Jaarverslag nv holding westland infra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. nv holding westland infra"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 nv holding westland infra

2

3 Jaarverslag 2011

4

5 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG Algemene beschouwing 9 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 23 JAARREKENING Geconsolideerde balans 38 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 39 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 40 Grondslagen voor consolidatie, waardering en bepaling van het resultaat 41 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 46 Vennootschappelijke balans 60 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 61 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 62 OVERIGE GEGEVENS Statutaire regeling omtrent de winstbestemming 66 Winstbestemming 66 Gebeurtenissen na balansdatum 66 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 67 nv holding westland infra jaarverslag

6 Bedrijfsprofiel Westland Infra is als netwerkbedrijf gespecialiseerd in het transport van energie en daaraan gerelateerde producten en diensten. Westland Infra is aangewezen als regionale netbeheerder voor het transport van gas en elektriciteit binnen de regio s Westland en Midden-Delfland. Als regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Westland Infra ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Veilig werken staat aan de basis van alle activiteiten van Westland Infra. Zowel de veiligheid voor de omgeving als de persoonlijke veiligheid staan hoog in het vaandel. Ons veiligheidsbeleid is vastgelegd in een manifest en richt zich op leren van onveilige situaties. Proactiviteit en aantoonbaarheid zijn de speerpunten van het beleid met als doel het voorkomen van onveilige situaties. Een cultuur van transparantie en openheid is een randvoorwaarde om dat te bereiken. Al onze medewerkers die te maken hebben met risicovolle omstandigheden zijn persoonlijk gecertificeerd ten aanzien adequaat veiligheidsgedrag. Westland Infra beschikt over een unieke marktpositie door de grote kennis van het tuinbouwsegment en haar specifieke (energie) behoeften. De kennis en ervaring, opgedaan binnen het regionale netbeheer, wordt breed ingezet binnen de vrije marktsegmenten. Door jarenlange ervaring, korte lijnen naar onze klanten en het direct inspelen op ontwikkelingen biedt Westland Infra kwalitatieve producten en diensten die de tuinbouw maximaal ondersteunen in de geliberaliseerde energiemarkten tegen scherp concurrerende tarieven. De producten en diensten kennen een breed toepassingsgebied waardoor Westland Infra ook een goede positie heeft opgebouwd in andere sectoren dan de tuinbouw. De producten en diensten zijn afgeleid van de kerncompetenties van Westland Infra, te weten: infrastructuurbeheer, monitoring en kennis van energie. De combinatie van energietechniek en ICT-ontwikkeling dragen zorg voor een uniek aanbod in de markt wat heeft geresulteerd in de realisatie van een smart grid in een tuinbouwcluster. De 24-uurs serviceorganisatie en het innovatieve meetbedrijf zijn onderscheidend. De producten en diensten zijn zowel binnen de regio Westland als daarbuiten beschikbaar. De huidige energievoorziening is aan veranderingen onderhevig. In de toekomst is de energievoorziening meer duurzaam en lokaal georganiseerd waarbij het aanbod aan en de vraag naar energie op elkaar zijn afgestemd. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Westland Infra zijn eerste ervaringen opgedaan in het lokaal matchen van vraag en aanbod van energie om de kosten en de benutting van de beschikbare infrastructuur te optimaliseren. Juist deze kennis vormde de basis van het in 2008 ontwikkelde congestiemanagementsysteem en het commercieel ontwikkelde E-web voor een tuinbouwcluster. Al deze oplossingen kwalificeren zich als een smart grid toepassing en daarmee is Westland Infra reeds jaren geleden begonnen met de energievoorziening van de toekomst. Westland Infra hecht grote waarde aan de relatie met haar klanten en de opgebouwde reputatie. Bereikbaarheid en klantvriendelijk behoren tot de kernwaarden van de organisatie. Zo kent Westland Infra geen call center, maar handelen vakkundige en klantgerichte medewerkers de klantvragen af. Westland Infra wil door middel van een proactieve werkwijze inspelen op latente informatiebehoeften van klanten. Korte beslislijnen zorgen voor slagvaardig handelen in de markt. Jarenlange ervaring, gerichte vakinhoudelijke opleidingen en overdracht van kennis vormen de basis van vakmanschap van Westland Infra. Met onze medewerkers creëren wij een uitdagende en marktgerichte werkomgeving, waarin continue ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat. Voor Westland Infra vormt persoonlijke groei de basis voor de verdere uitbouw van de kwalitatieve dienstverlening en de continuïteit van de personele bezetting. 4 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

7 Kerncijfers (Bedragen in miljoenen euro s) Omzet Gas Elektriciteit Overig Financiën Brutomarge Bedrijfsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Nettoresultaat Cashflow Eigen vermogen 1) Balanstotaal Solvabiliteit 40% 44% 43% 45% 67% 2) Ratio s Energiekamer EBIT rentedekking 4,1 3,9 4,6 7,5 10,6 FFO rentedekking 6,0 5,6 6,1 9,8 45,2 FFO / Schuld 25,9% 24,9% 25,7% 28,8% 136,1% Schuld / Kapitalisatie 53,7% 51,6% 52,0% 50,0% 33,0% Investeringen Aantal personeelsleden ultimo boekjaar Per 31 december Full-time equivalenten Sector gas Transport (x m 3 ) Sector elektriciteit Transport (in GWh) Teruglevering aan TenneT (in GWh) ) Rekening houdend met voorgenomen dividend uitkering 2) Inclusief (interim)dividenduitkering van 55 miljoen in 2008 nv holding westland infra jaarverslag

8 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling Aandeelhouders NV Holding Westland Infra Gemeente Westland Gemeente Midden-Delfland aandelen 272 aandelen aandelen Raad van Commissarissen NV Holding Westland Infra P.A.M. Berdowski, voorzitter C. Mostert (tot 1 juli 2012) A.J. Rodenburg J. van der Tak D.J.N.M. van Yperen - Curfs (vanaf 1 juli 2011) Directie NV Holding Westland Infra A.A.A.M. Besselink, statutair directeur F.P. Binnekamp, statutair directeur Ondernemingsraad G. Spaans, voorzitter R. Braun, secretaris J.A.M. Ammerlaan E. A. van As L.G.F. Bokma J.G.M. Hannewijk W.J. Kokshoorn 6 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

9 Bericht van de Raad van Commissarissen Vergaderingen Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij Westland Infra en met haar verbonden ondernemingen, alsmede het met advies terzijde staan van de Directie. De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar vijfmaal volgens een vastgelegd schema vergaderd met de Directie. Vrijwel alle leden van de Raad van Commissarissen waren bij al deze vergaderingen aanwezig. De Raad van Commissarissen vergaderde tweemaal buiten aanwezigheid van de Directie. Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen met de Directie werden besproken, waren de ontwikkelingen op de energiemarkt, de rol van Westland Infra in de verduurzaming van de Westlandse energievoorziening, de betrokkenheid van Westland Infra bij geothermieprojecten in de regio Westland, de verkoop van de aandelen van GasRent Westland Beheer BV aan de Coöperatieve Westlandse Installateurs, de verkoop van de aandelen NV Kema, het Meerjarenplan , de voortgang van de Netbeheer plus strategie, de uitvoering van het investeringsprogramma, de jaarcijfers 2010, de financiële kwartaalrapportages en prognoses 2011, de begroting voor 2012, het dividendbeleid, de toegepaste waarderingsgrondslagen, administratieve organisatie, interne controle en risicobeheersing. De bespreking van de jaarrekeningen werd bijgewoond door de externe accountant. Overleg met de Ondernemingsraad De overlegvergaderingen van Directie en Ondernemingsraad werden een aantal malen bijgewoond door de op aanbeveling van de Ondernemingsraad benoemde commissaris, de heer J.G. Kleyberg (tot 1 juli 2011) en mevrouw D.J.N.M. van Yperen Curfs. In een gezamenlijke bijeenkomst met de Ondernemingsraad op 16 mei 2011 werd onder meer gesproken en gediscussieerd over de Netbeheer plus strategie van Westland Infra, innovatieve ontwikkelingen en de rol van de Ondernemingsraad in het bedrijf. Het contact met de Ondernemingsraad wordt door de Raad van Commissarissen bijzonder op prijs gesteld. Corporate Governance In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is aandacht besteed aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Corporate Governance staat voor deugdelijk ondernemingsbestuur en -toezicht. De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Commissarissen zijn in een reglement vastgelegd. Samenstelling Raad van Commissarissen Op 1 juli 2011 liep de zittingstermijn van de heer J.G. Kleyberg af. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op aanbeveling van de Ondernemingsraad en voordracht door de Raad van Commissarissen mevrouw D.J.N.M. van Yperen Curfs per 1 juli 2011 benoemd voor een termijn van vier jaar. De Raad van Commissarissen bedankt de heer J.G. Kleyberg en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 1994 aan verbonden was. Per 1 juli 2011 werd het commissariaat van de heer C. van der Kamp beëindigd als gevolg van zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Op aanbeveling door de gemeente Midden-Delfland en na voordracht door de Raad van Commissarissen werd de heer A.J. Rodenburg per 1 september 2011 door de aandeelhouders benoemd. De Raad van Commissarissen bedankt de heer C. van der Kamp en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 2008 aan verbonden was. Volgens het rooster van aftreden liep de tweede zittingstermijn van de heer C. Mostert per 1 juli 2012 af. Conform de statutaire bepalingen is herbenoeming voor een nieuwe periode van vier jaar niet mogelijk. nv holding westland infra jaarverslag

10 De Raad van Commissarissen bedankt de heer C. Mostert en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 2004 als commissaris aan verbonden was. De Raad van Commissarissen heeft het volgende rooster van aftreden vastgesteld: De heer P.A.M. Berdowski 1 juli 2013 De heer A.J. Rodenburg 1 juli 2014 De heer J. van der Tak 1 juli 2014 Mevrouw D.J.N.M. van Yperen - Curfs 1 juli 2015 Gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit verlenging termijn opmaken jaarrekening 2011 In het oorspronkelijke Methodebesluit Elektriciteit voor de reguleringsperiode werden de kosten van decentrale invoeding van elektriciteit meegenomen in de zogenoemde Samengestelde Output. Dit betekende dat netbeheerders met relatief veel invoeding, zoals Westland Infra, een groter deel van de toegestane sectorinkomsten tegemoet konden zien. Op 16 december 2011 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven een tussenuitspraak over de door Rendo gemaakte bezwaren met betrekking tot de verwerking van de kosten van decentrale invoeding. In deze tussenuitspraak werd geoordeeld dat de verwerking van de kosten in de Samen gestelde Output tegen bepalingen van de Elektriciteitswet indruist en werd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit opgedragen om binnen drie maanden de onder delen van het Methodebesluit met betrekking tot decentrale invoeding opnieuw vast te stellen. Op 5 juni 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een Gewijzigd Methode besluit Elektriciteit vastgesteld, waarbij geen oplossing voor deze problematiek wordt geboden. Op 27 augustus 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een gewijzigde x-factorbesluit genomen, waarbij Westland Infra door middel van een cap op de x-factor deels wordt gecompenseerd. Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de gevolgen voor de in 2011 in rekening gebrachte transporttarieven en de consequenties daarvan voor de jaarrekening 2011 hebben de aandeel houders op verzoek van de directie en na overleg met de raad van commissarissen de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2011 verlengd voor ten hoogste de wettelijke termijn van zes maanden. Jaarrekening en voorstel winstuitkering In de vergadering van 29 oktober 2012 is de door de Directie opgestelde jaarrekening uitvoerig besproken, die op 14 november 2012 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd. De Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening door Ernst & Young Accountants gecontroleerd - ter vaststelling aan. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2011 en het daarin opgenomen voorstel tot winstverdeling vast te stellen. Voorgesteld wordt om uit de nettowinst van een dividend van uit te keren. Tevens wordt voorgesteld om voor het jaar 2011 decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. Ten slotte De Raad van Commissarissen spreekt graag zijn waardering uit voor de behaalde resultaten in In zijn waardering wil de Raad van Commissarissen ook alle medewerkers betrekken, die gezamenlijk door hun inzet en toewijding een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van Westland Infra. Poeldijk, 29 oktober 2012 P.A.M. Berdowski, voorzitter J. van der Tak A.J. Rodenburg D.J.N.M. van Yperen Curfs 8 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

11 Algemene beschouwing nv holding westland infra jaarverslag

12 Voorwoord Het jaarverslag 2011 is het vijfentwintigste jaarverslag sinds het ontstaan van NV Holding Westland Infra. In juli 1985 werd het energieplan Westland afgerond. De belangrijkste conclusie was de oprichting van een regionaal energiedistributiebedrijf. Op 1 september 1986 werd NV Nutsbedrijf Westland opgericht. Nadat in april 1987 de Regionale Reorganisatiecommissie Energiedistributie (commissie Bakker) adviseerde om in het Westland een horizontaal geïntegreerd energiebedrijf tot stand te brengen, werd met de inbreng op 1 september 1987 van de gemeentelijke elektriciteitsbedrijven van Naaldwijk en Monster het nieuwe energiebedrijf Nutsbedrijf Westland operationeel. In 1988 volgden de overname van de gasdistributie in het Westland van het Gemeentelijk Energiebedrijf Den Haag en de inbreng van het gemeentelijk energiebedrijf van Schipluiden. De totstandkoming van het energiedistributiebedrijf voor het Westland werd op 1 januari 1989 afgerond door de overname van de elektriciteitsdistributie in het Westland van het energiedistributiebedrijf Delfland. In de afgelopen vijfentwintig jaar is veel gebeurd. De fasegewijze liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, die afgerond werd op 1 juli 2004 en de splitsing van de energiebedrijven in netwerkbedrijven en leverings-/ productiebedrijven hebben een enorme impact gehad op het Nederlandse energielandschap. Ook op bedrijfsniveau is veel gebeurd. De meest opmerkelijke gebeurtenissen zijn in een tijdslijn uitgezet, die als een rode draad door het jaarverslag loopt. Het jaar 2011 is het eerste jaar van de reguleringsperiode Waar in alle voorafgaande regulerings periodes sprake was van opgelegde kortingen op de inkomsten uit transporttarieven, is in de huidige reguleringsperiode voor het eerst sprake van toegestane stijging van inkomsten. Met name de aanpassing van de reguleringsmethodiek in het oorspronkelijke Methodebesluit Elektriciteit waarbij de kosten voor decentrale invoeding in het elektriciteitsdistributienetwerk worden vergoed aan de regionale netbeheerder die deze kosten ook daadwerkelijk maakt, is voor Westland Infra van groot financieel belang september: oprichtingsakte NV Nutsbedrijf Westland. 1 september: start NV Nutsbedrijf Westland door samenvoeging van GEB Naaldwijk en GEB Monster. Grond gehuurd aan Tiendweg te Naaldwijk voor tijdelijke huisvesting in de vorm van twee rijen portocabines met daartussen een warenhuis (breedkapper kas). Advies Regionale Reorganisatiecommissie Energiedistributie (commissie Bakker) over totstandbrenging van een geïntegreerd energiebedrijf voor het Westland. 1 januari: overname gasdistributie van GEB Den Haag. 10 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

13 Ontwikkeling financiële resultaten NV Holding Westland Infra (in 1.000) Westland Infra heeft het verslagjaar 2011 afgesloten met een nettowinst van 13,2 miljoen Door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is, als gevolg van een uitspraak in december 2011 van College van Beroep voor het bedrijfsleven, het Methodebesluit Elektriciteit voor de vijfde reguleringsperiode herzien. In het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit wordt de vergoeding voor decentrale invoeding geschrapt en biedt het op geen enkele manier een adequate vergoeding aan Westland Infra voor het faciliteren van decentrale invoeding. De NMa heeft eind augustus aanvullend op het Gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit het x-factorbesluit genomen en compenseert Westland Infra ten dele door een cap te stellen op de x-factor Verkiezing eerste Ondernemingsraad. Introductie 20 kv distributienet. Locatiekeuze voor te realiseren nieuwbouw: Tiendweg te Naaldwijk. 1 juli: overname Openbare Nutsbedrijven Schipluiden. 1 januari: overname elektriciteitsdistributie Elektriciteitsbedrijf Delfland. Afronding totstandkoming geïntegreerd energiebedrijf voor het Westland, één jaar eerder dan oorspronkelijke planning. nv holding westland infra jaarverslag

14 Ontwikkelingen in de markt De voordurende economische crisis is ook in 2011 niet voorbij gegaan aan de tuinbouwsector, de belangrijkste doelgroep voor Westland Infra. Veel nieuwbouw- of uitbreidingsplannen zijn uitgesteld en veel middelgrote tuinbouwbedrijven staan te koop. De dalende grondprijzen vormen een afspiegeling voor de huidige situatie binnen de tuinbouw. Desalniettemin zijn in 2011 wel degelijk projecten uitgevoerd. Ondanks de duurzame belofte van geothermie hebben de meeste projecten betrekking op conventionele energievoorzieningen. De (onderlinge) concurrentie tussen de tuinbouw bedrijven en daarmee noodzaak om tot kostprijsverlaging te komen, vormt een belangrijke reden om te investeren in vernieuwing of schaalgrootte. Hierbij wordt teruggegrepen op bewezen techniek. Ondanks de slechte sparkspread maakt een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) nog een vast onderdeel uit van de investeringsplannen. Het opgesteld vermogen per hectare is daarbij lager dan in de periode van 5 jaar geleden. Enkele nichespelers binnen de tuinbouw maken keuzes voor nieuwe technieken om het duurzame karakter van de producten te ondersteunen. Ook in de sectoren buiten de tuinbouw heeft de economische crisis grote impact op bijvoorbeeld de utiliteits- en industriemarkt. Veel utiliteitsprojecten worden integraal aanbesteed aan grote installateurs die zelf kunnen voorzien in de aanleg van middenspanning. De kansen liggen voor Westland Infra bij de middelgrote installateurs waar Westland Infra als onderaannemer kan aanbieden. In 2011 heeft dat niet geleid tot projecten. De industriële markt is moeilijker te benaderen. De focus van de industrie ligt op de continuïteit van de processen en minder op de kosten van de installatie. Veelal wordt vertrouwd op jarenlange ervaringen met partijen en valt de keuze op bedrijven met een bepaalde omvang. Verduurzaming Westland Infra is door haar regionale situering sterk verbonden met de tuinbouwsector. De tuinbouw is en blijft een energie-intensieve industrie. Aardgas vult nu een groot deel van de energiebehoefte in. Het energie-intensieve karakter van tuinbouwbedrijven leidt daardoor tot grote continuïteitrisico s bij prijsschommelingen op de gasmarkt. Ontkoppeling van deze onzekerheid in combinatie met maatschappelijke druk om minder fossiele brandstoffen te gebruiken vormen de basis voor ontwikkeling van (duurzame) nieuwe technieken binnen de tuinbouw. De tuinbouw staat aan de vooravond van een omschakeling naar een meer duurzame energievoorziening. Veel van de benodigde techniek verkeert nog in een experimentele fase en is zonder subsidie veelal niet rendabel. Frequentere toepassing van deze nieuwe technieken en kennisdeling zal leiden tot betere risico-inschatting waardoor de toepassingsdrempel verlaagt. In 2011 is het eerste geothermieproject gestart in de regio Westland en nog eens drie projecten verkeren in een voorbereidende fase. Gezien de omvang van de benodigde investering voor een geothermiebron en de grote projectrisico s worden veelal clusters gevormd. Voor het winnen van aardwarmte is een opsporingsvergunning of concessie vereist. De concessies betreffen relatief grote oppervlakten. Het gevolg is dat het aantal uit te voeren projecten binnen de regio beperkt zal zijn. Daarmee is de toegang tot duurzame energiebronnen niet voor iedere individuele ondernemer bereikbaar Aantal medewerkers mannen + 14 vrouwen. Locatie nieuwbouw aan Tiendweg te Naaldwijk gaat definitief niet door. Introductie afschakelbare elektriciteitscontracten, met name voor tuinbouwbedrijven die assimilatiebelichting toepassen. Elektriciteitsverbruik in het Westland in 1989 bedraagt 591 GWh Gasverbruik in het Westland in 1989 bedraagt miljoen m 3. Ingebruikname van 20 kv distributienet. 12 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

15 In de experimentele fase vormt dit nog geen probleem. Zodra geothermie een onderscheidend concurrentievoordeel gaat vormen, ontstaat een behoefte aan een openbare toegang tot de geothermische warmte. Dit staat op gespannen voet met de verstrekte concessies aan individuele tuinders of tuinbouwclusters. De wijze van verstrekken van concessies staat het ontstaan van een nieuwe nutsfunctie in de weg. Koppeling van lokale warmtenetten leidt tot een betere benutting van de geothermiebronnen waardoor theoretisch gezien meer klanten gebruik kunnen maken van de beschikbare warmte. In deze situatie is echter geen sprake van een openbare toegang, maar voornamelijk het verhandelen van tijdelijke overschotten. Gezien de beperkte bedrijfstijd van dergelijke energiestromen zijn de investeringen in de benodigde koppelingen moeilijk terug te verdienen. Met de eerste geothermie initiatieven is de transitiefase naar verduurzaming van de energievoorziening binnen de tuinbouw daadwerkelijk gestart. Dit betekent niet dat Diepe geothermie: hydrothermaal systeem de huidige oplossingen zoals WKK volledig verdwijnen. Naast warmte en elektriciteit leveren veel WKK s CO2 voor de groeiprocessen. Wel verandert de inzet van WKK door de combinatie met geothermie en neemt het aantal draaiuren af. Het verbruik van gas door ketelinstallaties zal de grootste teruggang gaan kennen. Naast geothermie is in 2011 ook een grootschalig WKO project (warmte-koudeopslag) opgestart. Het project koppelt de energiebehoeften van een nieuwbouwwijk aan een tuinbouwbedrijf. Gezien verschillen in de warmte- en koudebehoeften is een synergievoordeel te behalen uit de koppeling. Naast dit project en de genoemde geothermie initiatieven zijn veel projecten, die in een verkennende fase verkeerden, uitgesteld of zelfs definitief vervallen. De huidige economische situatie en de (nog) beperkte rentabiliteit van duurzame investeringen zijn hier debet aan. Geothermieproject FloraHolland Op 21 juni 2011 hebben FloraHolland, energie- en afvalnutsbedrijf HVC en Westland Infra een intentieverklaring getekend om de eerste diepe aardwarmtebron in Nederland te realiseren. Dit project dient als voorbeeld voor de verduurzaming van de Greenport Westland en voor de glastuinbouw. De potentie die geothermie op deze diepte heeft voor de Greenport Westland is enorm. Enerzijds door de milieuvriendelijkheid van deze energiebron: er wordt jaarlijks meer dan ton CO2 bespaard, een belangrijke stap in de verduurzamingopgave uit de Greenport Nederland Visie Anderzijds door de versterking van het economische glastuinbouwcluster door de onafhankelijkheid van de fluctuerende gasmarkt. In dit geothermieproject wordt 25 MW en mogelijk meer aan warmte gewonnen op een diepte van vier Intentieverklaring met gemeente Monster voor verwerving bouwlocatie. Toepassing van eerstewarmtebuffers bij eigen WKK-installaties. Start meteropname met behulp van handterminals. De Raad van Commissarissen wordt uitgebreid met een personeelscommissaris. Start installatie Teleswitch voor aansturing afschakelbare contacten ter vervanging van toonfrequentschakelaars. nv holding westland infra jaarverslag

16 kilometer. Hiermee wordt in Nederland de eerste diepe boring in de zogenaamde Trias laag gedaan, hetgeen meer potentie biedt dan de hoger gelegen lagen. De warmte zal benut worden voor het bedrijventerrein van FloraHolland Naaldwijk (ca. 80 hectare) en daarnaast zal warmte doorgeleverd worden aan tuinders (ca 120 hectare glas). Daarmee kan dit een voorbeeldproject worden voor de glastuinbouwsector en kan het de sector en daarmee de Greenport Nederland verduurzamen en tegelijkertijd sterker en robuuster maken. Het najaar van 2012 wordt gebruikt om de businesscase en besluitvorming verder vorm te geven. Private netten Binnen Nederland zijn ongeveer 200 private netten. De eigenaren van deze netten zijn onder voorwaarden vrijgesteld tot het aanwijzen van een netbeheerder. Dit in tegenstelling tot de openbare regionale energienetwerken. Uit het derde pakket maatregelen liberalisering Europese energiemarkt volgt ook voor private netbeheerders de verplichting tot het bieden van derden toegang. Dit houdt in dat een afnemer, met een aansluiting op een privaat net, vrij is om zelf een energieleverancier te kiezen. Voor openbare netten geldt de meest uitgebreide vorm volgens een allocatie- en reconciliatieproces. Wettelijk zijn er echter mogelijkheden om binnen private netten minder vergaande oplossingen toe te passen. Beheerders van private netten kunnen kiezen voor een systematiek van suballocatie waarbij de grootste afnemer een balancerende rol op zich neemt. Voor recreatienetten zijn de verplichtingen nog lichter. Beheerders van deze netten kennen alleen de verplichting om te beschrijven hoe zij de derden toegang hebben geborgd. Met de komst van de nieuwe wetgeving komen alle huidige ontheffingen van private netbeheerders te vervallen. Alle private netbeheerders dienen opnieuw een ontheffing aan te vragen voor november 2012 waarbij de ontheffingsgrond op basis van een duurzaam initiatief is komen te vervallen. De wet spreekt over twee verschillende situaties van een privaat net. Het gesloten distributiesysteem bestaat uit een groep gelieerde producenten en afnemers die zijn aangesloten op privaat net. De wet is echter onduidelijk over hoe dit begrip dient te worden uitgelegd. De NMa zal de wetsbepalingen verduidelijken en omzetten in beleidsregels, maar kan tot nu toe ook niet eenduidig aangeven waar zij op toetst bij (hernieuwde) aanvragen voor ontheffing tot het aanstellen van een netbeheerder. Indien een (hernieuwde) ontheffing niet wordt verleend, dan zal het net over moeten gaan naar een publieke regionale netbeheerder. Onder welke condities is niet bekend, ook hier zal de NMa beleidsregels voor ontwikkelen. Naast het gesloten distributiesysteem bestaat ook de oplossing van een directe lijn. Een directe lijn kan bestaan uit meerdere producenten die leveren aan afnemers via een eigen netwerk. Dit netwerk kan ook verbindingen hebben met het openbare netwerk. Het verschil in definitie tussen de directe lijn en het gesloten distributiesysteem is niet volledig helder. Ook hier zal NMa duidelijkheid gaan verschaffen in de op te stellen beleidsregels. Dit is destemeer noodzakelijk aangezien voor een directe lijn geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Hier geldt alleen een meldingsplicht. In beginsel zullen volgens de beleidsregels voor private netten bepalingen gaan gelden die ook voor de openbare regionale netbeheerders gelden. Het gaat met name over eisen ten aanzien van veilig en betrouwbaar netbeheer. Hierin liggen, naast de allocatiediensten Start ingebruikname Grootschalige Basiskaart Nederland voor digitalisering leidinginformatiesysteem. In het kader van verdere schaalvergroting wordt op 19 januari 1992 een intentieverklaring afgesloten met Energie Delfland om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Start joint venture GasRent met 23 Westlandse installateurs. Vermogen van het eigen WKK-park bedraagt 21 MW. Overname 25 kv bedrijfsmiddelen van Energie Delfland. 14 jaarverslag 2011 nv holding westland infra

17 voor derden toegang, kansen voor Westland negentig van de vorige eeuw hier al volop ervaring Infra om haar kennis en ervaring om te zetten in mee opgedaan. Het toenmalige leveringsbedrijf, producten en diensten voor private netbeheerders. dat was verbonden aan het huidige Westland Infra, beschikte over een productiepark van 100 MW en Ontwikkeling Smart Grids ruim 80 MW afschakelbare belichtingscontracten De verduurzaming van de energievoorziening zal waarmee de uitwisseling met het landelijke leiden tot veranderingen in het elektriciteitsnet. hoogspanningsnet werd geoptimaliseerd. Door de benodigde pompenergie zullen geothermie In 2008 heeft Westland Infra een smart en WKO de vraag naar elektriciteit doen stijgen. grid oplossing binnen de regio Westland Ook het elektrisch mobiliteitsvraagstuk brengt geïntroduceerd met de komst van een grote veranderingen met zich mee. Door elektrisch congestiemanagementsysteem. Hiermee was het rijden neemt niet alleen het elektriciteitsverbruik mogelijk, nog voordat de uitwisselingscapaciteit toe, maar ook de opslagmogelijkheden van met het landelijke hoogspanningsnet was elektriciteit door de aanwezigheid van accu s in uitgebreid, grote hoeveelheden decentrale de elektrische auto s. De opslagmogelijkheid is productie toe te laten op het regionale netwerkwerk cruciaal bij het opvangen van schommelingen in zonder dat overbelasting van het net optrad. Met de productie van zonne- en windenergie. Deze deze oplossing konden de klanten van Westland vormen van energieopwekking zullen de komende Infra twee jaar eerder de toegang tot het netwerk jaren verder toenemen. Met name de toepassing worden geboden. van photovoltaïsche cellen (PV-cellen) staat aan de vooravond van een definitieve doorbraak nu een In 2010 heeft Westland Infra een volgende stap innovatie leidt tot een drie maal hoger rendement. gezet in de ontwikkeling van smart grids. Voor de op een privaat netwerk aangesloten tuinders Het fenomeen smart grid bestaat al lang. Het is het handelsplatform E-Web ontwikkeld. (lokaal) balanceren van vraag en aanbod van Met onderlinge energiedeals stemmen zij elektriciteit is de belangrijkste taak binnen een lokaal de productie en afname van elektriciteit smart grid. Binnen de regio Westland is in de jaren op elkaar af. Bij het uitvoeren van deze deals wordt bewaakt dat de fysieke capaciteit van de hoogspanningsaansluiting niet wordt overschreden. Bij gas vindt bewaking plaats van de gecontracteerde transportcapaciteit. Bij dreigende overschrijdingen wordt ingegrepen in de afname en/of productie. Inmiddels zijn forse EnergieWeb besparingen gerealiseerd op de energiekosten van het tuinbouwcluster. Westland Infra heeft de benodigde software en systemen geleverd om in te grijpen in de afname en/of productie Presentatie Milieu Aktie Plan van Nutsbedrijf Westland. Ingebruikname geautomatiseerd bewakingssysteem gasontvangststations (gaswacht). Slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw aan de Nieuweweg te Poeldijk. Elektriciteitsverbruik in het Westland in bedraagt GWh Gasverbruik in het Westland in bedraagt. miljoen m. Start proef op afstand uitlezen gas- en elektriciteitsmeters. nv holding westland infra jaarverslag

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw.

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra heeft al meer dan 40 jaar haar wortels in de tuinbouw. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van energienetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Elektrotechnische oplossingen voor de (glas)tuinbouw

Elektrotechnische oplossingen voor de (glas)tuinbouw Elektrotechnische oplossingen voor de (glas)tuinbouw Transformatorstations Projecten Speciale producten Services Stationautomatisering CREATIVITEIT = STANDAARD PROFESSIONELE PROJECTORGANISATIE De glastuinbouw

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

2014 GreenPort NHN, All rights reserved. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede

2014 GreenPort NHN, All rights reserved. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede . 2014 GreenPort NHN, All rights reserved GEOTHERMAL OUTLOOK 2015-2017 Ronald den Boogert AGENDA Waarom nu geothermie? Stand van zaken geothermie in Nederland in 2015 2020 Voorbeelden toekomstige innovaties

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid. Programmalijnen en speerpunten 2014

TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid. Programmalijnen en speerpunten 2014 TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid Programmalijnen en speerpunten 2014 Programmalijnen en aandachtspunten 1. Energiemanagement voor fleibiliteit van energiesysteem 2. Informatie en control

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

DE SLIMME METER Slim, bewust en Duurzaam

DE SLIMME METER Slim, bewust en Duurzaam DE SLIMME METER DE SLIMME METER Slim, bewust en Duurzaam Slim, Bewust en Duurzaam Wat is een slimme meter? Slimme meters vervangen de huidige gas- en elektriciteitsmeters. Deze digitale meter meet net

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening

fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening Wat er ook gebeurt, uw bedrijf heeft continuïteit nodig. Daarom wilt u zeker weten dat uw energievoorziening goed geregeld is. Betrouwbaar

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014 Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander ] allander Leeuwarden, 5 maart 2014 Ir. Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur Alliander 1 Toename decentrale opwek de

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. nv holding westland infra

Jaarverslag 2012. nv holding westland infra Jaarverslag 2012 nv holding westland infra Jaarverslag 2012 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2008 2012 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Duurzame warmte voor de glastuinbouw

Duurzame warmte voor de glastuinbouw Duurzame warmte voor de glastuinbouw De ondernemers aan zet!!.. op zoek naar het gemeenschappelijk eigenbelang Warmte uit geothermie en biomassa Geothermie op 4km diepte Trias Westland BV Biomassa warmte

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333 ENERGIEKAMER Aan NauthaDutilh N.V. T.a.v. mr. H. Kerstholt Postbus 1110 3000 BC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 53083442 RTD C 696033 / 17103155/3.B1333 Onderwerp Verzoek om een informele

Nadere informatie

Aardwarmtenetwerk Pijnacker

Aardwarmtenetwerk Pijnacker Resultaten en bevindingen van project Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen 2005 en 2011 kregen ruim 1000 innovatieve onderzoeks- en praktijkprojecten subsidie. Ze

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Organisatie 3. Compliance toets 4. Maatregelen en stappen.. 1. Inleiding De onderneming

Nadere informatie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Handelsplatform, marktplaats voor energie in de tuinbouw De glastuinder van nu is een allround manager die van alle markten thuis moet zijn om zijn bedrijf economisch

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Omschrijving. Relevant voor. Op welke wijze en waar wordt dit in MB geregeld (gedachtelijn)

Omschrijving. Relevant voor. Op welke wijze en waar wordt dit in MB geregeld (gedachtelijn) Toelichting overzicht. Dit overzicht is bedoeld om met de KBG te delen welke onderwerpen wij hebben geïnventariseerd uit STROOM die van belang zijn voor de nieuwe ronde methodebesluiten. Eerder is een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Privacy by Design bij Enexis

Privacy by Design bij Enexis Privacy by Design bij Enexis Boas Bierings Privacy Officer Enexis 7 november 2017 Bijeenkomst Privacy by Design III Georganiseerd door Privacy en Identity lab (PI.Lab) en ECP Platform voor de Informatie

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

Uitdagingen van de energie transitie

Uitdagingen van de energie transitie Uitdagingen van de energie transitie Presentatie Congres Energy Next Dordrecht 10 december 2015 Remko Bos Directeur Energie ACM Vicepresident CEER 1 ACM als toezichthouder ACM bevordert kansen en keuzes

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Energieoplossingen van de toekomst

Energieoplossingen van de toekomst Energieoplossingen van de toekomst Duurzaam en innovatief Naast de transformatorstations die Alfen voornamelijk aan netbeheerders levert, leggen we complete elektriciteitsnetwerken aan bij klanten in de

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie