Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam."

Transcriptie

1 Castor (Cross Towers) BV T.a.v. de heer J. Snijders Suikersilo-Oost MS HALFWEG Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 22 maart 216 GM Betreft Bodemonderzoek Parkeergarage Ravel Geachte Snijders, Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam. 1 Inleiding In opdracht van Castor (Cross Towers) BV heeft Grontmij Nederland B.V. een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een aan te leggen parkeergarage te Amsterdam. Het indicatief bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 574, Bodem Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) januari 29. Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is het voornemen in ter plaatse een parkeergarage aan te leggen. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende grond noodzakelijk. Doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie om na ge gaan of deze kwaliteit voldoet aan de verwachting dat het schone grond betreft. Het onderzoek is niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele verontreiniging vast te stellen. Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 2 Veld- en laboratoriumonderzoek Het veldonderzoek is verricht door Ground Research B.V., onder procescertificaat SIKB BRL 2 (versie 5, 12 december 213) en het protocol 21 (certificaat K4114/7). Het veldwerk is uitgevoerd door de heer D.J. Koopman op 14 maart 216 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: het uitvoeren van in totaal 4 handboringen tot 4 m mv (ligging zie bijlage 1); het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief eventuele asbestverdachte materialen; het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal.

2 Referentienummer Pagina GM van 4 Bijlage 1 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen. De boorprofielen zijn in bijlage 2 opgenomen. 3 Monsterselectie De selectie van de te analyseren grondmonsters heeft plaatsgevonden op basis van resultaten van het veldonderzoek. De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo representatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van boven- en ondergrond. De samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 1: Monsterselectie Monster Monstertraject (m -mv) Deelmonsters Analysepakket Motivatie 1-3 1, - 1,5 1 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof 3-3 1, - 1,5 3 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof 4-1, -,5 4 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof 4-4 1,5-2, 4 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof MM1, -,5 1, 2 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof MM2 1,5-2, 1, 3 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Milieugygiënische kwaliteit kleiondergrond Milieugygiënische kwaliteit veenondergrond Milieugygiënische kwaliteit kleibovengrond Milieugygiënische kwaliteit zandondergrond Milieugygiënische kwaliteit zandige bovengrond Milieugygiënische kwaliteitvoormalig maaiveld De grond(meng-)monsters zijn in het door RvA geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico geanalyseerd op het standaardpakket grond (droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 1 van VROM), polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en minerale olie (GC)). De analyses zijn uitgevoerd conform de protocollen die vallen onder het accreditatieschema van de AS3 richtlijn. 4 Resultaten veld- en laboratoriumonderzoek Op basis van de boorprofielen kan de bodemopbouw als volgt worden beschreven. Op de locatie van het sportpark bevindt zich een bovengrond van matig fijn zand tot een diepte van 1 tot 1,5 m mv. Buiten het sportpark (boring 4) heeft de laag zandbovengrond een dikte van 2,5 m. De onderzijde van de zandlaag is soms wat meer kleiig ontwikkeld. Onder deze laag wordt veen aangetroffen tot een diepte van circa 3 tot 4 m mv. Onder dit veen komt weer klei voor. De analysecertificaten van Eurofins Analytico met de resultaten van het laboratoriumonderzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 3. Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden opgenomen in de Circulaire bodemsanering 213. De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit deze circulaire. De analyseresultaten zijn eveneens getoetst aan de toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit, waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst. Het toetsingsresultaat is in bijlage 4 weergegeven en verkort in de onderstaande tabel opgenomen.

3 Referentienummer Pagina GM van 4 Tabel 2: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering) Monster Monstertraject Boringnummers > AW > T > I Oordeel Bbk (m -mv) 1-3 1, - 1,5 1 (1, - 1,5) Kwik [Hg] (1.5) Koper [Cu] - Klasse industrie Lood [Pb] (245) (128) 3-3 1, - 1,5 3 (1, - 1,5) Kobalt [Co] (15.7) - - Altijd toepasbaar Kwik [Hg] (.17) 4-1, -,5 4 (, -,5) Kwik [Hg] (.52) - - Klasse wonen Lood [Pb] (78) 4-4 1,5-2, 4 (1,5-2,) Altijd toepasbaar MM1, -,5 1 (, -,5) Zink [Zn] (162) - - Klasse industrie 2 (, -,5) Kwik [Hg] (.42) Lood [Pb] (91) PAK 1 VROM (8.9) MM2 1,5-2, 1 (1,5-2,) 3 (1,5-2,) Koper [Cu] (5) Kwik [Hg] (1.4) Lood [Pb] (195) PAK 1 VROM (4.3) - - Klasse industrie 5 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de grond ter plaatse van de aan te leggen parkeergarage Ravel te Amsterdam. In alle bovengrondmonsters afkomstig van het sportpark komen licht of matig verhoogde gehalten aan metalen en/of PAK voor. De bovengrondmonsters van het sportpark worden ingedeeld in de kwaliteitsklasse Industrie conform het besluit bodemkwaliteit. In de ondergrondmonsters afkomstig van het sportpark zijn eveneens verhoogde gehalten gemeten aan metalen. Deze monsters sportpark worden ingedeeld in de kwaliteitsklasse Industrie conform het besluit bodemkwaliteit. In een geval is er sprake van grond die voldoet aan de achtergrondwaarde. Het onderzochte ondergrondmonster (zand) afkomstig van boring 4, buiten het sportpark gelegen, kan worden beoordeeld als schoon (gehalten beneden de Achtergrondwaarde). Opgemerkt wordt dat dit onderzoek niet als doelstelling heeft te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit, maar dient om de hypothese te toetsen dat er ter plaatse schone grond aanwezig is. 6 Conclusies De hypothese dat het de bodem ter plaatse van het sportpark bestaan uit schone grond moet worden verworpen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt verwacht dat de grond ter plaatse van het sportpark overwegend de kwaliteit Industrie heeft. Voor het verwerken van deze grond elders moet rekening gehouden worden te betalen verwerkingskosten. Daarnaast moeten de werkzaamheden in de grond conform de CROW-132 worden uitgevoerd in de veiligheidsklasse basisklasse. Ten opzichte van het werken in schone grond betekent dit dat er tevens meer kosten gemaakt moeten worden voor de ARBO-maatregelen. De grond afkomstig van buiten het sportpark (boring 4) heeft de kwaliteitsklasse wonen of achtergrondwaarde. Werkzaamheden in deze grond hoeven niet onder een veiligheidsklasse van de CROW-132 te worden uitgevoerd.

4 Referentienummer Pagina GM van 4 Op basis van de ligging van de parkeergarage ten opzichte van het sportpark wordt vastgesteld dat circa 8% van de vrijkomende grond afkomstig is van het sportpark en de kwaliteitsklasse industrie heeft. De overige 2% van de vrijkomende grond heeft de kwaliteitsklasse wonen of achtergrondwaarde. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Grontmij Nederland B.V. Bijlagen: 1. Situatie met boringen 2. Boorprofielen en verklaringsblad 3. Analyseresultaten 4. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsing Bbk in boorpofiel weergegeven

5 Bijlage 1 Situatie met boringen

6 SPORTPARK BUITENVELDERT ANTONIO ANTONIO VIVALDISTRAAT DOMENICO SCARLATTIL AAN duiker ø 8, b.o.b.= -2,9 duikerø 8, b.o.b.= -2,9 duiker ø 5 AMALIAPARK SPORTPARK BUITENVELDERT AMALIAPARK

7 Bijlage 2 Boorprofielen en verklaringsblad

8 Projectnummer: Projectnaam: GRO Parkeergarage Ravel Amsterdam Boring: 1 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 12663,53 Y-coördinaat: 48344,78 Boring: 2 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 12728,2 Y-coördinaat: 48343,2 1 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, geen neutraalbruin, Edelmanboor 1 gras Zand, matig fijn, kleiïg, sterk humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen neutraal bruingrijs, Edelmanboor Klei, matig zandig, geen neutraal grijsbruin, Edelmanboor Veen, zwak kleiïg, geen neutraalbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Guts Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Guts Zand, matig fijn, zwak siltig, geen lichtgrijs, Guts Klei, zwak siltig, geen lichtgrijs, Guts Klei, zwak siltig, geen neutraalgrijs, Guts Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 1 van 2

9 Projectnummer: Projectnaam: GRO Parkeergarage Ravel Amsterdam Boring: 3 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 1272,8 Y-coördinaat: ,94 Boring: 4 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 12715,27 Y-coördinaat: ,62 1 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, geen neutraalbruin, Edelmanboor 1 braak Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen licht grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen neutraalgrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, kleiïg, geen lichtgrijs, Edelmanboor Veen, zwak kleiïg, geen neutraalbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Guts Veen, zwak kleiïg, geen neutraalbruin, Edelmanboor Veen, zwak zandig, geen neutraal grijsbruin, Guts Klei, zwak siltig, sporen veen, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Guts Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Edelmanboor Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 2 van 2

10 Legenda (conform NEN 514) grind Projectnummer: GRO klei Projectnaam: Parkeergarage Ravel Amsterdam Grind, siltig Klei, zwak siltig Grind, zwak zandig Klei, matig siltig Grind, matig zandig Klei, sterk siltig geur geen geur zwakke geur matige geur sterke geur uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster veen Veen, mineraalarm zwak humeus matig humeus volumering overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis BoToVa Wbb (T12, T13) blinde buis <=IND casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand zand afdichting bentoniet/mikoliet/klei afdichting grind afdichting filter Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 1 van 1

11 Bijlage 3 Analyseresultaten

12 Grontmij Nederland B.V. T.a.v. M. Hollander Postbus AE ALKMAAR Analysecertificaat Datum: 15-Mar-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / GRO Parkeergarage Ravel Amsterdam 14-Mar-216 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

13 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix GRO Certificaatnummer/Versie /1 Parkeergarage Ravel Amsterdam Startdatum 14-Mar-216 Rapportagedatum 15-Mar-216/11:32 Bijlage A,B,C Dion Koopman Pagina 1/4 Grond; Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds <.7 7. Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds < Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds <2 48 S Cadmium (Cd) mg/kg ds < <.2.25 S Kobalt (Co) mg/kg ds < S Koper (Cu) mg/kg ds <5. 2 S Kwik (Hg) mg/kg ds <.5.35 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4. 11 S Lood (Pb) mg/kg ds <1 73 S Zink (Zn) mg/kg ds <2 11 S Minerale olie Minerale olie (C1-C12) Minerale olie (C12-C16) Minerale olie (C16-C21) Minerale olie (C21-C3) Minerale olie (C3-C35) Minerale olie (C35-C4) Minerale olie totaal (C1-C4) Chromatogram olie (GC) mg/kg ds <3. <3. <3. <3. <3. mg/kg ds <5. <5. <5. <5. <5. mg/kg ds < <5. <5. 21 mg/kg ds <11 45 mg/kg ds <5. 39 mg/kg ds <6. 14 <6. < ) mg/kg ds <35 <35 11 Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr (1-15) (1-15) (-5) (15-2) MM1 1 (-5) 2 (-5) 14-Mar Mar Mar Mar Mar Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

14 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix GRO Certificaatnummer/Versie /1 Parkeergarage Ravel Amsterdam Startdatum 14-Mar-216 Rapportagedatum 15-Mar-216/11:32 Bijlage A,B,C Dion Koopman Pagina 2/4 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 2) 2) mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5.72 S Fenanthreen mg/kg ds.56 <.5 <.5 < S Anthraceen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5.5 S Fluorantheen mg/kg ds < S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <.5 1. S Chryseen mg/kg ds <.5 1. S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5.41 S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <.5 <.5.79 S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <.5 <.5.4 S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds.6 <.5 <.5 <.5.5 S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds ) 2) 2) 2) Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr (1-15) (1-15) (-5) (15-2) MM1 1 (-5) 2 (-5) 14-Mar Mar Mar Mar Mar Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

15 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix GRO Certificaatnummer/Versie /1 Parkeergarage Ravel Amsterdam Startdatum 14-Mar-216 Rapportagedatum 15-Mar-216/11:32 Bijlage A,B,C Dion Koopman Pagina 3/4 Grond; Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid 6 Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) 43.9 S Organische stof % (m/m) ds 41.2 Q Gloeirest % (m/m) ds 57.9 S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 13.2 Metalen S Barium (Ba) mg/kg ds 94 S Cadmium (Cd) mg/kg ds.35 S Kobalt (Co) mg/kg ds 7.1 S Koper (Cu) mg/kg ds 66 S Kwik (Hg) mg/kg ds 1.5 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 S Lood (Pb) mg/kg ds 24 S Zink (Zn) mg/kg ds 12 Minerale olie Minerale olie (C1-C12) mg/kg ds <3. Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5. Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 31 Minerale olie (C21-C3) mg/kg ds 12 Minerale olie (C3-C35) mg/kg ds 22 Minerale olie (C35-C4) mg/kg ds 28 S Minerale olie totaal (C1-C4) mg/kg ds 4 1) Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 6 MM2 1 (15-2) 3 (15-2) 14-Mar Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

16 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix GRO Certificaatnummer/Versie /1 Parkeergarage Ravel Amsterdam Startdatum 14-Mar-216 Rapportagedatum 15-Mar-216/11:32 Bijlage A,B,C Dion Koopman Pagina 4/4 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid 6 S PCB 118 mg/kg ds <.1 S PCB 138 mg/kg ds <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 S PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds.49 2) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK S Naftaleen mg/kg ds.75 S Fenanthreen mg/kg ds 2.4 S Anthraceen mg/kg ds.49 S Fluorantheen mg/kg ds 3.5 S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1.5 S Chryseen mg/kg ds 1.6 S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds.68 S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1.3 S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds.61 S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds.81 S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds 13 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr. 6 MM2 1 (15-2) 3 (15-2) 14-Mar Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting EL Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

17 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving (1-15) (1-15) (-5) (15-2) MM1 1 (-5) 2 (-5) MM2 1 (15-2) 3 (15-2) Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

18 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) Bevat naast minerale olie tevens humusachtige verbindingen. Opmerking 2) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

19 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 31-2 en gw. NEN-ISO Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge stof W14 Gravimetrie Cf. pb 31-2 en gw. NEN-ISO Organische stof (gloeirest) W19 Gravimetrie Cf. pb 31-3 en cf. NEN 5754 Lutum (fractie < 2 µm) W171 Sedimentatie Cf. pb 31-4 en cf. NEN 5753 Barium (Ba) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Cadmium (Cd) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kobalt (Co) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Koper (Cu) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Kwik (Hg) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Molybdeen (Mo) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Nikkel (Ni) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Lood (Pb) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Zink (Zn) W423 ICP-MS Cf. pb 31-5 en cf. NEN-EN-ISO Minerale Olie (GC) (C1 - C4) W22 GC-FID Cf. pb 31-7 en gw. NEN-EN-ISO 1673 Chromatogram MO (GC) W22 GC-FID Gelijkw. NEN-EN-ISO 1673 PCB (7) W271 GC-MS Cf. pb 31-8 en gw. NEN 698 PAK som AS3/AP4 W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO PAK (1 VROM) W271 GC-MS Cf. pb en gw. NEN-ISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 211. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

20 Chromatogram TPH/ Mineral Oil Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: (1-15) V 1 1 pa 5 C1 C1-C12 C12-C16 C16-C21 C21-3 C35-C4 C3-C35 C4 5 pa Minutes pa 1 1 pa 5 C1 C1-C12 C12-C16 C16-C21 C21-3 C3-C35 C35-C4 C Minutes

21 Chromatogram TPH/ Mineral Oil Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: (1-15) V pa 1 5 C1 C1-C12 C12-C16 C16-C21 C21-3 C3-C35 C35-C4 C4 1 5 pa Minutes pa 1 C3-C35 1 pa 5 C1-C12 C12-C16 C16-C21 C21-3 C35-C4 C4 5 C Minutes

22 Chromatogram TPH/ Mineral Oil Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: MM1 1 (-5) 2 (-5) V 1 1 pa 5 C1 C1-C12 C12-C16 C16-C21 C21-3 C3-C35 C35-C4 C4 5 pa Minutes pa 1 1 pa 5 C1-C12 C12-C16 C16-C21 C21-3 C3-C35 C35-C4 C4 5 C Minutes

23 Chromatogram TPH/ Mineral Oil Sample ID.: Certificate no.: Sample description.: MM2 1 (15-2) 3 (15-2) V pa 1 5 C1 C1-C12 C12-C16 C16-C21 C21-3 C3-C35 C35-C4 C4 1 5 pa Minutes pa 1 C35-C4 1 pa 5 C16-C21 C C1 C1-C12 C12-C16 C3-C35 C Minutes

24 Bijlage 4 Getoetste analyseresultaten

25 Tabel B1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster Certificaatcode Boring Diepte (m -mv) 1, - 1,5 1, - 1,5, -,5 Humus % ds 4,5 14 6,5 Lutum % ds 7,9 7,6 19 Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Monstermelding 1 Monstermelding 2 Monstermelding 3 Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds (6) (6) 4 5 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds <,2 <,2 -,3,21,22 -,3,42,49 -,1 Kobalt [Co] mg/kg ds 4,7 1, -,3 7,2 15,7 8,9 11, -,2 Koper [Cu] mg/kg ds 8 128, , ,7 Kwik [Hg] mg/kg ds 1,2 1,5,4,14,17,47,52,1 Lood [Pb] mg/kg ds , , ,6 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - Nikkel [Ni] mg/kg ds , , ,11 Zink [Zn] mg/kg ds , , ,1 PAK Naftaleen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,3 <,5 <,4 Fenanthreen mg/kg ds,56,56 <,5 <,3 <,5 <,4 Anthraceen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,3 <,5 <,4 Fluorantheen mg/kg ds,11,11,14,1,72,72 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,63,63,86,64,53,53 Chryseen mg/kg ds,72,72,91,67,57,57 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,3 <,5 <,4 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,59,59,73,54 <,5 <,4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds,53,53,55,41 <,5 <,4 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,6,6 <,5 <,3 <,5 <,4 PAK 1 VROM mg/kg ds,58 -,2,46 -,3,43 -,3 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds,58,62,43 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 11 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 118 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 138 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 153 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 18 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 28 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 52 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB (som 7) mg/kg ds <,11 -,1 <,36 -,2 <,75 -,1 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds,49,49,49 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <3 5 (6) <3 2 (6) <3 3 (6) Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds <6 9 (6) 14 1 (6) <6 6 (6) Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 8 (6) 9,8 7,3 (6) <5 5 (6) Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds (6) (6) (6) Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds (6) (6) (6) Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds , ,1 <35 <38 -,3 Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 8 (6) <5 3 (6) <5 5 (6) OVERIG Droge stof % m/m 68,8 68,8 (6) 57,2 57,2 (6) 77,2 77,2 (6) Lutum % 7,9 7,6 19 Organische stof (humus) % 4,5 14 6,5 Gloeirest % (m/m) ds 94, ,1 Projectcode: GRO

26 Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster 4-4 MM1 MM2 Certificaatcode Boring 4 1, 2 1, 3 Diepte (m -mv) 1,5-2,, -,5 1,5-2, Humus % ds,7 7, 41 Lutum % ds 2, Datum van toetsing Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Monstermelding 1 Monstermelding 2 Monstermelding 3 Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds <2 <54 (6) (6) (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds <,2 <,2 -,3,25,31 -,2,35,2 -,3 Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 -,5 5,3 9,1 -,3 7,1 11,2 -,2 Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -, ,8 66 5,7 Kwik [Hg] mg/kg ds <,5 <,5 -,35,42,1 1,5 1,4,3 Lood [Pb] mg/kg ds <1 <11 -, , ,3 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 -, , ,18 Zink [Zn] mg/kg ds <2 <33 -, , ,5 PAK Naftaleen mg/kg ds <,5 <,4,72,72,75,25 Fenanthreen mg/kg ds <,5 <,4 1,9 1,9 2,4,8 Anthraceen mg/kg ds <,5 <,4,5,5,49,16 Fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4 2,3 2,3 3,5 1,2 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <,5 <, ,5,5 Chryseen mg/kg ds <,5 <, ,6,5 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4,41,41,68,23 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,5 <,4,79,79 1,3,4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <,5 <,4,4,4,61,2 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <,5 <,4,5,5,81,27 PAK 1 VROM mg/kg ds <,35 -,3 8,9,19 4,3,7 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds, GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 11 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 118 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 138 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 153 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 18 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 28 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 52 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB (som 7) mg/kg ds <,25,1 <,7 -,1 <,16 -,2 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds,49,49,49 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 3 (6) <3 1 (6) Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds <6 21 (6) 6,6 9,4 (6) 28 9 (6) Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 21 3 (6) 31 1 (6) Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds <11 39 (6) (6) 12 4 (6) Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds <5 18 (6) (6) (6) Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds <35 <123 -, , ,1 Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 5 (6) <5 1 (6) OVERIG Droge stof % m/m 9,4 9,4 (6) 73,9 73,9 (6) 43,9 43,9 (6) Lutum % 2, Organische stof (humus) %,7 7, 41 Gloeirest % (m/m) 99,9 92,2 57,9 Projectcode: GRO

27 Grondmonster 4-4 MM1 MM2 Certificaatcode Boring 4 1, 2 1, 3 Diepte (m -mv) 1,5-2,, -,5 1,5-2, Humus % ds,7 7, 41 Lutum % ds 2, Datum van toetsing Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde ds -- : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Achtergrondwaarde <=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : > Interventiewaarde 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I - AW) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming AW WO IND I METALEN Cadmium [Cd] mg/kg ds,6 1,2 4,3 13 Kobalt [Co] mg/kg ds Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds,15,83 4,8 36 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1, Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds PAK PAK 1 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 4 4 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB (som 7) mg/kg ds,2,4,5 1 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds Projectcode: GRO

28 Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Monstercode Datum Filterstelling (m -mv) Datum van toetsing Monsterconclusie Monstermelding 1 -- : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Streefwaarde 8,88 : > Streefwaarde 8,88 : > Interventiewaarde >T : Groter dan Tussenwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - S) / (I - S) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming Projectcode: GRO

29 Tabel B 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit Grondmonster Humus (% ds) 4,5 14 6,5 Lutum (% ds) 7,9 7,6 19 Datum van toetsing Monster getoetst als partij partij partij Bodemklasse monster Klasse industrie Altijd toepasbaar Klasse wonen Samenstelling monster Monstermelding 1 Monstermelding 2 Monstermelding 3 Zintuiglijke bijmengingen geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie ###GroundType_ Klei Zand Klei Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD METALEN Barium [Ba] mg/kg ds (6) (6) 4 5 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds <,2 <,2,21,22,42,49 Kobalt [Co] mg/kg ds 4,7 1, 7,2 15,7 8,9 11, Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds 1,2 1,5,14,17,47,52 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds PAK Naftaleen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,3 <,5 <,4 Fenanthreen mg/kg ds,56,56 <,5 <,3 <,5 <,4 Anthraceen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,3 <,5 <,4 Fluorantheen mg/kg ds,11,11,14,1,72,72 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,63,63,86,64,53,53 Chryseen mg/kg ds,72,72,91,67,57,57 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,3 <,5 <,4 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,59,59,73,54 <,5 <,4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds,53,53,55,41 <,5 <,4 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,6,6 <,5 <,3 <,5 <,4 PAK 1 VROM mg/kg ds,58,46,43 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds,58,62,43 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 11 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 118 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 138 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 153 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 18 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 28 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB 52 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,1 PCB (som 7) mg/kg ds <,11 <,36 <,75 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds,49,49,49 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <3 5 (6) <3 2 (6) <3 3 (6) Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds <6 9 (6) 14 1 (6) <6 6 (6) Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 8 (6) 9,8 7,3 (6) <5 5 (6) Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds (6) (6) (6) Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds (6) (6) (6) Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds <35 <38 Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 8 (6) <5 3 (6) <5 5 (6) OVERIG Droge stof % m/m 68,8 68,8 (6) 57,2 57,2 (6) 77,2 77,2 (6) Lutum % 7,9 7,6 19 Organische stof (humus) % 4,5 14 6,5 Gloeirest % (m/m) ds 94, ,1 Projectcode: GRO

30 Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit Grondmonster 4-4 MM1 MM2 Humus (% ds),7 7, 41 Lutum (% ds) 2, Datum van toetsing Monster getoetst als partij partij partij Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Klasse industrie Klasse industrie Samenstelling monster Monstermelding 1 Monstermelding 2 Monstermelding 3 Zintuiglijke bijmengingen geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie ###GroundType_ Zand Zand Veen Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD METALEN Barium [Ba] mg/kg ds <2 <54 (6) (6) (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds <,2 <,2,25,31,35,2 Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 5,3 9,1 7,1 11,2 Koper [Cu] mg/kg ds <5 < Kwik [Hg] mg/kg ds <,5 <,5,35,42 1,5 1,4 Lood [Pb] mg/kg ds <1 < Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 < Zink [Zn] mg/kg ds <2 < PAK Naftaleen mg/kg ds <,5 <,4,72,72,75,25 Fenanthreen mg/kg ds <,5 <,4 1,9 1,9 2,4,8 Anthraceen mg/kg ds <,5 <,4,5,5,49,16 Fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4 2,3 2,3 3,5 1,2 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <,5 <, ,5,5 Chryseen mg/kg ds <,5 <, ,6,5 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4,41,41,68,23 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,5 <,4,79,79 1,3,4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <,5 <,4,4,4,61,2 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <,5 <,4,5,5,81,27 PAK 1 VROM mg/kg ds <,35 8,9 4,3 Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds, GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 11 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 118 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 138 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 153 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 18 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 28 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB 52 mg/kg ds <,1 <,4 <,1 <,1 <,1 <, PCB (som 7) mg/kg ds <,25 <,7 <,16 PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds,49,49,49 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 3 (6) <3 1 (6) Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds <6 21 (6) 6,6 9,4 (6) 28 9 (6) Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) 21 3 (6) 31 1 (6) Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds <11 39 (6) (6) 12 4 (6) Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds <5 18 (6) (6) (6) Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds <35 < Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 5 (6) <5 1 (6) OVERIG Droge stof % m/m 9,4 9,4 (6) 73,9 73,9 (6) 43,9 43,9 (6) Lutum % 2, Organische stof (humus) %,7 7, 41 Projectcode: GRO

31 Grondmonster 4-4 MM1 MM2 Humus (% ds),7 7, 41 Lutum (% ds) 2, Datum van toetsing Monster getoetst als partij partij partij Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Klasse industrie Klasse industrie Samenstelling monster Gloeirest % (m/m) ds 99,9 92,2 57,9 -- : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Achtergrondwaarde 8,88 : Wonen 8,88 : Industrie 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : Niet Toepasbaar > IW 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit AW WO IND I METALEN Cadmium [Cd] mg/kg ds,6 1,2 4,3 13 Kobalt [Co] mg/kg ds Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds,15,83 4,8 36 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1, Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds PAK PAK 1 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 4 4 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB (som 7) mg/kg ds,2,4,5 1 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds Projectcode: GRO

32 Bijlage 5 ToeTsing Bbk weergegeven in boorprofielen

33 Projectnummer: Projectnaam: GRO Parkeergarage Ravel Amsterdam Boring: 1 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 12663,53 Y-coördinaat: 48344,78 1 gras Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, geen neutraalbruin, Edelmanboor Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Zand, matig fijn, zwak siltig, geen neutraalgrijs, Edelmanboor Klei, matig zandig, geen neutraal grijsbruin, Edelmanboor -1 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Guts -15 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Klei, zwak siltig, geen neutraalgrijs, Guts Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 1 van 4

34 Projectnummer: Projectnaam: GRO Parkeergarage Ravel Amsterdam Boring: 2 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 12728,2 Y-coördinaat: 48343,2 1 gras Zand, matig fijn, kleiïg, sterk humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Zand, matig fijn, zwak siltig, geen neutraal bruingrijs, Edelmanboor Veen, zwak kleiïg, geen neutraalbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Guts Zand, matig fijn, zwak siltig, geen lichtgrijs, Guts Klei, zwak siltig, geen lichtgrijs, Guts Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 2 van 4

35 Projectnummer: Projectnaam: GRO Parkeergarage Ravel Amsterdam Boring: 3 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 1272,8 Y-coördinaat: ,94 1 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, geen neutraalbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen licht grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, kleiïg, geen lichtgrijs, Edelmanboor -1 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Veen, zwak kleiïg, geen neutraalbruin, Edelmanboor -15 Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Guts Veen, zwak zandig, geen neutraal grijsbruin, Guts Klei, zwak siltig, sporen veen, geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Guts Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 3 van 4

36 Projectnummer: Projectnaam: GRO Parkeergarage Ravel Amsterdam Boring: 4 Boormeester: Dion Koopman Datum: X-coördinaat: 12715,27 Y-coördinaat: ,62 1 braak Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraalbruin, Edelmanboor Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Zand, matig fijn, zwak siltig, geen neutraalgrijs, Edelmanboor Standaardpakket grond inclusief lutum en organisch stof Veen, zwak kleiïg, geen neutraalbruin, Edelmanboor Veen, mineraalarm, geen neutraalbruin, Edelmanboor Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 4 van 4

37 Legenda (conform NEN 514) grind Projectnummer: GRO klei Projectnaam: Parkeergarage Ravel Amsterdam Grind, siltig Klei, zwak siltig Grind, zwak zandig Klei, matig siltig Grind, matig zandig Klei, sterk siltig geur geen geur zwakke geur matige geur sterke geur uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster veen Veen, mineraalarm zwak humeus matig humeus volumering overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis BoToVa Bbk (T1, T2) blinde buis <=WO <=IND casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand zand afdichting bentoniet/mikoliet/klei afdichting grind afdichting filter Schaal (A4): 1: 3 Pagina: 1 van 1

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum:

Analysecertificaat. Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus NK VEENENDAAL. Datum: Infrasoil - Veenendaal T.a.v. H. Liesveld Postbus 49 39 NK VEENENDAAL Analysecertificaat Datum: 1-9-214 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie:

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: Bilfinger Industrial Services Werfplein 5 Zwartewaal Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek Winkel, 28 oktober 2014 Werfplein 5 te Zwartewaal Onze referentie: 051002522 Geachte heer van Ruitenburg, Hierbij

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van deze resultaten kan bevoegd gezag een definitief oordeel vellen over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Portaal Vastgoed Ontwikkeling t.a.v. mevrouw Bloeme Benjamins Postbus 375 3900 AJ Veenendaal kenmerk: 09/200202/EB Amsterdam, 25 februari 2009 onderwerp: rapportage nader bodemonderzoek Nic. Beetsstraat

Nadere informatie

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum:

Analysecertificaat. Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus AB GROENLO. Datum: Milieutechniek Rouwmaat b.v. T.a.v. Nico Looman Postbus 74 7140 AB GROENLO Analysecertificaat Datum: 27-05-2014 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het onderzoek naar zware metalen aan de JF Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Tilburgs Truck Parts, T.a.v. de heer F. Tilburgs, Dorpsstraat 19, 5556 VL Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-1727 metalen Kennedylaan Asten, 21 maart 217 Geachte heer Tilburgs, Hierbij willen

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0387 Opdrachtgever : De heer H.

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus EB Vlaardingen Gemeente Vlaardingen tav dhr E. Warnaar sectie Voorbereiding & Realisatie Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen betreft : aanvullend grondonderzoek (nikkel) Vijfsluizen referentie: 16-2009N pagina: 1/3 Geldermalsen,

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour

O.G. Mij. Th. G. van den Bosch B.V. LEGENDA. voormalige zinkput. drain pompput. grens monstername wand ontgravingscontour W1 W2 CP3 onv. CP1 voormalige zinkput W1 B11 3,5 W2 onv. CP2 CP4 N W1 W2 3,5 W1 B11 N LEGENDA N drain pompput grens monstername wand ontgravingscontour ontgravingsdiepte (m-mv) monster putwand monster

Nadere informatie

: Briefrapportage indicatief onderzoek Kortedijk 46 te Vlaardingen

: Briefrapportage indicatief onderzoek Kortedijk 46 te Vlaardingen De heer M. de Wilt Nijverheidsstraat 65 3316 AP Dordtrecht Per e-mail : p/a jsoeters@jansoeters.nl (27 pagina s) Datum : 24 juni 214 Onze referentie : 15723 Contactpersoon : mevrouw ing. L. Kruse Betreft

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers,

A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 20, 5555 LC Valkenswaard. Asten, 11 april Geachte heer Rijkers, A.H.M. Rijkers, T.a.v. de heer Rijkers, Zeelbergseweg 2, 5555 LC Valkenswaard. Onze ref: Uw ref: Betreft: BB-17239 resultaten onderzoek Asten, 11 april 217 Geachte heer Rijkers, Hierbij willen wij u de

Nadere informatie

Achterstraat 28 Hoeksestraat 5 (1) Herinrichtingslocatie (2) Verontreiniging met koper (grond) (3) Verontreiniging met cadmium en zink (grondwater) BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Veldwerk: Dhr. Ing. T. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever: Van Gessel

Nadere informatie

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016045132/1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen

Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus AA Driebergen Driebergse Weg- en Waterbouw BV tav dhr H. ten Klooster postbus 47 3970 AA Driebergen betreft : indicatieve- keuring verdachte grond Ratelaar referentie: 16-1023A pagina: 1/3 Geldermalsen, 11 april 2016

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471

Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus EA AMERSFOORT. Eemnes, 23 november Ref: PW/53br15/21471 Gemeente Amersfoort T.a.v. de heer D. van Gemeren Postbus 4000 3800 EA AMERSFOORT Eemnes, 23 november 2015 Ref: PW/53br15/21471 Betreft : Indicatieve kwaliteitsbepaling zeefzand Werk : Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan:

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Resultaten bodemonderzoek riool Ankerkade te Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: boofferte 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object HILVERSUM O 1422 Nieuwe Havenweg

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

ing. M.J. Gorter ing. M.W. Dorland

ing. M.J. Gorter ing. M.W. Dorland VERKENNEND BODEMONDERZOEK Nieuwbouw windturbine 3 Westervoortsedijk 73 Arnhem kenmerk PJ Milieu BV: 1243220A opdrachtgever: Raedthuys Groep B.V. te Enschede datum rapport: 12 januari 2017 kenmerk: 1243220A_versie

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven

Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven Ve Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven Gemeente De Bilt Projectnummer: P2414.01 Datum: 10 oktober 2016 Versie: definitief Actualiserend bodemonderzoek Julianalaan 50 te Bilthoven Gemeente

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Eltenseweg 14 / Past. van Sonsbeeckstraat 51 (2 bouwkavels) te Stokkum Gemeente Montferland Projectnummer: P2182.01 Datum: 6 november 2014 Versie: definitief Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

1. Aanleiding en doel

1. Aanleiding en doel Gemeente Beverwijk Postbus 450 1940 AL BEVERWIJK Monitorweg 29 1322 BK Almere Postbus 10044 1301 AA ALMERE T (036) 530 80 00 F (036) 533 81 89 info.nl@anteagroup.com www.anteagroup.nl datum 4 november

Nadere informatie

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE

Gelria Beheer T.a.v. de heer A. Pondes Klaasbos SZ LICHTENVOORDE DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep Verlengde Ooyerhoekseweg 9 7207 BJ Zutphen Tel. (0575) 51 72 98 IBAN: NL21INGB0659597411 K.v.K. 08046310 B.T.W. nr. NL 8083.56.872.B.01 info@deklinker.com

Nadere informatie

Analysecertificaat. Koelewijn Bronbemalingen T.a.v. P. Moro Produktieweg LN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG. Datum: 12-Jan-2017

Analysecertificaat. Koelewijn Bronbemalingen T.a.v. P. Moro Produktieweg LN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG. Datum: 12-Jan-2017 Koelewijn Bronbemalingen T.a.v. P. Moro Produktieweg 5 3751 LN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG certificaat Datum: 12-Jan-217 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 0 braak Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, Edelmanboor 0 0 5 15 tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting 1. Reactie Waterschap overleg artikel 3.1.1 Bro 2. Aanbiedingsformulier overleg artikel 3.1.1 Bro provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost)

Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Pieter de Hoochstraat 11 Amsterdam Kenmerk: 1333601A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Kramer Bouw B.V. te Amsterdam (Zuidoost) 12

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015

Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel BE BEUNINGEN. Swalmen, 5 februari 2015 Pieter Oosterhout Architecten T.a.v. mevrouw G. Offerein Dorpssingel 2 664 BE BEUNINGEN Swalmen, 5 februari 25 Betreft: Status: Project: rapportage aanvullend bodemonderzoek definitief, versie D 42229

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Zandstraat 126 in Beneden-Leeuwen

Verkennend bodemonderzoek Zandstraat 126 in Beneden-Leeuwen Verkennend bodemonderzoek Zandstraat 126 in Beneden-Leeuwen ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Envita Almelo B.V. Envita Nijmegen B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO Metaalweg 18 6551 AD WEURT

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. De Horst 12 te Peize

Verkennend bodemonderzoek. De Horst 12 te Peize Verkennend bodemonderzoek De Horst 12 te Peize Verkennend bodemonderzoek De Horst 12 te Peize Definitief H. Douwes Sweco Nederland B.V. Groningen, 8 juni 2016 Verantwoording Titel : Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek R16-B602. APS - Milieu B.V. Noordweg Wateringen. Opdrachtgever:

Aanvullend bodemonderzoek R16-B602. APS - Milieu B.V. Noordweg Wateringen. Opdrachtgever: Tappersweg 14-3 231 EV Haarlem Tel.: (23) 538 51 91 Fax: (23) 537 78 21 info@apsmilieu.nl www.apsmilieu.nl Aanvullend bodemonderzoek R16-B62 Noordweg 32-34 Wateringen Opdrachtgever: dhr. S.C.M. Wildenberg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1 Veldwerkformulieren 2 Toetsingsresultaten 3 Analysecertificaat 4 Foto s partij 5 Diagram meldingsplicht

Inhoudsopgave. Bijlagen 1 Veldwerkformulieren 2 Toetsingsresultaten 3 Analysecertificaat 4 Foto s partij 5 Diagram meldingsplicht Opdrachtgever : Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Revisie 1, dec 2012 Projectplaats : Lopik Pagina 0 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 1 2 Onderzoeksopzet 2.1 Gehanteerde richtlijnen...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw relaishuis Haelen (locatie 2)

Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw relaishuis Haelen (locatie 2) BK Ingenieurs B.V. Nijverheidsweg 26-12 Postbus 123 5070 AC Udenhout 088 321 25 40 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw relaishuis Haelen (locatie 2) BANK NL12ABNA0580551261

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Adres: Postcode, Plaats Van Arckelweg / Catharina Mossellaan Renswoude Opdrachtgever Naam: dhr. M. Wolleswinkel Adres: Barneveldsestraat 34 Postcode, plaats: 3927 CD Renswoude

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST STADSDEEL NIEUW WEST 18 december 213 7746923:A B235.7.3 Verkennend en nader bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

PARTIJKEURING GROND (KLEI) Reactorweg 25 Utrecht. Buijtenhuis Nijkerk B.V G Definitief. ing. G. Staal ing. G.

PARTIJKEURING GROND (KLEI) Reactorweg 25 Utrecht. Buijtenhuis Nijkerk B.V G Definitief. ing. G. Staal ing. G. PARTIJKEURING GROND (KLEI) Reactorweg 25 Utrecht opdrachtgever: Buijtenhuis Nijkerk B.V. datum rapport: 14 april 2014 kenmerk: status: 1402403G Definitief uitgevoerd door: PJ Milieu BV projectleider: rapporteur:

Nadere informatie

DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep

DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep DE KLINKER MILIEU Onderdeel van Wissels Groep VERKENNEND BODEMONDERZOEK volgens NEN 574 Oude Wezeveldseweg 7 Twello INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 VOORONDERZOEK... 3 2.1 Huidige en toekomstige situatie...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kanaalpark 143 te Leiden Gegevens opdrachtgever SNS REAAL p/a: DTZ Zadelhof Property Management B.V. Postbus 19160 3501 DD Utrecht Contactpersoon: Dhr. T.H.P. de Haan Contactpersonen

Nadere informatie

Norm en: NE N5740 & NE N5707 P rotocollen: 2 001, en 2 018

Norm en: NE N5740 & NE N5707 P rotocollen: 2 001, en 2 018 Norm en: NE N5740 & NE N5707 P rotocollen: 2 001, 2 002 en 2 018 T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 11 november 2016 Maurice Hansté Vliegveldstraat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK GOMPERTSEDIJK TE HENGELO (GLD) Gemeente Hengelo, sectie P, nummer 443 PROJECT: 14603

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK GOMPERTSEDIJK TE HENGELO (GLD) Gemeente Hengelo, sectie P, nummer 443 PROJECT: 14603 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK GOMPERTSEDIJK TE HENGELO (GLD) Gemeente Hengelo, sectie P, nummer 443 PROJECT: 14603 INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 2 1 INLEIDING 4 2 LOCATIEGEGEVENS 5 2.1 ALGEMEEN 5 2.2

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Notitie Onderwerp : Aanvullend bodemonderzoek MFC Gasselternijveen Projectnummer : B02032.000350.0100 Datum : 5 juni 2012 1. Inleiding ARCADIS Nederland BV te Assen heeft in opdracht van de gemeente Aa

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: De heer J. Stegeman Locatie: Geukerdijk (ongenummerd, wordt 119) 7481 CA Haaksbergen Februari 2016 Kruse Milieu

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Rogier Begheyn

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt,

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt, Witteveen+Bos Willemstraat 28 Postbus 3465 4800 DL Breda 076 523 33 33 www.witteveenbos.nl Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag datum 29 juli 2015 uw

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT Rapportage verkennend bodemonderzoek Oudendijk (ong.) te Dordrecht Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek Rapportnummer 4079.001

Nadere informatie

RPS Advies & ingenieursbureau B.V. T.a.v de heer C.Hiesberger Postbus AB LEERDAM. Geachte heer Hiesberger,

RPS Advies & ingenieursbureau B.V. T.a.v de heer C.Hiesberger Postbus AB LEERDAM. Geachte heer Hiesberger, RPS Advies & ingenieursbureau B.V. T.a.v de heer C.Hiesberger Postbus 75 414 AB LEERDAM behandeld door : K. Meulman datum : 19 februari 214 e-mail : k.meulman@denboercci.nl uw kenmerk : - onderwerp : Resultaten

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beekweg 4a - Haaksbergen Opdrachtgever: Eelerwoude Locatie: Beekweg 4a 7481 RG Haaksbergen Juli 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK LEUNSEWEG 22 TE LEUNEN Gemeente Venray, sectie N, nummer 1700, 2384, 2385 en 2004 PROJECT: versie 2

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK LEUNSEWEG 22 TE LEUNEN Gemeente Venray, sectie N, nummer 1700, 2384, 2385 en 2004 PROJECT: versie 2 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK LEUNSEWEG 22 TE LEUNEN Gemeente Venray, sectie N, nummer 17, 2384, 2385 en 24 PROJECT: 15614 versie 2 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK LEUNSEWEG 22 TE LEUNEN

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Klaas Kloosterweg Oost - Staphorst

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Klaas Kloosterweg Oost - Staphorst RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Klaas Kloosterweg Oost - Staphorst Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Klaas Kloosterweg Oost Staphorst September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

ONDERZOEKEN BESTEKSFASE ZIJLKWARTIER LEIDERDORP VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK

ONDERZOEKEN BESTEKSFASE ZIJLKWARTIER LEIDERDORP VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK ONDERZOEKEN BESTEKSFASE ZIJLKWARTIER LEIDERDORP VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK GEMEENTE LEIDERDORP 27 oktober 214 7816369:A - Definitief C134.258.1 Onderzoeken besteksfase Zijlkwartier Leiderdorp

Nadere informatie

H. Mark MSc H. Mark MSc

H. Mark MSc H. Mark MSc VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GRONDONDERZOEK De Molen Havendijk 9 Harderwijk kenmerk PJ Milieu BV: 1543501A opdrachtgever: Gemeente Harderwijk datum rapport: 8 september 2015 kenmerk: status: 1543501A

Nadere informatie

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur

Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg XC Terschuur Opdrachtgever GP Vastgoed Dhr. G. van de Pol Tolboomweg 14 3784 XC Terschuur Adviesbureau Adico Milieutechniek B.V. Vlietskade 1513 Postbus 717 4200 AS Gorinchem Tel.: 0183-563359 Fax: 0183-563741 protocol

Nadere informatie

BEM ZK VERKENNEND BODEMONDERZOEK POSTBAAN 5 TE DINTELOORD. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s)

BEM ZK VERKENNEND BODEMONDERZOEK POSTBAAN 5 TE DINTELOORD. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) BEM1600531 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 13-04-2016 ZK16000425 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen VERKENNEND BODEMONDERZOEK POSTBAAN 5 TE DINTELOORD LAWIJN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Kavel 39 (Hogeweg) te Amersfoort Sectie R, nrs 913 t/m 915 (ged), 266 (ged) en 982 (ged) Opdrachtgever: Projectcode: Status: Gemeente Amersfoort GMF115 Definitief Referentie:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Klantstraat 12 te Uden, Milon bv te Schijndel, 22 maart 2016, projectnummer

Verkennend bodemonderzoek aan de Klantstraat 12 te Uden, Milon bv te Schijndel, 22 maart 2016, projectnummer Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek aan de Klantstraat 12 te Uden, Milon bv te Schijndel, 22 maart 2016, projectnummer 20161209 Zaaknummer: 271648 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Veldsingel 29 in Malden

Verkennend bodemonderzoek Veldsingel 29 in Malden Verkennend bodemonderzoek Veldsingel 29 in Malden ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Envita Almelo B.V. Envita Nijmegen B.V. Envita Noord Einsteinstraat 12a 761 PR ALMELO Metaalweg 18 6551 AD WEURT

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel

Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Eekelhof 26 te Schijndel De heer J.A.W.M. van Geffen Tweelingen 21 5482 XN Schijndel

Nadere informatie

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Milieutechniek ZVS Eemnes BV BO45 Milieutechniek ZVS Eemnes BV INHOUD bladzijde INLEIDING 3 2 VOORONDERZOEK 4 2. Vroegere en huidige gebruik van de locatie 4 2.2 Geohydrologische situatie 4 3 HYPOTHESE 5 4 ONDERZOEKSMETHODE 5 4. Veldwerk

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK BRUGGEN (ONG.) TE ROSMALEN Gemeente Rosmalen, sectie I, nummer 4184 PROJECT:

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK BRUGGEN (ONG.) TE ROSMALEN Gemeente Rosmalen, sectie I, nummer 4184 PROJECT: RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK BRUGGEN (ONG.) TE ROSMALEN Gemeente Rosmalen, sectie I, nummer 4184 PROJECT: 15679-1 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK BRUGGEN (ONG.) TE ROSMALEN Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slagen in Staphorst

Verkennend bodemonderzoek De Slagen in Staphorst Verkennend bodemonderzoek De Slagen in Staphorst OPDRACHTNEMER Buro Hollema B.V. Asserstraat 2 945 AC ROLDE Tel. +3()592 26 95 34 Fax: +3()842 29 6 67 info@burohollema.nl www.burohollema.nl WWW.BUROHOLLEMA.NL

Nadere informatie

H. Mark MSc

H. Mark MSc VERKENNEND BODEM-, ASBEST IN GROND & PUINONDERZOEK Paradijsweg 5 Leusden kenmerk PJ Milieu BV: 669A opdrachtgever: Landgoed Den Treek-Henschoten te Woudenberg datum rapport: 28 november 26 kenmerk: status:

Nadere informatie

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek GRONDVITAAL GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Locatie Adres: Boomkamp 29 Postcode, Plaats 3848 ZA Harderwijk Opdrachtgever Naam: dhr. P. van Dijk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een deel van het perceel aan de Slingerweg 7 in Hippolytushoef. (nieuwbouw woning)

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een deel van het perceel aan de Slingerweg 7 in Hippolytushoef. (nieuwbouw woning) Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een deel van het perceel aan de Slingerweg 7 in Hippolytushoef (nieuwbouw woning) Rapportnummer: 163007/HJV Status: Definitief Datum: 8 maart 2016 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek van

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek van Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 17-3-2017 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek van 10-05-2017 Namens dezen, Afdelingshoofd Ruimte 20170143 In opdracht van

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie