Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING TOEGANG TOT URBAIN Gebruikers van de FOD Financiën Gebruikers van de gemeentebesturen Authenticatie met behulp van de eid Volmacht voor de toegang tot Urbain TESTOMGEVING Adres Gebruik van de testomgeving PRODUCTIEOMGEVING Invoer van informatie door de gemeentebesturen Welke informatie invoeren? Hoe informatie invoeren? Wanneer informatie invoeren? Invoer van informatie door de AAPD Welke informatie invoeren? Wanneer informatie invoeren? Raadpleging door de gemeentebesturen SCHERMEN VAN DE TOEPASSING Hoofdscherm Het menu AANGIFTE Invoer per scherm Invoer via bestand Opzoeking Het menu DOCUMENTATIE XSD bestand import XSD bestand export Handleiding Veelgestelde vragen Lijst van gemeenten Contactpersonen Aanvullende Het menu DOWNLOADEN Het menu GEBRUIKERS Gebruikersbeheer Gebruikerslijst Formulier aanvang volmacht en formulier einde volmacht OPLEIDING EN ONDERSTEUNING GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-1/36-

2 1 INLEIDING Met behulp van de toepassing URBAIN kunnen de gemeentebesturen de lijsten 220 van de uitgereikte bouw- en verkavelingsvergunningen en de wijzigingen die zich hebben voorgedaan aan de eigendommen, elektronisch verzenden naar de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) Administratie Opmetingen en Waarderingen. Bovendien maakt deze toepassing het mogelijk om de informatie over de vergunning aan te vullen met bijkomende gegevens, zoals de datum van begin en/of beëindiging van de werken, datum van de eerste ingebruikname, datum en resultaat van een conformiteitscontrole. De invoer gebeurt ofwel globaal, met behulp van een XML-bestand dat alle vergunningen en werken voor een bepaalde periode bevat, ofwel voor elke vergunning afzonderlijk via de invoerschermen van de toepassing Urbain. De ambtenaren van Opmetingen en Waarderingen kunnen via de aanvullende lijst 220 de gemeenten inlichtingen verschaffen over werken die uitgevoerd werden en waarvoor de administratie geen weet heeft van een vergunning. De toepassing Urbain is voor de gemeentebesturen toegankelijk via het internet en voor de ambtenaren van Opmetingen en Waarderingen via het intranet van de FOD Financiën. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-2/36-

3 2 TOEGANG TOT URBAIN 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën Gebruikers van de buitendiensten van Opmetingen en Waarderingen (vroeger: Administratie van het Kadaster) hebben toegang via het intranet op het volgende adres: De authenticatie van de interne gebruikers gebeurt op dezelfde wijze als voor mail2 en andere toepassingen van de FOD Financiën : - Gebruikersnaam: voornaam.naam - Paswoord: zelfde als voor de toegang tot uw mail GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-3/36-

4 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen De toepassing is toegankelijk voor de gemeentebesturen via het internet op het volgende adres: Gebruik indien mogelijk de browser «Internet Explorer» In het eerste scherm maakt u uw taalkeuze. In het volgende scherm klikt u in het menu rechts op de link Toepassing (productieomgeving). U komt nu terecht op het scherm Authenticatie : De authenticatie van de gebruikers gebeurt met behulp van de elektronische identiteitskaart (eid) (zie punt 2.3). De authenticatieprocedure onderzoekt op basis van het nationaal nummer of de gebruiker opgenomen is in de lijst van de toegelaten gebruikers. In bevestigend geval krijgt hij toegang tot Urbain voor het toevoegen en vervolledigen van stedenbouwkundige vergunningen, afgeleverd door de gemeente(n) waarvoor hij gemachtigd is. Opmerking: het burgertoken kan niet meer gebruikt worden om toegang te krijgen tot Urbain. Punt 2.4 bevat de nodige informatie over het beheer van de database van de Urbain-gebruikers. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-4/36-

5 2.3 Authenticatie met behulp van de eid Om toegang te krijgen tot de applicatie met behulp van de elektronische identiteitskaart moet men beschikken over : - een kaartlezer geschikt voor eid - een eid kaart en de bijhorende pincode - een internetverbinding Alle informatie over het gebruik van de eid kan geraadpleegd worden op de website: Na het inloggen in Urbain met de eid, vraagt het programma om het certificaat voor de verbinding te selecteren. Er kunnen meerdere certificaten op eenzelfde PC geïnstalleerd worden. In dat geval moet u het gepaste certificaat selecteren. Na selectie van het juiste certificaat dient u uw persoonlijke pincode in te geven. Opmerking: Als het scherm geen enkel certificaat weergeeft, dient u na te gaan of de software Belgium Identity Card Run-time juist geïnstalleerd en geconfigureerd werd. Hiervoor opent men de software Belgium eid en selecteert men de eid viewer. In het menu Tools kiest men Options. De optie Register certificates on insert moet aangevinkt zijn. Om te testen of de kaartlezer en het certificaat voor authenticatie goed geïnstalleerd zijn kan men proberen zijn eigen gegevens te raadplegen in het rijksregister via de webpagina: https://www.mijndossier.rrn.fgov.be GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-5/36-

6 2.4 Volmacht voor de toegang tot Urbain Met behulp van het formulier "volmacht", dat kan gedownload worden van de website van de applicatie, kan het gemeentepersoneel volmacht krijgen voor toegang tot de applicatie Urbain. Het formulier voor volmacht moet ondertekend worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Voor de aanwijzing van de toekomstige gebruikers van Urbain heeft het College de keuze tussen verschillende gebruikersprofielen : - het profiel Verantwoordelijke heeft dezelfde rechten als de gewone gebruiker en heeft bovendien toegang tot het beheer van de gebruikers van de gemeente; de verantwoordelijke kan dus gebruikers toevoegen of schrappen voor zijn gemeente; - het profiel Gebruiker - Schrijven kan voor zijn gemeente vergunningen invoeren en aanvullen en de kadastrale gegevens downloaden (plannen en kadastrale legger). De gebruiker heeft geen toegang tot het gebruikersbeheer; - het profiel Gebruiker - Lezen geeft enkel toegang voor het raadplegen van de informatie in de toepassing en het downloaden van de kadastrale gegevens; hij kan niets wijzigen en ziet de link naar het gebruikersbeheer niet. Het college duidt dus ofwel één verantwoordelijke aan, ofwel minstens twee gebruikers. In het eerste geval kan de verantwoordelijke zelf de andere gebruikers voor de gemeente toevoegen of schrappen. Het college meldt de eventuele intrekking van de volmacht die zij heeft verleend aan een verantwoordelijke of een gebruiker door middel van het formulier Einde volmacht (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker de dienst verlaat). De database van gebruikers voor de testomgeving is verschillend van deze voor de productieomgeving. De verantwoordelijke heeft toegang tot het gebruikersbeheer van elk van de twee omgevingen. De verantwoordelijke kan de gebruikers van de gemeente beheren met behulp van de optie Gebruikersbeheer in het menu Gebruikers links van het scherm. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-6/36-

7 Onder de naam van de gemeente staat een knop die toelaat om een nieuwe gebruiker toe te voegen. Hiervoor moeten het nationaal nummer, de naam, het mailadres en het profiel worden ingevoerd. Met de knoppen rechts van de gebruiker kunnen de gegevens aangepast worden (potlood) of kan een gebruiker verwijderd worden (vuilbakje). GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-7/36-

8 3 TESTOMGEVING 3.1 Adres Voor de gemeenten is de testomgeving van de toepassing toegankelijk het de volgende adres: In het eerste scherm maakt u uw taalkeuze. In het volgende scherm klikt u in het menu rechts op de link Toepassing (testomgeving). Voor interne gebruikers is de testomgeving beschikbaar op het volgende adres: 3.2 Gebruik van de testomgeving De testomgeving is bedoeld om zich vertrouwd te maken met het gebruik van de toepassing, zonder enig risico voor de productiegegevens. Zij wordt ook gebruikt tijdens de opleiding die de lokale vertegenwoordigers van Opmetingen en Waarderingen aan de personeelsleden van de gemeentebesturen geven (zie punt 6 hierna). De testomgeving blijft eveneens beschikbaar voor de firma s die software ontwikkelen voor het beheer van de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen door de gemeenten. Zij kunnen de testomgeving gebruiken voor het analyseren van foutieve XML-bestanden, die hun klanten niet kunnen opladen in de productieomgeving. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-8/36-

9 4 PRODUCTIEOMGEVING 4.1 Invoer van informatie door de gemeentebesturen Welke informatie invoeren? De gemeentebesturen kunnen via de toepassing Urbain de volgende informatie ter kennis brengen van de AAPD: - de stedenbouwkundige vergunningen en aangiften, alsook ook de enkelvoudige vergunningen; - de verkavelingsvergunningen; - de vastgestelde wijzigingen aan onroerende goederen zonder vergunning; - beschikbare aanvullende informatie over de meegedeelde vergunningen en wijzigingen, bv. datum van begin en/of einde van de werken, datum van eerste ingebruikname, datum en resultaat van conformiteitscontroles Hoe informatie invoeren? - ofwel door een globale invoer van alle vergunningen en werken voor een bepaalde periode met behulp van een XML-bestand; - ofwel door een afzonderlijke invoer via de invoerschermen van de toepassing Urbain ; - ofwel door een reeds ingevoerde aangifte op te zoeken en deze aan de hand van de invoerschermen te wijzigen Wanneer informatie invoeren? Verleende vergunningen De vergunningen uitgereikt in de loop van de vorige maand, worden ingevoerd vóór de 10e van elke maand. Voor deze vergunningen zijn geen lijsten 220 op papier meer nodig. Aanvullende informatie over reeds meegedeelde vergunningen. Telkens de gemeente beschikt over aanvullende informatie, wordt deze toegevoegd in Urbain vóór de 10e van de maand volgend op de gebeurtenis of de vaststelling. Deze mededeling kan automatisch gebeuren (begrepen in de maandelijkse extractie van het XMLbestand) of manueel (invoer van bijkomende informatie via de schermen). De opsplitsing van de lijst 220 per kadastrale afdeling is niet meer vereist binnen Urbain. Eén enkele aangifte per maand voor de volledige administratieve gemeente volstaat. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-9/36-

10 4.2 Invoer van informatie door de AAPD Welke informatie invoeren? De diensten van de AAPD - Administratie Opmetingen en Waarderingen (vroeger Administratie van het Kadaster) gebruikt de toepassing Urbain om aan de gemeentebesturen de informatie mee te delen van de aanvullende lijsten 220: - de vastgestelde werken die door de gemeente niet werden meegedeeld via de lijsten 220 of Urbain; - de vastgestelde afwijkingen tussen de uitgevoerde werken en de bouwplannen gevoegd bij de vergunning. De diensten van de AAPD gebruiken Urbain ook om de lijsten 220 die men op papier ontvangen heeft van de gemeentes, in te voeren (zie instructie n 27/2009) Wanneer informatie invoeren? Werken zonder gekende vergunning vastgesteld door de AAPD. Deze worden ingevoerd in Urbain vóór de 10e van elke maand volgend op de vaststelling. Aanvullende informatie over vergunningen of wijzigingen vastgesteld door de AAPD opgenomen in Urbain. Zodra de AAPD beschikt over aanvullende informatie, wordt de bestaande inschrijving aangevuld vóór de 10 van de maand volgend op de vaststelling Raadpleging door de gemeentebesturen. Voor de raadpleging van de informatie ingevoerd door de AAPD beschikt de gemeente over twee mogelijkheden: Raadpleging vertrekkend vanaf het menu Documentatie- Aanvullende 220 GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-10/36-

11 Gepersonaliseerde raadpleging vanaf het menu Aangifte Opzoeking. De gemeentebesturen kunnen de volledige informatie toegevoegd door de AAPD, raadplegen met behulp van het scherm Opzoeking. De informatie kan gefilterd worden door de waarde Kadaster te selecteren voor het criterium Bestuur dat het onroerend goed heeft bezocht, en eventueel de gewenste periode aan te duiden voor het criterium Datum aangifte. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-11/36-

12 5 SCHERMEN VAN DE TOEPASSING 5.1 Hoofdscherm De inlogprocedure geeft toegang tot het hoofdscherm. 1) Taalkeuze: wanneer de toepassing niet geopend werd in de door u gewenste taal, dan kan u hier de taal aanpassen. 2) gebruik deze knop om de toepassing te verlaten. Opgepast: niet-opgeslagen gegevens gaan verloren! deze knop toont u de identiteit van de ingelogde gebruiker via deze knop kan u vanuit elk scherm terugkeren naar de startpagina van de applicatie. 3) De verschillende keuzemogelijkheden uit het menu worden hierna in detail besproken. Opmerking: het menu-item Gebruikers is enkel zichtbaar voor gebruikers met het gebruikersprofiel Verantwoordelijke. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-12/36-

13 5.2 Het menu AANGIFTE Vanaf het menu «AANGIFTE» kan u nieuwe aangiften indienen of bestaande aangiften opzoeken en wijzigen. Klik op AANGIFTE om alle opties van het menu af te beelden. Het menu AANGIFTE biedt de keuze tussen twee mogelijkheden om de elektronische lijst 220 in te dienen: - invoer per bestand: invoer van alle vergunningen die gedurende een bepaalde maand werden uitgereikt, met behulp van een gestructureerd XML-bestand dat de nodige informatie bevat; - invoer per scherm: invoer van elke vergunning afzonderlijk met behulp van schermen Invoer per scherm Door te opteren voor de invoer van de gegevens per scherm komt u in een interface terecht met 4 tabbladen: herkomst, vergunning, personen en percelen. Bij de invoer per scherm is het belangrijk dat u volgende instructies in acht neemt: - houd u bij het invullen van de schermen steeds aan de volgorde van de tabbladen. Wanneer u b.v. de gegevens onder het tabblad PERCELEN zou aanvullen vóór de gegevens onder het tabblad VERGUNNING, dan krijgt u een foutmelding en riskeert u dat de toepassing blokkeert; - om terug te keren naar een vorig scherm, gebruik steeds de knoppen in het scherm zelf en NIET de knop van uw browser (pijltje naar links in de linkerbovenhoek). GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-13/36-

14 Tabblad herkomst In het tabblad «Herkomst» wordt de gemeente geselecteerd en de periode voor dewelke de aangifte wordt ingediend. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-14/36-

15 Tabblad Vergunning - De velden aangeduid met een asterisk (*), zijn verplicht in te vullen. - Het is belangrijk dat een unieke referte wordt ingevoerd voor elke vergunning of elk werk. - Voor werken zonder vergunning kan een unieke referte worden aangemaakt met behulp van de knop Werken zonder vergunning. - In het veld Code type vergunning kunnen meerdere opties tegelijk geselecteerd worden. Houd hiervoor de CTRL-toets ingedrukt en klik dan op de te selecteren opties. - Het veld Beschrijving van de werkzaamheden is vrij in te vullen. Selecteerde u b.v. voor Type vergunning Nieuwbouw Andere, dan kan u dat hier toelichten (b.v. bouw van een watertoren ). - Zodra het tabblad Vergunning is ingevuld, kan u naar het tabblad Personen gaan. Indien u hierbij een foutmelding krijgt in het rood, dan vergat u wellicht een verplicht veld in te vullen. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-15/36-

16 Tabblad Personen Eerst kiest u of u een natuurlijke persoon of een rechtspersoon wil toevoegen. - Het opzoeken van natuurlijke personen kan op twee manieren: 1) Toevoegen met geboortedatum (voornaam, naam en geboortedatum ingeven) is de snelste en gemakkelijkste methode. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-16/36-

17 2) Toevoegen met adres: Indien de betreffende persoon niet gevonden wordt aan de hand van de ingevoerde gegevens, dan verschijnt de vraag of de gezochte persoon onbekend is bij het Rijksregister. Indien ja, vink dan het vakje rechts aan en klik op Verzenden. In het volgende scherm kan u de persoonsgegevens verder aanvullen. Indien een fout gebeurde bij het invoeren van de zoekgegevens, klik op Terug. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-17/36-

18 - Het opzoeken van een rechtspersoon gebeurt bij voorkeur aan de hand van het ondernemingsnummer. In het opzoekscherm vindt u een link naar de toepassing KBO Public search. Gebruik deze toepassing om een ondernemingsnummer op te zoeken en kopieer dit naar het veld Ondernemingsnummer in Urbain. Als u geen ondernemingsnummer ingeeft, dan moet u het volledige adres invoeren. Indien de rechtspersoon niet gevonden wordt aan de hand van de ingevoerde gegevens, dan verschijnt de vraag of de gezochte persoon onbekend is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien ja, vink dan het vakje rechts aan en klik op Verzenden. In het volgende scherm kan u de gegevens van de onderneming verder aanvullen. Indien een fout gebeurde bij het invoeren van de zoekgegevens, klik op Terug. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-18/36-

19 Nadat de betrokken persoon of personen werden ingevoerd en opgeslagen, kunnen één of meerdere percelen worden vermeld in het tabblad Percelen. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-19/36-

20 Tabblad Percelen - De in te voeren informatie moet minstens de volgende velden omvatten : o sectie o grondnummer o exponent, behalve als het om een primitief kadastraal perceel gaat (perceel dat sinds de oprichting van het kadaster geen wijzigingen heeft ondergaan). - Indien de vergunning betrekking heeft op een niet-gekadastreerd terrein (gelegen in het openbaar domein), dan wordt een aanpalend perceel vermeld. - De datum toestand kadastrale legger is de toestand van de kadastrale legger die de perceelsgegevens bevat (b.v. 01/01/2013). GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-20/36-

21 Als u alle informatie over een perceel hebt ingevoerd, klik dan op de knop «Opslaan». Er kunnen meerdere percelen worden ingevoerd voor één vergunning. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-21/36-

22 Tabblad Loten Wanneer u in het tabblad Percelen een perceel toevoegde waarbij u «Ja» selecteerde in het veld «Deze vergunning betreft één of meerdere loten van een verkaveling»,, dan verschijnt er een vijfde tabblad: LOTEN. De gemeente is niet verplicht om dit gedeelte in te vullen, tenzij het voor haar belangrijk is om deze verwijzing mee te geven. Als de bouwvergunning betrekking heeft op een lot in een verkaveling waaraan nog geen afzonderlijk perceelnummer werd toegekend, dan kan er verwezen worden naar de gegevens van de verkaveling, namelijk: - nummer van de verkaveling - versie (indien wijziging van de initiële vergunning) - nummer van het lot. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-22/36-

23 Zodra ze gekend is, kan de definitieve perceelsnotatie worden aangevuld onder de vorm: 99999_A_9999_A_999_99 (afdeling_sectie_grondnummer_exponent_macht_bis) in het veld "Samengestelde perceelsnotatie" GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-23/36-

24 De vergunning opslaan en verzenden Klik tot slot op de knop Verzenden om de ingevoerde gegevens op te slaan in de database. Dit is uiterst belangrijk, want anders is de vergunning niet opgeslagen! GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-24/36-

25 5.2.2 Invoer via bestand Extractie XML-bestand uit een bestaande toepassing Het XML-bestand kan aangemaakt worden met behulp van de gegevens van een bestaande, eigen toepassing. Op die manier kan informatie die reeds ingevoerd werd, opgehaald worden uit de eigen toepassing zonder dat ze eerst opnieuw in Urbain moet ingegeven worden. Er kunnen zich verschillende gevallen voordoen: - De gemeente gebruikt een commercieel softwarepakket voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen. Om hen in de mogelijkheid te stellen de extractie van een elektronische 220 in hun toepassing te integreren, werd aan alle firma s die software ontwikkelen voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen, de structuur van het XML-bestand medegedeeld zodat zij de mogelijkheid om dergelijk bestand aan te maken konden voorzien. Indien deze functionaliteit niet beschikbaar is, neem dan contact op met de ontwikkelaar van de toepassing en vraag hem om een knop te voorzien die het aanmaken van een XML-bestand mogelijk maakt. Afhankelijk van uw licentie of uw contract met de ontwikkelaar is deze dienst gratis dan wel betalend. - De gemeente heeft een eigen toepassing ontworpen. Op basis van de structuur vastgelegd in een XSD-bestand kan de extractie van een XML-bestand geïntegreerd worden in de eigen toepassing. De XSD kan gedownload worden vanaf de toepassing Urbain via het menu DOCUMENTATIE XSD bestand import Zodoende kunnen de stedenbouwkundige vergunningen eveneens worden medegedeeld door het laden van een XML-bestand. - De bevoegde gewestelijke instantie biedt een gecentraliseerde toepassing aan voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen. Ook hierin kan een extractie worden geïntegreerd van alle vergunningen uitgereikt in een bepaalde gemeente gedurende een bepaalde periode. De voorwaarde is evenwel dat deze bestanden het geheel van de vergunningen bevatten, zowel deze uitgereikt door de gemeentebesturen, als deze uitgereikt door andere instanties. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-25/36-

26 Aangifte per bestand in Urbain De invoer kan gebeuren via het opladen van een XML-bestand, aangemaakt met behulp van de gegevens van een andere toepassing voor het beheer van de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen. De structuur moet conform zijn aan deze van het XSD-bestand import, te downloaden via het menu Documentatie. Zorg dat het bestand een herkenbare naam krijgt, die gemakkelijk terug te vinden is in geval u beroep doet op onze hulp. Wij raden de volgende structuur aan: gemeente - jaar maand dag versie Voorbeeld: Leuven versie1 Selecteer het bestand met de stedenbouwkundige vergunningen en aangiften via de knop Bladeren en klik vervolgens op de knop Upload. U krijgt een melding wanneer het opladen is voltooid. Klik op een optie in het menu links om verder te gaan. De toepassing voert een dubbele controle uit op het XML-bestand. - Vooreerst wordt gecontroleerd of het bestand beantwoordt aan de XSD-structuur (import); deze controle kan ook door de gebruiker zelf worden uitgevoerd met behulp van een XML-editor. - Vervolgens worden andere validiteitscontroles uitgevoerd teneinde fouten op te sporen die ontsnappen aan de XSD -controle (bijvoorbeeld : maakt de kadastrale afdeling wel degelijk deel uit van de administratieve gemeente?) GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-26/36-

27 Indien het XML-bestand correct is, wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het mailadres van de aangever. De bijlage bij deze mail bevat een ontvangstbevestiging voor de aangiften. We raden de gebruiker aan deze bijlage te bewaren. Indien het XML-bestand één of meerdere fouten bevat, dan ontvangt u via mail een foutenrapport. De details van de fouten vindt u in de bijlage bij de mail. Opgelet: geen enkele vergunning uit het bestand werd dan opgeladen in Urbain. In dat geval moet het bestand worden verbeterd en opnieuw opgeladen. Op het internet zijn talrijke gratis programma s beschikbaar, waarmee XML-bestanden kunnen bewerkt worden. De meest voorkomende fouten zijn: - lege elementen in het XML-bestand; - elementen die waarden bevatten die niet voorkomen in de beperkende lijst van mogelijke waarden; - verplichte elementen die leeg of weggelaten zijn; - elementen van een foutief type (voorbeeld letters in een cijferveld). De leveranciers van software voor het beheer van stedenbouwkundige vergunningen hebben permanent toegang tot de testomgeving en kunnen hun klanten helpen met de xml-bestanden die syntaxfouten bevatten. Het geweigerde bestand kan eveneens als bijlage worden verstuurd naar het mailadres: met de vraag om de oorzaak van de foutmelding te onderzoeken. Als de fout wordt gevonden en kan worden verbeterd, dan wordt het verbeterde XML-bestand teruggestuurd per mail. Dit bestand moet dan wel nog opnieuw door de gebruiker worden opgeladen in Urbain. Belangrijke opmerking: Wanneer de gemeente de vergunningen meedeelt via een XML-bestand, moet men er rekening mee houden dat enkel de vergunningen die ingevoerd werden in de lokale toepassing (dus de echt uitgereikte vergunningen) opgenomen zijn in dat bestand. De andere gevallen (b.v. werken uitgevoerd zonder vergunning maar vastgesteld door de gemeentelijk ambtenaar) MOETEN ingegeven worden via de optie invoer per scherm. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-27/36-

28 Het resultaat van de invoer per bestand opzoeken. Vanaf versie (releasedatum 25/01/2014) blijft in de toepassing gedurende 6 maanden een historiek beschikbaar van de gedane uploads per bestand. Om deze historiek te raadplegen, klik in het menu op Invoer per bestand. Onderaan het scherm vindt u de lijst van ingevoerde bestanden voor uw gemeente. Om deze lijst bij te werken, klik op Opzoeken. Om het resultaat (verslag) van een invoer te raadplegen, klik op het pdf icoontje rechts van het betreffende bestand. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-28/36-

29 5.2.3 Opzoeking De gebruiker kan aan de hand van bepaalde criteria vergunningen opzoeken. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-29/36-

30 De toepassing toont de vergunningen of werken zonder vergunning die aan de selectiecriteria voldoen. Voor een gedetailleerd overzicht klikt u op het vergrootglas links van de inschrijving. Het resultaat van de selectie kan geëxporteerd worden in XML-formaat. De optie opzoeking is ook handig om aanvullende informatie toe te voegen aan bestaande inschrijvingen, bijvoorbeeld: de datum van beëindiging van de werkzaamheden, de resultaten van een conformiteitscontrole en de wijziging van de status van de behandeling. Bovendien kan men hier nagaan of voor een goed dat schijnbaar recent werd gewijzigd een vergunning werd aangevraagd. De gemeentebesturen kunnen deze optie gebruiken om na te gaan of de AAPD gegevens heeft toegevoegd over gekende vergunningen of vastgestelde werken zonder gekende vergunning. In dat geval wordt de vermelding KAD ingevoerd in het tweede veld van het scherm XML Bestand export.xml inlezen in Excel Om in Excel (versie 2003 of hoger) een XML-bestand afkomstig van de extractie van de resultaten van een opzoeking te openen, gaat u als volgt tewerk : - maak een dossier URBAIN export aan; - open het bestand export220_ xsd via de optie XSD export van het menu en het sla het op in de map URBAIN export; - kopieer het bestand export.xml naar dezelfde map ; - klik het bestand export.xml aan met de rechtermuisknop; selecteer de optie Openen met en klik vervolgens met de linkermuisknop Microsoft Office Excel aan; - Excel toont het venster XML openen ; - klik de optie XML lijst aan - antwoord in het volgende scherm ja. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-30/36-

31 XML Bestand export.xml importeren in Access Vanaf de versie Access 2003 kan het bestand export.xml in Access geopend worden op de volgende manier : - maak een dossier URBAIN export aan; - open het bestand export220_ xsd via de optie XSD export en sla het op in de map URBAIN export ; - kopieer het bestand export.xml afkomstig van de extractie naar dezelfde map; - open Access en maak een nieuwe database; - selecteer in het menu Bestand de optie Externe gegevens ophalen en vervolgens Importeren Bestandstype XML ; - selecteer het bestand export.xml ; - klik in het scherm XML-bestand importeren op Opties en kies Structuur en gegevens ; klik vervolgens op OK ; - u zal vier nieuwe tabellen aantreffen, waarvan de tabel Item220 de basisinformatie over de vergunningen bevat; - open de structuur van de tabel Item220 en maak een primaire sleutel op het veld Identifier ; - open de optie Relaties in het menu Extra ; - voeg de 4 tabellen toe en creëer een relatie tussen het veld Identifier van de tabellen Percelen, Personen en Kavels en het veld Identifier van de tabel Item220 (klikken, slepen en loslaten); - sla de relaties op en sluit het venster; - de gegevens kunnen nu bekeken en geëxploiteerd worden met behulp van formulieren, queries, rapporten, enz... GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-31/36-

32 5.3 Het menu DOCUMENTATIE Klik op «DOCUMENTATIE» om alle opties van het menu weer te geven. Het menu «DOCUMENTATIE» biedt de volgende mogelijkheden: XSD bestand import Door op deze link te klikken kan u het XSD schema downloaden dat het verwachte formaat beschrijft voor het importeren van XML bestanden XSD bestand export Door op deze link te klikken kan u het XSD schema downloaden dat het formaat beschrijft van het XML bestand waarin het resultaat van opzoekingen wordt geëxporteerd Handleiding Hier vindt u de meest recente versie van deze handleiding Veelgestelde vragen Door op deze link te klikken hebt u toegang tot de antwoorden op de meest gestelde vragen over de toepassing Urbain. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-32/36-

33 5.3.5 Lijst van gemeenten Dit scherm toont, bij wijze van inlichting, een lijst van de Belgische gemeenten en de kadastrale afdelingen. Informatie ingeven en raadplegen kan enkel voor de gemeente die u volmacht geeft Contactpersonen Aanvullende 220 Hier kan u informatie opzoeken die de FOD Financiën heeft ingevoerd met betrekking tot vastgestelde werken waarvoor de FOD Financiën geen weet heeft van een bouwvergunning. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-33/36-

34 5.4 Het menu DOWNLOADEN Deze optie biedt aan de gemeenten de mogelijkheid om volgende gegevens te downloaden: - de kadastrale legger en het kadastraal plan, zowel de actuele toestand als de voorgaande toestanden; - de inlichtingen inzake de kadastrale inkomens en de oppervlakte van de percelen, zowel de actuele gegevens als de voorgaande toestanden. De gemeente wordt elk jaar op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van de laatste bijwerking. De gemeentebesturen hebben deze cijfers in principe nodig bij de opmaak van de gemeentebegroting. De gemeenten moeten vooraf de gebruikerslicentie ondertekenen. GEBRUIKERSHANDLEIDING APPLICATIE URBAIN _ _v0_91-34/36-

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1.

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1. Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest e-publications Handleiding versie 1.0 www.cirb.irisnet.be www.cibg.irisnet.be Document Code: Klant: e-publications

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie