Jaarverslag nv holding westland infra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. nv holding westland infra"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 nv holding westland infra

2

3 Jaarverslag 2012

4

5 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG Algemene beschouwing 9 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 25 JAARREKENING 39 Geconsolideerde balans 40 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 42 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de vennootschappelijke en in de geconsolideerde jaarrekening 43 Vennootschappelijke balans 60 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 61 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 62 OVERIGE GEGEVENS 65 Statutaire regeling omtrent de winstbestemming 66 Winstbestemming 66 Controleverklaring 67 nv holding westland infra jaarverslag

6 Bedrijfsprofiel Westland Infra is als netwerkbedrijf gespecialiseerd in het transport van energie en daaraan gerelateerde producten en diensten. Westland Infra is aangewezen als regionale netbeheerder voor het transport van gas en elektriciteit binnen de regio s Westland en Midden-Delfland. Als regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra voor betrouwbare energie-infrastructuren. Het professionele asset managementsysteem - gecertificeerd volgens de PAS55-norm - leidt tot gericht onderhoud en uitgekiende vervangingsstrategieën met als resultaat een hoge mate van efficiëntie, veiligheid en beschikbaarheid van de distributienetwerken. Westland Infra is betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Veilig werken staat aan de basis van alle activiteiten van Westland Infra. Zowel de veiligheid voor de omgeving als de persoonlijke veiligheid staan hoog in het vaandel. Ons veiligheidsbeleid is vastgelegd in een manifest en richt zich op het leren van onveilige situaties. Persoonlijk ondernemerschap en aantoonbaarheid zijn de speerpunten van het veiligheidsbeleid met als doel het voorkomen van onveilige situaties en ongevallen. Een cultuur van transparantie en openheid is een randvoorwaarde om dat te bereiken. Het management is betrokken door aansluiting op de werkvloer en neemt blokkades weg die een belemmering vormen voor het veilig kunnen werken. Naast de opleidingsvereisten die volgen uit de BEI, VIAG en VCA zijn al onze medewerkers, die te maken hebben met risicovolle omstandigheden, persoonlijk gecertificeerd ten aanzien van adequaat veiligheidsgedrag. Westland Infra beschikt over een unieke marktpositie door de grote kennis van het tuinbouwsegment en haar specifieke (energie) behoeften. De kennis en ervaring, opgedaan binnen zowel het regionale netbeheer als de vrije marktsegmenten, worden onderling uitgewisseld en zijn zo versterkend aan elkaar. Een ondernemende instelling, jarenlange ervaring en korte lijnen naar onze klanten leiden tot nieuwe kwalitatieve producten en diensten die onze klanten maximaal ondersteunen. De combinatie van energietechniek en ICT-oplossingen dragen zorg voor een uniek aanbod in de markt. De 24-uurs serviceorganisatie en het innovatieve meetbedrijf zijn onderscheidend. De producten en diensten kennen een breed toepassingsgebied waardoor Westland Infra ook beschikt over een goede positie in andere sectoren dan de tuinbouw. Westland Infra is een betrouwbare en professionele partner die denkt in het klantbelang en afspraken waarmaakt. De relatie met de klanten en de opgebouwde reputatie is van grote waarde. Betrokken en professioneel behoren tot de kernwaarden van de organisatie. Zo kent Westland Infra geen call center, maar handelen vakkundige en klantgerichte medewerkers de klantvragen af. Westland Infra speelt door middel van een proactieve werkwijze in op latente informatiebehoeften van klanten. Korte beslislijnen zorgen voor slagvaardig handelen. De huidige energievoorziening is aan veranderingen onderhevig. In de toekomst zal de verticaal georganiseerde energievoorziening zich omvormen naar een horizontale keten waarbij vraag en aanbod van energie lokaal op elkaar zijn afgestemd. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Westland Infra haar eerste ervaringen opgedaan in het lokaal matchen van vraag en aanbod van energie om de kosten en de benutting van de beschikbare infrastructuur te optimaliseren. Juist deze kennis vormde de basis van het in 2008 ontwikkelde congestiemanagementsysteem en het commercieel ontwikkelde smart grid voor een tuinbouwcluster. Deze ervaringen bieden een scala aan mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen in de energievoorziening van de toekomst. Jarenlange ervaring, gerichte vakinhoudelijke opleidingen en overdracht van kennis vormen de basis van de professionaliteit van Westland Infra. Met onze medewerkers creëren wij een uitdagende en marktgerichte werkomgeving, waarin continue ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat. Voor Westland Infra vormt persoonlijke groei de basis voor de verdere uitbouw van de kwalitatieve dienstverlening en de continuïteit van de personele bezetting. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft Westland Infra oog voor de gevolgen voor de omgeving en het milieu. De uitgangspunten van het milieubeleid zijn gecertificeerd volgens de norm ISO Het verbruik van energie en de belasting van het milieu door het wagenpark zijn enkele aspecten hiervan. Westland Infra is maatschappelijk betrokken door ondersteuning van stichting Make a Wish en de voedselbank Westland. Daarnaast bevordert Westland Infra de veiligheid van gas- en elektriciteitsinstallaties achter de meter. Naast participatie in de landelijke website krijgen de risico s van open gasinstallaties extra aandacht om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te verminderen. 4 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

7 Kerncijfers (Bedragen in miljoenen euro s) Omzet Gas Elektriciteit Overig Financiën Brutomarge Bedrijfsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Nettoresultaat Cashflow Eigen vermogen 1) Balanstotaal Solvabiliteit 41% 40% 44% 43% 45% Ratio s Energiekamer EBIT rentedekking 4,2 4,1 3,9 4,6 7,5 FFO rentedekking 6,5 6,0 5,6 6,1 9,8 FFO / Schuld 26,2% 25,9% 24,9% 25,7% 28,8% Schuld / Kapitalisatie 53,7% 53,7% 51,6% 52,0% 50,0% Investeringen Aantal personeelsleden ultimo boekjaar Per 31 december Full-time equivalenten Sector gas Transport (x m 3 ) Sector elektriciteit Transport (in GWh) Teruglevering aan TenneT (in GWh) ) Rekening houdend met voorgenomen dividenduitkering nv holding westland infra jaarverslag

8 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling Aandeelhouders NV Holding Westland Infra Gemeente Westland Gemeente Midden-Delfland aandelen 272 aandelen aandelen Raad van Commissarissen NV Holding Westland Infra P.A.M. Berdowski, voorzitter C. Mostert (tot 1 juli 2012) A.J. Rodenburg J. van der Tak D.J.N.M. Curfs P. Veenema (vanaf 1 december 2012) Directie NV Holding Westland Infra A.A.A.M. Besselink, statutair directeur F.P. Binnekamp, statutair directeur Ondernemingsraad G. Spaans, voorzitter R. Braun, secretaris E. A. van As L.G.F. Bokma J.G.M. Hannewijk W.J. Kokshoorn L. van Vliet 6 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

9 Bericht van de Raad van Commissarissen Vergaderingen Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij Westland Infra en met haar verbonden ondernemingen, alsmede het met advies terzijde staan van de Directie. De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar zesmaal volgens een vastgelegd schema vergaderd met de Directie. Vrijwel alle leden van de Raad van Commissarissen waren bij al deze vergaderingen aanwezig. De Raad van Commissarissen vergaderde tweemaal buiten aanwezigheid van de Directie. Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen met de Directie werden besproken, waren de ontwikkelingen op de energiemarkt, de rol van Westland Infra in de verduurzaming van de Westlandse energievoorziening, de betrokkenheid van Westland Infra bij geothermieprojecten in de regio Westland, de verkoop van de aandelen NV Kema, de gevolgen van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven inzake het Methodebesluit Elektriciteit , het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit , de Wet bestuur en toezicht, de voortgang van de Netbeheer plus strategie, de uitvoering van het investeringsprogramma, het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2011 van NV Holding Westland Infra, de jaarcijfers 2011, de financiële kwartaalrapportages en prognoses 2012, de begroting voor 2013, het dividendbeleid, de toegepaste waarderingsgrondslagen, administratieve organisatie, interne controle en risicobeheersing. De bespreking van de jaarrekeningen werd bijgewoond door de externe accountant. Overleg met de Ondernemingsraad De overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad werden een aantal malen bijgewoond door de op aanbeveling van de Ondernemingsraad benoemde commissaris, mevrouw D.J.N.M. Curfs. In een gezamenlijke bijeenkomst met de Ondernemingsraad op 14 mei 2012 werd onder meer gesproken en gediscussieerd over de Netbeheer plus strategie van Westland Infra, de ontwikkelingen inzake het reguleringsmodel voor elektriciteit, de positie van Westland Infra en de rol van de Ondernemingsraad in het bedrijf. Het contact met de Ondernemingsraad wordt door de Raad van Commissarissen bijzonder op prijs gesteld. Corporate Governance In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is aandacht besteed aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Corporate Governance staat voor deugdelijk ondernemingsbestuur en -toezicht. De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Commissarissen zijn in een reglement vastgelegd. Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden als gevolg waarvan een evenwichtige man/vrouw verdeling in de Directie en Raad van Commissarissen in acht genomen moet worden. Van een evenwichtige verdeling is volgens de wet sprake indien ten minste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen. De profielschets van de Raad van Commissarissen zal worden aangepast om het streven naar een evenwichtige verdeling van de zetels in de Raad van Commissarissen tussen mannen en vrouwen vast te leggen. Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit een vrouw en vier mannen. De samenstelling en omvang van de Directie zijn gebaseerd op het profiel en de strategie van de vennootschap. Op dit moment is de directie niet evenredig samengesteld. Bij toekomstige nominaties en benoemingen van leden van de Directie en de Raad van Commissarissen zal rekening gehouden worden met de eisen die gesteld worden aan een evenwichtige man/vrouw verdeling. Samenstelling Raad van Commissarissen Op 1 juli 2012 liep de zittingstermijn van de heer C. Mostert af. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op voordracht door de Raad van Commissarissen de heer P. Veenema per 1 december 2012 benoemd voor een termijn van vier jaar. nv holding westland infra jaarverslag

10 De Raad van Commissarissen bedankt de heer Mostert en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 2004 aan verbonden was. De Raad van Commissarissen heeft het volgende rooster van aftreden vastgesteld: De heer P.A.M. Berdowski 1 juli 2013 De heer A.J. Rodenburg 1 juli 2014 De heer J. van der Tak 1 juli 2014 D.J.N.M. Curfs 1 juli 2015 De heer P. Veenema 1 december 2016 Ten slotte De Raad van Commissarissen spreekt graag zijn waardering uit voor de behaalde resultaten in In zijn waardering wil de Raad van Commissarissen nadrukkelijk alle medewerkers betrekken, die gezamenlijk door hun inzet en toewijding een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van Westland Infra. Poeldijk, 24 mei 2013 Volgens het rooster van aftreden loopt de tweede zittingstermijn van de heer P.A.M. Berdowski per 1 juli 2013 af. Conform de statutaire bepalingen is herbenoeming voor een nieuwe periode van vier jaar niet mogelijk. P.A.M. Berdowski, voorzitter J. van der Tak A.J. Rodenburg D.J.N.M. Curfs P. Veenema De Raad van Commissarissen bedankt de heer Berdowski en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 2004 als commissaris aan verbonden was. Jaarrekening en voorstel winstuitkering In de vergadering van 24 mei 2013 is de door de Directie opgestelde jaarrekening uitvoerig besproken, die op 17 juni 2013 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd. De Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening door Ernst & Young Accountants gecontroleerd - ter vaststelling aan. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2012 en het daarin opgenomen voorstel tot winstverdeling vast te stellen. Voorgesteld wordt om uit de nettowinst van een dividend van uit te keren. Tevens wordt voorgesteld om voor het jaar 2012 decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. 8 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

11 Algemene beschouwing nv holding westland infra jaarverslag

12 Voorwoord NV Holding Westland Infra heeft over 2012 een nettowinst behaald van 18,8 miljoen. Naast dit bevredigende financiële resultaat is er in 2012 veel gebeurd. Door de Nederlandse Mededingingsautoriteit werd als gevolg van een uitspraak in december 2011 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 7 juni 2012 een gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit vastgesteld en daaropvolgend op 27 augustus 2012 een gewijzigd x-factorbesluit. Door deze gewijzigde Methode- c.q. x-factorbesluiten ontvangt Westland Infra geen adequate vergoeding voor de investeringen en kosten die gemaakt worden voor het faciliteren van decentrale invoeding. In de jaarrekeningen 2011 en 2012 zijn op basis van het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit reserveringen getroffen voor de over deze jaren teveel in rekening gebrachte elektriciteitstransporttarieven voor in totaal circa 6 miljoen, welke over de jaren 2013 en 2014 in de transporttarieven verrekend moeten worden. Tegen het gewijzigde Methodebesluit is door Westland Infra een juridische procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven gestart. Ofschoon de Nederlandse Mededingingsautoriteit voornemens is voor de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2014 weer de oude reguleringsmethodiek voor decentrale invoeding te herintroduceren, baart de ontstane onzekerheid zorgen. In 2012 zijn er door het jaar heen bijeenkomsten geweest met het managementteam en alle leidinggevenden om te discussiëren over de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de interne bedrijfsprocessen, het ondernemingsschap en innovatief vermogen alsmede de dienstverlening naar de klanten van Westland Infra. Dit proces heeft geleid tot interne verbeteringsprogramma s en het formuleren van nieuwe kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, professioneel en ondernemend. Deze kernwaarden zijn binnen de afdelingen en teams met alle medewerkers besproken en in concrete doelstellingen voor 2013 verder uitgewerkt. De betrouwbaarheid van het elektriciteitsdistributie net ontwikkelt zich positief. Over 2012 bedroeg het aantal storingsminuten 8,1. Daarmee werd een flinke verbetering ten opzichte van 2011 gerealiseerd. Ook de pilot met het toepassen van temperatuursensoren een eigen innovatie heeft al zijn eerste resultaten gehad met de preventieve vervanging van verbindingsmoffen. Bij het gasdistributienetwerk ontwikkelde de betrouwbaarheid zich minder gunstig. Het aantal storingen door problemen met de gasdrukregelaars en de aanleg door derden van glasvezelinfrastructuur ligt bijna tweemaal zo hoog als de norm. Wel lukt het door inspanningen in het veld de gemiddelde onderbrekingsduur ruim onder de norm te houden. Ondanks de moeilijke economische situatie lukt het ons goed om op de vrije markt in concurrentie met andere aanbieders opdrachten binnen te halen. Het gaat hierbij om opdrachten die te maken hebben met het leveren en onderhouden van middenspanningsinstallaties, meetinrichtingen en allocatiediensten, beheer en onderhoud van openbare verlichting. Na een positief advies van de Ondernemingsraad werden de projectactiviteiten van Netbeheer (O&I) en van het Bedrijfsbureau samengebracht in de nieuwe afdeling Projectmanagement en de activiteiten van Meterbeheer ondergebracht bij de afdeling Asset Management. In 2012 zijn een drietal omvangrijke automatiserings projecten met succes afgerond, te weten het Bedrijfsmiddelensysteem (BMS), aansluiting op het Centraal Aansluitregister (CAR) en het in huis halen van het factureringsysteem Kronos. Daarnaast werd het digitaliseren van de inkomende facturen en het afhandelingproces geïmplementeerd en ook een nieuwe release van het financiële systeem Navision geïnstalleerd. De directie spreekt graag haar dank en waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van de medewerkers van Westland Infra. Hierbij biedt de directie het jaarverslag over 2012 aan. 10 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

13 Ontwikkeling financiële resultaten NV Holding Westland Infra (in 1.000) Westland Infra heeft het verslagjaar 2012 afgesloten met een nettowinst van 18,8 miljoen

14 Risicomanagement Westland Infra is primair verantwoordelijk voor het verzorgen van een onverstoord energietransport in de regio Westland en Midden-Delfland. Dit vereist een goed inzicht in de risico s waaraan Westland Infra blootstaat. Hierbij gaat het om risico s op het gebied van onder meer veiligheid, bedrijfsvoering, de continuïteit van de interne ICT-systemen en financiën. Veiligheid Het werken aan elektriciteit- en gasinstallaties brengt risico s met zich ten aanzien van de veiligheid van medewerkers. Het beheersen van deze risico s wordt bereikt door het vakmanschap van de medewerkers die aan deze installaties werken, het vereiste opleidingsniveau conform de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) en de Veiligheidsinstructies Aardgas (Viag), door de normen en procedures die daarbij nageleefd dienen te worden. Dit geldt niet alleen voor de eigen medewerkers maar ook voor de partijen die voor Westland Infra werken. Veiligheid krijgt dagelijks continu aandacht. Westland Infra is volledig VCA gecertificeerd. De medewerkers die te maken hebben met risicovolle omstandigheden zijn persoonlijk gecertificeerd ten aanzien van een adequaat veiligheidsgedrag en worden veelvuldig getraind. De persoonsgebonden certificering is gericht op houding en gedrag, waarbij risico-inzicht, communicatie, leiderschap en samenwerking in de dagelijkse praktijk getoetst worden. Voor het beheersen van grote incidenten zijn calamiteitenplannen opgesteld die de inrichting van een crisisorganisatie bevatten om de energielevering op een adequate manier te continueren. Bedrijfsvoering Westland Infra beschikt over een op risico s gebaseerd asset managementsysteem. Dit asset managementsysteem is volgens de PAS55 norm gecertificeerd. Asset management vormt de balans tussen risicoafweging, kosten en betrouwbaarheid. Het afwegen van de potentiële risico s vindt plaats ten opzichte van de bedrijfswaarden: veiligheid, kwaliteit van levering, financiële prestatie, imago, wet- en regelgeving en duurzaamheid. Zowel interne als externe audits borgen de werking van dit systeem. Continuïteit van de interne ICT-systemen Westland Infra beschikt over een uitgebreide, complexe ICT-omgeving. Ten behoeve van de beheersing van de risico s op het niet beschikbaar of niet functioneren van essentiële onderdelen van de ICT-infrastructuur zijn diverse maatregelen genomen. Jaarlijks vinden externe EDP-audits plaats. Ook worden meerdere keren per jaar door derden zogenoemde attack and penetration tests uitgevoerd. De meest cruciale systemen zijn redundant uitgevoerd. De redundante systemen zijn fysiek op verschillende locaties ondergebracht. Financiën Westland Infra is blootgesteld aan een aantal financiële risico s. De belangrijkste financiële risico s zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het renterisico en marktrisico. In de toelichting op de jaarrekening (pagina 48) wordt een nadere toelichting op het beperken van deze risico s gegeven. 12 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

15 nv holding westland infra jaarverslag

16 Ontwikkelingen in de markt Net als in de voorgaande jaren vond in 2012 een beperkt aantal investeringen in de tuinbouw markt plaats. Uitbreidingsinvesteringen in warmtekracht installaties (WKK) zijn zeer schaars. De omstandigheden voor WKK zijn verslechterd door een verder afgenomen spark spread. De spark spread is negatief beïnvloed door een relatief hoge gasprijs en dalende prijzen op de elektriciteitmarkt. Door de moeilijke economische situatie binnen Nederland is er sprake van minder verbruik van elektriciteit. Daarbij is de productiecapaciteit de afgelopen jaren sterk gestegen en verstoort gesubsidieerde zon- en windenergie uit Duitsland de Nederlandse markt. Gasgestookte elektriciteitsproductie moet daardoor voornamelijk concurreren tegen grootschalige kolencentrales. Kolencentrales zijn onder de huidige marktomstandigheden in staat economisch beter te presteren. Dit is een direct gevolg van veranderingen op de wereldmarkt ingegeven door de grootschalige winning van schaliegas in de Verenigde Staten. Schaliegas voorziet voor een groot deel in de energiebehoefte van de Verenigde Staten waardoor de behoefte aan steenkool sterk is afgenomen. Dit leidt weer tot een overschot op de wereldmarkt en lagere brandstofprijzen voor de Nederlandse kolencentrales. De gevolgen voor de gasgestookte centrales in Nederland zijn enorm. Nieuw gebouwde gascentrales blijven uit bedrijf of draaien maar zeer beperkt en bestaande centrales worden uit bedrijf genomen. Met de komst van nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte en bij de Eemshaven zullen de marktomstandigheden voor gasgestookte centrales niet snel verbeteren. De invloed van de wereldmarkt is goed voelbaar voor WKK. Ondanks het gegeven dat de gasgestookte centrales minder gas verbruiken, dalen de gasprijzen niet structureel. Dit in tegenstelling tot de elektriciteitsvergoedingen. Bij investeringen in tuinbouwbedrijven is het dan ook niet langer een vanzelfsprekendheid dat een WKK onderdeel uitmaakt van het business plan. De landelijke populatie van WKK in de tuinbouw, ongeveer MW, is met een netto groei van 20 MW nauwelijks veranderd. De bestaande WKK-installaties maken als gevolg van de marktomstandigheden minder draaiuren. De inzet is geoptimaliseerd en meer gericht op de spotmarkten voor zowel elektriciteit als gas dan op de langetermijncontracten. In 2012 was een beweging zichtbaar tot (extra) belichting in het groentesegment. Met name de prijsvorming in de wintermaanden leidde tot een groei in belichting bij de tomatenteelt. Er was sprake van een gelegenheidsmarkt, maar van een structurele toename is vooralsnog geen sprake. De situatie binnen de tuinbouw is exemplarisch voor de situatie in de utiliteit en industrie. Op de kantorenmarkt is sprake van een overschot en vindt nauwelijks nieuwbouw plaats. In een laagconjunctuur stelt de industrie onderhoud en vervanging uit en is de markt daardoor slecht. Binnen de zorgsector vinden nog ontwikkelingen plaats, maar is er sprake van sterke concurrentie wat een prijsverlagend effect tot gevolg heeft. De kansen voor Westland Infra ten aanzien van

17 energie-infrastructuren liggen toch voornamelijk binnen de tuinbouw en met name buiten de regio s Westland en Midden-Delfland. De marktpotentie is een factor drie hoger dan binnen de verzorgingsregio. Verduurzaming In het regeerakkoord is vastgelegd dat in 2020 minimaal 16% van de energiebehoefte opgewekt dient te worden door middel van duurzame energiebronnen. Een ambitieuze doelstelling, zeker in het licht van de huidige voortgang. Ook de tuinbouwsector heeft ambitieuze doelen om de CO2-uitstoot te beperken in Tot aan 2010 speelden warmtekrachtinstallaties een belangrijke rol in het verminderen van de CO2- uitstoot door de betere energetische benutting ten opzichte van conventionele verwarming en elektriciteitsproductie. Door de verslechterde spark spread, het verschil tussen de gasprijs en de elektriciteitsvergoeding, wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Het nadeel van WKK voor de tuinders blijft de sterke afhankelijkheid van de gasprijsontwikkeling. De mogelijkheden van geothermie hebben geleid tot een verschuiving van de focus. Een aantal tuinbouwbedrijven in het Oostland heeft als eerste ervaringen opgedaan met de toepassing van geothermie. Bij deze projecten is geboord naar een diepte van twee kilometer waar warmwater van ongeveer zeventig graden Celcius voorhanden is. Direct na realisatie kwamen problemen aan het licht. Het gewonnen warm water bevatte tevens olie en gas. De projecten zijn hierop direct stilgelegd. Naast de technische complicaties om gas en olie af te scheiden, werd duidelijk dat adequate wet- en regelgeving ontbrak ten aanzien van geothermie. De risico s ten aanzien van de winning van olie en gas gelden onverkort voor geothermieprojecten. De overheid heeft hierop besloten dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verantwoordelijk is voor het toezicht op geothermie. Dit heeft geleid tot scherpere ontwerpeisen voor geothermiebronnen en veiligheidbeheersing. Zo vallen de geothermiebronnen onder dezelfde bepalingen als olie- en gasbronnen. Dit impliceert een well head geschikt voor 200 bar. Nadat de bronnen waren aangepast en scheidingsinstallaties voor olie en gas waren toegevoegd, zijn de geothermiebronnen weer in productie genomen. Met de wetenschap van de ervaringen uit de eerste projecten is in 2012 een eerste geothermiebron in de regio Westland gerealiseerd door een groep van vijf tuinbouwbedrijven. De bronnen zijn gerealiseerd op een diepte van ruim tweeënhalve kilometer. Na wat complicaties in de bouwfase is het project succesvol afgerond. De hoeveelheid gewonnen warmte ligt hoger dan voorzien. De gasbijvangst wordt gedroogd en verstookt in een ketelinstallatie. De kracht achter het project is dat de gebruikers van de geothermie zelf het project dragen. Daarmee is voorzien in een langdurig committent van de deelnemers.

18 Binnen de regio Westland en Midden-Delfland bevinden zich meerdere projecten in de ontwerpfase. Westland Infra is betrokken bij het onderzoek van een boring naar de Triaslaag op vier kilometer diepte. Op deze diepte heeft het water een temperatuur van honderddertig graden Celcius waarmee een beter energetisch rendement is te behalen dan op geringere diepten. Het doel van Westland Infra is de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan andere initiatiefnemers binnen de regio. Participatie in de realisatie is aan de orde onder de voorwaarde van een haalbare business case en een beheersing van de mogelijke risico s. De business case is voor een groot deel afhankelijk van de toekenning aan SDE+-subsidie. Het eerste besluit van het Agentschap.nl over de toekenning van SDE+-subsidie is volstrekt ontoereikend om tot realisatie van het project over te gaan. Tegen het besluit is beroep aangetekend. De eind april 2013 verwachte uitspraak zal bepalend zijn voor de verdere toepassing van geothermie binnen de regio s Westland en Midden-Delfland. Westland Infra ziet zich in eerste instantie niet als investerende partij in geothermieprojecten, maar biedt ondersteunende diensten. Door het kapitaalintensieve karakter van een geothermiebron is het van groot belang zoveel mogelijk warmte per jaar te winnen en te exploiteren. Westland Infra biedt een oplossing gebaseerd op het E-web smart grid om de bedrijfstijd van de geothermiebron te optimaliseren. en energiebedrijven. De consument ervaart geen value for money en twijfelt aan de oprechtheid van de ambities om te komen tot energiebesparing en verduurzaming. Als reactie hierop ontstaan, ook binnen Nederland, volop initiatieven van burgercollectieven die zelf verduurzaming ter hand nemen. Kennis en ervaring worden gedeeld met andere initiatieven via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Vele honderden initiatieven zijn zo opgestart. In de toekomst zal deze beweging verder vorm krijgen. Verduurzaming van de energievoorziening zal een belangrijke impuls bottom up krijgen. Het gevolg van deze initiatieven is dat de verticaal georganiseerde energieketen kantelt naar horizontaal. De rol van de regionale netbeheerder is voornamelijk faciliterend en ondersteunend. Maatwerk zal het sleutelwoord zijn. De sterke regionale betrokkenheid van Westland Infra kan hier de basis van zijn. Aantal terugleverende consumenten in verzorgingsgebied Westland Infra Aantal per periode Aantal Cumulatief Aantal cumulatief Ten aanzien van kleinschalige verduurzaming springt een andere landelijke trend in het oog die ook binnen de regio s Westland en Midden-Delfland vormt krijgt door plaatsing van zonnepanelen door consumenten. Met de huidige kostprijs van photo voltaïsche (PV) cellen is het mogelijk om de investering met acht jaar terug te verdienen door een besparing op de elektriciteitsrekening. Toch is dit niet de enige beweegreden. Consumenten willen meer grip krijgen op de eigen energiehuishouding. Daarbij speelt de vertrouwensrelatie met de huidige leveranciers een cruciale rol. Uit een internationaal onderzoek door Ernst & Young bleek sprake te zijn van een grote discrepantie tussen de beleving van de onderlinge relatie door klanten jaarverslag 2012 nv holding westland infra

19 Ontwikkelingen wet- & regelgeving Ontwikkelingen regulering BEROEPSZAAK METHODEBESLUIT ELEKTRICITEIT In december 2011 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak over de door Rendo gemaakte bezwaren tegen het Methodebesluit Elektriciteit tot de verwerking van de kosten van decentrale invoeding. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft NMa ondanks diverse bezwaren en alternatieve geboden oplossingen door Westland Infra op 7 juni 2012 een gewijzigd Methodebesluit genomen waarmee de in eerste instantie geboden oplossing voor decentrale invoeding werd verwijderd. Om enigszins tegemoet te komen aan de kosten van decentrale invoeding heeft NMa een cap geplaatst op de x-factor van Westland Infra, maar dit doet onvoldoende recht aan de bovengemiddelde kosten waarmee Westland Infra wordt geconfronteerd als gevolg van de decentrale invoeding in haar verzorgingsgebied. In september 2012 heeft Westland Infra een definitief beroepsschrift ingediend tegen dit gewijzigde methodebesluit inclusief een verzoek tot herziening van de uitspraak van december De zitting voor deze beroepszaak is gepland in april NIEUWE METHODEBESLUITEN GAS EN ELEKTRICITEIT De voorbereidingen voor de nieuwe methodebesluiten voor de jaren 2014 e.v. zijn gestart in Hiertoe zijn diverse klankbordgroepbijeenkomsten gehouden door NMa voor netbeheerders en belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft NMa haar visie bekend gemaakt voor de nieuwe periode. Enkele belangrijke onderwerpen hierbij zijn: de wijze van productiviteitsmeting de rendementsvergoeding (WACC) herintroductie van oplossing voor decentrale invoeding inkoop meetverlies gas door de netbeheerders verwerking besparingen als gevolg van nieuwe marktmodel Op grond van uitspraken en presentaties tijdens de bijeenkomsten kan verwacht worden dat er vanaf 2014 een neerwaartse druk op de tarieven komt. De thans negatieve x-factor (tarieven omhoog) wordt verwacht over te gaan in een positieve x-factor (tarieven omlaag.) Voor de nieuwe periode wordt een herintroductie van de oplossing voor decentrale opwekking verwacht. Hierdoor zal Westland Infra een vergoeding ontvangen voor de invoeding in haar netwerk. Dat het economisch perspectief voor warmtekrachtkoppeling (WKK) ernstig is verslechterd, vormt hierbij een risico. De oorzaak hiervan is dat steeds meer grootschalige elektriciteitscentrales in bedrijf zijn gekomen en er veel import is vanuit het buitenland. Op de korte termijn wordt er geen verbetering verwacht, de verwachtingen voor de lange termijn zijn iets beter. Op grond van een recent onderzoek van LEI Wageningen UR kan verwacht worden dat WKK s steeds meer voor eigen consumptie zullen draaien. Dit in plaats van de elektriciteit aan het net te leveren. De consequentie hiervan voor Westland Infra is minder inkomsten door minder afname en invoeding. OVERIGE In 2012 is de Elektriciteits- en Gaswet gewijzigd op het gebied van particulier bezit van netten. De definitie particulier net is hierbij vervallen en vervangen door de term Gesloten Distributie Systeem. Daarnaast is een nieuwe mogelijkheid gecreëerd, namelijk een Directe Lijn. Dat is een lijn die een producent verbindt met één of meer afnemers. Voor zo n lijn hoeft geen netbeheerder te worden aangewezen. Vanuit het ministerie van Economische zaken is het wetgevingstraject Stroom geïnitieerd. Door wijzigingen in de Elektriciteits- en Gaswet wordt beoogd de wetgeving duidelijker en eenvoudiger te maken waardoor de administratieve last voor overheid en ondernemingen wordt verlaagd. Daarnaast worden de wetten beter gekoppeld aan de Europese wetten en richtlijnen en zal de energietransitie naar duurzame energiebronnen een prominentere rol krijgen. nv holding westland infra jaarverslag

20 Uitstel invoering nieuw marktmodel Binnen de energiesector - leveranciers, netbeheerders en PV-partijen - is besloten tot de invoering van het zogenoemde nieuwe marktmodel. Het doel van dit nieuwe marktmodel is het voor consumenten en klein zakelijke markt vereenvoudigen van de leveranciersswitch, verhuizingen en einde leveringen. De vereenvoudiging had ook een kostenreductie tot doel. Voor de klanten betekent het nieuwe marktmodel eenduidige werkwijzen van alle leveranciers. Zo zullen alle leveranciers de netwerkkosten voor de netbeheerders incasseren en afdragen. De klant ontvangt dan geen aparte nota s en eindafrekeningen meer van de netbeheerder. Zeker in gebieden waar voor gas en elektriciteit twee verschillende netbeheerders actief zijn, leidde dit tot veel onduidelijkheden. Tot nu toe was de mogelijkheid om de netwerkkosten via de leverancier te laten verrekenen optioneel. Lang niet alle leveranciers kozen hiervoor. De invoering van het nieuwe marktmodel impliceert ook een wijziging van hoe wordt omgegaan met de bepaling van meterstanden. Tot nu toe was dit een verantwoordelijkheid van de netbeheerders. De leveranciers zullen deze verantwoordelijkheid overnemen aangezien zij alle klantcontacten gaan onderhouden. Daarbij komt dat netbeheerders afrekenen op basis van capaciteitstarieven en daarmee geen belang hebben bij verbruiksgegevens gebaseerd op meterstanden. Het nieuwe marktmodel is in feite één groot gecentraliseerd systeem waarbinnen meterstanden, leverancierswitches, einde leveringen en verhuisberichten worden afgehandeld. Onder verantwoordelijkheid van Energie Data Services Nederland (EDSN) wordt het systeem gebouwd. Binnen EDSN is ook het centrale aansluitregister ondergebracht waarin alle aansluitingen binnen Nederland zijn opgenomen. De introductie van het nieuwe marktmodel was gesteld op 1 april Deze datum was in de wet verankerd. De bouw van het centrale systeem is verre van vlekkeloos verlopen. Bij de bouw zijn acht netbeheerders en een kleine honderd leveranciers betrokken. Mede daardoor is de complexiteit van het traject onderschat. Begin 2013 was de voortgang en de kwaliteit van de gebouwde software van dien aard, dat invoering per 1 april 2013 niet realistisch was. Introductie per 1 april bracht het risico met zich mee dat de chaos rond de opening van de consumentenmarkt in 2004 zich zou herhalen. Inmiddels heeft het Ministerie van Economisch Zaken de introductie door middel van een Koninklijk Besluit uitgesteld tot 1 augustus Daarmee is de wettelijke introductiedatum verschoven. Deze weg was noodzakelijk omdat bij wet netbeheerders zelf geen transportkosten meer mochten afrekenen bij klanten na 1 april Tevens speelde bij klanten, die al wel de netwerkkosten via de leveranciers berekend kregen, een issue ten aanzien van de BTW-verlegging. De toegepaste constructie werd door de Belastingdienst gedoogd. Na de wettelijke introductiedatum zou handhaving gaan gelden en netbeheerders worden aangeslagen. Alles overziende is de introductie van het nieuwe marktmodel een moeizame weg gebleken. De kosten van het project zijn excessief gestegen ten opzichte van de originele begroting. De processen binnen het nieuwe marktmodel verschillen inhoudelijk weinig van de processen die liepen over de eigen systemen van Westland Infra. Van het beoogd kostenvoordeel is geen sprake meer. Verdere uitbreiding van de dienstverlening door EDSN voor de allocatie- en reconciliatieprocessen zal kritisch worden beoordeeld. 18 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

21 Vrije markt activiteiten Middenspanningsprojecten De nieuwbouwmarkt liet zich in 2012 kenmerken door een laag investeringsniveau en resulteerde in een beperkt aanbod van middenspanning projecten in deze markt. Westland Infra realiseerde echter binnen dit aanbod ruim 20 orders zowel binnen als buiten de regio Westland. Foto: Green Well Westland Foto: De Willem Alexander roeibaan De Willem Alexander roeibaan bevindt zich in de waterberging Eendragtspolder als onderdeel van het recreatie gebied Rottemeren. De roeibaan is in samenwerking met de FISA zodanig ontworpen dat voldaan is aan de hoogste eisen voor het internationale roeien. De baan omvat alle faciliteiten voor Olympische Spelen. Door haar ligging is de roeibaan plus faciliteiten naast de primaire functie voor de roeisport ook geschikt voor allerlei andere sporten, zoals kanoën, fietsen, lopen, triatlon en skeeleren. Westland Infra verzorgde de primaire stroomvoorziening voor het hoofdgebouw en de voeding en glasvezelverbindingen tussen de meethutten die de nauwkeurige tijdregistraties verzorgen. Green Well Westland heeft met warm water van drie kilometer diepte duurzame energie beschikbaar gemaakt voor de aangesloten glastuinbouw bedrijven. Westland Infra realiseerde de primaire elektrische voeding voor de ESP pompen en verzorgde de elektrische voeding tijdens de bouwfase van de boorinstallatie. Het Delflandse Kust Project is een van de tien zwakke schakels die de overheid heeft aangepakt om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Westland Infra realiseerde de stroomvoorziening van de Argus mast, een 40 meter hoge mast met daarop acht camera s die in verschillende richtingen opnames maken van de zandmotor. Deze beelden worden gebruikt om te analyseren hoe de zandmotor zich ontwikkelt. Verder verzorgde Westland Infra in opdracht van Dunea de stroomvoorziening van diverse waterpompen die de drinkwaterkwaliteit in dit gebied waarborgen. Foto: Het Delflandse Kust Project de zandmotor Foto: Observatietoren op het hoogste punt van de Zandmotor nv holding westland infra jaarverslag

22 Meetbedrijf ONTWIKKELINGEN Ondanks de tegenvallende ontwikkelingen in de glastuinbouw als gevolg van de laagconjunctuur wist het meetbedrijf de stijgende lijn van de afgelopen jaren vast te houden. In 2012 is het meetbedrijf van Westland Infra door de grens van geïnstalleerde commerciële meters heengegaan. De groei in 2012 werd vooral veroorzaakt door bestaande en startende glastuinbouw bedrijven buiten de regio, industrieën in de Europoortregio en zogenaamde multi-sites in de vorm van bouwbedrijven en schoolcomplexen. De gevarieerdheid van nieuwe klanten is een gewenste ontwikkeling binnen het meetbedrijf. PRODUCTEN EN DIENSTEN Ontwikkeling van nieuwe diensten en producten van het meetbedrijf zitten vooral aan de kant van de toegankelijkheid van de meetdata en besturen van capaciteiten. Daarnaast wordt het meten in en besturen van warm watersystemen belangrijker. Noemenswaardig hierbij is de ontwikkeling van een slim netwerk waarmee energiestromen van een geothermiebron optimaal kunnen worden bestuurd. Daarnaast kunnen de afnemers hun capaciteiten onderling verhandelen en is het voorzien van een integraal afrekensysteem. Het systeem bewaakt de overeengekomen deals en kan zelfstandig ingrijpen bij dreigende overschrijdingen. Hiermee heeft Westland Infra de primeur van een zogenaamd Thermal Smart Grid. ALLOCATIEDIENST In 2012 is de regelgeving voor private netten verder vormgegeven. Een belangrijk onderdeel hierin betreft de vrije leverancierskeuze voor afnemers op deze netten. Westland Infra levert al geruime tijd de allocatiedienst voor deze zogenaamde gesloten distributiesystemen. Ook in 2012 hebben zich weer nieuwe private netbeheerders aangemeld voor deze dienst. Westland Infra voert nu op totaal 14 elektriciteit- en gasnetten deze allocatiedienst uit. 20 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

23 nv holding westland infra jaarverslag

24 Openbare verlichting Voor een aantal opdrachtgevers realiseerde Westland Infra in 2012 diverse vervangingsinvestering projecten. Door het toepassen van energie efficiënte lichtbronnen en armaturen zijn er besparingen gerealiseerd op het energieverbruik en de CO2 uitstoot. Foto: voedingspunten voor de verlichting op de provinciale wegen. Westland Infra realiseerde voor de provincie Zuid-Holland diverse voedingspunten voor de verlichting op de provinciale wegen. Foto: Dorpskade in Wateringen Op de Dorpskade in Wateringen heeft een reconstructie plaats gevonden. Hierbij is de openbare verlichting vervangen. De oude masten, armaturen en lichtbronnen van 135 Watt zijn vervangen door decoratieve aluminium lichtmasten en energiezuinige armaturen en lichtbronnen van 60 Watt. Foto: Zouteveenseweg in Schipluiden. Op de Zouteveenseweg in Schipluiden is de oude verlichting door lichtbronnen van 55 Watt vervangen door LED-verlichting van 16 Watt. Naast de besparing in vermogen wordt er, door de lange levensduur van LED lampen, ook bespaard op de onderhoudskosten. Foto: De Vier Winden te Monster De oude verlichting van de stellingkorenmolen De Vier Winden, verlicht door lichtbronnen van 35 Watt, zijn vervangen door grondspots met LED s van 12 Watt. 22 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

25 Maatschappelijke betrokkenheid Make-A-Wish Nederland Maatschappelijke betrokkenheid heeft Westland Infra hoog in het vaandel staan. Westland Infra ondersteunt sinds 2009 Make-A-Wish Nederland. Deze stichting vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen. Helaas zat het weer niet helemaal mee, maar dat mocht de pret niet drukken want er was zoveel te zien en te doen. Aan het einde van de dag keerde het gezin moe maar zeer voldaan weer terug naar het hotel. Maar.eerst nog even langs het Disneydorp waar een mooi cadeau uitgezocht mocht worden voordat het weer tijd was om naar huis te gaan. Eenmaal thuis werd er nog lang nagenoten en teruggekeken op een prachtige wensvervulling! * Vanwege privacyredenen is voor een fictieve naam gekozen. Wensvervulling: ontbijten met Mickey Mouse. In 2012 hebben wij de allerliefste wens van Bas* in vervulling kunnen laten gaan. Bas is een jongen van 6 jaar en heeft leukemie. De start van zijn wensvervulling begon heel bijzonder, namelijk op de open dag van het politiebureau. Spectaculair! Blauwe zwaailichten, politiemotoren, boevenwagens en natuurlijk MEvoertuigen. Tijdens deze dag kwam het gezin van Bas in gesprek met een vrijwilliger van Make-a- Wish wat leidde tot grote gevolgen waar Bas alleen maar van kon dromen.. Een tijdje later was het zover! De allerliefste wens van Bas ging in vervulling: naar Disneyland Parijs! Op het station van Rotterdam werd het gezin op de Thalys naar Parijs gezet. Eenmaal aangekomen in het mooie hotel in Parijs krijgt Bas een VIP-pas die hem samen met zijn familie tot bijzondere gasten van Disneyland Parijs maakte. Ontbijten als speciale gast van Pluto, Mini en Mickey Mouse: niets was te gek! Met de pas gingen werkelijk alle deuren voor Bas open: wachtrijen bestonden niet meer want bijzondere gasten zoals Bas gaan altijd voor. Wat een feest! nv holding westland infra jaarverslag

26 24 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

27 Gang van zaken gedurende het verslagjaar nv holding westland infra jaarverslag

28 Resultaat 2012 De nettowinst over 2012 bedroeg 18,8 miljoen (2011: 13,2 miljoen). De totale omzet nam toe met 8,0% van 62,9 miljoen in 2011 tot 68,0 miljoen in De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van de omzet transport elektriciteit, inclusief een reservering van 3,9 miljoen (2011: 1,9 miljoen) als gevolg van het gewijzigde Methodebesluit c.q. x-factorbesluit Elektriciteit Ontwikkeling nettowinst (in miljoenen euro s) Resultaat na belastingen Vennootschapsbelasting Door de afname van de externe netkosten - met name de kosten van netverliezen - enerzijds en de onder druk staande brutomarge van de Omzet overige activiteiten steeg de brutomarge per saldo met 14,3 % van 44,0 miljoen in 2011 tot 50,3 miljoen in Ontwikkeling omzet en brutomarge Door een lager investeringsvolume daalde de geactiveerde productie met 11,0% van 2,8 miljoen in 2011 tot 2,5 miljoen in De overige bedrijfsopbrengsten namen af met 17,0% van 7,2 miljoen in 2011 tot 5,9 miljoen in De afname wordt vrijwel geheel veroorzaakt door incidentele baten uit hoofde van compensatieregelingen in De bedrijfskosten namen in totaal toe met 15,3% van 32,1 miljoen in 2011 tot 37,0 miljoen in Deze toename wordt veroorzaakt door de toename van de afschrijvingen van materiële vaste activa met 2,3 miljoen, waarvan 1,3 miljoen als gevolg van het verkorten van de afschrijvingstermijn van meetinrichtingen en een toename van de overige bedrijfskosten van 2,5 miljoen. De toename van de overige bedrijfskosten wordt grotendeels veroorzaakt door enerzijds de hogere uitgaven in 2012 voor juridische adviezen en voor het haalbaarheidsonderzoek voor een geothermieproject en anderzijds de in 2011 onder de overige bedrijfskosten verantwoorde incidentele baten, onder meer een finale afrekening met Gasterra over de periode tot en met 2006 en de terugontvangst van de door de NMa in 2010 opgelegde boete. (bedragen in miljoenen euro s) Omzet transport gas Omzet transport elektriciteit Omzet energie totaal Omzet overige activiteiten 6 7 Totaal omzet Totaal brutomarge jaarverslag 2012 nv holding westland infra

29 Ontwikkeling nettowinst (bedragen in miljoenen euro s) Nettowinst ,2 Toename brutomarge 6,3 Afname geactiveerde productie -0,3 Toename Personeelskosten -0,1 Afname Overige bedrijfsopbrengsten -1,2 Toename Afschrijvingen materiële vast activa -2,3 Toename Overige bedrijfskosten -2,5 Toename Rentelasten -0,2 Eenmalige belastingbate 5,2 Toename resultaat deelnemingen 0,7 Het bedrijfsresultaat nam licht van 21,9 miljoen in 2011 tot 21,8 miljoen in In 2012 is een schattingswijziging doorgevoerd in de waardering van de latente belasting vordering waardoor een eenmalige (latente) belastingbate is verantwoord van 5,2 miljoen. Door de lichte stijging van de rentelasten, de bovengenoemde bate in de vennootschapsbelasting en en het resultaat van deelnemingen- als resultaat van de verkoop van aandelen in NV Kema- nam de nettowinst per saldo toe met 42,4% (39,4% door eenmalige belastingbate) van 13,2 miljoen in 2011 tot 18,8 miljoen in Nettowinst ,8

30 Ontwikkelingen van de regionale transportnetten De voortduring van laagconjunctuur heeft ook zijn weerslag op de glastuinbouw en daarmee op de ontwikkelingen van de regionale transportnetten. Bij onze belangrijkste klantgroep bleven grootschalige investeringen en uitbreidingen veelal uit. Slechts enkele glasgroentekwekers lieten nog een beperkte groei in assimilatiebelichting zien. Tegelijk verslechterde de prijsontwikkeling van de elektriciteitsproductie waardoor de inzet van warmtekracht verder achterbleef. Dit alles maakt dat er in 2012 slechts beperkt uitbreidingen als gevolg van nieuwbouw in de regionale transportnetten hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er door ontwikkelingen op de woningmarkt veel projecten getemporiseerd zodat ook in de distributienetten een beperkte groei is geweest. Gerealiseerde uitbreidingen in 2012 Middenspanningskabels meter Laagspanningskabels meter 8 bar gasleidingen 500 meter 100 mbar gasleidingen meter Aantal aansluitingen elektriciteit 950 stuks Aantal aansluitingen gas 400 stuks Bijzondere projecten Ondanks het achterblijven van grootschalige uitbreidingen zijn er in 2012 diverse projecten uitgevoerd. Westland Infra is al geruime tijd bezig om vooral de bovenliggende elektriciteitsnetten geschikt te maken voor noodzakelijke flexibiliteit die behoort bij de komende energietransitie. Daarnaast liepen er in 2012 een aantal omvangrijke projecten die een veilige bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van de netten verder vergroten. Te noemen zijn hierbij het plaatsen van kortsluitverklikkers in de middenspanningsstations, zodat storingen eerder kunnen worden opgelost. Het vervangen van schakelinstallaties in de middenspanning ter voorkoming van storingen. Het vervangen van open middenspanningssystemen ter verdere vergroting van de veiligheid. Daarnaast zijn er omvangrijke reconstructiewerken geweest aan de provinciale wegenstructuur waarbij aanpassingen en omleggingen van transportnetten van Westland Infra noodzakelijk waren. Omvangrijke projecten in de gasnetten betroffen het vervangen van mogelijk brosse grijs gietijzeren leidingen en het saneren van huisaansluitingen. 28 jaarverslag 2012 nv holding westland infra

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw.

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra heeft al meer dan 40 jaar haar wortels in de tuinbouw. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van energienetten

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. nv holding westland infra

Jaarverslag 2014. nv holding westland infra Jaarverslag 2014 nv holding westland infra Jaarverslag 2014 nv holding westland infra Inhoud OVER WESTLAND INFRA 5 VISIE 6 BEDRIJFSPROFIEL 6 STRATEGIE WESTLAND INFRA 8 KERNCIJFERS 2010 2014 10 GOVERNANCE

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Slimme Netten Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Netbeheer Nederland (1) Netbeheer Nederland brancheorganisatie van alle elektriciteit-

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V.

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst enexis.nl Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Een goed net Tevreden klanten 2. Verbeteren interne

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.967.542 (67 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN Enexis, uw netwerkbedrijf Enexis is de schakel tussen particuliere en zakelijke afnemers van energie en de energieleverancier.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie