Visie op het Oude Centrum Koester het historisch fpn v4r Voorburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op het Oude Centrum Koester het historisch fpn v4r Voorburg"

Transcriptie

1 Visie op het Oude Centrum Koester het historisch fpn v4r Voorburg Samenvatting Om de unieke idcntiteit van het Oude CentruÍn in stand te houden moet de grootste bedrciging van de Jevendigheid -de leegstand van winkels- worden aermeden. Dit kan worden bereikt door: - 'het sfeervolle, rustige en dorpse karakt r met zijn historische gelormde structuur en architectonisch interessante, vaak monumentale bebouwing, als een levend en Beschermd Dorlsgezicht, te koesteren vanwege zijn aantrekkelijkheid en unieke plaats in de regio', - de Herenstrêat en zijstraten tot een echt watrdelgebied te maken zonder auto's en doorgaande racefietser en brommers, terwtl parkeergelegenheid nlet adequate ontsluiting wordt aangelegd, - het historisch centrum rond de Oude Kerk te benadrukken, aan beide zijden voldoende - een beheerder/coórdinator van het Oude Centrum te benoemen, die wordt gesteund door een promotieteam van veítegenwooídigers uit de diverse geledingen: gemeentelijke diensten, bewoners. *inleliersàoreca, wijkvereniging, stichting'mooi vooíburg'e.a. rnet een begankelíjke estíging centraal ih de HerensÍraol. die tot taak heeft met voldoende bevoegdheden en budget de kwaliteit vln hel OC te beheers n en bewaken' de identiteit te koesteren. Het historisch hart van Voorburg dient als pulrt vatr rust en sfeer in de grootstedelijke bebou$ing vrn Haaglanden bij voonduring te wordgn gekoesterd om de leefbaarheid in het algemeen in onze regio te omersteunen. t

2 Enquête Ëen fragment uit de in juli 2002 verschencn brochure van de gemeente mct dc titel 'Bakens "Visics ziin sterke beelden van dat wat wc in de toekomst kunnen beíeiken. Hct gaat gewoon over de vriutg waar we naar toe willen, waar \re ovci een paar.iaar willen staan met onze stad. Met het principe 'diversitcit' in het achterhoofd gaan we op verschillcnde terreinen visies onlwikkelen. Samen kijken we wat eí nodig is om knelpunten op t losser"- Deze brochurc wordt op een uitgelezen moment gcpubliceerd. Het valt samcn met de oiitwikkeling vàn een nieuw bestemmingsplan voor he1 Oude Centrun (OC) van Voorbug. Waar willen we met het (JC naar toe? Ziin er knelpunten sanen op tc lossen? Maar eeíst, wclkc uitgangspunten liggen ten grondslag aan het nieuwe bestemmingsplan? Wclke bakens zou de stichting "Mooi Voorburg" (smv) samen met anderen willen verzetten? D,Ér heeft smv een visie over. een sterk beeld over dat wat we in de toekomst kunnen bereikcn. Veel Voorburgers vinden het OC mooi en een kenmerkend deel van hun dorp. Zij hebben een oprecht gevoel over hct eigen dorpse karakter daanan. Dit gevoel heefl mede bijgedragen tot wat de stichting "Mooi Voorburg" (smv) is. Het sprcckt de Voorburger aan dat de smv al bijna 45 iaar een constructieve bijdrage aan de inhoudelijke ontwikleling van Voorburg levert. Ruim achthonderd families ondersteunen de smv in woord en daad. Iedere donateur hceft wel een mening over het OC. SMV peilde deze meningen door een enquêtc onder haar donateu$ te houden. Dic leverde een grote hoeveelheid en diversiteit van reacties en suggesties op. lot nu toe werd de basis voor de huidige ontwikkeling van het bestemmingsplan OC niet cxpliciet verwoord in een visie. Ecn document dat in wezen omschrijft hoe vele bcwoncrc van Voorburg het OC beschouwcn en daar graag op langcrc termijn verwezenlijking van zouden willen zien. Hel resulíaal van de enquête is hiet in 'fisie op hel Oude Centrum' geformulee. Zo'n visie vormt een blauwdruk, waalraan een reeks van maatregelen kan worden gctoetst, die er voor zorgen dat de ontwikkeling rond het OC in goede banen blijf't. Àndere maatregelen zorgen ervoor dat het Íirnctioneren van het OC behcerst bllft. Voorbeelden van dc ticntallen beheercmaatregelen zijn o.a.: Ílet bestemmingsplan. Het parkeerbeleid, tlet veiligheidsbeleid De toetsingsdocumentatie van de Monumentencommissie, Het programma van wijkbeheer llct beleid dat de winkeliersvereniging voeít, Coórdinatie van alle cultuuruitingcn Keuzc en plaatsing van sfeenerhogend straatmeubilair, Om de meningen en reacties van haar donateurs te peilen heeft smv hun een vijftal vragen voorgelegd. die gesteld werden vanuit de persoon die de végen beantwoordde: Vraag l: Vraag 2: Vraag 3: Vraag 4: Vraag 5: Waarom vind ik de huidige Oude l)orpskem zo aanteklelijk? Wat mis ik in de huidige Oude Dorpskem? Wat moet er gebeuren om de Oude Dorpskem voor mii beter toeganlelijk te maken? Welke kansen en mogclijkheden zie ik om de aantrekkelijkheid van de Oude Dorpskem in de toekomst te vergroten? Welke bedreigingen zie ik waardoor de aantrekkeliikheid van de Oude Dorpskern voor mii zal vermindcren? Daarop ontvingcn wij ruim 100 ingevulde fomulieren tcíug. De antwoorden zijn gebundeld gehecht aan dit document. Zie Bijlage Enquête gegevens t

3 ííh!^f Visiepunten Unieke identiteit Dc cnquête geeft impliciet aan dat het gaat onr behoud van de uniekc identiteit. 'Hel síèeoolle, ruslige en dorpse karakler mel zin hísbrische getormde structuur en architectonisch interessante, vaek monumenlale behout'ting díent te worden gekoester.l vanwet:e zijn adnlrekkelijkheid en unieke plaats in de rcgit'. SMV is van mening, dat de bevordering van deze unieke identiteit jn de volgende para$aíèn, weliswaar niet in dctail. maar in grote lijn voor toekomstige generaties, alle aandacht vqrdient. Niet een eeuw teruggaan in dc tijd. maar probeten het OC levendig en lee{baal te houden in het sfeervolle, dorpse karakter door het'weldadig' verzorgen, hetgeen koesteren inhoudt. llet is befangrijk vast te stellen wat de elementen z n,.lie het eigen ktrukter, de ídentiteit, run het OC bepalen; welke zijn beeldbepalend en welke ondersteunend. welke elementen maken het OC uniek? Het gaat hierbij om tuee dspecten dre oílosmakelijke met elkaar zijn verbonden - de lèiteliike, historisch gevormde dorp.^sírucluur en architectuur van het C)C, mede vastgelegd in de status van het Beschemde Dorpsgezicht en - het gahruik door bewoners, bezoekers, winkeliers, uitbaters en diegenen, die de làciliteiten vezorgen (zoals schoon, vcilig, groen. cultuur) van het OC. Hoe worden die elementen zakelijk behccrst en bewaakt? En hoe kunnen dic clcmenten met grote betrokkenhcid worden gekoesteíd? Hierover is al veel gczegd en geschreven. Echter, een helder g.schrcven identíleí^documenl vtn het ()(: zal moctcn worden gelbrmuleerd ter voorkoming van het te veel sleutelen aan tussenoplossingen. De smv werkt graag m(]e aan de totstandkoming enan. Een eerste bijdrage is in de volgende visiepunten gegeven. t

4 íffi Visiepunt 1 Bedrijvigheid versus leegstand (Wie biedt wat aan in het OC) Van de inwoners in het OC en zijn directe omgeving alléén, kan het oude dorp niet leven. Buurtwinkels zijn belangrijk voor een evenwichtige verzorging van de wijk, maar de bestedingen van diegenen, die van 'buiten' komen maken het behoud van het monumentale en de daaraan gekoppelde specifieke levendigheid en leefbaarheid mogelijk. De winkels en dienstverlenende bedrijven met specifiek aanbod van hoge kwaliteit en toegevoegde waarde lreklen de noodzakelijke inkomsten aan. De grootste bedreiging roor het OC vormí dínemende betlrijvigheid Staan winkels leeg dan komen er minder bezoekers en dat betekent niet alleen minder bedrijvigheid maar ook aantasting van het beeld. De fondsen voor dorpse evenementen en sfeerbijdrage aan de uitstraling van het OC drogen op. In het bestemmingsplan kunnen per locatie worden aangegeven welke de vestigingseisen zijn voor bedrijvigheden die het dorpse karakter van het OC bevordeíen. De Monumentencommissie kan een actieve en stimulerende bijdnge leveren. ln een dorpse omgeving is het te prcfereren dat winkeliers en uitbaters een hechte binding met het OC hebben. Vrijkomende woonpanden in het OC zouden bij voorkeur bewoond moeten gaan worden door hen, die bedrijvigheid in het OC hebben (zie verder punt 5) t

5 # Visiepunt 2 Identiteit en doelgroepen íwie waardeert wat in het OC) De historische totstandkoming, de stedebouwkundige en architectonische kwaliteit, kodom het eigene wordt door de inwoners en bezoekers veelal pas op latere leeftijd onderkend cn gewaardeerd. Anderen, vaak koopkrachtige jongeren, die in het jachtige moderne leven rustpunten zoeken, zullen bereid zijn om voor dat karakter een priis te betalen. Het is daarom van belang, dat de doelgroepen, die de levendigheid en leelbaaíheid van het uc bepalcn. helder worden aangegeven. Veel van de sfucturele maatregelen en beheening van het functioneren van het OC dienen op dezc doelgroepen te worden gericht. Diegencn, die zich in deze slèervolle en dorpsc omgeving niet thr-ris voelen, hocven niet te worden aangemoedigd hier naar toe te komen. De 'koopjesjagers' die wij hier graag zouden zien winkelen, zijn niet diegenen, die een nog goedkoper T shirt zoeken, maar wel zil die thuis komen met een aardig antiquaíisch boekje voor een aantrekkelijke pdis. l)e b paling van de voor het OC geschikte doelgroepen is belangrijk voor de levensvatbaarheid van dc winkels. Heí a(liel zoeke na r de juiste combinatie van winkeliers en uitbateís en de geinter$seerde klanten en bezoeker is dus van levensbelang voor de aantrekkelijkheid van het OC. De instelling en aanpak van de winkeliers, maar ook van de uitbaters van tle Íldfeca en diegenen die de faciliteiten verzorgen (zoals: schoon, veilig, groen, oultuurl lul1ëh bij herhaling moeten worden gestimuleerd om de identiteit in acht te houden en tc onddííteunen. Rekenschap wordt door een ieder van hen af'zonderlijk gcgcven in de vorm vaí Íe',Èài.r*61 van de cigcn zaak ofdienst. De bloei van het gchele OC, gestoeld op die unieke identiteit, is meer dan de som van dc afzonderlijke zalen en diensten. De mate van aantrek&elijkheid is de collectieve verantwoording. die wordt afgelegd aan de gebruike. over het functioneren van het OC. Het samengaan van de structuur van het OC en de aanpak van de identiteit kurnen andere winkelcentra niet aanbieden. Het is van groot belang de gelijkenis op andere winkclcsnlra te vermijden. Maak sterker wat sterk is. is les 1 van elk marketing ieerboek. De unieke identiteit moet permanent worden benudrukl e mel meer j'r en reclqme vorden uitgedruge eh 'uilgebuit'. SMI/ is van mening, dal in de grootstedelíjke hektuwíng uan Haaglanden een historisch gebied als het Oude Centum grotc prioriíeit heeft vmt de noodzakelíjke leejbaarheíd ín hel ulgemeen, als puní ran rusl en sjier. r.'gio. l2-8:\)a

6 -,cfu Oude Centrum voorburg Visiepunt 3 Wandelgebied en goede parkeergelegenheid aan de rand (Uitbann n dat wat niet bij die identiteit hoort) Om de feitelijke dorpse identiteit van het OC te behouden js het van belang de Herenstraat en zijstraten duidelijk als wandelgebied uit tc voeren en te beheren door diverse beheersmaatregelen, zoals naleving van het volledig autovrij zijn. Dit heeft consequenties voor de toegankelijkheid. Aan heide zijden van de Herenstraat moet voldoende parkeergelegenheid worden gemaakt, daarbij te denken aan: - verberering van paxkeermogelijkheden onder het viaduct dooí een hreede parkeerlaag, - een parkeergarage ondeí hel Slalionsplein, - onder het te vemieuwen Rustooftl een parkeergarage te bouwen met wellicht een ontsluiting onder de Vliet naar de Westvlietweg, waardoor het verkeer in de Kerkstraát en Raadhuisstraat en op de Kerkbrug beter gaat passen bij de sfeer van het OC, - een parkeetgarage onder het Oosteinde waar thans de markt is met ingang aan de Rozenboomlaan kant en uitgang naar de Pdns Albertlaan, - verbete ng vaí de aunduiding van en naar de besíaan e parkeermogelijkheden hii de sportterrc ine n oan de Westvlietweg, - op het Stationsplein eel overslagplaals te bouwen voor bevoorraclingsgoederen voor de winkels; van grote tmcks op aparte kleinere (elektrische) wagens. een aparte overslagdienst. Ter bestrijding van lliles wordt o.a. het gebruik van de Íiets en bromfiets gepropageerd. Dit heeft tot gevolg dat in onze regio het aantal doorgaande, flitsend voorbij rijdende fietsers en Êzende brommers vanuit Zoetermeer, Nootdorp, Leidschenveen en Ypenburg naar Den Haag en terug alleen maar zal toenemen. Het race-circuit doorkruist het OC, hetgeen haaks staat op het rustige dorpse ka-rakter van het OC. Tot de mogelijke oplossingen behoren: - de stuctuur van aanwezige A12 viaduct te gebruiken om een verhoogd doorgaand Íietsviaduct te bou\rr'en vanal'het onderdoorgang ondet 44, tegen het talud aan, achter langs het voormalige Kone Starlift terein over de Vliet over de Herenstraat en het ZwaÍe Pad tot in de Kon. Wilhelminalaan (d.w.z. geen doorgaande (race)fietsers meer in de Kerkstraat en Herenstr.ult), - locale, boodschappen-doende fietsers blijven natuurliik welkom in het oc, waarbij verbetedng van de stallingsvoorzieningen kunnen bijdmgen tot een prettig sfeer de naar schoolgaande fietsers vinden hun weg zonder al te veel problemen. 12,8-2002

7 TrtIÊ Visiepunt 4 Oude Kerk als structureel, historisch centrum (Versterken van de centumfunctie) Om de dorpse identiteit te behouden het cetrtrum rond de Oude Kerk ben&drukken door rondgang om de kerk te verbetercn met herschikking van paden, wegen en gebouwen: Hierbij valt te denken aan: - het creëren van eeícentraal dorpsplein tussen Oude Kerk en Herenstraat, - Swaensteijn bij het Dorpsplein te betrekken door sloop vaíi het pand Welter met herbouw en aansluiting op de Voorhof, - de Voorhof als het'oprechte' Dorpshuis naast de Oude Kerk in stijl aan te passen, - de bestrating en de tlottoirs zo zvrn te passen, dat de fia*í rond de Oude Ketk kan worden gehouden, - het gebied rond de Oude Kerk opnieuw in te richten als gebied van rust maar ook van levendigheid, N.B. Bij een totaalaanpak van het gehele gebied zou in de toekomst een autovrije Parkweg ter hoogte van de Oude Kerk een werkelijke bijdrage zijn tot een duidelijke dolpskem. De consequenties \/al hel ondertunnelen 'taflaf de Franse Kerkstraat tot voorbij het Wielemakersslop, waardoor de zijstraten van de Hercnstraat alsmede de overkant van de Pa*weg bij het OC worden betrokken zouden kunnen worden onderzocht t2-a-2002

8 1ffiÉ Visiepunt 5 Beheersing van eenheid in diversiteit (Coórdinatie van kwaliteit) Om dc identiteit te behouden een beheerder/coórdinator van het OC benoemen die het OC aantrekkelijk màakt eí houdt voor vestiging, winkelbezoek en dorpse sfeerverhogende activitcitcn. Zo iemand dient te worden gesteund door een promotieteam van vertegenwoordigers uit de diverse geledingen: gemeentelijke diensten, bewoners. winkeliers,&oreca, wiikvereniging, smv e.a.. Zo iemand, gevestigd in een toegankelik centraal punt in de Heret?staal, dient diverse taken te uit kunnen voeren met voldoende bevoegdheden en budget om de kwaliteit van het OC te beheeneí/bewaken en de ideítltelt te beschermen. waarbij o.a. te denken valt aan: - op de hoogte te zijn van alle veslrgirg.raspeclen voor wlnkeliers (vraagbaak), - een permanent klankbord te vo nen (actiefen passief)een soofi ombudsman.finclie. - acticf beleid uit te voeren met o.a. reclamc cn PR in het MKB of op de tram en in de regionale bladen om winkelleegstand te vermijden en het OC in de regio a\s aantrckkeliik aan te prijzen, - oterheidshatdelingen (zoals vergunningen) weten te beperken tol het minimaal bcnodigde in tiid en inhoud, - er op toe te zien daí h.í,{eiligheídsheleid laí de politie cn brandweer goed wordt uitgevoeíd, - er op toe te zien datheí pa*eerbeleid adequaat wordt uitgevoeld, - er op toe te zjen daí het reinigingsbeleiíl voor straat- en huisvuil adequaat wordt uitgevoerd, - er voor zorg te díageí dat heí rcclamebordenbeleitl, slrdalmcubilair, precuriobeleíd en groe nvoorz i e nínge n befu,/ aantrekkelijk worden uitgevoerd, - uit te dragen hoe belan$ijk het is om goede etalages te vezorgen, die kwaliteit uitstralen. - behulpzaam te zijn bij wat nodig is voor het in standhouden van heï monumcntale en pluriforme karukter van de panden en het straalbeeld (zoírls inrichting), - er op toe te zien dat het OC voor invaliden voldoende toegankelijk is, - cvcnemanten te initiêren, aan te moedigen en tc coórdineren. - en andere taken t2,8 2002

9 Tffi ' LeeÍbaarheid van de Haaglanden regio Door zorgrrrldige en voortduíende koestering van de unieke identiteit het sterke punt van het Oude Centlum, kan het histods h hart van Voorburg als gebied van ru8t en sfcor in de grootstedelijke bebouwing van Haaglandon dienen om dc lcefbaarheid in het algemeen in onze Íegio te ondersteunen. Voorbwg, 12 augustus 2002 J.J.E.Rietema

10 Vraag 5 Welke bedreigingen zie ik waardoor de aantrekkelijkheid van de Oude Dorpskern voor mij zal verminderen? Opmerkingen Lege winkels, leegstand lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll/// I 36x Verschraling van winlelstandlllllllll,te hoge hvenl I Te veel winkels van het zelfde, vooral kleding ///// lllll I 1lx Verdwiinen van de traditionele middenstand ///// Verschillende openingstijder Uitzoeken wat is het koopgedrag van mensen in een dorps omgeving Te weinig totaal aanbod geen llema, Blokker e d Onderhoudsbeleid//, bestating, rommel, gras ///// Rommel hekt rommel aan // Uitsluitend ofte zwaar commercieel denken /// Doelgroep bejaarden/invaliden met rollators // Te weinig onderhoud bestrating /. stoepen, kuilen // Te veel leliike reclameborden. te veel verkeemborden en palen Lelijk straat meubilair/// te teveel terrasmeubilair op straat Toezicht op vogel en hondenpoep/// Te weinig controle op naleving van verkeer //// doorgaand verkeer// Te weinig respect voor de omgeving van de Oude Kcrk moet vrii blijren Donkere sfeer onder het viaduct Te reel opbrel'en en puinhopen. wcer remieuuen Bouwcontainers weg in weekeinde Kantoren en Hoogbouw/// op plaatsen waar nu nog groen is Geluidsoverlast A12 andere schermen/// Te veel horeca, uitbreiding, te veel terrassen maakt de staat te rommelig Te weinig gemeentelijke hulp en tempo bij renovatie, afstandelijk' formeel Veegwagen veegt voetpadeniet Auto toch in voetgangersgebied Aantasting van Vlietrand llaagse plannen voor hoogbouw' oprukkende infrastructuur voor rail ofweg Teras aan Vliet lijkt leuk, alleen in een groter gebouw met bruiloften' overlast Kerntloelen meer publiek trekl<en en toch kleinschalig blijven, meer voetganger en Íiets, minder auto, kleinschaligheid en identiteit niet verliezen Alles doen om behoud van sfeer, combinatie van wonen en werken- recreëren ADO voetbalstadion relschoppers van stadion naar centrum onder A4 vra Ketksl'laaïl/lllll Verhogen van aantrekkelijkheid geeft vermindering van de rust Het moet geen'passage' wordenje moet er ook kunnen fietsen Overlast van Vliegverkeer Als er moderne architectuur en ofuitstraling aan wordt toegevoegd Specifieke opmerkingen over The Village Goed, aanwinst als trekker / Slecht, mis, past niet bi OC ////// Zitten we niet op te wachten /,fíif Over de Horeca Meer Genoeg lllll / Ander aanbod // t2-a-2002

11 ífi.lyf Parkweg bij het OC betrekkerv/, rustige tuinachtige laan met ruimtc voor groen voetgangers en fietsers tusscn Zwaíelaan en Rozenboomlaan, omleiding via Westvlietweg en Pr Bernhardlaan/ Onder viaduct aantrekkelij ker makcn Minder obstakels bij winhels cn op stoep Meer banken ook in Park V&R Betaalbaar frans/ned bistro zonder tc veel liflaíle minder holeca Markt meer in het OC betrckken Markt om de Oude Kerk-// vgl. Rijswiik Behoud l,iin 10 en maak reclame op de trarn Belcid wonen, werken, recreëren leettraar en levendigheid Bij restauratie bevordcren van terugbrengen in oude stiil Op nieuw aanleggen van havensloot in de Kerkstraat Behoud Rustoord op bestaande locatie, Koepel in bouwplan opnemen Bestuurlijk centrum in Swaensteijn handhaven, gemeentel jjk servicecentrum Goede combinatic wonen en winkelcn/ ontspanning/ Bewaakte kinderspeelplaats Beter belcid toegang tot Savelberg, Geen auto's naar de Koepel Planten van oude bomcn uit bomen banl Samenhang van het OC verbeteren minder rommelig, verbeter uitstraling winkelpanden betere uitstraling, schoonhouden stoep, zwerfvuil, eenduidige beplanting Meer nostalgische bankjes, Meer bloembakken // Stilte centum Voorburg in rumoerig Haaglanden V&R beter onderhouden, natte paden voorkomen Parallel Vliet. HerensÍaat, Parkweg en dwarsverbindingen handhaven Waar mogelijk voetgangers en doorgaande fietser scheiden Bij tijdelijke evenementen parkeerruimte regelen bij Starlift en Racketcentrum Meer openstelling van monumenten in het wcekeinde Projecten als Íhe Village tegengaan ofze uitstraling geven die beter bij het OC past vgl. Rozenboomlaan Haagse bluf, Village past niet bij OC Meer nadruk op variatie in wonen en interessante winkels Exploitatie van Oude Haven met terras en horeca nu saai plein Kookschool culinair centrum met combinatic van groente, slager poelier Geen mooie opgepoctste straat van de Herenstràat maken, llel kwaliteit Herenstraat een eerhjk imago laten houden waarje alje boodschappen kunt doen Zorg dat hct een toeristische trekpleister wordt Franse Kerkstraat beter inrichten, parkeren van auto's // Vuilcontainers weg jn het weekeinde Onderhoud parken beter, Huygensmonument verlichting werkt al maandeniet Verwiider alle reclame borden op de straat in de Herenstraat Goed, aíblijven en wegblijven, niet modendseren /// Dorpskem voor de bewoners. geen Disney-achtige toestanden. waarbij de eigen bevolking de dorpskem ontvlucht llaventje aan de overkant van de Vliet Theater voor klcine gezelschappen, muziektent met bescheiden pannekoekenhuis Eigenaren met achterstallige onderhoud aan pandcn aanmoedigen Te modeme winkel panden terugbrengen in oude toestand Regiefunctie voor de leegstand instellen Behouden van woonfunctie ook voor.iongeren Inrichting van Vlietrand enerzijds bedreiging anderzijds kans econonisch draagvlak verhogend Naastuinenteuringswedstrijd ook gcvelkeuringsconours houden s l

12 Vraag 4 Welke kansen en mogelijkheden zie ik om de aantrekkelijkheid van de Oude Dorpskern in de toekomst te vergroten? Kwaliteitsplan om aantrekkelijkheid en identiteit in het oog tc houden Dorpskern met plein herkenbaar houden met hoge kwaliteit ook op àlstand Meer Terrassen ook langs Vliet/ Misschien bij Rustoord Behoud van Markt Meer PR voor Swaensteijn Hofwijck, betere openingstijden Maak echt Dorysplein voor Oude Kerk /// Promenade (alleen voor voetgangers) echt uitvoeren een echte promenadc maken dr.ridelijk in de bestrating//, geen doorgaand verkeer Bestemmingsverkeer beter afstemmen, overslag op een andere plaats, speciale karren brengen het naar dc winkels Groenvoorziening op peil houden, mecr planten, bloemen, beter op elkaar afstemmen /// In evenwicht mct straatmeubilair en reclame Een echt beleid voeren over winkelstand in OC /// IJitbreiding Hoogvliet nodig nu te opeengepakt// Beter vestigingsbeleid Concentratie, geen veivanging, meer woonfuncties Winkel aanbod te eenzijdig/// te veel hebbedingetjes Te elitair te duur te exclusicfvoor de gewone voorburgers /// Betere afweging tusscn Supermarkt aanbod en de anderen /// Beter aanbod van interessaníe winkels, vooral exclusieve//, kleinschalige speciaalzaken///, funshopping Gewone buurtwinlels ///// /// In de middenklasse goede winkels//,/ Drogist, Kookattributen, Huishoudelijk artikelen ///en textiel // Groenteman4//, IJssaloní/, CD winkel/ Bruna ECl. Jamin sooé Aitificia postagentschap/// broodjeszaak, antiek Niet nog mecr kledin g lllll //, ttai'te.url//, slager, poelier// llandwerkwinkel, dille kamille, poffertjestent Geen sexwinkels en winkels van buite[lànders, geen uitzendbureau{ // Openingstijden van buurtwinïels veranderen vgl. Hoogvliet Strak reclameborden/ en uithangborden straatmeubilair beleid/// l3eleid voor gevels, zware \!itte platen Leuke aantrekkelijketalages maken, goede service en voldoende aanbod Coórdinatiebueau de Herenstmat voor subsidies, verordeningen ed /// Meer bekendheid aan het OC geven ook via intemet meer landelijke reclame, nationa wzurdelpad, NS fietsroute /// Gezamenlijk PR Herenstraat, veel meer gezamenlijke reclame in Haaglanden /// Momentenroute promotie Papier-flessenbakken in de grond Woonerfstatus geven aan OC Evenementen in park concertcn koepelconcerten //// riituigen dag, vlootschoulà,/ kaarsj esavond/ Openbare toiletten in Herenstraat wenselijk Gezellige brade eën houden, straàtmuzikanten Activiteiten boekenmarkt antiek muziek/dans antieke auto concours Vaker carillon, draaiorgel, Dierenverblijven in V&R toegankeliiker maken Vuil ophaal niet op vrijdag want bakken staan donderdag koopavond in de straat Ziistraten bii de Herenstraat betrekken ffi!ê l

13 Vraag 3 Wat moet er gebeuren om de Oude Dorpskern voor mij beter toegankelijk te maken? Het gehelc gebied echt als voctgangersgebied maken met parkcren aan de buitcnkant uitgezonderd bestemmingsverkeer en toeleverancieru Geen Brommets en scooters handhaven ///// ///// ///// // tlx Geen auto's in OC /// Autoluw ////// Zo veel mogelijk gratis parkeren Efetere andere parkeer mogelijkheden voor auto's lllll /llll ///// l/ l'7x Voor kort parkeren Voor bewoners komt het straàtbeeld dan terug Onder het viaduct dubbele vloer nu altijd vol. onprettigl//// lllll I 1lx Onder Parkweg, onder Oosteinde//. onder RustooÍd/// Rond om OC/// bij toegangsassen Kerkbrug, Oosteinde. Stationsplein Ondq stationsplein of kruidentuin Hofwijck/ Acbterkant stadhuis aíbreken en parkeerplaats van maken v.schagenstraat-vlietstraat afsluiten/beteregrlleren/conlíolercd.l//// /ll halverwege cen beweegbare paal Algehccl verbod op auto's motoren, brommers en fietsen in voetgangers gebied// Oosteinde slibt dicht met geparkeerde auto's op trottoir Blauwe zoncs uitbreiden Blauwc zones uitbreidcn ook in Pr' Albertlaan Betcr handhaven van parkeerbeleid blauwe zones, bouwvak busjes/ Meer conhole op fietsers Aíbakening fietspad Kerkstraat afsluiten voor fietsers en brommem, doorgaand fietsverkeer via v Schagenstraat Vlietstraat en Raadhuisstraat Betere fi etsenstalling mogelijkheden, zoals lietsbeugcls// Fietsers langs viaduct leiden Toegang voor fietsers alleen na winlelsluiting Gecn gefiets in de Herenstraat, wordt te hard gereden Goede bereikbaarheid met bus, ham, tr in en àlrto Knooppunt voor OV heell geen zin voor oc Openbaar venoer op loop afstand goed geregeld // PB laan NZ route met goede groenc golf Openbaar vervoer van en naar Flssesteijn Samenhangend toegankelijkheidsplan maken. onduideliike verkeerssituatie Winkel Wandclgebied, alleen voetgangers/// Houd vcrschillende soofien vcrkeer uit elkaar vooral voor voetganger/// Betcre voorzieningen voor rollators, geleideliike overgangen straten stoepen ///// Invalide parkeerkaart en parkeerplaatsen/ Langer toegankelijk voor invaliden met auto totl3.00uur Parkweg en Vliet mecr betrekl<en, rondics lopen Voetgangerszebra hoek Rozenboomlaan Oosteindc Drempel maken voetganger bij the Village 80 km op lltrechtse baan geeft minder lawaai Perron voor stadion ADO Te veel paaltjes ter plaatse van Rabo bank Weghalen van overbodige paaltjes Verbeteren van onlsluitingswegen van Afrit Kerkbrug tot Oosteinde Aardige nostalgische bcwegwijzering te financieren door ondememers die hun naam er aan verbinden Te veel obstakels op de weg bloembakken beelden reclameborden /// Warwinkel van verkeersborden aanpakken en verbeteren Verkeerslicht bij Kerkbrug betcr regelen rood zolangje denkt dat hel kapot is ïns t

14 Vraag 2 Wat mis ik in de huidige Oude Dorpskern? Lokale behoeften // Groentenat lllll lll Slager// Speciaalzaak in lekkemijen/ poíïertjes wafels CD winkel, delicatesse, gewone &ogist Natuurvoedingswinkel, hergebïuikcentrum Winkels in de dagelijkse sfeer / winkels in de ambachtelijke sfeer Persoonlijke bediening Juist wel Blokkers en Kruitvat voor aantrekkelijke prijzen Speciale kwaliteit winkels // Te veel van alles wat, keuze maken Evenwicht en levendigheid in opzet en f-unctioneren Parkeerplaatsen rondom OC / Fietsenstalling Bankjes langs Oosteinden in Park V&R Banken om rustig te gaan zitten Zitbanken langs de Vliet bij de Kerkbrug Speelplaats voor kinderen// Beleid op esthetisch niveau van reclarneborden n straatmeubilair Beter onderhoud park V&R Muziektent b.v. in V&R // Groen in de vorm van boompjes in bakken Uitgaansgelegenheid voor jongeren Levendigheid genoeg klantenbezoekers Wij kgebouw/centrum Activiteiten rond de Oude Kerk Musea en galerieën langer open Wandelpad langs de Vliet 's avonds een dooie boel Betere groenvoorziening tussen kerk en Jules, het ziet er niet uit Verkeerstechnisch onoverzichtelijk Bij binnenkornst overzicht van wat er te doen is Extra roltrap vartnaar Herenstraat met verwijzingsborden

15 'roï.- ith!ê Bijlage Enquête gegevens bii Visie op het oude Centrum De gebundelde en gesommeerde (in aantallen keren genoemde) antwoorden, die werden ontvangen op de gestelde vragen in de enquête Et ziln '185 vragenlijsten verstuurd, hierop ziin l0l ingevulde exemplaren teíugontvangen. Sommige antwoorden zijn van toepassing op verschillcnde rragen: daar uaar zij $erden ge\en. /ijn /e opgenomen. Vraag 1 Waarom vind ikde huidige Oude Dorpskern zo aantrekkelijk? Historische s1èer ///// / llll lllll //lll /llll ///// ///// /// 38x Architectuur Oude ge\els en p ráeí lllll lllll //lll /l/// ///// ///// ll/// 35x Kleinschaligheid ///// lllll lllll lllll 20x Menseli.jk schaal// Herkenbare dotpskem./l I l, dorpskardkïer /////// Beslotenheid //gemoedelijk gezelligheid ///// lllll lllll l/ 12xy etuouwdl, rusï lllll lll Herimering aan vroeger, nostalgic/ Charme, knus/, pracht ////, eigen identiteit Beschermd Dolpsgezicht Goede honderden.jaren oude structuur, bewezen dat er niets mis mee ls Gewoon een (mijn) heerlijk dorp/, iets landelijks/ Uniek in Nederland //, prachtige staat om trots op te zijn Geeft een eigen uniek karakter aan Voorburg// Wandelgebied ///// /l/l/ I tt)\ Ontmoetingsplaats ///// ll Terassen ///// // Oude kerk // Markt //// GÍ oen'r ooftleniíg ///// Onderscheid zich van grote winkelcenta VaÍiatie en Leuke winkels waar de eigenaar in de winkel staat ///// Prettige combinatie wonen winkels en horeca ///// Combinatie Park en winkelstraat zonder auto's maar met historie ///// Grote diversiteit van individuen toch gemeenschappelijke cultuu // Niet eenvormi gebouwd volgens 1 plan lk geniet van mijn Voorburg Er is geen hoogbouw Galerieër//, lantaams,/ Kunstobjecten Goede restaurants // Gemeentelijke diensten zijn er gevestigd Samenhang met V&R en Vliet / Ontbreken van Blokker-Etos eenheidsworsten //// Missen van iuist Blokkers maakt OC niet aantrekkelijk// Fluffer tegen opruklend nieuwerwets geweld Nieuwbouw Stadhuis en politiebureau zjjn schande voor OC Schapen om de Oude Kerk Wizzle stationswinkel Secretariaat smv aanwezig Monumentenroule van smv leuk om te lopen t

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg 12 maart 2016 Inleiding De winkelstraat Binnenweg Raadhuisstraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er zijn al diverse onderzoeken geweest,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Fietsviaduct. stichting Mooi Voorburg. Een fiets- en brommerpad bevestigd aan het auto- en treinviaduct van de A12 door Oude Centrum Voorburg

Fietsviaduct. stichting Mooi Voorburg. Een fiets- en brommerpad bevestigd aan het auto- en treinviaduct van de A12 door Oude Centrum Voorburg stichting Mooi Voorburg Presentatie gehouden in hotel Mövenpick te Voorburg op 27 februari 2006 Fietsviaduct Een fiets- en brommerpad bevestigd aan het auto- en treinviaduct van de A12 door Oude Centrum

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Meest gewaardeerd Veel evenementen die zeer divers zijn (SP Stijn Vat) Grootste wens Meer

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

zeer ontevreden NVT weet niet

zeer ontevreden NVT weet niet Bijlage 1 Tabellen Tabel 1a Tevredenheid over aspecten (Basis = alle respondenten waar betreffende voorziening in de woonomgeving aanwezig is) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Tabel 1 % Respondenten dat voorziening te weinig aanwezig vindt in woonomgeving (Basis = alle respondenten) Zoetermeer Overig VTO 2003.

Tabel 1 % Respondenten dat voorziening te weinig aanwezig vindt in woonomgeving (Basis = alle respondenten) Zoetermeer Overig VTO 2003. Tabel 1 % Respondenten dat voorziening te weinig aanwezig vindt in woonomgeving (Basis = alle respondenten) Restaurants, eetcafés e.d. 26% 16% - 21% 9% - 23% 26% 19% 18% 17% 52% + 13% - 20% 15% - 29% 23%

Nadere informatie

Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat. Wat komt er aan de orde?

Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat. Wat komt er aan de orde? 24 februari 2016 Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat Wat komt er aan de orde? Opening Wethouder: dhr. W. Van Tilborg Toelichting, dhr. R. Vermeulen Doelstellingen voor het

Nadere informatie

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Minder bussen in de Bloemerstraat Meest gewaardeerd Veelzijdigheid zoals

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Rapport Terras Stationsstraat

Rapport Terras Stationsstraat Rapport Terras Stationsstraat Augustus 2011 Jan Scheele jan.scheele@caesus.nl Algemene informatie enquete Tijdsspan: juli/augustus 2011 Aantal respondenten: 62 Medium: Internet; www.oiw-wyckmaastricht.nl/enquete

Nadere informatie

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT 1 Inhoud 1. Ander beleid o.b.v. onderzoek en evaluaties Beleidsnotitie 2002 Onderzoek en evaluaties 2. SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT Visie Maatregelen: bereikbaarheid & verkeersveiligheid

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

Referentieonderzoek Oude Noorden

Referentieonderzoek Oude Noorden Referentieonderzoek Oude Noorden Positie van de wijk. Het Oude Noorden ligt ten noorden van Rotterdam Centraal. Het is ongeveer 15 minuten lopen of je kan de tram pakken die via de druk bereden straat

Nadere informatie

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Versoepeling van het parkeerbeleid/betere afvalverwerking. Meest gewaardeerd

Nadere informatie

Welkom in de binnenstad

Welkom in de binnenstad makkelijk kan komen en kunt parkeren Daarom krijgt twee aan de rand van het centrum Een de Dit zorgt voor 000 extra parkeerplaatsen Via goede je zo de stad in allemaal samen in het centrum van de stad

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten 20 augustus 2003 ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten Inleiding Bij dit onderzoek gaat het om wat u in uw vrije tijd doet in UW EIGEN WOONOMGEVING. Anders gezegd gaat

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

de hangende keukens boven het Damsterdiep zicht op Damsterdiep vanaf Solwerderstraat historische foto Dijkstraat Gouden Pand nummer 1 en 3

de hangende keukens boven het Damsterdiep zicht op Damsterdiep vanaf Solwerderstraat historische foto Dijkstraat Gouden Pand nummer 1 en 3 Grootschalige detailhandel Aan de beide uiteinden van de Dijkstraat, het Cleveringaplein en de Ossendrift liggen grootschaliger detailhandelfuncties die complementair zijn aan de winkels in de Dijkstraat.

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

THEMA 3 RUIMTE VERDELEN. Tafel 10, ronde 1

THEMA 3 RUIMTE VERDELEN. Tafel 10, ronde 1 Tafel 10, ronde 1 Overgang naar Neude / Haas Opium Plompetorenbruggebied Jansveld Meer ruimte Noordzijde Terrassen meer ruimte Als groenstructuur Zoek fietsparkeerruimte in aanloopstraten Bij Opium voor

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument Ringstraten Agenda 1. Welkom 2. Inleiding wethouder Ben van Hees 3. Aanleiding 4. Raadsbesluit 8 maart 2017 5. Ringstraten worden fietsstraat 6. Hoe

Nadere informatie

HOMBEEK ONTWERP DORPSPLEIN EN CLUSTER DIEPESTRAAT - STATIONSPLEIN OPDRACHTGEVER AANBESTEDINGSBEDRAG LOOPTIJD STUDIE PROJECTTEAM.

HOMBEEK ONTWERP DORPSPLEIN EN CLUSTER DIEPESTRAAT - STATIONSPLEIN OPDRACHTGEVER AANBESTEDINGSBEDRAG LOOPTIJD STUDIE PROJECTTEAM. OPDRACHTGEVER Gemeente Mechelen AANBESTEDINGSBEDRAG 1.837.280 euro (excl. BTW) LOOPTIJD STUDIE 2015 2016 PROJECTTEAM Koen Stuyven Geert Vercruysse Maarten Vrebos Ciska Geysens ONTMOETEN IN In de zone rond

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 1 Plan 0 10 50m Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 2 0 10 50m Blok B Marcuskerk Blok A Hamersveld & De Asschat Blok C Voetgangersgebied

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de uitwerking van het terrassenbeleid.

Uitgangspunten voor de uitwerking van het terrassenbeleid. gemeent Uitgangspunten voor de uitwerking van het terrassenbeleid. 1 Geluid Op het terras mag geen enkele vorm van muziek ten gehore worden gebracht. M.u.v. evenementen, dit wordt in de evenementenvergunning

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Presentatie bijeenkomst met Stichting Vrienden van de stad Groningen 13 oktober 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Presentatie Bijeenkomst met Vrienden van de stad Presentatie

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Juli 2016 Jo Steyaert Partner jo@indiville.be +32(0)472 530941 Jurgen Minnebo Partner jurgen@indiville.be +32(0)478 380369

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Hoofdstraat , DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Hoofdstraat , DRIEBERGEN-RIJSENBURG Hoofdstraat 130 132, DRIEBERGEN-RIJSENBURG Vraagprijs 650.000 k.k. Woonoppervlak 240 m² Perceelgrootte 355 m² 9 Kamer(s) 9 Slaapkamer(s) Bouwjaar 1810 Hoofdstraat 130 132 DRIEBERGENRIJSENBURG Op

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Jef Van Damme presenteert

Jef Van Damme presenteert Jef Van Damme presenteert MOLENBEEK 2018 een autoluwe, groene woonoase en dé mediterrane shopping referentie van België 1. Molenbeek Centrum vandaag 2. Visie en doelstellingen voor 2018 3. Een ambitieus

Nadere informatie

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Bewoners Enquête Apeldoorn Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Response overzicht NoordWest heeft 33020 inwoners Schatting aantal voordeuren: 10.000 Totaal ingeleverd 1293 enquêtes = +/- 13%

Nadere informatie

Bent u aangesloten bij de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)? Kunt u aangeven hoe uw onderneming er voor staat ten opzichte van pakweg 3 jaar geleden

Bent u aangesloten bij de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)? Kunt u aangeven hoe uw onderneming er voor staat ten opzichte van pakweg 3 jaar geleden Uitkomsten van enquête onder ondernemers door Cees Pluimgraaff Bent u aangesloten bij de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)? ja nee De straat waarin ik onderneem kent geen BIZ Kunt u aangeven hoe uw onderneming

Nadere informatie

Centrumvisie Rockanje januari In opdracht van: Gemeente Westvoorne

Centrumvisie Rockanje januari In opdracht van: Gemeente Westvoorne Centrumvisie Rockanje januari 2016 In opdracht van: Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave - Ontwikkeling door de eeuwen heen - Analyse kernwaardes van het centrum - Lastig of kwetsbaar in het centrum - Kansen

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB 23 juni 2015, Zoetermeer Stadscentrum De gemeente Zoetermeer wil samen met vele andere betrokkenen de Entree van Zoetermeer langs de A12 en rondom Station Zoetermeer verbeteren.

Nadere informatie

Hoendiep Meubelboulevard

Hoendiep Meubelboulevard Hoendiep Hoendiep Meubelboulevard Meubelboulevard Meubelboulevard Hoendiep bestrating gevelbeelden sfeerverlichting Vrolijk beleving indeling openbaar gebied Concept kleur & vrolijkheid Eenheid creëren

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016 ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN bewonersavond 20 september 206 AGENDA. conclusies bewonersavond 2. algemene visie. opbouw masterplan - algemeen - fasering. uitwerkingen deelsites CONCLUSIES BEWONERSAVOND

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage

Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage 7 februari 2009, Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

GEBOUWD OP TRADITIE. www.woneninbrabantia.nl

GEBOUWD OP TRADITIE. www.woneninbrabantia.nl GEBOUWD OP TRADITIE www.woneninbrabantia.nl VELDHOVEN EINDHOVEN GELDROP A2 GENNEPER PARKEN & SPORT EN RECREATIE A67 Aalst, ideale ligging. Buiten de grote stad, middenin de natuur, maar wel dichtbij alles

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0 Thema voorzieningen Totaal 109 92 Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Bankjes buitengebied 1 2 Bankjes buitengebied 1

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

klassiek en modern Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl.

klassiek en modern  Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Grauwaart klassiek en modern www.leidscherijn.nl Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Met woningen voor elke smaak en het gemak van veel voorzieningen op loopafstand,

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot"

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Nieuweschoot B i j l a g e n Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" dinsdag 22 januari

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst 18 april 2016 te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

Stakeholdersbijeenkomst 18 april 2016 te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Grootste wens Meer fietsklemmen Beter afgestelde stoplichten met name Quackplein Natuur

Nadere informatie