;._...;...f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ";._...;...f"

Transcriptie

1 ;._.....;....f Versterking van de medezeggenschap in het f underend onderwijs In 2012 werd de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geevalueerd. Hieruit bleek dat de medezeggenschap in het funderend onderwijs in de praktijk redelijk goed functioneert. Niettemin bracht het onderzoek ook enkele knelpunten aan het licht, die werden bevestigd in het Amarantis-onderzoek. Deze knelpunten zullen deels via initiatieven vanuit het veld en deels door middel van wijziging van de WMS en de onderwijswetten worden opgelost. Deze oplossingen worden in dit artikel beschreven. Mr. dr. J. Sperling en drs. N.W. Foppen* 1. De evaluatie van de WMS Begin 2or2 bestond de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) 5 jaar. In overeenstemming met artikel 46 van deze wet heeft de toenmalige minister van OCW, Van Bijsterveldt, de doeltreffendheid en de effecten van de WMS in de praktijk laten evalueren. 1 In deze evaluatie stonden de volgende vragen centraal: Hoe worden de wettelijke bepalingen feitelijk uitgevoerd? Hoe wordt het functioneren van de medezeggenschap door de betrokken partijen beoordeeld? Werkt het systeem van 'checks and balances' zeals beoogd? Met andere woorden, heeft de MR voldoende mogelijkheden om een tegenwicht te bieden aan het bestuur indien dat nodig is? Uit de evaluatie bleek dat de betrokkenen redelijk positief waren over het functioneren van de medezeggenschap in de praktijk.' Er heerste een wijd verspreid gevoel van tevredenheid. Uitgedrukt in een rapportcijfer, oordeelden alle betrokkenen in gelijke mate positief over het functioneren van de medezeggenschap: gemiddeld een 7+. Niettemin bracht het onderzoek ook enkele knelpunten aan het licht. Zo houden besturen en schoolleiders zich niet altijd con- Joke Sperling is lector onderwijsrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Nico Foppen is thema-adviseur bij de Landelijke Ouderraad en was actief betrokken bij de totstandkoming van het 'Gezamenlijk Advies goede medezeggenschap'. sequent aan de wettelijke voorschriften: het bevoegd gezag verstrekt informatie niet altijd op tijd en reageert niet altijd inhoudelijk op initiatieven van de medezeggenschapsraad (MR). 3 Sams neemt het bevoegd gezag besluiten zonder deze ter instemming of advies aan de MR voor te leggen. In dat geval heeft de MR geen mogelijkheid om af te dwingen dat deze besluiten nietig warden verklaard of ongedaan warden gemaakt. 4 Ook andere bepalingen van de WMS warden niet altijd nageleefd. Een derde van de!eden van de MR of de gemeenschappelijke MR (GMR) is niet via een formele kandidaatstelling in de (G)MR terechtgekomen. Bij 12% van de scholen is er geen medezeggenschapsstatuut. In de helft van de onderzochte gevallen wordt het medezeggenschapsstatuut niet om de 2 jaar geevalueerd, terwijl de wet dit wel voorschrijft (artikel 21 WMS). Van de schoolbesturen heeft 13% geen faciliteitenregeling getroffen voor de medezeggenschapsorganen (artikel 28 WMS). En in driekwart van de onderzochte gevallen was er geen kostenregeling getroffen voor het voeren van eventuele rechtsgedingen door de MR. Verder bestond vaak het gevoel dat!eden van medezeggenschapsorganen te weinig professioneel zijn en nog te veel aan de leiband van de school!open. In de helft van de onderzochte gevallen vond de schoolleider zichzelf tegelijk vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en adviseur van de MR. Met name in het basisonderwijs vergaderen veel medezeggenschapsorganen steeds in aanwezigheid van de schoolleiding en is er nauwelijks gelegenheid tot het voeren van eigen interne besprekingen. Ook de relatie tussen medezeggenschapsorganen en hun achterban is sterk voor verbetering vatbaar. Slechts een derde van de medezeggenschapsorganen informeert ouders, leerlingen en personeelsleden systematisch over hun activiteiten. Veel van de respondenten waren niet bekend met de rechtsbescherming in de WMS. Degenen die de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) kenden, vonden haar voldoende laagdrempelig. Het werd wel als een nadeel ervaren dat jeer alleen terecht kunt voor interpretatie-, reglements-, advies- en instemmingsgeschillen, en niet voor zogenaamde nalevingsgeschillen. Daarvan is sprake als het bevoegd gezag zich niet houdt aan een of meer bepalingen van de WMS, bijvoorbeeld als het de MR geen informatie geeft, geen advies vraagt of een niet-gegeven instemming negeert. In dat geval moet de MR een vordering indienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Dit is echter een hoogdrempelige procedure, met griffiegelden en verplichte procesvertegenwoordiging, in tegenstelling tot de procedure bij de LCG WMS. In de praktijk wordt van de procedure bij de Ondernemingskamer dan oak nauwelijks gebruik gemaakt. 5

2 De onderwijsbonden, de ouder- en leerlingenorganisaties vonden daarom dat de WMS moest worden gewijzigd om de medezeggenschap te verbeteren. Van Bijsterveldt vond dat echter niet nodig. In die gevallen waarin een bevoegd gezag de wet niet naleeft, was handhavend optreden van de onderwijsinspectie voldoende, aldus de minister. 5 Het was volgens haar de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om op de bovenstaande punten verbetering te realiseren, en niet van de overheid. Zij nodigde de vertegenwoordigers van schoolbesturen, personeel, ouders en leerlingen uit om hiervoor een concrete aanpak te ontwikkelen en een voorlichtingsen wervingscampagne te houden. Een motie vanuit de Tweede Kamer om de WMS te wijzigen op het punt van rechtsbescherming en de faciliteitenregeling werd afgewezen 'Gezamenlijk advies goede medezeggensthap' Totstandkoming en status Het verzoek van Van Bijsterveldt aan de onderwijsorganisaties om met een voorstel te komen tot verbetering van de medezeggenschap. had succes. In 2012 en 2013 hebben de gezamenlijke onderwijsorganisaties overlegd over een algemeen geaccepteerde gedragslijn voor schoolbesturen en medezeggenschapsorganen met betrekking tot de tijdens de evaluatie gebleken knelpunten. Deze gedragslijn is vervat in een document dat aanvankelijk de werktitel 'Code goede medezeggenschap' kreeg. Deze titel is inmiddels teruggebracht tot 'Gezamenlijk advies goede medezeggenschap'. Hoewel alle partijen het eens zijn over de inhoud van het document, is binnen de onderwijsorganisaties een principieel meningsverschil ontstaan over de status daarvan. De schoolbesturenorganisaties zien het document als een handreiking, of een aanbeveling, voor het onderwijsveld. Zij vinden dan ook dat de 'Code' eigenlijk geen code zou mogen heten. De onderwijsvakbonden en de leerling- en ouderorganisaties vinden echter dat de gedragslijn meer moet zijn dan alleen een handreiking en dezelfde bindende kracht moet hebben als bijvoorbeeld de 'Code goed bestuur'. Wie zich niet aan de gedragslijn houdt, moet zich daarvoor, onder het motto 'pas toe of leg uit', kunnen verantwoorden ten opzichte van de betrokkenen, de schoolgemeenschap en de Inspectie van het onderwijs. De impasse is opgelost doordat de besturen van de PO-raad en de VO-raad hebben toegezegd om uiterlijk najaar 2015 binnen hun vereniging toe te werken naar het opnemen van de essentie van het Gezamenlijk advies in hun governancecodes. Om dit te bereiken zullen de organisaties zich actief inspannen om de inhoudelijke afspraken structureel onder de aandacht van hun leden/achterbannen te brengen en te bevorderen dat die zich daarnaar richten. Staatssecretaris Dekker heeft bovendien aangekondigd dat hij zo'n ,- beschikbaar zal stellen aan de gezamenlijke onderwijsorganisaties om schoolbesturen, schoolleiders en medezeggenschapsorganen op de hoogte te stellen van de inhoud van het 'Gezamenlijk advies' via een uitgebreide voorlichting- en scholingscampagne. Het Gezamenlijk advies heeft als centraal uitgangspunt dat het bevoegd gezag bestuurt en de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor zijn besluiten, terwijl de MR meedenkt, controleert en corri- geert waar nodig. De betrokkenen moeten daarbij naar hun beste vermogen handelen in het belang van de hele schoolbevolking en de kwaliteit van het onderwijs. De meest recente tekst kan warden gevonden op de website Versterking medezeggenschap. 7 Het Gezamenlijk advies heeft als centraal uitgangspunt dat het bevoegd gezag bestuurt en de wettelij ke verantwoordelijkheid draagt voor zijn besluiten, terwijl de MR meed enkt, controleert en corrigeert waar nod ig. De betrokkenen moeten daarbij naar hun beste vermogen handelen in het belang van de hele schoolbevolk ing en de kwali teit van het onderwijs. Wijze van omgang Een groat aantal voorschriften van het Gezamenlijk advies heeft betrekking op de wijze waarop het bevoegd gezag en de medezeggenschapsorganen met elkaar en met andere betrokkenen op school moeten omgaan. Zo schrijft het Gezamenlijk advies voor dat de MR ervoor zorgt dat hij wordt samengesteld via rechtsgeldige verkiezingen en het bevoegd gezag erop toeziet dat de verkiezingsprocedure op basis van het wederzijds overeengekomen medezeggenschapsreglement geschiedt. Verder staat in het Gemeenschappelijk advies dat het bevoegd gezag en de medezeggenschapsorganen elkaars relevante overlegpartners zijn. De MR bespreekt onderwerpen met de relevante vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De overlegpartner dient voldoende mandaat te hebben om informatie te verstrekken, adviezen te beoordelen, alternatieven af te wegen, en besluiten te nemen. De hoogste relevante gezagsdrager is aanspreekbaar voor de MR als hetgaat om ontwikkelingen op de lange termijn en strategische beslissingen. Ook staat in het Gezamenlijk advies dat de toezichthouder zijn taak onafhankelijk van het bevoegd gezag vervult en in dat kader tenminste eenmaal per jaar een gesprek houdt met de (G)MR over de hoofdlijnen van het beleid, het functioneren van de medezeggenschap en de prestaties van het bevoegd gezag. Bij (vermeend) disfunctioneren van het bevoegd gezag attendeert de (G)MR de toezichthouder op de situatie. Het Gezamenlijk advies gaat in dit opzicht verder dan de WMS of de onderwijswetten, want daarin staat deze verplichting (nog) 8 niet. Professionaliteit De wijze van omgang moet professioneel zijn. Dat betekent in de eerste plaats dat medezeggenschapsorganen een zelfstandige positie hebben ten opzichte van bet bevoegd gezag. Medezeggenschapsorganen hebben twee soorten vergaderingen, de eigen vergadering en de overlegvergadering. De MR bepaalt het verloop en de openbaarheid van de eigen vergadering. Besprekingen zijn toegankelijk voor de achterban, tenzij de raad anders besluit in het belang van een bepaald agendapunt. De overlegpartner van de MR maakt geen dee! uit van de achterban. Als gelijkwaardige gesprekspartners kunnen de MR en de overlegpartner elkaar uitnodigen voor over leg. Dit over leg kan betrekking hebben op het verstrekken van toelichting en informatie, meningsvorming en het uitwisselen en bepalen van standpunten. Partijen spreken vooraf samen de agenda af, de status van elk agendapunt en wie het voorzitterschap bekleedt. Aangezien de overlegpartner namens het bevoegd gezag ad vies of instemming vraagt van de MR, 6

3 kan hij niet tevens optreden als adviseur van de MR. De MR komt zelf met voorstellen rand lcwesties waarbij het belang van een of meer groepen binnen de achterban in het geding is. De overlegpartner geeft op deze voorstellen een onderbouwde reactie, aldus het Gezamenlijk advies. Verder schrijft het Gezamenlijk ad vies voor dat medezeggenschapsorganen jaarlijks een activiteitenplan opstellen, waarin de wederzijdse verwachtingen tussen zichzelf en het bevoegd gezag aan de orde komen en de faciliteiten om het medezeggenschapswerk uit te kunnen voeren. Het medezeggenschapsorgaan stuurt het activiteitenplan naar de overlegpartner en andere betrokkenen. Het medezeggenschapsorgaan houdt een ambitiegesprek met de overlegpartner, waarbij zij tevens de resultaten van het vorige evaluatieplan evalueren. Professionaliteit betekent ook dat de!eden van medezeggenschapsorganen ervoor zorgen dat ze hun taak goed kunnen vervullen. Volgens het Gezamenlijk advies betekent dit dat de!eden op de hoogte zijn van relevante wetten en regels, hun vakliteratuur bijhouden en scholing volgen. Om dit mogelijk te maken stelt het bevoegd gezag faciliteiten beschikbaar, gebaseerd op het activiteitenplan van het medezeggenschapsorgaan. Deze laatste legt in het jaarverslag verantwoording af over de besteding van de faciliteiten. Professionaliteit dient met name te warden betracht in (dreigende) geschilsituaties, zo staat in het Gemeenschappelijk advies. Genomen besluiten moeten kunnen rekenen op ondersteuning van de medezeggenschapsorganen bij de uitvoering, oak als het bevoegd gezag een advies niet (geheel) volgt. Hetzelfde geldt als het bevoegd gezag of een medezeggenschapsorgaan bij een geschillenprocedure in het ongelijk is gesteld. Als het medezeggenschapsorgaan en de overlegpartner het niet eens blijven over een bepaalde kwestie, stellen ze vast dat overeenstemming uitblijft. Wanneer een van de twee zich niet bij die uitkomst kan neerleggen, kunnen ze externe ondersteuning inroepen om er met deze bemiddelaar toch samen uit te komen. Als het medezeggenschapsorgaan of de overlegpartner een beroep doet op de LCG WMS of de Ondernemingskamer, la ten ze die procedure de onderlinge verhoudingen niet vertroebelen. In het belang van een goede afhandeling van een geschil is het van belang dat partijen het verschil van mening zo duidelijk mogelijk formuleren. Ze orienteren zich daarbij op eerdere uitspraken over vergelijkbare zaken en informeren de achterban. Partijen blijven tijdens de procedure openstaan voor alternatieve oplossingen en bemiddeling. I nformatieverschaffing Naast bepalingen over omgang bevat het Gemeenschappelijk advies normen over informatieplichten. Het doe! van de WMS is immers niet alleen het geven van zeggenschap aan de belanghebbenden bij de school, maar oak het bevorderen van openheid in de school (artikel 7 WMS). De voorschriften in het Gemeenschappelijk advies hebben dan oak in de eerste plaats betrekking op verplichtingen van het bevoegd gezag tegenover de medezeggenschapsorganen. Het bevoegd gezag moet hen op eigen initiatief alle informatie sturen die zij nodig hebben om hun taken te vervullen. Indien de medezeggenschapsorganen andere of aanvullende inlichtingen vragen, verstrekt het bevoegd gezag deze of antwoordt het met een gemotiveerde weigering. Over (tijdelijke) geheimhouding rnaken partijen afspraken. Maar andersorn zijn er oak informatieverplichtingen. Zo bepaalt het Gezamenlijk advies dat medezeggenschapsorganen waar nodig aanvullende informatie inwinnen uit openbare bronnen, achterbanraadpleging en externe deskundigen. Medezeggenschapsorganen zoeken kennis en advies ook buiten de eigen kring. Niet-leden uit de achterban kunnen bijdragen bij incidentele klussen, advies geven of als klankbord optreden. De medezeggenschapsorganen stellen hun overlegpartner op de hoogte van deze informatie, voor zover van belang voor de te maken afspraken of het te voeren beleid. Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgen medezeggenschapsorganen informatie aan hun achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en in de vorm van een jaarverslag. Waar nodig peilen medezeggenschapsorganen de mening van de schoolbevolking over actuele en zwaarwegende kwesties zodat zij de uitslag van deze raadpleging kan betrekken bij het innernen van standpunten. Het bevoegd gezag stelt bij dergelijke thema's tijd en faciliteiten beschikbaar om zo'n raadpleging mogelijk te maken. Na ast bepalingen over omgang beva t het Gemeenschappelijk advies normen over informa tieplichten. Het doel van de WMS is immers niet alleen het geven van zeggenschap aan de belanghebbenden bij de school, maar ook het bevorderen van openheid in de school. De voorschriften in het Gemeenschapp elijk ad vies hebben dan ook in de eerste plaats betrek king op verplichtingen van het bevoegd gezag tegenove r de medezeggenscha psorga nen. In het Gezamenlijk advies wordt nag een andere bron van informatie genoemd: alle uitspraken van de klachtencornmissie van de school. Op grond van de WMS is het bevoegd gezag alleen verplicht informatie te verstrekken over gegrond verklaarde klachten (artikel 8, lid 2 aanhef en onder e, WMS). Maar het Gezamenlijk advies gaat verder. Het bepaalt dat het bevoegd gezag het medezeggenschapsorgaan ook op de hoogte stelt van de niet gegrond verklaarde klachten. De gedachte hierachter is dat oak van niet gegrond verklaarde klachten kan worden geleerd. Aanbevolen wordt om oak de informeel, intern geuite klachten te bespreken met de MR. Veruit de meeste klachten worden narnelijk door de school zelf afgehandeld en daarvan komt maar een fractie bij de (landelijke) klachtencommissies terecht. Voor een optimaal leereffect kan het daarom, volgens het Gezarnenlijk advies, zinvol zijn dat de school ook veelvoorkomende, of zich steeds repeterende klachten met het medezeggenschapsorgaan bespreekt. Het is daarbij niet de bedoeling dat op individuele gevallen wordt ingegaan. Het gaat er immers om te komen tot beleidsmatige verbeteringen. De school laat aan alle bij de school betrokkenen weten wat ze met klachten doet, zodat iedereen kan zien dater serieus met klachten wordt omgegaan. 3. Wijziging onderwijswetten en de WMS Wijzigingen onderwijswetten Eind 2012 waren een nieuwe regering en een nieuwe Tweede Karner aangetreden. De kwestie Amarantis had de constatering in de evaluatie van de WMS dat de MR onvoldoende wettelijke middelen heeft om tegenwicht te bieden aan het bevoegd gezag in bepaalde 7

4 situaties, bevestigd. In het parlementaire debat over de kwestie Amarantis kondigde de regering daarom aan de interne bestuurskracht van onderwijsinstellingen te willen verbeteren door middel van versterking van de corrigerende mechanismen in het governancesysteem.9 Een van de voorstellen is uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden voor medezeggenschapsorganen om zich te wenden tot de interne toezichthouder als zij geen gehoor vinden bij hun bestuur. Zo is het de bedoeling dat de interne toezichthouder (raad van toezicht) de wettelijke verplichting krijgt om met de (G)MR te overleggen. En het bevoegd gezag zal waarschijnlijk de verplichting krijgen om de MR advies te vragen bij de vaststelling van de benoemingsprofielen voor bestuurders en voorgenomen besluiten tot benoeming of on ts lag van bestuurders. Wijzigingen WMS De landelijke ouderorganisaties, de onderwijsvakbonden en het LAKS grepen het parlementaire debat over de versterking van het governancesysteem tevens aan om opnieuw de knelpunten die bij de evaluatie van de WMS waren geconstateerd, onder de aandacht te brengen. Die actie heeft geresulteerd in aanvaarding van de motie Van Dijk waarin de regering wordt verzocht de WMS te wijzigen op de volgende onderwerpen: - het recht op rechtsbijstand; - de beslechting van nalevingsgeschillen; - de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen; en - het scholingsbudget rechtstreeks naar de MR.' 0 In een brief van 5 februari 2014 liet staatssecretaris Dekker weten dat hij de rnotie gaat uitvoeren. 11 Hij is van plan een wetsvoorstel tot wijziging van de WMS in te dienen op grond waarvan rnedezeggenschapsorganen een rechtstreeks recht op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand en scholingskosten krijgen. Dit voorstel is in overeenstemming met het Zwanenburcht-arrest van 2012 waarin de Ondernemingskamer overwoog dat de fadliteitenregeling in de WMS medezeggenschapsorganen belemmeren in de verwezenlijking van hun rechten. De WMS zal op dit onderdeel inhoudelijk gelijkgetrokken worden met de faciliteitenregeling in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)." Die regeling houdt in dat medezeggenschapsorganen alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor het verrichten van zijn taken rechtstreeks vergoed krijgen van het bevoegd gezag zonder dat zij daarvoor eerst een regeling moeten overeenkomen in het medezeggenschapstatuut. Volgens het Zwanenburcht-arrest moet onder 'redelijkerwijs noodzakelijke kosten' worden verstaan: kosten die nodig zijn voor vervulling van de wettelijke taken van een medezeggenschapsorgaan. Gaat een medezeggenschapsorgaan zijn wettelijke taken in de WMS of andere wetten te buiten, dan heeft het dus geen recht op vergoeding van kosten die het maakt in verband met die activiteiten. Ook mag de hoogte van de kosten niet buitensporig zijn. Onder redelijkerwijs noodzakelijke kosten vallen eveneens kosten van rechtsbijstand in een juridische procedure, aldus de Ondernemingskamer. Verder stelt de staatssecretaris voor om de LCG WMS bevoegd te maken in nalevingsgeschillen. Alle medezeggenschapsgeschillen zullen dan in eerste instantie bij de LCG WMS terecht komen en de Ondernemingskamer zal alleen nog hoger beroepsinstantie zijn. Tevens zullen de uitspraken van de LCG WMS afdwingbaar worden door medezeggenschapsorganen de wettelijke bevoegdheid te geven de rechter te verzoeken een executoriale titel te verlenen aan die uitspraken. Tot slot zal worden voorgesteld om de WMS zo aan te passen dat medezeggenschapsorganen de rnogelijkheid krijgen om de nietigheid van besluiten van het bevoegd gezag in te roepen als deze heeft verzuimd om de vereiste insternming te vragen. Enqueterecht Tijdens het debat over de versterking van de bestuurskracht werd tevens geopperd om de MR het recht van enquete te geven. ' 3 Dit zou inhouden dat onderwijsinstellingen wettelijk verplicht worden om een bepaling in de statuten op te nemen waarbij zij de medezeggenschapsorganen de bevoegdheid geven om een enqueteverzoek bij de Ondernemingskamer in te dienen bij mogelijk wanbeleid. De Ondernemingskamer kan dan onderzoek laten doen naar het beleid en de gang van zaken binnen de rechtspersoon, en - indien sprake is van wanbeleid - voorzieningen treffen zoals het vernietigen van een besluit van bestuurders of een antler orgaan binnen de rechtspersoon of het schorsen of ontslaan van bestuurders of toezichthouders. Het voorstel haalde het echter niet. De minister raadde het voorstel af omdat het toekennen van het enqueterecht aan medezeggenschapsraden volgens haar een onevenwichtigheid creeert in de checks and balances van de medezeggenschap. Bovendien vindt zij het ook niet nodig indien de voorgestelde wijzigingen van de WMS en de onderwijswetten zullen worden aangenomen. De Kamer was het daarmee blijkbaar eens. Op 24 april jl. werd een motie van het CDA-kamerlid Rog met het verzoek aan de regering om het mogelijk te maken dat de MR in het funderend onderwijs onder bepaalde voorwaarden zal gaan beschikken over het enqueterecht, afgewezen.'4 De evaluatie van de WMS en de plan nen met betrekking tot de versterking besturing hebben geleid tot een tweesporenbeleid met betrekking tot de verbetering van de medezeggenschap in het funderend onderwijs. Niet alleen zullen de WMS en de onderwijswetten worden aangepast; ook zullen de belanghebbenden vrijwillig bepaalde verplichtingen op zich nemen. 4. Slotwoord De evaluatie van de WMS en de plannen met betrekking tot de versterking besturing hebben geleid tot een tweesporenbeleid met betrekking tot de verbetering van de medezeggenschap in het funderend onderwijs. Niet alleen zullen de WMS en de onderwijswetten worden aangepast; ook zullen de belanghebbenden vrijwillig bepaalde verplichtingen op zich nemen. Deze twee sporen vullen elkaar goed aan. De aanpassingen van de WMS betreffen de rechtsbescherming en geschilbeslechting en dit zijn per definitie onderwerpen waarvan de regeling niet aan partijen zelf kan worden overgelaten. Bovendien biedt de WMS op deze punten minder bescherming dan andere medezeggenschapswetten, zoals de WOR en de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Gelijktrekking van de WMS met deze wetgeving, en met name de WOR, is dan ookgeen overbodige luxe, zeker nu de overheid de MR een steeds zwaardere rol toebedeelt bij het interne toezicht op het bestuur van onderwijsinstellingen. 8

5 Gezien deze toezichthoudende rol is het echter een manco dat sommige van de voorgestelde medezeggenschapsverplichtingen zullen worden opgenomen in de onderwijswetten, en niet in de WMS. Het gaat om de verplichting van de raad van toezicht om met de MR te overleggen en van het bevoegd gezag om de MR advies te vragen bij de vasts telling van de benoemingsprofielen voor bestuurders en bij voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders. Opname van deze verplichtingen in de onderwijswetten zal namelijk tot gevolg hebben dat de MR de naleving daarvan niet zal kunnen afdwingen als het er op aankomt.'s In artikel 36 WMS staat immers dat medezeggenschapsorganen alleen de bevoegdheid hebben om naleving af te dwingen van verplichtingen voortvloeiend uit de WMS. Een eerdere minister van OCW heeft dit manco al eens bevestigd, zonder daar overigens iets aan te doen.' 6 Ook de aangekondigde verbetering van de WMS met betrekking tot nalevingsgeschillen zal hierin geen verandering brengen. De aangekondigde bevoegdheden van de MR met betrekking tot de versterking van de bestuurskracht zullen dan ook weinig effectief zijn bij de wens van de minister dat 'medezeggenschappers met de vuist op tafel moeten durven slaan'." Het verdient daarom aanbeveling om de voorgestelde verplichtingen op te nemen in de WMS. Maar veel van de geconstateerde tekortkomingen in de medezeggenschap zullen niet door meer regelgeving kunnen worden opgelost. Veel van die tekortkomingen betreffen immers de uitvoering van al bestaande regels en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. De oplossing moet veeleer worden gevonden in het creeren van een 'moreel medezeggenschapskompas'. Het Gezamenlijk advies heeft het karakter van zo'n kompas door een antwoord te geven op de vraag hoe goede medezeggenschap er uit behoort te zien. Deze benadering heeft er voor gezorgd dat er in het Gezamenlijk ad vies vooral geredeneerd is vanuit de bedoeling en de geest van de regelgeving en de rechtspraak. Het Gezamenlijk advies geeft schoolbesturen, schoolleiders en medezeggenschapsraden een extra steun in de rug bij het toepassen van de medezeggenschapsreglementen, medezeggenschapsstatuten en wettelijke voorschriften. Het Gezamenlijk advies 'vertaalt' die afspraken en voorschriften naar praktisch handelen. Centraal staat daarbij de vraag: 'Hoe gaan we op een fatsoenlijke manier met elkaar om?' Voor scholen waar de medezeggenschap al prima functioneert, zal het Gezamenlijk advies vooral een herkenning zijn en een bevestiging dat het goed loopt. Voor scholen waar de medezeggenschap nog wel knelpunten kent, wijst het Gezamenlijk advies de weg naar hoe het beter kan. no ten 1. Artik I 46 Wms luidt: Onze Minist r van Ond rwijs, Cultuur en Wetenschap zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendh id n de effect n van doze w t in de praktijk. 2. J. Bokdam, J. Bal en J. De Jonge, 'Evaluatie wet medezeggenschap op scholen', Zoetermeer 20 maart Bijlag bij Komerstukken II 2011/12, 33223, nr Het woord 'MR' in dit artik I heeft betrekking op alle medezeggenschapsorganen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld. 4. Zie ook R. van Schoonhoven, 'Een geschil is geen ruzie, onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs', Stichting Onderwijsgeschillen, Utrecht juni Kamerstukken II 2011/12, 33223, nr. 1, p Kamerstukken II 2011/12, 33223, nr. 2. Hondelingen II 2011/12, 5 juli 201>, ngmedezeggenschap.ni/advies-goede-medezeggenschap. B. De minister van OCW heeft wel een wecsvoorscel aangekondigd om deze verplichting in de onderwijswetten te zullen opnemen. (Komerstukken II 2012/13, 33495, nr. lo, p. 12). Zie meer hierover in het onderdeel 'wijziging'van de Wms en onderwijsw tten' hieronder. 9. Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr. 10. lo. Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr Kammtukken /14, 33495, nr Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam 17 juli 201>, fcu:nl:ghams:20120bx16b5. Zie hierover J. Sperling. 'De evaluatie van de WMS: niet de wetgever, maar de ondernemingskamer maakt de WMS doeltreffender en effectieve~. NTOR Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, december , p Kamerstukken II 2012/13, 33495, nr. lo. 14. Kammtukken II 2013/14, 33495, nr Ev nals artikel 17a, lid 2, WPO, artik I 28g. lid 2, WEC n artikel 24d, lid >, WVO (voordrachtsrecht voor en lid van d raad van toezicht). 16. Kamerstukken I 2011/1>, 33106, I, p tra jectum. hu.nl/medezeggenschap_moet_ vaker _met_de_ vu ist_op_tafel_s laan 9

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Inleiding en leeswijzer Met dit advies goede medezeggenschap vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 223 Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs Advies goede medezeggenschap in het onderwijs Inleiding en leeswijzer Met dit advies goede medezeggenschap vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders

Nadere informatie

Code goede medezeggenschap Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Code goede medezeggenschap Versterking medezeggenschap in het onderwijs Code goede medezeggenschap Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 Code Medezeggenschap concept 3 Pagina 1 van 20 12 maart 2013 Code goede Medezeggenschap v3 Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Versterking medezeggenschap in het onderwijs. Versie 12 april 2013

Versterking medezeggenschap in het onderwijs. Versie 12 april 2013 Code goede medezeggenschap Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 april 2013 Code goede medezeggenschap Pagina 1 van 20 5 april 2013 Code goede Medezeggenschap Inleiding en leeswijzer Met

Nadere informatie

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs. Versie 10 april 2014

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs. Versie 10 april 2014 Advies goede medezeggenschap in het onderwijs Versie 10 april 2014 Advies goede medezeggenschap Pagina 1 van 18 april 2014 Advies goede medezeggenschap Inleiding en leeswijzer Met dit advies goede medezeggenschap

Nadere informatie

Vereniging Openbaar Onderwijs T.a.v. de heer R. van Dijk Postbus AE ALMERE..

Vereniging Openbaar Onderwijs T.a.v. de heer R. van Dijk Postbus AE ALMERE.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Vereniging Openbaar Onderwijs T.a.v. de heer R. van Dijk Postbus 60182 1320 AE ALMERE.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school Expertisecentrum Onderwijsgeschillen Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school Ter inleiding In een brief van 4 mei 2015 aan de Tweede Kamer schrijft

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure KLOKKENLUIDERSREGELING Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp Juridische grondslag Het College van Bestuur van Stichting Surplus hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De evaluatie van de WMS: niet de wetgever, maar de ondernemingskamer maakt de WMS doeltreffender en effectiever

De evaluatie van de WMS: niet de wetgever, maar de ondernemingskamer maakt de WMS doeltreffender en effectiever Joke Sperling De evaluatie van de WMS: niet de wetgever, maar de ondernemingskamer maakt de WMS doeltreffender en effectiever 1 Inleiding Afgelopen jaar vond de evaluatie van de Wet medezeggenschap op

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 In dit statuut is de organisatie van de medezeggenschap van Het Stedelijk Lyceum weergegeven. De structuur van de medezeggenschap is

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Medezeggenschap bij benoeming en ontslag van bestuurders. WMS-congres 12 november 2014 Ede

Medezeggenschap bij benoeming en ontslag van bestuurders. WMS-congres 12 november 2014 Ede Medezeggenschap bij benoeming en ontslag van bestuurders WMS-congres 12 november 2014 Ede De basis voor medezeggenschap in het onderwijs Het gaat hier immers om een maatschappelijke instelling, die mede

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Preambule Medezeggenschapsstatuut van ALLURE Stichting voor openbaar primair onderwijs Het bestuur van STICHTING ALLURE en

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: - Sint Maartenscollege - Sgm Dalton-Vatel - Veurs

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Lijn 83

KLACHTENREGELING Lijn 83 KLACHTENREGELING Lijn 83 Het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gehoord hebbende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Algemene toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 251 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Nr. 2 VOORSTEL VN WET

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk.

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut Basisschool Kronenburgh Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Vastgesteld door college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOR, voorjaar 2014 www.stichtingboor.nl

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie WMS

Samenvatting evaluatie WMS Samenvatting evaluatie WMS De WMS Januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht geworden in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs, als opvolger van de

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

(G)MR Statuut SSOL. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

(G)MR Statuut SSOL. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (G)MR Statuut SSOL Medezeggenschapsstatuut van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Preambule De directeur-bestuurder (bevoegd gezag/schoolleiding) van de SSOL e.o. en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 In de Wet medezeggenschap op scholen ( Wms ) staat dat de Landelijke geschillencommissie Wms bevoegd is in, onder meer, geschillen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap

Statuut medezeggenschap Statuut medezeggenschap Actualisatie: oktober 2016 secretariaat: Pastoor Jansenplein 21-5504 BS Veldhoven telefoon: 040-2531201 e-mail: info@skozok.nl website: www.skozok.nl Rabobank: NL 93 RABO 01034.18.229

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M.

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M. S AMENV ATTING 08.023 / 104010 Interpretatiegeschil VO - artikel 4 lid 3, artikel 21 lid 2 en artikel 2 jo 11 onder h WMS m.b.t. de medezeggenschapsstructuur, de procedure van vaststelling van medezeggenschapsdocumenten,

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

MR statuut Medezeggenschapsraad

MR statuut Medezeggenschapsraad MR statuut Medezeggenschapsraad Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot Telefoon: 0294-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Statuut

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen in de medezeggenschap. Ede,

Nieuwe ontwikkelingen in de medezeggenschap. Ede, Nieuwe ontwikkelingen in de medezeggenschap Ede, 09-11-2016 Programma Benoeming bestuurders Overleg medezeggenschap met Raad van Toezicht (RvT) Aanpassing geschillenregeling Kosten van medezeggenschap

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

VOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE

VOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE PROFIELSCHETS VOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN WMS STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN UTRECHT 1. Stichting Onderwijsgeschillen 3 De organisatie 3 2. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nadere informatie

MEMO Rol Medezeggenschapsraad (MR) bij ontslag schoolleiding R.P.J. Hendrikx. 21 juli 2016

MEMO Rol Medezeggenschapsraad (MR) bij ontslag schoolleiding R.P.J. Hendrikx. 21 juli 2016 MEMO Rol Medezeggenschapsraad (MR) bij ontslag schoolleiding R.P.J. Hendrikx 21 juli 2016 Inleiding 1. De MR op scholen bestaat uit personeel van de betreffende school en uit ouders van de kinderen op

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Medezeggenschapstatuut Stroomm

Medezeggenschapstatuut Stroomm Medezeggenschapstatuut Stroomm Het bestuur van de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm) en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, (G)MR, van de volgende scholen: De Bogerd

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2013 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor de

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK!

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! Versie 1-1-2014 In werking 1-3-2014 Geldig tot 1-1-2016 PREAMBULE Het bestuur van Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Het

Nadere informatie

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad. 1 Inleiding

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad. 1 Inleiding Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad 1 Inleiding 1.1 In deze notitie wordt op hoofdlijnen uiteengezet wat de minimale (wettelijke) eisen zijn waaraan scholen voor voortgezet

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp Jan de Vos Ede 09-11-2016 even voorstellen Jan de Vos adviseur onderwijs en zorg, krimp, personeel en organisatie, governance Vereniging

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Inhoud: 1. Inleiding 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Tip 1: Betrek de MR al bij de aanloop tot besluiten Tip 2: Bespreek meerdere alternatieven met de MR Tip 3: Motiveer en onderbouw voorstellen altijd

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut GMR

Medezeggenschapsstatuut GMR Medezeggenschapsstatuut GMR Preambule Het bestuur van stichting StAIJ en de (voorlopige) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR van de volgende scholen: 1. JP Coen, 2. SBO het Spectrum, 3. Daltonschool

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Bestand : lmcr/cvb/12/660 Voorgenomen besluit CvB : 18 juni 2012 Instemming GMR : 21 juni 2012 Definitief besluit CvB : 21 juni 2012 Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Dit statuut betreft

Nadere informatie

Kostenregeling in de WMS kan beter

Kostenregeling in de WMS kan beter Mr. dr. J. Sperling en mr. W.H. Hogerzeil 1 Kostenregeling in de WMS kan beter I Inleiding Met de toegenomen autonomie van scholen en het teruggebrachte toezicht van de onderwijsinspectie is de medezeggenschap

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

UITSPRAAK. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR

UITSPRAAK. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR 107108 UITSPRAAK in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR en het College van Bestuur van A, gevestigd te B, verweerder, hierna

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Inhoud: 1. Inleiding 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Tip 1: Maak een agenda Tip 2: Wees kritisch m.b.t. het aanstellen van een voorzitter en secretaris Tip 3: Geef alle relevante informatie

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO Het bevoegd gezag van Stichting Floréo gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt de volgende Klachtenregeling vast. Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Vitus-Zuid te Eindhoven

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Vitus-Zuid te Eindhoven Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Vitus-Zuid te Eindhoven Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658); b. bevoegd gezag: [bestuurder

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPONN

Medezeggenschapsstatuut VGPONN Medezeggenschapsstatuut VGPONN 1. Pre ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van Stichting voor confessioneel onderwijs Jong Leren te Heemstede.

Statuut Medezeggenschap van Stichting voor confessioneel onderwijs Jong Leren te Heemstede. Statuut Medezeggenschap van Stichting voor confessioneel onderwijs Jong Leren te Heemstede. Preambule Het bestuur van de stichting Jong Leren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de

Nadere informatie

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 1 INHOUD Inhoudsopgave REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND ( KLOKKENLUIDERSREGELING VO ) 3 REGELING INZAKE HET OMGAAN

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO 106770-15.06 Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van de rooms-katholieke basisschool A te

Nadere informatie