Visie op het Oude Centrum Koester het historisch fpn v4r Voorburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op het Oude Centrum Koester het historisch fpn v4r Voorburg"

Transcriptie

1 Visie op het Oude Centrum Koester het historisch fpn v4r Voorburg Samenvatting Om de unieke idcntiteit van het Oude CentruÍn in stand te houden moet de grootste bedrciging van de Jevendigheid -de leegstand van winkels- worden aermeden. Dit kan worden bereikt door: - 'het sfeervolle, rustige en dorpse karakt r met zijn historische gelormde structuur en architectonisch interessante, vaak monumentale bebouwing, als een levend en Beschermd Dorlsgezicht, te koesteren vanwege zijn aantrekkelijkheid en unieke plaats in de regio', - de Herenstrêat en zijstraten tot een echt watrdelgebied te maken zonder auto's en doorgaande racefietser en brommers, terwtl parkeergelegenheid nlet adequate ontsluiting wordt aangelegd, - het historisch centrum rond de Oude Kerk te benadrukken, aan beide zijden voldoende - een beheerder/coórdinator van het Oude Centrum te benoemen, die wordt gesteund door een promotieteam van veítegenwooídigers uit de diverse geledingen: gemeentelijke diensten, bewoners. *inleliersàoreca, wijkvereniging, stichting'mooi vooíburg'e.a. rnet een begankelíjke estíging centraal ih de HerensÍraol. die tot taak heeft met voldoende bevoegdheden en budget de kwaliteit vln hel OC te beheers n en bewaken' de identiteit te koesteren. Het historisch hart van Voorburg dient als pulrt vatr rust en sfeer in de grootstedelijke bebou$ing vrn Haaglanden bij voonduring te wordgn gekoesterd om de leefbaarheid in het algemeen in onze regio te omersteunen. t

2 Enquête Ëen fragment uit de in juli 2002 verschencn brochure van de gemeente mct dc titel 'Bakens "Visics ziin sterke beelden van dat wat wc in de toekomst kunnen beíeiken. Hct gaat gewoon over de vriutg waar we naar toe willen, waar \re ovci een paar.iaar willen staan met onze stad. Met het principe 'diversitcit' in het achterhoofd gaan we op verschillcnde terreinen visies onlwikkelen. Samen kijken we wat eí nodig is om knelpunten op t losser"- Deze brochurc wordt op een uitgelezen moment gcpubliceerd. Het valt samcn met de oiitwikkeling vàn een nieuw bestemmingsplan voor he1 Oude Centrun (OC) van Voorbug. Waar willen we met het (JC naar toe? Ziin er knelpunten sanen op tc lossen? Maar eeíst, wclkc uitgangspunten liggen ten grondslag aan het nieuwe bestemmingsplan? Wclke bakens zou de stichting "Mooi Voorburg" (smv) samen met anderen willen verzetten? D,Ér heeft smv een visie over. een sterk beeld over dat wat we in de toekomst kunnen bereikcn. Veel Voorburgers vinden het OC mooi en een kenmerkend deel van hun dorp. Zij hebben een oprecht gevoel over hct eigen dorpse karakter daanan. Dit gevoel heefl mede bijgedragen tot wat de stichting "Mooi Voorburg" (smv) is. Het sprcckt de Voorburger aan dat de smv al bijna 45 iaar een constructieve bijdrage aan de inhoudelijke ontwikleling van Voorburg levert. Ruim achthonderd families ondersteunen de smv in woord en daad. Iedere donateur hceft wel een mening over het OC. SMV peilde deze meningen door een enquêtc onder haar donateu$ te houden. Dic leverde een grote hoeveelheid en diversiteit van reacties en suggesties op. lot nu toe werd de basis voor de huidige ontwikkeling van het bestemmingsplan OC niet cxpliciet verwoord in een visie. Ecn document dat in wezen omschrijft hoe vele bcwoncrc van Voorburg het OC beschouwcn en daar graag op langcrc termijn verwezenlijking van zouden willen zien. Hel resulíaal van de enquête is hiet in 'fisie op hel Oude Centrum' geformulee. Zo'n visie vormt een blauwdruk, waalraan een reeks van maatregelen kan worden gctoetst, die er voor zorgen dat de ontwikkeling rond het OC in goede banen blijf't. Àndere maatregelen zorgen ervoor dat het Íirnctioneren van het OC behcerst bllft. Voorbeelden van dc ticntallen beheercmaatregelen zijn o.a.: Ílet bestemmingsplan. Het parkeerbeleid, tlet veiligheidsbeleid De toetsingsdocumentatie van de Monumentencommissie, Het programma van wijkbeheer llct beleid dat de winkeliersvereniging voeít, Coórdinatie van alle cultuuruitingcn Keuzc en plaatsing van sfeenerhogend straatmeubilair, Om de meningen en reacties van haar donateurs te peilen heeft smv hun een vijftal vragen voorgelegd. die gesteld werden vanuit de persoon die de végen beantwoordde: Vraag l: Vraag 2: Vraag 3: Vraag 4: Vraag 5: Waarom vind ik de huidige Oude l)orpskem zo aanteklelijk? Wat mis ik in de huidige Oude Dorpskem? Wat moet er gebeuren om de Oude Dorpskem voor mii beter toeganlelijk te maken? Welke kansen en mogclijkheden zie ik om de aantrekkelijkheid van de Oude Dorpskem in de toekomst te vergroten? Welke bedreigingen zie ik waardoor de aantrekkeliikheid van de Oude Dorpskern voor mii zal vermindcren? Daarop ontvingcn wij ruim 100 ingevulde fomulieren tcíug. De antwoorden zijn gebundeld gehecht aan dit document. Zie Bijlage Enquête gegevens t

3 ííh!^f Visiepunten Unieke identiteit Dc cnquête geeft impliciet aan dat het gaat onr behoud van de uniekc identiteit. 'Hel síèeoolle, ruslige en dorpse karakler mel zin hísbrische getormde structuur en architectonisch interessante, vaek monumenlale behout'ting díent te worden gekoester.l vanwet:e zijn adnlrekkelijkheid en unieke plaats in de rcgit'. SMV is van mening, dat de bevordering van deze unieke identiteit jn de volgende para$aíèn, weliswaar niet in dctail. maar in grote lijn voor toekomstige generaties, alle aandacht vqrdient. Niet een eeuw teruggaan in dc tijd. maar probeten het OC levendig en lee{baal te houden in het sfeervolle, dorpse karakter door het'weldadig' verzorgen, hetgeen koesteren inhoudt. llet is befangrijk vast te stellen wat de elementen z n,.lie het eigen ktrukter, de ídentiteit, run het OC bepalen; welke zijn beeldbepalend en welke ondersteunend. welke elementen maken het OC uniek? Het gaat hierbij om tuee dspecten dre oílosmakelijke met elkaar zijn verbonden - de lèiteliike, historisch gevormde dorp.^sírucluur en architectuur van het C)C, mede vastgelegd in de status van het Beschemde Dorpsgezicht en - het gahruik door bewoners, bezoekers, winkeliers, uitbaters en diegenen, die de làciliteiten vezorgen (zoals schoon, vcilig, groen. cultuur) van het OC. Hoe worden die elementen zakelijk behccrst en bewaakt? En hoe kunnen dic clcmenten met grote betrokkenhcid worden gekoesteíd? Hierover is al veel gczegd en geschreven. Echter, een helder g.schrcven identíleí^documenl vtn het ()(: zal moctcn worden gelbrmuleerd ter voorkoming van het te veel sleutelen aan tussenoplossingen. De smv werkt graag m(]e aan de totstandkoming enan. Een eerste bijdrage is in de volgende visiepunten gegeven. t

4 íffi Visiepunt 1 Bedrijvigheid versus leegstand (Wie biedt wat aan in het OC) Van de inwoners in het OC en zijn directe omgeving alléén, kan het oude dorp niet leven. Buurtwinkels zijn belangrijk voor een evenwichtige verzorging van de wijk, maar de bestedingen van diegenen, die van 'buiten' komen maken het behoud van het monumentale en de daaraan gekoppelde specifieke levendigheid en leefbaarheid mogelijk. De winkels en dienstverlenende bedrijven met specifiek aanbod van hoge kwaliteit en toegevoegde waarde lreklen de noodzakelijke inkomsten aan. De grootste bedreiging roor het OC vormí dínemende betlrijvigheid Staan winkels leeg dan komen er minder bezoekers en dat betekent niet alleen minder bedrijvigheid maar ook aantasting van het beeld. De fondsen voor dorpse evenementen en sfeerbijdrage aan de uitstraling van het OC drogen op. In het bestemmingsplan kunnen per locatie worden aangegeven welke de vestigingseisen zijn voor bedrijvigheden die het dorpse karakter van het OC bevordeíen. De Monumentencommissie kan een actieve en stimulerende bijdnge leveren. ln een dorpse omgeving is het te prcfereren dat winkeliers en uitbaters een hechte binding met het OC hebben. Vrijkomende woonpanden in het OC zouden bij voorkeur bewoond moeten gaan worden door hen, die bedrijvigheid in het OC hebben (zie verder punt 5) t

5 # Visiepunt 2 Identiteit en doelgroepen íwie waardeert wat in het OC) De historische totstandkoming, de stedebouwkundige en architectonische kwaliteit, kodom het eigene wordt door de inwoners en bezoekers veelal pas op latere leeftijd onderkend cn gewaardeerd. Anderen, vaak koopkrachtige jongeren, die in het jachtige moderne leven rustpunten zoeken, zullen bereid zijn om voor dat karakter een priis te betalen. Het is daarom van belang, dat de doelgroepen, die de levendigheid en leelbaaíheid van het uc bepalcn. helder worden aangegeven. Veel van de sfucturele maatregelen en beheening van het functioneren van het OC dienen op dezc doelgroepen te worden gericht. Diegencn, die zich in deze slèervolle en dorpsc omgeving niet thr-ris voelen, hocven niet te worden aangemoedigd hier naar toe te komen. De 'koopjesjagers' die wij hier graag zouden zien winkelen, zijn niet diegenen, die een nog goedkoper T shirt zoeken, maar wel zil die thuis komen met een aardig antiquaíisch boekje voor een aantrekkelijke pdis. l)e b paling van de voor het OC geschikte doelgroepen is belangrijk voor de levensvatbaarheid van dc winkels. Heí a(liel zoeke na r de juiste combinatie van winkeliers en uitbateís en de geinter$seerde klanten en bezoeker is dus van levensbelang voor de aantrekkelijkheid van het OC. De instelling en aanpak van de winkeliers, maar ook van de uitbaters van tle Íldfeca en diegenen die de faciliteiten verzorgen (zoals: schoon, veilig, groen, oultuurl lul1ëh bij herhaling moeten worden gestimuleerd om de identiteit in acht te houden en tc onddííteunen. Rekenschap wordt door een ieder van hen af'zonderlijk gcgcven in de vorm vaí Íe',Èài.r*61 van de cigcn zaak ofdienst. De bloei van het gchele OC, gestoeld op die unieke identiteit, is meer dan de som van dc afzonderlijke zalen en diensten. De mate van aantrek&elijkheid is de collectieve verantwoording. die wordt afgelegd aan de gebruike. over het functioneren van het OC. Het samengaan van de structuur van het OC en de aanpak van de identiteit kurnen andere winkelcentra niet aanbieden. Het is van groot belang de gelijkenis op andere winkclcsnlra te vermijden. Maak sterker wat sterk is. is les 1 van elk marketing ieerboek. De unieke identiteit moet permanent worden benudrukl e mel meer j'r en reclqme vorden uitgedruge eh 'uilgebuit'. SMI/ is van mening, dal in de grootstedelíjke hektuwíng uan Haaglanden een historisch gebied als het Oude Centum grotc prioriíeit heeft vmt de noodzakelíjke leejbaarheíd ín hel ulgemeen, als puní ran rusl en sjier. r.'gio. l2-8:\)a

6 -,cfu Oude Centrum voorburg Visiepunt 3 Wandelgebied en goede parkeergelegenheid aan de rand (Uitbann n dat wat niet bij die identiteit hoort) Om de feitelijke dorpse identiteit van het OC te behouden js het van belang de Herenstraat en zijstraten duidelijk als wandelgebied uit tc voeren en te beheren door diverse beheersmaatregelen, zoals naleving van het volledig autovrij zijn. Dit heeft consequenties voor de toegankelijkheid. Aan heide zijden van de Herenstraat moet voldoende parkeergelegenheid worden gemaakt, daarbij te denken aan: - verberering van paxkeermogelijkheden onder het viaduct dooí een hreede parkeerlaag, - een parkeergarage ondeí hel Slalionsplein, - onder het te vemieuwen Rustooftl een parkeergarage te bouwen met wellicht een ontsluiting onder de Vliet naar de Westvlietweg, waardoor het verkeer in de Kerkstraát en Raadhuisstraat en op de Kerkbrug beter gaat passen bij de sfeer van het OC, - een parkeetgarage onder het Oosteinde waar thans de markt is met ingang aan de Rozenboomlaan kant en uitgang naar de Pdns Albertlaan, - verbete ng vaí de aunduiding van en naar de besíaan e parkeermogelijkheden hii de sportterrc ine n oan de Westvlietweg, - op het Stationsplein eel overslagplaals te bouwen voor bevoorraclingsgoederen voor de winkels; van grote tmcks op aparte kleinere (elektrische) wagens. een aparte overslagdienst. Ter bestrijding van lliles wordt o.a. het gebruik van de Íiets en bromfiets gepropageerd. Dit heeft tot gevolg dat in onze regio het aantal doorgaande, flitsend voorbij rijdende fietsers en Êzende brommers vanuit Zoetermeer, Nootdorp, Leidschenveen en Ypenburg naar Den Haag en terug alleen maar zal toenemen. Het race-circuit doorkruist het OC, hetgeen haaks staat op het rustige dorpse ka-rakter van het OC. Tot de mogelijke oplossingen behoren: - de stuctuur van aanwezige A12 viaduct te gebruiken om een verhoogd doorgaand Íietsviaduct te bou\rr'en vanal'het onderdoorgang ondet 44, tegen het talud aan, achter langs het voormalige Kone Starlift terein over de Vliet over de Herenstraat en het ZwaÍe Pad tot in de Kon. Wilhelminalaan (d.w.z. geen doorgaande (race)fietsers meer in de Kerkstraat en Herenstr.ult), - locale, boodschappen-doende fietsers blijven natuurliik welkom in het oc, waarbij verbetedng van de stallingsvoorzieningen kunnen bijdmgen tot een prettig sfeer de naar schoolgaande fietsers vinden hun weg zonder al te veel problemen. 12,8-2002

7 TrtIÊ Visiepunt 4 Oude Kerk als structureel, historisch centrum (Versterken van de centumfunctie) Om de dorpse identiteit te behouden het cetrtrum rond de Oude Kerk ben&drukken door rondgang om de kerk te verbetercn met herschikking van paden, wegen en gebouwen: Hierbij valt te denken aan: - het creëren van eeícentraal dorpsplein tussen Oude Kerk en Herenstraat, - Swaensteijn bij het Dorpsplein te betrekken door sloop vaíi het pand Welter met herbouw en aansluiting op de Voorhof, - de Voorhof als het'oprechte' Dorpshuis naast de Oude Kerk in stijl aan te passen, - de bestrating en de tlottoirs zo zvrn te passen, dat de fia*í rond de Oude Ketk kan worden gehouden, - het gebied rond de Oude Kerk opnieuw in te richten als gebied van rust maar ook van levendigheid, N.B. Bij een totaalaanpak van het gehele gebied zou in de toekomst een autovrije Parkweg ter hoogte van de Oude Kerk een werkelijke bijdrage zijn tot een duidelijke dolpskem. De consequenties \/al hel ondertunnelen 'taflaf de Franse Kerkstraat tot voorbij het Wielemakersslop, waardoor de zijstraten van de Hercnstraat alsmede de overkant van de Pa*weg bij het OC worden betrokken zouden kunnen worden onderzocht t2-a-2002

8 1ffiÉ Visiepunt 5 Beheersing van eenheid in diversiteit (Coórdinatie van kwaliteit) Om dc identiteit te behouden een beheerder/coórdinator van het OC benoemen die het OC aantrekkelijk màakt eí houdt voor vestiging, winkelbezoek en dorpse sfeerverhogende activitcitcn. Zo iemand dient te worden gesteund door een promotieteam van vertegenwoordigers uit de diverse geledingen: gemeentelijke diensten, bewoners. winkeliers,&oreca, wiikvereniging, smv e.a.. Zo iemand, gevestigd in een toegankelik centraal punt in de Heret?staal, dient diverse taken te uit kunnen voeren met voldoende bevoegdheden en budget om de kwaliteit van het OC te beheeneí/bewaken en de ideítltelt te beschermen. waarbij o.a. te denken valt aan: - op de hoogte te zijn van alle veslrgirg.raspeclen voor wlnkeliers (vraagbaak), - een permanent klankbord te vo nen (actiefen passief)een soofi ombudsman.finclie. - acticf beleid uit te voeren met o.a. reclamc cn PR in het MKB of op de tram en in de regionale bladen om winkelleegstand te vermijden en het OC in de regio a\s aantrckkeliik aan te prijzen, - oterheidshatdelingen (zoals vergunningen) weten te beperken tol het minimaal bcnodigde in tiid en inhoud, - er op toe te zien daí h.í,{eiligheídsheleid laí de politie cn brandweer goed wordt uitgevoeíd, - er op toe te zien datheí pa*eerbeleid adequaat wordt uitgevoeld, - er op toe te zjen daí het reinigingsbeleiíl voor straat- en huisvuil adequaat wordt uitgevoerd, - er voor zorg te díageí dat heí rcclamebordenbeleitl, slrdalmcubilair, precuriobeleíd en groe nvoorz i e nínge n befu,/ aantrekkelijk worden uitgevoerd, - uit te dragen hoe belan$ijk het is om goede etalages te vezorgen, die kwaliteit uitstralen. - behulpzaam te zijn bij wat nodig is voor het in standhouden van heï monumcntale en pluriforme karukter van de panden en het straalbeeld (zoírls inrichting), - er op toe te zien dat het OC voor invaliden voldoende toegankelijk is, - cvcnemanten te initiêren, aan te moedigen en tc coórdineren. - en andere taken t2,8 2002

9 Tffi ' LeeÍbaarheid van de Haaglanden regio Door zorgrrrldige en voortduíende koestering van de unieke identiteit het sterke punt van het Oude Centlum, kan het histods h hart van Voorburg als gebied van ru8t en sfcor in de grootstedelijke bebouwing van Haaglandon dienen om dc lcefbaarheid in het algemeen in onze Íegio te ondersteunen. Voorbwg, 12 augustus 2002 J.J.E.Rietema

10 Vraag 5 Welke bedreigingen zie ik waardoor de aantrekkelijkheid van de Oude Dorpskern voor mij zal verminderen? Opmerkingen Lege winkels, leegstand lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll/// I 36x Verschraling van winlelstandlllllllll,te hoge hvenl I Te veel winkels van het zelfde, vooral kleding ///// lllll I 1lx Verdwiinen van de traditionele middenstand ///// Verschillende openingstijder Uitzoeken wat is het koopgedrag van mensen in een dorps omgeving Te weinig totaal aanbod geen llema, Blokker e d Onderhoudsbeleid//, bestating, rommel, gras ///// Rommel hekt rommel aan // Uitsluitend ofte zwaar commercieel denken /// Doelgroep bejaarden/invaliden met rollators // Te weinig onderhoud bestrating /. stoepen, kuilen // Te veel leliike reclameborden. te veel verkeemborden en palen Lelijk straat meubilair/// te teveel terrasmeubilair op straat Toezicht op vogel en hondenpoep/// Te weinig controle op naleving van verkeer //// doorgaand verkeer// Te weinig respect voor de omgeving van de Oude Kcrk moet vrii blijren Donkere sfeer onder het viaduct Te reel opbrel'en en puinhopen. wcer remieuuen Bouwcontainers weg in weekeinde Kantoren en Hoogbouw/// op plaatsen waar nu nog groen is Geluidsoverlast A12 andere schermen/// Te veel horeca, uitbreiding, te veel terrassen maakt de staat te rommelig Te weinig gemeentelijke hulp en tempo bij renovatie, afstandelijk' formeel Veegwagen veegt voetpadeniet Auto toch in voetgangersgebied Aantasting van Vlietrand llaagse plannen voor hoogbouw' oprukkende infrastructuur voor rail ofweg Teras aan Vliet lijkt leuk, alleen in een groter gebouw met bruiloften' overlast Kerntloelen meer publiek trekl<en en toch kleinschalig blijven, meer voetganger en Íiets, minder auto, kleinschaligheid en identiteit niet verliezen Alles doen om behoud van sfeer, combinatie van wonen en werken- recreëren ADO voetbalstadion relschoppers van stadion naar centrum onder A4 vra Ketksl'laaïl/lllll Verhogen van aantrekkelijkheid geeft vermindering van de rust Het moet geen'passage' wordenje moet er ook kunnen fietsen Overlast van Vliegverkeer Als er moderne architectuur en ofuitstraling aan wordt toegevoegd Specifieke opmerkingen over The Village Goed, aanwinst als trekker / Slecht, mis, past niet bi OC ////// Zitten we niet op te wachten /,fíif Over de Horeca Meer Genoeg lllll / Ander aanbod // t2-a-2002

11 ífi.lyf Parkweg bij het OC betrekkerv/, rustige tuinachtige laan met ruimtc voor groen voetgangers en fietsers tusscn Zwaíelaan en Rozenboomlaan, omleiding via Westvlietweg en Pr Bernhardlaan/ Onder viaduct aantrekkelij ker makcn Minder obstakels bij winhels cn op stoep Meer banken ook in Park V&R Betaalbaar frans/ned bistro zonder tc veel liflaíle minder holeca Markt meer in het OC betrckken Markt om de Oude Kerk-// vgl. Rijswiik Behoud l,iin 10 en maak reclame op de trarn Belcid wonen, werken, recreëren leettraar en levendigheid Bij restauratie bevordcren van terugbrengen in oude stiil Op nieuw aanleggen van havensloot in de Kerkstraat Behoud Rustoord op bestaande locatie, Koepel in bouwplan opnemen Bestuurlijk centrum in Swaensteijn handhaven, gemeentel jjk servicecentrum Goede combinatic wonen en winkelcn/ ontspanning/ Bewaakte kinderspeelplaats Beter belcid toegang tot Savelberg, Geen auto's naar de Koepel Planten van oude bomcn uit bomen banl Samenhang van het OC verbeteren minder rommelig, verbeter uitstraling winkelpanden betere uitstraling, schoonhouden stoep, zwerfvuil, eenduidige beplanting Meer nostalgische bankjes, Meer bloembakken // Stilte centum Voorburg in rumoerig Haaglanden V&R beter onderhouden, natte paden voorkomen Parallel Vliet. HerensÍaat, Parkweg en dwarsverbindingen handhaven Waar mogelijk voetgangers en doorgaande fietser scheiden Bij tijdelijke evenementen parkeerruimte regelen bij Starlift en Racketcentrum Meer openstelling van monumenten in het wcekeinde Projecten als Íhe Village tegengaan ofze uitstraling geven die beter bij het OC past vgl. Rozenboomlaan Haagse bluf, Village past niet bij OC Meer nadruk op variatie in wonen en interessante winkels Exploitatie van Oude Haven met terras en horeca nu saai plein Kookschool culinair centrum met combinatic van groente, slager poelier Geen mooie opgepoctste straat van de Herenstràat maken, llel kwaliteit Herenstraat een eerhjk imago laten houden waarje alje boodschappen kunt doen Zorg dat hct een toeristische trekpleister wordt Franse Kerkstraat beter inrichten, parkeren van auto's // Vuilcontainers weg jn het weekeinde Onderhoud parken beter, Huygensmonument verlichting werkt al maandeniet Verwiider alle reclame borden op de straat in de Herenstraat Goed, aíblijven en wegblijven, niet modendseren /// Dorpskem voor de bewoners. geen Disney-achtige toestanden. waarbij de eigen bevolking de dorpskem ontvlucht llaventje aan de overkant van de Vliet Theater voor klcine gezelschappen, muziektent met bescheiden pannekoekenhuis Eigenaren met achterstallige onderhoud aan pandcn aanmoedigen Te modeme winkel panden terugbrengen in oude toestand Regiefunctie voor de leegstand instellen Behouden van woonfunctie ook voor.iongeren Inrichting van Vlietrand enerzijds bedreiging anderzijds kans econonisch draagvlak verhogend Naastuinenteuringswedstrijd ook gcvelkeuringsconours houden s l

12 Vraag 4 Welke kansen en mogelijkheden zie ik om de aantrekkelijkheid van de Oude Dorpskern in de toekomst te vergroten? Kwaliteitsplan om aantrekkelijkheid en identiteit in het oog tc houden Dorpskern met plein herkenbaar houden met hoge kwaliteit ook op àlstand Meer Terrassen ook langs Vliet/ Misschien bij Rustoord Behoud van Markt Meer PR voor Swaensteijn Hofwijck, betere openingstijden Maak echt Dorysplein voor Oude Kerk /// Promenade (alleen voor voetgangers) echt uitvoeren een echte promenadc maken dr.ridelijk in de bestrating//, geen doorgaand verkeer Bestemmingsverkeer beter afstemmen, overslag op een andere plaats, speciale karren brengen het naar dc winkels Groenvoorziening op peil houden, mecr planten, bloemen, beter op elkaar afstemmen /// In evenwicht mct straatmeubilair en reclame Een echt beleid voeren over winkelstand in OC /// IJitbreiding Hoogvliet nodig nu te opeengepakt// Beter vestigingsbeleid Concentratie, geen veivanging, meer woonfuncties Winkel aanbod te eenzijdig/// te veel hebbedingetjes Te elitair te duur te exclusicfvoor de gewone voorburgers /// Betere afweging tusscn Supermarkt aanbod en de anderen /// Beter aanbod van interessaníe winkels, vooral exclusieve//, kleinschalige speciaalzaken///, funshopping Gewone buurtwinlels ///// /// In de middenklasse goede winkels//,/ Drogist, Kookattributen, Huishoudelijk artikelen ///en textiel // Groenteman4//, IJssaloní/, CD winkel/ Bruna ECl. Jamin sooé Aitificia postagentschap/// broodjeszaak, antiek Niet nog mecr kledin g lllll //, ttai'te.url//, slager, poelier// llandwerkwinkel, dille kamille, poffertjestent Geen sexwinkels en winkels van buite[lànders, geen uitzendbureau{ // Openingstijden van buurtwinïels veranderen vgl. Hoogvliet Strak reclameborden/ en uithangborden straatmeubilair beleid/// l3eleid voor gevels, zware \!itte platen Leuke aantrekkelijketalages maken, goede service en voldoende aanbod Coórdinatiebueau de Herenstmat voor subsidies, verordeningen ed /// Meer bekendheid aan het OC geven ook via intemet meer landelijke reclame, nationa wzurdelpad, NS fietsroute /// Gezamenlijk PR Herenstraat, veel meer gezamenlijke reclame in Haaglanden /// Momentenroute promotie Papier-flessenbakken in de grond Woonerfstatus geven aan OC Evenementen in park concertcn koepelconcerten //// riituigen dag, vlootschoulà,/ kaarsj esavond/ Openbare toiletten in Herenstraat wenselijk Gezellige brade eën houden, straàtmuzikanten Activiteiten boekenmarkt antiek muziek/dans antieke auto concours Vaker carillon, draaiorgel, Dierenverblijven in V&R toegankeliiker maken Vuil ophaal niet op vrijdag want bakken staan donderdag koopavond in de straat Ziistraten bii de Herenstraat betrekken ffi!ê l

13 Vraag 3 Wat moet er gebeuren om de Oude Dorpskern voor mij beter toegankelijk te maken? Het gehelc gebied echt als voctgangersgebied maken met parkcren aan de buitcnkant uitgezonderd bestemmingsverkeer en toeleverancieru Geen Brommets en scooters handhaven ///// ///// ///// // tlx Geen auto's in OC /// Autoluw ////// Zo veel mogelijk gratis parkeren Efetere andere parkeer mogelijkheden voor auto's lllll /llll ///// l/ l'7x Voor kort parkeren Voor bewoners komt het straàtbeeld dan terug Onder het viaduct dubbele vloer nu altijd vol. onprettigl//// lllll I 1lx Onder Parkweg, onder Oosteinde//. onder RustooÍd/// Rond om OC/// bij toegangsassen Kerkbrug, Oosteinde. Stationsplein Ondq stationsplein of kruidentuin Hofwijck/ Acbterkant stadhuis aíbreken en parkeerplaats van maken v.schagenstraat-vlietstraat afsluiten/beteregrlleren/conlíolercd.l//// /ll halverwege cen beweegbare paal Algehccl verbod op auto's motoren, brommers en fietsen in voetgangers gebied// Oosteinde slibt dicht met geparkeerde auto's op trottoir Blauwe zoncs uitbreiden Blauwc zones uitbreidcn ook in Pr' Albertlaan Betcr handhaven van parkeerbeleid blauwe zones, bouwvak busjes/ Meer conhole op fietsers Aíbakening fietspad Kerkstraat afsluiten voor fietsers en brommem, doorgaand fietsverkeer via v Schagenstraat Vlietstraat en Raadhuisstraat Betere fi etsenstalling mogelijkheden, zoals lietsbeugcls// Fietsers langs viaduct leiden Toegang voor fietsers alleen na winlelsluiting Gecn gefiets in de Herenstraat, wordt te hard gereden Goede bereikbaarheid met bus, ham, tr in en àlrto Knooppunt voor OV heell geen zin voor oc Openbaar venoer op loop afstand goed geregeld // PB laan NZ route met goede groenc golf Openbaar vervoer van en naar Flssesteijn Samenhangend toegankelijkheidsplan maken. onduideliike verkeerssituatie Winkel Wandclgebied, alleen voetgangers/// Houd vcrschillende soofien vcrkeer uit elkaar vooral voor voetganger/// Betcre voorzieningen voor rollators, geleideliike overgangen straten stoepen ///// Invalide parkeerkaart en parkeerplaatsen/ Langer toegankelijk voor invaliden met auto totl3.00uur Parkweg en Vliet mecr betrekl<en, rondics lopen Voetgangerszebra hoek Rozenboomlaan Oosteindc Drempel maken voetganger bij the Village 80 km op lltrechtse baan geeft minder lawaai Perron voor stadion ADO Te veel paaltjes ter plaatse van Rabo bank Weghalen van overbodige paaltjes Verbeteren van onlsluitingswegen van Afrit Kerkbrug tot Oosteinde Aardige nostalgische bcwegwijzering te financieren door ondememers die hun naam er aan verbinden Te veel obstakels op de weg bloembakken beelden reclameborden /// Warwinkel van verkeersborden aanpakken en verbeteren Verkeerslicht bij Kerkbrug betcr regelen rood zolangje denkt dat hel kapot is ïns t

14 Vraag 2 Wat mis ik in de huidige Oude Dorpskern? Lokale behoeften // Groentenat lllll lll Slager// Speciaalzaak in lekkemijen/ poíïertjes wafels CD winkel, delicatesse, gewone &ogist Natuurvoedingswinkel, hergebïuikcentrum Winkels in de dagelijkse sfeer / winkels in de ambachtelijke sfeer Persoonlijke bediening Juist wel Blokkers en Kruitvat voor aantrekkelijke prijzen Speciale kwaliteit winkels // Te veel van alles wat, keuze maken Evenwicht en levendigheid in opzet en f-unctioneren Parkeerplaatsen rondom OC / Fietsenstalling Bankjes langs Oosteinden in Park V&R Banken om rustig te gaan zitten Zitbanken langs de Vliet bij de Kerkbrug Speelplaats voor kinderen// Beleid op esthetisch niveau van reclarneborden n straatmeubilair Beter onderhoud park V&R Muziektent b.v. in V&R // Groen in de vorm van boompjes in bakken Uitgaansgelegenheid voor jongeren Levendigheid genoeg klantenbezoekers Wij kgebouw/centrum Activiteiten rond de Oude Kerk Musea en galerieën langer open Wandelpad langs de Vliet 's avonds een dooie boel Betere groenvoorziening tussen kerk en Jules, het ziet er niet uit Verkeerstechnisch onoverzichtelijk Bij binnenkornst overzicht van wat er te doen is Extra roltrap vartnaar Herenstraat met verwijzingsborden

15 'roï.- ith!ê Bijlage Enquête gegevens bii Visie op het oude Centrum De gebundelde en gesommeerde (in aantallen keren genoemde) antwoorden, die werden ontvangen op de gestelde vragen in de enquête Et ziln '185 vragenlijsten verstuurd, hierop ziin l0l ingevulde exemplaren teíugontvangen. Sommige antwoorden zijn van toepassing op verschillcnde rragen: daar uaar zij $erden ge\en. /ijn /e opgenomen. Vraag 1 Waarom vind ikde huidige Oude Dorpskern zo aantrekkelijk? Historische s1èer ///// / llll lllll //lll /llll ///// ///// /// 38x Architectuur Oude ge\els en p ráeí lllll lllll //lll /l/// ///// ///// ll/// 35x Kleinschaligheid ///// lllll lllll lllll 20x Menseli.jk schaal// Herkenbare dotpskem./l I l, dorpskardkïer /////// Beslotenheid //gemoedelijk gezelligheid ///// lllll lllll l/ 12xy etuouwdl, rusï lllll lll Herimering aan vroeger, nostalgic/ Charme, knus/, pracht ////, eigen identiteit Beschermd Dolpsgezicht Goede honderden.jaren oude structuur, bewezen dat er niets mis mee ls Gewoon een (mijn) heerlijk dorp/, iets landelijks/ Uniek in Nederland //, prachtige staat om trots op te zijn Geeft een eigen uniek karakter aan Voorburg// Wandelgebied ///// /l/l/ I tt)\ Ontmoetingsplaats ///// ll Terassen ///// // Oude kerk // Markt //// GÍ oen'r ooftleniíg ///// Onderscheid zich van grote winkelcenta VaÍiatie en Leuke winkels waar de eigenaar in de winkel staat ///// Prettige combinatie wonen winkels en horeca ///// Combinatie Park en winkelstraat zonder auto's maar met historie ///// Grote diversiteit van individuen toch gemeenschappelijke cultuu // Niet eenvormi gebouwd volgens 1 plan lk geniet van mijn Voorburg Er is geen hoogbouw Galerieër//, lantaams,/ Kunstobjecten Goede restaurants // Gemeentelijke diensten zijn er gevestigd Samenhang met V&R en Vliet / Ontbreken van Blokker-Etos eenheidsworsten //// Missen van iuist Blokkers maakt OC niet aantrekkelijk// Fluffer tegen opruklend nieuwerwets geweld Nieuwbouw Stadhuis en politiebureau zjjn schande voor OC Schapen om de Oude Kerk Wizzle stationswinkel Secretariaat smv aanwezig Monumentenroule van smv leuk om te lopen t

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

FOTO-ONDERZOEK VERTELT

FOTO-ONDERZOEK VERTELT FOTO-ONDERZOEK VERTELT Beleving van een wijk in beeld april 2006 Dit is ReVa: meewerken aan verbetering 2 Foto-onderzoek vertelt 3 Foto-onderzoek vertelt VOORWOORD - 5-1 INLEIDING - 6-2 DE ONDERZOEKSAANPAK

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij.

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij. Verantwoording Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij. Het programma is op interactieve wijze tot stand gekomen in samenspraak met de leden van de Haagse

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal nr. begrotingspost 1 1 Werk & inkomen Grootste post, kleinste bezuiniging. Wellicht kan De grootste uitgave is Werk & inkomen waar je het minste op kunt bezuiningen (260.000 op Extra bezuiningen? 4 4 daar

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie