Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk"

Transcriptie

1 Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

2 Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van groot belang. Hiervoor zijn schuldenaren en schuldeisers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Als mensen toch hulp nodig hebben kunnen zij bij de gemeente terecht. Het is aan de gemeente om zo snel en effectief en het liefst zo vroeg mogelijk de mensen te helpen. Per 1 juli 2012 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingevoerd en hebben gemeenten hebben de taak om regie op de gemeentelijk schuldhulpverlening te voeren en integraal beleid te ontwikkelen. Op basis van de nieuwe Wet stelt de gemeenteraad een plan vast dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening van de inwoners van de gemeente. In dit plan wordt beschreven op welke wijze de gemeente Waalwijk de regierol wil gaan invullen en op welke wijze de schuldhulpverlening in Waalwijk wordt uitgevoerd. De opzet van dit plan is als volgt: 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Huidige situatie in Waalwijk 3. Uitgangspunten en toegang tot de schuldhulpverlening 4. Aanpak, doelstellingen en resultaten 5. Preventieplan 6. Borging kwaliteit 7. Juridische context 8. Informatievoorziening en toezicht 9. Literatuurbronnen en afkortingen 10. Bijlagen 1. Landelijke ontwikkelingen Op dit moment zijn er in Nederland 1,9 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden: 27 % van het totaal. Dat zijn niet alleen de minima, maar juist ook veelverdieners met een tophypotheek die ze niet meer kunnen opbrengen door baanverlies. De uitkering is niet voldoende om de hypotheek te betalen. Dit is een nieuw fenomeen in de schuldhulpverlening. Bijkomstig probleem is dat deze nieuwe doelgroep doorgaans onzichtbaar is voor de gemeente op het moment dat dat eigenlijk wel nodig zou zijn. Preventie is des te meer een belangrijk instrument bij het opsporen van deze groep mensen om ze er toe te zetten problemen te lijf te gaan voordat ze onoplosbaar zijn geworden. Verder blijkt uit verschillende onderzoeken en enquêtes van o.a. Nibud, dat het aantal jongeren dat in de schulden zit hard groeit. Uit het onderzoek van Nibud blijkt dat een kwart van de Nederlandse middelbare scholieren lenen de normaalste zaak van de wereld vindt. Ze zijn zich niet bewust van de gevolgen op de langere termijn. Dit is dan ook een van de veroorzakers van problematische schulden bij jongeren. Schuldeisers zijn minder snel bereid mee te werken aan schuldsanering bij jongeren. Zij voelen er vaak niets voor om de restschuld na drie jaar kwijt te schelden. De schuldenaars zijn immers jong en kunnen nog veel geld verdienen in de toekomst. 2. Huidige situatie in Waalwijk Met de nota Welzijn is minder zorg. Schulden is zorg. Welzijn is minder schulden heeft de schuldhulpverlening een belangrijke plaats gekregen in het gemeentelijk armoedebeleid. Bij de uitvoering van de schuldhulpverlening staan diverse doelen centraal, zoals het bevorderen van de zelfredzaamheid, kostenbeheersing, voorkoming van terugval, preventie en een duidelijke rolverdeling tussen de gemeente als opdrachtgever en de Kredietbank als opdrachtnemer. Verder is veel aandacht besteed aan de professionalisering van de schuldhulpverlening. Waalwijk heeft een meldpunt schuldhulpverlening

3 Tijdens de intake wordt een diagnose gesteld en worden de voorwaarden waaronder de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd doorgenomen. Het peilen van de motivatie tijdens de intake speelt daarin een belangrijke rol. Vanuit een integrale benadering vindt er intensieve samenwerking plaats tussen de medewerkers van het meldpunt en Juvans. Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek wordt dit door de medewerker van Juvans direct ter hand genomen. Op deze wijze wordt niet alleen ingezet op het oplossen van de schuldensituatie, maar ook ingezet op onderliggende meervoudige problematiek. Het meldpunt heeft een zeef functie. Alleen in de gevallen waarbij de inzet van de Kredietbank noodzakelijk is, vindt doorgeleiding plaats. In de andere situaties vindt begeleiding door het zorgloket plaats, of doorverwijzing naar een andere instantie/ instelling/bank, of ondersteuning bij het treffen van betalingsregeling, gesprekken / stimuleren zelfoplossing klant waarbij hulp gezocht wordt in het eigen netwerk. Aantal meldingen meldpunt Aantal meldingen meldpunt Aantal intakes Overige contacten (nazorg, indiceren voedselbank, informatie of borgstelling Doorverwezen naar Kredietbank Uitgangspunten en toegang tot de schuldhulpverlening a. uitgangspunten de schuldenaar is zelf verantwoordelijk De gemeente Waalwijk staat bij integrale aanpak van de schuldenproblematiek voor. De ondersteuning bij een problematisch schuld is echter niet onvoorwaardelijk. De gemeente Waalwijk gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de inwoners. Inwoners gaan zelf op zoek naar de oplossing en betrekken daar waar nodig het eigen sociaal netwerk. Alleen in de situaties waarin dit niet kan of niet voldoende is, voorziet de gemeente in ondersteuning. Voorwaarden schuldhulpverlening worden vastgelegd in een hulpverleningsplan De voorwaarden en gedragsregels die gelden bij deelname aan het traject staan op schrift en dienen door de klant te worden ondertekend. In dit hulpverleningsplan wordt in ieder geval opgenomen: 1. de klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag schuldhulpverlening of verleent alle medewerking; 2. het inkomen wordt zonodig beheerd; 3. op tijd de juiste en volledige informatie verstrekken; 4. er mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt; 5. het inkomen van de schuldenaar moet ten minste het niveau hebben van de bijstandsnorm. Anders valt er geen schuldregeling te treffen met schuldeisers. 6. de verplichting om mee te werken bij het wegnemen van de oorzaken van de schulden 7. mee te werken aan de stabilisatie van inkomsten uit uitgaven 8. de verplichting om het schuldhulptraject volledig af te maken. Het is noodzakelijk dat de opgelegde verplichtingen duidelijk vastliggen en dat de schuldenaar verplicht is deze na te komen. Het opleggen van sancties bij het niet nakomen van de voorwaarden hebben alleen zin als deze niet financieel van aard zijn

4 Een schuldenaar wordt op geen enkele manier geprikkeld wanneer er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Het doel van een sanctie is dat de klant meer of betere medewerking zal gaan verlenen aan het traject. Voor een uitkeringsgerechtigde, waarvoor een re-integratieverplichting geldt bestaat de mogelijkheid om een sanctie op te leggen als hij niet of niet meer meewerkt aan de schuldhulpverlening. Het nadeel van een financiële sanctie is dat zijn aflossingscapaciteit afneemt. Naast negatieve prikkels is het mogelijk om schuldenaren die de verplichtingen goed nakomen te belonen met positieve prikkels. Een goed toepasbare positieve prikkel is schuldenaren in aanmerking te laten komen voor de PasWijzer. Dit ondanks het feit dat het inkomen te hoog is. Doordat schulden afgelost moeten voldoet het feitelijk inkomen aan de normen voor het gemeentelijk armoedebeleid. Bijkomend voordeel van deze positieve prikkel is dat er voor kinderen binnen dit gezin ruimte is om met de PasWijzer lid te worden van bijvoorbeeld een sportclub, waardoor sociale uitsluiting wordt tegen gegaan. De oorzaak van het probleem wordt aangepakt In alle gevallen geldt dat niet alleen het probleem zelf maar ook de onderliggende oorzaak van het probleem wordt aangepakt. Dit is de beste manier om een terugval te voorkomen. Een goede diagnose is cruciaal bij het vaststellen van het type klant, het dienstverleningsaanbod en de regie op de klant. De diagnose wordt gebruikt om de (on)mogelijkheden scherp te krijgen. Een schuldhulpverlener kan geen schuldhulp verlenen als de cliënt niet meewerkt of als de financiële situatie niet meer saneerbaar is. In die gevallen wordt geen schuldhulpverleningstraject aangeboden. De gemeente voert regie De nieuwe wet schrijft niet alleen een integrale aanpak van schuldhulpverlening voor maar verwacht ook van de gemeente dat zij de coördinatie van de integrale aanpak op schuldhulpverlening op zich neemt. De regierol ligt daarmee bij de gemeente. De gemeente dient als regisseur procesmatig vast te leggen hoe zij vinger aan de pols houdt en hoe zij de voortgang van het proces stimuleert en bewaakt. Gezinnen met kinderen krijgen voorrang Gemeenten dienen in het beleidsplan expliciet aan te geven wat de inzet is ten behoeve van gezinnen met kinderen. Het meldpunt Schuldhulpverlening hanteert als uitgangspunt dat iedereen die zich meldt direct in behandeling wordt genomen en dat er een passend aanbod wordt gedaan. Mocht er op enig moment toch een wachtlijst ontstaan, dan wordt gezinnen met kinderen voorrang gegeven. Schuldhulpverlening is breed toegankelijk De gemeentelijke schuldhulpverlening is breed toegankelijk voor alle natuurlijke personen van wie redelijkerwijs is te voorzien dat die niet zullen voortgaan met betalen van de schulden of die verkeren in een toestand dat zij zijn opgehouden met betalen, onder voorwaarde dat zij gemotiveerd zijn. Het uitgangspunt voor de toetreding tot de schuldhulpverlening zijn de bepalingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (met de daarbij behorende Memorie van Toelichting. En voor de toelatingscriteria zijn de richtlijnen van de NVVK bepalend. De aanvrager: is 18 jaar of ouder; is inwonend en ingeschreven in de Waalwijk; is gemotiveerd of te motiveren; en er is sprake van een problematische schuldensituatie. b. Toegang tot de schuldhulpverlening De volgende groepen hebben geen toegang tot de schuldhulpverlening: - 3 -

5 dak- en thuislozen: de wet schrijft voor dat dak- en thuislozen opgevangen worden door de centrumgemeenten. In ons geval is dat Tilburg. De dak- en thuislozen worden daarom doorverwezen naar de gemeente Tilburg. zelfstandigen: zij kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Schuldhulpverlening stellen wij wel open voor natuurlijke personen die schulden hebben in verband met de liquidatie van een onderneming mits de activiteiten van de onderneming van de natuurlijke persoon feitelijk gestopt zijn en de onderneming uitgeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Voor de volgende groepen mensen gelden uitzonderingen, omdat hen niet direct een traject kan worden aangeboden omdat zij eerst een ander traject moeten doorlopen. Mensen met een koopwoning Wanneer er sprake is van een koopwoning waarvan men de maandelijkse hypotheeklast niet meer kan betalen komt men in principe niet in aanmerking voor een traject. Eerst dient gekeken te worden of het mogelijk is de hypotheek over te sluiten waardoor de maandelijkse hypotheeklast afneemt of de woning moet verkocht worden. Met de overwaarde kan de schuld dan worden afbetaald. Soms is er géén sprake van overwaarde, maar leidt verkoop van een woning juist tot een grotere schuld. Er kan dan geprobeerd worden om een traject op te starten en tot een schikking te komen. De medewerking van de schuldeisers is hierbij echter geen vanzelfsprekendheid. Mensen zonder inkomsten Mensen zonder inkomsten vanuit uitkering of werk hebben onvoldoende afloscapaciteit en moeten eerst zorgen voor een inkomstenbron. Ook budgetbeheer is geen optie in dit stadium omdat er nog geen inkomen te beheren is. Mensen met schulden die voortvloeien uit strafrechtelijke vorderingen Een traject kan niet worden opgestart wanneer er sprake is van openstaande schulden die voortvloeien uit strafrechtelijke vorderingen (boetes). Een minnelijk traject kan wel worden opgestart, maar het verkrijgen van medewerking van schuldeisers is een lastige opgave. Om die reden is budgetbeheer wenselijk. Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek kan deze wel op gepakt worden. Recidivisten Personen die in een eerdere periode ná schuldhulpverlening schuldenvrij waren, maar weer opnieuw schulden hebben gemaakt, komen de eerste 10 jaar na afloop van een traject niet meer in aanmerking voor een WSNP traject. Wel kan er geprobeerd worden weer een minnelijk traject op te starten. Wanneer een minnelijk traject niet kan worden opgestart kan budgetbeheer worden ingezet of beschermingsbewind. Dit om er voor te zorgen dat de klant blijft aflossen om zo het vertrouwen van de schuldeiser weer terug te winnen. Voor klanten die recidiveren na verwijtbaar gedrag geldt een wachttijd van 1 jaar. Van verwijtbaar gedrag is sprake als de klant bewust niet meewerkt aan het treffen van een minnelijke schuldhulpverlening en er geen wijzigingen in de omstandigheden zijn opgetreden die de schuldhulpverlener het vertrouwen geven dat de klant zich dit keer wel voldoende zal inzetten. Budgetbeheer, beschermingsbewind en psycho-sociale hulpverlening is in deze situatie wel mogelijk en zelf wenselijk om schulden niet verder te laten oplopen en schuldeisers straks mee te kunnen krijgen. Mensen die fraude hebben gepleegd In principe komen mensen die fraude hebben gepleegd, met als gevolg een financiële benadeling van het bestuursorgaan, niet voor schuldhulpverlening in aanmerking Het college kan een individuele afweging maken, of ze in aanmerking komen voor schuldhulpverlening

6 4. Aanpak, doelstellingen en resultaten Het in 2007 ingezette beleid schuldhulpverlening voorziet in een integrale aanpak, waarbij eveneens aandacht is voor de eigen mogelijkheden van de klant. De uitgangspunten van de Wgs sluiten prima aan op het in 2007 ingezette beleid. Het beleid sluit eveneens aan op de uitgangspunten Wmo 1 waarbij het stimuleren van de zelfredzaamheid en het versterken van het eigen netwerk centraal staan. a. Aanpak De huidige aanpak gaat uit van een brede visie op de schuldhulpverlening. Preventie, stabilisatie en nazorg zijn daarbij de onderwerpen die extra aandacht zullen krijgen. De Waalwijkse aanpak kan als volgt schematisch worden weergegeven. Bij een integrale aanpak gaat het niet alleen om het wegnemen van de financiële problemen, maar ook om het wegnemen van de oorzaak. Immers, in veel gevallen is het ontstaan van schulden een gevolg van andere problematiek. De klant en zijn probleem zijn daarbij uitgangspunt, waar de eigen verantwoordelijkheid van de klant centraal staat en de klant ook geholpen wordt om deze verantwoordelijkheid te nemen. Uitgangspunt is dat mensen leren met de eigen financiële huishouding en eventuele schulden om te gaan. Preventie en curatieve zorg maken onderdeel uit van de integrale aanpak. b. Doelstellingen Financiële problemen zijn om meerdere redenen onwenselijk. In de eerste plaats leveren ze voor de huishoudens die ermee te maken hebben vaak veel stress op. Naarmate de financiële problemen groter zijn, trekken ze vaker een wissel op andere levensterreinen. Recent onderzoek 2 toont aan dat de inzet van de schuldhulpverlening leidt tot baten op andere terreinen. Deze zijn het hoogst op de terreinen van wonen en uitkeringen. Gemiddeld genomen levert een euro inzet aan schuldhulpverlening een besparing (vermeden kosten) van 2,4 euro op andere terreinen. 1 jaarprogramma Wmo 2012 Investeren in Meedoen. 2 Onderzoek van N. Jungmann en R. van Geurs, Hogeschool Utrecht & Regioplan (2011) Schuldhulpverlening loont

7 Besparingen zijn te verwachten doordat: welzijn en de gezondheid van burgers verbetert en problemen worden voorkomen; participatie en re-integratie naar werk soepeler verloopt, waardoor het beroep op bijstandsmiddelen afneemt; maatschappelijke kosten worden voorkomen. Naar aanleiding van het bovenstaande kan de volgende doelstelling geformuleerd worden. De gemeente Waalwijk wil met de uitvoering van schuldhulpverlening: a. participatie bevorderen en b. maatschappelijke kosten beperken. c. Resultaten Een van de beoogde doelen van de Wgs is de effectiviteit van de schuldhulpverlening te vergroten. In het plan schuldhulpverlening moet worden aangegeven welke resultaten de gemeenten in de door het plan bestreken periode wenst te behalen. De gemeente heeft ter voorbereiding op de invoering van de Wgs onderzoeksburo Kwiz opdracht gegeven een nulmeting / klanttevredenheidonderzoek uit te voeren onder de klanten van de schuldhulpverlening. Onderzocht is hoe tevreden de cliënten van de schuldhulpverlening zijn over de geboden dienstverlening. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de opbouw van de cliëntenpopulatie in termen van persoonskenmerken, bron en hoogte van het inkomen, schuldhoogte en aantal schulden en schuldeisers en de oorzaken van de problemen. De bevindingen geven wel een beeld van de ervaringen van de klanten en inzichten in de problematiek. De uitkomsten van dit onderzoek worden o.a gebruikt als nulmeting voor de te behalen resultaten en als input voor het opstellen van een preventieplan ( zie paragraaf 6). Het rapport van KWIZ is in bijlage 2 opgenomen. Voor de periode van worden de volgende resultaten behaald: 1. Uitval uit trajecten bij de Kredietbank bedraagt maximaal 10 % Hierbij staat de persoonlijke hulpvraag van de klant centraal, maar er wordt ook gekeken of de schuldenaar voldoende gemotiveerd is en zich aan afspraken houdt. Er wordt gekeken of hij bereid is zich in te zetten om indien mogelijk meer inkomen te verwerven en ten gunste van crediteuren keuzes te maken in het bestedingspatroon. Daarnaast kan de uitval veroorzaakt worden door weigerende schuldeisers. We zetten in op 10 %, door vooral aan de voorkant (door de gemeente beïnvloedbaar) de motivatie te peilen. 2. Minimaal 75 % van de trajecten wordt succesvol beëindigd De complexiteit van de hulpvraag en de motivatie van de klant zijn bepalend voor het succes. We willen inzetten op minimaal 75 %. Uit de cijfers van de Kredietbank 2010 blijkt dat in Waalwijk 71 % van de schuldhulpverleningtrajecten succesvol is afgesloten. We kiezen voor het percentage van 75 omdat het afgelopen jaren de hulpvragen complexer zijn geworden. We willen de ambitie verhogen naar 90 % vanaf Dit willen we bereiken door in het op te stellen programma van eisen voor het contract 2014 van de inkoop schuldhulpverleningstrajecten heldere en meetbare prestaties op te nemen. 3. Maximale wachttijd bedraagt twee weken In de nieuwe wet wordt een maximale wachttijd van 4 weken genoemd. In de praktijk vindt bij het meldpunt schuldhulpverlening van het Zorgloket binnen 10 werkdagen een intake plaats. Deze werkwijze willen we continueren. Voor een crisissituatie sluiten we aan bij de wettelijke periode van 3 dagen. Uit het onderzoek van Kwiz blijkt dat 95 % van de respondenten tevreden is over de snelheid van het tot stand komen van het eerste gesprek

8 4. Aantal recidivisten neemt af tot 15 % Uit het onderzoek van Kwiz blijkt dat 21 % van de respondenten eerder gebruikt heeft gemaakt van de schuldhulpverlening. We gaan hierbij uit de klanten die eerder via de Kredietbank een traject schuldhulpverlening hebben doorlopen. Klanten die zich melden bij het meldpunt voor advies worden niet gezien al recidivisten. Door de integrale aanpak moet schuldhulpverlening een duurzaam effect hebben. 5. Aantal aanmeldingen neemt op langere termijn af: afname van 10 % vanaf 2014 Net als in de gezondheidszorg geldt ook voor schuldensituaties dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Om deze reden wordt ingezet op preventie en nazorg. In het preventieplan is beschreven hoe we dit resultaat willen bereiken. 6. Klanttevredenheid meldpunt schuldhulpverlening > gemiddeld 8 op een schaal van 10 Voor de klanttevredenheid wordt een gemiddeld cijfer van 7,7 gegeven voor het zorgloket. De kredietbank scoort iets lager met een gemiddeld cijfer van 6,7. Op basis van deze meting willen we inzetten op een klanttevredenheidscijfer van 8 of meer voor het zorgloket. Ten aanzien van de klanttevredenheid over de kredietbank zullen we eveneens inzetten op een cijfer van 8 of hoger. Dit aspect wordt meegenomen bij het opstellen van het programma van eisen. In de overeenkomst schuldhulpverleningstrajecten vanaf 2014 zullen naar prijsafspraken ook nadrukkelijk prestatieafspraken opgenomen worden. 7. Bij meervoudige problematiek wordt 100 % in behandeling genomen door Juvans Om de integrale aanpak van de schuldhulpverlening te waarborgen worden bij geconstateerde meervoudige problematiek klanten aangemeld bij Juvans. Dit past binnen de samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en Juvans zoals deze wordt vormgegeven binnen het meldpunt schuldhulpverlening. Monitoring / evaluatie Jaarlijks dient het college in het jaarverslag aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen over de uitvoering van het door de raad vastgestelde plan met betrekking tot integrale schuldhulpverlening. De bespreking van het jaarverslag in de gemeenteraad kan aanleiding zijn om het beleid en de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening bij te stellen. Op deze manier is het gegarandeerd dat de gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit ervan jaarlijks op de agenda van de gemeenteraad staan. De volgende gegevens zullen worden gerapporteerd: aantal aanmeldingen aantal intakes aantal crisisinterventies aantal recidivisten aantal klanten per product aantal succesvol beëindigde trajecten van de Kredietbank wachttijd aantal verwijzingen Juvans klanttevredenheid (dit onderzoek wordt 1x 4 jaar uitgevoerd) 5. Preventieplan Bij het opstellen van het preventieplan zijn de aanbevelingen van het klanttevredenheidsonderzoek van Kwiz betrokken. Aan de hand van deze aanbevelingen en de aanbevelingen vanuit de interviews met de intermediairs is onderstaand preventieplan opgesteld

9 a. Doel preventie De komst van de Wgs verplicht gemeenten beleid en maatregelen te formuleren om te voorkomen dat inwoners schulden aangaan die zij niet meer kunnen aflossen. Het doel van preventie en nazorg is het komen tot bewustwording bij mensen en om te voorkomen dat zij (opnieuw) financiële verplichtingen aangaan die niet betaald kunnen worden, waardoor belemmeringen voor participatie en/of maatschappelijke kosten worden voorkomen. b. Vormen van Preventie Er zijn 3 vormen van preventie te onderscheiden: Primaire preventie Primaire preventie heeft tot doel te voorkomen dat mensen in de problematische schulden raken, c.q. het voorkomen van nieuwe schuldsituaties. Primaire preventie richt zich dan ook op iedereen die risico loopt. Secundaire preventie Bij secundaire preventie gaat het om vroegtijdige onderkenning, opsporing en behandeling, meestal bij specifieke risicogroepen. Beoogd wordt schuldenproblematiek tijdig te signaleren en adequaat te verwijzen om verslechtering te voorkomen. Informatie wordt gegeven aan zowel (potentiële) klanten als intermediairs. Tertiaire preventie Tertiaire preventie richt zich op situaties waarbij al sprake is van problematische schulden. De curatieve hulp, begeleiding en andere maatregelen zijn hier bedoeld om de bestaande problemen op te lossen terwijl preventieve activiteiten in feite nazorg zijn. Hier komt ook het cyclisch karakter van integrale schuldhulpverlening naar voren. Goede curatieve hulp en nazorg hebben als zodanig weer een preventieve werking. Tertiaire preventie is bedoeld om erger, zoals terugval, recidive of chronische problematiek worden te voorkomen. c. Risicogroepen Uit de diverse onderzoeken 3 komen de volgende groepen naar voren met een verhoogd risico om in financiële problemen te geraken. Jongeren Veel jongeren maken schulden. Soms hebben ze zelfs niet in de gaten dat dit ook schulden zijn! De verwachting is dat wanneer er niet wordt ingegrepen, steeds meer jongeren een beroep op SHV zullen moeten doen. Uit onderzoek van de NVVK en het NIBUD blijkt dat met name op VMBO scholen jongeren vaker schulden hebben. Hoe beter en eerder deze groepen worden voorgelicht en ondersteund, hoe minder kans er bestaat dat schulden ontstaan en hoog oplopen. Mensen met chronische (meervoudige) problematiek Hierbij moet gedacht worden aan mensen met psycho-sociale problemen. Preventie voor deze mensen is niet zozeer gericht op het oplossen van deze psycho-sociale problemen, maar meer om het vangnet rondom deze mensen te ondersteunen en de weg te wijzen. Ketenbenadering is met name bij deze doelgroep heel belangrijk omdat er vaak al vanuit vele organisaties ondersteuning wordt geboden. Regie vanuit de gemeente, de keten moet sluitend gemaakt worden. Deze groep mensen vallen ook onder de werkingssfeer van de Wmo en hiermee zal verbinding gezocht worden. 3 De volgende onderzoeken worden hierbij bedoeld: taskforce, impactanalyse, NIBUD en Centiq

10 Werkende armen (incl. zelfstandigen) Mensen die werken zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van inkomensondersteunende regelingen, hierdoor missen zij belangrijke inkomensondersteuning. En dat terwijl het inkomen soms niet hoger is dan dat van mensen in een uitkering. Onder de werkende armen kunnen ook de zelfstandigen met een laag inkomen worden gerekend. Steeds meer kleine zelfstandigen (met of zonder personeel) komen vanwege de crisis in de problemen. Er moet hierbij nadrukkelijk een onderscheid gemaakt worden tussen schulden die verband houden met de onderneming en privé schulden. Dit onderscheid is vooral bij zzp ers niet te maken omdat zij eveneens privé aansprakelijk zijn voor zakelijke schulden. Uitgangspunt voor de schuldhulpverlening aan ondernemers moet dan ook zijn dat alleen voor privé schulden bepaalde, nog te ontwikkelen, hulpverlening in de vorm van budgettraining kan worden aangeboden. Voor zakelijke schulden zal verwezen worden naar de zelfstandigen regelingen via de ISD-ML of naar een daarvoor gespecialiseerd bureau. Inwoners met (naderende) inkomensterugval Vanwege de crisis verliezen veel mensen hun baan en kunnen daardoor hun verplichtingen niet nakomen. Ook andere, plotseling intredende veranderingen in de persoonlijke levenssfeer, zoals een echtscheiding kunnen financiële problemen met zich mee brengen. Deze groep is onbekend met hulpverlening en het is belangrijk dat hierbij schuldhulpverlening actief bekend gemaakt wordt. Bovenstaande groepen krijgen voorrang bij het actief benaderen van doelgroepen omdat zij het grootste risico lopen om in een problematische schuldensituatie terecht te komen. Daarnaast zullen bepaalde instrumenten speciaal op deze doelgroepen worden ingezet en/of ontwikkeld d. Preventie instrumenten Hieronder staan de instrumenten benoemd onderverdeeld naar van primair, secundair en tertiair niveau Primaire preventie instrumenten: Website gemeente Waalwijk Gezien het intensieve(re) gebruik van internet is dit een hele belangrijke informatiebron. Brochure schuldhulpverlening Er is een brochure folder ontwikkeld in de huisstijl van de gemeente Waalwijk met hierin informatie over de mogelijkheden. Informatiebrochure jongeren Als jongeren 18 worden verandert er veel. Ze moeten zelf een ziektekostenverzekering afsluiten, Studiefinanciering regelen, zorgtoeslag aanvragen etc. Veel jongeren weten de weg (nog) niet te vinden en kunnen hierbij ondersteuning gebruiken. Door middel van een informatiefolder kunnen jongeren die bijna de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben geïnformeerd worden over zaken die ze moeten regelen als ze 18 jaar worden. Budgetlessen op scholen Leren omgaan met geld op jonge leeftijd is van invloed op financieel gedrag op latere leeftijd. Mogelijk dat in de toekomst financiële educatie ingebed wordt in bestaande vakken op de middelbare school. In afwachting hiervan wil de gemeente Waalwijk de Waalwijkse basisscholen en VMBO scholen budgetlessen aanbieden

11 Ontwikkeling Kansenkaart om niet gebruik inkomensondersteunende voorzieningen tegen te gaan. Er wordt een zogenaamde kansenkaart ontwikkelt. Op deze kansenkaart wordt kort en bondig uitgelegd, waar mensen terecht kunnen als er financiële problemen zijn en op welke voorzieningen zij een beroep kunnen doen. Contact schuldeisers Belangrijk onderdeel van preventie en het curatieve gedeelte van schuldhulpverlening is een goede samenwerking en communicatie met schuldeisers. Dit kan namelijk een bijdrage leveren aan de vroeg signalering en meer begrip (dus mogelijk meer geslaagde regelingen). Er zijn goede afspraken gemaakt op lokaal niveau met de woningcorporaties, deurwaarders en energieleveranciers. Dit ter voorkoming van grotere problemen. Voorlichting aan intermediairs Intermediairs (zoals bijvoorbeeld De Strohalm en de Voedselbank) geven aan behoefte te hebben aan voorlichting. Komend jaar wordt ingezet op het geven van deze voorlichting. Daarbij wordt niet alleen ingezet op vrijwilligersorganisaties maar ook op professionele organisaties. Het streven is om hier in de toekomst meer proactief in te zijn en meer initiatieven te ontwikkelen. Preventiecoach op het werkplein In 2011 zijn de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk gestart met een pilot preventiecoach op het werkplein. Op het werkplein komen mensen die, vanwege baanverlies, te maken krijgen met een inkomensterugval. Door deze mensen in een vroegtijdig stadium in contact te brengen met de preventiecoach vindt er een actieve voorlichting plaats. Zo worden door middel van een budgetadvies tips gegevens op welke wijze het uitgavenpatroon aangepast kan worden aan het nieuwe lagere inkomen en kan bij beginnende schuldenproblematiek tijdig worden ingegrepen waardoor erger wordt voorkomen. De pilot loopt door tot 1 januari. De intentie is de preventiecoach een vaste plek in het aanbod te geven. Daarnaast bestaat het voornemen om de preventiecoach door te ontwikkelen, waarbij ook andere ingrijpende life-events worden betrokken, bijvoorbeeld echtscheiding. Secundaire preventie instrumenten: Budgetcursus Het aanbieden van van een budgetcursus aan burgers. Het gaat hier dan om een cursus waarin geleerd wordt met geld om te gaan, inkomsten te verruimen en uitgaven te verminderen, afspraken te maken met schuldeisers etc. De cursus wordt aangeboden aan mensen die gebruik maken van of budgetcoaching via het meldpunt of van een product bij de kredietbank. Het gaat daarbij wel om inwoners die leerbaar zijn. Bijkomend voordeel is dat het product budgetcoaching niet meer wordt ingekocht bij de Kredietbank, waardoor er budgettair neutraal gewerkt wordt of zelfs kosten bespaard worden. Dit instrument kan ook als tertiair instrument ingezet worden. Convenant samen tegen schulden Naar aanleiding van het Woonlastenonderzoek van Casade en Slagenland Wonen zijn er met de gemeenten prestatieafspraken gemaakt, waaronder het afsluiten van een convenant samen tegen schulden met Casade, Slagenland Wonen, Juvans, ISD-ML en gemeenten ( Waalwijk en Loon op Zand). Het gaat daarbij om vroegtijdige signalering en aanpak van betalingsproblemen ter voorkoming van problematische schuldensituaties. Dit convenant zal in het najaar van 2012 worden gesloten

12 Zelfstandigen Op dit moment worden zelfstandigen nog niet actief geholpen door schuldhulpverlening. Reden hiervoor is dat vaak het onderscheid tussen privé schulden en zakelijke schulden niet te maken valt. Voor de zakelijke schulden zal schuldhulpverlening nooit de geschikte instantie zijn om ondersteuning te bieden. We willen deze groep ondersteuning bieden door middel van een budgetadviesgesprek of het aanbieden van een budgetcursus. Mensen met chronische problematiek De gemeente Waalwijk staat een integrale aanpak van de schuldenproblematiek voor. Door de samenwerking met Juvans bij het meldpunt is de integrale aanpak gewaarborgd. Op deze wijze wordt niet alleen ingezet op het oplossen van de schuldensituatie, maar ook op onderliggende psycho-sociale problematiek. Deze werkwijze willen we handhaven. Tertiaire preventie instrumenten: Budgetbeheer Het meldpunt schuldhulpverlening voert budgetbeheer niet zelf uit maar dit gebeurt door de Kredietbank. Soms echter ook bij de ISD-ML wanneer de vaste lasten worden ingehouden ter voorkoming van (grotere) schulden. Dit is ook een vorm van preventie, naast curatief wanneer het om bestaande schulden gaat. Nazorg Met goede nazorg na een schuldhulpverleningstraject kan het ontstaan van nieuwe schulden voorkomen worden. Op dit moment vind nazorg plaats via een gesprek na schuldbemiddeling. Nazorg moet bij alle vormen van schuldhulpverlening ingeregeld worden met enige frequentie. Doel moet zijn te voorkomen dat iemand in het oude patroon vervalt. Aan de hand van het gesprek op het einde van het traject schuldhulpverlening wordt beoordeeld of er ondersteuning gewenst is en welke vorm van ondersteuning passend is. Koken met een klein budget Een gezonde en goedkope maaltijd op tafel zetten als je moet rondkomen van een laag inkomen is moeilijk. Zeker als er sprake is van een schuldhulpverleningstraject en het inkomen grotendeels gebruikt worden om schulden af te betalen en de vaste lasten te betalen. Het is lastig om van het beschikbare leefgeld een goede en evenwichtige maaltijd te maken. We willen mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening en / of de voedselbank een cursus aanbieden koken met een klein budget. Kosten uitvoering preventieplan De kosten ( voor de nieuwe producten) voor de uitvoering van het preventieplan worden geraamd op een bedrag van 8.700,-- in 2012 en ,-- in e.v. Door stevig in te zetten op preventie zal er sprake zijn van inverdieneffecten. Deze inverdieneffecten hebben betrekking op de kosten van schuldhulpverlening maar zullen ook betrekking hebben op andere terreinen zoals het inkomensdeel Wwb. Echter op dit moment is geen reële inschatting te maken hoe hoog de inverdieneffecten zijn van het totale pakket. De kosten van uitvoering van het preventieplan zijn opgenomen in bijlage Borging en kwaliteit Naast het aanbieden van maatwerk is het voldoen aan aantoonbare kwaliteitseisen een belangrijke toegevoegde waarde voor het vertrouwen van zowel schuldeisers als schuldenaren. De NVVK is de koepelorganisatie van schuldhulpverlenende instanties in Nederland. De NVVK heeft gedragscodes ontwikkeld waarin richtlijnen voor de schuldhulpverlening opgenomen zijn. De Kredietbank is lid van de NVVK en hanteert de gedragscodes omdat ze bindend zijn voor de leden

13 Het betreft de volgende gedragscodes: Gedragscodes schuldregeling Gedragscode budgetbeheer Gedragscode sociaal bankieren Door te werken volgens deze gedragscodes is de kwaliteit van de schuldhulpverlening gewaarborgd. Naast werken conform de gedragscodes werkt de Kredietbank volgens de modules Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl. Tenslotte geeft een klanttevredenheidsonderzoek een belangrijk signaal af over het kwaliteitsniveau. Streefcijfer voor zowel meldpunt Schuldhulpverlening als de Kredietbank is minimaal een 8. Bij een volgend klanttevredenheidsonderzoek zal het onderzoek uitgebreid worden naar de ketenpartners en de schuldeisers. Dit onderzoek kan in 2015 (naar de aanloop van het Plan Schuldhulpverlening ) gehouden worden. 7. Juridische context De invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kent juridische gevolgen voor de uitvoering. De beginselen van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Dit was voor de invoering van de wet niet het geval. Dit betekent het besluit op een aanvraag wordt medegedeeld door middel van een beschikking. Naast de mogelijkheid van bezwaar en beroep is de Wet dwangsom bij nietig tijdig beslissen van toepassing. Zodra toegang tot de schuldhulpverlening wordt verleend wordt een passend aanbod gedaan in de vorm van een traject. Dit aanbod is echter niet vrijblijvend. Schuldhulpverlening heeft een prijs en van de klant wordt een actieve deelname verwacht aan het traject. Er is een actieve informatieplicht en een plicht om medewerking te verlenen. Worden de verplichtingen niet nagekomen dan kan het college een sanctie opleggen door bijvoorbeeld het traject stop te zetten. In verband met bezwaar en beroep is het raadzaam beleidsregels op te stellen. Deze beleidsregels worden door het college vastgesteld op basis van de dit plan. De beleidsregels worden daarom vastgesteld na het besluit van de raad. Naast de mogelijkheden van het maken van bezwaar en het instellen van beroep heeft de schuldenaar die het niet eens is met de beslissing van de gemeente de volgende mogelijkheden om dit kenbaar te maken: de bestaande klachtenprocedure op basis van de NVVK indien gehandeld is met de Gedragscode Schuldregeling of de schuldregelingsovereenkomst; de klachtenprocedure van de gemeente; Klagen bij de Nationale Ombudsman 8. Informatievoorziening en toezicht De uitvoering van de nieuwe wet en vooral de effecten ervan zullen op basis van beleidsinformatie worden gemonitoord. De colleges zijn verplicht de minister over de uitvoering van de wet systematisch informatie te verstrekken. In de nieuwe wet is geen specifiek toezichtarrangement opgenomen

14 9.Gebruikte bronnen en afkortingen Literatuurbronnen Welzijn is minder zorg. Schulden is zorg. Welzijn is minder schulden gemeente Waalwijk ( 2007) Plan gemeentelijke schuldhulpverlening Regio West Brabant Naar een gekantelde schulddienstverlening gemeente Eindhoven Wettekst gemeentelijke schuldhulpverlening en de Memorie van Toelichting Interviews Met dank aan MEE, Juvans de Voedselbank en De Strohalm: deze organisaties hebben bij het tot stand komen van deze nota hun medewerking verleend. Afkortingen NVVK = Nederlandse vereniging voor Volkskrediet Wgs = Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning WSNP = Wet schuldsanering natuurlijke personen Wwb = Wet werk en bijstand ZZP = zelfstandige zonder personeel

15 10.Bijlagen Bijlage 1: Activiteitenplan 2012 Bijlage 2: klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening gemeente Waalwijk, uitgevoerd door KWIZ

16 Bijlage 1: Preventieplan Schuldhulpverlening 2012 Onderstaand preventieplan bestrijkt de periode van 2012 en. Voor de periode van 2014 en 2015 wordt een afzonderlijk plan opgesteld Wat gaan we doen Wanneer Wat gaat het kosten Acties vanuit het preventieplan schuldhulpverlening Website: Geen extra kosten Deze informatie optimaal benutten, door informatie laagdrempelig aan te bieden Brochure schuldhulpverlening Informatie brochure jongeren Budgetlessen scholen: In overleg met scholen en Juvans wordt project opgezet. De kosten van het project zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, het aan te schaffen materiaal, bijdrage buurgemeenten VMBO scholen Ontwikkeling kansenkaart: Overzicht van alle voorzieningen voor de minima. De kaart wordt huis aan huis verspreid en ter beschikking gesteld aan intermediairs Jaarlijkse groepsvoorlichting aan intermediairs Preventiecoach werkplein: door ontwikkeling life-eventcoach Uren preventiecoach vanuit de reguliere uren. Kosten hebben betrekking op voorlichtingsmateriaal. Budgetcursus: aanbieden van een budgetcursus aan leerbare klanten. Bedrag per klant gemiddeld 1.200,--. Op basis van ervaring gemeente Heusden is de inschatting dat 25 % de klanten ( = + 33) leerbaar is. Het gaat hierbij om nieuwe klanten die dit product nog niet ontvangen via de Kredietbank. Verwacht inverdieneffect is ,--. Er wordt samenwerking gezocht met de gemeente Heusden om mogelijk volumevoordeel te kunnen behalen. Convenant samen tegen schulden: Kosten kick-off Koken met een klein budget 4 sessies per jaar Kosten afhankelijk voor aantal deelnemers Totaal preventieplan schuldhulpverlening Schooljaar November Oktober Oktober september nov Mei - nov

17 Bijlage 2 Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

18 - 17 -

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk GEWIJZIGD Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 410 24 augustus 2016 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016 Het dagelijks

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening 5. 1.1 Visie 5. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid 5. 1.3 Integraal 6. 1.4 Eigen

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Dongen voor de periode 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Citeertitel Beleidsregels

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Grip op geld Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Oktober 2012 Samenvatting Inleiding Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen of hebben

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 1. Aanleiding Aanleiding om deze Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening 2017 vast te stellen, is de opheffing van ISD Optimisd

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3 2. Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom...

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk & Inkomen Samenwerking A2-Gemeenten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard 2013-2017 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening Rotterdam 2016

Beleidsregels schulddienstverlening Rotterdam 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 130376 22 september 2016 Beleidsregels schulddienstverlening Rotterdam 2016 De directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk van het cluster

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Beleidsplan. Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer

Beleidsplan. Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/2164 / RIS 2015-645 . Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer (I-SZ/2015/2164)

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren Beleidsnota Schuldhulpverlening Wijdemeren 2012-2015 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Huidige situatie in Wijdemeren... 3 GEVOLGEN VAN DE WET VOOR DE PRAKTIJK... 4 KNELPUNTEN... 5 3. Visie... 6 4. Financieel

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie