De multi-inzetbaarheid van de RE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De multi-inzetbaarheid van de RE"

Transcriptie

1 De multi-inzetbaarheid van de RE B Het Begin 2010 publiceerde de Hay Group een West- Europees onderzoek dat aankondigde dat in procent van de werknemers zich had voorgenomen van baan te wisselen. Een interessante vraag is dan: welke carrièremogelijkheden heeft de Register EDP-auditor (RE) als hij buiten het auditvakgebied werkzaam wil zijn? PREM MANCHAM, BART VAN STAVEREN EN ERWIN VETH is een logische conclusie dat na een tijd van recessie en weinig beweging op de arbeidsmarkt een groot aantal werknemers van baan wil wisselen. Het is aannemelijk dat in de massa van 59 procent [HAYG10] zich ook een aantal RE s bevindt. Een RE heeft waardevolle kennis die vaak als specialistisch van aard wordt gezien. In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag hoe multi-inzetbaar de RE is voor andere typen functies, gelet op competenties. Hiervoor is onderzocht welke functies daadwerkelijk worden vervuld door RE s die buiten het auditvakgebied werkzaam zijn. Het doel van dit artikel is om enerzijds zicht te geven op mogelijke vervolgfuncties en anderzijds te belichten welke competenties, kennis en ervaring van de RE een voordeel (of nadeel) zijn bij het invullen van een andere functie. Allereerst wordt in dit artikel uiteengezet welke competenties de RE inzet als hij/zij werkzaam is binnen het ITauditvakgebied. Vervolgens wordt geanalyseerd welke competenties goed inzetbaar zijn in andere functies. Daarna worden de resultaten weergegeven van een praktijkonderzoek dat de auteurs hebben uitgevoerd naar de functies die RE s in business vervullen. Daarbij wordt het functiegebied informatiemanagement nader toegelicht aan de hand van een praktijkvoorbeeld en persoonlijke ervaringen van de auteurs die zelf RE s in business zijn. Het artikel wordt afgerond met conclusies, die getrokken zijn op basis van de uitgevoerde analyse van RE-competenties, het uitgevoerde praktijkonderzoek en het uitgelichte praktijkvoorbeeld op het gebied van informatiemanagement. RE S IN BUSINESS De term in business betekent dat de RE niet meer werkzaam is binnen het auditvakgebied, maar juist daarbuiten: in de business. Uit cijfers van de NOREA [NORE06-1] blijkt dat in procent van de RE s in business actief was. In 2007 was dit percentage [NORE07] slechts 3,9 procent. In de jaren 2008 en 2009 steeg het in business percentage sterk naar respectievelijk 26 procent [NORE08] en 30 procent [NORE09]. De verklaring voor de sterke stijging is tweeledig: ten eerste nam het aantal RE s in business daadwerkelijk toe. Ten tweede werd door de NOREA vanaf 2008 een nauwkeurigere berekening van het aantal RE s in business gehanteerd dan in de jaren 2006 en 2007, waardoor het percentage hoger uitviel. In 2010 zet de trend zich door: uit eigen onderzoek is gebleken dat het percentage in augustus procent is. Dat betekent dat in 2010 op een totale populatie van 1433 RE s meer dan 500 IT-auditors al de stap hebben gemaakt naar een functie de IT-Auditor nummer

2 % RE's werkzaam in audit & in business in business audit Rapportages dienen concreet en nauwkeurig te zijn met een logische, heldere structuur en een passende stijl. Het is ook van belang dat de formulering kort en bondig is met correcte spelling en grammatica. Bij presentaties zorgt de RE ervoor dat informatie op een aantrekkelijke en boeiende wijze wordt verstrekt, afgestemd op de ontvanger Jaar Figuur 1: Trend RE s werkzaam in audit versus in business Integriteit De RE dient rekening te houden met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. De RE dient eerlijk, oprecht en betrouwbaar te opereren en belang te hechten aan moraliteit. buiten het auditvakgebied. Dit is een significante trend die nadere bestudering rechtvaardigt. In figuur 1 is de trend weergegeven. WERKZAAMHEDEN EN COMPETENTIES Een RE die werkzaam is in het vakgebied IT-auditing houdt zich bezig met het beoordelen van of adviseren over de kwaliteit van (onderdelen van) de informatievoorziening. Dit doet hij in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie [FIJN05]. Op basis van die activiteiten ligt het voor de hand dat de belangrijkste competenties van de IT-auditor liggen op het gebied van oordeelsvorming en advies binnen een IT-omgeving. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op die competenties. Algemene gedragscompetenties De RE dient een aantal duidelijke gedragscompetenties te hebben die terug worden gevonden in zijn functieprofiel. Deze gedragscompetenties zijn algemeen van aard en zijn ook toepasbaar op andere typen auditors, zoals operational of financial auditors. Hieronder volgt een korte omschrijving van de vijf belangrijkste competenties die worden gevraagd voor IT-audit functies [o.a. DRIE04]. Probleemanalyse De RE dient IT-objecten of problemen op het gebied van IT effectief en met gebruik van alle relevante informatie te analyseren. Het is van belang dat de RE in staat is om gegevens en aannames kritisch en zorgvuldig te controleren en te beoordelen. Daarnaast is het essentieel om hoofdzaken van bijzaken te kunnen scheiden en verbanden te kunnen leggen. Op basis van een systematische analyse moet de RE op objectieve wijze een conclusie/oordeel kunnen vormen. Overtuigingskracht De RE dient in staat te zijn met respect verschillen in standpunten en argumenten te expliciteren, af te wegen en door zijn eigen gedrag de argumenten op één lijn te brengen. De RE bezit de vaardigheid om met ideeën en meningen naar voren te komen en te zorgen voor een onderbouwing met argumenten. Hierbij moet hij kunnen overtuigen en beïnvloeden, waarbij hij streeft naar overeenstemming over en draagvlak voor het resultaat. Communicatie (mondeling en schriftelijk) De RE dient vaardig te zijn op het gebied van taalgebruik en zich aan te kunnen passen aan de ontvanger. Onafhankelijkheid De RE dient onafhankelijk te opereren en op basis van feiten een eigen oordeel te vormen. De RE zorgt ervoor dat hij objectief blijft en dat zijn oordeel niet wordt beïnvloed door een vooroordeel, belangentegenstelling of een ongepaste beïnvloeding door een derde. Overige competenties die vaak in verband worden gebracht met IT-audit functies zijn: sensitiviteit, luisteren, adviseren, samenwerken, accuratesse en lerend vermogen. Een aantal van die competenties die hierboven is behandeld, heeft zijn weerslag gevonden in de NOREA Code of Ethics. De NOREA-gedragsregels hebben namelijk betrekking op: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag [NORE06-2]. Vaktechnische competenties en kennis Naast de generieke gedragscompetenties zijn er vaktechnische competenties die voor de RE gelden. Deze liggen voornamelijk op het gebied van organisatiekunde, managementkunde en informatietechnologie [DRIE04]. Op dat laatste gebied moet de RE kennis hebben van: IT- normenkaders, IT-strategie, IT-architectuur, IT-processen, IT-infrastructuur, IT-applica- 30 de IT-Auditor nummer

3 ties, IT-security en kwaliteitsmodellen als ITIL en Cobit. Typen RE s Als gevolg van het wel of niet bezitten van specifieke vaktechnische competenties zijn er in beginsel twee typen RE s te onderscheiden. Ten eerste de harde techneut met een technische achtergrond. Deze RE is in staat om de beveiliging te beoordelen van netwerken, middleware, servers en mainframes, maar kan bijvoorbeeld ook een mening vormen over een aspect als softwarekwaliteit. Daarnaast is er de procesmatige RE die vaak geen technische, maar eerder een bedrijfskundige of accountancy achtergrond heeft. Hij is sterk in het beoordelen van IT-processen, zoals autorisatiebeheer en change management. Maar hij kan ook de application controls in een operationeel proces goed beoordelen en is geschikt voor het uitvoeren van operational audits. Naast bovenstaande onderverdeling is een andere onderverdeling mogelijk in typen RE s. Zo is er een onderscheid tussen de enkelvoudige RE en de RE RA. De enkelvoudige RE is de specialistische IT-auditor die daarnaast wellicht een CISA en/of CISSP-opleiding heeft, maar geen substantiële opleidingen heeft in een van de andere postdoctorale (audit) disciplines. Deze groep heeft veelal een achtergrond op het gebied van informatica of bestuurlijke informatiekunde, al kan dit ook op andere gebieden liggen. De enkelvoudige RE s vormen momenteel een substantieel deel van de instroom van het NOREA-ledenbestand. De RE RA heeft ook een RA-titel, een titel die per definitie inhoudt dat de auditor financiële kennis bezit, in staat is financial audits uit te voeren en vaak actief is (geweest) in de accountancy. Deze groep heeft in de regel een bedrijfseconomische achtergrond. De RE RA-groep vormde kort na de oprichting van de NOREA 50 procent van het totale ledenbestand en neemt sindsdien sterk af tot momenteel circa 27 procent. Als de mogelijke carrièrepaden worden bestudeerd van een RE, is het onderscheid tussen enkelvoudige RE s en RE RA s van belang, omdat de laatste groep doorgaans bredere financiële kennis heeft, terwijl een enkelvoudige RE vaak op het gebied van organisatiekunde of informatica breder geschoold is. Dit leidt ertoe dat de paden die carrièretechnisch bewandeld kunnen worden voor enkelvoudige RE s in de praktijk meestal anders zijn dan die voor RE RA s. Nu zicht is verkregen op de belangrijkste RE-competenties, wordt in de volgende paragraaf behandeld welke voor- en nadelen deze competenties met zich meebrengen voor een carrière buiten het auditvakgebied. Voordelen van RE-competenties Interne Audit Diensten (IAD s) en accountantskantoren worden steeds vaker gezien als kweekvijver voor talent [KOOP08, DRIE04]. Het uitvoeren van auditwerkzaamheden en het zich eigen maken van de benodigde auditcompetenties worden beschouwd als een goede springplank naar een managementfunctie. Externe auditors (werkzaam vanuit een accountantskantoor of adviesbureau) doen veel ervaring op door bij allerlei bedrijven verschillende typen audits uit te voeren. Ook IAD s hebben tegenwoordig een bredere scope dan voorheen en richten zich niet alleen op financial audits, maar steeds meer op operational en ITaudits. De interne auditors worden dus vaak op meerdere gebieden ingezet waardoor ze zich ook breed kunnen ontwikkelen. Bovendien leert de auditor (intern en extern) in korte tijd de essentie van de bedrijfsvoering kennen en de grootste risico s die daarmee samenhangen. De auditor zit snel bij het management en de directie aan tafel en leert om adequaat te oordelen en te adviseren. De RE kan bovendien de relatie leggen tussen (IT-)processen en bedrijfsdoelstellingen. Het procesmatig kunnen denken is een belangrijke sterkte. Daarnaast maakt de RE in korte tijd kennis met de belangrijkste normen en waarden van de organisatie(s) waar hij of zij actief is. Indien daar gedragscompetenties aan worden toegevoegd als beïnvloeden, overtuigen en omgaan met weerstand, kan dat een stevige basis zijn voor een management- of directiefunctie. De vaktechnische IT-gerelateerde competenties zijn logischerwijs voordelig voor werkzaamheden in een IT-lijnfunctie, al dan niet op managementniveau. Informatietechnologie en de beheersing ervan wordt ook steeds belangrijker, waardoor het meer raakvlakken vertoont met andere functies. Nadelen van RE-competenties Het bezitten van bepaalde competenties kan ook nadelen met zich meebrengen. Mede omdat het bezitten van een competentie soms automatisch betekent dat een andere competentie niet of in mindere mate aanwezig is. Een IT-auditor die bijvoorbeeld zeer nauwkeurig en rechtlijnig is op basis van toetsingsnormen, blinkt niet uit in flexibiliteit. Een IT-auditor is sterk in controlewerkzaamheden en beheersing, dat gaat vaak ten koste van de creatieve competenties en het ad hoc kunnen werken met weinig structuur. Een ander nadeel van een auditachtergrond ligt in het stoffige imago van auditors. Auditors worden soms nog gezien als politiemensen, controleurs of vervelende meekijkers. Het kan nadelig zijn als dit imago blijft hangen in een nieuwe functie. Verder wordt de RE ook gezien als een echte specialist, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Verder is de tijd dat een RE daadwerkelijk als RE werkzaam is, doorgaans betrekkelijk kort. Dit omdat zijn kwaliteiten en competenties snel door zijn omgeving worden onderkend. Hierdoor wordt hij vervolgens vaak benaderd door andere bedrijfsonderdelen voor functies in de business. Dat kan vanuit organisatieperspectief ook als een nadeel worden gezien, aange- de IT-Auditor nummer

4 zien het dan moeilijk is om de capaciteit en kennis en kunde van de ITauditors in de organisatie op peil te houden. Voor de RE zelf is het uiteraard een voordeel als zijn competenties snel worden erkend. PRAKTIJKONDERZOEK In de vorige paragrafen is vastgesteld wat de belangrijkste competenties zijn van de RE en welke voor- en nadelen dat mogelijk met zich kan meebrengen. Het meest voor de hand liggende carrièrepad van een IT-auditor is een verticaal pad binnen het auditvakgebied. Dat leidt bijvoorbeeld tot een senior IT-auditfunctie of hoofd ITaudit. Maar in 2010 is 34 procent van de RE s in business werkzaam en dus niet meer bij een interne of externe auditafdeling actief. Dat vraagt om nader onderzoek naar welke functies dan worden vervuld in business. Onderzoeksmethode Op basis van het volledige bestand van RE s die in het Register van de NOREA zijn opgenomen (stand augustus 2010), hebben de auteurs onderzoek gedaan naar de functies die daadwerkelijk worden vervuld door RE s. Van het bestand dat uit 1433 RE s bestaat, is ruim de helft (749 RE s) geanalyseerd. Op basis van die analyse zijn percentages bepaald per functiegebied (zie tabel 1). Indien uit een functieomschrijving niet exact duidelijk was welke functie werd bekleed, is die RE buiten beschouwing gelaten (63 RE s). Daarnaast is ook de verhouding onderzocht tussen de enkelvoudige RE s in business en de RE RA s in business. De resultaten van dat onderzoek worden in de volgende paragraaf beschreven. In business functies door RE s vervuld % 1. Consultancy/advies (intern en extern) 22% 2. Algemene directie- of management functie 18% 3. Financiële administratie & controlling (incl. CFO) 15% 4. Risicomanagement & compliance (intern) 9% 5. IT-security (intern) 8% 6. Projectleiding/projectmanagement 8% 7. IT-management 6% 8. Informatiemanagement (incl. CIO) 4% 9. AO/IC 3% 10. Onderwijs 1% Overige medewerkers in business 6% Totale populatie van RE s die in business werkzaam zijn (ruim 500 RE s) 100% Tabel 1: In business functies die door RE s worden vervuld Resultaten enkelvoudige RE s versus RE RA s Het is logisch te verwachten dat de in business functies voornamelijk worden vervuld door RE RA s, omdat zij breder zijn opgeleid en hierdoor makkelijker inzetbaar zijn. In het onderzoek is echter vastgesteld dat de groep van meer dan 500 RE s in business bestaat uit 39 procent RE RA s en dat de overige 61 procent bestaat uit de enkelvoudige RE s. Dit betekent dat niet alleen de breed geschoolde RE RA s de overstap maken naar in business functies, maar juist ook een groot aantal van de enkelvoudige RE s. Aangezien de RE RA s 27 procent van het ledenbestand vormen en 39 procent van de RE s in business, kan worden gesteld dat de bredere inzetbaarheid van de RE RA s ten opzichte van de enkelvoudige RE s slechts in kleine mate aanwezig is. Uit het resultaat dat 61 procent van de RE s in business enkelvoudige RE s zijn, blijkt dat ook hun competenties goed inzetbaar zijn. Nader onderzoek zou gedaan moeten worden naar de motieven van RE s om het auditvakgebied te verlaten en een carrière in business te starten. Resultaten in business functies In het onderzoek is vastgesteld welke functies RE s in business vervullen en welke functies het meest worden vervuld. In tabel 1 zijn de resultaten weergegeven. In de volgende paragrafen wordt bij de top zeven functiegebieden een korte analyse van de resultaten gegeven aan de hand van de auditcompetenties. Vervolgens wordt in een praktijkvoorbeeld de nummer acht in de tabel nader toegelicht: informatiemanagement. Dit wordt gedaan omdat het opvallend is dat er weinig RE s actief zijn op dit gebied, terwijl dit vakgebied juist erg goed aansluit op de competenties van een RE. Consultancy Het is niet verwonderlijk dat de toppositie van in business-functies ligt op het gebied van consultancy en advies. IT-auditors besteden in hun auditfunctie een deel van hun tijd aan advies. Het gaat hierbij niet alleen om advies dat direct gerelateerd is aan de uitvoering van de audit ( de natuurlijke adviesfunctie ), maar ook om afzonderlijke adviesopdrachten. In moderne definities van IT-auditing komt het adviesaspect ook steeds terug [IIA08, FIJN05, SAWY05]. De resultaten duiden erop dat de ITauditor zich de adviescompetenties steeds meer eigen maakt, waardoor de overstap naar een consultancy- of adviesfunctie een kleine stap is. Consultants die bij accountantsbureaus werken, zijn hierbij overigens niet meegerekend. Wanneer de vijf kerncompetenties in acht worden genomen, kan worden geconcludeerd dat ze naadloos aansluiten op het consultancy vakgebied. Alle kerncompetenties komen uitermate van pas bij het adviseren van management en directie. In het bijzonder zijn het de 32 de IT-Auditor nummer

5 competenties probleemanalyse, communicatie en overtuigingskracht die de auditor erg goed van pas komen in zijn nieuwe rol. Management en directie De tweede positie ligt ook voor de hand vanuit het kweekvijver perspectief. Deze positie wordt bezet door algemene directie- of managementfuncties. Met algemene wordt bedoeld: geen IT-management-/ITdirectiefunctie, maar bijvoorbeeld Hoofd Bedrijfsvoering of Algemeen Directeur. Een RE wordt vaak gezien als een echte specialist. Het beoordelen van IT-objecten is immers een specifieke vaardigheid. Deze resultaten lijken er echter op te wijzen dat het wel meevalt met het specialistische karakter van de RE. Het blijkt dat de springplank van audit naar een management- of directiefunctie in de praktijk regelmatig voorkomt. Financiën De derde positie wordt ingenomen door functies op het gebied van financiële administratie & controlling. Hierbij moet direct worden vermeld dat deze groep van in business RE s voor 65 procent bestaat uit RE s die ook een RA-titel bezitten. Het is duidelijk dat deze groep voornamelijk hun vaktechnische RA-kennis inzet om in business een functie te vervullen op financieel gebied. Risk Functies op het gebied van risicomanagement & compliance (intern) zijn functies in de lijn die zich bezig houden met IT-risk of met risicomanagement in bredere zin. In dat laatste geval kan de RE zijn kennis op het gebied van IT-risk inzetten, maar moet hij zijn kennis ook verbreden naar operational risk en compliance. Bij risk-afdelingen worden in veel gevallen bijzondere onderzoeken of risk assessments uitgevoerd, waarbij de IT-auditor uiteraard zijn vaktechnische auditkennis goed kan inzetten. IT Ook bij functies op het gebied van IT-security en IT-management maakt de RE gebruik van zijn vaktechnische kennis, maar dan specifiek op het gebied van IT. Het ligt voor de hand dat het veelal de harde technische RE s betreft die deze stap maken en die grote affiniteit en vaardigheden bezitten op het technische IT-aspect. De security officer is mogelijk de functie die het meest verwant is aan en het beste aansluit op het auditvakgebied. De vaktechnische vaardigheden én de gedragscompetenties van de RE zijn daar goed inzetbaar. De nadruk ligt bij security-functies wel in mindere mate op onafhankelijkheid en rapportagevaardigheden. Maar aangezien de functies zo dicht bij elkaar liggen, is het in beginsel verwonderlijk dat slechts 8 procent van de RE s in business die functie vervult. Aan de andere kant moet juist in deze verwantschap de verklaring worden gezocht: RE s zien het mogelijk niet als een stap vooruit of überhaupt als een wezenlijke verandering om als IT-security officer aan de slag te gaan. Een andere verklaring voor het lage IT-security percentage kan zijn dat het onderscheid tussen functies op het gebied van IT-security en risicomanagement soms lastig en arbitrair is. Het lage(re) aantal medewerkers in IT-security (informatiebeveiliging) wordt mogelijk veroorzaakt doordat voor die functies is gekozen voor eigentijdse functiebenamingen zoals risicomanagement en compliance. Projectmanagement Een opvallende constatering is dat 8 procent van de RE s de overstap maakt naar een rol van projectleider of projectmanager. Bij deze functie wordt een groot beroep gedaan op gedragscompetenties die niet volledig aansluiten op de gedragscompetenties van de IT-auditor. Een projectleider is immers zelf verantwoordelijk voor het implementeren van een verandering samen met zijn projectleden, terwijl dat bij audits juist niet zo is. De projectleider/manager dient daarom in meerdere mate dan de auditor een echte teamplayer te zijn en een leidinggevende, motiverende rol te kunnen aannemen, waarbij ook flexibiliteit een grote rol speelt. Daar liggen uitdagingen voor de RE. Ook qua vaktechnische kennis is er slechts een beperkt raakvlak. RE s voeren bijvoorbeeld zelf audits uit op projectbasis, waarbij vaak in teams van twee of drie auditors de opdracht wordt uitgevoerd, maar dit is niet vergelijkbaar met een implementatieof veranderproject. Daarnaast beoordelen of reviewen sommige RE s ITprojecten en ontwikkelen ze dus kennis op het gebied van projecten en de beheersing ervan. Toch is een overstap naar projectleiding of projectmanagement een stap waarbij de auditor wezenlijk andere gedrags- en vaktechnische competenties moet gebruiken. Het is dus een relatief grote stap. Nu de belangrijkste resultaten zijn besproken, wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan op één specifiek functiegebied: informatiemanagement. Dit gebeurt aan de hand van een praktijkvoorbeeld en persoonlijke ervaringen van de auteurs. UITGELICHT: INFORMATIEMA- NAGEMENT Slechts 4 procent van de RE s in business vervult een functie op het gebied van informatiemanagement. Dat is een relatief laag percentage, terwijl werkzaam zijn binnen het vakgebied van informatiemanagement voor RE s zeer interessant kan zijn, ook gelet op de benodigde competenties (zie tekstkaders). Het praktijkvoorbeeld dat hieronder verder is uitgewerkt, is ontleend aan de situatie bij de werkgever van twee van de auteurs (pensioenuitvoerder APG) en richt zich voornamelijk op de functie van Chief Information Officer (CIO). Bij APG wordt informatiemanagement op corporate-niveau aangestuurd door de CIO. De CIO- de IT-Auditor nummer

6 functie is in de meeste organisaties relatief nieuw en de exacte inhoud van die functie is veelal diffuus voor menigeen. Dit zijn redenen om deze functie uit te lichten en nader te bespreken. Corporate Information Office De CIO-functie bij APG Van oudsher worden de CIO s in organisaties gepositioneerd binnen de IT-Supply organisatie. Veel CIO s zijn dan ook de IT-baas, ofwel de leverancier van de IT-voorzieningen. In die hoedanigheid opereren ze niet zozeer als een Chief Information Officer, maar meer als een Chief IT Officer. De CIOfunctie nieuwe stijl is geïntroduceerd binnen pensioenuitvoerder APG sinds september Daar is gekozen voor een ander besturingsmodel. De IT-functie is gesplitst in IT-Regie, IT-Demand en IT-Supply. (zie figuur 2) IT-Regie wordt ingevuld door het Corporate Information Office: het CIO onder leiding van de Chief Information Officer. Het CIO binnen APG heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie en ressorteert onder de Raad van Bestuur. IT-Demand betreft de gebruikersorganisatie die verantwoordelijk is voor het stellen van de juiste IT-vragen in termen van functionaliteit. IT-Supply bestaat uit de IT-organisatie die verantwoordelijk is voor het leveren van IT-diensten. Deze drie kernfuncties houden zich bezig met de volgende vragen: dingen (waarom)? willen wij (wat)? moeten worden geleverd op welke wijze (hoe)? Clusters - Business - IT performance - Technology De IT-Regiefunctie wordt door het CIO vanuit een businessperspectief ingevuld. De medewerkers van het CIO moeten dus optreden als partner in business en als partner in development, met als doel de informatiehuishouding structureel te verbeteren. Dit moeten ze vanuit een strategisch perspectief doen. CIOmedewerkers schrijven kaders en beleid voor IT-Demand en IT-Supply om zo richting te geven aan de inrichting van de informatiehuishouding binnen APG. Nu op hoofdlijnen duidelijk is hoe de CIO-functie bij APG eruit ziet en welke werkzaamheden de medewerkers verrichten, worden de persoonlijke ervaringen van twee RE s die daar werkzaam zijn weergegeven in onderstaande kaders. Daarnaast schetst een CIO-medewerker van het UWV zijn visie op de competenties die benodigd zijn om een rol binnen het vakgebied informatiemanagement te vervullen. Drs. P.J. Mancham RE RA (CIO APG) Het hebben van een RE-achtergrond is zeer waardevol in mijn nieuwe functie, omdat je standaard in de bagage een aantal zaken meeneemt: bewustzijn van het belang van IT voor de organisatie als geheel, in combinatie met beheerste IT-omgevingen, affiniteit met processen en systemen, kennis van risk management processen, bekendheid met IT-governance en IT-management vraagstukken. Die kennis is niet zozeer specialistisch, maar juist vrij breed. Het hebben van brede kennis is ook weer een gevaar. Je moet oppassen dat je niet teveel weer als auditor optreedt bij besluitvormingsprocessen. Het is in de CIO-functie ontzettend belangrijk om gevoel te hebben voor besluitvormingsprocessen, zonder daarbij concessies te doen op kwaliteit. Ik moet in mijn nieuwe functie dan ook zorgen dat relatief meer tijd gestoken wordt in het proces dan het uiteindelijke product (IT-beleidsdocument) dat je oplevert. Vanuit het CIO realiseer ik me ook hoe belangrijk de verhouding tussen de IAD en het CIO moet zijn. Ik ben als CIO erg geïnteresseerd in de mening van de IT-auditor. De RE moet zichtbaar zijn voor de CIO en moet zich verdiepen in de CIO-agenda. Het is goed om een relatie op te bouwen en regelmatig bij te praten. IT Governance Regie functie Waarom Run Run Vraagfunctie Change Change Wat Demand Figuur 2: De IT- functie bij APG Aanbodfuntie Hoe IT supply Drs. E. Veth RE (Sr. Risk Manager ING & voormalig Information Officer APG) De overstap van de IAD bij APG naar het CIO was een interessante stap. Een aantal RE-competenties was erg bruikbaar, zoals analytisch vermogen en het vermogen om concrete rapportages/beleidstukken te schrijven. IT-beleid schrijven is een kunst op zich: het moet niet te abstract zijn (dan is het te weinig richtinggevend), maar ook niet te gedetailleerd (dan hebben de bedrijfseenheden geen ruimte meer om het beleid naar eigen inzicht te operationaliseren). Om dat te kunnen, moet je zeer goede 34 de IT-Auditor nummer

7 schriftelijke vaardigheden hebben. Beleid maken betekent veel afstemmen om te zorgen dat het beleid inhoudelijk sterk wordt, maar vooral ook dat het gedragen wordt in de organisatie (Demand en Supply). Bij auditrapportages stemde ik de bevindingen af, maar in het uiteindelijke oordeel was ik vrij. Daar hoefde de auditee het niet per se mee eens te zijn. Maar bij IT-beleid is het nog belangrijker om degene die het beleid moet uitvoeren te kunnen overtuigen. Die competentie moet dus erg sterk ontwikkeld zijn. Tevens is het aanvoelen van het politieke speelveld en het kunnen beïnvloeden ervan een vereiste die in mijn nieuwe rol bij het CIO meer van belang was dan bij de IAD. Vaktechnisch gezien was harde IT-kennis ook een grotere vereiste dan bij auditwerkzaamheden waar een procesmatige blik op IT vaak volstond. Drs. B. van Staveren RE (werkzaam bij het CIO Office UWV) De huidige opleidingen tot IT-auditor adresseren het hele werkveld van IT. Alle beheersaspecten komen aan de orde, van het ontwikkelen van nieuwe oplossingen tot het beheer van de technische infrastructuur. Deze brede, maar vaak weinig diepgaande kennis, maakt de IT-auditor voor wat betreft kennis bij uitstek geschikt voor een managementfunctie in een IT-organisatie. Er zijn echter meer competenties nodig om een goede IT-manager te zijn. Het betreft voor een deel vaardigheden die een IT-auditor niet direct nodig heeft in zijn werkzaamheden als auditor. Niet iedere IT-auditor is daarom geschikt voor een senior managementfunctie in de IT-lijnorganisatie. Een andere mogelijkheid voor een logische vervolgstap in de carrière is naar mijn mening die van IT-consultant of beleidsadviseur voor het CIO. De hiervoor benodigde competenties liggen dichter bij de vaardigheden die bij een goede IT-auditor passen. Wat van belang is om te slagen in een dergelijke functie is een grote mate van senioriteit. Zeker in de latere jaren van de professionele carrière, wanneer deze senioriteit door ervaring en leeftijd is ontstaan, kan dit, naar eigen ervaring, een prima stap zijn. CONCLUSIES De RE is goed inzetbaar in andere functies buiten het auditvakgebied. Dat blijkt uit zijn competenties die breder van aard zijn dan soms wordt gedacht. Het blijkt ook uit de praktijk: de RE is in allerlei verschillende functies actief en het aantal RE s in business neemt steeds verder toe. Vooral consultancy-/adviesfuncties en algemene management- of directiefuncties zijn in trek. Niet alleen de RE RA s maken vervolgstappen buiten het auditvakgebied, maar ook de enkelvoudige RE s. Doorstroom naar functies in een ander vakgebied buiten audit is in beginsel gezond voor de organisatie en de ontwikkeling van de werknemer. Het is de uitdaging voor de RE om zijn nieuwe rol goed in te vullen door de juiste competenties in te zetten en andere achter zich te laten. Nog weinig RE s gaan aan de slag op het gebied van informatiemanagement, terwijl dat erg interessant kan zijn. Literatuur [DRIE04] Driessen, A.J.G., Molenkamp A., Operational Auditing; Een managementkundige benadering van internal auditing, Kluwer, [FIJN 05] Fijneman, R., Lindgreen, E. R., Veltman, P. (red.), Grondslagen IT-auditing, Sdu Uitgevers bv, [HAYG10] Massale personeelsuittocht dreigt in 2010, aspx?id= [IIA08] IIA Nederland, De internal auditor in Nederland, postion paper update 2008, Instituut van Internal Auditors Nederland, [KOOP08] IAD Kweekvijver; de Accountant, april 2008, NIVRA. [NORE06-1] Jaarboek 2006/2007; NOREA de beroepsorganisatie van IT-auditors, NOREA, [NORE06-2] Reglement Gedragscode ('Code of Ethics'), NOREA, [NORE07] Jaarboek 2007/2008; NOREA de beroepsorganisatie van IT-auditors, NOREA, [NORE08] RE-Gids 2008/2009; NOREA de beroepsorganisatie van IT-auditors, NOREA, [NORE09] RE-Gids 2009/2010; NOREA de beroepsorganisatie van IT-auditors, NOREA, [SAWY05] Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A., Scheiner, J.H., Sawyer s internal auditing; The practice of modern internal auditing, Institute of Internal Auditors, Drs. E. Veth RE heeft na zijn functie als Audit Manager IT bij Risk & Audit Services van Cordares, gewerkt bij het Corporate Information Office van APG. Op 1 oktober 2010 is hij gestart bij ING. Hij maakt onderdeel uit van de NOREA Werkgroep Adviesdiensten. Drs. P.J. Mancham RE RA is Chief Information Officer van APG. Daarvoor was hij als Head of Risk & Audit Services van Cordares verantwoordelijk voor de Internal Audit-functie en Risk Control-functie. Hij heeft 21 jaar werkervaring waarvan 16 jaar op het gebied van audit (financial & IT) bij KPMG en Deloitte. Hij is lid van het NOREA Bestuur en lid van het Verantwoordingsorgaan van het Cordares PersoneelsPensioenFonds. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Stichting Pensioen Opleidingen (SPO) en aan Nyenrode waar hij colleges geeft over pensioenen en IT. Drs B.J. van Staveren RE is senior beleidsadviseur bij het CIO Office van UWV en lid van de Vaktechnische Commissie van de NOREA. de IT-Auditor nummer

Externe assurance-regels voor het interne IT-audit beroep

Externe assurance-regels voor het interne IT-audit beroep Externe assurance-regels voor het interne IT-audit beroep Het Raamwerk en de Richtlijn 3000 voor assuranceopdrachten door IT-auditors [NORE08-1, NORE08-2] van de NOREA is vanaf 1 januari 2008 van kracht

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands door Alina Stan en Marieta Vermulm Op 1 augustus spraken Alina Stan en Marieta Vermulm, beiden lid van de Commissie Young Professionals met Hans

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Spotlight Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Jan Driessen - Risk Assurance Services, Assurance Bas Wakkerman - Risk Assurance Services, Assurance Commissarissen hebben steeds meer

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

IT GOVERNANCE IN DE LIFT

IT GOVERNANCE IN DE LIFT Informatiemanagement Methodes om tot een goed werkmodel te komen IT GOVERNANCE IN DE LIFT Uit verschillende IT-onderzoeken blijkt dat IT governance volop in de belangstelling staat van Nederlandse organisaties.

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

College Kwaliteitsonderzoek JAARVERSLAG 2016

College Kwaliteitsonderzoek JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Amsterdam, 16 mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. CKO en samenvatting werkzaamheden 5 3. Toelichting op de werkzaamheden CKO 6 4. Financiële aspecten kwaliteitsonderzoeken 8 5.

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! 1! Inrichting van de IAF! zoals het moet! Esther Poelsma RA CIA! 2! Programma! Even voorstellen Waarom een IAF? Wat is de rol van een

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Profiel lid raad van commissarissen

Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Doel Het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Agrico B.V. en de daaraan verbonden

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

ISAE 3402: Externe auditor niet langer nodig!

ISAE 3402: Externe auditor niet langer nodig! ISAE 3402: Externe auditor niet langer nodig! DBedrijven De Rapportagestandaard ISAE 3402 is inmiddels besteden al sinds jaar en dag activiteiten uit aan andere bedrijven. Om kosten te drukken, om zich

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

Post Graduate IT Audit opleiding

Post Graduate IT Audit opleiding Post Graduate IT Audit opleiding Longitudinaal Colloquium vrije Universiteit amsterdam Drs Y.W. van Wijk RE RA 14 November 2006 1 Longitudinaal Colloquium Post Graduate IT Audit opleiding Overzicht Colloquium

Nadere informatie

Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers

Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers Marcel Spruit Fred van Noord Opleidingenmarkt, 24 mei 2011 Onderzoek Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een (inter)nationaal kwalificatie-

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen RISK & COMPLIANCE Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen 16 februari 2010 ADVISORY Onderwerp: Onderzoek Soft controls binnen interne accountantsdiensten Geachte

Nadere informatie

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC)

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en kwalificaties Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en functioneel beheer Functioneel beheer Informatiebeveiliging ICT-beveiliging Specificeren BIV Ongewenste

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

IT Audit van General IT Controls

IT Audit van General IT Controls 2-daagse praktijktraining IT Audit van General IT Controls Berheersing van de ICT ICT is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de meeste organisaties. De processen rondom o.a. besluitvorming, communicatie,

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

HET GESPREK: DE CIO BIJ AKZO NOBEL PROBEERT VIA IT SYNERGETISCHE EFFECTEN TE REALISEREN

HET GESPREK: DE CIO BIJ AKZO NOBEL PROBEERT VIA IT SYNERGETISCHE EFFECTEN TE REALISEREN Sonja ten Boom en Arno Oosterhaven Om in algemene zin iets te kunnen zeggen over de CIO, interviewde Management & Informatie twee managers bij grote bedrijven, die op het gebied van de CIO een zekere historie

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography

Thema EA VERSUS IA Tekst Drs. Margot Hovestad RO Drs. Huub van Hout RA CIA Beeld NFP Photography Hoe denken de CAE s van de drie Nederlandse grootbanken over de samenwerking met de externe accountant, het auditen van cultuur en gedrag, de kwaliteit van de IAF en meer? Audit Magazine vroeg het aan

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Jacques Herman 21 februari 2013

Jacques Herman 21 februari 2013 KING bijeenkomst Audit- en Pentestpartijen Toelichting op de DigiD Rapportage template en de NOREA Handreiking DigiD ICT-beveiligingsassessments Jacques Herman 21 februari 2013 Samenvatting van de regeling

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij: Profielschets Raad van Commissarissen 1. Doel profielschets Deze profielschets dient een tweeledig doel. Enerzijds kan met deze profielschets een goede en afgewogen selectie van de nieuwe leden gemaakt

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

NBA LIO, Ledengroep Intern en Overheidsaccountants Jaarplan 2015

NBA LIO, Ledengroep Intern en Overheidsaccountants Jaarplan 2015 NBA LIO, Ledengroep Intern en Overheidsaccountants Jaarplan 2015 1 0.Inleiding 0.1 Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) LIO is één van de drie ledengroepen van de Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Trends in IT internal audit

Trends in IT internal audit 18 Trends in IT internal audit Kim van Houwelingen RE, drs. Micha Sjoerts en Brigitte Beugelaar RE RA Mw. C.M. van Houwelingen RE is als adviseur werkzaam bij KPMG IT Advisory voor de service line Financial

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Profiel lid raad van commissarissen

Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Profiel lid raad van commissarissen Doel Het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van Agrico B.V. en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur

Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur PI/DO Platform Informatiebeveiliging B. Bokhorst R. Kuiper S. Mekking P. Mercera R. Torabkhani

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Privacy Audit Fundamentals

Privacy Audit Fundamentals Privacy Audit Fundamentals Herken en analyseer de impact van Privacy op uw organisatie en breng uw audit naar een hoger niveau Privacy audit: Alle need-to-know privacy regels De invloed van privacy regels

Nadere informatie

INHOUD. Paragraaf

INHOUD. Paragraaf Richtlijn 3000 is ontleend aan de Standaard 3000 van NBA en vastgesteld door de NOREA-ledenvergadering op 14 december 2016. RICHTLIJN 3000 (HERZIEN) ASSURANCE-OPDRACHTEN DOOR IT-AUDITORS. (Van toepassing

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2013 1-7

Curriculum Vitae 2013 1-7 2013 1-7 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet BIM-rollen & competenties BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet Introductie Wouter Notenbomer Projectmanager SBRCURnet Bouwtechniek BIM JUNI 2013 2 Kennisinstituut + = JUNI 2013

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel Bestuurlid Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Datum in werking treding 1 juli 2014 Functieprofiel bestuurslid 27022014.docx

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! 1! 1. Introductie Agenda! 2. Stand van zaken in de Cyber Security wereld 3. Verschillende soorten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONTROLLER GOVERNANCE & COMPLIANCE

FUNCTIEPROFIEL CONTROLLER GOVERNANCE & COMPLIANCE FUNCTIEPROFIEL CONTROLLER GOVERNANCE & COMPLIANCE Oktober 2016 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven wooncorporatie met circa 10.000 woningen en zeven verzorgingscomplexen in de

Nadere informatie

Een optimaal model van de inrichting. van een interne audit functie, gegeven het onderscheid tussen. IT en operational auditing

Een optimaal model van de inrichting. van een interne audit functie, gegeven het onderscheid tussen. IT en operational auditing Een optimaal model van de inrichting van een interne audit functie, gegeven het onderscheid tussen IT en operational auditing Afstudeerscriptie voor de Post-graduate IT Audit opleiding, aan de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK. Aanleiding Met betrekking tot het eindniveau van veiligheidsopleidingen

Nadere informatie

B1 Reglement Gedragscode Register IT-Auditors ( Code of Ethics )

B1 Reglement Gedragscode Register IT-Auditors ( Code of Ethics ) INHOUDSOPGAVE Artikel Vereisten 100.1 t/m 21 Integriteit 110.1 t/m 3 Objectiviteit 120.1 t/m 2 Deskundigheid en zorgvuldigheid 130.1 t/m 7 Geheimhouding 140.1 t/m 8 Professioneel gedrag 150.1 t/m 2 TOEPASSINGSGERICHTE

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie?

Security manager van de toekomst. Bent u klaar voor de convergentie? Security manager van de toekomst Bent u klaar voor de convergentie? Agenda Introductie Convergentie - De rol en positie van Security in beweging - Wat zien we in de praktijk? - Waar gaat het naar toe?

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

InfoPaper ǀ Maart Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit

InfoPaper ǀ Maart Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit InfoPaper ǀ Maart 2017 Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit INLEIDING Steeds meer organisaties in de verzekeringsbranche innoveren met datagestuurde-toepassingen en de mogelijkheden van Big Data.

Nadere informatie