Jaarverslag nv holding westland infra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. nv holding westland infra"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 nv holding westland infra

2

3 Jaarverslag 2011

4

5 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG Algemene beschouwing 9 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 23 JAARREKENING Geconsolideerde balans 38 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 39 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 40 Grondslagen voor consolidatie, waardering en bepaling van het resultaat 41 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 46 Vennootschappelijke balans 60 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 61 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 62 OVERIGE GEGEVENS Statutaire regeling omtrent de winstbestemming 66 Winstbestemming 66 Gebeurtenissen na balansdatum 66 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 67 nv holding westland infra jaarverslag

6 Bedrijfsprofiel Westland Infra is als netwerkbedrijf gespecialiseerd in het transport van energie en daaraan gerelateerde producten en diensten. Westland Infra is aangewezen als regionale netbeheerder voor het transport van gas en elektriciteit binnen de regio s Westland en Midden-Delfland. Als regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Westland Infra ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Veilig werken staat aan de basis van alle activiteiten van Westland Infra. Zowel de veiligheid voor de omgeving als de persoonlijke veiligheid staan hoog in het vaandel. Ons veiligheidsbeleid is vastgelegd in een manifest en richt zich op leren van onveilige situaties. Proactiviteit en aantoonbaarheid zijn de speerpunten van het beleid met als doel het voorkomen van onveilige situaties. Een cultuur van transparantie en openheid is een randvoorwaarde om dat te bereiken. Al onze medewerkers die te maken hebben met risicovolle omstandigheden zijn persoonlijk gecertificeerd ten aanzien adequaat veiligheidsgedrag. Westland Infra beschikt over een unieke marktpositie door de grote kennis van het tuinbouwsegment en haar specifieke (energie) behoeften. De kennis en ervaring, opgedaan binnen het regionale netbeheer, wordt breed ingezet binnen de vrije marktsegmenten. Door jarenlange ervaring, korte lijnen naar onze klanten en het direct inspelen op ontwikkelingen biedt Westland Infra kwalitatieve producten en diensten die de tuinbouw maximaal ondersteunen in de geliberaliseerde energiemarkten tegen scherp concurrerende tarieven. De producten en diensten kennen een breed toepassingsgebied waardoor Westland Infra ook een goede positie heeft opgebouwd in andere sectoren dan de tuinbouw. De producten en diensten zijn afgeleid van de kerncompetenties van Westland Infra, te weten: infrastructuurbeheer, monitoring en kennis van energie. De combinatie van energietechniek en ICT-ontwikkeling dragen zorg voor een uniek aanbod in de markt wat heeft geresulteerd in de realisatie van een smart grid in een tuinbouwcluster. De 24-uurs serviceorganisatie en het innovatieve meetbedrijf zijn onderscheidend. De producten en diensten zijn zowel binnen de regio Westland als daarbuiten beschikbaar. De huidige energievoorziening is aan veranderingen onderhevig. In de toekomst is de energievoorziening meer duurzaam en lokaal georganiseerd waarbij het aanbod aan en de vraag naar energie op elkaar zijn afgestemd. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Westland Infra zijn eerste ervaringen opgedaan in het lokaal matchen van vraag en aanbod van energie om de kosten en de benutting van de beschikbare infrastructuur te optimaliseren. Juist deze kennis vormde de basis van het in 2008 ontwikkelde congestiemanagementsysteem en het commercieel ontwikkelde E-web voor een tuinbouwcluster. Al deze oplossingen kwalificeren zich als een smart grid toepassing en daarmee is Westland Infra reeds jaren geleden begonnen met de energievoorziening van de toekomst. Westland Infra hecht grote waarde aan de relatie met haar klanten en de opgebouwde reputatie. Bereikbaarheid en klantvriendelijk behoren tot de kernwaarden van de organisatie. Zo kent Westland Infra geen call center, maar handelen vakkundige en klantgerichte medewerkers de klantvragen af. Westland Infra wil door middel van een proactieve werkwijze inspelen op latente informatiebehoeften van klanten. Korte beslislijnen zorgen voor slagvaardig handelen in de markt. Jarenlange ervaring, gerichte vakinhoudelijke opleidingen en overdracht van kennis vormen de basis van vakmanschap van Westland Infra. Met onze medewerkers creëren wij een uitdagende en marktgerichte werkomgeving, waarin continue ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat. Voor Westland Infra vormt persoonlijke groei de basis voor de verdere uitbouw van de kwalitatieve dienstverlening en de continuïteit van de personele bezetting. 4 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

7 Kerncijfers (Bedragen in miljoenen euro s) Omzet Gas Elektriciteit Overig Financiën Brutomarge Bedrijfsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Nettoresultaat Cashflow Eigen vermogen 1) Balanstotaal Solvabiliteit 40% 44% 43% 45% 67% 2) Ratio s Energiekamer EBIT rentedekking 4,1 3,9 4,6 7,5 10,6 FFO rentedekking 6,0 5,6 6,1 9,8 45,2 FFO / Schuld 25,9% 24,9% 25,7% 28,8% 136,1% Schuld / Kapitalisatie 53,7% 51,6% 52,0% 50,0% 33,0% Investeringen Aantal personeelsleden ultimo boekjaar Per 31 december Full-time equivalenten Sector gas Transport (x m 3 ) Sector elektriciteit Transport (in GWh) Teruglevering aan TenneT (in GWh) ) Rekening houdend met voorgenomen dividend uitkering 2) Inclusief (interim)dividenduitkering van 55 miljoen in 2008 nv holding westland infra jaarverslag

8 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling Aandeelhouders NV Holding Westland Infra Gemeente Westland Gemeente Midden-Delfland aandelen 272 aandelen aandelen Raad van Commissarissen NV Holding Westland Infra P.A.M. Berdowski, voorzitter C. Mostert (tot 1 juli 2012) A.J. Rodenburg J. van der Tak D.J.N.M. van Yperen - Curfs (vanaf 1 juli 2011) Directie NV Holding Westland Infra A.A.A.M. Besselink, statutair directeur F.P. Binnekamp, statutair directeur Ondernemingsraad G. Spaans, voorzitter R. Braun, secretaris J.A.M. Ammerlaan E. A. van As L.G.F. Bokma J.G.M. Hannewijk W.J. Kokshoorn 6 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

9 Bericht van de Raad van Commissarissen Vergaderingen Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij Westland Infra en met haar verbonden ondernemingen, alsmede het met advies terzijde staan van de Directie. De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar vijfmaal volgens een vastgelegd schema vergaderd met de Directie. Vrijwel alle leden van de Raad van Commissarissen waren bij al deze vergaderingen aanwezig. De Raad van Commissarissen vergaderde tweemaal buiten aanwezigheid van de Directie. Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen met de Directie werden besproken, waren de ontwikkelingen op de energiemarkt, de rol van Westland Infra in de verduurzaming van de Westlandse energievoorziening, de betrokkenheid van Westland Infra bij geothermieprojecten in de regio Westland, de verkoop van de aandelen van GasRent Westland Beheer BV aan de Coöperatieve Westlandse Installateurs, de verkoop van de aandelen NV Kema, het Meerjarenplan , de voortgang van de Netbeheer plus strategie, de uitvoering van het investeringsprogramma, de jaarcijfers 2010, de financiële kwartaalrapportages en prognoses 2011, de begroting voor 2012, het dividendbeleid, de toegepaste waarderingsgrondslagen, administratieve organisatie, interne controle en risicobeheersing. De bespreking van de jaarrekeningen werd bijgewoond door de externe accountant. Overleg met de Ondernemingsraad De overlegvergaderingen van Directie en Ondernemingsraad werden een aantal malen bijgewoond door de op aanbeveling van de Ondernemingsraad benoemde commissaris, de heer J.G. Kleyberg (tot 1 juli 2011) en mevrouw D.J.N.M. van Yperen Curfs. In een gezamenlijke bijeenkomst met de Ondernemingsraad op 16 mei 2011 werd onder meer gesproken en gediscussieerd over de Netbeheer plus strategie van Westland Infra, innovatieve ontwikkelingen en de rol van de Ondernemingsraad in het bedrijf. Het contact met de Ondernemingsraad wordt door de Raad van Commissarissen bijzonder op prijs gesteld. Corporate Governance In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is aandacht besteed aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Corporate Governance staat voor deugdelijk ondernemingsbestuur en -toezicht. De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Commissarissen zijn in een reglement vastgelegd. Samenstelling Raad van Commissarissen Op 1 juli 2011 liep de zittingstermijn van de heer J.G. Kleyberg af. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op aanbeveling van de Ondernemingsraad en voordracht door de Raad van Commissarissen mevrouw D.J.N.M. van Yperen Curfs per 1 juli 2011 benoemd voor een termijn van vier jaar. De Raad van Commissarissen bedankt de heer J.G. Kleyberg en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 1994 aan verbonden was. Per 1 juli 2011 werd het commissariaat van de heer C. van der Kamp beëindigd als gevolg van zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Op aanbeveling door de gemeente Midden-Delfland en na voordracht door de Raad van Commissarissen werd de heer A.J. Rodenburg per 1 september 2011 door de aandeelhouders benoemd. De Raad van Commissarissen bedankt de heer C. van der Kamp en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 2008 aan verbonden was. Volgens het rooster van aftreden liep de tweede zittingstermijn van de heer C. Mostert per 1 juli 2012 af. Conform de statutaire bepalingen is herbenoeming voor een nieuwe periode van vier jaar niet mogelijk. nv holding westland infra jaarverslag

10 De Raad van Commissarissen bedankt de heer C. Mostert en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 2004 als commissaris aan verbonden was. De Raad van Commissarissen heeft het volgende rooster van aftreden vastgesteld: De heer P.A.M. Berdowski 1 juli 2013 De heer A.J. Rodenburg 1 juli 2014 De heer J. van der Tak 1 juli 2014 Mevrouw D.J.N.M. van Yperen - Curfs 1 juli 2015 Gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit verlenging termijn opmaken jaarrekening 2011 In het oorspronkelijke Methodebesluit Elektriciteit voor de reguleringsperiode werden de kosten van decentrale invoeding van elektriciteit meegenomen in de zogenoemde Samengestelde Output. Dit betekende dat netbeheerders met relatief veel invoeding, zoals Westland Infra, een groter deel van de toegestane sectorinkomsten tegemoet konden zien. Op 16 december 2011 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven een tussenuitspraak over de door Rendo gemaakte bezwaren met betrekking tot de verwerking van de kosten van decentrale invoeding. In deze tussenuitspraak werd geoordeeld dat de verwerking van de kosten in de Samen gestelde Output tegen bepalingen van de Elektriciteitswet indruist en werd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit opgedragen om binnen drie maanden de onder delen van het Methodebesluit met betrekking tot decentrale invoeding opnieuw vast te stellen. Op 5 juni 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een Gewijzigd Methode besluit Elektriciteit vastgesteld, waarbij geen oplossing voor deze problematiek wordt geboden. Op 27 augustus 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een gewijzigde x-factorbesluit genomen, waarbij Westland Infra door middel van een cap op de x-factor deels wordt gecompenseerd. Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de gevolgen voor de in 2011 in rekening gebrachte transporttarieven en de consequenties daarvan voor de jaarrekening 2011 hebben de aandeel houders op verzoek van de directie en na overleg met de raad van commissarissen de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2011 verlengd voor ten hoogste de wettelijke termijn van zes maanden. Jaarrekening en voorstel winstuitkering In de vergadering van 29 oktober 2012 is de door de Directie opgestelde jaarrekening uitvoerig besproken, die op 14 november 2012 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd. De Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening door Ernst & Young Accountants gecontroleerd - ter vaststelling aan. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2011 en het daarin opgenomen voorstel tot winstverdeling vast te stellen. Voorgesteld wordt om uit de nettowinst van een dividend van uit te keren. Tevens wordt voorgesteld om voor het jaar 2011 decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. Ten slotte De Raad van Commissarissen spreekt graag zijn waardering uit voor de behaalde resultaten in In zijn waardering wil de Raad van Commissarissen ook alle medewerkers betrekken, die gezamenlijk door hun inzet en toewijding een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van Westland Infra. Poeldijk, 29 oktober 2012 P.A.M. Berdowski, voorzitter J. van der Tak A.J. Rodenburg D.J.N.M. van Yperen Curfs 8 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

11 Algemene beschouwing nv holding westland infra jaarverslag

12 Voorwoord Het jaarverslag 2011 is het vijfentwintigste jaarverslag sinds het ontstaan van NV Holding Westland Infra. In juli 1985 werd het energieplan Westland afgerond. De belangrijkste conclusie was de oprichting van een regionaal energiedistributiebedrijf. Op 1 september 1986 werd NV Nutsbedrijf Westland opgericht. Nadat in april 1987 de Regionale Reorganisatiecommissie Energiedistributie (commissie Bakker) adviseerde om in het Westland een horizontaal geïntegreerd energiebedrijf tot stand te brengen, werd met de inbreng op 1 september 1987 van de gemeentelijke elektriciteitsbedrijven van Naaldwijk en Monster het nieuwe energiebedrijf Nutsbedrijf Westland operationeel. In 1988 volgden de overname van de gasdistributie in het Westland van het Gemeentelijk Energiebedrijf Den Haag en de inbreng van het gemeentelijk energiebedrijf van Schipluiden. De totstandkoming van het energiedistributiebedrijf voor het Westland werd op 1 januari 1989 afgerond door de overname van de elektriciteitsdistributie in het Westland van het energiedistributiebedrijf Delfland. In de afgelopen vijfentwintig jaar is veel gebeurd. De fasegewijze liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, die afgerond werd op 1 juli 2004 en de splitsing van de energiebedrijven in netwerkbedrijven en leverings-/ productiebedrijven hebben een enorme impact gehad op het Nederlandse energielandschap. Ook op bedrijfsniveau is veel gebeurd. De meest opmerkelijke gebeurtenissen zijn in een tijdslijn uitgezet, die als een rode draad door het jaarverslag loopt. Het jaar 2011 is het eerste jaar van de reguleringsperiode Waar in alle voorafgaande regulerings periodes sprake was van opgelegde kortingen op de inkomsten uit transporttarieven, is in de huidige reguleringsperiode voor het eerst sprake van toegestane stijging van inkomsten. Met name de aanpassing van de reguleringsmethodiek in het oorspronkelijke Methodebesluit Elektriciteit waarbij de kosten voor decentrale invoeding in het elektriciteitsdistributienetwerk worden vergoed aan de regionale netbeheerder die deze kosten ook daadwerkelijk maakt, is voor Westland Infra van groot financieel belang september: oprichtingsakte NV Nutsbedrijf Westland. 1 september: start NV Nutsbedrijf Westland door samenvoeging van GEB Naaldwijk en GEB Monster. Grond gehuurd aan Tiendweg te Naaldwijk voor tijdelijke huisvesting in de vorm van twee rijen portocabines met daartussen een warenhuis (breedkapper kas). Advies Regionale Reorganisatiecommissie Energiedistributie (commissie Bakker) over totstandbrenging van een geïntegreerd energiebedrijf voor het Westland. 1 januari: overname gasdistributie van GEB Den Haag. 10 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

13 Ontwikkeling financiële resultaten NV Holding Westland Infra (in 1.000) Westland Infra heeft het verslagjaar 2011 afgesloten met een nettowinst van 13,2 miljoen Door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is, als gevolg van een uitspraak in december 2011 van College van Beroep voor het bedrijfsleven, het Methodebesluit Elektriciteit voor de vijfde reguleringsperiode herzien. In het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit wordt de vergoeding voor decentrale invoeding geschrapt en biedt het op geen enkele manier een adequate vergoeding aan Westland Infra voor het faciliteren van decentrale invoeding. De NMa heeft eind augustus aanvullend op het Gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit het x-factorbesluit genomen en compenseert Westland Infra ten dele door een cap te stellen op de x-factor Verkiezing eerste Ondernemingsraad. Introductie 20 kv distributienet. Locatiekeuze voor te realiseren nieuwbouw: Tiendweg te Naaldwijk. 1 juli: overname Openbare Nutsbedrijven Schipluiden. 1 januari: overname elektriciteitsdistributie Elektriciteitsbedrijf Delfland. Afronding totstandkoming geïntegreerd energiebedrijf voor het Westland, één jaar eerder dan oorspronkelijke planning. nv holding westland infra jaarverslag

14 Ontwikkelingen in de markt De voordurende economische crisis is ook in 2011 niet voorbij gegaan aan de tuinbouwsector, de belangrijkste doelgroep voor Westland Infra. Veel nieuwbouw- of uitbreidingsplannen zijn uitgesteld en veel middelgrote tuinbouwbedrijven staan te koop. De dalende grondprijzen vormen een afspiegeling voor de huidige situatie binnen de tuinbouw. Desalniettemin zijn in 2011 wel degelijk projecten uitgevoerd. Ondanks de duurzame belofte van geothermie hebben de meeste projecten betrekking op conventionele energievoorzieningen. De (onderlinge) concurrentie tussen de tuinbouw bedrijven en daarmee noodzaak om tot kostprijsverlaging te komen, vormt een belangrijke reden om te investeren in vernieuwing of schaalgrootte. Hierbij wordt teruggegrepen op bewezen techniek. Ondanks de slechte sparkspread maakt een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) nog een vast onderdeel uit van de investeringsplannen. Het opgesteld vermogen per hectare is daarbij lager dan in de periode van 5 jaar geleden. Enkele nichespelers binnen de tuinbouw maken keuzes voor nieuwe technieken om het duurzame karakter van de producten te ondersteunen. Ook in de sectoren buiten de tuinbouw heeft de economische crisis grote impact op bijvoorbeeld de utiliteits- en industriemarkt. Veel utiliteitsprojecten worden integraal aanbesteed aan grote installateurs die zelf kunnen voorzien in de aanleg van middenspanning. De kansen liggen voor Westland Infra bij de middelgrote installateurs waar Westland Infra als onderaannemer kan aanbieden. In 2011 heeft dat niet geleid tot projecten. De industriële markt is moeilijker te benaderen. De focus van de industrie ligt op de continuïteit van de processen en minder op de kosten van de installatie. Veelal wordt vertrouwd op jarenlange ervaringen met partijen en valt de keuze op bedrijven met een bepaalde omvang. Verduurzaming Westland Infra is door haar regionale situering sterk verbonden met de tuinbouwsector. De tuinbouw is en blijft een energie-intensieve industrie. Aardgas vult nu een groot deel van de energiebehoefte in. Het energie-intensieve karakter van tuinbouwbedrijven leidt daardoor tot grote continuïteitrisico s bij prijsschommelingen op de gasmarkt. Ontkoppeling van deze onzekerheid in combinatie met maatschappelijke druk om minder fossiele brandstoffen te gebruiken vormen de basis voor ontwikkeling van (duurzame) nieuwe technieken binnen de tuinbouw. De tuinbouw staat aan de vooravond van een omschakeling naar een meer duurzame energievoorziening. Veel van de benodigde techniek verkeert nog in een experimentele fase en is zonder subsidie veelal niet rendabel. Frequentere toepassing van deze nieuwe technieken en kennisdeling zal leiden tot betere risico-inschatting waardoor de toepassingsdrempel verlaagt. In 2011 is het eerste geothermieproject gestart in de regio Westland en nog eens drie projecten verkeren in een voorbereidende fase. Gezien de omvang van de benodigde investering voor een geothermiebron en de grote projectrisico s worden veelal clusters gevormd. Voor het winnen van aardwarmte is een opsporingsvergunning of concessie vereist. De concessies betreffen relatief grote oppervlakten. Het gevolg is dat het aantal uit te voeren projecten binnen de regio beperkt zal zijn. Daarmee is de toegang tot duurzame energiebronnen niet voor iedere individuele ondernemer bereikbaar Aantal medewerkers mannen + 14 vrouwen. Locatie nieuwbouw aan Tiendweg te Naaldwijk gaat definitief niet door. Introductie afschakelbare elektriciteitscontracten, met name voor tuinbouwbedrijven die assimilatiebelichting toepassen. Elektriciteitsverbruik in het Westland in 1989 bedraagt 591 GWh Gasverbruik in het Westland in 1989 bedraagt miljoen m 3. Ingebruikname van 20 kv distributienet. 12 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

15 In de experimentele fase vormt dit nog geen probleem. Zodra geothermie een onderscheidend concurrentievoordeel gaat vormen, ontstaat een behoefte aan een openbare toegang tot de geothermische warmte. Dit staat op gespannen voet met de verstrekte concessies aan individuele tuinders of tuinbouwclusters. De wijze van verstrekken van concessies staat het ontstaan van een nieuwe nutsfunctie in de weg. Koppeling van lokale warmtenetten leidt tot een betere benutting van de geothermiebronnen waardoor theoretisch gezien meer klanten gebruik kunnen maken van de beschikbare warmte. In deze situatie is echter geen sprake van een openbare toegang, maar voornamelijk het verhandelen van tijdelijke overschotten. Gezien de beperkte bedrijfstijd van dergelijke energiestromen zijn de investeringen in de benodigde koppelingen moeilijk terug te verdienen. Met de eerste geothermie initiatieven is de transitiefase naar verduurzaming van de energievoorziening binnen de tuinbouw daadwerkelijk gestart. Dit betekent niet dat Diepe geothermie: hydrothermaal systeem de huidige oplossingen zoals WKK volledig verdwijnen. Naast warmte en elektriciteit leveren veel WKK s CO2 voor de groeiprocessen. Wel verandert de inzet van WKK door de combinatie met geothermie en neemt het aantal draaiuren af. Het verbruik van gas door ketelinstallaties zal de grootste teruggang gaan kennen. Naast geothermie is in 2011 ook een grootschalig WKO project (warmte-koudeopslag) opgestart. Het project koppelt de energiebehoeften van een nieuwbouwwijk aan een tuinbouwbedrijf. Gezien verschillen in de warmte- en koudebehoeften is een synergievoordeel te behalen uit de koppeling. Naast dit project en de genoemde geothermie initiatieven zijn veel projecten, die in een verkennende fase verkeerden, uitgesteld of zelfs definitief vervallen. De huidige economische situatie en de (nog) beperkte rentabiliteit van duurzame investeringen zijn hier debet aan. Geothermieproject FloraHolland Op 21 juni 2011 hebben FloraHolland, energie- en afvalnutsbedrijf HVC en Westland Infra een intentieverklaring getekend om de eerste diepe aardwarmtebron in Nederland te realiseren. Dit project dient als voorbeeld voor de verduurzaming van de Greenport Westland en voor de glastuinbouw. De potentie die geothermie op deze diepte heeft voor de Greenport Westland is enorm. Enerzijds door de milieuvriendelijkheid van deze energiebron: er wordt jaarlijks meer dan ton CO2 bespaard, een belangrijke stap in de verduurzamingopgave uit de Greenport Nederland Visie Anderzijds door de versterking van het economische glastuinbouwcluster door de onafhankelijkheid van de fluctuerende gasmarkt. In dit geothermieproject wordt 25 MW en mogelijk meer aan warmte gewonnen op een diepte van vier Intentieverklaring met gemeente Monster voor verwerving bouwlocatie. Toepassing van eerstewarmtebuffers bij eigen WKK-installaties. Start meteropname met behulp van handterminals. De Raad van Commissarissen wordt uitgebreid met een personeelscommissaris. Start installatie Teleswitch voor aansturing afschakelbare contacten ter vervanging van toonfrequentschakelaars. nv holding westland infra jaarverslag

16 kilometer. Hiermee wordt in Nederland de eerste diepe boring in de zogenaamde Trias laag gedaan, hetgeen meer potentie biedt dan de hoger gelegen lagen. De warmte zal benut worden voor het bedrijventerrein van FloraHolland Naaldwijk (ca. 80 hectare) en daarnaast zal warmte doorgeleverd worden aan tuinders (ca 120 hectare glas). Daarmee kan dit een voorbeeldproject worden voor de glastuinbouwsector en kan het de sector en daarmee de Greenport Nederland verduurzamen en tegelijkertijd sterker en robuuster maken. Het najaar van 2012 wordt gebruikt om de businesscase en besluitvorming verder vorm te geven. Private netten Binnen Nederland zijn ongeveer 200 private netten. De eigenaren van deze netten zijn onder voorwaarden vrijgesteld tot het aanwijzen van een netbeheerder. Dit in tegenstelling tot de openbare regionale energienetwerken. Uit het derde pakket maatregelen liberalisering Europese energiemarkt volgt ook voor private netbeheerders de verplichting tot het bieden van derden toegang. Dit houdt in dat een afnemer, met een aansluiting op een privaat net, vrij is om zelf een energieleverancier te kiezen. Voor openbare netten geldt de meest uitgebreide vorm volgens een allocatie- en reconciliatieproces. Wettelijk zijn er echter mogelijkheden om binnen private netten minder vergaande oplossingen toe te passen. Beheerders van private netten kunnen kiezen voor een systematiek van suballocatie waarbij de grootste afnemer een balancerende rol op zich neemt. Voor recreatienetten zijn de verplichtingen nog lichter. Beheerders van deze netten kennen alleen de verplichting om te beschrijven hoe zij de derden toegang hebben geborgd. Met de komst van de nieuwe wetgeving komen alle huidige ontheffingen van private netbeheerders te vervallen. Alle private netbeheerders dienen opnieuw een ontheffing aan te vragen voor november 2012 waarbij de ontheffingsgrond op basis van een duurzaam initiatief is komen te vervallen. De wet spreekt over twee verschillende situaties van een privaat net. Het gesloten distributiesysteem bestaat uit een groep gelieerde producenten en afnemers die zijn aangesloten op privaat net. De wet is echter onduidelijk over hoe dit begrip dient te worden uitgelegd. De NMa zal de wetsbepalingen verduidelijken en omzetten in beleidsregels, maar kan tot nu toe ook niet eenduidig aangeven waar zij op toetst bij (hernieuwde) aanvragen voor ontheffing tot het aanstellen van een netbeheerder. Indien een (hernieuwde) ontheffing niet wordt verleend, dan zal het net over moeten gaan naar een publieke regionale netbeheerder. Onder welke condities is niet bekend, ook hier zal de NMa beleidsregels voor ontwikkelen. Naast het gesloten distributiesysteem bestaat ook de oplossing van een directe lijn. Een directe lijn kan bestaan uit meerdere producenten die leveren aan afnemers via een eigen netwerk. Dit netwerk kan ook verbindingen hebben met het openbare netwerk. Het verschil in definitie tussen de directe lijn en het gesloten distributiesysteem is niet volledig helder. Ook hier zal NMa duidelijkheid gaan verschaffen in de op te stellen beleidsregels. Dit is destemeer noodzakelijk aangezien voor een directe lijn geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Hier geldt alleen een meldingsplicht. In beginsel zullen volgens de beleidsregels voor private netten bepalingen gaan gelden die ook voor de openbare regionale netbeheerders gelden. Het gaat met name over eisen ten aanzien van veilig en betrouwbaar netbeheer. Hierin liggen, naast de allocatiediensten Start ingebruikname Grootschalige Basiskaart Nederland voor digitalisering leidinginformatiesysteem. In het kader van verdere schaalvergroting wordt op 19 januari 1992 een intentieverklaring afgesloten met Energie Delfland om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Start joint venture GasRent met 23 Westlandse installateurs. Vermogen van het eigen WKK-park bedraagt 21 MW. Overname 25 kv bedrijfsmiddelen van Energie Delfland. 14 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

17 voor derden toegang, kansen voor Westland negentig van de vorige eeuw hier al volop ervaring Infra om haar kennis en ervaring om te zetten in mee opgedaan. Het toenmalige leveringsbedrijf, producten en diensten voor private netbeheerders. dat was verbonden aan het huidige Westland Infra, beschikte over een productiepark van 100 MW en Ontwikkeling Smart Grids ruim 80 MW afschakelbare belichtingscontracten De verduurzaming van de energievoorziening zal waarmee de uitwisseling met het landelijke leiden tot veranderingen in het elektriciteitsnet. hoogspanningsnet werd geoptimaliseerd. Door de benodigde pompenergie zullen geothermie In 2008 heeft Westland Infra een smart en WKO de vraag naar elektriciteit doen stijgen. grid oplossing binnen de regio Westland Ook het elektrisch mobiliteitsvraagstuk brengt geïntroduceerd met de komst van een grote veranderingen met zich mee. Door elektrisch congestiemanagementsysteem. Hiermee was het rijden neemt niet alleen het elektriciteitsverbruik mogelijk, nog voordat de uitwisselingscapaciteit toe, maar ook de opslagmogelijkheden van met het landelijke hoogspanningsnet was elektriciteit door de aanwezigheid van accu s in uitgebreid, grote hoeveelheden decentrale de elektrische auto s. De opslagmogelijkheid is productie toe te laten op het regionale netwerkwerk cruciaal bij het opvangen van schommelingen in zonder dat overbelasting van het net optrad. Met de productie van zonne- en windenergie. Deze deze oplossing konden de klanten van Westland vormen van energieopwekking zullen de komende Infra twee jaar eerder de toegang tot het netwerk jaren verder toenemen. Met name de toepassing worden geboden. van photovoltaïsche cellen (PV-cellen) staat aan de vooravond van een definitieve doorbraak nu een In 2010 heeft Westland Infra een volgende stap innovatie leidt tot een drie maal hoger rendement. gezet in de ontwikkeling van smart grids. Voor de op een privaat netwerk aangesloten tuinders Het fenomeen smart grid bestaat al lang. Het is het handelsplatform E-Web ontwikkeld. (lokaal) balanceren van vraag en aanbod van Met onderlinge energiedeals stemmen zij elektriciteit is de belangrijkste taak binnen een lokaal de productie en afname van elektriciteit smart grid. Binnen de regio Westland is in de jaren op elkaar af. Bij het uitvoeren van deze deals wordt bewaakt dat de fysieke capaciteit van de hoogspanningsaansluiting niet wordt overschreden. Bij gas vindt bewaking plaats van de gecontracteerde transportcapaciteit. Bij dreigende overschrijdingen wordt ingegrepen in de afname en/of productie. Inmiddels zijn forse EnergieWeb besparingen gerealiseerd op de energiekosten van het tuinbouwcluster. Westland Infra heeft de benodigde software en systemen geleverd om in te grijpen in de afname en/of productie Presentatie Milieu Aktie Plan van Nutsbedrijf Westland. Ingebruikname geautomatiseerd bewakingssysteem gasontvangststations (gaswacht). Slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw aan de Nieuweweg te Poeldijk. Elektriciteitsverbruik in het Westland in bedraagt GWh Gasverbruik in het Westland in bedraagt. miljoen m. Start proef op afstand uitlezen gas- en elektriciteitsmeters. nv holding westland infra jaarverslag

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie