Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl"

Transcriptie

1 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Versie Drs. A. Weynschenk Juli

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de uitkomsten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Opvang (ambulant) versie 2.0. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening. De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark (indien aanwezig). De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Leger des Heils. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQindex (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Leger des Heils. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek Dhr. J. Sesink voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Leger des Heils voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, juli 2012 Drs. A. Weynschenk TRIQS Onderzoek Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

3 rapportage CQI meting INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING DEEL 2 VERBETERSCORES METHODE VERBETERSCORES VERBETERKWADRANTEN SAMENVATTING BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES BIJLAGE 2 VRAGENLIJST CQI OPVANG AMBULANT VERSIE BIJLAGE 3 - ANTWOORDEN OP OPEN VRAAG BIJLAGE 4 OVERZICHT VERBETERSCORES

4 INLEIDING Aanleiding voor de meting In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording dienen instellingen vanuit de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang prestatie-indicatoren in te voeren. Deze prestatie-indicatoren worden deels afgeleid van de uitkomsten van de CQI meting. Vooralsnog is het invoeren van deze prestatie-indicatoren facultatief. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Anderzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Deze rapportage is opgesplitst in een aantal verschillende onderdelen, waarvan deel I het officiële gedeelte vormt. Dit gedeelte van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie, en valt derhalve onder de strikte CQI-richtlijnen. In de overige delen worden interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld en daarom vallen deze niet onder de CQI-richtlijnen. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode mei en juni 2012 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Aan de uitvoering van deze meting en het schrijven van de rapportage hebben de volgende personen gewerkt: Projectleider: Dataverzameling: Rapportage: Drs. A. Weynschenk H. van Oene S.R. Halewijn, A.J. Mijnders, MSc Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

5 rapportage CQI meting DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE 5

6 01 LEESWIJZER Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: heeft u een zorgplan met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en zijn/haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Voor de meeste vragen zijn dit de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Het kleurgebruik in deze staafdiagrammen is voorgeschreven door Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en is als volgt: paars ( nooit/soms ), wit ( meestal ) en groen ( altijd ). Als een vraag negatief geformuleerd is zodat het antwoord altijd een negatieve ervaring weergeeft en het antwoord nooit voor een positieve ervaring staat, dan worden de categorieën altijd en meestal bij elkaar gevoegd en krijgen deze categorieën de kleur paars. Het antwoord soms wordt dan weergegeven met de kleur wit en het antwoord nooit met de kleur groen. Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

7 rapportage CQI meting De negatieve ervaringen (kleur paars) staan altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 22. Neemt de medewerker u serieus? (n=299) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 34. Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over de voorziening of een medewerker? (n=300) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja Voor het weergeven van de antwoordcategorieën van een screenervraag worden blauwtinten gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld van een screenervraag. 36. Heeft u kinderen? En zo ja, zijn uw kinderen samen met u in deze voorziening? (n=274) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee, ik heb geen kinderen -> ga naar vraag 42 ja, maar mijn kinderen zijn niet samen met mij in deze voorziening ja, al mijn kinderen zijn samen met mij in deze voorziening ja, een aantal van mijn kinderen is samen met mij in deze voorziening De weergave van de overige vragen verschilt doordat de antwoordcategorieën per vraag verschillend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk staafdiagram. 7. Waar overnachtte u afgelopen maand? U mag meer dan één hokje aankruisen. (n=349) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% op straat in de nachtopvang/passantenverblijf bij familie, vrienden of kennissen: tijdelijk bij familie, vrienden of kennissen: voor langere tijd op een andere plek, bijvoorbeeld een eigen zelfstandige woonruimte 7

8 Tabel Onder elk staafdiagram wordt een tabel getoond waarin per antwoordcategorie is af te lezen hoeveel respondenten dit antwoord gegeven hebben en welk percentage daar bij hoort. Indien er meerdere vragen in één staafdiagram worden getoond, worden er ook meerdere vragen in één tabel getoond. Niet altijd hebben alle vragen ook exact dezelfde antwoordcategorieën. Zo kan de antwoordcategorie niet van toepassing bij de ene vraag wel voorkomen en bij een andere vraag niet. In dat geval geeft een - aan of een antwoordcategorie wel of niet van toepassing is op een vraag. Ook geldt dat voor antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing geen percentage wordt getoond omdat deze niet zijn opgenomen in het staafdiagram. Een voorbeeld van een tabel ziet u hieronder. nooit % soms % meestal % altijd % n.v.t. v19 6 2% 41 13,5% 98 32,2% ,3% 15 v20 5 1,7% 58 19,1% ,3% ,9% - Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg- en dienstverlening uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Door de mate van tevredenheid te verbinden aan het belang dat de cliënt hecht aan het betreffende onderwerp kan een matrix van verbeterscores worden samengesteld. Hoe hoger de verbeterscore, des te hoger de prioriteit om het desbetreffende onderdeel te verbeteren. Een overzicht van deze scores inclusief een grafische weergave vindt u in een apart gedeelte van deze rapportage. Opbouw rapportage In deel van 1 deze rapportage wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van het onderzoek zonder enige vorm van interpretatie hiervan. Er wordt eerst ingegaan op de methode van onderzoek en de responsanalyse alvorens de staafdiagrammen met daarin de uitkomsten worden getoond. Deel 2 van deze rapportage toont, zowel grafisch als in een tabel, de berekende verbeterscores. Het rapport eindigt met een samenvatting van de opvallendste uitkomsten. Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

9 rapportage CQI meting 02 METHODE Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting binnen Leger des Heils is gebruik gemaakt van de CQ-index Opvang, vragenlijst voor ambulante cliënten, versie 2.0. Deze vragenlijst bestaat uit 42 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname. De vragenlijst is anoniem afgenomen, de antwoorden zijn niet gekoppeld aan de naam van de respondenten. De vragenlijst begint met een aantal vragen over de achtergrondgegevens van de cliënt. Daarna volgen vragen over het contact met de medewerkers van de voorziening, de hulp vanuit de voorziening, de hulp voor eventueel aanwezige kinderen, en het resultaat van de hulp. Tevens wordt aan de cliënt een algeheel oordeel over de zorg gevraagd door de cliënt een rapportcijfer te laten geven. De vragenlijst eindigt met een open vraag naar verbetermogelijkheden. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaats gevonden met Leger des Heils over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. De getroffen voorbereidingen omvatten het opstellen van de cliëntbestanden met daarin aangegeven welke cliënt bij welke afdeling hoort en het opsturen van deze cliëntenbestanden naar TRIQS via de beveiligde website Vervolgens heeft TRIQS aan elke cliënt een unieke code gekoppeld en zijn de vragenlijsten en begeleidende brieven aangemaakt en verzonden. De begeleiders van ambulante cliënten zijn tevens geïnformeerd over het doel en nut van de meting. Bij een bezoek aan de cliënt hebben zij de cliënt gestimuleerd om deel te nemen aan de meting. Dataverzameling De vragenlijsten zijn per post verstuurd naar de cliënten. Bij de vragenlijst zat een begeleidende brief waarin uitgelegd werd wat het doel van de meting was, hoe men deel kon nemen aan de meting, waar de vragenlijst over ging, hoe men zich af kon melden voor de meting en waar men terecht kon met vragen. Tevens werd een antwoordenvelop meegestuurd waarmee vertegenwoordigers de vragenlijst kosteloos konden retourneren. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. 9

10 03 RESPONSANALYSE Hieronder volgt een analyse van de respons. Daarbij zijn een aantal, door het CKZ voorgeschreven, stappen gevolgd. Allereerst is bepaald hoeveel cliënten aangeschreven zijn. Vervolgens is gekeken hoeveel van deze cliënten onterecht zijn aangeschreven omdat de cliënt overleden is, de vragenlijst onbestelbaar retour gekomen is of omdat de cliënt heeft aangegeven geen zorg te ontvangen. De volgende stap in de analyse is het bepalen van de non-respons. Onder non-respons wordt verstaan cliënten die niets van zich hebben laten horen en de lege vragenlijsten in de database (minder dan 5 vragen ingevuld). Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die dit niet waren zijn verwijderd uit het databestand. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten aangeschreven 4264 (2) cliënten die ten onrechte aangeschreven zijn omdat: de cliënt overleden is 2 de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen 61 de cliënt aangeeft geen zorg te ontvangen van de instelling /- (3) aantal cliënten terecht aangeschreven 4200 (4) non-respons aantal lege cases (minder dan 5 vragen ingevuld) 5 aantal cliënten dat niet gereageerd heeft 3309 aantal cliënten dat niet mee wilde doen /- (5) bruto respons 879 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: achtergrondgegevens niet of onvolledig ingevuld 108 aantal respondenten dat de vragen niet zelf beantwoord heeft 17 aantal respondenten dat 18 of meer van de sleutelvragen* niet ingevuld heeft /- (7) netto respons 739 (8) bruto responspercentage 20,93% (9) netto responspercentage 17,60% * De sleutelvragen zijn vraag 1 t/m 9, 11 t/m 28 en 32 t/m 38. In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

11 rapportage CQI meting Representativiteit respons ten opzichte van totale populatie Berekend is of de respons een goede afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de man/vrouw verhouding en de gemiddelde leeftijd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de chi-kwadraat toets (geslacht) en de t-toets (leeftijd). Dit zijn statistische toetsen die berekenen of de respons significant afwijkt van de totale populatie. Indien de zogenaamde p-waarde kleiner is dan 0,05 wijkt de respons significant af van de totale populatie en is de conclusie dat de respons niet representatief is. Is de p-waarde groter dan 0,05, dan kan geconcludeerd worden dat de respons representatief is. Onderstaande tabel toont de kenmerken van de totale populatie en van de respons. Onder de tabel wordt de uitkomst van de chi-kwadraat toets en de uitkomst van de t-toets getoond. totale populatie % respons % man 55,26% 57,80 % vrouw 44,74% 42,4 % geslacht onbekend 0 % 0 % gemiddelde leeftijd 44,2 jaar 51,84 jaar Uitkomst chi-kwadraat toets Om de representativiteit op geslacht aan te tonen is de Chi-kwadraat toets toegepast. Het resultaat van de Chikwadraat toets is 0,21. Dit is groter dan 0,05 waardoor op geslacht de representativiteit van de respons wordt aangetoond. Uitkomst t-toets Om de representativiteit op leeftijd aan te tonen is de t-toets toegepast. Het resultaat van de t-toets is 0,0001. Dit is kleiner dan 0,05 waardoor op leeftijd de representativiteit van de respons niet wordt aangetoond. 11

12 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). De antwoorden op de open vraag worden weergegeven in bijlage 3. In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Vragen over uzelf (vraag 1 t/m 10) Het contact met de medewerkers van deze organisatie (vraag 11 t/m 14) Passende opvang en hulp vanuit deze organisatie (vraag 15 t/m 27) Kinderen (vraag 28 t/m 31) Resultaat van de hulp vanuit deze organisatie en van andere instanties (vraag 32 t/m 37) Algemeen oordeel over deze organisatie (vraag 38) Laatste vragen (vraag 39 t/m 42) 2 VRAGEN OVER UZELF gemiddelde leeftijd laagste waarde hoogste waarde 1. Wat is uw leeftijd? 51, Bent u een man of een vrouw? (n=727) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% man vrouw man % vrouw % v ,6% ,4% Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

13 rapportage CQI meting 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? (n=728) geen opleiding lager of voorbereidend beroepsonderwijs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% lager onderwijs middelbaar algemeen voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs hoger beroepsonderwijs wetenschappelijk onderwijs anders, namelijk: v03 n % geen opleiding 67 9,2% lager onderwijs ,2% lager of voorbereidend beroepsonderwijs ,9% middelbaar algemeen voortgezet onderwijs ,8% middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 97 13,3% hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 53 7,3% hoger beroepsonderwijs 47 6,5% wetenschappelijk onderwijs 22 3% Anders 28 3,8% 13

14 4. Wat is het geboorteland van uzelf? (n=739) 5. Wat is het geboorteland van uw vader? (n=739) 6. Wat is het geboorteland van uw moeder? (n=739) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederland Indonesie/voormalig Nederlands-Indie Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk v04 % v05 % v06 % Nederland ,6% ,4% ,6% Indonesie/voormalig Nederlands-Indie 18 2,4% 20 2,7% 26 3,5% Suriname 45 6,1% 53 7,2% 54 7,3% Marokko 21 2,8% 22 3% 23 3,1% Turkije 6 0,8% 11 1,5% 11 1,5% Duitsland 5 0,7% 15 2% 12 1,6% (voormalig) Nederlandse Antillen 13 1,8% 15 2% 14 1,9% Aruba 8 1,1% 6 0,8% 6 0,8% Anders namelijk 64 8,7% 69 9,3% 64 8,7% 7. Waar overnachtte u afgelopen maand? U mag meer dan één hokje aankruisen. (n=744) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% op straat in de nachtopvang/passantenverblijf bij familie, vrienden of kennissen: tijdelijk bij familie, vrienden of kennissen: voor langere tijd op een andere plek, bijvoorbeeld een eigen zelfstandige woonruimte V07 Nee % Op straat 4 0,5% In de nachtopvang/passantenverblijf 8 1,1% Bij familie vrienden of kennissen: tijdelijk 8 1,1% Bij familie vrienden of kennissen: voor langere tijd 11 1,5% Op een andere plek bijvoorbeeld zelfstandige woonruimte ,8% Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

15 rapportage CQI meting 8. Sinds wanneer krijgt u hulp vanuit deze organisatie? (n=603) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 t/m 2 maanden 3 t/m 6 maanden 7 t/m 12 maanden 12 t/m 24 maanden meer dan 24 maanden v08 n % 0 t/m 2 maanden 9 1,5% 3 t/m 6 maanden 78 12,9% 7 t/m 12 maanden 71 11,8% 12 t/m 24 maanden ,2% meer dan 24 maanden ,6% 9. Hoe zou u over het algemeen uw lichamelijke gezondheid noemen? (n=733) 10. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? (n=739) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uitstekend zeer goed goed matig slecht uitstekend % zeer goed % goed % matig % slecht % v % ,8% ,8% 39 5,3% 44 6% v ,9% ,5% ,4% 52 7% 68 9,2% 15

16 3 HET CONTACT MET DE MEDEWERKERS VAN DEZE ORGANISATIE 11. Is de medewerker beleefd tegen u? (n=736) 12. Luistert de medewerker aandachtig naar u? (n=734) 13. Heeft de medewerker genoeg tijd voor u? (n=735) 14. Neemt de medewerker u serieus? (n=735) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % v11 6 0,8% 20 2,7% 82 11,1% ,3% v12 3 0,4% 37 5% ,2% ,3% v13 8 1,1% 45 6,1% ,5% ,3% v ,6% 21 2,9% ,6% ,9% Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

17 rapportage CQI meting 4 PASSENDE OPVANG EN HULP VANUIT DEZE ORGANISATIE 15. Laat de medewerker u zelf beslissingen nemen over uw leven? (n=730) 16. Houdt de medewerker rekening met wat u wilt? (n=728) 17. Krijgt u hulp zo veel als u nodig heeft? (n=726) 18. Krijgt u hulp zo snel als u nodig heeft? (n=725) 19. Kunt u de medewerker bereiken als u hulp nodig heeft? (n=729) 20. Krijgt u advies bij uw veiligheid? (n=693) 22. Bespreekt de medewerker met u of de hulp nog steeds bij u past? (n=720) 23. Krijgt u de informatie die u nodig heeft? (n=733) 24. Krijgt u op het juiste moment informatie? (n=734) 25. Legt de medewerker u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=734) 27. Is alle hulp die u krijgt op elkaar afgestemd? (n=702) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % v ,9% 34 4,7% ,6% ,8% v16 8 1,1% 35 4,8% ,8% ,2% v ,7% 61 8,4% ,9% ,1% v ,7% 77 10,6% ,2% ,6% v ,6% 73 10% ,7% ,7% v ,7% 80 11,5% % ,8% v ,2% ,2% ,5% ,2% v ,5% 47 6,4% ,6% ,4% v ,9% 73 9,9% % ,2% v ,6% 35 4,8% ,7% ,9% v ,8% 80 11,4% ,9% ,9% 17

18 21. Zijn er afspraken met u gemaakt over uw begeleiding? (n=721) 26. Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over deze organisatie of een medewerker? (n=728) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja nee % ja % v ,3% ,7% v % % 5 KINDEREN 28. Heeft u kinderen? En zo ja, krijgen uw kinderen ook hulp van deze organisatie? (n=622) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee, ik heb geen kinderen -> ga naar vraag 42 ja, maar mijn kinderen krijgen geen hulp van deze organisatie ja, al mijn kinderen krijgen hulp van deze organisatie ja, een aantal van mijn kinderen krijgt hulp van deze organisatie v28 n % nee, ik heb geen kinderen -> ga naar vraag ,9% ja, maar mijn kinderen krijgen geen hulp van deze organisatie ,9% ja, al mijn kinderen krijgen hulp van deze organisatie 51 8,2% ja, een aantal van mijn kinderen krijgt hulp van deze organisatie 31 5% 29. Zijn er afspraken met u gemaakt over de begeleiding van uw kinderen? (n=86) nee 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja Nee % Ja % v ,8% 69 80,2% Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

19 rapportage CQI meting 30. Krijgen uw kinderen hulp zo veel als zij nodig hebben? (n=87) 31. Krijgt u advies bij de opvoeding van uw kinderen? (n=83) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % v30 4 4,6% 5 5,7% 31 35,6% 47 54% v ,5% 15 18,1% 16 19,3% 40 48,2% 6 RESULTAAT VAN DE HULP VANUIT DEZE ORGANISATIE EN VAN ANDERE INSTANTIES 32. Gaat het door de hulp beter met u? (n=704) 33. Kunt u door de hulp beter de dingen doen die u belangrijk vindt? (n=702) 34. Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had? (n=682) 35. Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven? (n=693) 36. Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? (n=690) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd nooit % soms % meestal % altijd % v ,3% ,9% % ,8% v ,1% ,8% ,4% ,6% v ,6% ,4% ,9% ,1% v ,8% ,6% ,4% ,2% v ,9% ,9% ,9% ,3% 19

20 37. Krijgt u hulp van andere instanties? (n=700) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja Nee % Ja % v ,1% ,9% 10 ALGEMEEN OORDEEL OVER DEZE ORGANISATIE 38. Welk cijfer geeft u deze organisatie? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=711) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% cijfers 0 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10 v38 n % 0 2 0,3% 1 3 0,4% 2 5 0,7% ,4% 4 5 0,7% % ,1% ,8% ,7% ,9% ,1% Gemiddeld cijfer 8,2 Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

21 rapportage CQI meting 11 LAATSTE VRAGEN 39. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? (n=709) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja, een onderzoeker ja, een medewerker van de voorziening ja, een tolk ja, iemand anders, namelijk... v39 n % Nee ,5% Ja, een onderzoeker 2 0,3% Ja, een medewerker van de voorziening ,3% Ja, een tolk 5 0,7% Ja, iemand anders namelijk 58 8,2% 40. Hoe heeft die persoon u geholpen? U mag meer dan één hokje aankruisen. (n=348) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% heeft de vragen voorgelezen heeft mijn antwoorden opgeschreven heeft de vragen in mijn plaats beantwoord heeft de vragen in mijn taal vertaald heeft op een andere manier geholpen, namelijk... v40 n % Heeft de vragen voorgelezen ,9% Heeft mijn antwoorden opgeschreven ,3% Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 2 0,6% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 12 3,4% Heeft op een andere manier geholpen, namelijk 27 7,8% 21

22 12 EXTRA VRAGEN LEGER DES HEILS 53 Weet jij wat je zelf aan jouw begeleiding en/of jouw verblijf als eigen bijdrage moet betalen? (n=677) 54 Word je geholpen bij het (herstel van het) contact met jouw familie of vrienden? (n=656) 55 Heb je zelf een dossier waarin staat hoe jouw begeleiding verloopt? (n=679) 56 Word je geholpen om jouw vrije tijd leuk en zinvol door te brengen? (n=675) 57 Zou je iemand aanraden om bij deze instelling hulp te accepteren? (n=675) 58 Heb je toegang tot internet? (n=320) 59 Heb je vervoer naar school, werk of andere dagbesteding? (n=286) 60 Is jouw kamer afsluitbaar? (n=254) 61 Mag je bezoek op jouw eigen kamer ontvangen? (n=224) 62 Zijn de medewerkers gastvrij? (n=220) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja nee % ja % v ,5% ,5% v ,3% ,7% v ,5% ,5% v % % v ,4% ,6% v ,6% ,4% v ,1% ,9% v ,1% ,9% v ,9% ,1% v ,5% ,5% Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

23 rapportage CQI meting DEEL 2 VERBETERSCORES In deel 2 van deze rapportage worden de verbeterscores ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering gepresenteerd. Dit gedeelte van de rapportage valt niet onder de door CKZ gestelde CQI-richtlijnen. 23

24 05 METHODE VERBETERSCORES Om inzichtelijk te maken welke aspecten van de zorgverlening verbeterd kunnen worden, zijn verbeterscores berekend. Deze verbeterscores zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en de zogenaamde belangscores. Tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke CQI meetinstrument is er tevens een belangenvragenlijst ontwikkeld en afgenomen bij de pilotgroep. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaalde vraag uit de vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: Staat de zorginstelling open voor uw wensen? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk dat de zorginstelling open staat voor uw wensen? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (1=niet belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk, 4=heel erg belangrijk) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker de vraag is voor de cliënten. Anders gezegd: hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst (ter illustratie: de paarse staaf in het staafdiagram). Vraag 21 komt niet voor in de belangenvragenlijst. Voor deze vraag kan dan ook geen verbeterscore berekend worden. Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

25 rapportage CQI meting Als de belangscore afgezet wordt tegen het percentage negatieve ervaringen ontstaat de volgende figuur waarin 4 verschillende kwadranten te onderscheiden zijn. De vier kwadranten van een verbeterkwadrant hebben elk een eigen betekenis. Deze is als volgt: I. Hoewel het belang van de vragen in dit kwadrant hoog is, is er weinig tot geen verbetering nodig omdat relatief weinig cliënten een negatief antwoord hebben gegeven. Het zijn de pluspunten van de zorginstelling en het advies is om deze op peil te houden. II. Dit zijn de verbeterpunten met een hoge prioriteit. Er valt veel winst te behalen door met de vragen in dit kwadrant aan de slag te gaan. Ze kennen een hoog belang en relatief veel cliënten hebben een negatieve ervaring. III. Vanwege een laag belang van deze vragen en een laag percentage negatieve antwoorden is weinig verbetering nodig. IV. Een laag belang en relatief veel negatieve antwoorden: Verbetering is mogelijk maar de prioriteit van deze verbeterpunten is laag. De indeling van de kwadranten is gemaakt aan de hand van de gemiddelde belangscore en de gemiddelde score van de negatieve ervaringen. Dit gemiddelde is berekend door alle scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vragen in de belangenvragenlijst. De uitkomst hiervan bepaalt waar de assen in het diagram worden geplaatst. De gemiddelde belangscore verschilt per thema uit de vragenlijst en is af te lezen van de verticale as. Het gemiddelde van de negatieve ervaringen verschilt eveneens per thema uit de vragenlijst en is af te lezen van de horizontale as in de navolgende diagrammen. 25

26 06 VERBETERKWADRANTEN Hieronder wordt per thema uit de vragenlijst een verbeterkwadrant getoond. 1 HET CONTACT MET DE MEDEWERKER VAN DE ORGANISATIE 4 hoog belang laag % negatieve ervaringen 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% v11 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v12 v13 v14 1 laag belang vraag belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 11. Is de medewerker beleefd tegen u? (n=736) 3,29 3,5% 0, Luistert de medewerker aandachtig naar u? (n=734) 3,55 5,4% 0, Heeft de medewerker genoeg tijd voor u? (n=735) 3,31 7,2% 0, Neemt de medewerker u serieus? (n=735) 3,59 4,5% 0,16 Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

27 rapportage CQI meting 2 PASSENDE HULP VNAUIT DEZE ORGANISATIE 4 hoog belang laag % negatieve ervaringen 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 2,5 2 1,5 1 laag belang hoog % negatieve ervaringen v15 v16 v17 v18 v19 v20 v22 v23 v24 v25 v26 v27 vraag belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 15. Laat de medewerker u zelf beslissingen nemen over uw leven? (n=730) 3,42 6,6% 0, Houdt de medewerker rekening met wat u wilt? (n=728) 3,50 5,9% 0, Krijgt u hulp zo veel als u nodig heeft? (n=726) 3,31 10,1% 0, Krijgt u hulp zo snel als u nodig heeft? (n=725) 3,30 12,3% 0, Kunt u de medewerker bereiken als u hulp nodig heeft? (n=729) 3,42 13,6% 0, Krijgt u advies bij uw veiligheid? (n=693) 3,14 23,2% 0, Bespreekt de medewerker met u of de hulp nog steeds bij u past? 3,13 22,4% 0,70 (n=720) 23. Krijgt u de informatie die u nodig heeft? (n=733) 3,45 10,0% 0, Krijgt u op het juiste moment informatie? (n=734) 3,38 12,8% 0, Legt de medewerker u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=734) 3,43 6,4% 0, Weet u wat u kunt doen als u een klacht heeft over deze organisatie of 2,99 28,0% 0,84 een medewerker? (n=728) 27. Is alle hulp die u krijgt op elkaar afgestemd? (n=702) 3,27 14,2% 0,47 27

28 3 RESULTAAT VAN DE HULP VANUIT DEZE ORGANISATIE EN VAN ANDERE INSTANTIES 4 hoog belang laag % negatieve ervaringen 3,5 0% 20% 3 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 1 laag belang hoog % negatieve ervaringen v32 v33 v34 v35 v36 v37 vraag belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen 32. Gaat het door de hulp beter met u? (n=704) 3,39 19,2% 0, Kunt u door de hulp beter de dingen doen die u belangrijk vindt? 3,30 19,9% 0,66 (n=702) 34. Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties, waar u 3,04 29,0% 0,88 eerder problemen mee had? (n=682) 35. Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven? (n=693) 3,25 28,4% 0, Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? (n=690) 3,31 25,8% 0, Krijgt u hulp van andere instanties? (n=700) 2,89 47,1% 1,36 Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

29 rapportage CQI meting 07 SAMENVATTING Respons Van de 4200 cliënten die terecht zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek zijn uiteindelijk 739 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is 17,6%. Opvallende scores Vraag 21 (zijn er afspraken met u gemaakt over uw begeleiding?) wordt door ruim 90% van de respondenten met ja beantwoord en valt daardoor op in positieve zin. Een andere vraag die opvalt in positieve zin is vraag 11 (is de medewerker beleefd tegen u?). Ruim 85% van de respondenten heeft deze vraag met altijd beantwoord. Een derde vraag die opvalt in positieve zin is vraag 29 (zijn er afspraken met u gemaakt over de begeleiding van uw kinderen?). Ruim 80% van de respondenten heeft deze vraag met ja beantwoord. Over de vragen 31 (krijgt u advies bij de opvoeding van uw kinderen?), 34 (kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?) en vraag 35 (kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven?) zijn de respondenten minder positief. Deze vragen worden door respectievelijk ruim 30%, bijna 30% en nogmaals bijna 30% negatief beantwoord. Algeheel oordeel Respondenten beoordelen Leger des Heils gemiddeld met een 8,24. Van de respondenten geeft 30,1% het cijfer 10 aan Leger des Heils en 0,3% van de respondenten geeft het cijfer 0. Verbeterscores De vier hoogste verbeterscores behoren allen bij vragen afkomstig uit het thema resultaat van de hulp vanuit deze organisatie en van andere instanties. Het betreft vraag 37 (krijgt u hulp van andere instanties?) met een verbeterscore van 1,36, vraag 35 (kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven?) met een verbeterscore van 0,92, vraag 34 (kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?) met een verbeterscore van 0,88 en vraag 36 (heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst?) met een verbeterscore van 0,85. De drie vragen met de laagste verbeterscore zijn allen afkomstig uit het thema het contact met de medewerkers van deze organisatie. Het betreft vraag 11 (is de medewerker beleefd tegen u?) met een verbeterscore van 0,12, vraag 14 (neemt de medewerker u serieus?) met een verbeterscore van 0,16, en vraag 12 (luistert de medewerker aandachtig naar u?) met een verbeterscore van 0,19. In bijlage 4 vindt u een overzicht van de verbeterscores van hoog naar laag. 29

30 BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES Op basis van de vragen uit de vragenlijst kunnen kwaliteitsdimensies opgesteld worden. Een kwaliteitsdimensie voegt een aantal vragen uit de vragenlijst samen waarvan (statistisch) vastgesteld is dat ze hetzelfde aspect van de zorgverlening meten, bijvoorbeeld het aspect zorgafspraken. Op basis van de vragenlijst Opvang (ambulant) kunnen 3 kwaliteitsdimensies berekend worden. Onderstaande tabel laat zien welke kwaliteitsdimensies gevormd kunnen worden en uit welke vragen deze kwaliteitsdimensies bestaan. 1. Werkrelatie 2. Hulp 3. Resultaat van de hulp 11. Is de medewerker beleefd tegen u? 12. Luistert de medewerker aandachtig naar u? 13. Heeft de medewerker genoeg tijd voor u? 14. Neemt de medewerker u serieus? 15. Laat de medewerker u zelf beslissingen nemen over uw leven? 16. Houdt de medewerker rekening met wat u wilt? 17. Krijgt u hulp zo veel als u nodig heeft? 18. Krijgt u hulp zo snel als u nodig heeft? 19. Kunt u de medewerker bereiken als u hulp nodig heeft? 22. Bespreekt de medewerker met u of de opvang en hulp nog steeds bij u past? 23. Krijgt u de informatie die u nodig heeft? 24. Krijgt u op het juiste moment informatie? 25. Legt de medewerker u dingen op een begrijpelijke manier uit? 27. Is alle hulp die u krijgt op elkaar afgestemd? 32. Gaat het door de hulp beter met u? 33. Kunt u door de hulp beter de dingen doen die u belangrijk vindt? 34. Kunt u door de hulp beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had? 35. Kunt u door de hulp beter beslissingen nemen over uw leven? 36. Heeft u door de hulp meer hoop voor de toekomst? Voor elke kwaliteitsdimensie is een gemiddelde verdeling berekend en een gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie zijn samengevat in één grafiek. Bij het berekenen van de gemiddelde verdeling zijn alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per kwaliteitsdimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie onderstaande tabel). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vra- Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

31 rapportage CQI meting gen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze respondentscores is het gemiddelde voor een kwaliteitsdimensie. Voor een 4-puntsschaal geldt dat de maximale score die behaald kan worden 4 punten is (voornamelijk positieve antwoorden) en de minimale score 1 punt (voornamelijk negatieve antwoorden). Bij het berekenen van de gemiddelde score zijn alleen respondenten meegenomen die de helft of meer van de vragen per dimensie beantwoord hadden. Antwoordcategorie score nooit 1 soms 2 meestal 3 altijd 4 Om de gemiddelde scores per dimensie onderling te kunnen vergelijken, zijn de scores omgerekend naar percentages. De maximale score is gelijk aan 100%. Voor een 4-puntsschaal is 4 punten gelijk aan 100%. De minimale score is altijd 1 en dit is gelijk aan 0%. 31

32 1. GEMIDDELDE VERDELING 1. Werkrelatie Leger des Heils (n=738) 2. Hulp Leger des Heils (n=733) 3. Resultaat van de hulp Leger des Heils (n=704) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

33 rapportage CQI meting 2. GEMIDDELDE SCORE 1. Werkrelatie 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 3. Resultaat van de hulp 2. Hulp Leger des Heils Dimensie Leger des Heils n= score % 1. Werkrelatie 739 3,72 90,67% 2. Hulp 735 3,44 81,33% 3. Resultaat van de hulp 704 3,05 68,33% 33

34 BIJLAGE 2 VRAGENLIJST CQI OPVANG AMBULANT VERSIE 2.0 Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

35 rapportage CQI meting 35

36 Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

37 rapportage CQI meting 37

38 Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

39 rapportage CQI meting 39

40 Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

41 rapportage CQI meting 41

42 BIJLAGE 3 - ANTWOORDEN OP OPEN VRAAG De geen waar ik het over heb moet beter bereikbaar zijn. Haar wil is wet. Ik heb dingen tegen mijn principes moeten doen. Ze voerde chantage praktijken. Doe jij dit niet dan gebeurt er dat. Met mijn vorige hulpverleenster van het Leger had ik hele goede banden. Met deze beslist niet ik heb deze hulpverlening dan ook beëindigd. Ik kan zo gauw niks bedenken. Door een vaste hulp te krijgen die verstand heeft van huishouden en weet wat ze doet. Door ook de mensen die boven de hulpmedewerker staan te laten weten de cliënten serieus te nemen en niet te zeggen dat de cliënt normaal moet doen en zich niet moet aanstellen en volgens haar niets mankeert. Zo breng je een cliënt wel naar de afgrond. Medewerkers automatisch meer bevoegdheden geven i.v.m. persoonsgegevens. Het zou fijn zijn als mijn hulpverlener op tijd zou zijn, ze is vaak 10 minuten tot 20 minuten te laat en dat is erg vervelend. Meer tijd voor mij vrij maken en minder administratie wat ten koste gaat van mijn tijd. Hulp is uitstekend. Ik ben zeer tevreden over de hulp van het Leger des Heils. Het heeft mij geholpen door te gaan met mijn leven. De medewerker moet 24/7 aanwezig zijn. Dat vind ik belangrijk. Meer tijd voor de cliënt zelf. Betere begeleiding bij dagopvang. Dat zou ik niet weten. Ze kunnen mij wel van tevoren opbellen als er wat anders gaat gebeuren. Ik kan niet om 9 uur 's morgens klaar zijn, dat valt mij zwaar, dit komt door mijn motoriek. Door de hulpverlener meer tijd te geven zodat hij/zij meer met tijd kan spelen als je een belangrijke afspraak hebt. O.a. door vast medewerkers die bij je thuis komen te organiseren. Dan word de vertrouwensband beter en de medewerker weet wat er allemaal plaats vind bij jou thuis. Door meer tijd. Door meer administratie werk te doen. Goede afspraak en zekere afspraak te maken. Heeft vooral met de indicatie te maken. Meer aandacht aan de cliënte i.v.m. met het onnodig op straat slapen enz. Heb het idee dat als je geestelijk alles op een rij hebt, dat er gedacht wordt dat je niet wilt of hoeft te praten, maar soms heb je daar wel behoefte aan. Zo doorgaan zo als ze nu bezig zijn. Deze hulp organisatie is prima zoals deze is ze zijn hard maar op een eerlijke manier. Er wordt altijd direct een oplossing gezocht voor eventueel voorkomende problemen en vragen worden direct behandeld. Niets zal deze organisatie verbeteren deze is goed. Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

43 rapportage CQI meting Daar ik enorm tevreden ben, over de manier waarop ze met de medemens omgaan, in alle opzichten wel te verstaan. Zie ik momenteel niet wat er nog verbeterd zou kunnen worden op korte termijn. Beter begeleiding met sparen in het verleden. Geen verbeterpunten. Meer kijken naar de wensen van de klant. Meer tijd. Het is gewoon een uitstekende organisatie. Er valt niets op aan te merken. dat mijn begeleidster tijd voor mij heeft en niet tijdens de gesprekken alles ook nog op de pc moet doen dat vind ik jammer van de tijd die we nodig hebben zou het erg prettig vinden als dat niet meer hoefde. Wat meer aandacht besteden aan lange termijn doelen. Geen idee. Ik ben zeer tevreden over de hulp en de organisatie. Heel prettig dat het een christelijke organisatie is en dat ik dat in de begeleiding ook merk en kan vragen om bv. gebed. Ik zou dat niet weten. Door geestelijke hulp aan te bieden omdat mijn ziekenfondspremie dat niet aanbied en dan bedoel ik gratis hulp ik heb het niet breed qua geld. Geen idee over. Soms zijn er conflicten met de huisarts(-en): het zou misschien een idee kunnen zijn dat er een onafhankelijke arts is waar je naar toe zou kunnen gaan. Ik spreek vanuit de mentor die ik heb. De laatste maanden heb ik er niets aan terwijl ik juist ben terug gevallen naar (naam instelling). Deze mentor hoeft ook geen contact meer op te zoeken, moet het blijkbaar maar alleen doen. Het zou een idee kunnen zijn om naast de begeleider die regelmatig langskomt een vast telefonisch/internetvragenpunt op te zetten voor zaken die wat dringender zijn. En zodoende grotere problemen kunnen voorkomen (ik denk hierbij bv. aan justitiële zaken, deurwaarders, psychische ondersteuning of zelfs medische). Ik heb niets te klagen, maar doe het meeste toch zelf, ik hou mijn eigen regies. De hulp die ik momenteel ontvang is van goede cliëntgerichte waarde. Beter afstemmen met collega's. Heb het idee dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Door altijd dezelfde medewerker te hebben. Ik vind dat er ook vaker naar de huiselijke omstandigheden moet worden gekeken. Is goed zo! Kan niet verbeterd worden, het is al heel goed. Ik ben heel blij dat ik deze hulp krijg en een pluim voor (naam persoon). Wat mij betreft is het goed zo. 43

44 Cliënten tijdig informeren over veranderingen en bij ziekte/afwezigheid van de hulpverlener (slechte communicatie tussen kantoor en cliënt). Door meer opvang te creëren bijvoorbeeld vrouwen in nood. Het zou fijn zijn als er vervanging wordt geregeld als ze bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek is. Weet ik niet. Geen idee; ik vind deze instantie prima. Ik wordt echt geholpen en ben blij met de instantie. Zo door gaan! Door te zorgen om zo min mogelijk vreemde gezichten te laten komen (niet teveel wisselende begeleiders). Ze doen het goed. Ben zeer tevreden. Verandering niet van toepassing voor mij. Ik heb hele goede positieve ervaring en voor mijn gezin is het allemaal goed afgestemd. Meneer is tevreden en hoeft geen verbetering. Ben tevreden met de geboden hulp. Helaas heeft de hulp niet altijd tijd. - Medewerker niet jaren langs hetzelfde adres laten komen. - Geen domme adviezen geven (naam persoon). - Er zou een eigen bijdrage per maand zijn, in ons geval februari, maart, april en mei samen. Zo doorgaan maar door jullie reorganisatie is het jammer dat (naam persoon) niet haar bedreven en enthousiasme kan uitvoeren. Maar (naam persoon) krijgt voor mij een 10+. Het is prima. Jammer dat als ze er is de tijd zo snel gaat. Ben heel dankbaar ze zijn liefdevol en geduldig. Een geschenk uit de hemel! Geen idee. Geen idee. Zou het niet weten; vind het goed. Het taalgebruik van mijn hulpverlener is soms te moeilijk. Is niet nodig. Is al goed zo, iedereen doet zijn best voor ons en ik ben er wel tevreden mee. Door niet steeds van hulpverlener te veranderen. Het zou in onze regio moeten blijven werken. Leger des heils in mijn plaats. Meer met mensen mee denken en zei willen minder met de instelling waarmee ze samenwerken. De hulpverleners meer tijd gunnen. Volgens mij wordt er vanuit de directie van de instellingen te veel nadruk gelegd om zoveel mogelijk AWBZ gelden naar binnen te halen. De hulpverleners hebben het daarom te druk en dat merk je. Niet nodig; voor mij voldoende. Veldwerkers inzetten. Zichtbaar worden op straat. Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

45 rapportage CQI meting Als je opbelt naar het kantoor ze me goed helpen en een mailtje dan sturen naar deze persoon die me nu helpt of een andere collega en zeer goed voor jullie mensen zorgen. Door naar de mensen te luisteren. Het zou fijn zijn als de medewerkers meer tijd beschikbaar hadden. Huur te verlagen en beter opletten wie ze en wat voor personen ze bij elkaar laten wonen. In mijn specifieke geval zijn op onderdelen progressie geboekt, aantal zaken in de bemiddelingssfeer, ik ben blij met mijn begeleiding op alle gebied, vooral op menselijk aspect en praktische zaken. Nu moet ik stappen maken op terreinen van mijn kernprobleem en heb daar hulp en doortastendheid bij nodig. Ik ben al zo tevreden met mijn hulp. Ik hoef maar te bellen en ze is er voor mij. Bij vaste medewerkers voel ik mij goed. Bij wisselende hulp voel ik mij minder prettig. Ik hoop dat na de wisselingen van de laatste maanden de vaste medewerkers blijven. Cliënten meer bij betrekken, wanneer er veranderingen plaatsvinden. Betere afspraken omtrent dagen en tijden. Het hoeft geen verbetering en is ruimschoots voldoende. Door meer en beter naar de cliënt of patiënt te luisteren. Ik heb daar op het ogenblik nog geen idee over. Laatste reorganisatie mei 2012 is slechte zaak. Opnieuw nieuwe hulp. Geeft verstoring: levenspatroon, opgebouwde relatie, geeft geestelijke problemen. Cliënten meer inspraak krijgen. Regelmatig de ramen lappen, balkon schoonmaken, maar eerst moet ik balkonnet ophangen (moet van de gemeente). Regelmatig de deuren schoonmaken. Dat de hulpverlener misschien contact kan opnemen met de instantie die mij ook hoort te helpen. De hulp is uitstekend. Ik krijg huishoudelijke hulp. In het verleden heb ik wel eens problemen met een huishoudelijke medewerkers gehad, kan dit bij de leiding goed communiceren, meestal per telefoon, nu nieuwe medewerkster, ben erg tevreden. Het Leger des Heils moet zich uitbreiden buiten Amsterdam. Het betreft de thuiszorg. Beter afstemmen. Niet te vaak verandering qua hulpverlener, 1 vaste begeleider. Hoeft niet beter, zie vraag 38 Ik vind dat het wel goed zo is. Ik zou het niet weten, ik heb alleen hulp in de huishouding. N.V.T. Weet ik niet. N.V.T. Volgens mijn oordeel kan het niet beter. 45

46 Om notulen te maken van elk gesprek, en die te delen met de hulpbehoefde. Door de hulpverlening, word wel eens dingen vergeten, en dat erg jammer en teleurstellend. Voorkomt een hoop stres en wantrouwen, wat op papier sta is dan afgesproken, en mondeling is niet altijd duidelijk of word vergeten, bewust of onbewust. Zo doorgaan. Als cliënten opener durven zijn. Het is goed zo. Klachten niet eerst naar de begeleider en dan naar de district manager. Was een probleem en dan pas de hogere personen duurde te lang. Maar dat zijn pers. meningen. Bij veel vragen hadden een uitleg bij gekund. Dat weet ik ook niet precies, ik weet niet wat de mogelijkheden zijn, ben ik mee bezig. N.v.t. Door vergaderingen te maken voor cliënten en begeleiding en gezamenlijk overleggen wat goed gaat of beter kan. Zo hoor je ook andermans mening. * Betere communicatie * teveel schrijven waarover dingen gaan * meer personeel. Het kan bijna niet beter. * Sneller antwoord geven op een aanvraag vb. h.hulp * veranderingen in het rooster tijdig doorgeven. Juiste medewerkers op de juiste persoon of cliënt te plaatsen iedereen heeft namelijk zijn eigen hulpvraag. En wat meer duidelijkheid over zorgplan en wat er bij hoort. Af en toe meer overleg met leidinggevende. Deze niet, andere instanties wel. Meer tijd dus meer geld van de regering. Zo door gaan. Ik ben tevreden met mijn begeleiding van Leger Des Heils. Zo nu en dan komt in de begeleidingsgesprekken de hoeveelheid cliënten en de daaraan gekoppelde beschikbare tijd wel eens in de knoei. Dus in een goed gesprek helaas geen tijd meer op dat moment. Kan niet beter, voor ons is het perfect. Mijn hulp van het leger des heils ben ik tevreden mee. Zou haar niet kunnen missen. Meer aandacht aan de problemen stellen. Betere afstemming met sociale zaken, als het gaat om bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Ik bedoel dan kortere wachttijd en veel minder 'papierwerk' Meer tijd aan cliënt besteden is meestal te kort of ze hebben het al te druk. Hoe het nu gaat hoeft er geen verbetering door gevoerd te worden. Ik ben blij met de hulp die ik van de organisatie krijg. Deze is al zeer goed. Leger des Heils CQI Opvang (ambulant) 2012

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Dagbesteding Utrecht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga November 2015 CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Versie 1.0.0 Augustus 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie 3.0.0 april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Leven & Zorg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek)

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV)

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Leger des Heils Midden Nederland - Merenhoef Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting (officieus) Kortdurende ambulante GGZ Leger des Heils (De Wending) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg. December 2015

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg. December 2015 Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg Versie 2.0.0 December 2015 www.triqs.nl Drs. J.J. Laninga 1-meting Regio Rivierenland - Culemborg Klantbelevingsonderzoek 2015 rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Versie 1.0.0 November 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente Versie 1.0.0 Juni 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Antroz - Huize Valkenbosch Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos. C.M.S. Huijben J. Weistra. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos. C.M.S. Huijben J. Weistra. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos 202 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Par tners 202 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (Officieus)

Rapportage CQI-meting (Officieus) Rapportage CQI-meting (Officieus) Klinische GGZ en VZ GGNet - VSPK01, Urtica De Vijfsprong kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ SolutionS Center Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ de FortaGroep Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie