Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag oktober 2006 september 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag oktober 2006 september 2007

2

3

4 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten en Programma s Strategische keuze: Meer focussen op een beperkter aantal thema s Strategische keuze: Het versterken van de samenhang tussen de projecten in binnen- en buitenland Strategische keuze: Scouten en stimuleren van veelbelovende nieuwe initiatieven Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren De programma s Samenwerkingsverbanden en netwerken Fonds op naam 15 3 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Marketing, Communicatie en Fondsenwerving Strategische keuze: Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen revitalisering scholenactie Strategische keuzes: Ontwerpen van meerjaren marketingcommunicatiestrategie en verdere diversificatie van inkomsten Werkzaamheden en resultaten afgelopen jaar Overige fondsenwervende activiteiten Marktonderzoeken Voorlichting en communicatie Pekoenja Bedrijfsvoering 22 4 Belanghebbenden 23 5 Personeel en organisatie Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren Strategische keuze: Strategische samenwerkingsverbanden aangaan Personeel Organisatie Overig 27 6 Risicomanagement 28 7 Bestuur/directie en Raad van Toezicht 29 8 Vooruitblik 31

5 9 Financiën Resultaat: bedrag beschikbaar voor de doelstelling Besteed aan de doelstelling Toerekenen van de kosten Salariskosten directie Vergoeding kosten leden van de Raad van Toezicht Financiële uitgangspunten en beleggingsbeleid Kasstroomoverzicht Begroting 1 oktober september Meerjarenoverzicht baten en lasten 44 Jaarrekening boekjaar oktober september Accountantsverklaring 54 Samenstelling commissies 55 Bureau per 30 september

6 2 Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen Op weg naar het jubileumjaar 2008 (60 jaar scholenactie!) presenteren wij met plezier het verslag over de werkzaamheden in het boekjaar dat loopt van 1 oktober 2006 tot en met 30 september In het afgelopen jaar heeft Stichting Kinderpostzegels Nederland weer honderdduizenden kinderen van basisscholen in Nederland voorgelicht over de situatie van kinderen in moeilijke omstandigheden en hen gestimuleerd om zich in te zetten voor deze kinderen. We prijzen ons gelukkig dat zo n kinderen hieraan gehoor gaven en huis aan huis gingen met kinderpostzegels en kaarten. In het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels hierdoor weer vele kinderen en jongeren hulp en ondersteuning kunnen laten bieden door onze partnerorganisaties in Nederland, in Oost-Europa en in ontwikkelingslanden. Dat deden wij binnen de volgende programma s: Recht op onderwijs Recht op volwaardig burgerschap Recht op bescherming en veiligheid Recht op gezonde ontwikkeling. In totaal werd door de inzet van de Kinderpostzegelgelden hulp en ondersteuning geboden aan ruim kinderen en jongeren. Een resultaat waar wij als organisatie met tevredenheid op kunnen terugzien! In het jaarverslag is te lezen hoe die hulp werd geboden en hoe het budget over de vier programma s en de verschillende gebieden is verdeeld. Ook als fondsenwervende organisatie heeft Kinderpostzegels in het afgelopen jaar grote stappen gezet. Met volle inzet van de medewerkers en onder de stimulerende leiding van het management is de revitalisering van de scholenactie, onze grootste inkomstenbron, van start gegaan. Daarnaast zijn nieuwe fondsenwervende concepten geïntroduceerd. Lees hierover in dit jaarverslag! Kinderpostzegels is een organisatie die bekend en gewaardeerd is bij het publiek en die alom vertrouwen geniet. Dit biedt ons een goede basis om ons verder te ontwikkelen, en verplicht ons ook om kwaliteit te blijven leveren en in alle openheid ons werk te doen. Als organisatie staan wij midden in de samenleving. Wij onderhouden contacten met kinderen, scholen, leerkrachten, projectorganisaties, de overheid en met vele anderen. Daarover kunt u lezen in het hoofdstuk Belanghebbenden. Uiteraard treft u in dit jaarverslag ook aan: financiële en bestuurlijke informatie, en informatie over personeel en organisatie. Het jaarverslag eindigt met een vooruitblik voor het jaar 2007/2008 en een begroting. Wij wensen u veel leesplezier. De directie van Stichting Kinderpostzegels Nederland Nelleke Bakkeren-Voogt Ineke van Winden

7 3 I Inleiding - visie, missie en strategische keuzes De statutaire doelstelling van Stichting Kinderpostzegels Nederland luidt als volgt: 'Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft ten doel steun te bieden aan natuurlijke en rechtspersonen: die in Nederland in het kader van de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg bemoeiingen hebben met en hulp bieden aan jeugdigen wier ontwikkeling op enigerlei wijze bemoeilijkt of bedreigd wordt dan wel werkzaamheden verrichten, gericht op het bevorderen van ontwikkelings-mogelijkheden van jeugdigen. die buiten Nederland, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, werkzaam zijn op de terreinen die genoemd worden in de vorige alinea. De stichting heeft tevens ten doel de bevordering van de jeugdzorg en de belangen van instellingen op dit gebied door opinie- en beeldvorming, onderzoek, het geven van adviezen en alle andere activiteiten in de ruimste zin van het woord die tot het doel kunnen bijdragen; zij tracht dit te bereiken door opinievorming en actie. De stichting tracht dit doel te bereiken door: het verkopen en het bevorderen van de verkoop van door de bevoegde autoriteiten uitgegeven kinderpostzegels; het uitgeven, verkopen en bevorderen van de verkoop van wenskaarten en/of andere goederen, door de verkoop waarvan het doel van de stichting kan worden bevorderd; alle andere legale middelen.' De visie en missie van Stichting Kinderpostzegels Nederland werden begin 2006 opnieuw geformuleerd. Visie Wij zijn er van overtuigd dat veel kinderen met onze hulp zelf kunnen bijdragen aan oplossingen voor hun eigen problemen en die van andere kinderen. Kinderen leren daardoor te vertrouwen op eigen kracht, wat een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling tot volwaardige burgers, die hun bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Het ontbreekt veel kinderen in deze wereld aan een veilige leefomgeving. Ze hebben daarom extra hulp en bescherming nodig. Wij zetten ons in voor kinderen die onze steun nodig hebben opdat ze zich persoonlijk goed kunnen ontwikkelen, een recht dat vastgelegd is in het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Missie Kinderpostzegels maakt kinderen en jongeren in Nederland bewust van de situatie van kinderen en jongeren in een achterstandspositie en stimuleert ze om actief te worden voor deze leeftijdsgenoten. Het motto van Kinderpostzegels is: voor kinderen door kinderen. Door advies en financiering versterkt Kinderpostzegels partnerorganisaties in binnen- en buitenland die kinderen en jongeren in een achterstandspositie stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven op een wijze die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Waar de omstandigheden het nemen van eigen verantwoordelijkheid door kinderen en jongeren belemmeren, ondersteunt Kinderpostzegels ook zorggerichte en beschermende projecten. Kinderpostzegels stelt zich klantgericht, open en dienstverlenend op en steunt vanuit haar expertise kansrijke, innovatieve maatschappelijke initiatieven. Kinderpostzegels legt nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren en te komen tot duurzame oplossingen.

8 4 Kinderpostzegels werft op verantwoorde wijze fondsen, onder andere door het organiseren van acties waarbij kinderen producten verkopen ten bate van andere kinderen. Strategische keuzes Visie en missie werden vertaald in een aantal strategische keuzes: 1. Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen revitalisering scholenactie 2. Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren 3. Meer focussen op een beperkt aantal thema s 4. De samenhang tussen de projecten in binnen- en buitenland versterken 5. Strategische samenwerkingsverbanden aangaan 6. Visie en missie e.d. bekend maken ontwerpen van meerjaren-marketingcommunicatiestrategie 7. Verdere diversificatie van inkomsten doorvoeren 8. Contact met kinderen en jongeren benutten 9. Veelbelovende nieuwe initiatieven scouten en stimuleren 10. Nieuwe producten ontwikkelen. Hierop wordt in de hoofdstukken 2, 3 en 5 nader ingegaan. Het beleid en de activiteiten in de periode 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 In dit jaarverslag wordt uiteengezet hoe de mensen van Kinderpostzegels in het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van een groot aantal van de strategische keuzes en welke activiteiten daarnaast zijn verricht. Dat gebeurde met grote inzet, met veel enthousiasme en met vereende krachten. De organisatie zette en zet zich in voor een goede toekomst van de kinderen op deze wereld en gelooft in de kracht van kinderen en die van haar partners in de samenleving.

9 5 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten en Programma's In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het afgelopen jaar vorm en inhoud is gegeven aan de strategische keuzes. Daarnaast wordt uiteengezet wat er gebeurd is met onze programma s. 2.1 Strategische keuze: Meer focussen op een beperkter aantal thema s In 2006 heeft Kinderpostzegels de strategische keuze gemaakt om meer te focussen op een beperkter aantal thema s. In de organisatie bestond de behoefte aan meer concentratie teneinde te komen tot een heldere profilering en de opbouw van verdere expertise op onze prioritaire thema s. De wat zwaardere problematiek heeft hierbij onze prioriteit. Deze keuze is niet nieuw aangezien Kinderpostzegels altijd al projecten gesteund heeft die gericht zijn op grote problemen. Een voorbeeld hiervan is het grote aantal projecten door de jaren heen gericht op het tegengaan van kindermishandeling. Nieuw dit jaar was de overheveling van onze projecten gericht op kinderen met een handicap in Nederland per 31 januari In goed overleg met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) worden dergelijke projecten sinds die tijd naar hen doorverwezen. We hebben deze keuze gemaakt omdat we vinden als organisatie inmiddels onvoldoende meerwaarde te hebben in deze sector, gezien het feit dat veel collega organisaties zich al op deze doelgroep richten. In het kader van verdere concentratie hebben we ook nog enkele andere keuzes gemaakt. We ondersteunen minder projecten met een hoog recreatief gehalte voor kinderen in de jeugdzorg. Een deel hiervan verwijzen we door naar het Nationaal Fonds Kinderhulp. Op de Nederlandse Antillen financieren we alleen nog projecten die vallen onder het programma Bescherming en Veiligheid en projecten die werken aan bewustwording ten aanzien van de Rechten van het Kind. Deze keuze is ingegeven door het feit dat Kinderpostzegels specifieke expertise heeft op dit vlak en er voor andere onderwerpen via het samenwerkingsverband van de Samenwerkende Fondsen op de Antillen en Aruba voldoende financiën beschikbaar zijn. 2.2 Strategische keuze: Het versterken van de samenhang tussen de projecten in binnenen buitenland Kinderpostzegels financiert programma s in het binnenland en in het buitenland. Wij vinden het belangrijk om verbindingen te leggen tussen projecten die zich in verschillende landen en/of werelddelen afspelen. Dit is immers een manier om mensen en organisaties van elkaar te laten leren en nieuwe inzichten te laten ontwikkelen. Het werken aan deze verbindingen is een strategische keuze. Drie voorbeelden van projecten die erop gericht zijn om dergelijke verbindingen tot stand te brengen zijn: de jongerenuitwisseling, de oprichting van het Better Care Network Netherlands en de uitwisseling tussen partnerorganisaties in Brazilië en Angola.

10 6 De jongerenuitwisseling In het najaar van 2006 vond een jongerenuitwisseling naar India plaats. Twaalf Nederlandse jongeren uit jeugdzorginstellingen dompelden zich ruim twee weken onder in het leven van Indiase leeftijdgenoten. Ze reisden naar Bangalore om hun horizon te verbreden, kinderen uit ontwikkelingsprojecten te ontmoeten, levensvisies uit te wisselen en inspiratie op te doen. Alle deelnemers waren afkomstig uit projecten van Kinderpostzegels. De jongeren bezochten tijdens de uitwisseling uiteenlopende kinderprojecten in Bangalore en op het Indiase platteland. Ruben (17 jaar): Ik hoorde dat sommige kinderen broers of zussen hebben die de hele dag op het land werken. Dat vind ik niet kunnen. Dat is veel te zwaar. Net als in een fabriek werken of aan een weefgetouw. Ik vind dat kinderen naar school moeten kunnen. Als ik terug in Nederland ben, ga ik eerst mijn opleiding om schilder te worden afmaken. Maar daarna ga ik doorleren. Ik weet nu hoe belangrijk dat is. Het is zonde om de kansen die ik krijg niet te gebruiken. Ik heb me ook voorgenomen om terug in Nederland minder te zeuren over het eten op de groep. Hier mag je blij zijn als je eten hebt. Ook werkten de jongeren samen met hun Indiase leeftijdgenoten vijf dagen lang in dans/theaterworkshops intensief toe naar twee voorstellingen. Zes masters en juniors van het ISH Instituut uit Amsterdam reisden mee naar India om de jongeren daarvoor de juiste vaardigheden en technieken bij te brengen. De performers van ISH lieten zich inspireren door de Indiase cultuur en dansstijlen. Het Better Care Network Netherlands Kinderpostzegels is een van de initiatiefnemers van de oprichting van het Better Care Network Netherlands (BCN). Dit is een netwerk van meer dan tien organisaties in Nederland dat tot doel heeft om via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Het netwerk wil dit doen door goede ervaringen en methodieken waar dan ook ter wereld met anderen te delen en zó de toepassing in andere landen en regio s te bevorderen. De opvang voor kinderen moet zo dicht mogelijk aansluiten bij een verantwoorde, bij voorkeur familiale setting, en de specifieke wensen van de betreffende kinderen. Het Better Care Network Netherlands is gelieerd aan het Internationale Better Care Network dat gecoördineerd wordt vanuit New York. De Nederlandse tak van dit netwerk vertaalt internationale voorbeelden naar Nederland en Nederlandse organisaties en vice versa. De uitwisseling Brazilië en Angola Kinderpostzegels bracht twee jaar geleden partnerorganisaties uit Angola en Brazilië met elkaar in contact via het uitwisselingsproject Programa de Intercambio Brasil-Angola (PIBA). De bedoeling van dit vierjarige project is om van elkaar te leren. Hoe gaan de Angolezen om met de rechten van kinderen? Wat doen de Braziliaanse organisaties aan informeel onderwijs? Sinds 2005 vinden er zo mogelijk twee uitwisselingsbezoeken per jaar plaats. Voor beide partijen is dit een interessant project. Alexandra, een medewerker van Roda Viva (de organisatie die het project vanuit Rio de Janeiro coördineert aan de Braziliaanse kant): Dit project is voor ons een fantastische kans om met elkaar in gesprek te komen. We hebben veel gemeen door onze historische achtergrond. Maar er zijn ook grote verschillen, aldus leidinggevende Claudia. In Brazilië hebben we al een wat langere traditie van projecten voor kinderen en jongeren in achterstandsituaties. In Angola is het allemaal nog vrij pril. Vanuit de samenleving en het bedrijfsleven zijn er in Angola nog weinig initiatieven die opkomen voor de rechten van kinderen. Toch hebben de Angolezen op sommige gebieden een voorsprong. Bijvoorbeeld psychologische opvang voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Door de oorlogsgeschiedenis van Angola krijgen veel hulporganisaties daar te maken met kinderen met geweldstrauma s. Angolese organisaties hebben hun aanpak daarop afgestemd. Hier in Brazilië hebben de meeste kinderen uit de krottenwijken ook geweldstrauma s. Bijvoorbeeld door de drugsoorlogen, door het geweld van de politie, schietpartijen, verdwaalde kogels. Maar omdat wij dat als een 'normale' situatie zijn gaan beschouwen, hebben de meeste organisaties in Brazilië daar niet zo n aandacht voor. Ik denk dat we op dat punt heel wat van de Angolezen kunnen leren.'

11 7 2.3 Strategische keuze: Scouten en stimuleren van veelbelovende nieuwe initiatieven Er zijn twee manieren om projecten te financieren. Op de eerste plaats ontvangen we vanzelf veel projectaanvragen omdat aanvragers ons kennen en hun aanvraag bij ons indienen. Daarnaast signaleren we als organisatie dat er maatschappelijke problemen zijn die nog te weinig bestreden worden. In dat geval gaan we proactief aan de slag door gesprekken aan te gaan met deskundigen en door vervolgens nieuwe kansrijke initiatieven uit te lokken en te stimuleren. Projectsecretarissen besteden hieraan ruim 10% van hun werktijd. We zijn onder andere actief aan de slag gegaan met: de preventie en aanpak van kindermishandeling (inclusief meisjesbesnijdenis) alternatieve vormen van zorg (zie het Better Care Network) de aanpak van problematiek rondom talibé s (leerlingen van Koranschooltjes) in West Afrika. Het Proefprocessenfonds Kinderpostzegels heeft samen met Defence for Children International NL het initiatief genomen tot het in het leven roepen van een proefprocessenfonds. Vanuit dit fonds wordt door Kinderpostzegels een bedrag per te voeren proces ter beschikking gesteld. Met deze ondersteuning kunnen schendingen van de Rechten van het Kind binnen het Nederlandse justitie apparaat aan de kaak worden gesteld. Vanuit het individuele geval van een kind wiens rechten worden geschonden kan via een proefproces jurisprudentie worden ontwikkeld waar uiteindelijk grotere groepen kinderen die in overeenkomstige situaties verkeren van zullen profiteren. Zo is er afgelopen jaar een proefproces gevoerd over de rechten van asielzoekerkinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven. Dit proces is nog niet afgerond. Per jaar wordt er maximaal aan het proefprocessenfonds betaald. 2.4 Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren Kwaliteit van de projecten en het werk is vanzelfsprekend van groot belang voor Kinderpostzegels. Het systematisch meten van de resultaten van ons werk heeft daarom ook de nodige aandacht gekregen in het afgelopen boekjaar. Elk project wordt beoordeeld op relevantie en kwaliteit. Kinderpostzegels behandelt een groot aantal projecten per jaar. Het systematiseren van alle project-resultaten en het verwerken ervan tot een overzichtelijk geheel is daardoor zeer arbeidsintensief, mede doordat het huidige projectregistratiesysteem hierin tekortschiet. Daarom zijn we het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een geschikt nieuw programma. In het komende jaar zal dit leiden tot de introductie van een systeem waarin de monitoring van de projectuitvoering en de resultaten per programma op veel geavanceerder wijze systematisch in beeld gebracht worden. 2.5 De programma s De doelstelling voor het projecten- en programmawerk is het verbeteren van de positie van kinderen in moeilijke omstandigheden in het Koninkrijk der Nederlanden, Midden- en Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Stichting Kinderpostzegels Nederland werkt vanuit de kinderrechtenbenadering. De projecten zijn ondergebracht in de volgende programma s: 1. Recht op onderwijs 2. Recht op volwaardig burgerschap 3. Recht op bescherming en veiligheid 4. Recht op gezonde ontwikkeling.

12 8 Programma 1 Recht op onderwijs In grote delen van de wereld is het nog lang geen vanzelfsprekendheid dat ieder kind naar school gaat. Sommige kinderen moeten bijvoorbeeld werken om een inkomen te verdienen voor zichzelf of voor de gezinsleden. Andere kinderen zijn gehandicapt en hen ontbreekt het aan adequate scholing die rekening houdt met hun handicap. Daarnaast kunnen er nog tal van andere redenen zijn die kinderen belemmeren hun recht op onderwijs te verzilveren. Het doel van het programma Recht op onderwijs is om kinderen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen en te helpen zichzelf te ontwikkelen door middel van adequate basic education de omgeving van kansarme kinderen te ondersteunen teneinde kinderen onderwijs te laten volgen meer ruimte en mogelijkheden bewerkstelligen voor kansarme kinderen binnen het reguliere onderwijssysteem. In het afgelopen jaar zijn er 77 projecten gefinancierd die onder dit programma vallen voor een totaalbedrag van Een groot deel van deze projecten wordt bekostigd uit de subsidie van de overheid onder het 'TMF-programma' voor basic education. Met dit programma bereikten we kinderen. Ook hebben ruim leraren op reguliere scholen training gevolgd om de kinderen in een achterstandspositie adequater onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast is gebleken dat de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kind sterk is verbeterd dankzij het programma. Meer dan ouders zijn op de een of andere wijze concreet en actief betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Van onze partnerorganisaties is 80% actief betrokken bij lobby activiteiten richting overheid. Solidariedade para o Desenvolvimento da Infância (SDI) in Angola Dit project is gericht op 50 meisjes in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, veelal afkomstig uit ontwrichte gezinnen in de wijk Coreia van de hoofdstad Luanda. De meisjes hebben geen of een lage opleiding. Ze zijn sociaal verwaarloosd door hun families en lopen het risico in de criminaliteit of de prostitutie te belanden. Het project biedt kortlopende beroepstrainingen onder andere in de vakken informatica en koken en bakken. Tevens biedt het psychosociale begeleiding en voorlichting over gezondheidszorg, seksualiteit en HIV/Aids alsmede ondersteuning en bemiddeling bij het vinden van werk na afronding van de beroepstrainingen. Het project werkt samen met zowel het Ministerie van Sociale Zaken als het Ministerie van Arbeid. SDI is een lerende organisatie die veel initiatieven ontplooit. Disability Development Services Pursat (DDSP) in Cambodja Het project richt zich op onderwijs aan kinderen met een handicap in de provincie Pursat. Er wordt onderscheid gemaakt naar de soort handicap en de benadering die hiervoor het meeste effect zal sorteren. Het project is bijvoorbeeld voor kinderen met lichte handicaps die een reguliere school bezoeken, dove kinderen die een speciale dovenklas op een reguliere school bezoeken, kinderen met een verstandelijke handicap waarvoor een nieuwe speciale klas op een reguliere school is opgezet en kinderen met ernstige meervoudige handicaps (merendeels spastisch) die speciaal onderwijs krijgen op de locatie van DDSP. Een outreach team van leraren legt regelmatig huisbezoeken af bij kinderen die niet naar school gaan of op school moeilijkheden ervaren. De kinderen worden ondersteund met counseling en lesmaterialen, ouders met hulp bij het opzetten van inkomensgenererende activiteiten en leraren worden getraind. Er worden diensten aangeboden als home-based fysiotherapie en er worden oogmetingen en doorverwijzingen gedaan. Er wordt genetwerkt met het nationale overheidsprogramma voor inclusief onderwijs; DDSP heeft zelfs een kantoor in het gebouw van het lokale overheidsdepartement.

13 9 Scholen en ouders worden ondersteund met counseling, materialen en vervoer. Kinderen met ernstige meervoudige handicaps komen eens per week met hun verzorgers naar het centrum voor revalidatie- en onderwijsactiviteiten, speltherapie, counseling en levensvaardigheden, terwijl hun ouders eveneens counseling krijgen en follow-up via huisbezoeken. Daarnaast krijgen alle ouders de mogelijkheid via een kleine steunbijdrage een inkomensgenerende activiteit op te starten, hoewel de effectiviteit daarvan nog verbeterd moet worden. Leraren zijn getraind in nieuwe creatieve lesmethodes. Vrijwel alle kinderen met een handicap die men in samenwerking met de overheid heeft geïdentificeerd zijn inmiddels doorgestroomd naar het reguliere onderwijs of opgenomen in het speciaal onderwijsprogramma van DDSP. Alle kinderen tonen een verbetering in fysieke en psychische gezondheid. De kinderen met een handicap in Pursat worden thuis beter ondersteund. Ze worden op school minder gepest en ervaren minder discriminatie in de gemeenschap. Romano Centro in Bosnië-Herzegovina Kinderpostzegels steunt het Romano Centro in Zenica bij hun educatieprogramma. Een van de gebruikers van het centrum is Adnan. Zijn begeleider zegt het volgende over Adnan: 'Door naar het Romano Centro te komen krijgt Adnan het gevoel dat hij ergens thuishoort, dat iemand om hem geeft, en dat er elke dag iets nieuws en interessants te doen is. Hij ziet de activiteiten als een soort schoolomgeving, het geeft hem het gevoel van een dagelijkse schoolroutine - die hij had voordat hij werd teruggebracht naar Bosnië-Herzegovina. Adnan wil graag voor een hele lange tijd deel uitmaken van deze groep.' Programma 2 Recht op volwaardig burgerschap Participeren in de maatschappij, meepraten en meebeslissen maakt weliswaar een integraal onderdeel uit van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, maar er valt nog veel werk te doen in de wereld om dit te verwezenlijken. Het is daarom belangrijk om kinderen en jongeren in staat te stellen om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Niet alle kinderen en jongeren hebben een gelijke start in het leven. Sommigen groeien op met fysieke of sociaal maatschappelijke beperkingen waardoor ze in een achterstandspositie zitten. Zij hebben daarom behoefte aan extra ondersteuning. Foto: Leo Erken Doel van het programma Recht op volwaardig burgerschap is om kinderen en jongeren te faciliteren om volwaardig in de maatschappij te participeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ze in huiswerkklassen te helpen om beter te presteren of door ze nieuwe vaardigheden te leren zodat ze zich beter kunnen presenteren. Het gaat hier om kinderen die zonder die extra inspanning die mogelijkheid niet zouden hebben. Onder dit programma vallen ook projecten die gericht zijn op jeugdparticipatie, het versterken van sociale cohesie, het werken met vluchtelingen en asielzoekerkinderen en het werken aan andere problemen met minderheden en gehandicapte kinderen in het buitenland. In totaal zijn er in het afgelopen boekjaar 92 projecten gefinancierd ter waarde van Met deze projecten hebben we circa kinderen bereikt. Stichting Formaat Een van deze projecten wordt uitgevoerd door de Stichting Formaat, een organisatie die al jarenlang wordt gesteund door Kinderpostzegels. Deze stichting houdt zich bezig met participatief drama ten behoeve van bewustwording en vorming ten aanzien van herkenbare problemen en dilemma s waar kinderen en jongeren mee kampen. Formaat stelt thema s aan de orde als racisme, pesten, integratie, inburgering, geweld, vijandbeelden en intolerantie. Formaat stimuleert jonge mensen tot het nemen van medeverantwoordelijkheid en volwassenen om jongeren die kans te geven. Zij werken met scholen en jeugdinstellingen. Jongeren op scholen voor speciaal onderwijs en jongeren in justitiële jeugdinstellingen vormen de doelgroep van de in totaal bijna 70 voorstellingen

14 10 die Formaat heeft verzorgd. In totaal zijn enkele duizenden jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bereikt met dit project. De gemiddelde leeftijd lag rond jaar. De voorstellingen gaan vergezeld van een begeleidings-traject met een 7-stappenplan waarmee de instellingen voorbereid worden op de voorstelling en handvatten krijgen om na de voorstelling met het thema verder te werken. Een nieuw element is de samenwerking met gemeenten. Formaat wil de ideeën van leerlingen bundelen en aanbieden aan colleges van B &W. In antwoord op de vraag of er iets is veranderd op school door de voorstelling antwoordt Selley van een school in Vlaardingen: 'Ik denk het wel, iedereen doet normaal tegen elkaar sinds maandag'. Pekoenja Een speciaal onderdeel van Kinderpostzegels is het jongerenfonds Pekoenja. Pekoenja valt inhoudelijk onder het programma Recht op volwaardig burgerschap. Pekoenja wil jongeren in Nederland stimuleren en faciliteren als zij iets voor andere jongeren en/of hun omgeving willen betekenen. Het fonds zelf is een echt 'voor jongeren door jongeren'-programma. Een team van acht Pekoenja-assistenten (tussen de 16 en 22 jaar) speelt een leidende rol in het beoordelen van de subsidie-aanvragen en de toekenning van subsidie. De assistenten worden aangestuurd en begeleid door de coördinator van Pekoenja. Jongeren in Nederland kunnen bij Pekoenja een financiële aanvraag indienen voor projecten die gericht zijn op integratie, voorlichting, werken aan talenten/vaardigheden en belangenbehartiging/activering. Het gaat om kleinschalige aanvragen met een maximum bedrag van In het afgelopen boekjaar zijn er in aanvulling op bovengenoemde aantallen in het programma Recht op volwaardig burgerschap 70 Pekoenja projecten goedgekeurd ter waarde van in totaal ruim Met de activiteiten zijn ruim jongeren bereikt. Een voorbeeld van een Pekoenjaproject is een groep jongeren uit Boxmeer die een excursie hebben gehouden naar een moskee, een joodse synagoge, een klooster en een Tibetaanse tempel. Aanleiding voor het project waren onenigheden op school en op straat tussen diverse groepen jongeren, vaak veroorzaakt door verschil in culturele achtergrond. Door lezingen, gesprekken met elkaar en het bezichtigen van deze gebedshuizen krijgen zij informatie en hopelijk begrip en respect voor andere geloven en anders-gelovigen. Pekoenja financierde dit project in zijn geheel met Aan de excursie deden 30 jongeren mee. Een van hen: 'Ik wist niet zoveel af van andere geloven dan het mijne (de Islam), maar eigenlijk zijn er best veel overeenkomsten. We willen toch allemaal hetzelfde bereiken met ons geloof. Ik heb er leuke vrienden aan over gehouden'. Ook worden met geld van Pekoenja veel theaterprojecten gefinancierd, waarin jongeren door zelf actief te participeren, zich bezighouden met thema s zoals huiselijk geweld, veilig vrijen, alcoholgebruik, homoseksualiteit, aids en zinloos geweld. Programma 3 Recht op bescherming en veiligheid Recht op bescherming is een van de basisrechten uit het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Toch groeien veel kinderen wereldwijd op in onveilige omstandigheden. Hierin zitten veel gradaties. Misbruik, kindermishandeling en kinderhandel zijn misschien wel de ergste vormen van onveiligheid. Daarnaast zijn er ook tal van andere onveilige situaties voor kinderen, bijvoorbeeld omdat ze gepest worden of omdat ze onvoldoende gewapend zijn tegen de uitdagingen op internet.

15 11 Doel van het programma Recht op bescherming en veiligheid is om kinderen een huiselijke en maatschappelijke omgeving te bieden waarin ze veilig kunnen opgroeien in staat te stellen om talenten, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die hen helpen om sterker in het leven te staan. In het kader van dit programma zijn dit jaar 94 projecten gefinancierd ter waarde van Voorbeelden van projecten die onder dit programma vallen zijn de strijd tegen kindermishandeling, pesten, (seksuele) uitbuiting, relatiegeweld onder jongeren, hulp bij gezins- en opvoedingsproblemen en beperking van de gevaren van blootstelling aan mediageweld. Ook de problematiek van straatkinderen, zwerfjongeren, aidswezen en tienermoeders valt onder dit programma. In het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels een grootschalig project ontwikkeld dat is gericht op de bestrijding van kindermishandeling onder groepen waar relatief veel risico hierop bestaat en die doorgaans moeilijk bereikt worden door de reguliere hulpverlening. Dit project beslaat een periode van drie jaar. Met de door ons gesteunde projecten zijn tussen de en kinderen bereikt. Voor deze kinderen is de leefomgeving het afgelopen jaar veiliger geworden. Bijvoorbeeld omdat ze minder gepest worden, omdat ze ondergebracht zijn in een pleeggezin, omdat hun ouders meegedaan hebben aan projecten tegen geweld etc. Stichting De Ster Het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Sterkampen. Deze kampen zijn voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die om wat voor reden dan ook onzeker zijn en (daarom) gepest worden of juist de pester zijn. Doel van een kampweek is dat de kinderen uit hun isolement gehaald worden, assertiever worden, meer zelfvertrouwen krijgen, gestimuleerd worden in het opdoen van sociale contacten en dat er gewerkt wordt aan hun lichaamshouding. In totaal hebben over het genoemde jaar 7 kampweken plaatsgevonden en 7 terugkomdagen. Hieraan namen 180 kinderen deel en 360 ouders. Zowel de ouders als de kinderen waren laaiend enthousiast. Ook uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de kampen een positieve uitwerking hebben op onzekere kinderen. De kinderen zijn zowel op de korte (zes weken na het kamp) als op de lange (een half jaar na het kamp) termijn beduidend minder angstig in sociale situaties. Daarnaast voelen zij zich sociaal meer geaccepteerd, hebben zij meer zelfvertrouwen en minder sociale problemen en trekken zij zich minder terug uit groepen. De uitvoerende organisatie Stichting de Ster is na enkele jaren van ondersteuning een heel eind op weg om zonder subsidie van particuliere fondsen verder te gaan. Enkele reacties van ouders: 'Mijn dochtertje zal nooit een extravert mens worden, maar ze durft nu in ieder geval iets opener te zijn naar anderen. En ze maakt sinds Sterkamp oogcontact! Dat is voor haar (en ons) echt een doorbraak!' 'Lieve organisatie, ik vind het echt ongelooflijk om elke dag weer te zien hoe mijn kind gegroeid is door Sterkamp.' 'Mijn zoon is een stuk minder impulsief geworden. Vroeger kon hij nogal doorslaan en dan enorm tekeer gaan. Ik zie duidelijk verschil. Hij reageert nu een stuk bedachtzamer, met name in conflictsituaties.' Asociacion La Amistad in Nicaragua is een voorbeeld van een project in het buitenland. Deze organisatie voert een beleid dat beoogt: de situatie van commerciële seksuele uitbuiting, waaraan kinderen in Matagalpa blootstaan, zichtbaar te maken methodieken te ontwikkelen voor preventie en directe hulpverlening. Het project legt veel nadruk op het lobbyen bij de lokale overheid om beleid te ontwikkelen om uitbuiting te voorkomen. Het project heeft de volgende resultaten geboekt: In 2006 heeft men zich gericht op 35 kinderen die werken op markten of busstations, plekken waar ook vaak van ze wordt verwacht dat ze voor geld seks bedrijven

16 12 met volwassenen. Deze kinderen zijn begeleid door een psycholoog in individuele sessies en groepssessies. Daarnaast is een groepje van hen getraind in communicatie met de bedoeling dat zij zelf voor hun rechten opkomen en uitleg kunnen geven over de risico s van seksuele uitbuiting. Ze doen dat via een radioprogramma en bij verschillende gelegenheden. Ook de ouders worden begeleid en getraind. Met steun van een EU-programma wordt daarnaast medische zorg en voorlichting verleend. In een jaar tijd zijn er bovendien 4 specifieke doelgroepen getraind: 20 officieren van justitie, 20 beleidsmedewerkers van de gemeente, 25 psychologen die in dienst zijn van de gemeente en 25 mensen die actief zijn binnen wijkorganisaties. Ook zijn 32 bezoeken afgelegd aan verschillende overheidsinstellingen om voorlichting te geven over het thema en het werk van La Amistad. De bedoeling van al deze contacten is te komen tot een 'systeem van speciale bescherming' waarbij verschillende instanties en wijkorganisaties moeten samenwerken in de bestrijding van seksuele uitbuiting. Programma 4 Recht op gezonde ontwikkeling Niet alle kinderen groeien op in gezonde omstandigheden. Sommige kinderen wonen in gezinnen waar sprake is van een ongezonde levensstijl en kampen met ernstig overgewicht. Alcoholisme of andere vormen van verslaving, ongezonde consumptiepatronen en dergelijke bieden kinderen onvoldoende mogelijkheden om gezond op te groeien. Sommige kinderen hebben vanwege specifieke handicaps of problemen met hun gezondheid of binnen het gezin speciale aandacht nodig om ondanks hun specifieke problematiek toch een gezond leven te leiden. Doel van het programma Recht op gezonde ontwikkeling is om kinderen zoveel mogelijk de kans te bieden gezond en evenwichtig op te groeien. Dit betekent aandacht voor kinderen die zonder speciale inspanningen het risico lopen op te groeien met een ongezonde levensstijl of in een ongezonde leefsituatie. Onder dit programma vallen projecten die gericht zijn op eetproblemen en het voorkomen van ziektes, verslavingen en psychische problemen. In het jaar 2006/2007 werden 44 projecten goedgekeurd ter waarde van Met deze projecten zijn ongeveer kinderen bereikt. Deze kinderen hebben nu de beschikking over veilige speelgelegenheid of andere geschikte recreatiemogelijkheden. Of ze zijn zich bijvoorbeeld bewust geworden van een gezondere leefstijl. Een apart onderdeel van dit programma zijn de activiteiten van het Vakantiefonds van Kinderpostzegels. Dit fonds biedt kinderen de mogelijkheid om ondanks hun handicap toch een leuke schoolvakantie mee te maken. Een vakantietoeslagregeling is ook mogelijk voor vluchtelingenkinderen. Aan het Vakantiefonds is besteed. In totaal hebben kinderen, afkomstig van 70 verschillende instellingen, gebruik gemaakt van de Vakantiefondsregeling. Stichting Voorkom Deze stichting is werkzaam op het terrein van de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Ze legt zich vooral toe op het verzorgen van preventieprojecten op zowel scholen voor basis- als voortgezet onderwijs. Kinderpostzegels heeft bijgedragen aan het voorlichtingsprogramma gericht op het voorkomen van het gebruik van genotmiddelen. Behalve de preventielessen zelf wordt ook aandacht geschonken aan de instructie en de begeleiding van docenten en ouders van leerlingen. Op jaarbasis verzorgt de organisatie ruim preventielessen waarmee een veelvoud aan jongeren wordt bereikt in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Een medewerker van Kinderpostzegels woonde een les bij. Zij tekende het volgende commentaar op uit de mond van een leerling: 'Ik vind het best lekker om breezers te drinken tijdens het stappen. Soms drink ik ook meer dan dat ik eigenlijk van plan was, maar dan denk ik dat het toch niet zoveel uitmaakt. Het verhaal van A. bij ons in de klas heeft me laten zien dat ik soms wel wat beter mag nadenken.'

17 13 Gradiska in Bosnië-Herzegovina Kinderpostzegels steunt in Gradiska, een vrij afgelegen gebied in het noorden van het land, een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met een handicap. Deze gezinnen leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Ze kampen met een gebrek aan goede informatie en deskundige begeleiding waardoor de handicap van hun kind een sterke weerslag heeft op de hele familie. Door het project worden 80 ouders geïnformeerd over hoe de familie en het kind met een handicap een gezonder en beter familieleven kunnen leiden. Er wordt niet alleen gewerkt met informatieoverdracht, tevens worden er diverse fysiotherapeutische en recreatieve activiteiten met kinderen ondernomen. Tot slot is er ook aandacht voor de integratie van kinderen met een handicap in de lokale gemeenschap. Recent organiseerde de vereniging een fondsenwervend concert, waarvoor inwoners een kaartje kochten. Dit leverde de organisatie bijna op. Schematische weergave van bestedingen Recht op onderwijs Recht op volwaardig burgerschap Recht op bescherming en veiligheid Recht op een gezonde ontwikkeling Voor een specificatie van de bestedingen: zie pagina 35 e.v. Commissies Projecten en Programma s Aanvragen voor financiering boven het stafmandaat ( binnenland, voor de commissie Internationale Samenwerking) werden ter besluitvorming dan wel advisering als gebruikelijk voorgelegd aan een van de vijf commissies van onafhankelijke deskundigen. Deze commissies zijn samengesteld uit mensen met verschillende deskundigheden gerelateerd aan de vier programma s van Kinderpostzegels. De commissies en hun werkgebied zijn de volgende: Commissie Jeugdzorg: beoordeelt aanvragen betreffende professionele hulp en zorg aan jeugdigen Commissie Jeugdwelzijn: beoordeelt aanvragen betreffende vrijwilligerswerk en jeugdwelzijnsbevordering Commissie Onderzoek en Ontwikkeling: beoordeelt aanvragen betreffende praktijkrelevant onderzoek Commissie Internationale Samenwerking: beoordeelt aanvragen afkomstig uit ontwikkelingslanden en de Nederlandse Antillen en Aruba Commissie Oost-Europa: beoordeelt aanvragen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. De Programmacommissie Pekoenja heeft een afwijkende samenstelling. In deze commissie heeft een vertegenwoordiger van de Nationale Jeugdraad zitting als onafhankelijke deskundige. Daarnaast telt de commissie twee Pekoenja-assistenten en een vertegenwoordiger van Kinderpostzegels. In het verslagjaar hebben de commissies Projecten en Programma s vier keer vergaderd, en de Programmacommissie Pekoenja elf keer. Bij de commissies zijn 11 verzoeken tot heroverweging ingediend. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van Toezicht na een afwijzing op een heroverwegingsverzoek. De meer routinematige aanvragen die de hoogte van het stafmandaat niet overschrijden werden op stafniveau behandeld.

18 14 Aanvragen voor financiering worden aan de onderstaande criteria getoetst: het kind en zijn rechten en directe belangen staan centraal de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen worden bevorderd daar waar mogelijk is er sprake van participatie door kinderen en jongeren bij voorkeur wordt de hulp dicht bij huis geboden, dus gericht op de eigen woon- en leefomgeving van kinderen de projectuitvoerders streven naar een zo kort mogelijke periode van hulp de aanpak is integratiebevorderend, zowel wat betreft kinderen met een handicap als allochtone kinderen de financiële haalbaarheid wordt getoetst; na verloop van tijd dient het project op eigen benen te kunnen staan. Bij het nemen van beslissingen op aanvragen wordt prioriteit gegeven aan projecten die extra hulp en zorgverlening bieden aan bepaalde groepen kinderen, zoals: kinderen die zijn aangewezen op een vorm van jeugdhulpverlening/kinderbescherming straat- en zwerfkinderen werkende kinderen kinderen die slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting of discriminatie kinderen in ontwikkelingslanden die geen onderwijs genieten kinderen in het buitenland met een handicap. Voor het jongerenfonds Pekoenja geldt een aparte aanvraagprocedure. Zie hiervoor 2.6 Samenwerkingsverbanden en netwerken* Kinderpostzegels maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden. De belangrijkste hiervan zijn: Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost-Europa, een samenwerkingsverband met het SKaNfonds, het Oranje Fonds, het R.C. Maagdenhuis en de Janivo Stichting gericht op het financieren van projecten in dit gebied. Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS), een samenwerkingsverband met Jantje Beton, het VSB Fonds, het Johanna Kinderfonds, het Nationaal Revalidatie Fonds en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind gericht op het gezamenlijk financieren van buitenspeelgelegenheid voor kinderen. Samenwerkende Fondsen Nederlandse Antillen en Aruba, een samenwerkingsverband met het SKaNfonds en het Oranje Fonds, dat erop gericht is om gezamenlijk projecten te financieren, ervaringen en expertise te delen en overlap te voorkomen. Tot nog toe is Kinderpostzegels deelnemer geweest in Aanvraag.nl, een digitaal loket waar aanvragers hun projecten ten behoeve van gehandicapte kinderen kunnen indienen. Het Better Care Network Netherlands (zie kader pagina 6). Het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingsverband met DCI Nederland, Unicef, Plan Nederland, Jantje Beton, Save the Children Nederland, de Nationale Jeugdraad, de Kinderrechtswinkels en het Nederlands Jeugdinstituut (inmiddels Movisie geheten). Kinderpostzegels is lid van de Verenigingen PSO en van Partos. Daarnaast is Kinderpostzegels actief in diverse informele netwerken en overlegorganen.

19 Fonds op naam Kinderpostzegels beheert een fonds op naam: Het andere kind. Uit dit fonds worden projecten gefinancierd voor straatkinderen in Afrika. Deze projecten zijn gerubriceerd onder eerder genoemde programma s. Daarnaast is er een speciaal bedrag gereserveerd voor een organisatie in Nigeria, Child Life Line. Tot dusver was Kinderpostzegels niet actief in dit land. De totale bestedingen uit dit fonds bedroegen in 2006/ *Voor strategische samenwerking zie hoofdstuk 5, punt 5.2

20 16 3 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Marketing, Communicatie en Fondsenwerving In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het afgelopen jaar vorm en inhoud werd gegeven aan de strategische keuzes, welke werkzaamheden werden verricht en welke resultaten werden bereikt. 3.1 Strategische keuze: Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen revitalisering scholenactie Daar waar de scholenactie tientallen jaren een vaste bron van inkomsten was, zien we de laatste jaren een vermindering van de opbrengst. Het aantal deelnemende scholen staat onder druk onder andere door groeiende concurrentie van andere acties op de basisscholen. Daarnaast heeft de daling van het geboortegetal invloed op het aantal scholieren dat meedoet aan de actie. Dit alles heeft zijn weerslag op het resultaat van deze actie. Daarom is besloten om de scholenactie door te lichten en waar mogelijk te verbeteren. In verband hiermee werd eind 2006 een onderzoek gedaan onder alle basisscholen om hun wensen ten aanzien van deze actie en hun motieven tot deelname eraan te inventariseren. Dit onderzoek leverde een goede respons en de scholen bleken over het algemeen enthousiast over de kinderpostzegelactie. Aandachtspunten waren o.a. de administratieve bewerkelijkheid van de actie en de informatievoorziening over de projecten. De uitkomst van dit onderzoek diende als leidraad voor aanpassing van de scholenactie. Er werd nagegaan of de informatieverstrekking aan de scholen verbeterd kon worden en de administratieve handelingen te vereenvoudigen waren. Dit leidde reeds in de scholenactie 2007 tot concrete resultaten. Ook wordt de mogelijkheid van projectkeuze door scholen onderzocht. 3.2 Strategische keuzes: Ontwerpen van meerjaren-marketingcommunicatiestrategie en verdere diversificatie van inkomsten Zoals hierboven gesteld lopen de inkomsten van Kinderpostzegels langzaam terug. Naast de versterking van de scholenactie moeten andere fondsen worden geworven om het beschikbare budget projecten en programma s op het gewenste niveau te brengen. Met het oog hierop werd begin februari 2007 door de Raad van Toezicht een nieuw Strategisch Marketing & Communicatieplan getiteld 'Van registratie naar relatie' vastgesteld. In dit plan, dat sinds begin 2007 leidend is voor de activiteiten, wordt beschreven hoe Kinderpostzegels haar positie op de Nederlandse markt kan versterken. Uiteraard komen optimalisering van de scholenactie en de verkopen van kinderpostzegels aan de orde. Daarnaast wordt beschreven hoe de kansen voor groei op korte termijn voor Kinderpostzegels (met name in het benaderen van bestaande relaties met een nieuwe propositie) kunnen worden benut door het werven van donateurs. In het plan wordt ook aandacht besteed aan het imago en de identiteit van Kinderpostzegels bij het uitvoeren van nieuwe fondsenwervende acties. De ervaring heeft geleerd dat de naam van de organisatie zo sterk wordt gekoppeld aan de grote jaarlijkse fondsenwervende actie, dat deze een belemmering vormt bij het werven van andere fondsen. Met het oog hierop werd een extern bureau ingeschakeld om ons te helpen bij het vinden van het antwoord op de vraag: Welke merkstrategie moet gevolgd worden en met welk merkconcept kan deze worden gerealiseerd. Uiteraard was hierbij enerzijds van belang om de eigenheid van Kinderpostzegels niet te verliezen en anderzijds om identiteit en imago, die nog niet overeenkomen, zodanig met elkaar in overeenstemming te brengen dat nieuwe fondsenwervende acties

Resultaat: 566 projecten mogelijk

Resultaat: 566 projecten mogelijk Resultaat: 566 projecten mogelijk 1 In 2014 heeft Skanfonds bijna 10 miljoen aan 566 projecten toegekend. Stuk voor stuk helpen de projecten kansen scheppen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Besteding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Visie Better Care Network Netherlands Een gezin voor ieder kind Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Urgentie & Doel BCNI Urgentie: Er zijn miljoenen kinderen wereldwijd die onvoldoende

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Beleidsplan periode 2013-2017

Beleidsplan periode 2013-2017 1 s Hertogenbosch 13-03-2013 Beleidsplan periode 2013-2017 Beleidsplan periode 2013-2017... 1 Inleiding... 1 Doelstelling... 2 Problematiek en doelgroep... 2 Manier van werken... 2 Het selecteren van de

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland

Nadere informatie

Onderwijs in Wat willen de ouders van Nederland?

Onderwijs in Wat willen de ouders van Nederland? Onderwijs in 2017-2021 Wat willen de ouders van Nederland? Geachte leden van de programmacommissie, Bijgaand treft u de input aan van Ouders & Onderwijs voor het verkiezingsprogramma van uw partij voor

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Brazilië. Bedrag: USD 40.000,-

Brazilië. Bedrag: USD 40.000,- 10 Kan een integraal overzicht gegeven worden van de organisaties, programma s en projecten voor weeskinderen (met name aidswezen) voor de periode 2006-2008, sinds de intensivering die gerealiseerd werd

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Beleidsplan Manoukefonds

Beleidsplan Manoukefonds Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Identiteit... 5 Organisatiestructuur... 6 Samenwerking en ondersteuning... 7 Financieel beleid... 8 Communicatiebeleid... 9 Slotwoord...10 2 Voorwoord Dit beleidsplan

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie