra koude of extra warme maanden buitengesloten. Het effect van de aanname op de uitstootgegevens voor de vestiging Barendrecht is groter. De gegevens van tot zijn bekend, dus hier zit geen aanname in. De gegevens voor de overige 7 maanden van het jaar zijn vastgesteld op basis van de energierekening van tot Er zit een extra vakantieperiode in deze gegevens en in de maanden januari 2012 tot en met mei 2012 zal vooral in het voorjaar minder gas worden verbruikt. Het kan hierdoor zijn dat de schatting van de uitstootgegevens voor deze vestiging lager is dan werkelijk het geval is. Deze onnauwkeurigheid is berekend en bedraagt 0,18% op de totale CO2 uitstoot. Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik voor de vestigingen Gorinchem en Den Haag is vastgesteld aan de hand van de meterstanden, waardoor hier geen aannames zijn gedaan. Voor de vestiging Barendrecht is het elektriciteitsverbruik vastgesteld aan de hand van de rekeningen van de energieleverancier. De gegevens van tot zijn bekend, dus hier zit geen aanname in. De gegevens voor de overige 7 maanden van het jaar zijn vastgesteld op basis van de energierekening van tot Er zit een extra vakantieperiode in deze gegevens en kan het zijn dat er in de maanden januari 2012 tot en met mei 2012 minder elektriciteitsverbruik is, omdat het in het voorjaar al vroeger licht is buiten. Het kan hierdoor zijn dat schatting van de uitstootgegevens voor deze vestiging lager is Pagina 8 van 17

9 dan werkelijk het geval is. Deze onnauwkeurigheid is berekend en bedraagt 0,008% op de totale CO2 uitstoot. Zakelijk verkeer privéauto Het aantal kilometers zakelijk verkeer met de privéauto is geen schatting. Echter de conversiefactor die gebruikt is, is de conversiefactor voor een gemiddelde benzineauto. Dit heeft effect op de werkelijke uitstoot, omdat er auto s zijn met een lagere uitstoot en een auto met een hogere uitstoot. Omdat het aandeel zakelijk verkeer privéauto in de totale Footprint nog geen 1% is, is ervoor gekozen om geen splitsing in conversiefactoren te maken, omdat dit de Footprint nagenoeg niet zal beïnvloeden. Pagina 9 van 17

10 3. Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Hoeveelheid Conversie factor Brandstofverbruik bedrijfswagens: personenauto - Benzine - Diesel *Brandstofverbruik eigen materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - *Rode diesel - Propaan Uitstoot Uitstoot per FTE Percentage liter 1083,90 tonco2 7,58 tonco2 36,8% liter liter 2780g CO2/l 3135g CO2/l 54,83 tonco2 1029,07 tonco2 0,38 tonco2 7,20 tonco liter 3135g CO2/l 417,13 tonco2 2,92 tonco2 14,2% 1326,68 tonco2 1318,09 tonco2 8,59 tonco2 9,28 tonco2 9,22 tonco2 0,06 tonco2 44,0% liter 2896 kg 3135 CO2/l 2965g CO2/kg Gas nm3 1825g CO2/nm3 44,02 tonco2 0,31 tonco2 1,5% Scope 2 (& 3) Grijze stroom kwh 455g CO2/kwh 75,49 tonco2 0,53 tonco2 2,6% Zakelijk verkeer privéauto 2243 km 215g CO2/km 0,5 tonco2 0,003 tonco2 0% Totaal 2947,72 tonco2 20,62 tonco2 100% Uit de rapportage blijkt dat de totale CO2 uitstoot van Van Vulpen in ,72 tonco2 bedraagt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot van Van Vulpen wordt veroorzaakt door brandstofverbruik. De totale uitstoot van het brandstofverbruik is 2819,12 tonco2, dit is 96% van de gehele footprint van Van Vulpen. De totale uitstoot per FTE is 20,62 tonco2. Figuur 2 Totale CO2 emissie Van Vulpen 2011 *De Co2 uitstoot van de projectenportefeuille als totaal bestaat uit rode diesel en het brandstofverbruik eigen materieel. Dit bedraagt 1735,22 tonco2 en is 57,9% van de totale uitstoot. Pagina 10 van 17

11 3.2. Directe CO2 emissies Onder de directie CO2 emissies, scope 1, vallen Brandstofverbruik eigen wagenpark, goederenvervoer, ingekocht gas ten behoeve van kantoorverwarming, overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer (rode diesel, propaan, protegon, zuurstof en acetyleen) en koelmiddelen voor koelinstallaties. De laatste categorie wordt niet meegenomen in de analyse omdat er de laatste jaren geen koelmiddel verbruikt is. Protegon wordt niet meegenomen in de analyse omdat de CO2 uitstoot van protegon 20% is en verwaarloosbaar is op het totale verbruik. Acetyleen en zuurstof bevatten geen CO2 en worden daarom niet meegenomen in de analyse. Brandstofverbruik bedrijfswagens: De CO2 emissie van de bedrijfswagens is bepaald aan de hand van de geregistreerde tankingen met de tankpassen. Het aantal liters benzine en diesel van deze tankingen wordt opgeslagen in het managementsysteem van Van Vulpen. Het aantal getankte liters in 2011 is gelijk gesteld aan het verbruik in dit jaar. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Brandstofverbruik eigen materieel (diesel): De CO2 emissie van het eigen materieel (goederenvervoer) is op dezelfde manier bepaald als de emissie van de bedrijfswagens. Ook hier is het aantal getankte liters in 2011 gelijk gesteld aan het verbruik in dit jaar. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: Van Vulpen maakt gebruik van flessen propaangas. Om de CO2 emissie te bepalen is gebruik gemaakt van het inkoopsysteem van Van Vulpen. Hierin wordt bijgehouden hoeveel kilogram gas er is ingekocht. Het aantal ingekochte kilogrammen in 2011 is gelijk gesteld aan het verbruik in dit jaar. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Het materieel draait op rode diesel. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de geregistreerde tankingen met de tankpassen die worden opgeslagen in het managementsysteem van Van Vulpen en de bulktankingen op locatie die zijn geregistreerd in het inkoopsysteem van Van Vulpen. Het aantal liters tankingen met de tankpassen en het aantal liters bulktankingen bij elkaar opgeteld is het totale verbruik aan rode diesel. Om de CO2 emissie van rode diesel te bepalen is gebruik gemaakt van de conversiefactor voor diesel. Aardgasverbruik kantoor: Om de hoeveelheid gasverbruik in 2011 te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de jaarnota s van de energieleverancier. De jaarnota voor de vestiging Gorinchem loopt van tot en met , dit zijn 384 dagen. Om tot een schatting van het verbruik van 2011 te komen is het verbruik op de nota gedeeld door 384 en dit getal is daarna vermenigvuldigd met 365. De uitkomst hiervan is gebruikt als de hoeveelheid aardgasverbruik over Het kantoor in Barendrecht wordt vanaf februari 2011 gehuurd door Van Vulpen. Om de hoeveelheid gasverbruik in 2011 te bepalen is gebruik gemaakt van twee jaarnota s. Eén nota van tot en een nota van tot Van de tweede nota is een gemiddeld gasverbruik over 7 maanden berekend en dit is opgeteld bij de eerste nota. Het kantoor in Den Haag beschikt niet over een aardgasaansluiting, dus is er op deze locatie geen gasverbruik. Het verbruik van de vestigingen Gorinchem en Barendrecht is bij elkaar opgeteld en op basis van dit verbruik is de CO2 emissie voor het aardgasverbruik berekend. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactoren zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het bepaalde verbruik. Pagina 11 van 17

12 2011 scope 1 Hoeveelheid Conversie factor Brandstofverbruik bedrijfswagens personenauto: - Benzine - Diesel Brandstofverbruik eigen materieel (diesel) Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer: - Rode diesel - Propaan Uitstoot Uitstoot per FTE liter liter liter 2780g CO2/l 3135g CO2/l 1083,90 tonco2 54,83 tonco2 1029,07 tonco2 7,58 tonco2 0,38 tonco2 7,20 tonco liter 3135g CO2/l 417,13 tonco2 2,92 tonco2 1326,68 tonco2 1318,09 tonco2 8,59 tonco2 9,28 tonco2 9,22 tonco2 0,06 tonco liter 2896 kg 3135 CO2/l 2965g CO2/kg Gas Nm3 1825g CO2/Nm3 44,02 tonco2 0,31 tonco2 Totaal 2871,73 tonco2 20,09 tonco2 Figuur 3 Totale CO2 uitstoot Scope De totale uitstoot van scope 1 is 2871,73 tonco2. De grootste CO2 uitstoot in scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik voor overige doeleinden dan vervoer, namelijk 1318,09 tonco2. Het gehele brandstofverbruik heeft een CO2 uitstoot van 2819,12 tonco2. De totale uitstoot per FTE van scope 1 is 20,09 tonco2. Pagina 12 van 17

13 3.3. Indirecte CO2 emissies Onder de indirecte CO2 emissies, scope 2, vallen elektriciteitsverbruik en brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s. Elektriciteitsverbruik: Om de CO2 emissie van het elektriciteitsverbruik te bepalen is gebruik gemaakt van de facturen van de energieleverancier. Voor het kantoor in Gorinchem wordt maandelijks een factuur toegestuurd waarop het verbruik tot en met die maand staat vermeld. De factuur van december 2011 is dus gebruikt, waarop het verbruik over 2011 af te lezen valt. De rekening van de energieleverancier voor het kantoor in Barendrecht begint vanaf maart 2011, dus het elektriciteitsverbruik van deze vestiging wordt vanaf deze maand meegerekend. Om de hoeveelheid energieverbruik van deze vestiging te bepalen is gebruik gemaakt van twee jaarnota s. Eén nota van tot en een nota van tot Van de tweede nota is een gemiddeld elektriciteitsverbruik over 7 maanden berekend en dit is opgeteld bij de eerste nota. Het kantoor in Den Haag is in juni 2011 in gebruik genomen en vanaf deze maand is ook het elektriciteitsverbruik gefactureerd door de verhuurder. Op de jaarafrekening van de verhuurder staat de begin- en eindstand van de elektriciteitsmeter vermeld. Het jaarverbruik van de drie vestigingen opgeteld levert het totale elektriciteitsverbruik van Van Vulpen in 2011 op. Van Vulpen krijgt voor alle kantoorpanden 100% groene stroom geleverd. De samenstelling van de geleverde stroom is als volgt: Gorinchem Den Haag en Barendrecht Wind 13,2% 28,1% Zon 0,02% 0,1% Water 85,9% 35,1% Biomassa 0,9% 36,7% Op dit moment hebben wij te weinig bewijs om de conversiefactoren voor groene stroom te gebruiken, omdat wij niet kunnen voldoen aan de criteria voor groene stroom zoals staat omschreven in de CO2 Prestatieladder 2.1. Daarom hebben wij de conversiefactor voor grijze stroom gebruikt. Zakelijk verkeer privéauto: Het komt een enkele keer voor dat er medewerkers zijn die zakelijke kilometers met de privéauto rijden. Om de CO2 emissie hiervan te bepalen is gekeken naar het vergoedde bedrag. De kilometervergoeding voor zakelijk verkeer met de privéauto bedraagt 0,19 cent per kilometer. Op basis van dit bedrag is het aantal kilometers vastgesteld. Het brandstofverbruik van de auto s is bepaald aan de hand van de kentekengegevens. De CO2 emissie is bepaald aan de hand van de conversiefactor voor een gemiddelde benzineauto zoals genoemd in de CO2 prestatieladder en het aantal kilometers. Pagina 13 van 17

14 2011-scope 2 Hoeveelheid Conversie factor Uitstoot Uitstoot per FTE Grijze stroom kwh 455g CO2/kwh 75,49 tonco2 0,53 tonco2 Zakelijk verkeer privéauto 2243 Km 215g CO2/km 0,5 tonco2 0,003 tonco2 Totaal 75,99 tonco2 0,533 tonco2 Figuur 4 Totale CO2 uitstoot Scope De totale uitstoot van scope 2 is 75,99 tonco2. De grootste uitstoot in scope 2 is toe te bedelen aan ingekochte elektriciteit, namelijk 99%. De overige uitstoot komt voor rekening van zakelijk verkeer met de privéauto. Van zakelijk vliegverkeer is geen sprake, dit is dus ook niet meegenomen in de rapportage. De totale uitstoot per FTE van scope 2 is 0,533 tonco Voortgang Deze rapportage betreft een analyse van het basisjaar Een analyse van de doelstellingen is dus nog niet mogelijk. In de volgende Carbon Footprint rapportages zal onder deze paragraaf de voortgang beschreven worden en vergelijkingen worden gemaakt met het basisjaar. Pagina 14 van 17

15 4. Rapportage conform NEN-ISO GHG report content 7.3 GHG report content Beschrijving Hoofdstuk in deze rapportage A Reporting organization 1.3 B Person responsible 1.4 C Reporting period 1.2 D Organizational boundaries 2.2 E Direct GHG emissions 3.2 F Combustion of biomass 2.4 G GHG removals 2.4 H Exclusion of sources or sinks 2.1 I Indirect GHG emissions 3.3 J Base year 1.2 K Changes or recalculations 2.1 L Methodologies 2.1 M Changes to methodologies 2.1 N Emission or removal factors 2.4 used O Uncertainties 2.5 P Statement in accordance 4 with NEN-ISO Q Statement on the verification 6 Pagina 15 van 17

16 5. Literatuur Greenhouse Gas Protocol (2004), A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised document. Nederlands Normalisatie-Instituut (2006). NEN ISO :2006, Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, Delft SKAO (2012); CO2-prestatieladder 2.1, generiek handboek, 18 juli 2012 Pagina 16 van 17

17 6. Bijlage Verificatie Het doel is om deze rapportage te laten verifiëren conform de NEN-ISO Indien de verificatie succesvol wordt afgerond zal deze pagina vervangen worden voor het verificatie certificaat. Pagina 17 van 17

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014 1 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

middelen. De reductie van energie en CO 2 uitstoot is een van de onderdelen van het

middelen. De reductie van energie en CO 2 uitstoot is een van de onderdelen van het Ketenanalyse CO 2 emissies Dubbel duurzaam 2011-09-06 Ketenanalyse Joulz Dubbel Duurzaam Pagina 1 van 11 Contents 1 INLEIDING... 3 2 BESCHRIJVING WAARDEKETEN... 4 3 RELEVANTE CATEGORIEËN... 6 3.1 SELECTIE

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Wijzigingsblad 05 van de CO2- prestatieladder 29 december 2009. A: Algemeen.

Wijzigingsblad 05 van de CO2- prestatieladder 29 december 2009. A: Algemeen. Wijzigingsblad 05 van de CO2- prestatieladder 29 december 2009. Referentie documenten: Algemeen (A) per wijzigingsblad Brochure CO2-prestatieladder (B) d.d. 14 mei 2009 Proces van certificeren (C) d.d.

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie