Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag oktober 2006 september 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag oktober 2006 september 2007

2

3

4 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten en Programma s Strategische keuze: Meer focussen op een beperkter aantal thema s Strategische keuze: Het versterken van de samenhang tussen de projecten in binnen- en buitenland Strategische keuze: Scouten en stimuleren van veelbelovende nieuwe initiatieven Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren De programma s Samenwerkingsverbanden en netwerken Fonds op naam 15 3 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Marketing, Communicatie en Fondsenwerving Strategische keuze: Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen revitalisering scholenactie Strategische keuzes: Ontwerpen van meerjaren marketingcommunicatiestrategie en verdere diversificatie van inkomsten Werkzaamheden en resultaten afgelopen jaar Overige fondsenwervende activiteiten Marktonderzoeken Voorlichting en communicatie Pekoenja Bedrijfsvoering 22 4 Belanghebbenden 23 5 Personeel en organisatie Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren Strategische keuze: Strategische samenwerkingsverbanden aangaan Personeel Organisatie Overig 27 6 Risicomanagement 28 7 Bestuur/directie en Raad van Toezicht 29 8 Vooruitblik 31

5 9 Financiën Resultaat: bedrag beschikbaar voor de doelstelling Besteed aan de doelstelling Toerekenen van de kosten Salariskosten directie Vergoeding kosten leden van de Raad van Toezicht Financiële uitgangspunten en beleggingsbeleid Kasstroomoverzicht Begroting 1 oktober september Meerjarenoverzicht baten en lasten 44 Jaarrekening boekjaar oktober september Accountantsverklaring 54 Samenstelling commissies 55 Bureau per 30 september

6 2 Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen Op weg naar het jubileumjaar 2008 (60 jaar scholenactie!) presenteren wij met plezier het verslag over de werkzaamheden in het boekjaar dat loopt van 1 oktober 2006 tot en met 30 september In het afgelopen jaar heeft Stichting Kinderpostzegels Nederland weer honderdduizenden kinderen van basisscholen in Nederland voorgelicht over de situatie van kinderen in moeilijke omstandigheden en hen gestimuleerd om zich in te zetten voor deze kinderen. We prijzen ons gelukkig dat zo n kinderen hieraan gehoor gaven en huis aan huis gingen met kinderpostzegels en kaarten. In het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels hierdoor weer vele kinderen en jongeren hulp en ondersteuning kunnen laten bieden door onze partnerorganisaties in Nederland, in Oost-Europa en in ontwikkelingslanden. Dat deden wij binnen de volgende programma s: Recht op onderwijs Recht op volwaardig burgerschap Recht op bescherming en veiligheid Recht op gezonde ontwikkeling. In totaal werd door de inzet van de Kinderpostzegelgelden hulp en ondersteuning geboden aan ruim kinderen en jongeren. Een resultaat waar wij als organisatie met tevredenheid op kunnen terugzien! In het jaarverslag is te lezen hoe die hulp werd geboden en hoe het budget over de vier programma s en de verschillende gebieden is verdeeld. Ook als fondsenwervende organisatie heeft Kinderpostzegels in het afgelopen jaar grote stappen gezet. Met volle inzet van de medewerkers en onder de stimulerende leiding van het management is de revitalisering van de scholenactie, onze grootste inkomstenbron, van start gegaan. Daarnaast zijn nieuwe fondsenwervende concepten geïntroduceerd. Lees hierover in dit jaarverslag! Kinderpostzegels is een organisatie die bekend en gewaardeerd is bij het publiek en die alom vertrouwen geniet. Dit biedt ons een goede basis om ons verder te ontwikkelen, en verplicht ons ook om kwaliteit te blijven leveren en in alle openheid ons werk te doen. Als organisatie staan wij midden in de samenleving. Wij onderhouden contacten met kinderen, scholen, leerkrachten, projectorganisaties, de overheid en met vele anderen. Daarover kunt u lezen in het hoofdstuk Belanghebbenden. Uiteraard treft u in dit jaarverslag ook aan: financiële en bestuurlijke informatie, en informatie over personeel en organisatie. Het jaarverslag eindigt met een vooruitblik voor het jaar 2007/2008 en een begroting. Wij wensen u veel leesplezier. De directie van Stichting Kinderpostzegels Nederland Nelleke Bakkeren-Voogt Ineke van Winden

7 3 I Inleiding - visie, missie en strategische keuzes De statutaire doelstelling van Stichting Kinderpostzegels Nederland luidt als volgt: 'Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft ten doel steun te bieden aan natuurlijke en rechtspersonen: die in Nederland in het kader van de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg bemoeiingen hebben met en hulp bieden aan jeugdigen wier ontwikkeling op enigerlei wijze bemoeilijkt of bedreigd wordt dan wel werkzaamheden verrichten, gericht op het bevorderen van ontwikkelings-mogelijkheden van jeugdigen. die buiten Nederland, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, werkzaam zijn op de terreinen die genoemd worden in de vorige alinea. De stichting heeft tevens ten doel de bevordering van de jeugdzorg en de belangen van instellingen op dit gebied door opinie- en beeldvorming, onderzoek, het geven van adviezen en alle andere activiteiten in de ruimste zin van het woord die tot het doel kunnen bijdragen; zij tracht dit te bereiken door opinievorming en actie. De stichting tracht dit doel te bereiken door: het verkopen en het bevorderen van de verkoop van door de bevoegde autoriteiten uitgegeven kinderpostzegels; het uitgeven, verkopen en bevorderen van de verkoop van wenskaarten en/of andere goederen, door de verkoop waarvan het doel van de stichting kan worden bevorderd; alle andere legale middelen.' De visie en missie van Stichting Kinderpostzegels Nederland werden begin 2006 opnieuw geformuleerd. Visie Wij zijn er van overtuigd dat veel kinderen met onze hulp zelf kunnen bijdragen aan oplossingen voor hun eigen problemen en die van andere kinderen. Kinderen leren daardoor te vertrouwen op eigen kracht, wat een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling tot volwaardige burgers, die hun bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Het ontbreekt veel kinderen in deze wereld aan een veilige leefomgeving. Ze hebben daarom extra hulp en bescherming nodig. Wij zetten ons in voor kinderen die onze steun nodig hebben opdat ze zich persoonlijk goed kunnen ontwikkelen, een recht dat vastgelegd is in het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Missie Kinderpostzegels maakt kinderen en jongeren in Nederland bewust van de situatie van kinderen en jongeren in een achterstandspositie en stimuleert ze om actief te worden voor deze leeftijdsgenoten. Het motto van Kinderpostzegels is: voor kinderen door kinderen. Door advies en financiering versterkt Kinderpostzegels partnerorganisaties in binnen- en buitenland die kinderen en jongeren in een achterstandspositie stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven op een wijze die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Waar de omstandigheden het nemen van eigen verantwoordelijkheid door kinderen en jongeren belemmeren, ondersteunt Kinderpostzegels ook zorggerichte en beschermende projecten. Kinderpostzegels stelt zich klantgericht, open en dienstverlenend op en steunt vanuit haar expertise kansrijke, innovatieve maatschappelijke initiatieven. Kinderpostzegels legt nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren en te komen tot duurzame oplossingen.

8 4 Kinderpostzegels werft op verantwoorde wijze fondsen, onder andere door het organiseren van acties waarbij kinderen producten verkopen ten bate van andere kinderen. Strategische keuzes Visie en missie werden vertaald in een aantal strategische keuzes: 1. Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen revitalisering scholenactie 2. Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren 3. Meer focussen op een beperkt aantal thema s 4. De samenhang tussen de projecten in binnen- en buitenland versterken 5. Strategische samenwerkingsverbanden aangaan 6. Visie en missie e.d. bekend maken ontwerpen van meerjaren-marketingcommunicatiestrategie 7. Verdere diversificatie van inkomsten doorvoeren 8. Contact met kinderen en jongeren benutten 9. Veelbelovende nieuwe initiatieven scouten en stimuleren 10. Nieuwe producten ontwikkelen. Hierop wordt in de hoofdstukken 2, 3 en 5 nader ingegaan. Het beleid en de activiteiten in de periode 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 In dit jaarverslag wordt uiteengezet hoe de mensen van Kinderpostzegels in het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van een groot aantal van de strategische keuzes en welke activiteiten daarnaast zijn verricht. Dat gebeurde met grote inzet, met veel enthousiasme en met vereende krachten. De organisatie zette en zet zich in voor een goede toekomst van de kinderen op deze wereld en gelooft in de kracht van kinderen en die van haar partners in de samenleving.

9 5 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten en Programma's In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het afgelopen jaar vorm en inhoud is gegeven aan de strategische keuzes. Daarnaast wordt uiteengezet wat er gebeurd is met onze programma s. 2.1 Strategische keuze: Meer focussen op een beperkter aantal thema s In 2006 heeft Kinderpostzegels de strategische keuze gemaakt om meer te focussen op een beperkter aantal thema s. In de organisatie bestond de behoefte aan meer concentratie teneinde te komen tot een heldere profilering en de opbouw van verdere expertise op onze prioritaire thema s. De wat zwaardere problematiek heeft hierbij onze prioriteit. Deze keuze is niet nieuw aangezien Kinderpostzegels altijd al projecten gesteund heeft die gericht zijn op grote problemen. Een voorbeeld hiervan is het grote aantal projecten door de jaren heen gericht op het tegengaan van kindermishandeling. Nieuw dit jaar was de overheveling van onze projecten gericht op kinderen met een handicap in Nederland per 31 januari In goed overleg met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) worden dergelijke projecten sinds die tijd naar hen doorverwezen. We hebben deze keuze gemaakt omdat we vinden als organisatie inmiddels onvoldoende meerwaarde te hebben in deze sector, gezien het feit dat veel collega organisaties zich al op deze doelgroep richten. In het kader van verdere concentratie hebben we ook nog enkele andere keuzes gemaakt. We ondersteunen minder projecten met een hoog recreatief gehalte voor kinderen in de jeugdzorg. Een deel hiervan verwijzen we door naar het Nationaal Fonds Kinderhulp. Op de Nederlandse Antillen financieren we alleen nog projecten die vallen onder het programma Bescherming en Veiligheid en projecten die werken aan bewustwording ten aanzien van de Rechten van het Kind. Deze keuze is ingegeven door het feit dat Kinderpostzegels specifieke expertise heeft op dit vlak en er voor andere onderwerpen via het samenwerkingsverband van de Samenwerkende Fondsen op de Antillen en Aruba voldoende financiën beschikbaar zijn. 2.2 Strategische keuze: Het versterken van de samenhang tussen de projecten in binnenen buitenland Kinderpostzegels financiert programma s in het binnenland en in het buitenland. Wij vinden het belangrijk om verbindingen te leggen tussen projecten die zich in verschillende landen en/of werelddelen afspelen. Dit is immers een manier om mensen en organisaties van elkaar te laten leren en nieuwe inzichten te laten ontwikkelen. Het werken aan deze verbindingen is een strategische keuze. Drie voorbeelden van projecten die erop gericht zijn om dergelijke verbindingen tot stand te brengen zijn: de jongerenuitwisseling, de oprichting van het Better Care Network Netherlands en de uitwisseling tussen partnerorganisaties in Brazilië en Angola.

10 6 De jongerenuitwisseling In het najaar van 2006 vond een jongerenuitwisseling naar India plaats. Twaalf Nederlandse jongeren uit jeugdzorginstellingen dompelden zich ruim twee weken onder in het leven van Indiase leeftijdgenoten. Ze reisden naar Bangalore om hun horizon te verbreden, kinderen uit ontwikkelingsprojecten te ontmoeten, levensvisies uit te wisselen en inspiratie op te doen. Alle deelnemers waren afkomstig uit projecten van Kinderpostzegels. De jongeren bezochten tijdens de uitwisseling uiteenlopende kinderprojecten in Bangalore en op het Indiase platteland. Ruben (17 jaar): Ik hoorde dat sommige kinderen broers of zussen hebben die de hele dag op het land werken. Dat vind ik niet kunnen. Dat is veel te zwaar. Net als in een fabriek werken of aan een weefgetouw. Ik vind dat kinderen naar school moeten kunnen. Als ik terug in Nederland ben, ga ik eerst mijn opleiding om schilder te worden afmaken. Maar daarna ga ik doorleren. Ik weet nu hoe belangrijk dat is. Het is zonde om de kansen die ik krijg niet te gebruiken. Ik heb me ook voorgenomen om terug in Nederland minder te zeuren over het eten op de groep. Hier mag je blij zijn als je eten hebt. Ook werkten de jongeren samen met hun Indiase leeftijdgenoten vijf dagen lang in dans/theaterworkshops intensief toe naar twee voorstellingen. Zes masters en juniors van het ISH Instituut uit Amsterdam reisden mee naar India om de jongeren daarvoor de juiste vaardigheden en technieken bij te brengen. De performers van ISH lieten zich inspireren door de Indiase cultuur en dansstijlen. Het Better Care Network Netherlands Kinderpostzegels is een van de initiatiefnemers van de oprichting van het Better Care Network Netherlands (BCN). Dit is een netwerk van meer dan tien organisaties in Nederland dat tot doel heeft om via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Het netwerk wil dit doen door goede ervaringen en methodieken waar dan ook ter wereld met anderen te delen en zó de toepassing in andere landen en regio s te bevorderen. De opvang voor kinderen moet zo dicht mogelijk aansluiten bij een verantwoorde, bij voorkeur familiale setting, en de specifieke wensen van de betreffende kinderen. Het Better Care Network Netherlands is gelieerd aan het Internationale Better Care Network dat gecoördineerd wordt vanuit New York. De Nederlandse tak van dit netwerk vertaalt internationale voorbeelden naar Nederland en Nederlandse organisaties en vice versa. De uitwisseling Brazilië en Angola Kinderpostzegels bracht twee jaar geleden partnerorganisaties uit Angola en Brazilië met elkaar in contact via het uitwisselingsproject Programa de Intercambio Brasil-Angola (PIBA). De bedoeling van dit vierjarige project is om van elkaar te leren. Hoe gaan de Angolezen om met de rechten van kinderen? Wat doen de Braziliaanse organisaties aan informeel onderwijs? Sinds 2005 vinden er zo mogelijk twee uitwisselingsbezoeken per jaar plaats. Voor beide partijen is dit een interessant project. Alexandra, een medewerker van Roda Viva (de organisatie die het project vanuit Rio de Janeiro coördineert aan de Braziliaanse kant): Dit project is voor ons een fantastische kans om met elkaar in gesprek te komen. We hebben veel gemeen door onze historische achtergrond. Maar er zijn ook grote verschillen, aldus leidinggevende Claudia. In Brazilië hebben we al een wat langere traditie van projecten voor kinderen en jongeren in achterstandsituaties. In Angola is het allemaal nog vrij pril. Vanuit de samenleving en het bedrijfsleven zijn er in Angola nog weinig initiatieven die opkomen voor de rechten van kinderen. Toch hebben de Angolezen op sommige gebieden een voorsprong. Bijvoorbeeld psychologische opvang voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Door de oorlogsgeschiedenis van Angola krijgen veel hulporganisaties daar te maken met kinderen met geweldstrauma s. Angolese organisaties hebben hun aanpak daarop afgestemd. Hier in Brazilië hebben de meeste kinderen uit de krottenwijken ook geweldstrauma s. Bijvoorbeeld door de drugsoorlogen, door het geweld van de politie, schietpartijen, verdwaalde kogels. Maar omdat wij dat als een 'normale' situatie zijn gaan beschouwen, hebben de meeste organisaties in Brazilië daar niet zo n aandacht voor. Ik denk dat we op dat punt heel wat van de Angolezen kunnen leren.'

11 7 2.3 Strategische keuze: Scouten en stimuleren van veelbelovende nieuwe initiatieven Er zijn twee manieren om projecten te financieren. Op de eerste plaats ontvangen we vanzelf veel projectaanvragen omdat aanvragers ons kennen en hun aanvraag bij ons indienen. Daarnaast signaleren we als organisatie dat er maatschappelijke problemen zijn die nog te weinig bestreden worden. In dat geval gaan we proactief aan de slag door gesprekken aan te gaan met deskundigen en door vervolgens nieuwe kansrijke initiatieven uit te lokken en te stimuleren. Projectsecretarissen besteden hieraan ruim 10% van hun werktijd. We zijn onder andere actief aan de slag gegaan met: de preventie en aanpak van kindermishandeling (inclusief meisjesbesnijdenis) alternatieve vormen van zorg (zie het Better Care Network) de aanpak van problematiek rondom talibé s (leerlingen van Koranschooltjes) in West Afrika. Het Proefprocessenfonds Kinderpostzegels heeft samen met Defence for Children International NL het initiatief genomen tot het in het leven roepen van een proefprocessenfonds. Vanuit dit fonds wordt door Kinderpostzegels een bedrag per te voeren proces ter beschikking gesteld. Met deze ondersteuning kunnen schendingen van de Rechten van het Kind binnen het Nederlandse justitie apparaat aan de kaak worden gesteld. Vanuit het individuele geval van een kind wiens rechten worden geschonden kan via een proefproces jurisprudentie worden ontwikkeld waar uiteindelijk grotere groepen kinderen die in overeenkomstige situaties verkeren van zullen profiteren. Zo is er afgelopen jaar een proefproces gevoerd over de rechten van asielzoekerkinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven. Dit proces is nog niet afgerond. Per jaar wordt er maximaal aan het proefprocessenfonds betaald. 2.4 Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren Kwaliteit van de projecten en het werk is vanzelfsprekend van groot belang voor Kinderpostzegels. Het systematisch meten van de resultaten van ons werk heeft daarom ook de nodige aandacht gekregen in het afgelopen boekjaar. Elk project wordt beoordeeld op relevantie en kwaliteit. Kinderpostzegels behandelt een groot aantal projecten per jaar. Het systematiseren van alle project-resultaten en het verwerken ervan tot een overzichtelijk geheel is daardoor zeer arbeidsintensief, mede doordat het huidige projectregistratiesysteem hierin tekortschiet. Daarom zijn we het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een geschikt nieuw programma. In het komende jaar zal dit leiden tot de introductie van een systeem waarin de monitoring van de projectuitvoering en de resultaten per programma op veel geavanceerder wijze systematisch in beeld gebracht worden. 2.5 De programma s De doelstelling voor het projecten- en programmawerk is het verbeteren van de positie van kinderen in moeilijke omstandigheden in het Koninkrijk der Nederlanden, Midden- en Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Stichting Kinderpostzegels Nederland werkt vanuit de kinderrechtenbenadering. De projecten zijn ondergebracht in de volgende programma s: 1. Recht op onderwijs 2. Recht op volwaardig burgerschap 3. Recht op bescherming en veiligheid 4. Recht op gezonde ontwikkeling.

12 8 Programma 1 Recht op onderwijs In grote delen van de wereld is het nog lang geen vanzelfsprekendheid dat ieder kind naar school gaat. Sommige kinderen moeten bijvoorbeeld werken om een inkomen te verdienen voor zichzelf of voor de gezinsleden. Andere kinderen zijn gehandicapt en hen ontbreekt het aan adequate scholing die rekening houdt met hun handicap. Daarnaast kunnen er nog tal van andere redenen zijn die kinderen belemmeren hun recht op onderwijs te verzilveren. Het doel van het programma Recht op onderwijs is om kinderen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen en te helpen zichzelf te ontwikkelen door middel van adequate basic education de omgeving van kansarme kinderen te ondersteunen teneinde kinderen onderwijs te laten volgen meer ruimte en mogelijkheden bewerkstelligen voor kansarme kinderen binnen het reguliere onderwijssysteem. In het afgelopen jaar zijn er 77 projecten gefinancierd die onder dit programma vallen voor een totaalbedrag van Een groot deel van deze projecten wordt bekostigd uit de subsidie van de overheid onder het 'TMF-programma' voor basic education. Met dit programma bereikten we kinderen. Ook hebben ruim leraren op reguliere scholen training gevolgd om de kinderen in een achterstandspositie adequater onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast is gebleken dat de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kind sterk is verbeterd dankzij het programma. Meer dan ouders zijn op de een of andere wijze concreet en actief betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Van onze partnerorganisaties is 80% actief betrokken bij lobby activiteiten richting overheid. Solidariedade para o Desenvolvimento da Infância (SDI) in Angola Dit project is gericht op 50 meisjes in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, veelal afkomstig uit ontwrichte gezinnen in de wijk Coreia van de hoofdstad Luanda. De meisjes hebben geen of een lage opleiding. Ze zijn sociaal verwaarloosd door hun families en lopen het risico in de criminaliteit of de prostitutie te belanden. Het project biedt kortlopende beroepstrainingen onder andere in de vakken informatica en koken en bakken. Tevens biedt het psychosociale begeleiding en voorlichting over gezondheidszorg, seksualiteit en HIV/Aids alsmede ondersteuning en bemiddeling bij het vinden van werk na afronding van de beroepstrainingen. Het project werkt samen met zowel het Ministerie van Sociale Zaken als het Ministerie van Arbeid. SDI is een lerende organisatie die veel initiatieven ontplooit. Disability Development Services Pursat (DDSP) in Cambodja Het project richt zich op onderwijs aan kinderen met een handicap in de provincie Pursat. Er wordt onderscheid gemaakt naar de soort handicap en de benadering die hiervoor het meeste effect zal sorteren. Het project is bijvoorbeeld voor kinderen met lichte handicaps die een reguliere school bezoeken, dove kinderen die een speciale dovenklas op een reguliere school bezoeken, kinderen met een verstandelijke handicap waarvoor een nieuwe speciale klas op een reguliere school is opgezet en kinderen met ernstige meervoudige handicaps (merendeels spastisch) die speciaal onderwijs krijgen op de locatie van DDSP. Een outreach team van leraren legt regelmatig huisbezoeken af bij kinderen die niet naar school gaan of op school moeilijkheden ervaren. De kinderen worden ondersteund met counseling en lesmaterialen, ouders met hulp bij het opzetten van inkomensgenererende activiteiten en leraren worden getraind. Er worden diensten aangeboden als home-based fysiotherapie en er worden oogmetingen en doorverwijzingen gedaan. Er wordt genetwerkt met het nationale overheidsprogramma voor inclusief onderwijs; DDSP heeft zelfs een kantoor in het gebouw van het lokale overheidsdepartement.

13 9 Scholen en ouders worden ondersteund met counseling, materialen en vervoer. Kinderen met ernstige meervoudige handicaps komen eens per week met hun verzorgers naar het centrum voor revalidatie- en onderwijsactiviteiten, speltherapie, counseling en levensvaardigheden, terwijl hun ouders eveneens counseling krijgen en follow-up via huisbezoeken. Daarnaast krijgen alle ouders de mogelijkheid via een kleine steunbijdrage een inkomensgenerende activiteit op te starten, hoewel de effectiviteit daarvan nog verbeterd moet worden. Leraren zijn getraind in nieuwe creatieve lesmethodes. Vrijwel alle kinderen met een handicap die men in samenwerking met de overheid heeft geïdentificeerd zijn inmiddels doorgestroomd naar het reguliere onderwijs of opgenomen in het speciaal onderwijsprogramma van DDSP. Alle kinderen tonen een verbetering in fysieke en psychische gezondheid. De kinderen met een handicap in Pursat worden thuis beter ondersteund. Ze worden op school minder gepest en ervaren minder discriminatie in de gemeenschap. Romano Centro in Bosnië-Herzegovina Kinderpostzegels steunt het Romano Centro in Zenica bij hun educatieprogramma. Een van de gebruikers van het centrum is Adnan. Zijn begeleider zegt het volgende over Adnan: 'Door naar het Romano Centro te komen krijgt Adnan het gevoel dat hij ergens thuishoort, dat iemand om hem geeft, en dat er elke dag iets nieuws en interessants te doen is. Hij ziet de activiteiten als een soort schoolomgeving, het geeft hem het gevoel van een dagelijkse schoolroutine - die hij had voordat hij werd teruggebracht naar Bosnië-Herzegovina. Adnan wil graag voor een hele lange tijd deel uitmaken van deze groep.' Programma 2 Recht op volwaardig burgerschap Participeren in de maatschappij, meepraten en meebeslissen maakt weliswaar een integraal onderdeel uit van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, maar er valt nog veel werk te doen in de wereld om dit te verwezenlijken. Het is daarom belangrijk om kinderen en jongeren in staat te stellen om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Niet alle kinderen en jongeren hebben een gelijke start in het leven. Sommigen groeien op met fysieke of sociaal maatschappelijke beperkingen waardoor ze in een achterstandspositie zitten. Zij hebben daarom behoefte aan extra ondersteuning. Foto: Leo Erken Doel van het programma Recht op volwaardig burgerschap is om kinderen en jongeren te faciliteren om volwaardig in de maatschappij te participeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ze in huiswerkklassen te helpen om beter te presteren of door ze nieuwe vaardigheden te leren zodat ze zich beter kunnen presenteren. Het gaat hier om kinderen die zonder die extra inspanning die mogelijkheid niet zouden hebben. Onder dit programma vallen ook projecten die gericht zijn op jeugdparticipatie, het versterken van sociale cohesie, het werken met vluchtelingen en asielzoekerkinderen en het werken aan andere problemen met minderheden en gehandicapte kinderen in het buitenland. In totaal zijn er in het afgelopen boekjaar 92 projecten gefinancierd ter waarde van Met deze projecten hebben we circa kinderen bereikt. Stichting Formaat Een van deze projecten wordt uitgevoerd door de Stichting Formaat, een organisatie die al jarenlang wordt gesteund door Kinderpostzegels. Deze stichting houdt zich bezig met participatief drama ten behoeve van bewustwording en vorming ten aanzien van herkenbare problemen en dilemma s waar kinderen en jongeren mee kampen. Formaat stelt thema s aan de orde als racisme, pesten, integratie, inburgering, geweld, vijandbeelden en intolerantie. Formaat stimuleert jonge mensen tot het nemen van medeverantwoordelijkheid en volwassenen om jongeren die kans te geven. Zij werken met scholen en jeugdinstellingen. Jongeren op scholen voor speciaal onderwijs en jongeren in justitiële jeugdinstellingen vormen de doelgroep van de in totaal bijna 70 voorstellingen

14 10 die Formaat heeft verzorgd. In totaal zijn enkele duizenden jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bereikt met dit project. De gemiddelde leeftijd lag rond jaar. De voorstellingen gaan vergezeld van een begeleidings-traject met een 7-stappenplan waarmee de instellingen voorbereid worden op de voorstelling en handvatten krijgen om na de voorstelling met het thema verder te werken. Een nieuw element is de samenwerking met gemeenten. Formaat wil de ideeën van leerlingen bundelen en aanbieden aan colleges van B &W. In antwoord op de vraag of er iets is veranderd op school door de voorstelling antwoordt Selley van een school in Vlaardingen: 'Ik denk het wel, iedereen doet normaal tegen elkaar sinds maandag'. Pekoenja Een speciaal onderdeel van Kinderpostzegels is het jongerenfonds Pekoenja. Pekoenja valt inhoudelijk onder het programma Recht op volwaardig burgerschap. Pekoenja wil jongeren in Nederland stimuleren en faciliteren als zij iets voor andere jongeren en/of hun omgeving willen betekenen. Het fonds zelf is een echt 'voor jongeren door jongeren'-programma. Een team van acht Pekoenja-assistenten (tussen de 16 en 22 jaar) speelt een leidende rol in het beoordelen van de subsidie-aanvragen en de toekenning van subsidie. De assistenten worden aangestuurd en begeleid door de coördinator van Pekoenja. Jongeren in Nederland kunnen bij Pekoenja een financiële aanvraag indienen voor projecten die gericht zijn op integratie, voorlichting, werken aan talenten/vaardigheden en belangenbehartiging/activering. Het gaat om kleinschalige aanvragen met een maximum bedrag van In het afgelopen boekjaar zijn er in aanvulling op bovengenoemde aantallen in het programma Recht op volwaardig burgerschap 70 Pekoenja projecten goedgekeurd ter waarde van in totaal ruim Met de activiteiten zijn ruim jongeren bereikt. Een voorbeeld van een Pekoenjaproject is een groep jongeren uit Boxmeer die een excursie hebben gehouden naar een moskee, een joodse synagoge, een klooster en een Tibetaanse tempel. Aanleiding voor het project waren onenigheden op school en op straat tussen diverse groepen jongeren, vaak veroorzaakt door verschil in culturele achtergrond. Door lezingen, gesprekken met elkaar en het bezichtigen van deze gebedshuizen krijgen zij informatie en hopelijk begrip en respect voor andere geloven en anders-gelovigen. Pekoenja financierde dit project in zijn geheel met Aan de excursie deden 30 jongeren mee. Een van hen: 'Ik wist niet zoveel af van andere geloven dan het mijne (de Islam), maar eigenlijk zijn er best veel overeenkomsten. We willen toch allemaal hetzelfde bereiken met ons geloof. Ik heb er leuke vrienden aan over gehouden'. Ook worden met geld van Pekoenja veel theaterprojecten gefinancierd, waarin jongeren door zelf actief te participeren, zich bezighouden met thema s zoals huiselijk geweld, veilig vrijen, alcoholgebruik, homoseksualiteit, aids en zinloos geweld. Programma 3 Recht op bescherming en veiligheid Recht op bescherming is een van de basisrechten uit het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Toch groeien veel kinderen wereldwijd op in onveilige omstandigheden. Hierin zitten veel gradaties. Misbruik, kindermishandeling en kinderhandel zijn misschien wel de ergste vormen van onveiligheid. Daarnaast zijn er ook tal van andere onveilige situaties voor kinderen, bijvoorbeeld omdat ze gepest worden of omdat ze onvoldoende gewapend zijn tegen de uitdagingen op internet.

15 11 Doel van het programma Recht op bescherming en veiligheid is om kinderen een huiselijke en maatschappelijke omgeving te bieden waarin ze veilig kunnen opgroeien in staat te stellen om talenten, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die hen helpen om sterker in het leven te staan. In het kader van dit programma zijn dit jaar 94 projecten gefinancierd ter waarde van Voorbeelden van projecten die onder dit programma vallen zijn de strijd tegen kindermishandeling, pesten, (seksuele) uitbuiting, relatiegeweld onder jongeren, hulp bij gezins- en opvoedingsproblemen en beperking van de gevaren van blootstelling aan mediageweld. Ook de problematiek van straatkinderen, zwerfjongeren, aidswezen en tienermoeders valt onder dit programma. In het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels een grootschalig project ontwikkeld dat is gericht op de bestrijding van kindermishandeling onder groepen waar relatief veel risico hierop bestaat en die doorgaans moeilijk bereikt worden door de reguliere hulpverlening. Dit project beslaat een periode van drie jaar. Met de door ons gesteunde projecten zijn tussen de en kinderen bereikt. Voor deze kinderen is de leefomgeving het afgelopen jaar veiliger geworden. Bijvoorbeeld omdat ze minder gepest worden, omdat ze ondergebracht zijn in een pleeggezin, omdat hun ouders meegedaan hebben aan projecten tegen geweld etc. Stichting De Ster Het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Sterkampen. Deze kampen zijn voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die om wat voor reden dan ook onzeker zijn en (daarom) gepest worden of juist de pester zijn. Doel van een kampweek is dat de kinderen uit hun isolement gehaald worden, assertiever worden, meer zelfvertrouwen krijgen, gestimuleerd worden in het opdoen van sociale contacten en dat er gewerkt wordt aan hun lichaamshouding. In totaal hebben over het genoemde jaar 7 kampweken plaatsgevonden en 7 terugkomdagen. Hieraan namen 180 kinderen deel en 360 ouders. Zowel de ouders als de kinderen waren laaiend enthousiast. Ook uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de kampen een positieve uitwerking hebben op onzekere kinderen. De kinderen zijn zowel op de korte (zes weken na het kamp) als op de lange (een half jaar na het kamp) termijn beduidend minder angstig in sociale situaties. Daarnaast voelen zij zich sociaal meer geaccepteerd, hebben zij meer zelfvertrouwen en minder sociale problemen en trekken zij zich minder terug uit groepen. De uitvoerende organisatie Stichting de Ster is na enkele jaren van ondersteuning een heel eind op weg om zonder subsidie van particuliere fondsen verder te gaan. Enkele reacties van ouders: 'Mijn dochtertje zal nooit een extravert mens worden, maar ze durft nu in ieder geval iets opener te zijn naar anderen. En ze maakt sinds Sterkamp oogcontact! Dat is voor haar (en ons) echt een doorbraak!' 'Lieve organisatie, ik vind het echt ongelooflijk om elke dag weer te zien hoe mijn kind gegroeid is door Sterkamp.' 'Mijn zoon is een stuk minder impulsief geworden. Vroeger kon hij nogal doorslaan en dan enorm tekeer gaan. Ik zie duidelijk verschil. Hij reageert nu een stuk bedachtzamer, met name in conflictsituaties.' Asociacion La Amistad in Nicaragua is een voorbeeld van een project in het buitenland. Deze organisatie voert een beleid dat beoogt: de situatie van commerciële seksuele uitbuiting, waaraan kinderen in Matagalpa blootstaan, zichtbaar te maken methodieken te ontwikkelen voor preventie en directe hulpverlening. Het project legt veel nadruk op het lobbyen bij de lokale overheid om beleid te ontwikkelen om uitbuiting te voorkomen. Het project heeft de volgende resultaten geboekt: In 2006 heeft men zich gericht op 35 kinderen die werken op markten of busstations, plekken waar ook vaak van ze wordt verwacht dat ze voor geld seks bedrijven

16 12 met volwassenen. Deze kinderen zijn begeleid door een psycholoog in individuele sessies en groepssessies. Daarnaast is een groepje van hen getraind in communicatie met de bedoeling dat zij zelf voor hun rechten opkomen en uitleg kunnen geven over de risico s van seksuele uitbuiting. Ze doen dat via een radioprogramma en bij verschillende gelegenheden. Ook de ouders worden begeleid en getraind. Met steun van een EU-programma wordt daarnaast medische zorg en voorlichting verleend. In een jaar tijd zijn er bovendien 4 specifieke doelgroepen getraind: 20 officieren van justitie, 20 beleidsmedewerkers van de gemeente, 25 psychologen die in dienst zijn van de gemeente en 25 mensen die actief zijn binnen wijkorganisaties. Ook zijn 32 bezoeken afgelegd aan verschillende overheidsinstellingen om voorlichting te geven over het thema en het werk van La Amistad. De bedoeling van al deze contacten is te komen tot een 'systeem van speciale bescherming' waarbij verschillende instanties en wijkorganisaties moeten samenwerken in de bestrijding van seksuele uitbuiting. Programma 4 Recht op gezonde ontwikkeling Niet alle kinderen groeien op in gezonde omstandigheden. Sommige kinderen wonen in gezinnen waar sprake is van een ongezonde levensstijl en kampen met ernstig overgewicht. Alcoholisme of andere vormen van verslaving, ongezonde consumptiepatronen en dergelijke bieden kinderen onvoldoende mogelijkheden om gezond op te groeien. Sommige kinderen hebben vanwege specifieke handicaps of problemen met hun gezondheid of binnen het gezin speciale aandacht nodig om ondanks hun specifieke problematiek toch een gezond leven te leiden. Doel van het programma Recht op gezonde ontwikkeling is om kinderen zoveel mogelijk de kans te bieden gezond en evenwichtig op te groeien. Dit betekent aandacht voor kinderen die zonder speciale inspanningen het risico lopen op te groeien met een ongezonde levensstijl of in een ongezonde leefsituatie. Onder dit programma vallen projecten die gericht zijn op eetproblemen en het voorkomen van ziektes, verslavingen en psychische problemen. In het jaar 2006/2007 werden 44 projecten goedgekeurd ter waarde van Met deze projecten zijn ongeveer kinderen bereikt. Deze kinderen hebben nu de beschikking over veilige speelgelegenheid of andere geschikte recreatiemogelijkheden. Of ze zijn zich bijvoorbeeld bewust geworden van een gezondere leefstijl. Een apart onderdeel van dit programma zijn de activiteiten van het Vakantiefonds van Kinderpostzegels. Dit fonds biedt kinderen de mogelijkheid om ondanks hun handicap toch een leuke schoolvakantie mee te maken. Een vakantietoeslagregeling is ook mogelijk voor vluchtelingenkinderen. Aan het Vakantiefonds is besteed. In totaal hebben kinderen, afkomstig van 70 verschillende instellingen, gebruik gemaakt van de Vakantiefondsregeling. Stichting Voorkom Deze stichting is werkzaam op het terrein van de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Ze legt zich vooral toe op het verzorgen van preventieprojecten op zowel scholen voor basis- als voortgezet onderwijs. Kinderpostzegels heeft bijgedragen aan het voorlichtingsprogramma gericht op het voorkomen van het gebruik van genotmiddelen. Behalve de preventielessen zelf wordt ook aandacht geschonken aan de instructie en de begeleiding van docenten en ouders van leerlingen. Op jaarbasis verzorgt de organisatie ruim preventielessen waarmee een veelvoud aan jongeren wordt bereikt in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Een medewerker van Kinderpostzegels woonde een les bij. Zij tekende het volgende commentaar op uit de mond van een leerling: 'Ik vind het best lekker om breezers te drinken tijdens het stappen. Soms drink ik ook meer dan dat ik eigenlijk van plan was, maar dan denk ik dat het toch niet zoveel uitmaakt. Het verhaal van A. bij ons in de klas heeft me laten zien dat ik soms wel wat beter mag nadenken.'

17 13 Gradiska in Bosnië-Herzegovina Kinderpostzegels steunt in Gradiska, een vrij afgelegen gebied in het noorden van het land, een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met een handicap. Deze gezinnen leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Ze kampen met een gebrek aan goede informatie en deskundige begeleiding waardoor de handicap van hun kind een sterke weerslag heeft op de hele familie. Door het project worden 80 ouders geïnformeerd over hoe de familie en het kind met een handicap een gezonder en beter familieleven kunnen leiden. Er wordt niet alleen gewerkt met informatieoverdracht, tevens worden er diverse fysiotherapeutische en recreatieve activiteiten met kinderen ondernomen. Tot slot is er ook aandacht voor de integratie van kinderen met een handicap in de lokale gemeenschap. Recent organiseerde de vereniging een fondsenwervend concert, waarvoor inwoners een kaartje kochten. Dit leverde de organisatie bijna op. Schematische weergave van bestedingen Recht op onderwijs Recht op volwaardig burgerschap Recht op bescherming en veiligheid Recht op een gezonde ontwikkeling Voor een specificatie van de bestedingen: zie pagina 35 e.v. Commissies Projecten en Programma s Aanvragen voor financiering boven het stafmandaat ( binnenland, voor de commissie Internationale Samenwerking) werden ter besluitvorming dan wel advisering als gebruikelijk voorgelegd aan een van de vijf commissies van onafhankelijke deskundigen. Deze commissies zijn samengesteld uit mensen met verschillende deskundigheden gerelateerd aan de vier programma s van Kinderpostzegels. De commissies en hun werkgebied zijn de volgende: Commissie Jeugdzorg: beoordeelt aanvragen betreffende professionele hulp en zorg aan jeugdigen Commissie Jeugdwelzijn: beoordeelt aanvragen betreffende vrijwilligerswerk en jeugdwelzijnsbevordering Commissie Onderzoek en Ontwikkeling: beoordeelt aanvragen betreffende praktijkrelevant onderzoek Commissie Internationale Samenwerking: beoordeelt aanvragen afkomstig uit ontwikkelingslanden en de Nederlandse Antillen en Aruba Commissie Oost-Europa: beoordeelt aanvragen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. De Programmacommissie Pekoenja heeft een afwijkende samenstelling. In deze commissie heeft een vertegenwoordiger van de Nationale Jeugdraad zitting als onafhankelijke deskundige. Daarnaast telt de commissie twee Pekoenja-assistenten en een vertegenwoordiger van Kinderpostzegels. In het verslagjaar hebben de commissies Projecten en Programma s vier keer vergaderd, en de Programmacommissie Pekoenja elf keer. Bij de commissies zijn 11 verzoeken tot heroverweging ingediend. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van Toezicht na een afwijzing op een heroverwegingsverzoek. De meer routinematige aanvragen die de hoogte van het stafmandaat niet overschrijden werden op stafniveau behandeld.

18 14 Aanvragen voor financiering worden aan de onderstaande criteria getoetst: het kind en zijn rechten en directe belangen staan centraal de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen worden bevorderd daar waar mogelijk is er sprake van participatie door kinderen en jongeren bij voorkeur wordt de hulp dicht bij huis geboden, dus gericht op de eigen woon- en leefomgeving van kinderen de projectuitvoerders streven naar een zo kort mogelijke periode van hulp de aanpak is integratiebevorderend, zowel wat betreft kinderen met een handicap als allochtone kinderen de financiële haalbaarheid wordt getoetst; na verloop van tijd dient het project op eigen benen te kunnen staan. Bij het nemen van beslissingen op aanvragen wordt prioriteit gegeven aan projecten die extra hulp en zorgverlening bieden aan bepaalde groepen kinderen, zoals: kinderen die zijn aangewezen op een vorm van jeugdhulpverlening/kinderbescherming straat- en zwerfkinderen werkende kinderen kinderen die slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting of discriminatie kinderen in ontwikkelingslanden die geen onderwijs genieten kinderen in het buitenland met een handicap. Voor het jongerenfonds Pekoenja geldt een aparte aanvraagprocedure. Zie hiervoor 2.6 Samenwerkingsverbanden en netwerken* Kinderpostzegels maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden. De belangrijkste hiervan zijn: Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost-Europa, een samenwerkingsverband met het SKaNfonds, het Oranje Fonds, het R.C. Maagdenhuis en de Janivo Stichting gericht op het financieren van projecten in dit gebied. Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS), een samenwerkingsverband met Jantje Beton, het VSB Fonds, het Johanna Kinderfonds, het Nationaal Revalidatie Fonds en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind gericht op het gezamenlijk financieren van buitenspeelgelegenheid voor kinderen. Samenwerkende Fondsen Nederlandse Antillen en Aruba, een samenwerkingsverband met het SKaNfonds en het Oranje Fonds, dat erop gericht is om gezamenlijk projecten te financieren, ervaringen en expertise te delen en overlap te voorkomen. Tot nog toe is Kinderpostzegels deelnemer geweest in Aanvraag.nl, een digitaal loket waar aanvragers hun projecten ten behoeve van gehandicapte kinderen kunnen indienen. Het Better Care Network Netherlands (zie kader pagina 6). Het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingsverband met DCI Nederland, Unicef, Plan Nederland, Jantje Beton, Save the Children Nederland, de Nationale Jeugdraad, de Kinderrechtswinkels en het Nederlands Jeugdinstituut (inmiddels Movisie geheten). Kinderpostzegels is lid van de Verenigingen PSO en van Partos. Daarnaast is Kinderpostzegels actief in diverse informele netwerken en overlegorganen.

19 Fonds op naam Kinderpostzegels beheert een fonds op naam: Het andere kind. Uit dit fonds worden projecten gefinancierd voor straatkinderen in Afrika. Deze projecten zijn gerubriceerd onder eerder genoemde programma s. Daarnaast is er een speciaal bedrag gereserveerd voor een organisatie in Nigeria, Child Life Line. Tot dusver was Kinderpostzegels niet actief in dit land. De totale bestedingen uit dit fonds bedroegen in 2006/ *Voor strategische samenwerking zie hoofdstuk 5, punt 5.2

20 16 3 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Marketing, Communicatie en Fondsenwerving In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het afgelopen jaar vorm en inhoud werd gegeven aan de strategische keuzes, welke werkzaamheden werden verricht en welke resultaten werden bereikt. 3.1 Strategische keuze: Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen revitalisering scholenactie Daar waar de scholenactie tientallen jaren een vaste bron van inkomsten was, zien we de laatste jaren een vermindering van de opbrengst. Het aantal deelnemende scholen staat onder druk onder andere door groeiende concurrentie van andere acties op de basisscholen. Daarnaast heeft de daling van het geboortegetal invloed op het aantal scholieren dat meedoet aan de actie. Dit alles heeft zijn weerslag op het resultaat van deze actie. Daarom is besloten om de scholenactie door te lichten en waar mogelijk te verbeteren. In verband hiermee werd eind 2006 een onderzoek gedaan onder alle basisscholen om hun wensen ten aanzien van deze actie en hun motieven tot deelname eraan te inventariseren. Dit onderzoek leverde een goede respons en de scholen bleken over het algemeen enthousiast over de kinderpostzegelactie. Aandachtspunten waren o.a. de administratieve bewerkelijkheid van de actie en de informatievoorziening over de projecten. De uitkomst van dit onderzoek diende als leidraad voor aanpassing van de scholenactie. Er werd nagegaan of de informatieverstrekking aan de scholen verbeterd kon worden en de administratieve handelingen te vereenvoudigen waren. Dit leidde reeds in de scholenactie 2007 tot concrete resultaten. Ook wordt de mogelijkheid van projectkeuze door scholen onderzocht. 3.2 Strategische keuzes: Ontwerpen van meerjaren-marketingcommunicatiestrategie en verdere diversificatie van inkomsten Zoals hierboven gesteld lopen de inkomsten van Kinderpostzegels langzaam terug. Naast de versterking van de scholenactie moeten andere fondsen worden geworven om het beschikbare budget projecten en programma s op het gewenste niveau te brengen. Met het oog hierop werd begin februari 2007 door de Raad van Toezicht een nieuw Strategisch Marketing & Communicatieplan getiteld 'Van registratie naar relatie' vastgesteld. In dit plan, dat sinds begin 2007 leidend is voor de activiteiten, wordt beschreven hoe Kinderpostzegels haar positie op de Nederlandse markt kan versterken. Uiteraard komen optimalisering van de scholenactie en de verkopen van kinderpostzegels aan de orde. Daarnaast wordt beschreven hoe de kansen voor groei op korte termijn voor Kinderpostzegels (met name in het benaderen van bestaande relaties met een nieuwe propositie) kunnen worden benut door het werven van donateurs. In het plan wordt ook aandacht besteed aan het imago en de identiteit van Kinderpostzegels bij het uitvoeren van nieuwe fondsenwervende acties. De ervaring heeft geleerd dat de naam van de organisatie zo sterk wordt gekoppeld aan de grote jaarlijkse fondsenwervende actie, dat deze een belemmering vormt bij het werven van andere fondsen. Met het oog hierop werd een extern bureau ingeschakeld om ons te helpen bij het vinden van het antwoord op de vraag: Welke merkstrategie moet gevolgd worden en met welk merkconcept kan deze worden gerealiseerd. Uiteraard was hierbij enerzijds van belang om de eigenheid van Kinderpostzegels niet te verliezen en anderzijds om identiteit en imago, die nog niet overeenkomen, zodanig met elkaar in overeenstemming te brengen dat nieuwe fondsenwervende acties

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie