April. Mei. Agenda. 25 e Jaargang Nummer 4 april Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013."

Transcriptie

1 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: Redactiecommissie: Ineke Mes Mariëtte Hoedjes Niek Wever Wat onze adverteerder u biedt, koopt u toch bij een ander niet? Holland International Reisbureau Opmeer; Mulder Obdam; Voetenwerk Henk en Petra Ham; Administratiekantoor Schipper; Henk Dekker; Runnersworld Alkmaar; Duijn Teamsport; Oosterbaan Sport-en wandelschoenen; Autobedrijf Merel Motors b.v.; Copy-Power; Bouwbedrijf Luken; Slagerij Daan Ruijter; Cateringbedrijf Party Garden. 12 Jaarvergadering ARO uur in de Konkel 13 Hera, pupillencomp. 21 ARO Voorjaarswedstrijd 26 Vierwindenloop Spierdijk Mei 25 ARO OPEN scholierenwedstrijd

2 Verenigings informatie Bestuur Voorzitter: René Steur tel Secretaris: Tine Groenland tel Penningmeester: Wilfred van der Lee tel Jeugd: Loopgroep: i.a. Jan van Duin tel Maaike Wever tel Trainerscoördinator Marcella Klaver tel Trainers Jeugd: Ineke Mes tel Marlies Koeman tel Chris Beemster tel Kim Frantsen tel Conditietraining: Kim Frantsen tel John Appelman tel Wandelen: Pierre Neefjes tel Loopgroep: Marcel Konings Sportmassage: Elly Groet tel Nelleke Groenveld tel Vertrouwenspersoon Truus Doekes Jeugdwedstrijdsecretariaat: Hedwig Geertse tel Ledenadministratie: Maaike Wever tel Wijzigingen zoals adres en aan of afmelding z.s.m. melden per Bij niet tijdig opzegging (voor 1-11) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. Contributie: Senioren: 110 Wedstrijdlicentie: pupillen: 6,90 Jeugd 85 junioren: 12,30 verenigingsbijdrage Wandelen 10 senioren: 19,70 Postadres: Girorekening: Website: Grutto TH Ursem t.n.v. ARO 88

3 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2013 Aan alle leden en ouders van jeugdleden, Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op vrijdag 12 april om uur in de bestuurskamer van de Konkel. Agenda: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken. 3. Vaststelling notulen 13 april Jaarverslag secretariaat Jaarverslagen commissies 2012: a. Accommodatiecommissie. b. Duurdouwercommissie. c. Jeugdcommissie. d. Trainerscommissie. e. Wandelgroep f. Infarocommissie. g. Evenementen: Jeugdcross; Polderloop; Leijencross. 6. Verslag van de kascommissie. 7. Vaststelling jaarrekening 2012.* 8. Vaststelling begroting Benoeming kascommissieleden. 10. Wijzigingen/benoeming commissieleden.** 11. Aftredend/herbenoeming bestuursleden. *** 12. Stand van zaken nieuwe Speerpunt 13. Viering jubileum ARO jaar 14. Rondvraag. 16. Sluiting. * Voor degenen die de volledige jaarrekening en toelichting op de begroting willen inzien ligt er een exemplaar klaar bij de penningmeester. Deze zullen ook op de jaarvergadering ter inzage liggen. ** Is toegetreden tot de Duurdouwerscommissie *** Wilfred van der Lee is aftredend, maar zal nog een jaar aanblijven i.v.m. de nieuwe accommodatie. Met vriendelijke groeten, Tine Groenland Secretariaat Aro 88

4

5 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2012 aanwezig: 19 personen (zie presentielijst) 1. Opening. René opent de vergadering om uur. Er zijn afberichten van Jessica, Monique van Veen, Anneke Koeckhoven, Marleen Verkade, Harry de Jong, Ineke Mes, John Appelman, Marjolein Groot, Monique van Troost, Pierre Neefjes. René doet enkele huishoudelijke mededelingen omtrent deze vergadering. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Ingekomen stukken: -Verslag Team Distance Runners van de bijeenkomst van 12 maart reactie later in de vergadering -Uitnodiging van Wilma Steltenpool voor het volgen van een AED cursus - kandidaten hebben zich opgegeven -Mail over schoolatletiek aan Marcel meegegeven -Rekening van gemeente Koggenland m.b.t huur velden en gymzaal aan Wilfred meegegeven -Prijslijst en catalogus TOP internationaal aan Marcel meegegeven -Ingekomen mail van John Appelman. John heeft een andere functie en kan moeilijk iedere maandag training geven. Verzocht wordt uit te zien naar een conditietrainer voor de maandagavond. Uitgaande stukken: -geen Mededelingen - Triatlon is dit jaar op 26 augustus. Deze wordt georganiseerd door de gemeente Koggenland en Sportservice. ARO 88 is weer benaderd om mee te helpen met de organisatie hiervan. ARO 88 wil graag voor 1 mei duidelijk weten welke taak zij moet vervullen. - Pilot jeugd op vrijdagavond bij Hollandia. Marcel wil een pilot starten voor de oudere jeugd op vrijdagavond op de atletiekbaan bij Hollandia. De betere jeugd moet je een uitdaging bieden om ze voor de vereniging te behouden. Hollandia Hoorn heeft hetzelfde probleem. Beide verenigingen willen nu een pilot starten door ze een extra training (specifiek voor de langere afstanden) aan te bieden op de vrijdagavond. Dit met adviezen en ervaringen van Team Distance Runners Castricum. De leden blijven lid van de eigen vereniging. 3. Vaststelling notulen 8 april De notulen hebben in de Infaro gestaan. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 4. Jaarverslag secretariaat Het wordt voorgelezen door Tine en zal in de Infaro komen te staan 5. Jaarverslagen commissies De verslagen van de Accommodatie-, Duurdouwers-, Jeugd-, Trainers-, Infarocommissie en de Wandelgroep worden voorgelezen door Jan van Duin, Marcel Konings, Mariëtte van Aken, Mariëtte Hoedjes en Wil Luken. De verslagen komen in de nieuwe Infaro. Een ieder wordt zo op de hoogte gesteld van elkaars activiteiten. Wil deed mondeling verslag van de wandelgroep. De groep bestaat uit ongeveer 15 personen. Iedere woensdagavond wordt er gewandeld. Elly Groet doet verslag van de Leyen Cross. De Leijencross had dit jaar een nieuwe opzet en was uitgedacht door Harry de Jong. De commissie bestaat uit Harry de Jong, Michel van der Wal en Elly Groet. De ARO leden konden met kennissen en familieleden inschrijven, vervolgens stelden de commissie groepen samen en werd er een wedstrijd gehouden in estafette vorm om het meer van Hensbroek. Het werd als een gezellig familie gebeuren ervaren. Wel was het een hectisch moment voor de commissie na de inschrijving. De evaluatie nemen ze mee naar volgend jaar.

6 Vervolg notulen algemene ledenvergadering 2012 Er volgt een korte pauze. 6. Verslag van de kascommissie. De kascommissie bestond uit Michel van de Wal en Monique van Troost. Zij hebben de boeken bij Wilfred aan huis gecontroleerd. De waarborgsom voor de opgeheven Postbus werd eruit gelicht. Wilfred zal dit onderzoeken. De boeken worden in orde bevonden. 7. Vaststelling jaarrekening De overzichten liggen op de tafels. Er wordt door Wilfred een toelichting gegeven. We hebben een redelijk groot saldo, dit in verband met de realisering van onze nieuwe accommodatie. De jaarrekening wordt vastgesteld. 8.Vaststelling begroting De begroting houdt rekening met meer kosten in 2012 / Meer kosten aan trainingsvergoedingen, minder leden, dus minder contributie inkomsten, meer kosten accommodatie, de verwachtte investering, de subsidie van de gemeente gaat naar beneden. De begroting voor 2012 wordt vastgesteld. Er wordt voorgesteld het lidmaatschap gefaseerd te verhogen. Het lidmaatschap voor de volwassen leden gaat met 5,00 omhoog. Het lidmaatschap voor de jeugdleden blijft gelijk. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. De licentie van de KNAU komt ter sprake en wordt door de penningmeester toegelicht. Er is alleen een licentie nodig voor officiële wedstrijden (cross jeugdleden en baanwedstrijden). Er is bij evenementen geen controle op licenties, wel op clubtenue Het is raadzaam voor de jeugdleden om de licentie te behouden, voor de volwassen leden is het een eigen keuze. 9. Benoeming kascommissieleden. Monique van Troost zal dit nog een jaar doen en Margareth Rood sluit zich erbij aan. Zij worden beiden benoemd. 10. Wijziging en benoeming commissieleden. Jan Veenstra is toegetreden tot de Duurdouwerscommissie. Marcel Koning treedt uit de jeugdcommissie. Hij geeft geen training meer aan de jeugd en door verhuizing trainen zijn dochters bij Hollandia. Hij is benoemd tot hoofdtrainer bij de Duurdouwers. 11. Aftreden en herbenoeming bestuursleden Wilfred van der Lee is aftredend, maar in verband met de aanleg van de nieuwe accommodatie wil hij nog een jaar aanblijven. De leden gaan hiermee akkoord. 12. Vaststellen wijzigingen Huishoudelijk Reglement Het bestuur heeft wijzigingen aangebracht in het huishoudelijk reglement m.b.t. opzegging van het lidmaatschap voor 1 november. Per die datum moet ARO 88 kosten afdragen aan de KNAU. Bij latere opzegging gaat de vereniging de gemaakte kosten in rekening brengen. Dit wordt door de leden akkoord bevonden. 13. Stand van zaken nieuwe accommodatie Op dinsdag 10 april is door de raad van gemeente Koggenland krediet beschikbaar gesteld voor de natuur atletiekbaan rond het B-veld van het Victoria O complex. Hier is het bestuur van ARO heel blij mee en hoopt in september gebruik te kunnen maken van de accommodatie. Een tekening van het te realiseren project is aanwezig. Verder kregen wij de tip van een raadslid dat het JOOP gebouw aan de Noorderbrug e.v.t gebruikt kan worden door ARO. Onze wens is een eigen honk te realiseren, waar koffie en thee gedronken kan worden en voor evenementen die ARO organiseert. De huurder van het JOOP-gebouw heeft opgezegd. René gaat komende maandag 16 april naar de vergadering voor informatie.

7 Vervolg notulen algemene ledenvergadering Uitreiking Tom Janse bokaal Over de uitreiking van de Tom Janse bokaal waren we het allen eens in het bestuur betreffende de persoon, echter niet unaniem. Degene die we op het oog hadden was namelijk een bestuurslid en wel Marcel Konings. Marcel is een enthousiaste vrijwilliger, die we eerder moeten afremmen, dan stimuleren. Hij heeft de jeugd getraind, zat in de jeugdcommissie, heeft ideeën aangedragen bij het probleem tekort aan trainers, start nu een pilot voor de jeugd bij Hollandia op de vrijdagavond. Kortom, Marcel doet veel voor ARO. René doet een mooi woordje en overhandigt de bokaal met de bijbehorende waardebon. Verder is er nog een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Erica. Marcel bedankt ARO en zegt het altijd met plezier gedaan te hebben. 15. Rondvraag Jan van Duin deelt mee dat er op 24 april een controle van onze accommodatie is door de KNAU. Dit betreft de gemeente en Jan zal er namens ARO bij aanwezig zijn. Hedwig Geertse informeert over het koffiezetapparaat van het Speerpunt. Jan en Truus hebben reeds de toezegging om een nieuw apparaat aan te schaffen. Truus Doekes komt terug op de uitnodiging voor de Rabo fiets sponsor tocht. Deze wordt nu op 9 juni gehouden en vraagt hoeveel deelnemers zich hebben aangemeld. Op dit moment hebben we er 6. Piet en Wil Luken, Cor Groet en Truus melden zich aan. Hedwig Geertse bedankt Marcel Konings voor zijn enthousiasme voor de jeugd. Hij heeft veel gedaan voor de jeugd en vele nieuwe ideeën en spelletjes geïntroduceerd. Zij overhandigt Marcel een fles wijn. 16. Sluiting Om uur sluit René de vergadering. Hij bedankt de leden voor hun komst en biedt ze nog een consumptie aan. Beste ARO 88 leden en vrijwilligers, Bij deze een kleine mededeling. Het bestuur van ARO 88 heeft besloten de Tom Janse Bokaal in 2012 voor de laatste maal te hebben uitgereikt. Het was destijds in de jaren 90 van de vorige eeuw een mooi initiatief van het bestuur. Wij zijn nog steeds trots op onze vrijwilligers, maar toch zien we af van voortzetting van deze ceremonie. De beker zal, met de inscripties van al die super vrijwilligers, een mooie plek krijgen in onze toekomstig clubhonk. Hopende dat jullie allen onze mening kunnen delen. Een sportieve groet, Het bestuur van ARO 88

8 Voorlichting over functionele kleding, hardloopschoenen, hartslagmeters en vele andere zaken. Voetanalyse d.m.v. voetspiegel en loopband met camera. Deskundig advies gebaseerd op jarenlange ervaring. Zeer complete collectie runningschoenen. Neem Uw oude schoenen mee, ze vertellen ons meer over U dan U denkt. Uitgebreide sportkleding collectie van alle grote merken, zoals NIKE, ODLO, NEW LINE, SAUCONY, ADIDAS en ASICS. Leverancier van (bedrukte) clubkleding voor verenigingen in de regio. Blijvende aanbieding voor leden van ARO 88 : 10% korting op schoenen, kleding en accessoires (m.u.v. aanbiedingen en acties). Runnersworld Alkmaar Schoutenstraat 3 (tussen Laat en Langestraat) 1811 HC Alkmaar Elke donderdagavond koopavond De running specialist voor runners, gerund door runners

9 Hallo ARO 88 leden en alle anderen, Het April nummer van de infaro ligt weer voor je in het vorige nummer schreef ik over het langer worden van de dagen en het begin van het voorjaar, nou de dagen zijn zeker langer geworden maar het gezegde Maart roert zijn staart gaat zeker op. Op het moment dat ik dit stukje schrijf (24 Maart) is de gevoelstemperatuur door de harde wind min 10 graden en worden er zelfs evenementen afgelast vanwege de koude en in het zuiden van het land ligt een aardige laag sneeuw dus Maart roert met recht zijn staart. Dan even wat anders de afgelopen week bezocht ik de algemene leden vergadering van de Omni in Obdam, en heb ik kunnen constateren dat de Omni een gezonde vereniging is en het goede nieuws is dat ze later dit jaar dan toch echt gaan beginnen met de bouw van de kleedkamers en daarna het opknappen van de oude kleedkamers zodat er uiteindelijk een prachtig en compleet complex ligt in Obdam, iets waar ze trots op mogen zijn. Maar om hier op terug te komen zoiets kan alleen gerealiseerd worden door de hulp van vele vrijwilligers, en als ik dan zie hoeveel leden van z n grote vereniging de algemene jaar vergadering bezoeken dan is dat ronduit triest. Zoals bij iedere vereniging is het vinden van vrijwilligers een steeds groter probleem aan het worden, iedereen heeft het tegenwoordig druk en heel veel andere dingen vinden plaats. Gelukkig kunnen we bij ARO nog steeds mensen vinden die iets willen organiseren of iets voor de vereniging willen betekenen en daar zijn we maar wat blij mee want alleen daardoor kunnen we blijven bestaan en het een en ander organiseren. Als bestuur zullen wij initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de vereniging zeker steunen en zorgen dat daar waar mogelijk is zij ook de steun van ons krijgen. Wij hopen ook dat als u eens wordt gevraagd voor wat dan ook u ook eens denkt ja laat ik dat doen vele handen maken vele dingen mogelijk. Dan houden wij op 12 April onze algemene jaarvergadering in de Konkel en alleen al door uw komst laat u uw waardering zien voor de vele uren vrijwilligerswerk verricht door bestuur en diverse commissies. Dus ik zou zeggen tot ziens in de Konkel op 12 April. Met Sportieve groet, Rene Steur Voorzitter.

10 *** Uitnodiging voor de Leijen Estafette *** Op zondagmorgen 7 april wordt de 2 e Leijen Estafette georganiseerd voor alle ARO 88 leden en introducés. Een wedstrijd in estafette vorm, waarbij iedereen de afstand kan lopen die bij hem / haar past. Na de succesvolle eerste editie hebben we de Leijen Estafette op enkele punten aangepast, en daarmee nog leuker gemaakt. Leijen Estafette loop Voor de jongste jeugd tot de oudste knar een rondje van 1250 meter in estafette vorm rond het recreatiepark "De Leijen". Een leuke estafette in teamverband met een afstand die voor iedereen haalbaar is en naar keuze tussen de 1,25 en 7,5 kilometer ligt. ARO leden en introducés We verwachten dat alle ARO 88 leden meedoen aan deze estafette loop op zondagochtend 7 april. We zouden het heel mooi vinden als je ook één of meerdere introducés meeneemt. Neem vrouw of man, zoon of dochter, zus of broer, vader of moeder, buurman of buurvrouw, oom of tante, vriend of vriendin, neef of nicht, etc. mee om te lopen of aan te moedigen. Hoe meer deelnemers hoe leuker de Leijen Estafette wordt. Zondag 7 april Vanaf 9.45 uur kan je inschrijven, om half 11 start de Leijen Estafette en om kwart over 11 gan we gezamenlijk terug naar het Oude Hof voor kofie, fris en koek. Om 12 uur is alles opgeruimd en kan de zondag fris en fruitig beginnen. Meer informatie Meer informatie over de aanvangstijd, verzamelpunt, kleedruimte en het parcours vind je op de website van ARO 88 (www.aro88.nl) onder het kopje Leijencross. Tot zondag 7 april. Sportieve groeten, Elly Groet en Harry de Jong Voor meer informatie zie de website 10 % korting op schoenen!!

11 Hoe lang? Kijk, mamma! Het zal een jaar of zeven geleden zijn geweest alweer. Ik liep voor het eerst de Stoomtramloop. Ergens halverwege, in de buurt van Midwoud, passeerde een vrouw op de fiets me, een klein meisje achterop. Kijk mamma, die oma doet ook mee! riep ze uit. Ik keek om me heen om de persoon te ontdekken over wie ze het had, maar noch voor, noch achter me waren lopers, alleen die eindeloze rij populieren langs de weg die ruisten en bogen in de stevige westenwind. Tsja. Een paar wedstrijden later riep een jochie van niet ouder dan drie, op de schouders van z n vader gezeten: Pappa, waarom loopt die oma ook mee..? Als dat soort herinneringen me weer door het hoofd gaan, vraag ik me wel eens af, hoe lang ik nog zal doorgaan met hardlopen. Helemaal geen relevante vraag op het ogenblik, want ik voel me fit en loop met veel plezier, tot nu toe zelfs zonder ooit één blessure (houwen zo, hoop ik). Snel ben ik nooit geweest, dus nu ook niet teleurgesteld om matige tijden. Bovendien, ik ben een echte laatbloeier: pas op m n 48 e zo ongeveer begonnen met zo nu en dan een eindje hardlopen, en op m n 52 e lid geworden van de Duurdouwers. Ja, om al die redenen bij elkaar ligt het naar mijn idee ook voor de hand om lang door te gaan met mijn loopbaan. 60+ en meer.. Over het algemeen breidt de deelname aan wedstrijden zich langzamerhand ook steeds meer uit naar de oudere leeftijdsgroepen: was de oudste categorie eerst altijd dames. 50+, nu vaak 55+ of zelfs 60+ (Heel makkelijk om in die laatste een prijs te winnen, dat wel). Bij de mannen is de categorie 60+ gemeengoed aan het worden, terwijl die er zo n jaar of acht geleden volgens mij nooit bij was. En bij de vrouwen zijn soms alle deelnemers in de oudste categorieën sneller geweest (want ook veel fanatieker?) dan een of meer van de categorieën met jongere vrouwen. Het is wel te hopen dat jonge mensen hardlopen niet als een oudemensensport gaan beschouwen, waarmee je als jongere niet geïdentificeerd wilt worden. Tot nu toe is er gelukkig niets, dat daarop wijst. Tulband Tornado Hét lichtende voorbeeld voor hardlopers en in het algemeen voor eenieder die aan iets nieuws wil beginnen en twijfelt of dat op haar/zijn leeftijd nog mogelijk is: Baba Fauja Singh. Ja, de beroemde Fauja Singh, ook wel Tulband Tornado genaamd. Nooit van gehoord? Tot voor kort ik evenmin. Maar zoals dat meestal gaat, de laatste maanden kwam ik meerdere berichtjes over hem tegen. Deze Sikh uit India, voorzien van de traditionele indrukwekkende tulband, had nooit van zijn leven hardgelopen, toen hij op zijn tachtigste of daarna, emigreerde naar familie in Londen. Na het overlijden van zijn vrouw en zoon, toen hij zelf 89 was, begon hij met hardlopen. Dat ging hem goed af; naar eigen zeggen heeft hij zijn stalen conditie te danken aan een levenslang sober, vegetarisch en rook- en alcoholvrij dieet: rijst, curry s en thee. Al gauw durfde hij een marathon aan. Hij heeft in totaal negen marathons gelopen tussen zijn 89 e en zijn 101 e jaar, waaronder twee maal die van Toronto. In 2003 vestigde hij daar een record in de 90+- categorie: 5 uur 40 minuten. Probleem bij de prijsuitreiking was dat hij geen geboortebewijs kon overleggen met zijn officiële geboortedatum. Wel zijn paspoort, met daarin de geboortedatum 1 april 1911.

12 Ook u kunt uw Advertentie plaatsen in onze INFARO!! 88.nl

13 Tweemaal Toronto In 2011 liep hij, inmiddels als 101-jarige, de Toronto Waterfront Marathon in 8 uur, 2 minuten en 16 seconden. Singh eindigde daarmee op de 3850ste plaats. Na 6 uur rennen kreeg hij het zwaar, maar rende door en slaagde erin om de finish te behalen. Korte tijd daarna vond hij het welletjes: na een loop van 10 kilometer, onderdeel van de marathon van Hongkong liet hij de pers weten, dat dit toch echt zijn laatste wedstrijd was geweest. Maar hij mag hij zich gerust nog steeds de oudste marathonloper ter wereld blijven noemen, zelfs als de datum in zijn paspoort niet helemaal klopt.. Wie doet het hem na? Helemaal stoppen met lopen, wil Singh nog niet. Voorlopig blijft hij zijn dagelijkse 16 kilometer lopen om andere mensen te inspireren en zelf fit te blijven. Dat hij nog steeds in leven is en zich zelfs toch weer aan een wedstrijd waagt, blijkt uit het meest recente bericht over hem dat ik googelend kon vinden: juist vandaag, op 24 maart, neemt hij deel aan de openingsceremonie van de Australian Sikh Games en aan een sponsorloop voor langdurig zieke kinderen. Hulde, Baba Singh! En ik ben benieuwd, wie van de ARO ers ooit een prijs zal bemachtigen in de categorie 90+ Truus Doekes ARO 88 / Hollandia training Donderdag 21 maart was ARO gastheer voor onze buurvereniging Hollandia uit Hoorn. Nadat wij enkele jaren in voor en najaar zeer gastvrij op de baan bij Hollandia zijn ontvangen was het nu het moment om als gastheer voor Hollandia op te treden. Onze prachtige nieuwe baan en de eerste lentedag leek de duurdouwerscommissie een mooie gelegenheid om iets terug te doen. Van de lente merkten we niets. Het was koud, de winter liet zich deze avond nog niet opzij zetten door de lente. Echter de opkomst van maar liefst 40 atleten, gelijk verdeeld over ARO en Hollandia, en onze enthousiaste en gedreven trainster Moniek zorgde voor een warme sfeer en saamhorigheid. Onze trainster had een leuke en snelle warming up en loopscholing voor ons voorbereid. De kou was weliswaar niet uit de lucht maar wel snel uit ons lijf. Knap van Moniek om van 40 atleten de aandacht vast te houden, en leuk voor ons om eens te trainen met een zodanig grote groep. Hierna het loopprogramma. Deze avond stonden de 1500 meters op het programma. Voor de snelle ervaren groep 4 maal, de middengroep 3 en de recreanten 2 maal. Onze voorzitter René Steur liet zich van zijn beste kant zien en liep heel dapper met de snelle Hollandia jongens mee. Sport verbroedert want ook andere ARO en Hollandia atleten liepen gezellig met elkaar het programma. Na dat iedereen zijn 1500 s had volbracht volgde er nog een gezamenlijke cooling down onder leiding van Moniek. En toen, toen was er koffie. Met gebak. De DD commissie zorgde na afloop van deze geslaagde training voor een koffietafel met appeltaart in de Konkel. Elly Groet was voor in de avond overvallen door de grote opkomst en spoedde zich snel naar de konkel om extra koffie en taart te regelen. En het kwam goed, na afloop schoof de hele groep zonder uitzondering aan. Er werd gezellig nagepraat en we genoten van de versnapering. Terug kijkend was het een goed initiatief van de DD commissie, een heel leuke training, top verzorgd door Moniek, en als afsluiting een warme ontvangst in de konkel. Dank daar voor. In het najaar nog een keer? Sportieve groet en tot de volgende training of wedstrijd, Kees Bleeker

14

15 Lenteloop Hera 10 maart 2013 in Heerhugowaard Bij een lenteloop denk je aan mooi weer, lammetjes in de wei en een voorzichtig zonnetje op je toet maar op zondag 10 maart was het nog lang geen lente. Ik heb ook op 6 januari 2013 de Mijl van De Weere gelopen en toen was het echt lente. Bijna 15 graden, windstil en lekker zonnetje en met een t-shirt zonder mouwen was het heerlijk om het rondje De Weere/Abbekerk te lopen. Maar nu in Heerhugowaard, 2 maanden later, was het bitterkoud met een strakke, schrale oostenwind. De thermo s, mutsen en wanten waren echt wel nodig. We kennen allemaal de laatste minuten voor de start waarbij iedereen bij de startstreep staat te trappelen en elkaar succes toewenst, maar nu moest Nic Houter, de enthousiaste speaker iedereen bij het schuilhuisje wegroepen en naar de start toe manen. Maar toen het startschot was gegeven ging het lange lint met lopers vanaf de atletiekbaan naar de Middenweg om over te steken naar de Molenweg en via de Plemdijk naar de Berkmeerdijk, naar beneden over de Groenedijk richting de Kerkweg. De eerste 5 kilometer waren erg zwaar met de straffe wind tegen. Mijn benen werden stijf van de kou, mijn adem stokte door de wind en ik vroeg mijzelf af waarom ik dit voor mijn hobby doe. Gelukkig heb ik het rondje al vaker gedaan en wist ik dat ik bij de Kerkweg voor de wind richting de Veenhuizerweg zou hebben. Dat motiveerde enorm zodat ik op de Veenhuizerweg alles uit de kast haalde om nog met een redelijke tijd terug te komen op de Herabaan. Dravend over de Molenweg wist ik weer dat ik dit toch echt een leuke hobby vind! Toen ik de Herabaan op rende hoorde ik Nic Houter Elly toejuichen die op dat moment ging finishen. Even later had ik toch voldaan ook de finish weer bereikt en wist ik dat er nog vele loopjes zullen volgen. Bij de lenteloop is het bekend dat er altijd veel prijzen zijn, als je niet bij de prijsuitreiking bent, gaat de prijs door naar de volgende, dus we hebben wel jaren gehad dat alle Aro-ers met een prijs naar huis gingen of de worst en kaas was al aan tafel verdeeld. Nu had Elly de 1 e prijs, Truus de 2 e prijs en ik de 3 e prijs, dus echt alledrie zelf verdiend! Het was wel jammer dat Cor geen prijs had, maar hij zat in een sterke categorie met maar liefst twaalf 60-plussers. De uitslagen waren: Cor Groet Elly Groet-Beers Truus Doekes Margareth Rood-Overman Groeten Margareth

16 April 4 Elly Groet-Beers 16 Ard Ursem 25 Rosanne Koning 28 Nick Schoemaker 30 Jim ter Heurne 30 Ellie Wever Van harte gefeliciteerd!! Mei 4 Jan van Duin 6 Marjolein Groot-Koenis 6 Marcel Konings 7 Nelleke Groenveld 13 Anja Munster 16 Harry de Jong 18 Hedwig Geerste 19 Saskia van Baar 20 Jeremy Weyman 23 Simone Neefjes

17 Trainingstijden Jeugd Maandag: uur: pupillen (de STAP) Ineke Mes Vanaf 18 maart weer buiten uur Maandag: uur: Junioren Kim Frantsen Dinsdag: uur: pupillen en Junioren loopgroep Marlies Koeman Vrijdag: uur: junioren en A pupillen (de STAP) Chris Beemster Vanaf 22 maart weer buiten Vrijdag: uur: looptraining bij Hollandia Marcel Konings Wanneer je niet kunt komen trainen meld dit dan bij je trainer/ster. Het telefoonnummer vind je voorin de Infaro!! Indoor conditiegroep FIT&FUN Maandag: uur: Senioren gemengd Kim Frantsen /John Appelman Outdoor conditiegroep Woensdag: uur Wandelen: Pierre Neefjes starten vanaf het Kerkplein Loopgroep De Duurdouwers Dinsdag en Marcel Konings / Donderdag: uur en hulptrainers/sters Vakanties: Mei vakantie: Hemelvaartweekend: Pinksteren: Zomervakantie: 27 april tot 5 mei 9 tot 12 mei 19 en 20 mei 6 juli tot 18 augustus van de ledenadministratie Geen aan/afmeldingen Wijzigingen zoals adres en aan of afmelding z.s.m. melden per Bij niet tijdig opzegging (voor 1-11) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar.

18

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A

NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A NR 3 oktober 2011 fotograaf karin klapwijk-valentijn NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A Ongekend succes voor PAC bij NK estafette Medailles voor CD-junioren Maasstadloop Belgisch mooiste klassieker

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

HOT ROAD REVIEW. Henk Mullekes over ultralopen 4. Marathon als koningsafstand 6. www.hagueroadrunners.nl

HOT ROAD REVIEW. Henk Mullekes over ultralopen 4. Marathon als koningsafstand 6. www.hagueroadrunners.nl HOT ROAD REVIEW Jaargang 30 - maart 2014 Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Henk Mullekes over ultralopen 4 Marathon als koningsafstand 6 Pioniers van de club extra bijlage www.hagueroadrunners.nl

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur:

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: De Toergids cluborgaan Toerclub Nieuwleusen Erelid: G.H.J Klinge Redactie: Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: H. Engel Bijkersweg 1 Vinkenbuurt 0523-656177

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Balkontakt !"#$%&'"$'(

Balkontakt !#$%&'$'( Balkontakt Balkontakt is het officiële cluborgaan van voetbalvereniging Woudia en handbalvereniging DTS 48 Jaargang 36, 5 maart 2009, nr. 14 Kopij inleveren vóór maandagavond 16 maart 2009 (vóór 21.00

Nadere informatie

de Doorloper juni 2008 Clubblad Oldenzaalse IJsclub In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher

de Doorloper juni 2008 Clubblad Oldenzaalse IJsclub In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher In dit nummer: Wereldtop eert buizen ome Jaap Portret Jan ten Tusscher juni 2008 Clubblad de Doorloper een uitgave van de Oldenzaalse ijsclub Bestuurssamenstelling telefoon nummer Voorzitter Theo Stroot

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 10 november 2011 Inhoudsopgave november 2011 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie