April. Mei. Agenda. 25 e Jaargang Nummer 4 april Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013."

Transcriptie

1 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: Redactiecommissie: Ineke Mes Mariëtte Hoedjes Niek Wever Wat onze adverteerder u biedt, koopt u toch bij een ander niet? Holland International Reisbureau Opmeer; Mulder Obdam; Voetenwerk Henk en Petra Ham; Administratiekantoor Schipper; Henk Dekker; Runnersworld Alkmaar; Duijn Teamsport; Oosterbaan Sport-en wandelschoenen; Autobedrijf Merel Motors b.v.; Copy-Power; Bouwbedrijf Luken; Slagerij Daan Ruijter; Cateringbedrijf Party Garden. 12 Jaarvergadering ARO uur in de Konkel 13 Hera, pupillencomp. 21 ARO Voorjaarswedstrijd 26 Vierwindenloop Spierdijk Mei 25 ARO OPEN scholierenwedstrijd

2 Verenigings informatie Bestuur Voorzitter: René Steur tel Secretaris: Tine Groenland tel Penningmeester: Wilfred van der Lee tel Jeugd: Loopgroep: i.a. Jan van Duin tel Maaike Wever tel Trainerscoördinator Marcella Klaver tel Trainers Jeugd: Ineke Mes tel Marlies Koeman tel Chris Beemster tel Kim Frantsen tel Conditietraining: Kim Frantsen tel John Appelman tel Wandelen: Pierre Neefjes tel Loopgroep: Marcel Konings Sportmassage: Elly Groet tel Nelleke Groenveld tel Vertrouwenspersoon Truus Doekes Jeugdwedstrijdsecretariaat: Hedwig Geertse tel Ledenadministratie: Maaike Wever tel Wijzigingen zoals adres en aan of afmelding z.s.m. melden per Bij niet tijdig opzegging (voor 1-11) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. Contributie: Senioren: 110 Wedstrijdlicentie: pupillen: 6,90 Jeugd 85 junioren: 12,30 verenigingsbijdrage Wandelen 10 senioren: 19,70 Postadres: Girorekening: Website: Grutto TH Ursem t.n.v. ARO 88

3 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2013 Aan alle leden en ouders van jeugdleden, Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 12 april om uur in de bestuurskamer van de Konkel. Agenda: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken. 3. Vaststelling notulen 13 april Jaarverslag secretariaat Jaarverslagen commissies 2012: a. Accommodatiecommissie. b. Duurdouwercommissie. c. Jeugdcommissie. d. Trainerscommissie. e. Wandelgroep f. Infarocommissie. g. Evenementen: Jeugdcross; Polderloop; Leijencross. 6. Verslag van de kascommissie. 7. Vaststelling jaarrekening 2012.* 8. Vaststelling begroting Benoeming kascommissieleden. 10. Wijzigingen/benoeming commissieleden.** 11. Aftredend/herbenoeming bestuursleden. *** 12. Stand van zaken nieuwe Speerpunt 13. Viering jubileum ARO jaar 14. Rondvraag. 16. Sluiting. * Voor degenen die de volledige jaarrekening en toelichting op de begroting willen inzien ligt er een exemplaar klaar bij de penningmeester. Deze zullen ook op de jaarvergadering ter inzage liggen. ** Is toegetreden tot de Duurdouwerscommissie *** Wilfred van der Lee is aftredend, maar zal nog een jaar aanblijven i.v.m. de nieuwe accommodatie. Met vriendelijke groeten, Tine Groenland Secretariaat Aro 88

4

5 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2012 aanwezig: 19 personen (zie presentielijst) 1. Opening. René opent de vergadering om uur. Er zijn afberichten van Jessica, Monique van Veen, Anneke Koeckhoven, Marleen Verkade, Harry de Jong, Ineke Mes, John Appelman, Marjolein Groot, Monique van Troost, Pierre Neefjes. René doet enkele huishoudelijke mededelingen omtrent deze vergadering. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Ingekomen stukken: -Verslag Team Distance Runners van de bijeenkomst van 12 maart reactie later in de vergadering -Uitnodiging van Wilma Steltenpool voor het volgen van een AED cursus - kandidaten hebben zich opgegeven -Mail over schoolatletiek aan Marcel meegegeven -Rekening van gemeente Koggenland m.b.t huur velden en gymzaal aan Wilfred meegegeven -Prijslijst en catalogus TOP internationaal aan Marcel meegegeven -Ingekomen mail van John Appelman. John heeft een andere functie en kan moeilijk iedere maandag training geven. Verzocht wordt uit te zien naar een conditietrainer voor de maandagavond. Uitgaande stukken: -geen Mededelingen - Triatlon is dit jaar op 26 augustus. Deze wordt georganiseerd door de gemeente Koggenland en Sportservice. ARO 88 is weer benaderd om mee te helpen met de organisatie hiervan. ARO 88 wil graag voor 1 mei duidelijk weten welke taak zij moet vervullen. - Pilot jeugd op vrijdagavond bij Hollandia. Marcel wil een pilot starten voor de oudere jeugd op vrijdagavond op de atletiekbaan bij Hollandia. De betere jeugd moet je een uitdaging bieden om ze voor de vereniging te behouden. Hollandia Hoorn heeft hetzelfde probleem. Beide verenigingen willen nu een pilot starten door ze een extra training (specifiek voor de langere afstanden) aan te bieden op de vrijdagavond. Dit met adviezen en ervaringen van Team Distance Runners Castricum. De leden blijven lid van de eigen vereniging. 3. Vaststelling notulen 8 april De notulen hebben in de Infaro gestaan. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 4. Jaarverslag secretariaat Het wordt voorgelezen door Tine en zal in de Infaro komen te staan 5. Jaarverslagen commissies De verslagen van de Accommodatie-, Duurdouwers-, Jeugd-, Trainers-, Infarocommissie en de Wandelgroep worden voorgelezen door Jan van Duin, Marcel Konings, Mariëtte van Aken, Mariëtte Hoedjes en Wil Luken. De verslagen komen in de nieuwe Infaro. Een ieder wordt zo op de hoogte gesteld van elkaars activiteiten. Wil deed mondeling verslag van de wandelgroep. De groep bestaat uit ongeveer 15 personen. Iedere woensdagavond wordt er gewandeld. Elly Groet doet verslag van de Leyen Cross. De Leijencross had dit jaar een nieuwe opzet en was uitgedacht door Harry de Jong. De commissie bestaat uit Harry de Jong, Michel van der Wal en Elly Groet. De ARO leden konden met kennissen en familieleden inschrijven, vervolgens stelden de commissie groepen samen en werd er een wedstrijd gehouden in estafette vorm om het meer van Hensbroek. Het werd als een gezellig familie gebeuren ervaren. Wel was het een hectisch moment voor de commissie na de inschrijving. De evaluatie nemen ze mee naar volgend jaar.

6 Vervolg notulen algemene ledenvergadering 2012 Er volgt een korte pauze. 6. Verslag van de kascommissie. De kascommissie bestond uit Michel van de Wal en Monique van Troost. Zij hebben de boeken bij Wilfred aan huis gecontroleerd. De waarborgsom voor de opgeheven Postbus werd eruit gelicht. Wilfred zal dit onderzoeken. De boeken worden in orde bevonden. 7. Vaststelling jaarrekening De overzichten liggen op de tafels. Er wordt door Wilfred een toelichting gegeven. We hebben een redelijk groot saldo, dit in verband met de realisering van onze nieuwe accommodatie. De jaarrekening wordt vastgesteld. 8.Vaststelling begroting De begroting houdt rekening met meer kosten in 2012 / Meer kosten aan trainingsvergoedingen, minder leden, dus minder contributie inkomsten, meer kosten accommodatie, de verwachtte investering, de subsidie van de gemeente gaat naar beneden. De begroting voor 2012 wordt vastgesteld. Er wordt voorgesteld het lidmaatschap gefaseerd te verhogen. Het lidmaatschap voor de volwassen leden gaat met 5,00 omhoog. Het lidmaatschap voor de jeugdleden blijft gelijk. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. De licentie van de KNAU komt ter sprake en wordt door de penningmeester toegelicht. Er is alleen een licentie nodig voor officiële wedstrijden (cross jeugdleden en baanwedstrijden). Er is bij evenementen geen controle op licenties, wel op clubtenue Het is raadzaam voor de jeugdleden om de licentie te behouden, voor de volwassen leden is het een eigen keuze. 9. Benoeming kascommissieleden. Monique van Troost zal dit nog een jaar doen en Margareth Rood sluit zich erbij aan. Zij worden beiden benoemd. 10. Wijziging en benoeming commissieleden. Jan Veenstra is toegetreden tot de Duurdouwerscommissie. Marcel Koning treedt uit de jeugdcommissie. Hij geeft geen training meer aan de jeugd en door verhuizing trainen zijn dochters bij Hollandia. Hij is benoemd tot hoofdtrainer bij de Duurdouwers. 11. Aftreden en herbenoeming bestuursleden Wilfred van der Lee is aftredend, maar in verband met de aanleg van de nieuwe accommodatie wil hij nog een jaar aanblijven. De leden gaan hiermee akkoord. 12. Vaststellen wijzigingen Huishoudelijk Reglement Het bestuur heeft wijzigingen aangebracht in het huishoudelijk reglement m.b.t. opzegging van het lidmaatschap voor 1 november. Per die datum moet ARO 88 kosten afdragen aan de KNAU. Bij latere opzegging gaat de vereniging de gemaakte kosten in rekening brengen. Dit wordt door de leden akkoord bevonden. 13. Stand van zaken nieuwe accommodatie Op dinsdag 10 april is door de raad van gemeente Koggenland krediet beschikbaar gesteld voor de natuur atletiekbaan rond het B-veld van het Victoria O complex. Hier is het bestuur van ARO heel blij mee en hoopt in september gebruik te kunnen maken van de accommodatie. Een tekening van het te realiseren project is aanwezig. Verder kregen wij de tip van een raadslid dat het JOOP gebouw aan de Noorderbrug e.v.t gebruikt kan worden door ARO. Onze wens is een eigen honk te realiseren, waar koffie en thee gedronken kan worden en voor evenementen die ARO organiseert. De huurder van het JOOP-gebouw heeft opgezegd. René gaat komende maandag 16 april naar de vergadering voor informatie.

7 Vervolg notulen algemene ledenvergadering Uitreiking Tom Janse bokaal Over de uitreiking van de Tom Janse bokaal waren we het allen eens in het bestuur betreffende de persoon, echter niet unaniem. Degene die we op het oog hadden was namelijk een bestuurslid en wel Marcel Konings. Marcel is een enthousiaste vrijwilliger, die we eerder moeten afremmen, dan stimuleren. Hij heeft de jeugd getraind, zat in de jeugdcommissie, heeft ideeën aangedragen bij het probleem tekort aan trainers, start nu een pilot voor de jeugd bij Hollandia op de vrijdagavond. Kortom, Marcel doet veel voor ARO. René doet een mooi woordje en overhandigt de bokaal met de bijbehorende waardebon. Verder is er nog een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Erica. Marcel bedankt ARO en zegt het altijd met plezier gedaan te hebben. 15. Rondvraag Jan van Duin deelt mee dat er op 24 april een controle van onze accommodatie is door de KNAU. Dit betreft de gemeente en Jan zal er namens ARO bij aanwezig zijn. Hedwig Geertse informeert over het koffiezetapparaat van het Speerpunt. Jan en Truus hebben reeds de toezegging om een nieuw apparaat aan te schaffen. Truus Doekes komt terug op de uitnodiging voor de Rabo fiets sponsor tocht. Deze wordt nu op 9 juni gehouden en vraagt hoeveel deelnemers zich hebben aangemeld. Op dit moment hebben we er 6. Piet en Wil Luken, Cor Groet en Truus melden zich aan. Hedwig Geertse bedankt Marcel Konings voor zijn enthousiasme voor de jeugd. Hij heeft veel gedaan voor de jeugd en vele nieuwe ideeën en spelletjes geïntroduceerd. Zij overhandigt Marcel een fles wijn. 16. Sluiting Om uur sluit René de vergadering. Hij bedankt de leden voor hun komst en biedt ze nog een consumptie aan. Beste ARO 88 leden en vrijwilligers, Bij deze een kleine mededeling. Het bestuur van ARO 88 heeft besloten de Tom Janse Bokaal in 2012 voor de laatste maal te hebben uitgereikt. Het was destijds in de jaren 90 van de vorige eeuw een mooi initiatief van het bestuur. Wij zijn nog steeds trots op onze vrijwilligers, maar toch zien we af van voortzetting van deze ceremonie. De beker zal, met de inscripties van al die super vrijwilligers, een mooie plek krijgen in onze toekomstig clubhonk. Hopende dat jullie allen onze mening kunnen delen. Een sportieve groet, Het bestuur van ARO 88

8 Voorlichting over functionele kleding, hardloopschoenen, hartslagmeters en vele andere zaken. Voetanalyse d.m.v. voetspiegel en loopband met camera. Deskundig advies gebaseerd op jarenlange ervaring. Zeer complete collectie runningschoenen. Neem Uw oude schoenen mee, ze vertellen ons meer over U dan U denkt. Uitgebreide sportkleding collectie van alle grote merken, zoals NIKE, ODLO, NEW LINE, SAUCONY, ADIDAS en ASICS. Leverancier van (bedrukte) clubkleding voor verenigingen in de regio. Blijvende aanbieding voor leden van ARO 88 : 10% korting op schoenen, kleding en accessoires (m.u.v. aanbiedingen en acties). Runnersworld Alkmaar Schoutenstraat 3 (tussen Laat en Langestraat) 1811 HC Alkmaar Elke donderdagavond koopavond De running specialist voor runners, gerund door runners

9 Hallo ARO 88 leden en alle anderen, Het April nummer van de infaro ligt weer voor je in het vorige nummer schreef ik over het langer worden van de dagen en het begin van het voorjaar, nou de dagen zijn zeker langer geworden maar het gezegde Maart roert zijn staart gaat zeker op. Op het moment dat ik dit stukje schrijf (24 Maart) is de gevoelstemperatuur door de harde wind min 10 graden en worden er zelfs evenementen afgelast vanwege de koude en in het zuiden van het land ligt een aardige laag sneeuw dus Maart roert met recht zijn staart. Dan even wat anders de afgelopen week bezocht ik de algemene leden vergadering van de Omni in Obdam, en heb ik kunnen constateren dat de Omni een gezonde vereniging is en het goede nieuws is dat ze later dit jaar dan toch echt gaan beginnen met de bouw van de kleedkamers en daarna het opknappen van de oude kleedkamers zodat er uiteindelijk een prachtig en compleet complex ligt in Obdam, iets waar ze trots op mogen zijn. Maar om hier op terug te komen zoiets kan alleen gerealiseerd worden door de hulp van vele vrijwilligers, en als ik dan zie hoeveel leden van z n grote vereniging de algemene jaar vergadering bezoeken dan is dat ronduit triest. Zoals bij iedere vereniging is het vinden van vrijwilligers een steeds groter probleem aan het worden, iedereen heeft het tegenwoordig druk en heel veel andere dingen vinden plaats. Gelukkig kunnen we bij ARO nog steeds mensen vinden die iets willen organiseren of iets voor de vereniging willen betekenen en daar zijn we maar wat blij mee want alleen daardoor kunnen we blijven bestaan en het een en ander organiseren. Als bestuur zullen wij initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de vereniging zeker steunen en zorgen dat daar waar mogelijk is zij ook de steun van ons krijgen. Wij hopen ook dat als u eens wordt gevraagd voor wat dan ook u ook eens denkt ja laat ik dat doen vele handen maken vele dingen mogelijk. Dan houden wij op 12 April onze algemene jaarvergadering in de Konkel en alleen al door uw komst laat u uw waardering zien voor de vele uren vrijwilligerswerk verricht door bestuur en diverse commissies. Dus ik zou zeggen tot ziens in de Konkel op 12 April. Met Sportieve groet, Rene Steur Voorzitter.

10 *** Uitnodiging voor de Leijen Estafette *** Op zondagmorgen 7 april wordt de 2 e Leijen Estafette georganiseerd voor alle ARO 88 leden en introducés. Een wedstrijd in estafette vorm, waarbij iedereen de afstand kan lopen die bij hem / haar past. Na de succesvolle eerste editie hebben we de Leijen Estafette op enkele punten aangepast, en daarmee nog leuker gemaakt. Leijen Estafette loop Voor de jongste jeugd tot de oudste knar een rondje van 1250 meter in estafette vorm rond het recreatiepark "De Leijen". Een leuke estafette in teamverband met een afstand die voor iedereen haalbaar is en naar keuze tussen de 1,25 en 7,5 kilometer ligt. ARO leden en introducés We verwachten dat alle ARO 88 leden meedoen aan deze estafette loop op zondagochtend 7 april. We zouden het heel mooi vinden als je ook één of meerdere introducés meeneemt. Neem vrouw of man, zoon of dochter, zus of broer, vader of moeder, buurman of buurvrouw, oom of tante, vriend of vriendin, neef of nicht, etc. mee om te lopen of aan te moedigen. Hoe meer deelnemers hoe leuker de Leijen Estafette wordt. Zondag 7 april Vanaf 9.45 uur kan je inschrijven, om half 11 start de Leijen Estafette en om kwart over 11 gan we gezamenlijk terug naar het Oude Hof voor kofie, fris en koek. Om 12 uur is alles opgeruimd en kan de zondag fris en fruitig beginnen. Meer informatie Meer informatie over de aanvangstijd, verzamelpunt, kleedruimte en het parcours vind je op de website van ARO 88 (www.aro88.nl) onder het kopje Leijencross. Tot zondag 7 april. Sportieve groeten, Elly Groet en Harry de Jong Voor meer informatie zie de website 10 % korting op schoenen!!

11 Hoe lang? Kijk, mamma! Het zal een jaar of zeven geleden zijn geweest alweer. Ik liep voor het eerst de Stoomtramloop. Ergens halverwege, in de buurt van Midwoud, passeerde een vrouw op de fiets me, een klein meisje achterop. Kijk mamma, die oma doet ook mee! riep ze uit. Ik keek om me heen om de persoon te ontdekken over wie ze het had, maar noch voor, noch achter me waren lopers, alleen die eindeloze rij populieren langs de weg die ruisten en bogen in de stevige westenwind. Tsja. Een paar wedstrijden later riep een jochie van niet ouder dan drie, op de schouders van z n vader gezeten: Pappa, waarom loopt die oma ook mee..? Als dat soort herinneringen me weer door het hoofd gaan, vraag ik me wel eens af, hoe lang ik nog zal doorgaan met hardlopen. Helemaal geen relevante vraag op het ogenblik, want ik voel me fit en loop met veel plezier, tot nu toe zelfs zonder ooit één blessure (houwen zo, hoop ik). Snel ben ik nooit geweest, dus nu ook niet teleurgesteld om matige tijden. Bovendien, ik ben een echte laatbloeier: pas op m n 48 e zo ongeveer begonnen met zo nu en dan een eindje hardlopen, en op m n 52 e lid geworden van de Duurdouwers. Ja, om al die redenen bij elkaar ligt het naar mijn idee ook voor de hand om lang door te gaan met mijn loopbaan. 60+ en meer.. Over het algemeen breidt de deelname aan wedstrijden zich langzamerhand ook steeds meer uit naar de oudere leeftijdsgroepen: was de oudste categorie eerst altijd dames. 50+, nu vaak 55+ of zelfs 60+ (Heel makkelijk om in die laatste een prijs te winnen, dat wel). Bij de mannen is de categorie 60+ gemeengoed aan het worden, terwijl die er zo n jaar of acht geleden volgens mij nooit bij was. En bij de vrouwen zijn soms alle deelnemers in de oudste categorieën sneller geweest (want ook veel fanatieker?) dan een of meer van de categorieën met jongere vrouwen. Het is wel te hopen dat jonge mensen hardlopen niet als een oudemensensport gaan beschouwen, waarmee je als jongere niet geïdentificeerd wilt worden. Tot nu toe is er gelukkig niets, dat daarop wijst. Tulband Tornado Hét lichtende voorbeeld voor hardlopers en in het algemeen voor eenieder die aan iets nieuws wil beginnen en twijfelt of dat op haar/zijn leeftijd nog mogelijk is: Baba Fauja Singh. Ja, de beroemde Fauja Singh, ook wel Tulband Tornado genaamd. Nooit van gehoord? Tot voor kort ik evenmin. Maar zoals dat meestal gaat, de laatste maanden kwam ik meerdere berichtjes over hem tegen. Deze Sikh uit India, voorzien van de traditionele indrukwekkende tulband, had nooit van zijn leven hardgelopen, toen hij op zijn tachtigste of daarna, emigreerde naar familie in Londen. Na het overlijden van zijn vrouw en zoon, toen hij zelf 89 was, begon hij met hardlopen. Dat ging hem goed af; naar eigen zeggen heeft hij zijn stalen conditie te danken aan een levenslang sober, vegetarisch en rook- en alcoholvrij dieet: rijst, curry s en thee. Al gauw durfde hij een marathon aan. Hij heeft in totaal negen marathons gelopen tussen zijn 89 e en zijn 101 e jaar, waaronder twee maal die van Toronto. In 2003 vestigde hij daar een record in de 90+- categorie: 5 uur 40 minuten. Probleem bij de prijsuitreiking was dat hij geen geboortebewijs kon overleggen met zijn officiële geboortedatum. Wel zijn paspoort, met daarin de geboortedatum 1 april 1911.

12 Ook u kunt uw Advertentie plaatsen in onze INFARO!! 88.nl

13 Tweemaal Toronto In 2011 liep hij, inmiddels als 101-jarige, de Toronto Waterfront Marathon in 8 uur, 2 minuten en 16 seconden. Singh eindigde daarmee op de 3850ste plaats. Na 6 uur rennen kreeg hij het zwaar, maar rende door en slaagde erin om de finish te behalen. Korte tijd daarna vond hij het welletjes: na een loop van 10 kilometer, onderdeel van de marathon van Hongkong liet hij de pers weten, dat dit toch echt zijn laatste wedstrijd was geweest. Maar hij mag hij zich gerust nog steeds de oudste marathonloper ter wereld blijven noemen, zelfs als de datum in zijn paspoort niet helemaal klopt.. Wie doet het hem na? Helemaal stoppen met lopen, wil Singh nog niet. Voorlopig blijft hij zijn dagelijkse 16 kilometer lopen om andere mensen te inspireren en zelf fit te blijven. Dat hij nog steeds in leven is en zich zelfs toch weer aan een wedstrijd waagt, blijkt uit het meest recente bericht over hem dat ik googelend kon vinden: juist vandaag, op 24 maart, neemt hij deel aan de openingsceremonie van de Australian Sikh Games en aan een sponsorloop voor langdurig zieke kinderen. Hulde, Baba Singh! En ik ben benieuwd, wie van de ARO ers ooit een prijs zal bemachtigen in de categorie 90+ Truus Doekes ARO 88 / Hollandia training Donderdag 21 maart was ARO gastheer voor onze buurvereniging Hollandia uit Hoorn. Nadat wij enkele jaren in voor en najaar zeer gastvrij op de baan bij Hollandia zijn ontvangen was het nu het moment om als gastheer voor Hollandia op te treden. Onze prachtige nieuwe baan en de eerste lentedag leek de duurdouwerscommissie een mooie gelegenheid om iets terug te doen. Van de lente merkten we niets. Het was koud, de winter liet zich deze avond nog niet opzij zetten door de lente. Echter de opkomst van maar liefst 40 atleten, gelijk verdeeld over ARO en Hollandia, en onze enthousiaste en gedreven trainster Moniek zorgde voor een warme sfeer en saamhorigheid. Onze trainster had een leuke en snelle warming up en loopscholing voor ons voorbereid. De kou was weliswaar niet uit de lucht maar wel snel uit ons lijf. Knap van Moniek om van 40 atleten de aandacht vast te houden, en leuk voor ons om eens te trainen met een zodanig grote groep. Hierna het loopprogramma. Deze avond stonden de 1500 meters op het programma. Voor de snelle ervaren groep 4 maal, de middengroep 3 en de recreanten 2 maal. Onze voorzitter René Steur liet zich van zijn beste kant zien en liep heel dapper met de snelle Hollandia jongens mee. Sport verbroedert want ook andere ARO en Hollandia atleten liepen gezellig met elkaar het programma. Na dat iedereen zijn 1500 s had volbracht volgde er nog een gezamenlijke cooling down onder leiding van Moniek. En toen, toen was er koffie. Met gebak. De DD commissie zorgde na afloop van deze geslaagde training voor een koffietafel met appeltaart in de Konkel. Elly Groet was voor in de avond overvallen door de grote opkomst en spoedde zich snel naar de konkel om extra koffie en taart te regelen. En het kwam goed, na afloop schoof de hele groep zonder uitzondering aan. Er werd gezellig nagepraat en we genoten van de versnapering. Terug kijkend was het een goed initiatief van de DD commissie, een heel leuke training, top verzorgd door Moniek, en als afsluiting een warme ontvangst in de konkel. Dank daar voor. In het najaar nog een keer? Sportieve groet en tot de volgende training of wedstrijd, Kees Bleeker

14

15 Lenteloop Hera 10 maart 2013 in Heerhugowaard Bij een lenteloop denk je aan mooi weer, lammetjes in de wei en een voorzichtig zonnetje op je toet maar op zondag 10 maart was het nog lang geen lente. Ik heb ook op 6 januari 2013 de Mijl van De Weere gelopen en toen was het echt lente. Bijna 15 graden, windstil en lekker zonnetje en met een t-shirt zonder mouwen was het heerlijk om het rondje De Weere/Abbekerk te lopen. Maar nu in Heerhugowaard, 2 maanden later, was het bitterkoud met een strakke, schrale oostenwind. De thermo s, mutsen en wanten waren echt wel nodig. We kennen allemaal de laatste minuten voor de start waarbij iedereen bij de startstreep staat te trappelen en elkaar succes toewenst, maar nu moest Nic Houter, de enthousiaste speaker iedereen bij het schuilhuisje wegroepen en naar de start toe manen. Maar toen het startschot was gegeven ging het lange lint met lopers vanaf de atletiekbaan naar de Middenweg om over te steken naar de Molenweg en via de Plemdijk naar de Berkmeerdijk, naar beneden over de Groenedijk richting de Kerkweg. De eerste 5 kilometer waren erg zwaar met de straffe wind tegen. Mijn benen werden stijf van de kou, mijn adem stokte door de wind en ik vroeg mijzelf af waarom ik dit voor mijn hobby doe. Gelukkig heb ik het rondje al vaker gedaan en wist ik dat ik bij de Kerkweg voor de wind richting de Veenhuizerweg zou hebben. Dat motiveerde enorm zodat ik op de Veenhuizerweg alles uit de kast haalde om nog met een redelijke tijd terug te komen op de Herabaan. Dravend over de Molenweg wist ik weer dat ik dit toch echt een leuke hobby vind! Toen ik de Herabaan op rende hoorde ik Nic Houter Elly toejuichen die op dat moment ging finishen. Even later had ik toch voldaan ook de finish weer bereikt en wist ik dat er nog vele loopjes zullen volgen. Bij de lenteloop is het bekend dat er altijd veel prijzen zijn, als je niet bij de prijsuitreiking bent, gaat de prijs door naar de volgende, dus we hebben wel jaren gehad dat alle Aro-ers met een prijs naar huis gingen of de worst en kaas was al aan tafel verdeeld. Nu had Elly de 1 e prijs, Truus de 2 e prijs en ik de 3 e prijs, dus echt alledrie zelf verdiend! Het was wel jammer dat Cor geen prijs had, maar hij zat in een sterke categorie met maar liefst twaalf 60-plussers. De uitslagen waren: Cor Groet Elly Groet-Beers Truus Doekes Margareth Rood-Overman Groeten Margareth

16 April 4 Elly Groet-Beers 16 Ard Ursem 25 Rosanne Koning 28 Nick Schoemaker 30 Jim ter Heurne 30 Ellie Wever Van harte gefeliciteerd!! Mei 4 Jan van Duin 6 Marjolein Groot-Koenis 6 Marcel Konings 7 Nelleke Groenveld 13 Anja Munster 16 Harry de Jong 18 Hedwig Geerste 19 Saskia van Baar 20 Jeremy Weyman 23 Simone Neefjes

17 Trainingstijden Jeugd Maandag: uur: pupillen (de STAP) Ineke Mes Vanaf 18 maart weer buiten uur Maandag: uur: Junioren Kim Frantsen Dinsdag: uur: pupillen en Junioren loopgroep Marlies Koeman Vrijdag: uur: junioren en A pupillen (de STAP) Chris Beemster Vanaf 22 maart weer buiten Vrijdag: uur: looptraining bij Hollandia Marcel Konings Wanneer je niet kunt komen trainen meld dit dan bij je trainer/ster. Het telefoonnummer vind je voorin de Infaro!! Indoor conditiegroep FIT&FUN Maandag: uur: Senioren gemengd Kim Frantsen /John Appelman Outdoor conditiegroep Woensdag: uur Wandelen: Pierre Neefjes starten vanaf het Kerkplein Loopgroep De Duurdouwers Dinsdag en Marcel Konings / Donderdag: uur en hulptrainers/sters Vakanties: Mei vakantie: Hemelvaartweekend: Pinksteren: Zomervakantie: 27 april tot 5 mei 9 tot 12 mei 19 en 20 mei 6 juli tot 18 augustus van de ledenadministratie Geen aan/afmeldingen Wijzigingen zoals adres en aan of afmelding z.s.m. melden per Bij niet tijdig opzegging (voor 1-11) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar.

18

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus!

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Nieuwsbrief najaar 2013 Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Exclusief voor Loopgroep Zeeland leden kunnen wij op zaterdag 14 september met de bus van Zoutelande naar Neeltje Jans. Dat betekent dat je

Nadere informatie

Juli. Augustus. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 6 extra editie juni 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 1 september 2013

Juli. Augustus. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 6 extra editie juni 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 1 september 2013 25 e Jaargang Nummer 6 extra editie juni 2013 Agenda Juli 4 laatste training DD, afsluiting in Schoorl Augustus Sluitingsdatum inleveren kopij: 1 september 2013 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

November. December. Januari. Agenda. infaro@aro88.nl. 27 e Jaargang Nummer 9 november 2015

November. December. Januari. Agenda. infaro@aro88.nl. 27 e Jaargang Nummer 9 november 2015 Agenda 27 e Jaargang Nummer 9 november 2015 November 15 SAV cross Grootebroek 28 1e wedstrijd KNAU crosscompetitie avnova December 6 Duincross Den Helder 12 Indoorwedstrijd avhylas in Alkmaar Sluitingsdatum

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

December. Januari. Februari. Agenda. infaro@aro88.nl. Nummer 10 december 2015. 27e Jaargang. Sluitingsdatum inleveren kopij: 3 januari 2016

December. Januari. Februari. Agenda. infaro@aro88.nl. Nummer 10 december 2015. 27e Jaargang. Sluitingsdatum inleveren kopij: 3 januari 2016 Agenda 27e Jaargang Nummer 10 december 2015 December 26 Kerstcross Opmeer 31 Oudejaarsdijkenloop Aartswoud Januari 3 Sluitingsdatum inleveren kopij: 3 januari 2016 Redactieadres: infaro@aro88.nl 9 Mijl

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

December. Januari. Februari. Agenda. 28 e Jaargang Nummer 10 december Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 januari 2017

December. Januari. Februari. Agenda. 28 e Jaargang Nummer 10 december Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 januari 2017 Agenda 28 e Jaargang Nummer 10 december 2016 December 26 Kerstcross Opmeer Januari 14 Atletiekunie 2e crosswedstrijd AVC Castricum jeugd 28 Unive jeugd indoorwedstrijd AVW Wieringerwerf Sluitingsdatum

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

OBS VUURVOGEL WANDELT VOOR WATER

OBS VUURVOGEL WANDELT VOOR WATER 22 april 2016 Agenda 23/04 t/m 08/05 Meivakantie 11/05 Hoofdluiscontrole 12/05 Ophalen oud papier de opbrengst is voor de scholen 16/05 2 e Pinksterdag alle kinderen zijn vrij 18/05 Leescafé voor de groepen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Op uw plaatsen, klaar?...bijna

Op uw plaatsen, klaar?...bijna Op uw plaatsen, klaar?...bijna AC TION wil sterk aan de start komen Wilt u het startschot geven? ATLETIEKVERENIGING AC-TION'48 - ENSCHEDE sponsorinformatie Maak kennis met de breedte van onze topatletiekvereniging

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Informatieblad W.V. De Jonge Renner Wielrennen Jeugd

Informatieblad W.V. De Jonge Renner Wielrennen Jeugd Informatieblad W.V. De Jonge Renner Wielrennen Jeugd Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Contact 3. Ik vind wielrennen heel leuk hoe nu verder? 4. Trainingen 5. Huisregels 6. Jeugdcategorieën 7. Materiaal 8.

Nadere informatie

Faux Pas Test (Volwassenen versie)

Faux Pas Test (Volwassenen versie) Faux Pas Test (Volwassenen versie) V. Stone & S. Baron-Cohen Vertaald door: A.A. Spek & I.A. van Berckelaer-Onnes Versie diagnosticus 1. Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation om te tanken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Oktober. November. December. Agenda. infaro@aro88.nl. 27 e Jaargang Nummer 8 oktober 2015. Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 november 2015

Oktober. November. December. Agenda. infaro@aro88.nl. 27 e Jaargang Nummer 8 oktober 2015. Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 november 2015 Agenda 27 e Jaargang Nummer 8 oktober 2015 Oktober 25 Hoornse Parkcross November 1 Boerenkoolloop avnova Warmenhuizen 4 club koopavond bij Blank Sport Avenhorn Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 november

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

April. Mei. Juni. Juli. Agenda. infaro@aro88.nl. 28 e Jaargang Nummer 4 april 2016. Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 mei 2016.

April. Mei. Juni. Juli. Agenda. infaro@aro88.nl. 28 e Jaargang Nummer 4 april 2016. Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 mei 2016. Agenda 28 e Jaargang Nummer 4 april 2016 April 16 1e comp-wedstrijd pupillen Av Noordkop Den Helder 24 (!) Leyencross voor alle ARO leden en hun familie Mei Sluitingsdatum inleveren kopij: 8 mei 2016 Redactieadres:

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Jaargang 14 nr 6, 31 december 2012 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl

Jaargang 14 nr 6, 31 december 2012 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl Jaargang 14 nr 6, 31 december 2012 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl De redactie wenst u een gezellige jaarwisseling Starterscursus succesvol afgerond!

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

-Lopend vuurtje- NIEUWSBRIEF 17 JEUGD Oktober 2015

-Lopend vuurtje- NIEUWSBRIEF 17 JEUGD Oktober 2015 -Lopend vuurtje- NIEUWSBRIEF 17 JEUGD Oktober 2015 Oktober, een drukke maand, met prachtig weer werd er op 3 oktober gestreden door jong en oud om clubkampioen te worden. Samenvattend was het een topdag,

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

OP KOERS NAAR 25 OKTOBER 2015

OP KOERS NAAR 25 OKTOBER 2015 4 E EDITIE! Wedstrijd- & Recreantenloop Bedrijvenloop G-loop Sponsor Kidsrun Kidsrun OP KOERS NAAR DELFZIJL www.smitsport.nl 2 3 Blijf op de hoogte Kijk regelmatig op onze website www.zeemijlenloopdelfzijl.nl

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

September. Oktober. November. Agenda. infaro@aro88.nl. 27 e Jaargang Nummer 9 september 2015

September. Oktober. November. Agenda. infaro@aro88.nl. 27 e Jaargang Nummer 9 september 2015 Agenda 27 e Jaargang Nummer 9 september 2015 September 27 31ste AMAK-LOOP Akersloot 27 Texel Halve Marathon Oktober Sluitingsdatum inleveren kopij: 11 oktober 2015 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De organisatie van de deelname van school aan de avondvierdaagse. De organisatie van de carnavalsviering op school.

De organisatie van de deelname van school aan de avondvierdaagse. De organisatie van de carnavalsviering op school. Ouderraad KBS De Brakken. Wie zijn we en wat doen we. De oudervereniging bestaat uit alle ouders van leerlingen van basisschool De Brakken. U als ouder bent dus ook lid van deze vereniging! De vereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 Van de voorzitter Het is gebruikelijk om op deze plaats aandacht te hebben voor het volgende, maar de afgelopen periode hebben meerdere leden van onze club één van hun naasten veloren.

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool

Alle ouders zijn van harte welkom op: 3 juli om uur op de Prins Mauritsschool 16 juni 2014 nr. 19 Belangrijke data school Juni - juli 2014 Di. 24 juni Rapportavond Ma. 30 juni Memo mee Di. 8 juli Afscheidsavond groep 8 Vr. 11 juli Laatste schooldag Zomervakantie! Ouders bedankt!

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Januari. Februari. Agenda. 28 e Jaargang Nummer 1 januari Sluitingsdatum inleveren kopij: 7 februari 2016 Redactieadres:

Januari. Februari. Agenda. 28 e Jaargang Nummer 1 januari Sluitingsdatum inleveren kopij: 7 februari 2016 Redactieadres: Agenda 28 e Jaargang Nummer 1 januari 2016 Januari 17 Bosloop Schoorl AV Nova 24 Bosloop Schoorl Februari Sluitingsdatum inleveren kopij: 7 februari 2016 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Top In deze nieuwsbrief. -Agenda Top Even voorstellen Karel en Margreet -Snertloop 25 November -Wijnproeverij 8 December

Nieuwsbrief Top In deze nieuwsbrief. -Agenda Top Even voorstellen Karel en Margreet -Snertloop 25 November -Wijnproeverij 8 December Nieuwsbrief Top-2000 November 2017 In deze nieuwsbrief -Agenda Top-2000. -Even voorstellen Karel en Margreet -Snertloop 25 November -Wijnproeverij 8 December Agenda Top-2000 Seizoen 2017-2018 12 November

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder Vacant nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen. t Bruggetje Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.nl Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2013-2014 nr. 4 3 oktober 2013 Nieuws uit de groepen

Nadere informatie

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland

Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland Clubreglement de Pedaalridders Lansingerland 1. Algemeen 2. Kleding 3. Fietshuur a. Racefietsen b. Veldfietsen (m.i.v. seizoen 2014 / 2015 niet meer van toepassing) c. Baanfietsen d. Tijdrijfietsen 4.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie