De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!"

Transcriptie

1 De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten De Eerste Leidse Schoolvereniging is in haar 90 jarig bestaan, met veel aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind, nooit afgeweken van het geven van klassikaal onderwijs. In dit onderwijs is het goed leren lezen, schrijven en rekenen altijd een solide basis gebleven en ook gebleken. Zeker in de huidige tijd blijkt dat ouders juist weer op zoek gaan naar scholen waar het goed leren van elementaire basiskennis één van de prioriteiten is. Daarnaast is de E.L.S. een moderne school met moderne leermiddelen waar de leerkrachten met veel enthousiasme werken volgens de laatste pedagogische inzichten. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen later terug kunnen kijken op een fijne basisschooltijd. Wij doen er veel aan om dat voor elkaar te krijgen. We scheppen een veilige omgeving en vinden een goede sfeer in de klassen heel belangrijk. Behalve aan cognitieve vakken besteden we veel aandacht aan kunst, cultuur, sociaal-emotionele vorming en sport. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij een gerichte werkwijze, voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, bieden wij Remedial Teaching. Na schooltijd kunnen leerlingen facultatief deelnemen aan Franse les, schaken, zingen in het schoolkoor en in 2013 digitale fotografie. Er wordt nagedacht over meerdere activiteiten waar leerlingen aan kunnen deelnemen na schooltijd. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of wilt u een rondleiding door de school? U kunt altijd bellen voor het maken van een afspraak (tel ) of een mail sturen naar Namens bestuur en team van de Eerste Leidse Schoolvereniging, J.P. de Kleijn Directeur E.L.S. Leiden, juni

2 Inhoud Voorwoord Inhoudsopgave 1 De School Ligging van de school Schoolgrootte 2 E.L.S.: Ruimte en aandacht voor ieder kind Visie op ontwikkeling en onderwijs Het pedagogisch klimaat van de school Vertrouwenspersoon 3 Het onderwijs Schoolorganisatie Continurooster Inhoud van het onderwijs De methoden 4 De zorg voor de leerlingen Nieuwe leerlingen Het volgen van de ontwikkeling Rapportage Zorg Niveaus van zorg Plaatsing en verwijzing Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong Voorzieningen voor leerlingen met een lichamelijke en/ of zintuiglijke handicap Het inschakelen van deskundigen Overgang naar het voortgezet onderwijs Uitstroomgegevens 5 De leerkrachten van uw kind Wijze van vervanging Scholing 6. Contact met directeur en teamleden Informatievoorziening Medezeggenschapsraad Klassenouders Klachtenregeling 7 Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Vakanties, vrije dagen en studiedagen Leerplicht en verlof buiten de vakanties 8. Overige informatie Bijlage 1: het team Bijlage 2: bestuur en MR 2

3 Eerste Leidse Schoolvereniging Post- en bezoekadres: P.C. Hooftlaan 12 (groepen 1 tot en met 5) 2332 AX Leiden. Vondellaan 35 B (groepen 6 tot en met 8) 2332 AA Leiden. Telefoon: (071) algemeen: bestuur: Website: 1. De school De geschiedenis van de school De Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) bestaat al 90 jaar. Ooit is de school opgericht door een groep ouders die niet tevreden was over het toenmalige onderwijsaanbod in Leiden. De ouders richtten de Eerste Leidse Schoolvereniging op, toen nog een kleine school, waar ouders en leerkrachten met een bepaalde kijk op leren en pedagogiek met veel energie en inzet gestalte gaven aan het onderwijsaanbod. Tot 1978 was de E.L.S. gehuisvest aan het Noordeinde in Leiden. De E.L.S. is een school met traditie. Een school die bewust gekozen heeft om, soms dwars tegen modieuze stromingen en tijdperken in, zichzelf te blijven. Een traditionele school waar veel leuke dingen gebeuren en waar u een grote betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij uw kind kunt verwachten. E.L.S. is ook een school waar eisen aan uw kind gesteld worden. Wij vinden goed leren rekenen, lezen, schrijven en kennis van de zaakvakken nog steeds de kerntaak van onze school. Daarin zijn wij in 90 jaar niet veranderd. Het onderwijs is overwegend klassikaal, in combinatie met een goed doordacht systeem van zelfstandig werken. De E.L.S. is een vereniging waarin volgens een bepaalde structuur beslissingen worden genomen en veranderingen worden ingezet. Ondanks dat onze school waarde hecht aan tradities gaan we wel mee met onze tijd. Niet alleen de leerlingen leren elke dag nieuwe dingen, ook als school omarmen wij alle goede nieuwe onderwijsvernieuwingen. Maar nooit klakkeloos, altijd na zorgvuldige afweging. Organisatie van de school De E.L.S. is een basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs. Dat betekent dat de school geen binding heeft met een bepaalde godsdienstige, levens- of maatschappijbeschouwelijke richting. De E.L.S. is een vereniging van ouders. In ieder geval één van de ouders is lid van de vereniging, die mede inhoud en richting kan geven aan het onderwijs van de leerlingen. De vereniging komt ten minste tweemaal per jaar bijeen in een Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur, bepaalt mede het beleid en keurt de jaarrekening en begroting van de vereniging goed. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn af te halen bij de administratie. Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag van de E.L.S en wordt gevormd door ouders. Zij vergadert eenmaal in de zes weken in aanwezigheid van de directeur. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal per drie weken. Bij deze vergaderingen is ook de directeur aanwezig. De vereniging is aangesloten bij de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS). De vereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage in de kosten voor het onderwijs. Ruim 2/3 van de ouderbijdrage komt direct ten goede aan het onderwijs in de vorm van personele en materiële voorzieningen. De E.L.S. streeft naar een maximum van 25 leerlingen in een klas. Het mandaat aan de directie is om maximaal 25 leerlingen in een klas te plaatsen. Het bestuur kan in overleg met de directie toestemming geven om hier van af te wijken, als gevolg van bijvoorbeeld doublures of versnelde doorgroei van leerlingen. Er is o.a. extra formatie voor een vakdocent gymnastiek en muziek. Hierdoor is de leerkracht van de klas die gym of muziek heeft, beschikbaar voor het geven van individuele/groepsactiviteiten in andere klassen. Het overige bedrag van de ouderbijdragen wordt besteed aan de tussenschoolse opvang (TSO) De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar ,- voor het eerste kind, 666,- voor het tweede kind en 608,- voor het derde en vierde kind. 3

4 De contributie van de vereniging bedraagt 18,- per lid per jaar. In oktober ontvangen de ouders een nota voor het te betalen bedrag. Het is mogelijk in vastgestelde termijnen te betalen. Jaarlijks doet de penningmeester verslag over de besteding van de gelden. Regelmatig vragen ouders ons waarom op andere scholen de ouderbijdrage veel lager is en waar dat verschil precies in zit. De E.L.S. heeft bewust gekozen voor klassen met maximaal 25 leerlingen. Dat betekent dat wij meer formatie nodig hebben dan scholen waar gemiddeld 30 leerlingen in de klas zitten. Voor deze extra formatie krijgt de school geen vergoeding. Verder hechten wij aan goede gediplomeerde (vak)leerkrachten, een goed geregelde T.S.O. en natuurlijke moderne leermiddelen. Zo krijgen alle leerlingen muziek- en gymles van een vakleerkracht. Ook Remedial Teaching, extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en een goede interne begeleiding van de leerkrachten, vindt de school belangrijk. Commissie van Toezicht De Commissie van Toezicht van de E.L.S. bestaat uit ouders van leerlingen. De Commissie van toezicht voert namens de algemene vergadering de volgende deeltaken uit: Toezicht op het functioneren van de organisatie en bestuur, de wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO Raad en het rechtmatige beheer van middelen. Controle van de jaarrekening en advies hierover aan de algemene vergadering; Voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur. De Commissie van Toezicht bestaat uit: C.M. Rouffaer, CMA, voorzitter mr H.A.M. Geuens, lid M.A.J. De Haas, lid Ligging van de school De E.L.S. is gevestigd in de wijk De Mors te Leiden. De leerlingen komen niet alleen uit de wijk, maar ook uit de omliggende gemeenten. De E.L.S. beschikt over twee onderwijslocaties. In het gebouw aan de P.C. Hooftlaan zijn de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. Aan de locatie Vondellaan vindt u de groepen 6 t/m 8. In het gebouw aan de P.C. Hooftlaan zijn 10 permanente groepslokalen en een mediatheek. De kleuterafdeling heeft de beschikking over een eigen speellokaal en een ruime speelhal. Centraal in het gebouw ligt de aula, een multifunctionele ruimte. De aula, inclusief podium, gebruiken wij vooral voor de creatieve vakken en toneelvoorstellingen. Tevens wordt de aula voor (team)vergaderingen, Algemene Leden Vergaderingen, themabijeenkomsten en informatieavonden gebruikt. Op de eerste verdieping vindt u de directiekamer, de administratie, de kamer voor de intern begeleider, een spreekkamer en een teamkamer. De locatie Vondellaan wordt gedeeld met de naschoolse opvang Wonderland. Centraal ook in dit gebouw ligt de aula, een multifunctionele ruimte. Op de eerste verdieping is er een ruimte, waar onder andere de IB er, remedial teacher en KOV-leerkracht met kleine groepen leerlingen kunnen werken. Daarnaast is er ook een teamkamer. Op beide locaties is voldoende ruimte rond de gebouwen om de leerlingen gedurende de pauzes te laten spelen. Een speciaal pad achter de gymzaal verbindt de beide locaties. Schoolgrootte Op 1 oktober 2011 telde de school 331 leerlingen. Het team bestaat uit de directeur, 2 intern begeleiders, 2 bouwcoördinatoren, 1 vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een vakleerkracht muziek, 1 remedial teacher, 25 groepsleerkrachten, een conciërge en een administratieve kracht. Een aantal groepsleerkrachten heeft een dubbele functie in de schoolorganisatie. 4

5 2. E.L.S.: ruimte en aandacht voor iedere leerling Visie op ontwikkeling en onderwijs De Eerste Leidse Schoolvereniging is een school waar gedegen en kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt gegeven. Een gemeenschappelijke, onderwijskundige visie van ouders en personeel, levert leerlingen af die competent, onafhankelijk en rationeel hun plek in de samenleving kunnen vinden. Daarbij staat de Eerste Leidse Schoolvereniging voor kwalitatief hoog onderwijs en verrichten de medewerkers al hun werkzaamheden op professionele wijze en kindgericht. De E.L.S. vindt het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en respect leren hebben voor andere mensen en hun omgeving. Wij begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling op vele gebieden. Integraal is ruime aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (het leren), de sociale- (omgang met elkaar), de emotionele- (gevoelens), de motorische- (het bewegen) en de creatieve ontwikkeling. Er wordt, binnen een klassikaal systeem, zoveel mogelijk adaptief op het specifieke kind gericht onderwijs gegeven. De groep wordt als één geheel aangesproken, maar juist in de verwerking van de stof is het onderwijs adaptief en interactief. Zo kan de leerkracht rekening houden met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Vooral in de verwerking van de aangeboden stof wordt rekening gehouden met de verschillen in capaciteit van de leerling. De leerkracht geeft extra uitleg en oefening. Ook geeft de leerkracht de leerlingen extra uitdaging en stimuleert de leerkracht de leerlingen om lesstof met meer uitdaging of andere oefeningen te gaan doen. Door het afnemen van zowel methode gebonden toetsen als toetsen volgens het LVS-systeem (Leerling Volg Systeem van Cito) wordt bekeken hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Aan de hand van de uitslag van deze toetsen bepalen wij of een kind extra hulp nodig heeft in de vorm van een hulpprogramma. Deze hulp wordt in principe in de klas gegeven of door een extra leerkracht (dit kan een leerkracht uit de parallelklas zijn maar ook de Remedial teacher of de leerkracht KOV, (Leerlingen met een Ontwikkelings Voorsprong). De ondersteuning kan ook buiten de klas gebeuren. De intern begeleider speelt hierbij een centrale rol. Ook leerlingen die boven het gemiddelde groepsniveau presteren begeleiden wij zo goed mogelijk. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in hoofdstuk 4. In hun groei naar zelfstandigheid krijgen de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheden. Het maken van huiswerk is hier een onderdeel van, evenals het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen, het bespreken van een krantenartikel en het maken van werkstukken. Er is veelvuldig overleg tussen teamleden, intern begeleiders en directie over de aanpak van leerlingen en de activiteiten van de leerlingen. De teamleden volgen regelmatig nascholing. Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om goed, actueel materiaal waar de leerlingen door gemotiveerd worden. De E.L.S. vindt betrokkenheid van ouders belangrijk. U als ouder/verzorger weet immers als geen ander hoe uw kind is en of het zich prettig voelt. De leerkrachten stellen een goed contact met u op prijs en horen het graag als er iets is met uw kind dat van invloed kan zijn op het functioneren van uw kind in de klas. Daarnaast organiseert de school regelmatig uitjes en bijzondere activiteiten, die zonder de hulp van voldoende ouders niet door kunnen gaan. Wij hebben de hulp van ouders gedurende het schooljaar dus hard nodig voor allerlei activiteiten. Ouders bepalen via de Algemene Ledenvergadering ook mede het beleid van de school. Naast de ouders die zitting hebben in het bestuur, maken drie ouders deel uit van de Medezeggenschapsraad. Deze organen onderhouden wettelijke en formele contacten met team en directie. Het pedagogisch klimaat van de school Het team van de E.L.S. vindt het bijzonder belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school en doet er alles aan om dit te bereiken. De sfeer waarin een leerling opgroeit, is van groot belang om 5

6 later gelukkig te worden, zijn verantwoordelijkheid in de maatschappij aan te kunnen en die verantwoordelijkheid ook te nemen. Wij zorgen daarom voor een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. De sociale contacten tussen de leerlingen onderling en met de leerkracht staan tijdens de schooldag centraal. Aan de sfeer in de klas besteedt iedere leerkracht op zijn of haar manier veel aandacht. In ieder lokaal zorgt de leerkracht samen met de leerlingen voor een prettig leer- en werkklimaat. Als leidraad gebruiken we de methode Leefstijl. In en om de school houden wij ons aan gedragsregels, die ervoor zorgen dat iedere leerling zich veilig voelt. Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden worden hier op aangesproken door de leerkrachten. In het kader van het voorkomen en bestrijden van pestgedrag wordt er regelmatig aandacht besteed aan de omgang met elkaar. De school beschikt over een pestprotocol. De leerkrachten maken aan het begin van het jaar in de groepen afspraken waaraan iedereen zich dient te houden en met de leerlingen bespreekt de leerkracht wat ze moeten doen als blijkt dat er toch gepest wordt. We starten het schooljaar met De week van het Respect. In deze week worden de school- en klassenregels nog eens extra onder de aandacht gebracht. Schoolregels en afspraken Leren omgaan met elkaar is een belangrijk aspect binnen ons onderwijs. Hierbij leggen we de nadruk hoe het wel moet. We proberen, naast een aantal regels, uit te gaan van vijf basisregels die in alle situaties gelden. 1. Wij behandelen een ander, zoals wij zelf behandeld willen worden. 2. Wij proberen een ruzie eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan gaan we naar de leerkracht. 3. Wij helpen een ander kind als het in nood is, bijvoorbeeld door naar de leerkracht te gaan. 4 Wij zijn stil op de gang, zodat andere klassen kunnen werken. Wij lopen rustig op de gang. 5. Wij gaan zorgvuldig om met onze eigen spullen en met die van een ander. Afspraken Iedereen gaat rustig en ordelijk naar binnen en naar buiten. De jongste leerlingen gaan voor. Dit geldt ook voor de bijeenkomsten in de aula. De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 komen binnen en gaan naar buiten via de ingang van het Bodouxplein en niet via de hoofdingang. De groepen 1 en 2 in groep geel en roze gaan naar buiten via de deuren van hun lokaal, de groepen blauw en groen gaan via de ingang aan het kleuterplein. De groepen 3, 4 en 5 komen aan het Bodouxplein naar buiten. Als de bel van half negen gaat (08.35 uur in het gebouw aan de Vondellaan) gaan de leerlingen onder begeleiding van de groepsleerkracht naar binnen. Door de groepsleerkrachten wordt bijgehouden welke leerlingen te laat komen. In de pauzes mag je alleen met toestemming van de leerkracht: * naar binnen gaan of in het lokaal komen, * het schoolterrein verlaten. De jassen worden netjes aan het lusje opgehangen. Gebruik eerst de achterste rij haken. Schoenen, laarzen, rollerskates enz. worden netjes bij elkaar tegen de muur geplaatst. In de pauzes mag je alleen op het schoolplein spelen en er dus nooit afgaan. Op het schoolplein mag voorzichtig met een, door school verstrekte, bal en/ of ander buitenspelmateriaal worden gespeeld. We houden rekening met andere spelende leerlingen. Bij regen geen ballen. Maak netjes gebruik van de toiletten en was na afloop je handen. Door te fietsen op het schoolplein breng je anderen in gevaar. Daarom mag je daar niet fietsen. Bij het hek stap je af en loop je met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling. Na het plaatsen van je fiets in de stalling, moet hij daar blijven staan. Alleen bij aankomst en vertrek mag je in de fietsenstalling komen. Kom je te laat, of moet je eerder weg, dan mag je via het plein van of naar de 6

7 fietsenstalling. Vertrouwenspersonen Wanneer een leerling persoonlijke problemen heeft, kan hij of zij altijd terecht bij een vertrouwd persoon, die hem of haar aanhoort en gerust probeert te stellen. In de praktijk is de groepsleerkracht de eerst aangewezene om het probleem met de leerling te bespreken en hem of haar te helpen een oplossing te vinden. Mochten de problemen echter niet met de groepsleerkracht te bespreken zijn, dan kan de vertrouwenspersoon mevrouw Gobets (vakleerkracht lichamelijke opvoeding) ingeschakeld worden. Mevrouw Gobets is te bereiken via Eén van de taken van de vertrouwenspersoon is het voorkomen van intimidatie, waaronder seksuele intimidatie maar ook pestgedrag. Zij kan het signaleren en zo nodig leerlingen die met intimidatie of pesten te maken krijgen opvangen en verwijzen naar externe organisaties zoals de GGD. Klachten over seksuele intimidatie en misbruik kunnen bij de inspectie worden gemeld. Hiervoor zijn vertrouwensinspecteurs aangewezen. Zij fungeren als aanspreekpunt en adviseur en zien erop toe dat deze klachten met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. De vertrouwensinspecteur is te bereiken via telefoonnummer De klachtenregeling wordt in hoofdstuk 6 verder uiteengezet. 3. Het onderwijs Schoolorganisatie Het onderwijs op de E.L.S. wordt gekenmerkt door een leerstofjaarklassensysteem. Binnen dat systeem verwerken de leerlingen daar waar mogelijk, de leerstof individueel of in groepsverband. Binnen deze werkvormen krijgt het zelfstandig werken aan opdrachten en de zelfstandige verwerking van de leerstof ruime aandacht. Voor de kernvakken Taal en Rekenen, werken we in de groep op drie niveaus. De school is verdeeld in een onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 tot en met 4, en de bovenbouw uit de groepen 5 tot en met 8. Aan het eind van het schooljaar zullen de kleutergroepen ongeveer 25 leerlingen per groep hebben. Vanaf januari 2013 wordt gestart met een instroomgroep. Deze groep zal alleen bestaan uit 4-jarigen. De onderwijstijd voor dit schooljaar bedraagt voor de onderbouw 967 netto lesuren en voor de bovenbouw 994,5 netto lesuren. Continurooster De E.L.S. heeft een continurooster wat betekent dat de leerlingen overblijven. De schooldag begint op de locatie P.C. Hooftlaan om 8.30 uur en eindigt om uur. s Ochtends beginnen de leerlingen in een rij op het schoolplein bij hun groepsleerkracht. Op woensdag eindigt de schooldag op deze locatie om uur. Om de kleuters rustig uit te laten gaan, stoppen zij 5 minuten eerder dan de andere groepen in de onderbouw. Zij maken tevens gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school voor het naar binnen gaan en het naar huis gaan. De schooldag aan de locatie Vondellaan begint om 8.35 uur en eindigt om Op woensdag eindigen de lessen op de Vondellaan om uur. De leerlingen eten in hun eigen lokaal onder toezicht van de groepsleerkracht. Na of voor het eten spelen de leerlingen buiten. We hebben het zo georganiseerd dat er op het Bodouxplein, locatie P.C. Hooftlaan niet meer dan ca. 50 leerlingen spelen en op de locatie aan de Vondellaan niet meer dan ca. 75 leerlingen spelen. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen en doen spelletjes of andere activiteiten. Er is altijd voldoende toezicht. Op 25 leerlingen houdt minimaal 1 groepsleerkracht of TSOmedewerker van Wonderland toezicht. De medewerkers van Wonderland begeleiden de leerlingen tijdens het buiten spelen. 7

8 De inhoud van het onderwijs Groep 1 en 2 De E.L.S. heeft heterogene kleutergroepen. Dat wil zeggen dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar zitten in een groep. Dit doen wij vanuit de visie dat de jongste kleuters zich kunnen optrekken aan de oudste kleuters. En oudste kleuters leren zo verantwoording te dragen voor de jongste kleuters. De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters wordt op deze manier gestimuleerd. Ook het GIP-model (Zelfstandig Werken) draagt bij aan het bevorderen van zelfstandigheid en uitgestelde aandacht. Voordat leerlingen vier jaar worden, mogen ze twee woensdagochtenden komen wennen in hun nieuwe groep. Zo leren ze de juf en de leerlingen alvast een beetje kennen. Na een periode van wennen, worden de jongste kleuters gestimuleerd in hun spelen en werken. De leerkracht sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. De jongste kleuters hebben meer vrije keuze in activiteiten dan de oudere kleuters. Oudste leerlingen bereiden zich voor op groep 3 met letters en cijfers, rijmen, woorden verdelen in lettergrepen en woorden vormen. Ze werken aan hun weektaak voordat ze vrij gaan spelen. Veel tijd wordt ook besteed aan tijdsbesef (dagen van de week, dagdelen, seizoenen en maanden). We volgen de ontwikkeling van de leerlingen en bieden hen aantrekkelijke en uitdagende werkjes aan. Expressie heeft een belangrijke plaats binnen onze groepen. Iedere dag wordt er volop geknutseld, geschilderd en getekend. Er wordt gezongen, gedanst en toneel gespeeld. In de kleutergroepen beginnen de leerlingen iedere dag in de kring. In de kring bespreken we het dagritme aan de hand van pictogrammen. We praten daarna met de leerlingen over wat ze hebben meegemaakt, vertellen een verhaal en/of zingen liedjes. Daarnaast spelen we met de leerlingen in de kring taal- en rekenspelletjes. Dit doen we aan de hand van thema s en maken gebruik van de methode Schatkist. Schatkist omvat alle leerdoelen van de kleuters. Naast schatkist gebruiken wij voor het voorbereidend schrijven Schrijfdans en Pennenstreken en voor de sociaalemotionele ontwikkeling hanteren we Leefstijl. Na de kring gaan de leerlingen werken en spelen. De leerlingen kiezen op het planbord dat in de klas hangt welke activiteit ze willen doen. Na het spelend leren gaan de leerlingen iets drinken en daarna buiten spelen. Tijdens het buitenspelen doen de leerlingen veel ervaringen op. Leerlingen leren samen spelen, de motoriek wordt gestimuleerd en ook het voorbereidend rekenen komt aan bod (meten en bouwen in de zandbak). Ook s middags starten wij met de kring, waarna de leerlingen naar keuze werken. De gym- en muzieklessen worden gegeven door vakleerkrachten volgens een vast rooster. Tijdens de gymles leren de leerlingen klimmen en klauteren, mikken en treffen, springen, balanceren en andere vaardigheden. Tijdens de muziekles werken we aan ritme, dans, zang en expressie. Groep 3 In groep 3 starten de leerlingen met het leren lezen, schrijven en rekenen. Elke dag werken de leerlingen met deze drie vakken. De leerlingen leren nieuwe woordjes volgens de methode Veilig Leren Lezen. (2 e maanversie). Deze methode sluit aan bij de methode Schatkist die in de kleutergroepen wordt gebruikt. Daarnaast schrijven de leerlingen elke dag een nieuwe letter of woord dat aansluit bij de leesmethode. Voor rekenen werken de leerlingen met de methode Wereld in Getallen. Komend schooljaar starten we met de nieuwe methode Wizwijs. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende deelgebieden per keer. De leerlingen hebben één keer in de week muziek van een muziekdocent en twee keer in de week gym van een gymdocent. Daarnaast proberen we in het rooster ook voldoende tijd vrij te maken voor kunstzinnige vakken, exacte vakken en spelen. Groep 4 tot en met 8 Wij vinden het belangrijk dat ook in de groepen vier tot en met acht een evenwicht bestaat tussen cognitieve en creatieve vakken. Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen verschuift het zwaartepunt naar de cognitieve vakken, maar worden de creatieve vakken beslist niet vergeten. Elke week maken tekenen, handvaardigheid en muziek vast onderdeel uit van het lesprogramma. In de groepen 7 en 8 wordt het vak Mens een Maatschappij gegeven ( burgerschapsvorming). Daarnaast is er de mogelijkheid voor de leerlingen van groep 7 en 8 om naast de gewone lesstof, 8

9 Franse les te volgen. Dit gebeurt na schooltijd. Binnenkort verder in dit schooljaar kunnen de leerlingen intekenen voor schaken. De methoden Veilig leren lezen Voor het taalonderwijs in groep 3 gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen (2 e maanversie). In de ochtend wordt de instructieles gegeven, daarna volgt de verwerking. Vanaf de kerstvakantie is er twee keer per week niveaulezen; het tutorlezen onder begeleiding van groep 7/8. Groep 4 start drie keer per week de dag met minuten stillezen en op maandag en vrijdag maximaal 30 minuten met de vertellingen in de kring. Begrijpend lezen Voor begrijpend lezen werken we in de groepen 4 tot en met 8 met de methode Leeshuis. Als positieve punten zijn van deze methode te vermelden; actuele gevarieerde thema s aansluitend bij de belevingswereld van de leerlingen; goede, duidelijke verwerking (vragen/opdrachten werkboek); beperkt aantal teksten per les; een goede interactie tussen leerkracht en leerlingen (start van de les) leerling-leerling (eind van de les) en het gebruik van duidelijke pictogrammen. Wereld in getallen Wij gebruiken de methode Wereld in getallen. Dit is een realistische rekenmethode, wat betekent dat er uitgegaan wordt van situaties uit het dagelijks leven, en niet alleen maar gebruik gemaakt wordt van rijtjes sommen. Leerlingen moeten zelf met oplossingsmethoden komen, dit ook vaak na overleg en samenwerking. Op deze manier krijgen leerlingen meer inzicht in de abstracte getallenwereld. In 2013 gaan we starten met een nieuwe rekenmethode Wizwijs. Taal op maat De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taal op maat. Naast spellen, ontleden, luisteren en vergroting van de woordenschat leren de leerlingen ook om op een creatieve manier met taal om te gaan. In hun groei naar zelfstandigheid krijgen de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheden. Het maken van huiswerk is hier een onderdeel van, evenals het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen, het bespreken van een krantenartikel en het maken van werkstukken. Lezen Eerst leren de leerlingen technisch lezen, maar steeds meer wordt er aandacht besteed aan het begrijpend en studerend lezen. In de groepen 4 tot en met 8 wordt voor begrijpend lezen gewerkt met de methode Leeshuis. Ook proberen we leerlingen enthousiast te maken voor het lezen van boeken. In de Kinderboekenweek wordt uitgebreid stilgestaan bij het kinderboek en wordt de klassenbibliotheek minimaal uitgebreid met een nieuw boek. Ook de Nationale Voorleeswedstrijd krijgt uitgebreide aandacht in de bovenbouw. In het schooljaar is onze schoolkampioen doorgedrongen tot de landelijke finale en geëindigd op de vierde plaats. Eens in de zes weken kunnen de leerlingen twee boeken lenen bij de Bibliobus die naar school komt. De uitgekozen boeken rouleren binnen de groep. Daarnaast besteden wij ieder jaar als school veel aandacht aan de Kinderboekenweek. De week wordt geopend met een toneelstukje, waarbij alle klassen een boek uitgereikt krijgen. In de bovenbouw wordt elke twee jaar een boekenmarkt georganiseerd en elk jaar is er een vertelling voor de onderbouw, gegeven door Mevrouw. Seriese. De Kinderboekenweek wordt altijd afgesloten met een groot toneelstuk, gespeeld door alle leerkrachten van de school. En dit uiteraard allemaal binnen het thema van de Kinderboekenweek. Voor leerlingen waarbij extra aandacht nodig is bij het leesproces wordt gebruik gemaakt van Ralfi- en Connect lezen. Indien nodig wordt in de groepen 3 hiermee gestart. In september 2011 is de mediatheek geopend. Behalve dat hier met computers gewerkt kan worden, is hier voor de leerlingen ruimte om te lezen. 9

10 Engels In de groepen 5 t/m 8 wordt Engelse les gegeven. Doel van de methode is een kennismaking met de Engelse taal. De nadruk ligt aanvankelijk op het bevorderen van de spreekvaardigheid. Daarnaast is er ruim aandacht voor woordenschat. Deze interactieve methode maakt veel gebruik van het digitale schoolbord. De lessen op het digibord worden gegeven door een digiteacher. Het begin van elke les wordt ingeleid door een filmpje op het digibord. Hier spreekt een native speaker over het onderwerp van die dag. Daarna volgt een les waarbij het werkschrift gebruikt wordt. De filmpjes zijn fris en leuk om te kijken. Er komen ook leerlingen in voor, die Engels spreken. Het is modern en ligt dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen in groep 7 en 8 maken toetsen. Dit vak staat ook op het rapport. In de groepen 5 en 6 worden geen toetsen afgenomen en staat Engels niet op het rapport. Het is immers geen verplicht vak voor die groepen. Schrijven Voor het schrijfonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Bij de kleuters wordt ook Schrijfdans gebruikt. In groep 3 loopt de methode synchroon met de methode Veilig Leren Lezen. Zo werken de leerlingen met het leren lezen en het leren schrijven met dezelfde letters en/of woorden. Bij de kleuters en in de groepen 3 wordt uitsluitend geschreven met een driekantig potlood. Dit om de pengreep zo goed mogelijk te ontwikkelen. Onze school besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van een goed en verzorgd handschrift. Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de leerlingen in de hogere groepen aan een goed verzorgd handschrift blijven werken, besteden wij niet alleen in de eerste jaren maar zeker ook in de hogere groepen aandacht aan schrijfonderwijs. Zodra de leerlingen eraan toe zijn krijgen zij een schoolpen in groep 4. Wij hebben gekozen voor een Lamy-vulpen. Bij verlies van de pen of als de pen stuk gaat door onzorgvuldig gebruik, moeten de ouders/verzorgers zelf een nieuwe pen kopen. Een balpen mag alleen voor het schrijven op bijvoorbeeld kladblokpapier worden gebruikt. Het gebruik van correctielak is, onder andere vanwege gevaar van letsel aan de ogen en schade aan de kleding, niet toegestaan. Aardrijkskunde We werken met de nieuwste versie van de methode Geobas. In de groepen 4 t/m 8 wordt naast algemene kennis over industrie, landbouw, klimaat enz. ook ruime aandacht besteed aan topografie. Natuuronderwijs Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode Natuurlijk. In de groepen 3 gebeurt dit projectmatig; de groepen 4 t/m 8 volgen de methode. Deze methode behandelt elk jaar dezelfde acht thema s waarbij, naarmate de leerlingen vorderen, het perspectief breder wordt. Geschiedenis Vanaf groep 5 wordt gewerkt met de vernieuwde methode Bij de tijd. Deze methode werkt volgens het zogenoemde uimodel : telkens worden dezelfde periodes uit de geschiedenis aangeboden. De methode gaat uit van tijdvensters. De kennis over die periodes wordt elk jaar meer uitgebreid. Het gaat om prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, 16-17e eeuw, 18-19e eeuw en de 20 e eeuw. De leerlingen uit de groepen 3 en 4 maken kennis met het vak geschiedenis, door een enkele projecten, los van de methode. Verkeer Voor de groepen 4 tot en met 7 werken wij met Wijzer door het verkeer. In groep 7 leggen alle leerlingen een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen af. Dit verkeersexamen beschouwen wij echter niet als afsluiting van de verkeerslessen want het blijft noodzaak leerlingen bewust te maken van de verkeersregels en van hun eigen gedrag in het verkeer. U als ouder heeft hierin uiteraard ook uw verantwoordelijk door uw kind te attenderen op goed gedrag in het verkeer. Sociale redzaamheid en gezond gedrag Vanaf groep 1 besteden we nadrukkelijk aandacht aan onderwerpen als omgaan met elkaar, het goedmaken na een ruzie, het voorkomen van pesten op school, hygiëne en gezonde voeding. In de hogere groepen komen ook onderwerpen als verslaving, jeugdcriminaliteit en verliefdheid aan de orde. In alle groepen gebruiken wij hiervoor de methode Leefstijl. Sinds een aantal jaar wordt het project Lentekriebels gedaan. Daarbij gaan we een week lang dieper in op de thema s verliefdheid 10

11 en seksualiteit. Uiteraard wordt er tijdens deze week rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waar de leerlingen zich in bevinden. Muziek Alle groepen krijgen één keer per week muziekles van de heer Banning, onze vakleerkracht. Mevrouw Seriese geeft muziekles aan de kleuterklassen. Daarnaast is elke leerkracht vrij om, indien de tijd dat toelaat, met de leerlingen tijd aan muziek te besteden. Sinds een aantal jaren heeft de E.L.S. een eigen schoolorkest. Zodra een kind een instrument twee jaar bespeelt (of eerder goed heeft leren bespelen) kan hij of zij zich aanmelden bij de vakleerkracht muziek. Het schoolorkest verzorgt onder andere de muzikale ondersteuning bij de kerstmusical van de groepen 6. Ook treedt ons orkest eenmaal per jaar op met twee andere schoolorkesten uit Leiden en Oegstgeest. Ook dit schooljaar oefent het schoolorkest weer op donderdagmiddag vanaf uur onder leiding van de heer Banning. Ook het schoolkoor wordt geleid door dhr. Banning, op donderdagmiddag om uur. Frans In de groepen 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om tegen betaling van 90,- op maandag of dinsdag na schooltijd lessen Frans te volgen. Het gaat hierbij om een eerste kennismaking met de Franse taal en cultuur. Wij gebruiken de methode: L Eventail. In de lessen zal naast grammatica, woordenschat en spreekvaardigheid aandacht besteed worden aan de cultuur van Frankrijk. Computeronderwijs Op beide locaties beschikken wij over I.C.T.-netwerken die met elkaar verbonden zijn. In alle groepen staan computers opgesteld zodat binnen het eigen lokaal leerlingen met de programma s kunnen werken die bij de verschillende methoden horen. De computers worden ingezet voor educatieve, remediërende, tekstverwerking- en ontspannende doeleinden. Meer nog dan vroeger worden differentiatie en individualisering door het werken met computers mogelijk gemaakt. In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikt gemaakt van digitale schoolborden. Onderhoud en ondersteuning hebben wij uitbesteed aan een extern bedrijf. De medewerkers van dit computerbedrijf onderhouden onze netwerken, de hard- en software en geven de nodige ondersteuning en scholing aan leerkrachten. In het schooljaar zijn we gestart met de mediatheek. Tevens zal hier een schoolbibliotheek in gehuisvest worden. De mediatheek is voor alle groepen. Mevr. van t Hof is onze ICT-er. Lichamelijke oefening De leerlingen uit de kleutergroepen krijgen dit schooljaar gymles van onze vakleerkracht mevrouw Gobets. De kleuters volgen de gymlessen in de gymzaal van de school, gelegen naast de kleutergroepen. De kleuters gymmen in een korte broek en op gymschoenen. Wilt u aan het begin van het schooljaar zorgen voor een paar goed passende gymschoenen en voor een passende korte broek voor uw zoon/ dochter? Deze worden in de klas bewaard. De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gymles van mevrouw Gobets. Wij maken gebruik van de gymzaal in het gebouw van het ROC Mondriaan (tegenover de school). De lessen worden gegeven op maandag, dinsdagmorgen, woensdag en donderdag. Het rooster wordt aan het begin van het schooljaar in de Nieuwsflits bekend gemaakt. Vanaf groep 3 is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. In verband met de hygiëne mogen de gymschoenen alleen in de zaal worden gebruikt. De leerlingen mogen er dus nooit op straat of op het schoolplein mee lopen. De bovenbouw heeft elk jaar twee sportdagen: een individuele sportdag en een teamsportdag. Daarnaast kunnen leerlingen uit de bovenbouw, afhankelijk van de sport, zich inschrijven voor een aantal toernooien (o.a. basketbal, handbal, schaatsen, voetbal en zwemmen). Elk jaar doet de ELS ook met een grote afvaardiging leerlingen en leerkrachten mee met de Singelloop van Leiden. Doordat iedereen rent in een shirt van de school, vallen we altijd goed op! Ook doet de school elk jaar mee met de UNICEF-loop, een sponsorloop waar de leerlingen zich op vrijwillige basis voor kunnen inschrijven. 11

12 Tekenen en handvaardigheid Voor tekenen en handvaardigheid kunnen we gebruik maken van ideeën uit de methode Moet je doen. De bedoeling van de lessen tekenen en handvaardigheid is dat leerlingen kennis maken met een groot scala aan technieken. In de loop van een schoolleven zie je de vaardigheid bij de leerlingen groeien. Veel van de gemaakte werkstukken worden in de school tentoongesteld. In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen organiseren wij onder leiding van de ICC-coördinator (Intern Cultuur Coördinator), mevrouw Hobby, elk jaar een kunstproject van twee weken dat met een tentoonstelling wordt afgesloten. Excursies Wij maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Gemeente Leiden ons biedt op het gebied van Natuur- en Milieueducatie, Kunst en Cultuur. Regelmatig worden de kinderboerderij en de parken bezocht in het kader van Natuureducatie. Er worden theatervoorstellingen bezocht en gedurende acht jaar onderwijs komen veel Leidse musea aan bod. Drama / toneel In alle groepen wordt aandacht aan drama besteed. Elke groep treedt in het schooljaar op voor medeleerlingen. De kleuters geven zelfs een optreden voor de ouders tijdens de jaarlijkse Koffieochtend. De groepen 6 verzorgen traditioneel de kerstmusical. De groepen 8 treden aan het eind van het jaar op in hun eindmusical. Ook de leerkrachten treden op tijdens het lerarentoneel. Alle groepen wonen in het schooljaar een theatervoorstelling bij. Het schooljaar wordt de laatste donderdag van het jaar afgesloten met het slotspektakel. Mens en maatschappij De E.L.S. is een bijzonder neutrale school. Dat betekent dat ons onderwijs niet is gestoeld op welke vorm van godsdienstige, politieke of didactische grondslag dan ook. De algemene kennis van godsdienstige stromingen wordt opgedaan in de zaakvakken aardrijkskunde en geschiedenis. Buiten de zaakvakken om wordt in de groepen 7 en 8 extra aandacht besteed aan het vak Mens & Maatschappij (burgerschapsvorming). Het doel is dat de leerlingen bepaalde maatschappelijke en historische gebeurtenissen in een context kunnen plaatsen zodat zij de samenhang zien en de verbanden kunnen leggen. Daarnaast doen de leerlingen kennis op van de belangrijkste wereldgodsdiensten. 4. De zorg voor de leerlingen De aanmelding van uw kind Als ouder zoekt u een school die past bij uw kind en opvoeding. Om een goede keuze te kunnen maken, is een kennismaking met de school erg belangrijk. Een eerste kennismaking met de E.L.S. bestaat uit een informatief gesprek met de directeur van onze school, dhr. De Kleijn, en een rondleiding door het gebouw. Als u er voor kiest om uw kind bij ons onderwijs te laten volgen, vult u een inschrijfformulier in. Enkele weken voordat een kind op school komt krijgt u informatie toegestuurd. Er volgt een intakegesprek aan de hand van een vragenlijst. Dit is een lijst met vragen die inzicht moeten geven in de algehele ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot het moment dat het bij ons op school komt (voorschoolse periode). Naast vragen die informeren naar een algemeen beeld van de ontwikkeling van uw kind, zijn hier ook vragen in verwerkt uit de intakevragenlijst van SIDI 3 (protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het primair onderwijs). Aannamebeleid van zij-instromers Ook tussentijds kan uw kind worden aangemeld op de E.L.S. Na een gesprek en een rondleiding door de directie kunt u besluiten een aanmeldingsformulier in te vullen. Wanneer er plaats is voor uw kind in de jaargroep die aansluit op de huidige groep van uw kind wordt contact met u opgenomen door de intern begeleider. Zij maakt met u een afspraak voor het afnemen van een kort didactisch onderzoek bij uw kind. Indien mogelijk is er dan al contact geweest tussen de huidige school over het functioneren en het niveau van uw kind. Hierna vindt overleg plaats tussen de interne begeleider, de 12

13 directie en eventueel de leerkracht van de betreffende groep voor plaatsing van uw kind. Het kan zijn dat het niveau en/of het gedrag van uw kind in combinatie met de omstandigheden in de groep waar hij/zij geplaatst wordt aanleiding geeft tot twijfel of wij uw kind voldoende kansen kunnen bieden. In dit geval kan de aanname van uw kind eventueel nog breder worden besproken in een zorgteamvergadering of teamvergadering. De beslissing tot aan het aannemen van een leerling ligt bij de school. De definitieve beslissing tot plaatsing wordt door de directie met u besproken. In overleg met de toekomstige leerkracht, is het mogelijk dat uw kind, voordat het geplaatst wordt, een dag(deel) komt meelopen in de nieuwe groep. De huidige school van uw kind stuurt een onderwijskundig rapport van uw kind naar onze school. Hierin staan toetsuitslagen en resultaten van eventuele extra hulp aan uw kind vermeld, en wordt een beeld geschetst van zijn/haar sociale en emotionele ontwikkeling en werkhouding. De leerkracht houdt een intakegesprek met u over de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek gaat aan de hand van een intredevragenlijst die speciaal ontwikkeld is voor zij-instromers. Evenals de intredevragenlijst voor 4-jarigen bevat deze lijst vragen uit de SIDI 3 intakevragenlijst. Beleid m.b.t. het aannemen van leerlingen met een handicap op de E.L.S. Steeds meer ouders van leerlingen met een handicap willen hun kind liefst onderwijs in het reguliere onderwijs laten volgen. Deze wens van de ouders om hun kind te laten integreren in het onderwijs, is een startpunt geweest van het beleid om te komen tot leerlingengebonden financiering (lgf), ook wel het rugzakje genoemd. Het idee is om voor leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen (een geïndiceerde leerling) een leerlingengebonden budget beschikbaar te stellen, waardoor ouders kunnen kiezen voor onderwijs in een speciale school of in een basisschool. Vanuit scholen voor speciaal onderwijs kunnen ouders en basisscholen ondersteund worden bij de opvang van leerlingen met een handicap. Dat is een kerntaak geworden van de regionale expertisecentra (REC). Deze centra ondersteunen ouders bij het zoeken van een basisschool voor hun kind. Ze begeleiden de school bij de invulling en uitvoering van het onderwijsprogramma voor het kind. De E.L.S. is in principe bereid leerlingen met een handicap aan te nemen, als wij het met de ouders eens kunnen worden over de condities en als wij ons in staat achten te voorzien in de onderwijsbehoeften van het kind. Als wij besluiten een leerling aan te nemen zal elk jaar worden geëvalueerd of we ook het volgende schooljaar genoeg kansen zien voor deze leerling op onze school. Overwegingen die in de praktijk kunnen voorkomen om een leerlingen nie toe te laten: Verstoring van rust en veiligheid Bij ernstige gedragsproblematiek is het niet altijd mogelijk om binnen de reguliere setting een adequate leeromgeving te realiseren. In veel gevallen zullen de gedragsproblemen ook de aanleiding zijn van de aanmelding voor indicatiestelling. Daarmee is dan eigenlijk al duidelijk dat de reguliere setting in zijn mogelijkheden tekortschiet. Wederzijdse beïnvloeding verzorging/behandeling onderwijs De in de reguliere setting vereiste mate van zorg (verzorging) en/of behandeling beïnvloedt zodanig het onderwijs dat in deze setting eigenlijk noch de zorg en behandeling, noch het onderwijs voldoende tot zijn recht kunnen komen. Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen Leerlingen met een handicap vragen (net als zorgleerlingen zonder een handicap) intensieve aandacht van de leerkracht. Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor de andere leerlingen. Afgewogen moet worden wanneer in redelijkheid te veel gevraagd wordt van de basisschool. 13

14 4.1 Zorg in de groep Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind? De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg op groepsniveau. De directeur is integraal eindverantwoordelijk voor de zorg op schoolniveau. Hij wordt hierin bijgestaan door de bouwcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw). Zij houden in de gaten of elke klas draait zoals het hoort en nemen organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat elke leerkracht de middelen heeft om goed les te geven. Binnen het team is daarnaast een intern begeleider (IB-er) aangesteld. De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en is gericht op de aandacht voor de zorgleerling en de begeleiding van de leerkracht. Er is een IB-er voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een IB-er voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Sociaal-emotioneel functioneren De groepsleerkracht volgt het sociaal-emotionele functioneren van de leerlingen door middel van observaties en de instrumenten OVM-JK (groep 1-2) en SCOL (groep 3 t/m 8). Met behulp van het OVM-JK kan de leerkracht van groep 1-2 precies in kaart brengen of uw kind zich leeftijdsadequaat ontwikkelt. Het volgmodel wordt een aantal malen per jaar ingevuld. De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een vragenlijst die twee keer per jaar (oktober en april) door de leerkracht wordt ingevuld en in kaart brengt hoe sociaal competent uw kind zich in verschillende situaties op school gedraagt. Vanaf groep 6 wordt de lijst ook door alle leerlingen zelf ingevuld. Wanneer de groepsleerkracht signaleert (o.a. met bovenstaande instrumenten) dat uw kind sociaalemotioneel niet conform zijn/haar leeftijd functioneert wordt contact opgenomen met u als ouders. Samen wordt geprobeerd het probleem in kaart te brengen en een oplossing te vinden. Ook u als ouder kunt uw zorg over het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind uitspreken bij de groepsleerkracht. Soms is het wenselijk ook de intern begeleider bij dit gesprek uit te nodigen, uiteraard kan dit ook in een later stadium. Wanneer er sprake is van gedrag wat voor uw kind zelf en voor medeleerlingen een probleem geeft voor het volgen van de lessen kan een handelingsplan gedrag worden opgesteld. Hierbij zal worden geprobeerd uw kind gewenst gedrag aan te leren door middel van belonen. Als er sprake is van pesten wordt het pestprotocol gevolgd. Het didactisch functioneren Het didactisch functioneren van uw kind wordt gevolgd door middel van methodegebonden toetsen (afgenomen na elk hoofdstuk of blok in het boek) en door middel van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Deze laatste worden op vaste toetsmomenten volgens de toetskalender afgenomen. Uw kind krijgt vanaf groep 3 driemaal per schooljaar een rapport. U wordt bij rapport 1 en 2 uitgenodigd voor een tien-minuten gesprek om over de vorderingen en het sociaal/emotioneel functioneren van uw zoon of dochter te komen praten. Soms resulteert dit in het maken van een vervolgafspraak. Als uw kind in groep 1 of 2 zit wordt u twee maal per jaar uitgenodigd voor een tien-minuten gesprek. U krijgt geen schriftelijke rapportage mee maar een plakboek met werkjes die uw kind de afgelopen periode heeft gemaakt. Tijdens het tien-minuten gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind met u aan de hand van de Cito gegevens en het OVM-JK. Als uw kind naar groep 3 gaat krijgt u het eindoverzicht van het OVM-JK en het plakboek mee naar huis. Wanneer wordt besloten dat uw kind extra zorg nodig heeft in de groep wordt het stappenplan van de zorg gevolgd. 14

15 Stappenplan zorg Wanneer de groepsleerkracht constateert dat uw kind extra instructie nodig heeft gebeurt dit in eerste instantie in de klas. Dit gebeurt tijdens het zelfstandig werken aan de instructietafel. Wanneer blijkt dat dit niet voldoende werkt, kan, in overleg met de IB-er, worden besloten tot extra ondersteuning buiten de klas. Deze ondersteuning wordt gegeven door een leerkracht van een andere groep van wie de klas op dat moment gym of muziek heeft. Er wordt een handelingsplan opgesteld voor ongeveer 10 weken. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Na deze periode wordt het handelingsplan geëvalueerd. Naar aanleiding van de resultaten wordt gekeken of het handelingsplan wordt verlengd of afgesloten. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet het gewenste resultaat geeft kan besloten worden tot remedial teaching (RT). Ook hierbij wordt gewerkt met een handelingsplan voor ongeveer 10 weken. Bij de evaluatie van de RT wordt gekeken of de doelen zijn behaald of dat er mogelijk externe hulp moet worden ingeschakeld voor diagnostisch onderzoek en/of begeleiding van de leerkrachten. In overleg met u wordt dan bekeken of een externe instantie door de school of door u als ouders wordt benaderd. Het complete zorgprotocol wordt beschreven in het zorgplan. Voor leerlingen met (vermoedelijk) dyslexie geldt een ander protocol dat is omschreven in ons dyslexiebeleid. Leerlingen met een Ontwikkelingsvoorsprong (KOV) Op de E.L.S. neemt de zorg voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong een belangrijke plaats in. Hiervoor is een taakleerkracht aangesteld die verantwoordelijk is voor de zorg voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het beleid van de E.L.S. is gericht op een vroegtijdige signalering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en een doorgaande lijn binnen de school. Signalering vindt plaats met behulp van de SiDi 3, een instrument voor signalering en diagnostisering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Elk jaar in oktober worden de signaleringslijsten in alle klassen door de leerkrachten ingevuld. Verdere signalering vindt ook plaats met behulp van gegevens van ouders en leerkrachten. De doorgaande lijn binnen de school wordt bewaakt en verder uitgewerkt door de taakleerkracht KOV. Deze wordt hierin bijgestaan door de werkgroep KOV. In de praktijk bestaat de begeleiding van de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong uit de volgende zaken: Plusgroep groep 1/2: Een kleuter komt in aanmerking voor deelname aan de plusgroep als de Sidi-R aangeeft dat er sprake is van een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong en/of de leerkracht middels observaties hier vermoeden van heeft. Voor deze leerlingen start er tweemaal per jaar een plusgroep. In een groepje van maximaal 8 leerlingen wordt 6 weken lang één lesuur per week gewerkt aan een bepaald thema. Ook in de groep wordt verbreding en verdieping aangeboden. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong werken in de klas met extra uitdagende materialen. Deze materialen geven de leerlingen meer uitdaging in de ontwikkelingsgebieden: ruimtelijke oriëntatie, het voorbereidend lezen en het rekenen. Dit aanbod van verbreding en verdieping vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen zijn verschillende mogelijkheden voor verbreding en verdieping gecreëerd. Rekenen Eenmaal in de week komen leerlingen onder leiding van de taakleerkracht KOV bij elkaar. Zij werken uit een verkorte versie van de rekenmethode (compact) en krijgen daarnaast leerstof ter verdieping aangereikt. Ook in de klas kunnen de leerlingen werken met de compactversie van de rekenmethode. Hiernaast krijgen zij materiaal ter verbreding aangeboden. Deze manier van werken vindt plaats onder begeleiding van de eigen leerkracht. 15

16 Taal Voor leerlingen vanaf groep 4 met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van taal is ook verbreding en verdieping gecreëerd. Voor de taalmethode bestaat eveneens een compact-versie. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong werken uit een routeboekje dat precies aangeeft welke opdrachten zij wel en niet moeten maken. Daarnaast hebben zij extra werk ter verbreding en verdieping. Dit taal-compact en het extra werk vindt in de klas plaats onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. Voor leerlingen in groep 3 is er binnen de methode Veilig leren lezen verbreding en verdieping mogelijk. Momenteel worden in de werkgroep KOV de mogelijkheden onderzocht om het vak wereldoriëntatie aantrekkelijker en uitdagender te maken voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Externe zorg Soms weten wij op school niet precies op welke manier we de beste hulp kunnen bieden. Na overleg en met toestemming van de ouders vragen wij dan om externe hulp om precies na te gaan waar de problemen liggen en welke hulp het meest effectief is. De volgende instanties kunnen hierbij worden ingeschakeld: Weer Samen Naar School De Vereniging Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Leiden, kortweg WSNS, ondersteunt basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen in de groep. Er zijn verschillende mogelijkheden: Licht Ambulante Begeleiding (LAB) Het ondersteuningstraject en de LAB worden uitgevoerd door de adviseur VIA Leiden (Verwijzing, Informatie en Advies). VIA Leiden is een loket voor alle onderwijsvragen over leerlingen vanaf 3½ tot 13 jaar. Zorg(advies)team/ ZAT Een zorgteam wordt gevormd door een groep scholen in een wijk of dorp. De intern begeleiders van de scholen overleggen samen met een psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst en een preventief ambulant begeleider over leerlingen die extra zorg nodig hebben. Soms sluiten deskundigen van Bureau Jeugdzorg, de GGD en het maatschappelijk werk aan. Zorgarrangementen Basisscholen kunnen extra middelen aanvragen om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Deze extra middelen noemen we een zorgarrangement. Onderwijs Advies Onderwijs Advies is de naam van onze schoolbegeleidingsdienst. Wij kunnen deze begeleidingsdienst raadplegen voor verschillende diensten. Twee hiervan hebben betrekking op de zorg voor individuele leerlingen. Deze zijn: Advies leerlingzorg Er kunnen door specialisten van Onderwijs Advies op verzoek van school verschillende soorten onderzoek worden gedaan: observatie in de groep, een psychologisch en/of didactisch onderzoek. Na het onderzoek vindt er een gesprek op school plaats met de onderzoeker, ouders, de leerkracht(en) en de IB-er. Tijdens dit gesprek wordt het onderzoek nader toegelicht en worden er adviezen voor school en ouders aangereikt. Zowel school als ouders ontvangen een exemplaar van het onderzoeksverslag. De adviseur Leerlingenzorg van Onderwijs Advies stelt samen met school en ouders een goed en praktisch bruikbaar advies op dat kan bijdragen aan de juiste, effectieve manier van omgaan van het leer en/of gedragsprobleem van de desbetreffende leerling Logopedie De taak van de logopedist is onder andere het uitvoeren van logopedisch onderzoek. Dit kan plaatsvinden op verzoek van de ouders of de school. De logopedist kan onderzoek verrichten op het gebied van taalontwikkeling, uitspraak, afwijkende mondgewoonten, stotteren/ vloeiendheid, stem, auditieve waarneming en beginnende geletterdheid. 16

17 Naast deze specifieke zorg is de logopedist ook een aantal keer per jaar standaard aanwezig op de E.L.S. Aan het begin van groep 2 worden alle leerlingen (als groep) geobserveerd. Bij gesignaleerde problemen kan het kind na toestemming van de ouders worden aangemeld voor logopedisch onderzoek. Als blijkt dat er logopedische begeleiding nodig is, bespreekt de logopedist met de ouders het vervolg: adviezen, verwijzing naar vrijgevestigde logopedist, of controle. Tevens geeft de logopedist voorlichting aan ouders en leerkrachten en kan zij klassenlessen over logopedische onderwerpen zoals bijvoorbeeld mondmotoriek verzorgen. Schoolmaatschappelijk Werk (Kwadraad) Het samenwerkingsverband WSNS-Leiden stelt voor elke basisschool een aantal uren schoolmaatschappelijk werk ter beschikking. Indien nodig kunnen we hier gebruik van maken. De maatschappelijk werkers ondersteunen en adviseren de leerkrachten bij problemen van leerlingen waar de opvoeding, de gezinssituatie, de leefomgeving en/of problemen in de onderwijssituatie een rol spelen. De maatschappelijk werker kan, indien nodig, hulpverlening op gang brengen. De maatschappelijk werker werkt samen met school en de ouders. Jeugdgezondheidszorg (GGD Hollands Midden) De jeugdarts kan ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld: twijfel over gehoor, gezichtsvermogen of spraak, opvoedingsvragen, school- en/of gedragsproblemen. De jeugdarts kan extra onderzoek verrichten, adviezen geven of doorverwijzen. Naast deze specifieke zorg biedt de jeugdgezondheidszorg ook preventieve zorg. Uw kind bezoekt in groep 2 de schoolarts. Dit onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een gesprek met het kind en de ouders. In groep 7 vindt een soortgelijk onderzoek plaats door arts en/of assistente. Bij beide onderzoeken wordt aan de ouders een vragenlijst overhandigd met o.a. vragen over de psychosociale ontwikkeling van het kind. Kiezen voor het voortgezet onderwijs Na acht jaar basisonderwijs is het tijd om te kiezen voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. De leerkracht van groep 8 stelt hiervoor, in samenspraak met de leerkracht van groep 7, IB en directie, een advies op. Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. Zaken als motivatie, werkhouding, concentratie, zelfvertrouwen, het maken van huiswerk en plezier op school, zijn minstens zo belangrijk. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van bovengenoemde factoren, de resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de resultaten uit het leerlingdossier. Het resultaat van de entreetoets uit groep 7 wordt als indicatie meegenomen in het advies. Op deze manier maken wij het beeld van de mogelijkheden van uw kind zo compleet mogelijk voor het geven van een gedegen advies voor het voortgezet onderwijs. Het schooladvies wordt schriftelijk aan u meegedeeld voor het maken van de Cito-eindtoets. In een gesprek met u als ouder wordt vervolgens dit advies besproken. Op basis van het advies kunt u uiteindelijk, samen met uw kind, een keuze maken voor een school in het voortgezet onderwijs. U verzorgt als ouder zelf de aanmelding op de school van uw keuze. De leerkracht van groep 8 heeft een digitaal leerlingdossier van uw kind aangemaakt wat door de school voor VO kan worden geopend nadat u uw kind heeft aangemeld. Wanneer dat nodig is wordt door de school voor VO contact opgenomen met de basisschool voor verdere informatie. LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) Misschien is het voor uw kind nodig dat hij of zij extra hulp krijgt in het VO. Daarvoor kan bij uw kind een test worden afgenomen om uit te zoeken of uw kind in aanmerking kan komen voor LWOO. Deze onderwijssoort is voor leerlingen die in principe een diploma kunnen halen binnen het VMBO. Maar ze hebben wel extra begeleiding nodig om de eindstreep te halen. Soms gaat het om tijdelijke begeleiding. Scholen met LWOO kiezen meestal voor begeleiding in kleine groepen. Maar er zijn ook andere vormen van extra begeleiding mogelijk. De hulp kan tijdens de les plaats vinden, maar ook buiten de lessen om. Scholen maken daarin hun eigen keuzes. Op basis van de testuitslag kan de school voor voortgezet onderwijs extra geld aanvragen voor de hulp die uw kind nodig heeft. In Leiden wordt de hulp geboden op VMBO-scholen met Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO): Scholengroep Leonardo da Vinci, Visser t Hooft Lyceum, Bonaventuracollege en Wellantcollege. 17

18 Uitstroomgegevens Uitstroomgegevens schooljaar aantal leerlingen VMBO kader 2 4,5 % VMBO gemengd/theoretisch 3 6,75 % VMBO theoretisch 1 2,25 % VMBO t /HAVO 3 6,75 % HAVO 3 6,75 % HAVO/VWO % VWO % Totaal % aantal leerlingen Adelbert College 2 Leonardo Da Vinci 2 Rijnlands Lyceum 9 Stedelijk Gymnasium 19 Bonaventura 8 Vlietland College 1 Leo Kanner 1 Teylingen 1 Visser t Hooft 1 Totaal 45 Onze school heeft op de Cito-eindtoets in februari 2010 een score met een gemiddelde van beide groepen 8 537,5. Het landelijk gemiddelde in 2010 lag op 535,2. Uitstroomgegevens Aantal leerlingen VMBO % VMBO-t 3 6,75 % VMBO-t/HAVO 4 9 % HAVO/VWO 22 48,7 % VWO 15 33,3 % Totaal 45 Aantal leerlingen Wellant College 1 Leonardo Da Vinci 9 Adelbert 3 Teylingen 2 Vlietland 5 Winford/ Vrijbergen 2 Rijnlands Lyceum (Sassenheim) 1 Rijnlands Lyceum (Oegstgeest) 7 Mareland College 1 Stedelijk Gymnasium 5 Bonaventure College 5 Totaal 45 Onze school heeft op de Cito-eindtoets in februari 2011 een score met een gemiddelde van beide groepen 8 van 536,9. Het landelijk gemiddelde is 535,3 18

19 Uitstroomgegevens Aantal leerlingen 53 Stedelijk Gymnasium 15 Rijnlands Lyceum (Oegstgeest) 4 Wellant College 1 Adelbert 3 Stedelijk college (Zoetermeer) 1 Ashram college (Alphen a/d Rijn) 1 Teylingen college 4 Vlietland college 5 Scholengemeenschap Leonardo Da Vinci 3 Marecollege 2 Bonaventura college 12 Rijnlands Lyceum (Sassenheim) 3 Aantal leerlingen VMBO/VMBO-t 3 6% VMBO-t/HAVO 6 11% HAVO 8 15% HAVO/VWO 9 17% VWO 27 51% Onze school heeft op de Cito-eindtoets in februari 2012 een score met een gemiddelde van beide groepen 8 van 536,7. Het landelijk gemiddelde is 535,3. 5. De leerkrachten van uw kind Wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof, scholing etc. Wij proberen het zo te regelen dat bij vervanging een vertrouwd gezicht voor de groep komt. Wij doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. Als het niet mogelijk blijkt om vervanging te regelen uit een vast aantal vervangers dan zorgen we voor vervanging intern. Slechts in het uiterste geval zullen wij de groep verdelen over de andere groepen of leerlingen naar huis sturen. Het laatste heeft zich op de E.L.S. gelukkig nog nooit heeft voorgedaan. Scholing Om van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven, volgen de leerkrachten nascholing. Dit gebeurt zoveel mogelijk na schooltijd. Twee maal (of 3x) per jaar vindt er een teamstudiedag plaats onder schooltijd. De leerlingen zijn deze dagen vrij. 6. Contact met directeur en teamleden Wij stellen een goed contact tussen ouders, leerkrachten en directeur zeer op prijs! U kunt daarom in principe altijd bij ons terecht, het liefst nadat er een afspraak is gemaakt. Mocht er toch onvrede zijn met zaken die met het schoolleven van uw kind te maken hebben, is het verstandig meteen contact met de leerkracht op te nemen. U kunt hiervoor na schooltijd of per een afspraak met de betrokkenen maken. Wel is het zo dat een gesprek kort voor half negen vaak bezwaarlijk is in verband met de voorbereiding en het begin van de lessen. Een afspraak maken met directeur is natuurlijk altijd mogelijk. Via de telefoon of via kunt u een afspraak maken. De vrijdag is hiervoor de meest geschikte dag. Informatievoorziening Via de volgende kanalen kunt u informatie krijgen:

20 - de website: - de leerling-administratie: - het bestuur kunt u bereiken via - de informatieavond: voor de groepen 1 tot en met 7 aan het begin van het nieuwe schooljaar; - de groepen 8 hebben individuele gesprekken aan het begin van het jaar; - de 10-minutengesprekken, in november en maart; - de adviesgesprekken voor groep 8; - de leerkrachten, bestuur en directie; - de Algemene Leden Vergadering (2x per jaar); - het informatiebord: dit is op de locatie P.C. Hooftlaan te vinden direct bij de toegang van het grote plein. Op de locatie Vondellaan in de gang; - de agenda en notulen van de MR-vergaderingen worden per mail toegestuurd. De medezeggenschapsraad kunt u bereiken via Wijze van informatievoorziening Onderdeel Aanspreekpunt Frequentie Aanmelding nieuwe leerlingen directeur/administratie dagelijks Informatieavond groepsleerkracht/directeur begin schooljaar Algemene ledenvergadering bestuur 2x per schooljaar 10-minutengesprekken groepsleerkracht twee keer per jaar Koffieochtend groepen 1 /2 groepsleerkracht één keer per jaar Vragen over onderbovenbouw bouwcoördinatoren afspraak Schoolgids directeur begin schooljaar Website/Nieuwsflits directeur wekelijks Informatieavond VO groep 8 groepsleerkracht/directeur oktober/november Adviesgesprekken (vo) leerkracht groep 8/IB/directeur januari groep 8 Medezeggenschapsraad teamleden MR/ouders MR vergaderrooster Verzuim leerlingen Dringende zaken of belangrijke informatie ouders/groepsleerkracht/directe ur ouders/groepsleerkracht/directeur dagelijks afspraak of dagelijks nieuws/agenda/informatie via de website van de school wordt dagelijks bijgehouden informatie klassenouders directeur bijeenkomst één keer per jaar Medezeggenschapsraad (MR) De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingesteld inspraak- en adviesorgaan, bestaande uit 3 ouders en 3 teamleden. De MR bespreekt zaken die inhoud en organisatie van het onderwijs op de E.L.S. betreffen en onderling overleg in de school bevorderen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De MR vergadert eenmaal in de 4 weken en is twee maal per jaar aanwezig bij de vergadering van het Algemeen Bestuur. De MR schrijft haar eigen Jaarverslag. 20

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van

Nadere informatie

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al bijna 95 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al bijna 95 jaar voor elkaar! 1 Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al bijna 95 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. Informatieblad groep 3 Gang van zaken We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn.

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Gedragsprotocol Basisschool De Vink april 2013 Inhoudsopgave Inleiding waarom een gedragsprotocol 3 Hoofdstuk 1 wij gedragen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. Informatieblad groepen 5 Gang van zaken Zelfstandigheid: In groep 5 leren de kinderen zelf hun werk te verdelen over de week.

Nadere informatie