Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg"

Transcriptie

1

2 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk Uitgevoerd veldwerk Resultaten veldwerk 4 3 Laboratoriumonderzoek Uitgevoerd laboratoriumonderzoek Toetsingskaders Resultaten laboratoriumonderzoek Grond Grondwater 8 4 Samenvatting en conclusies Samenvatting Conclusies en aanbevelingen 9 Bijlagen 1 Toelichting op bodemonderzoek 2 Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen 3 Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 4 Analyseresultaten grondwatermonster met overschrijding toetsingswaarden 5 Analysecertificaten Tekeningen S-2-3 Situatie met boringen en peilbuizen blad 1 van 9 Bodem

3 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Zaanstad is door Antea Group in september en oktober 214 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Daalderweg (perceel ZDM 1571) te Zaandam. Aanleiding De aanleiding tot het uitvoeren van onderzoek vormt de voorgenomen grondtransactie en herontwikkeling van de locatie tot bedrijfsterrein (kistenfabriek). Situatie en bekende gegevens De locatie ligt tussen de Daalderweg en de Kanaalkade in Zaandam (perceel ZDM 1571). Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 8. m 2 en ligt in de Zaandammerpolder (zie figuur 1). De Zaandammerpolder was een agrarisch gebied dat eind vorige eeuw vorige eeuw ontwikkeld is voor bedrijven en woningbouw. Het onderzoeksterrein is in dit kader reeds bouwrijp gemaakt. Figuur 1: Onderzoeklocatie op luchtfoto In 24 is het terrein door Royal Haskoning onderzocht als onderdeel van een groter gebied (rapport 'Bodemonderzoek locatie A te Zaanstad' van 15 december 24 met kenmerk 9P7385.a2). In de opgeboorde grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een bodemverontreiniging en er zijn in het algemeen geen noemenswaardig verhoogde gehalten gemeten. Alleen het gehalte aan EOX overschreed de triggerwaarde doch bleef ruim beneden de norm voor nader onderzoek. Het grondwater bevatte licht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte stoffen. Volgens het onderzoek van Royal Haskoning ligt (of lag) het terrein naast een asfaltcentrale. Voor zover bij Antea Group bekend is dit niet correct. Wel ligt ten westen van de locatie een voormalige afvalverbrandingsinstallatie. Een beïnvloeding door een eventuele asfaltcentrale is overigens niet aangetoond. blad 2 van 9 Bodem

4 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Onderzoeksstrategie en doel Het bodemonderzoek is uitgevoerd met als richtlijn de Nederlandse norm 574 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de boden en grond' van januari 29. Hierbij is, gezien de bekende gegevens, een strategie voor een onverdacht locatie (ONV) gehanteerd. Vanwege de reeds beschikbare informatie over de bodemkwaliteit ter plaatse is geen aanvullend historisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het bodemonderzoek is nagaan in hoeverre de locatie geschikt is voor herontwikkeling en grondtransactie. In dit kader is de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) vastgesteld. In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. blad 3 van 9 Bodem

5 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam 2 Veldwerk De veldwerkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd volgens de VKBprotocollen 21 en 22 en eventuele aanvullende NEN-/NPR-normen conform de BRL SIKB 2 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd. In bijlage 1 wordt in dit kader nader ingegaan op door Antea Group uitgevoerde werkzaamheden. De veldwerkzaamheden zijn in september 214 uitgevoerd door mevrouw Van den Enden en de heren Molenberg en Van Benthem van Antea Group. 2.1 Uitgevoerd veldwerk Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een terreininspectie uitgevoerd waarbij gelet is op verdachte locaties op het terrein (brandplekken, verhardingen e.d.). Het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in tabel 2.1. De boringen en peilbuizen zijn ruimtelijk verspreid over de locatie. De peilbuizen zijn geplaatst met de bovenzijde van het filter circa,5 m onder de actuele grondwaterspiegel. Tabel 2.1: Uitgevoerd veldwerk Locatie Boringen tot,5 m mv. Boringen tot 2 m -mv. En boringen met peilbuis Daalderweg perceel ZDM Totaal Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op het voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. Na inspectie en monsterneming zijn de gaten gedicht met het opgeboorde materiaal. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en zijn één week later, na nogmaals afpompen, bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Tijdens de monstername zijn de grondwaterstand, de zuurgraad (ph), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater gemeten. De situering van de boringen en peilbuizen is aangegeven op tekening S Resultaten veldwerk De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2. Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties waargenomen. De bodem van het onderzoeksterrein bestaat vanaf het maaiveld tot,45 à 1,4 m -mv. uit matig fijn zand met daaronder klei en veen tot de maximale boordiepte van 3,7 m -mv. In de opgeboorde grond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen zoals puin aangetroffen. Mede op basis van de terreininspectie was er derhalve geen reden op te schalen naar een asbestonderzoek. blad 4 van 9 Bodem

6 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam De veldgegevens van het grondwater zijn opgenomen in tabel 2.2. In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 1 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter groter dan,5. De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. De overige waarden geven geen aanleiding tot opmerkingen. Tabel 2.2: Grondwatergegevens Peilbuis Filterstelling (m -mv.) Grondwaterstand (m -mv.) ph EC (µs/cm) Troebelheid (NTU) 1 2,5-3,5 1,16 6, ,8 2 2,7-3,7,71 6, ,2 blad 5 van 9 Bodem

7 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam 3 Laboratoriumonderzoek Het laboratoriumonderzoek is verricht door laboratoria die door de Raad voor Accreditatie erkend zijn. De grond- en grondwateranalyses zijn conform het Accreditatieschema (AS)3 uitgevoerd. 3.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek In tabel 3.1 is het verrichte laboratoriumonderzoek weergegeven. Tabel 3.1: Uitgevoerd laboratoriumonderzoek Analysemonster Traject Deelmonsters Analysepakket (m -mv.) Grond M1, -,5 3 (, -,5) Standaardpakket 4 (, -,5) 8 (, -,2) 8 (,2 -,5) 11 (, -,5) 16 (, -,5) M2, -,6 5 (, -,5) Standaardpakket 6 (,1 -,6) 9 (, -,5) 12 (, -,5) 13 (, -,5) 17 (, -,5) M3, -,6 7 (, -,5) Standaardpakket 1 (, -,5) 14 (, -,4) 15 (,1 -,6) M4 1,5-2,1 1 (1,7-2,) Standaardpakket 2 (1,8-2,1) 3 (1,6-2,) 6 (1,5-2,) M5,6-1,1 6 (,7-1,1) Standaardpakket 13 (,6-1,1) 15 (,6-1,1) Grondwater 1 (2,5-3,5) - - Standaardpakket 2 (2,7-3,7) - - Standaardpakket Het in tabel 3.1 genoemde standaardpakket voor grond omvat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); polychloorbifenylen (PCB som 7); polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 1 VROM); minerale olie (GC); percentages organische stof, droge stof en lutum. Het in tabel 3.1 genoemde standaardpakket voor grondwater omvat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen); vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks); minerale olie (GC). blad 6 van 9 Bodem

8 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam 3.2 Toetsingskaders Wet Bodembescherming De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 5. De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 213. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 3 en 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. In de tekst is de term 'verhoogd' gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' is gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW) Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de en,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 3.3 Resultaten laboratoriumonderzoek Grond De analyseresultaten van de grond zijn samengevat in tabel 3.2. Uit de resultaten blijkt dat in de zand-, klei- en veengrond geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen zijn gemeten. Alle gemeten gehalten zijn lager dan de betreffende achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. blad 7 van 9 Bodem

9 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Tabel 3.2: Analyseresultaten grond Analsemonster Deelmonsters Traject (m -mv.) M1 3 (, -,5) 4 (, -,5) 8 (, -,2) 8 (,2 -,5) 11 (, -,5) 16 (, -,5) M2 5 (, -,5) 6 (,1 -,6) 9 (, -,5) 12 (, -,5) 13 (, -,5) 17 (, -,5) M3 7 (, -,5) 1 (, -,5) 14 (, -,4) 15 (,1 -,6) M4* 1 (1,7-2,) 2 (1,8-2,1) 3 (1,6-2,) 6 (1,5-2,) M5 6 (,7-1,1) 13 (,6-1,1) 15 (,6-1,1) Grondsoort en veldwaarnemingen > AW (index <,5) > AW (index >,5) > I (+index), -,5 Zand, , -,6 Zand, , -,6 Zand, ,5-2,1 Veen, ,6-1,1 Klei, : geen veldwaarnemingen/gehalte niet verhoogd ten opzichte van de normwaarde *: op analysecertificaat wordt opgemerkt dat de conserveringstermijn van minerale olie voor monster M4 is verstreken. Aangezien het gemeten gehalte aan minerale olie in M4 slechts zeer licht verhoogd is, is het onwaarschijnlijk dat in werkelijkheid een sterk verhoogd gehalte voor zou komen. De overschrijding van de conserveringstermijn wordt daarom niet als kritisch beschouwd Grondwater De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in tabel 3.3. Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater licht verhoogde gehalten aan barium, kwik en/of dichloorethenen zijn gemeten. De gemeten gehalten aan overige onderzochte parameters zijn lager dan de betreffende streefwaarden en/of de detectiegrenzen. Tabel 3.3: Analyseresultaten grondwater Peilbuis (filterstelling in m -mv.) > streefwaarde (verontreinigd) 1 (2,5-3,5) Barium (,35) Kwik (,2) > S (index<,5) > S (index<,5) > I (2,7-3,7) Barium [Ba] (,8) cis + trans-1,2-dichlooretheen (,1) -: geen veldwaarnemingen/gehalte niet verhoogd ten opzichte van de normwaarde > interventiewaarde (sterk verontreinigd) blad 8 van 9 Bodem

10 projectnr oktober 214, revisie Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam 4 Samenvatting en conclusies 4.1 Samenvatting In opdracht van de gemeente Zaanstad is door Antea Group in september en oktober 214 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Daalderweg (perceel ZDM 1571) te Zaandam. De aanleiding tot het uitvoeren van onderzoek vormt de voorgenomen grondtransactie en herontwikkeling van de locatie tot bedrijfsterrein (kistenfabriek). Het doel van het bodemonderzoek is nagaan in hoeverre de locatie geschikt is voor herontwikkeling en grondtransactie. Het bodemonderzoek is uitgevoerd met als richtlijn de NEN 574. De bodem bestaat vanaf het maaiveld tot,45 à 1,4 m -mv. uit matig fijn zand met daaronder klei en veen tot de maximale boordiepte van 3,7 m -mv. Er zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een bodemverontreiniging. De grond bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen. Het grondwater bevat licht verhoogde gehalten aan barium, kwik en dichloorethenen. 4.2 Conclusies en aanbevelingen Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek (analyseresultaten en veldwaarnemingen) wordt geconcludeerd dat op het terrein aan de Daalderweg geen noemenswaardige verontreinigingen voorkomen in de grond en het grondwater. De bodemkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen grondtransactie en herontwikkeling van het terrein. Mogelijk dient er bij herinrichtingswerkzaamheden grond of andere materialen van de locatie te worden afgevoerd. Het onderhavige onderzoek is niet geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond of andere materialen buiten de locatie. Hiervoor dient een onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Hergebruik van de vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op het onderzoeksterrein is wel mogelijk zonder verder bodemonderzoek uit te voeren. Antea Group Almere, oktober 214 blad 9 van 9 Bodem

11 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties Betrouwbaarheid/garanties Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group. In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Certificatie/accreditatie Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 91. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKBprocescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema (AS)3 zijn uitgevoerd. Toepassing grond Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. Asbest Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 574 is uitgevoerd. Het voorliggende onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderzochte locatie indien niet specifiek wordt verwezen naar de NEN 577 en/of NEN Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de Bodem

12 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam bodem dient volgens de NEN 577 Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem (NNI, april 23) te worden uitgevoerd. Bijlage 1b: Toelichting op toetsingskaders Toetsingskader Achtergrond-, streef- en interventiewaarden De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 213. Hiervoor is gebruik gemaakt van BoToVa-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in de bijlagen. Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel van de Regeling bodemkwaliteit staat. In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrondwaarde, streefwaarde en interventiewaarde en hun betekenis ingegaan. De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging. De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m 3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 1 m 3 bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW), waarbij de GSSD de gestandaardiseerde waarde betreft (zie verder). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de en,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 1 m 3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum met BoToVa-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde Bodem

13 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam standaardbodemcondities (bodem met 1% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in een van de volgende bijlagen. Barium In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 213 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 92 mg/kg ds. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. Bodem

14

15 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) 1-7 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 7-14 Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs Klei, matig siltig, resten schelpen neutraalgrijs 17-2 Veen, neutraalbruin resten planten 17-2 M Klei, matig siltig, zwak resten planten 2-22 humeus, neutraalgrijs Klei, sterk siltig, neutraalgrijs Klei, zwak zandig, neutraalgrijs Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 7-14 Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs Klei, matig siltig, resten schelpen neutraalgrijs Veen, neutraalbruin resten planten M Klei, matig siltig, zwak resten planten humeus, neutraalgrijs Klei, sterk siltig, neutraalgrijs Klei, zwak zandig, neutraalgrijs Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegrijs 9-16 Klei, matig siltig, neutraalgrijs 16-2 Veen, zwak kleiïg, donkerbruin sporen schelpen - 5 M1 5-9 zwak schelphoudend M4 4-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige 5-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige sporen schelpen, /2 cm licht humeus sporen schelpen, /2 cm licht humeus - 5 M1-5 M2 6-7 Zand, matig fijn, zwak siltig, beigegrijs 7-15 Klei, matig siltig, neutraalgrijs 15-2 Veen, zwak kleiïg, donkerbruin sporen schelpen 1-6 M2 zwak schelphoudend 7-11 M M4 7-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige 5-6 Klei, matig siltig, neutraalgrijs sporen schelpen, /2 cm licht humeus sporen schelpen, sporen roest - 5 M Zand, zeer fijn, matig sporen schelpen - 2 M1 Bodem

16 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte nummer diepte monster in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv) humeus, grijsbruin 2-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige sporen schelpen 2-5 M1 9-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige 1-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige 11-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige 12-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige sporen schelpen, /2 cm licht humeus sporen schelpen, zwak wortelhoudend, /2 cm licht humeus rietwortels sporen schelpen, zwak wortelhoudend, rietwortels sporen schelpen, zwak wortelhoudend, rietwortels - 5 M2-5 M3-5 M1-5 M Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige zwak wortelhoudend, sporen roest, sporen schelpen 6-16 Klei, matig siltig, donkergrijs sporen veen, zwak schelphoudend Veen, zwak kleiïg, donkerbruin 18-2 Klei, matig siltig, neutraalgrijs - 5 M M sporen veen Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige 4-5 Zand, matig fijn, zwak kleiïg, grijs 15-6 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige 6-15 Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraalgrijs Veen, zwak kleiïg, donkerbruin 18-2 Klei, matig siltig, neutraalgrijs sporen roest, sporen schelpen, zwak wortelhoudend - 4 M3 zwak roesthoudend 4-5 sporen schelpen, sporen 1-6 M3 wortels, rietwortels zwak schelphoudend 6-11 M Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige 17-5 Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige sporen schelpen, zwak wortelhoudend sporen schelpen, zwak wortelhoudend - 5 M1-5 M Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige 45-6 Klei, matig siltig, neutraalgrijs sporen schelpen, zwak wortelhoudend, sporen roest - 45 zwak schelphoudend 45-6 Bodem

17 Projectcode: Projectnaam: Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, Zaandam Boring: 1 Datum: Boormeester: Anna Boring: 2 Datum: Boormeester: Anna 1 (7) braak Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor 1 (7) braak Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor (7) Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor 1 3 (7) Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor (3) 17 (3) 2 (2) 22 (5) 27 (8) Klei, matig siltig, resten schelpen, neutraalgrijs, Edelmanboor Veen, mineraalarm, resten planten, neutraalbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, resten planten, neutraalgrijs, Edelmanboor Klei, sterk siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor (4) 18 (3) 21 (2) 23 (5) 28 Klei, matig siltig, resten schelpen, neutraalgrijs, Edelmanboor Veen, mineraalarm, resten planten, neutraalbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak humeus, resten planten, neutraalgrijs, Edelmanboor Klei, sterk siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor (9) Boring: 3 Datum: Boormeester: pam Boring: 4 Datum: Boormeester: pam 5 1 (9) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, beigegrijs, Edelmanboor 5 1 (5) 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, grijsbeige, Edelmanboor, /2 cm licht humeus (7) Klei, matig siltig, zwak schelphoudend, neutraalgrijs, Edelmanboor (4) Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, Edelmanboor 2 2 Projectleider: Opdrachtgever: Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

18 Projectcode: Projectnaam: Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, Zaandam Boring: 5 Datum: Boormeester: pam Boring: 6 Datum: Boormeester: pam 5 1 (5) 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, grijsbeige, Edelmanboor, /2 cm licht humeus 5 1 (7) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, beigegrijs, Edelmanboor (8) Klei, matig siltig, zwak schelphoudend, neutraalgrijs, Edelmanboor (5) Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, Edelmanboor 2 2 Boring: 7 Datum: Boormeester: pam Boring: 8 Datum: Boormeester: pam (5) 5 (1) 6 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, grijsbeige, Edelmanboor, /2 cm licht humeus Klei, matig siltig, sporen schelpen, sporen roest, neutraalgrijs, Edelmanboor (2) 2 (3) 5 Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus, sporen schelpen, grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, bruinbeige, Edelmanboor Boring: 9 Datum: Boormeester: pam Boring: 1 Datum: Boormeester: pam 5 1 (5) 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, grijsbeige, Edelmanboor, /2 cm licht humeus 5 1 (5) 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, zwak wortelhoudend, grijsbeige, Edelmanboor, /2 cm licht humeus rietwortels Boring: 11 Datum: Boormeester: pam Boring: 12 Datum: Boormeester: pam 1 (5) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, zwak wortelhoudend, grijsbeige, Edelmanboor, rietwortels 1 (5) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, zwak wortelhoudend, grijsbeige, Edelmanboor, rietwortels Projectleider: Opdrachtgever: Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

19 Projectcode: Projectnaam: Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, Zaandam Boring: 13 Datum: Boormeester: pam Boring: 14 Datum: Boormeester: pam (6) 6 (1) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak wortelhoudend, sporen roest, sporen schelpen, bruinbeige, Edelmanboor Klei, matig siltig, sporen veen, zwak schelphoudend, donkergrijs, Edelmanboor (4) 4 (1) 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest, sporen schelpen, zwak wortelhoudend, bruinbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, kleiïg, zwak roesthoudend, grijs, Edelmanboor (2) 18 (2) 2 Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, sporen veen, neutraalgrijs, Edelmanboor Boring: 15 Datum: Boormeester: pam Boring: 16 Datum: Boormeester: pam 5 1 (6) 6 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, sporen wortels, bruinbeige, Edelmanboor, rietwortels 5 1 (5) 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, zwak wortelhoudend, grijsbeige, Edelmanboor 1 2 (9) Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, neutraalgrijs, Edelmanboor (3) 18 Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, Edelmanboor 2 5 (2) 2 Klei, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor Boring: 17 Datum: Boormeester: pam Boring: 18 Datum: Boormeester: pam 5 1 (5) 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, zwak wortelhoudend, grijsbeige, Edelmanboor (45) 45 (15) 6 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, zwak wortelhoudend, sporen roest, grijsbeige, Edelmanboor Klei, matig siltig, zwak schelphoudend, neutraalgrijs, Edelmanboor Projectleider: Opdrachtgever: Schaal 1: 5 getekend volgens NEN 514

20 Legenda (conform NEN 514) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde Zand, kleiïg > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster veen Veen, mineraalarm zwak humeus matig humeus volumering overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand zand afdichting bentoniet/mikoliet/klei afdichting grind afdichting filter

21 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Bijlage 3: Analyseresultaten grond met overschrijding toetsingswaarden Grondmonster M1 M2 M3 Certificaatcode Boring(en) 3, 4, 8, 8, 11, 16 5, 6, 9, 12, 13, 17 7, 1, 14, 15 Traject (m -mv), -,5, -,6, -,6 Humus % ds,7,7,7 Lutum % ds 2, 2, 2, Datum van toetsing Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds <2 <54 (6) <2 <54 (6) <2 <54 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds <,2 <,2 -,3 <,2 <,2 -,3 <,2 <,2 -,3 Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 -,5 <3 <7 -,5 <3 <7 -,5 Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -,22 <5 <7 -,22 <5 <7 -,22 Kwik [Hg] mg/kg ds <,5 <,5 - <,5 <,5 - <,5 <,5 - Lood [Pb] mg/kg ds <1 <11 -,8 <1 <11 -,8 <1 <11 -,8 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,9 2,1 -,23 5,8 16,9 -,28 5,6 16,3 -,29 Zink [Zn] mg/kg ds <2 <33 -,18 <2 <33 -,18 <2 <33 -,18 PAK Naftaleen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Fenanthreen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Anthraceen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Chryseen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 PAK 1 VROM mg/kg ds <,35 -,3 <,35 -,3 <,35 -,3 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds,35,35,35 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) 8,5 42,5 (6) Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6) Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6) Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds <11 39 (6) <11 39 (6) <11 39 (6) Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6) Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds <6 21 (6) <6 21 (6) <6 21 (6) Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds <35 <123 -,1 <35 <123 -,1 <35 <123 -,1 OVERIG Gloeirest % (m/m) 99,2 99,6 99,6 ds Droge stof % m/m 94,8 94,8 (6) 92,3 92,3 (6) 92,9 92,9 (6) PCB`S PCB 28 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,4 <,1 <,4 PCB 52 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,4 <,1 <,4 PCB 11 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,4 <,1 <,4 PCB 118 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,4 <,1 <,4 PCB 138 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,4 <,1 <,4 PCB 153 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,4 <,1 <,4 PCB 18 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,4 <,1 <,4 PCB (som 7) mg/kg ds <,25,1 <,25,1 <,25,1 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds,49,49,49 Bodem

22 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Grondmonster M4 M5 Certificaatcode Boring(en) 1, 2, 3, 6 6, 13, 15 Traject (m -mv) 1,5-2,1,6-1,1 Humus % ds 32 5,9 Lutum % ds Datum van toetsing Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds (6) 36 4 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds <,2 <,1 -,4,23,27 -,3 Kobalt [Co] mg/kg ds 6,9 11, -, ,2 Koper [Cu] mg/kg ds 8,2 7, -, ,18 Kwik [Hg] mg/kg ds <,5 <,4 -,9,1 - Lood [Pb] mg/kg ds , ,4 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - Nikkel [Ni] mg/kg ds 2 3 -, ,26 Zink [Zn] mg/kg ds , ,12 PAK Naftaleen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 Fenanthreen mg/kg ds,8,3 <,5 <,4 Anthraceen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 Fluorantheen mg/kg ds <,5 <,1,62,62 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 Chryseen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <,5 <,1 <,5 <,4 PAK 1 VROM mg/kg ds,13 -,4,38 -,3 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds,4,38 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds 11 4 (6) 6,4 1,8 (6) Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 1 (6) <5 6 (6) Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 1 (6) <5 6 (6) Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds 13 4 (6) <11 13 (6) Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds (6) 5,1 8,6 (6) Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds <6 1 (6) <6 7 (6) Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds ,4 <35 <42 -,3 OVERIG Gloeirest % (m/m) 67 92,6 ds Droge stof % m/m 43,5 43,5 (6) 69,5 69,5 (6) PCB`S PCB 28 mg/kg ds <,1 <, <,1 <,1 PCB 52 mg/kg ds <,1 <, <,1 <,1 PCB 11 mg/kg ds <,1 <, <,1 <,1 PCB 118 mg/kg ds <,1 <,,12,2 PCB 138 mg/kg ds <,1 <, <,1 <,1 PCB 153 mg/kg ds <,1 <, <,1 <,1 PCB 18 mg/kg ds <,1 <, <,1 <,1 PCB (som 7) mg/kg ds <,16 -,2,92 -,1 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds,49,54 Bodem

23 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam AW WO IND I METALEN Cadmium [Cd] mg/kg ds,6 1,2 4,3 13 Kobalt [Co] mg/kg ds Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds,15,83 4,8 36 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1, Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen mg/kg ds,2,2 1 1,1 Tolueen mg/kg ds,2,2 1,25 32 Ethylbenzeen mg/kg ds,2,2 1,25 11 Xylenen (som) mg/kg ds,45,45 1,25 17 Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds 2,5 2,5 2,5 PAK PAK 1 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 4 4 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds PCB`S PCB (som 7) mg/kg ds,2,4,5 1 < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Achtergrondwaarde 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : > Interventiewaarde 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I - AW) Bodem

24 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Bijlage 4: Analyseresultaten grondwater met overschrijding toetsingswaarden Watermonster Pb 2-1 Pb 1-1 Datum Filterdiepte (m -mv) 2,7-3,7 2,5-3,5 Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] µg/l 97 97, ,35 Cadmium [Cd] µg/l <,2 <,1 -,5 <,2 <,1 -,5 Kobalt [Co] µg/l <2 <1 -,24 <2 <1 -,24 Koper [Cu] µg/l <2 <1 -,23 <2 <1 -,23 Kwik [Hg] µg/l <,5 <,4 -,4,1,1,2 Lood [Pb] µg/l <2 <1 -,23 <2 <1 -,23 Molybdeen [Mo] µg/l <2 <1 -,1 <2 <1 -,1 Nikkel [Ni] µg/l <3 <2 -,22 <3 <2 -,22 Zink [Zn] µg/l <1 <7 -,8 <1 <7 -,8 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l <,2 <,1 - <,2 <,1 - Tolueen µg/l <,2 <,1 -,1 <,2 <,1 -,1 Ethylbenzeen µg/l <,2 <,1 -,3 <,2 <,1 -,3 ortho-xyleen µg/l <,1 <,1 <,1 <,1 meta-/para-xyleen (som) µg/l <,2 <,1 <,2 <,1 Xylenen (som) µg/l <,21 <,21 Xylenen (som,.7 factor) µg/l,21,21 BTEX (som) µg/l <,9,6 (6) <,9,6 (6) Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <,2 <,1 -,2 <,2 <,1 -,2 Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l <,77 (2,14) <,77 (2,14) PAK Naftaleen µg/l <,2 <,1 <,2 <,1 PAK 1 VROM - <,2 (11) <,2 (11) GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,1 <,2 <,1 1,2-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,1 <,2 <,1 1,3-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,1 <,2 <,1 Dichloorpropaan µg/l <,42 - <,42 - Dichloorpropanen (,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l,42,42 Dichloormethaan µg/l <,2 <,1 <,2 <,1 Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <,2 <,1 -,1 <,2 <,1 -,1 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <,1 <,1,1 <,1 <,1,1 Tetrachlooretheen (Per) µg/l <,1 <,1 <,1 <,1 Trichlooretheen (Tri) µg/l <,2 <,1 -,5 <,2 <,1 -,5 1,1-Dichloorethaan µg/l <,2 <,1 -,1 <,2 <,1 -,1 1,2-Dichloorethaan µg/l <,2 <,1 -,2 <,2 <,1 -,2 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <,1 <,1 <,1 <,1 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <,1 <,1 <,1 <,1 1,1-Dichlooretheen µg/l <,1 <,1,1 <,1 <,1,1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l,15,15 <,1 <,1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l <,1 <,1 <,1 <,1 cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l,22,1 <,14,1 1.2-Dichloorethenen (som,.7 facto µg/l,22,14 Vinylchloride µg/l <,1 <,1,2 <,1 <,1,2 Tribroommethaan (bromoform) µg/l <,2 <,1 (14) <,2 <,1 (14) CKW (som) µg/l <1,6 <1,6 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 µg/l <4 3 (6) <4 3 (6) Minerale olie C12 - C16 µg/l <7 5 (6) <7 5 (6) Minerale olie C16 - C21 µg/l <8 6 (6) 8,1 8,1 (6) Minerale olie C21 - C3 µg/l <15 11 (6) (6) Minerale olie C3 - C35 µg/l <8 6 (6) <8 6 (6) Bodem

25 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Watermonster Pb 2-1 Pb 1-1 Datum Filterdiepte (m -mv) 2,7-3,7 2,5-3,5 Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Minerale olie C35 - C4 µg/l <8 6 (6) <8 6 (6) Minerale olie C1 - C4 µg/l <5 <35 -,3 <5 <35 -,3 < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Streefwaarde 8,88 : > Streefwaarde 8,88 : > Interventiewaarde 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 2 : Enkele parameters ontbreken in de som 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - S) / (I - S) - Getoetst via de BoToVa service, versie S S Diep Indicatief I METALEN Barium [Ba] µg/l Cadmium [Cd] µg/l,4,6 6 Kobalt [Co] µg/l 2,7 1 Koper [Cu] µg/l 15 1,3 75 Kwik [Hg] µg/l,5,1,3 Lood [Pb] µg/l 15 1,7 75 Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 3 Nikkel [Ni] µg/l 15 2,1 75 Zink [Zn] µg/l AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l,2 3 Tolueen µg/l 7 1 Ethylbenzeen µg/l 4 15 Xylenen (som) µg/l,2 7 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 3 Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 15 PAK Naftaleen µg/l,1 7 Fenanthreen µg/l,3 5 Anthraceen µg/l,7 5 Fluorantheen µg/l,3 1 Benzo(a)anthraceen µg/l,1,5 Chryseen µg/l,3,2 Benzo(k)fluorantheen µg/l,4,5 Benzo(a)pyreen µg/l,5,5 Benzo(g,h,i)peryleen µg/l,3,5 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen µg/l,4,5 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Dichloorpropaan µg/l,8 8 Dichloormethaan µg/l,1 1 Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 4 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l,1 1 Tetrachlooretheen (Per) µg/l,1 4 Trichlooretheen (Tri) µg/l ,1-Dichloorethaan µg/l 7 9 Bodem

26 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam S S Diep Indicatief I 1,2-Dichloorethaan µg/l 7 4 1,1,1-Trichloorethaan µg/l,1 3 1,1,2-Trichloorethaan µg/l,1 13 1,1-Dichlooretheen µg/l,1 1 cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l,1 2 Vinylchloride µg/l,1 5 Tribroommethaan (bromoform) µg/l 63 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C4 µg/l 5 6 Bodem

27 projectnr oktober 214, revisie Gemeente Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Bijlage 5: Analysecertificaten Bodem

28 Antea Group T.a.v. N. Kuit Postbus AA ALMERE Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, Zaandam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

29 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Projectcode Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS Certificaatnummer/Versie /1 Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, ZaanStartdatum Rapportagedatum /7:7 Bijlage A,B,C,D pam Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3) Antea project Zaanstad Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds <.7 <.7 < Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2. <2. < Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <2 <2 < S Cadmium (Cd) mg/kg ds <.2 <.2 <.2 <.2.23 S Kobalt (Co) mg/kg ds <3. <3. < S Koper (Cu) mg/kg ds <5. <5. < S Kwik (Hg) mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5.9 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds S Lood (Pb) mg/kg ds <1 <1 < S Zink (Zn) mg/kg ds <2 <2 < Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) mg/kg ds <3. < mg/kg ds <5. <5. <5. <5. <5. mg/kg ds <5. <5. <5. <5. <5. mg/kg ds <11 <11 <11 13 <11 mg/kg ds <5. <5. < mg/kg ds <6. <6. <6. <6. <6. S Minerale olie totaal (C1-C4) mg/kg ds <35 <35 <35 63 <35 Chromatogram olie (GC) Polychloorbifenylen, PCB Zie bijl. S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr M1 M2 M3 M4 M5 24-Sep Sep Sep Sep Sep Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

30 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Projectcode Analyse Certificaatnummer/Versie /1 Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, ZaanStartdatum Rapportagedatum /7:7 Bijlage A,B,C,D pam Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3) Antea project Zaanstad Eenheid S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1.12 S PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 1) 1) mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S Fenanthreen mg/kg ds <.5 <.5 <.5.8 <.5 S Anthraceen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S Fluorantheen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5.62 S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S Chryseen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 S PAK VROM (1) (factor,7) 1) 1) mg/kg ds ) 1) 1) Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr M1 M2 M3 M4 M5 24-Sep Sep Sep Sep Sep Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

31 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving M1 M2 M3 M4 M5 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

32 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

33 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 31-2 en gw. NEN-ISO Organische stof (gloeirest) W19 Gravimetrie Cf. pb 31-3 en cf. NEN 5754 Lutum (fractie < 2 µm) W171 Sedimentatie Cf. pb 31-4 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Cadmium (Cd) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kobalt (Co) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Koper (Cu) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kwik (Hg) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Molybdeen (Mo) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Nikkel (Ni) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Lood (Pb) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Zink (Zn) W423 Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Minerale Olie (GC) (C1 - C4) W22 GC-FID Cf. pb 31-7 en cf. NEN 6978 Chromatogram MO (GC) W22 GC-FID Eigen methode PCB (7) W271 GC-MS Cf. pb 31-8 en gw. NEN 698 PAK som AS3/AP4 W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO PAK (1 VROM) W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

34 Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn /1 Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. Pagina 1/1 Analyse De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. Monster nr. Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

35 Chromatogram TPH/Mineral Oil Sample id.: Certificate no.: Sample description.: M C1_Interne_standaard C12 C16 C21 C3 C35 C4_Interne_standaard C1_Interne_standaard C12 C16 C21 C3 C35 C4_Interne_standaard

36 Antea Group T.a.v. N. Kuit Postbus AA ALMERE Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, Zaandam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

37 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Projectcode Certificaatnummer/Versie /1 Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, ZaanStartdatum Rapportagedatum /7:19 Bijlage A,B,C wim van benthem Pagina 1/2 Water; Water (AS3) Antea project Zaanstad Analyse Eenheid 1 Metalen S Barium (Ba) µg/l 25 S Cadmium (Cd) µg/l <.2 S Kobalt (Co) µg/l <2. S Koper (Cu) µg/l <2. S Kwik (Hg) µg/l.1 S Molybdeen (Mo) µg/l <2. S Nikkel (Ni) µg/l <3. S Lood (Pb) µg/l <2. S Zink (Zn) µg/l <1 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <.2 S Tolueen µg/l <.2 S Ethylbenzeen µg/l <.2 S o-xyleen µg/l <.1 S m,p-xyleen µg/l <.2 S Xylenen (som) factor,7 BTEX (som) µg/l µg/l.21 <.9 S Naftaleen µg/l <.2 S Styreen µg/l <.2 1) Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <.2 S Trichloormethaan µg/l <.2 S Tetrachloormethaan µg/l <.1 S Trichlooretheen µg/l <.2 S Tetrachlooretheen µg/l <.1 S 1,1-Dichloorethaan µg/l <.2 S 1,2-Dichloorethaan µg/l <.2 S 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <.1 S 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <.1 S cis 1,2-Dichlooretheen µg/l <.1 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 1 Pb Sep Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

38 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Projectcode Certificaatnummer/Versie /1 Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, ZaanStartdatum Rapportagedatum /7:19 Bijlage A,B,C wim van benthem Pagina 2/2 Water; Water (AS3) Antea project Zaanstad Analyse Eenheid 1 S trans 1,2-Dichlooretheen µg/l <.1 CKW (som) µg/l <1.6 S Tribroommethaan µg/l <.2 S Vinylchloride µg/l <.1 S 1,1-Dichlooretheen µg/l <.1 S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l.14 S 1,1-Dichloorpropaan µg/l <.2 S 1,2-Dichloorpropaan µg/l <.2 S 1,3-Dichloorpropaan µg/l <.2 S Dichloorpropanen som factor.7 µg/l.42 1) Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l <4. < <8. <8. S Minerale olie totaal (C1-C4) µg/l <5 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 1 Pb Sep Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

39 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving Pb 1-1 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

40 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

41 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Aromaten (BTEXN) W254 HS-GC-MS Cf. pb Xylenen som AS3 W254 HS-GC-MS Cf. pb Barium (Ba) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Cadmium (Cd) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Cobalt (Co) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Koper (Cu) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Kwik (Hg) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Molybdeen (Mo) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Nikkel (Ni) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Lood (Pb) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Zink (Zn) W421 Cf. pb en cf. NEN-EN-ISO Styreen W254 HS-GC-MS Cf. pb VOCl (11) W254 HS-GC-MS Cf. pb Tribroommethaan (Bromoform) W254 HS-GC-MS Cf. pb Vinylchloride W254 HS-GC-MS Cf. pb ,1-Dichlooretheen W254 HS-GC-MS Cf. pb DiClEtheen som AS3 W254 HS-GC-MS Cf. pb ,1-Dichloorpropaan W254 HS-GC-MS Cf. pb ,2-Dichloorpropaan W254 HS-GC-MS Cf. pb ,3-Dichloorpropaan W254 HS-GC-MS Cf. pb DiChlprop. som AS3 W254 HS-GC-MS Cf. pb en gw. NEN EN ISO 1568 Minerale Olie (GC) (C1 - C4) W215 LVI-GC-FID Cf. pb Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

42 Antea Group T.a.v. N. Kuit Postbus AA ALMERE Analysecertificaat Datum: Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie /1 Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, Zaandam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 KvK No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

43 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Projectcode Certificaatnummer/Versie /1 Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, ZaanStartdatum Rapportagedatum /7:42 Bijlage A,B,C wim van benthem Pagina 1/2 Water; Water (AS3) Antea project Zaanstad Analyse Eenheid 1 Metalen S Barium (Ba) µg/l 97 S Cadmium (Cd) µg/l <.2 S Kobalt (Co) µg/l <2. S Koper (Cu) µg/l <2. S Kwik (Hg) µg/l <.5 S Molybdeen (Mo) µg/l <2. S Nikkel (Ni) µg/l <3. S Lood (Pb) µg/l <2. S Zink (Zn) µg/l <1 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <.2 S Tolueen µg/l <.2 S Ethylbenzeen µg/l <.2 S o-xyleen µg/l <.1 S m,p-xyleen µg/l <.2 S Xylenen (som) factor,7 BTEX (som) µg/l µg/l.21 <.9 S Naftaleen µg/l <.2 S Styreen µg/l <.2 1) Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <.2 S Trichloormethaan µg/l <.2 S Tetrachloormethaan µg/l <.1 S Trichlooretheen µg/l <.2 S Tetrachlooretheen µg/l <.1 S 1,1-Dichloorethaan µg/l <.2 S 1,2-Dichloorethaan µg/l <.2 S 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <.1 S 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <.1 S cis 1,2-Dichlooretheen µg/l.15 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 1 Pb Sep Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

44 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Projectcode Certificaatnummer/Versie /1 Daalderweg bocht Zuidelijk Randweg, ZaanStartdatum Rapportagedatum /7:42 Bijlage A,B,C wim van benthem Pagina 2/2 Water; Water (AS3) Antea project Zaanstad Analyse Eenheid 1 S trans 1,2-Dichlooretheen µg/l <.1 CKW (som) µg/l <1.6 S Tribroommethaan µg/l <.2 S Vinylchloride µg/l <.1 S 1,1-Dichlooretheen µg/l <.1 S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l.22 S 1,1-Dichloorpropaan µg/l <.2 S 1,2-Dichloorpropaan µg/l <.2 S 1,3-Dichloorpropaan µg/l <.2 S Dichloorpropanen som factor.7 µg/l.42 Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l <4. <7. <8. <15 <8. <8. S Minerale olie totaal (C1-C4) µg/l <5 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 1 Pb Sep Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. VA Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam.

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam. Castor (Cross Towers) BV T.a.v. de heer J. Snijders Suikersilo-Oost 32 1165 MS HALFWEG Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 22 maart 216 GM-34882 34882 Betreft Bodemonderzoek Parkeergarage

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: boofferte 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object HILVERSUM O 1422 Nieuwe Havenweg

Nadere informatie

Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties

Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

1. Aanleiding en doel

1. Aanleiding en doel Gemeente Beverwijk Postbus 450 1940 AL BEVERWIJK Monitorweg 29 1322 BK Almere Postbus 10044 1301 AA ALMERE T (036) 530 80 00 F (036) 533 81 89 info.nl@anteagroup.com www.anteagroup.nl datum 4 november

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen Rapport Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle projectnr. 183803 revisie 00 maart 2009 Auteur(s) ing. J.C.M. Lexmond Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel

Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel De heer J.A.W.M. van Geffen Tweelingen 21 5482 XN Schijndel

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

projectnr. 275891 december 214, revisie 275892 Liandon B.V. Deventerweg/ Groenweg te Gorssel Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Bodem- en asfaltonderzoek. Buitenruimte Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk te Kornwerderzand

Bodem- en asfaltonderzoek. Buitenruimte Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk te Kornwerderzand Bodem- en asfaltonderzoek Buitenruimte Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk te Kornwerderzand projectnummer 41135 definitief revisie 27 juni 216 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Bekende gegevens en vooronderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Adres: Postcode, Plaats Van Arckelweg / Catharina Mossellaan Renswoude Opdrachtgever Naam: dhr. M. Wolleswinkel Adres: Barneveldsestraat 34 Postcode, plaats: 3927 CD Renswoude

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

: Briefrapportage indicatief onderzoek Kortedijk 46 te Vlaardingen

: Briefrapportage indicatief onderzoek Kortedijk 46 te Vlaardingen De heer M. de Wilt Nijverheidsstraat 65 3316 AP Dordtrecht Per e-mail : p/a jsoeters@jansoeters.nl (27 pagina s) Datum : 24 juni 214 Onze referentie : 15723 Contactpersoon : mevrouw ing. L. Kruse Betreft

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep Verlengde Ooyerhoekseweg 9 7207 BJ Zutphen Tel. (0575) 51 72 98 IBAN: NL21INGB0659597411 K.v.K. 08046310 B.T.W. nr. NL 8083.56.872.B.01 info@deklinker.com

Nadere informatie

1. Aanleiding, situatie en bekende gegevens Aanleiding tot bodemonderzoek vormt de voorgenomen grondtransactie.

1. Aanleiding, situatie en bekende gegevens Aanleiding tot bodemonderzoek vormt de voorgenomen grondtransactie. Gemeente Zaanstad t.a.v. mevrouw L. Bleeker Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Monitorweg 29 1322 BK ALMERE Postbus 10044 1301 AA ALMERE T (036) 530 80 00 F (036) 533 81 89 info.nl@anteagroup.com www.anteagroup.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Klantstraat 12 te Uden, Milon bv te Schijndel, 22 maart 2016, projectnummer

Verkennend bodemonderzoek aan de Klantstraat 12 te Uden, Milon bv te Schijndel, 22 maart 2016, projectnummer Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek aan de Klantstraat 12 te Uden, Milon bv te Schijndel, 22 maart 2016, projectnummer 20161209 Zaaknummer: 271648 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en

Nadere informatie

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost)

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Pieter de Hoochstraat 11 Amsterdam Kenmerk: 1333601A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) 12

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kanaalpark 143 te Leiden Gegevens opdrachtgever SNS REAAL p/a: DTZ Zadelhof Property Management B.V. Postbus 19160 3501 DD Utrecht Contactpersoon: Dhr. T.H.P. de Haan Contactpersonen

Nadere informatie

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 2 t/m 46 te Schagen Projectnr. 249517 september 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden... 4 2.2

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: De heer J. Stegeman Locatie: Geukerdijk (ongenummerd, wordt 119) 7481 CA Haaksbergen Februari 2016 Kruse Milieu

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK GOMPERTSEDIJK TE HENGELO (GLD) Gemeente Hengelo, sectie P, nummer 443 PROJECT: 14603

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK GOMPERTSEDIJK TE HENGELO (GLD) Gemeente Hengelo, sectie P, nummer 443 PROJECT: 14603 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK GOMPERTSEDIJK TE HENGELO (GLD) Gemeente Hengelo, sectie P, nummer 443 PROJECT: 14603 INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 2 1 INLEIDING 4 2 LOCATIEGEGEVENS 5 2.1 ALGEMEEN 5 2.2

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016045132/1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771

Nadere informatie

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek GRONDVITAAL GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Locatie Adres: Boomkamp 29 Postcode, Plaats 3848 ZA Harderwijk Opdrachtgever Naam: dhr. P. van Dijk

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Contactpersoon: Kurstjens B.V. De Steegen 6 532 JZ Hedel Dhr. T. Mosterd Diseo B.V. De Koppeling

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen Opdrachtgever: Eelerwoude Locatie: Beekweg 4a 7481 RG Haaksbergen Juli 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST STADSDEEL NIEUW WEST 18 december 213 7746923:A B235.7.3 Verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

ing. M.J. Gorter ing. M.W. Dorland

ing. M.J. Gorter ing. M.W. Dorland VERKENNEND BODEMONDERZOEK Nieuwbouw windturbine 3 Westervoortsedijk 73 Arnhem kenmerk PJ Milieu BV: 1243220A opdrachtgever: Raedthuys Groep B.V. te Enschede datum rapport: 12 januari 2017 kenmerk: 1243220A_versie

Nadere informatie

BEM ZK VERKENNEND BODEMONDERZOEK POSTBAAN 5 TE DINTELOORD. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s)

BEM ZK VERKENNEND BODEMONDERZOEK POSTBAAN 5 TE DINTELOORD. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) BEM1600531 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 13-04-2016 ZK16000425 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen VERKENNEND BODEMONDERZOEK POSTBAAN 5 TE DINTELOORD LAWIJN

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Oude Rozengaardseweg te Doetinchem

Verkennend bodemonderzoek Oude Rozengaardseweg te Doetinchem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Oude Rozengaardseweg 144-146 te Doetinchem Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek GRONDVITAAL GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE Verkennend bodemonderzoek Locatie Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 14-16 Postcode, Plaats 375 HG Zeist Opdrachtgever Naam: Nassau Makelaars

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WIJNGAARDSTRAAT 55 OUDEWATER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WIJNGAARDSTRAAT 55 OUDEWATER Behorend bij besluit: OLO1638909 Datum: 05 juni 2015 Namens B&W van de gemeente Oudewater: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WIJNGAARDSTRAAT 55 OUDEWATER opdrachtgever Bottomline Projectbegeleiding BV Lindeboomsweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kavel 39 (Hogeweg) te Amersfoort Sectie R, nrs 913 t/m 915 (ged), 266 (ged) en 982 (ged) Opdrachtgever: Projectcode: Status: Gemeente Amersfoort GMF115 Definitief Referentie:

Nadere informatie

Boring: 31 Boring: 32 X: 114363,81 X: 114356,32 Y: 427267,62 Y: 427224,03 Datum: 17-12-2014 Datum: 17-12-2014 GWS: 20 GWS: 20 GHG: GHG: GLG: GLG: Opmerking: Maaiveldhoogte: Referentievlak: maaiveld Opmerking:

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis projectnr. 234417 december 2010, revisie 00 234417rap00.doc Gijs Heutink Advocaten Verkennend bodemonderzoek Groot Bentveld te Bentveld Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 3 2.1 Uitgevoerd veldwerk 3

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus 47 3970 AA Driebergen betreft : indicatieve- keuring verdachte grond Ratelaar referentie: 16-1023A pagina: 1/3 Geldermalsen, 11 april 2016

Nadere informatie

Bodemonderzoek Van den Vondellaan Driehuis

Bodemonderzoek Van den Vondellaan Driehuis Bodemonderzoek Van den Vondellaan Driehuis SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Contactgegevens: Monitorweg 29 1322 BK ALMERE Postbus 10044 1301 AA ALMERE E. info.nl@anteagroup.com

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Zandstraat 126 in Beneden-Leeuwen

Verkennend bodemonderzoek Zandstraat 126 in Beneden-Leeuwen Verkennend bodemonderzoek Zandstraat 126 in Beneden-Leeuwen ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Envita Almelo B.V. Envita Nijmegen B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO Metaalweg 18 6551 AD WEURT

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg 14 3784 XC Terschuur Adviesbureau Adico Milieutechniek B.V. Vlietskade 1513 Postbus 717 4200 AS Gorinchem Tel.: 0183-563359 Fax: 0183-563741 protocol

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Bestuur SV C.O.W. Coppensdijk 5382 JT Geffen MILON bv

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven

Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven Ve Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven Gemeente De Bilt Projectnummer: P2414.01 Datum: 10 oktober 2016 Versie: definitief Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven Gemeente

Nadere informatie