Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!"

Transcriptie

1 Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen later terug kunnen kijken op een fijne basisschooltijd. Wij doen er veel aan om dat voor elkaar te krijgen. We scheppen een veilige omgeving en vinden een goede sfeer in de klassen heel belangrijk. Behalve aan cognitieve vakken besteden we veel aandacht aan kunst, cultuur, sociaal-emotionele vorming en sport. De Eerste Leidse Schoolvereniging is in haar 90 jarig bestaan, met veel aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind, nooit afgeweken van het geven van klassikaal onderwijs. In dit onderwijs is het goed leren lezen, schrijven en rekenen altijd een solide basis gebleven en ook gebleken. Zeker in de huidige tijd blijkt dat ouders juist weer op zoek gaan naar scholen waar het goed leren van elementaire basiskennis één van de prioriteiten is. Daarnaast is de E.L.S. een moderne school met moderne leermiddelen waar de leerkrachten met veel enthousiasme werken volgens de laatste pedagogische inzichten. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij een gerichte werkwijze, voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, bieden wij Remedial Teaching. Na schooltijd kunnen leerlingen facultatief deelnemen aan Franse les, schaken, spelen in het schoolorkest, zingen in het schoolkoor en digitale fotografie. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of wilt u een rondleiding door de school? U kunt altijd bellen voor het maken van een afspraak (tel ) of een mail sturen naar Namens bestuur en team van de Eerste Leidse Schoolvereniging, Jan de Kleijn Directeur E.L.S. Leiden, juli

2 Inhoudsopgave schoolgids: 1 E.L.S., onze school: - Wie zijn wij? - Organisatie - Ligging van de school 2 E.L.S. en onze visie: - Ruimte en aandacht voor ieder kind - Het pedagogisch klimaat van de school 3 E.L.S. en ons onderwijs: - Schoolorganisatie - Continurooster - Inhoud van ons onderwijs - Schoolvakken - Brede schoolactiviteiten en gastlessen 4 E.L.S. en onze zorg: - Nieuwe leerling op de E.L.S. - De zorg - Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong - Externe zorg - Overgang naar het voortgezet onderwijs - Uitstroomgegevens 5. E.L.S. en de directeur, teamleden & ouders: - Het Schoolteam - Bestuur, Commissie van Toezicht en Medezeggenschapsraad - Klassenouders - Informatievoorziening - Klachtenregeling 6. E.L.S. dagen en tijden - Schooltijden - Absentiemelding - Vakanties, vrije dagen en studiedagen - Leerplicht en verlof buiten de vakanties 2

3 7. Overige informatie - Praktische zaken school en kind - Evenementen - Veiligheid op school 3

4 1 E.L.S., onze school: - Wie zijn wij? De Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) bestaat al meer dan 90 jaar. Ooit is de school opgericht door een groep ouders die het toenmalige onderwijsaanbod in Leiden wilden verbeteren. De ouders richtten de Eerste Leidse Schoolvereniging op, toen nog een kleine school, waar ouders en leerkrachten met een traditionele kijk op leren en pedagogiek met veel energie en inzet gestalte gaven aan het onderwijsaanbod. Tot 1978 was de E.L.S. gehuisvest aan het Noordeinde in Leiden. Nu gevestigd aan de P.C. Hooftlaan, is de E.L.S. nog steeds een school met traditie. Een school die bewust gekozen heeft om, soms dwars tegen modieuze stromingen en tijdperken in, zichzelf te blijven. Een traditionele school waar veel leuke dingen gebeuren en waar u een grote betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij uw kind kunt verwachten. De E.L.S. is ook een school waar eisen aan uw kind gesteld worden. Wij vinden goed leren rekenen, lezen, schrijven en kennis van de zaakvakken de kerntaak van onze school. Daarin zijn wij in 90 jaar niet veranderd. Het onderwijs is overwegend klassikaal, in combinatie met een goed doordacht systeem van zelfstandig werken. In de komende vier jaar tijd groeien we naar een model waar we werken met 13 groepen, bij voorkeur op 1 locatie. Het betreft 4 heterogene kleutergroepen, een groep 3, 3/4 en 4, een groep 5, 5/6 en 6, een groep 7, 7/8 en 8. Er wordt gewerkt met een sturing op het aantal kinderen dat bij de kleuters jaarlijks aangenomen wordt. We gaan uit van 38 kleuters die jaarlijks instromen. Daarboven wordt een wachtlijst gehanteerd. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat na groep 1/2 38 leerlingen verdeeld gaan worden over een homogene groep 3 en een heterogene groep 3/4. Zo doen we recht aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. De E.L.S. is een vereniging waarin volgens een afgesproken en duidelijke structuur beslissingen worden genomen en veranderingen worden ingezet. Onze school hecht waarde aan tradities, maar we gaan wel mee met onze tijd. Niet alleen de leerlingen leren elke dag nieuwe dingen, ook als school omarmen wij goede nieuwe onderwijsvernieuwingen. Maar nooit blindelings, altijd na zorgvuldige afweging. - Organisatie De E.L.S. is een basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs, wat betekent dat de school geen binding heeft met een bepaalde godsdienstige, levens- of maatschappijbeschouwelijke richting. De E.L.S. is een vereniging van ouders die mede inhoud en richting geeft aan het onderwijs van de leerlingen. In ieder geval één van de ouders is lid van de vereniging,. De vereniging komt ten minste tweemaal per jaar bijeen in een Algemene Ledenvergadering 4

5 (ALV). De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur, bepaalt mede het beleid en keurt de jaarrekening en begroting van de vereniging. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn af te halen bij de administratie. Op 1 oktober 2013 telde de school 300 leerlingen. Het team bestaat uit de directeur, twee intern begeleiders, twee bouwcoördinatoren, een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een vakleerkracht muziek, een remedial teacher, een leerkracht voor K.O.V. en ruim 25 groepsleerkrachten, een conciërge en een administratieve kracht. Een aantal groepsleerkrachten heeft een dubbele functie in de schoolorganisatie en werkt parttime. Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag van de E.L.S en wordt gevormd door ouders. Zij vergadert eenmaal in de vier weken in aanwezigheid van de directeur. De vereniging is aangesloten bij de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS). De vereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage in de kosten voor het onderwijs. Ruim 2/3 van de ouderbijdrage komt direct ten goede aan het onderwijs in de vorm van voornamelijk personele- en ook materiële voorzieningen. De E.L.S. streeft naar een aantal van 25 leerlingen in een klas. Het mandaat aan de directie is om gemiddeld 25 leerlingen in een klas te plaatsen met een maximum van 27 leerlingen. Het bestuur kan in overleg met de directie toestemming geven om hier van af te wijken, als gevolg van bijvoorbeeld doublures of versnelde doorgroei van leerlingen. Dankzij de ouderbijdrage is er extra formatie voor een vakdocent gymnastiek en muziek. Op deze momenten is de leerkracht van de klas beschikbaar voor het geven van individuele/groepsactiviteiten in andere klassen. Er is ook een dag extra inzet voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (KOV) en voor remedial teaching. Het overige bedrag van de ouderbijdragen wordt besteed aan professionele tussenschoolse opvang (TSO) van Wonderland. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar ,- voor het eerste kind, 799,- voor het tweede kind en 730,- voor het derde en vierde kind. Bij tussentijdse instroom wordt er naar rato berekend. De contributie van de vereniging bedraagt 18,- per lid per jaar. Het is mogelijk in vastgestelde termijnen te betalen. Jaarlijks doet de penningmeester verslag over de besteding van de gelden. Op onze website vindt u nog meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Regelmatig vragen ouders ons waarom op andere scholen de ouderbijdrage veel lager is en waar dat verschil precies in zit. Zo eerder beschreven heeft De E.L.S. bewust gekozen voor klassen met gemiddeld 25 leerlingen. Dat betekent dat wij meer formatie nodig hebben dan scholen waar gemiddeld 30 leerlingen in de klas zitten. Voor deze extra formatie krijgt de 5

6 school geen vergoeding. Verder hechten wij waarde aan goede gediplomeerde (vak)leerkrachten, een goed geregelde TSO en natuurlijk moderne leermiddelen. Ook Remedial Teaching, extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en een goede interne begeleiding van de leerkrachten worden deels betaald vanuit de ouderbijdrage. - Ligging van de school De E.L.S. is gevestigd in de wijk De Mors te Leiden. De leerlingen komen niet alleen uit de wijk, maar ook uit andere wijken van Leiden en zelfs uit de omliggende gemeenten. De E.L.S. beschikt over twee onderwijslocaties. In het gebouw aan de P.C. Hooftlaan zijn de groepen 1 t/m 7 gehuisvest. Aan de locatie Vondellaan vindt u de groepen 8. In de visie van de E.L.S. staat beschreven dat we niet willen groeien en terug willen naar 1 locatie. In het gebouw aan de P.C. Hooftlaan zijn 11 permanente groepslokalen en een mediatheek. De kleuterafdeling heeft de beschikking over een eigen speellokaal en een ruime speelhal. Centraal in het gebouw ligt de aula, een multifunctionele ruimte. De aula, inclusief podium, gebruiken wij vooral voor de creatieve vakken en toneelvoorstellingen. Tevens wordt de aula voor (team)vergaderingen, Algemene Leden Vergaderingen, themabijeenkomsten en informatieavonden gebruikt. Op de eerste verdieping vindt u de directiekamer, de administratie, de kamers voor de intern begeleiders en een spreekkamer. 6

7 2 E.L.S. en onze visie: - Ruimte en aandacht voor ieder kind De Eerste Leidse Schoolvereniging is een school waar gedegen en kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt gegeven. Een gemeenschappelijke, onderwijskundige visie van ouders en personeel, levert leerlingen af die competent, onafhankelijk en rationeel hun plek in de samenleving kunnen vinden. De medewerkers verrichten al hun werkzaamheden op professionele wijze en kindgericht. De E.L.S. vindt het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en respect leren hebben voor andere mensen en hun omgeving. Wij begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling op meerdere gebieden. Integraal is ruime aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (het leren), de sociale- (omgang met elkaar), de emotionele- (gevoelens), de motorische- (het bewegen) en de creatieve ontwikkeling. Er wordt, binnen een klassikaal systeem, zoveel mogelijk adaptief op het specifieke kind gericht onderwijs gegeven. De groep wordt als één geheel onderwezen, maar in de verwerking van de stof is het onderwijs adaptief en interactief. Zo kan de leerkracht rekening houden met de individuele mogelijkheden van de leerlingen en de verschillen in capaciteiten. De leerkracht geeft extra uitleg en oefening, maar ook extra uitdaging. Door het afnemen van zowel methode gebonden toetsen als toetsen volgens het LVSsysteem (Leerling Volg Systeem van Cito) wordt gevolgd hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Aan de hand van de uitslag van deze toetsen bepalen wij of een kind extra hulp nodig heeft in de vorm van een hulpprogramma. Deze hulp wordt in principe in de klas gegeven of door een extra leerkracht (dit kan een leerkracht uit de parallelklas zijn maar ook de Remedial teacher of de leerkracht KOV, (Kinderen met een Ontwikkelings Voorsprong). De ondersteuning kan ook buiten de klas gebeuren. Hierbij speelt de intern begeleider een centrale rol. Meer informatie over leerlingen die boven het gemiddelde groepsniveau presteren vindt u in hoofdstuk 4. Er is veelvuldig overleg tussen teamleden, intern begeleiders en directie over de aanpak van leerlingen en de activiteiten van de leerlingen. De teamleden volgen regelmatig nascholing. 7

8 Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om goed, actueel materiaal waar de leerlingen door gemotiveerd worden. In hun groei naar zelfstandigheid krijgen de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheden. Er wordt gewerkt met weektaken en werkbrieven. In de weektaken staat beschreven hoe de week er voor de kinderen uit ziet en wat er van hen wordt verwacht betreft de leerstof. De werkbrieven zorgen ervoor dat de kinderen zelf gaan plannen hoe hun taken en werkjes in te delen door de dagen en week heen. Ook het maken van huiswerk is een onderdeel van het groeien naar zelfstandigheid, evenals het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen, het bespreken van een krantenartikel en het maken van werkstukken. De E.L.S. vindt betrokkenheid van ouders belangrijk. U als ouder/verzorger weet immers als geen ander hoe uw kind is en of het zich prettig voelt. De leerkrachten stellen een goed contact met u op prijs en horen het graag als er iets is met uw kind dat van invloed kan zijn op het functioneren van uw kind in de klas. Daarnaast organiseert de school regelmatig uitjes en bijzondere activiteiten, Waarbij de hulp van ouders een zeer belangrijke rol inneemt. Wij hebben de hulp van ouders gedurende het schooljaar dus hard nodig voor allerlei activiteiten, zoals sportdagen, museumbezoek en dergelijke. - Het pedagogisch klimaat van de school Het team van de E.L.S. vindt het bijzonder belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school en doet er alles aan om dit te bereiken. De sfeer waarin een leerling opgroeit, is van groot belang om later gelukkig te worden, zijn verantwoordelijkheid in de maatschappij aan te kunnen en die verantwoordelijkheid ook te nemen. Wij zorgen daarom voor een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Sociale contacten tussen de leerlingen onderling en met de leerkracht staan tijdens de schooldag spelen een belangrijke rol. Ook aan de sfeer in de klas wordt veel aandacht besteed. In ieder lokaal zorgt de leerkracht samen met de leerlingen voor een prettig leer- en werkklimaat. Als leidraad gebruiken we de methode voor sociale vaardigheden Leefstijl, maar ook de `Kanjertraining` wordt gehanteerd. In en om de school houden wij ons aan gedragsregels, die ervoor zorgen dat iedere leerling zich veilig voelt. Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden worden hier op aangesproken. In het kader van het voorkomen en bestrijden van pestgedrag wordt regelmatig aandacht besteed aan de omgang met elkaar. De school beschikt over een pestprotocol (staat op de website: ). 8

9 De leerkrachten maken aan het begin van het jaar in de groepen afspraken waaraan iedereen zich committeert en met de leerkracht bespreekt met de leerlingen wat ze moeten doen als er toch gepest wordt. We starten het schooljaar met De week van het Respect. In deze week worden de school-, klassen- en omgangsregels nog eens extra onder de aandacht gebracht. 3 E.L.S. en ons onderwijs: - Schoolorganisatie Het onderwijs op de E.L.S. wordt gekenmerkt door een leerstofjaarklassensysteem. Binnen dat systeem verwerken de leerlingen de leerstof in groepsverband en daar waar mogelijk individueel. Binnen deze werkvormen krijgt het zelfstandig werken aan opdrachten en de zelfstandige verwerking van de leerstof ruime aandacht. Voor de kernvakken Taal, Spelling, Lezen en Rekenen, werken we in de groep op drie niveaus: Verrijkend, basis en instructiegevoelig. De school is verdeeld in een onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 tot en met 4, en de bovenbouw uit de groepen 5 tot en met 8.. De onderwijstijd voor schooljaar zit ook dit schooljaar weer ruim boven het vereiste aantal uren van de onderwijsinspectie. - Continurooster De E.L.S. heeft een continurooster, wat betekent dat alle leerlingen op school overblijven. De schooldag begint op de locatie P.C. Hooftlaan om 8.30 uur en eindigt om uur. s Ochtends beginnen de leerlingen in een rij op het schoolplein bij hun groepsleerkracht. Op woensdag eindigt de schooldag op deze locatie om uur. Om de kleuters rustig uit te laten gaan, stoppen zij 5 minuten eerder dan de andere groepen in de onderbouw. Zij maken tevens gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school voor het naar binnen gaan en het naar huis gaan. De schooldag aan de locatie Vondellaan begint om 8.35 uur en eindigt om Op woensdag eindigen de lessen op de Vondellaan om uur. De leerlingen eten in hun eigen lokaal onder toezicht van de groepsleerkracht. Na of voor het eten spelen de leerlingen buiten onder toezicht van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). De TSO wordt georganiseerd door Kinderopvang Wonderland. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen en doen spelletjes of andere activiteiten. Er is altijd voldoende toezicht. Per 25 leerlingen houdt één groepsleerkracht of TSO-medewerker toezicht. 9

10 - Inhoud van ons onderwijs Groep 1/2 : De E.L.S. heeft heterogene kleutergroepen. Dat wil zeggen dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar zitten in één groep. Dit doen wij vanuit de visie dat de jongste kleuters zich kunnen optrekken aan de oudste kleuters en oudste kleuters verantwoording leren dragen voor de jongste kleuters. De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters wordt op deze manier gestimuleerd. Ook bij de kleuters worden er vormen gekozen van zelfstandig werken, zodat ook op jonge leeftijd de zelfstandigheid en uitgestelde aandacht van de kinderen wordt aangeleerd. Voordat leerlingen vier jaar worden, mogen ze twee woensdagochtenden komen wennen in hun nieuwe groep. Zo leren ze de juf en de leerlingen alvast een beetje kennen. Na een periode van kennismaken met het reilen en zeilen van de klas, worden de jongste kleuters gestimuleerd in hun spelen en werken. De leerkracht sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. De jongste kleuters hebben meer vrije keuze in de taken en activiteiten dan de oudere kleuters. In de kleutergroepen beginnen de leerlingen iedere dag in de kring. In de kring bespreken we het dagritme aan de hand van pictogrammen. We praten daarna met de leerlingen over wat ze hebben meegemaakt, vertellen een verhaal en/of zingen liedjes. Daarnaast spelen we met de leerlingen in de kring taal- en rekenspelletjes. Dit doen we aan de hand van thema s en maken gebruik van de methode Schatkist. Schatkist omvat alle leerdoelen van de kleuters. Naast schatkist gebruiken wij voor het voorbereidend schrijven Schrijfdans en Pennenstreken. Na de kring gaan de leerlingen werken en spelen. De leerlingen kiezen op het planbord dat in de klas hangt welke activiteit ze willen doen. Na het spelend leren gaan de leerlingen iets drinken en daarna buiten spelen. Oudste leerlingen bereiden zich voor op groep 3 met letters en cijfers, rijmen, woorden verdelen in lettergrepen en woorden vormen. Ze werken aan hun weektaak voordat ze vrij gaan spelen. Veel tijd wordt ook besteed aan tijdsbesef (dagen van de week, dagdelen, seizoenen en maanden). We volgen de ontwikkeling van de leerlingen en bieden hen aantrekkelijke en uitdagende werkjes aan. Expressie heeft een belangrijke plaats binnen onze groepen. Iedere dag wordt er volop geknutseld, geschilderd en getekend. Er wordt gezongen, gedanst en toneel gespeeld. Tijdens het buitenspelen doen de leerlingen veel ervaringen op. Leerlingen leren samen spelen, de motoriek wordt gestimuleerd en ook het voorbereidend rekenen komt aan bod (meten en bouwen in de zandbak). 10

11 Ook s middags starten wij met de kring, waarna de leerlingen naar keuze werken. Ook staan s middags de gym- en muzieklessen centraal. Deze worden gegeven door vakleerkrachten volgens een vast rooster. Tijdens de gymles leren de leerlingen klimmen en klauteren, mikken en treffen, springen, balanceren en andere vaardigheden. Tijdens de muziekles werken we aan ritme, dans, zang en expressie. Groep 3: In groep 3 starten de leerlingen met het leren lezen, schrijven en rekenen. Elke dag werken de leerlingen met deze drie vakken. De leerlingen leren nieuwe woordjes volgens de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode sluit aan bij de methode Schatkist die in de kleutergroepen wordt gebruikt. Daarnaast schrijven de leerlingen elke dag een nieuwe letter of woord dat aansluit bij de leesmethode. Voor rekenen werken de leerlingen met de methode Wizwijs. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende rekengebieden per keer. De leerlingen hebben één keer in de week muziek van een muziekdocent en twee keer in de week gym van een gymdocent. Daarnaast proberen we in het rooster ook voldoende tijd vrij te maken voor kunstzinnige vakken, exacte vakken en spelen. Groep 4 tot en met 8: Wij vinden het belangrijk dat ook in de groepen vier tot en met acht een evenwicht bestaat tussen cognitieve en creatieve vakken. Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen verschuift het zwaartepunt naar de cognitieve vakken, maar worden de creatieve vakken beslist niet vergeten. Elke week maken tekenen, handvaardigheid en muziek vast onderdeel uit van het lesprogramma. - De Schoolvakken Technisch lezen: Veilig leren lezen: Voor het leesonderwijs in groep 3 gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen (2e maanversie). In de ochtend wordt de instructieles gegeven, daarna volgt de verwerking. Vanaf de kerstvakantie is er twee keer per week niveaulezen; het tutorlezen op een bepaald niveau onder begeleiding van leerlingen uit groep 8. Groep 4 start drie keer per week de dag met minuten stillezen en op maandag en vrijdag maximaal 30 minuten met de vertellingen in de kring. Eerst leren de leerlingen technisch lezen, maar steeds meer wordt er aandacht besteed aan het begrijpend en studerend lezen. Vanaf de groepen 4 tot en met 8 wordt voor begrijpend lezen gewerkt met de methode Leeshuis. 11

12 We proberen leerlingen enthousiast te maken voor het lezen van boeken. In de Kinderboekenweek wordt uitgebreid stilgestaan bij het kinderboek en wordt er traditioneel een boekenmarkt georganiseerd. De boekenweek wordt afgesloten met een spectaculair toneelstuk binnen het thema opgevoerd door de leerkrachten voor alle kinderen van de school. In de bovenbouw krijgt de Nationale Voorleeswedstrijd uitgebreide aandacht. Eens in de zes weken komt de bibliobus naar school en kunnen de leerlingen boeken lenen. De uitgekozen boeken rouleren binnen de groep. Voor leerlingen waarbij extra aandacht nodig is bij het leesproces wordt gebruik gemaakt van Ralfi- en Connect lezen. Indien nodig wordt in de groepen 3 hiermee gestart. In september 2011 is de mediatheek geopend. Behalve dat hier met computers gewerkt kan worden, is hier voor de leerlingen ruimte om te lezen. Begrijpend lezen: Leeshuis: Voor begrijpend lezen werken we in de groepen 4 tot en met 8 met de methode Leeshuis. Als positieve punten van deze methode zijn te vermelden: actuele gevarieerde thema s aansluitend bij de belevingswereld van de leerlingen; goede, duidelijke verwerking (vragen/opdrachten werkboek); beperkt aantal teksten per les; een goede interactie tussen leerkracht en leerlingen (start van de les) en leerling-leerling (eind van de les). Rekenen & Wiskunde: Wizwijs en Wereld in getallen: De groepen 3 tot en met 7 werken met de rekenmethode Wizwijs. De groepen 8 werken dit schooljaar nog met de oude methode Wereld in getallen, omdat de verandering van een nieuwe methode tegen het einde van de schoolcarrière te groot is voor aanpassing. Vanaf 2015/2016 zal er integraal worden gewerkt met Wizwijs. Deze methode leert de kinderen rekenen door ook veelvuldig gebruik te maken van een wiskundig inzicht. In gevarieerde en uitdagende lessen wordt er gewerkt vanuit een doeactiviteit op gebied van rekenen, waarna de uitwerking volgt in samenwerkingsopdrachten en zelfstandige verwerking. Uiteindelijk wordt de les gereflecteerd samen met de leerkracht en is er tussendoor voldoende ruimte om kinderen individueel te helpen. De methode werkt op drie groepsniveaus en sluit dus erg goed aan bij ons onderwijs door het werken in drie niveauverschillen. Nederlandse Taal: Taal op maat De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taal op maat. Naast spellen, ontleden, luisteren en vergroting van de woordenschat leren de leerlingen om op een creatieve manier met taal om te gaan. In hun groei naar zelfstandigheid krijgen de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheden. Het maken van huiswerk is hier een onderdeel van, evenals het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen, het bespreken van een krantenartikel en het maken van werkstukken. 12

13 Engels: Take it easy: In de groepen 5 t/m 8 wordt Engelse les gegeven. Het doel van de methode is een kennismaking met de Engelse taal. De nadruk ligt aanvankelijk op het bevorderen van de spreekvaardigheid. Daarnaast is er ruim aandacht voor woordenschat. Deze interactieve methode maakt veel gebruik van het digitale schoolbord. De lessen op het digibord worden gegeven door een digiteacher. Het begin van elke les wordt ingeleid door een filmpje op het digibord. Hier spreekt een native speaker over het onderwerp van die dag. Daarna volgt een les waarbij het werkschrift gebruikt wordt. De filmpjes zijn fris en leuk om te kijken. Daarnaast is de methode modern en ligt dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen in groep 7 en 8 maken toetsen van Engels. Dit vak staat dan ook benoemd op het rapport. In de groepen 5 en 6 vindt de eerste kennismaking plaats en worden geen toetsen afgenomen en staat Engels niet op het rapport. Schrijven: Pennenstreken: Voor het schrijfonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Bij de kleuters wordt ook Schrijfdans gebruikt. In groep 3 loopt de methode synchroon met de methode Veilig Leren Lezen. Zo werken de leerlingen met het leren lezen en het leren schrijven met dezelfde letters en/of woorden. Bij de kleuters en in de groepen 3 wordt uitsluitend geschreven met een driekantig potlood. Dit om de pengreep zo goed mogelijk te ontwikkelen. Onze school besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van een goed en verzorgd handschrift. Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de leerlingen in de hogere groepen aan een goed verzorgd handschrift blijven werken, besteden wij niet alleen in de eerste jaren maar zeker ook in de hogere groepen aandacht aan schrijfonderwijs. Zodra de leerlingen eraan toe zijn krijgen zij een schoolvulpen in groep 4. Aardrijkskunde en Topografie: Geobas: We werken met de methode Geobas. In de groepen 4 t/m 8 wordt naast algemene kennis over industrie, landbouw, klimaat enz. ook ruime aandacht besteed aan topografie. Vanaf groep 5 worden ook leertoetsen gegeven over de vakken. Natuuronderwijs: Natuurlijk: Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode Natuurlijk. In de groepen 3 gebeurt dit projectmatig; de groepen 4 t/m 8 volgen de methode. Deze methode behandelt elk jaar dezelfde acht thema s waarbij, naarmate de leerlingen vorderen, het perspectief breder wordt. Ook maken hierbij graag gebruik van de educatieve mogelijkheden van het Groene Schoolplein. De tuinen en grote stukken groen om onze school worden gebruikt voor themalessen in de open lucht. 13

14 Geschiedenis: Bij de tijd: De leerlingen uit de groepen 3 en 4 maken kennis met het vak geschiedenis, door enkele projecten, los van de methode. Vanaf groep 5 wordt gewerkt met de methode Bij de tijd. Deze methode werkt volgens het zogenoemde uimodel : telkens worden dezelfde periodes uit de geschiedenis aangeboden waarbij steeds verder en diepgaander hierop wordt ingezoomd. De methode gaat uit van tijdvensters. De kennis over die periodes wordt elk jaar meer uitgebreid. Het gaat om prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, 16-17e eeuw, 18-19e eeuw en de 20e eeuw. Verkeer: Wijzer door het verkeer: Voor de groepen 4 tot en met 7 werken wij met Wijzer door het verkeer. In groep 7 leggen alle leerlingen een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen af. Dit verkeersexamen beschouwen wij echter niet als afsluiting van de verkeerslessen, want het blijft noodzaak leerlingen bewust te maken van de verkeersregels en van hun eigen gedrag in het verkeer. U als ouder heeft hierin uiteraard ook uw verantwoordelijk door uw kind te attenderen op goed gedrag in het verkeer. Voor de groepen 1 t/m 7 maken we gebruik van praktische verkeerslessen op het plein en rondom het gebouw. Sociale redzaamheid en gezond gedrag: Vanaf groep 1 besteden we nadrukkelijk aandacht aan onderwerpen, zoals: omgaan met elkaar, het oplossen van ruzies, het voorkomen van pesten op school, hygiëne en gezonde voeding. In de hogere groepen komen ook onderwerpen als verslaving, jeugdcriminaliteit en verliefdheid aan de orde. In alle groepen gebruiken wij hiervoor de methode Leefstijl. Sinds een aantal jaar doen we het project Lentekriebels. Daarbij gaan we rond het voorjaar een week lang dieper in op de thema s verliefdheid en seksualiteit. Uiteraard wordt er tijdens deze week rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waar de leerlingen zich in bevinden. Muziek: Alle groepen krijgen één keer per week muziekles van onze vakleerkracht. De kinderen leren liedjes zingen, maar leren ook veel over de theorie achter de muziek. Kinderen bespelen zelf instrumenten, vaak in spelvorm. Sinds een aantal jaren heeft de E.L.S. een eigen schoolorkest. Zodra een kind een instrument twee jaar bespeelt (of eerder goed heeft leren bespelen) kan hij of zij zich aanmelden bij de vakleerkracht muziek. Het schoolorkest vindt onder de lestijd plaats. Het schoolorkest verzorgt onder andere de muzikale ondersteuning bij de kerstmusical van de groepen 6. Ook treedt ons orkest eenmaal per jaar op met twee andere schoolorkesten uit Leiden en Oegstgeest. 14

15 Voor de wat jongere leerlingen is er een schoolkoor opgericht die elke donderdagmiddag deels onder lestijd liedjes instuderen. Ook het koor wordt bij verschillende gelegenheden ingezet voor muzikale ondersteuning. Tekenen en handvaardigheid: Voor tekenen en handvaardigheid maken we vaak gebruik van ideeën uit de methode Moet je doen. De methode vormt een inspiratiebron. De bedoeling van de lessen tekenen en handvaardigheid is dat leerlingen kennis maken met een groot scala aan technieken. Daarnaast staan we ook stil bij verschillende kunstenaars en stromingen. Door de jaren heen groeien de vaardigheid en creativiteit bij de leerlingen. Veel van de gemaakte werkstukken worden in de school tentoongesteld. In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen organiseren wij onder leiding van de ICC-coördinator (Intern Cultuur Coördinator) elk jaar een kunstproject van twee weken dat met een tentoonstelling wordt afgesloten. In deze weken wordt er op thematische wijze met een extra scherp oog naar kunst en cultuur gekeken. Lichamelijke oefening: Lichamelijke oefening wordt op de E.L.S. door een vakdocent gegeven. De kleuters volgen de gymlessen in de kleutergymzaal van de school, gelegen naast de kleutergroepen. De kleuters gymmen in een korte broek en op gymschoenen. Wilt u aan het begin van het schooljaar zorgen voor een paar goed passende gymschoenen en voor een passende korte broek voor uw zoon/ dochter? Deze worden in de klas bewaard. De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gymles de vakleerkracht. Wij maken gebruik van de gymzaal in het gebouw van het ROC Mondriaan (tegenover de school). De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Het rooster wordt aan het begin van het schooljaar in de Nieuwsflits bekend gemaakt. Vanaf groep 3 is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. In verband met de hygiëne mogen de gymschoenen alleen in de zaal worden gebruikt. De leerlingen mogen er dus nooit op straat of op het schoolplein mee lopen. De bovenbouw heeft elk jaar twee sportdagen: een individuele sportdag en een teamsportdag. Daarnaast kunnen leerlingen uit de bovenbouw, afhankelijk van de sport, zich inschrijven voor een aantal toernooien (o.a. basketbal, handbal, schaatsen, voetbal en zwemmen). Elk jaar doet de E.L.S. ook met een grote afvaardiging leerlingen en leerkrachten mee met de Singelloop van Leiden. Doordat iedereen rent in een shirt van de school, vallen we altijd goed op! Computeronderwijs: Op beide locaties beschikken wij over I.C.T.-netwerken die met elkaar verbonden zijn. In alle 15

16 groepen en gezamenlijke ruimtes staan computers opgesteld, zodat binnen en buiten de klas de leerlingen met de programma s kunnen werken die bij de verschillende methoden horen. De computers worden ingezet voor educatieve, remediërende, informatieve, tekstverwerking- en ontspannende doeleinden. Meer nog dan vroeger worden differentiatie en individualisering door het werken met computers mogelijk gemaakt. Zeker omdat we naast het vaste netwerk, ook beschikken over een draadloos netwerk. De server staat in een datacenter. We werken dus `in de cloud`. Teamleden en bestuur, kunnen ook van thuis inloggen op het netwerk. In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikt gemaakt van digitale schoolborden. Ook de kleutergroepen kunnen samen gebruik maken van een digitaal schoolbord in de kleuterhal. Onderhoud en ondersteuning hebben wij uitbesteed aan een extern bedrijf. De medewerkers van dit computerbedrijf onderhouden onze netwerken, de hard- en software en geven de nodige ondersteuning en scholing aan leerkrachten. In het schooljaar zijn we gestart met de mediatheek. Deze is gevestigd in de aula aan de PC Hooftlaan. Tevens zal hier een schoolbibliotheek in gehuisvest worden. De mediatheek is voor alle groepen van de school. Drama / toneel: In alle groepen wordt aandacht aan drama besteed. In de aula hebben we de beschikking over een mooi podium met licht en geluid. Elke groep treedt in het schooljaar op voor medeleerlingen. Daarnaast bezoeken alle groepen ook een theatervoorstelling in een van de Leidse theaters. De kleuters geven een optreden voor de ouders tijdens de jaarlijkse Koffie-ochtend. Ouders worden dan uitgenodigd om de optredens van de jongste kinderen van de school te bekijken. De groepen 6 verzorgen traditioneel de kerstmusical. De groepen 6 treden samen tweemaal op. En keer voor familie en vrienden en een keer voor de kinderen van de school. Zo komt de school volledig in de kerstsferen De groepen 8 treden aan het eind van het jaar op in hun eindmusical. De groepen 8 spelen de musical afzonderlijk van elkaar. Eenmaal voor familie en vrienden op een speciale musicalavond en een keer overdag voor een deel van de school. Ook de leerkrachten treden op tijdens het lerarentoneel. Dit wordt traditioneel gedaan aan het einde van de Kinderboekenweek. Half improviserend geven de leerkrachten een 16

17 spetterende show weg voor alle kinderen van de school in thema van de Kinderboekenweek. Hilariteit alom bij de kinderen én de leerkrachten. Het schooljaar wordt de laatste donderdag van het jaar afgesloten met het slotspektakel. Daar treedt iedere groep op voor alle ouders van de school. Dit wordt buiten op het schoolplein gedaan in een zeer leuke en gezellige sfeer. Zo wordt het schooljaar spetterend afgesloten. Excursies: Wij maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Gemeente Leiden ons biedt op het gebied van 'Natuur- en Milieueducatie', 'Kunst en Cultuur' en 'Techniek en Wetenschap'. Regelmatig worden de kinderboerderij en de parken bezocht in het kader van Natuureducatie. Er worden theatervoorstellingen bezocht en veel Leidse musea komen aan bod. De hogere groepen bezoeken met enige regelmaat het Technolab, waar de kinderen in spannende proefjes leren over Techniek en Wetenschap. - Brede schoolactiviteiten en gastlessen Brede schoolactiviteiten: Voor de kinderen van de E.L.S. bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan naschoolse activiteiten voor extra verrijking en plezier. Deze activiteiten vallen in het kader van de Brede schoolactiviteiten. Enkele voorbeelden van cursussen zijn: schaken, Franse les en digitale fotografie. Voor een verdere uitleg en de laatste ontwikkelingen verwijzen we u naar het onderdeel 'Brede schoolactiviteiten' op onze website. Hieraan zijn vaak wel extra kosten verbonden, maar we streven er naar om kostenneutraal te werken. Gastlessen: Graag brengen wij experts de klas in. Als school maken wij gebruik van de unieke expertises die ouders bezitten. In gastlessen voor bepaalde groepen is dit heel waardevol en leuk voor de kinderen. Op deze manier hebben ouders al lessen gegeven over advocatuur, ruimtevaart, fotografie, schilderkunst, het bankwezen en nog vele andere thema's. Wanneer ouders goede of leuke suggesties hebben voor gastlessen kunnen zij zich ten allen tijden melden bij de leerkrachten of coördinatoren. 17

18 4 E.L.S. en onze zorg: -Nieuwe leerling op de E.L.S. Als ouder zoekt u een school die past bij uw kind en opvoeding. Om een goede keuze te kunnen maken, is een kennismaking met de school erg belangrijk. Een eerste kennismaking met de E.L.S. bestaat uit een informatief gesprek met de directeur van onze school en een rondleiding door het gebouw. Als u er voor kiest om uw kind bij ons onderwijs te laten volgen, vult u een inschrijfformulier in. Enkele weken voordat een kind op school komt krijgt u informatie toegestuurd. Er volgt een intakegesprek aan de hand van een vragenlijst. Deze geeft de school inzicht in de algehele ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot het moment dat het bij ons op school komt (voorschoolse periode). Naast vragen die informeren naar een algemeen beeld van de ontwikkeling van uw kind, zijn hier ook vragen in verwerkt uit de intakevragenlijst van SIDI 3 (protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het primair onderwijs). Aannamebeleid van zij-instromers: Ook tussentijds kan uw kind worden aangemeld op de E.L.S. Na een gesprek en een rondleiding door de directie kunt u besluiten een aanmeldingsformulier in te vullen. Wanneer er plaats is voor uw kind in de jaargroep die aansluit op de huidige groep van uw kind, wordt contact met u opgenomen door de intern begeleider. Zij maakt met u een afspraak voor het afnemen van een kort didactisch onderzoek bij uw kind. Indien mogelijk is er dan al contact geweest tussen de huidige school over het functioneren en het niveau van uw kind. Hierna vindt overleg plaats tussen de interne begeleider, de directie en eventueel de leerkracht van de betreffende groep voor plaatsing van uw kind. Het kan zijn dat het niveau en/of het gedrag van uw kind in combinatie met de omstandigheden in de groep waar hij/zij geplaatst wordt aanleiding geeft tot twijfel of wij uw kind voldoende kansen kunnen bieden. In dit geval kan de aanname van uw kind eventueel nog breder worden besproken in een zorgteamvergadering of teamvergadering. De beslissing over aan het aannemen van een leerling ligt bij de school. De definitieve beslissing tot plaatsing wordt door de directie met u besproken. In overleg met de toekomstige leerkracht, is het mogelijk dat uw kind, voordat het geplaatst wordt, een dag(deel) komt meelopen in de nieuwe groep. De huidige school van uw kind stuurt een onderwijskundig rapport van uw kind naar onze school. Hierin staan toetsuitslagen en resultaten van eventuele extra hulp aan uw kind vermeld, en wordt een beeld geschetst van zijn/haar sociale en emotionele ontwikkeling en werkhouding. De leerkracht houdt een intakegesprek met u over de ontwikkeling van uw 18

19 kind. Dit gesprek gaat aan de hand van een intredevragenlijst die speciaal ontwikkeld is voor zij-instromers. Evenals de intredevragenlijst voor 4-jarigen bevat deze lijst vragen uit de SIDI 3 intakevragenlijst. Beleid m.b.t. het aannemen van leerlingen met een handicap op de E.L.S.: Steeds meer ouders van leerlingen met een handicap willen hun kind liefst onderwijs in het reguliere onderwijs laten volgen. Deze wens van de ouders om hun kind te laten integreren in het onderwijs, is een startpunt geweest van het beleid om te komen tot leerlingengebonden financiering (lgf), ook wel het rugzakje genoemd. Het idee is om voor leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen (een geïndiceerde leerling) een leerlingengebonden budget beschikbaar te stellen, waardoor ouders kunnen kiezen voor onderwijs in een speciale school of in een basisschool. Vanuit scholen voor speciaal onderwijs kunnen ouders en basisscholen ondersteund worden bij de opvang van leerlingen met een handicap. Dat is een kerntaak geworden van de regionale expertisecentra (REC). Deze centra ondersteunen ouders bij het zoeken van een basisschool voor hun kind. Ze begeleiden de school bij de invulling en uitvoering van het onderwijsprogramma voor het kind. De E.L.S. is in principe bereid leerlingen met een handicap aan te nemen, als wij het met de ouders eens kunnen worden over de condities en als wij ons in staat achten te voorzien in de onderwijsbehoeften van het kind. Als wij besluiten een leerling aan te nemen zal elk jaar worden geëvalueerd of we ook het volgende schooljaar genoeg kansen zien voor deze leerling op onze school. Overwegingen die in de praktijk kunnen voorkomen om een leerlingen niet toe te laten: - Verstoring van rust en veiligheid Bij ernstige gedragsproblematiek is het niet altijd mogelijk om binnen de reguliere setting een adequate leeromgeving te realiseren. In veel gevallen zullen de gedragsproblemen ook de aanleiding zijn van de aanmelding voor indicatiestelling. Daarmee is dan eigenlijk al duidelijk dat de reguliere setting in zijn mogelijkheden tekortschiet. - Wederzijdse beïnvloeding verzorging/behandeling onderwijs De in de reguliere setting vereiste mate van zorg (verzorging) en/of behandeling beïnvloedt zodanig het onderwijs dat in deze setting eigenlijk noch de zorg en behandeling, noch het onderwijs voldoende tot zijn recht kunnen komen. - Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen Leerlingen met een handicap vragen (net als zorgleerlingen zonder een handicap) intensieve aandacht van de leerkracht. Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor de andere leerlingen. Afgewogen moet worden wanneer in redelijkheid te veel gevraagd wordt van de basisschool. 19

20 - De Zorg Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind? De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg op groepsniveau. De directeur is integraal eindverantwoordelijk voor de zorg op schoolniveau. Hij wordt hierin bijgestaan door de bouwcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw). Zij houden in de gaten of elke klas draait zoals het hoort en nemen organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat elke leerkracht de middelen heeft om goed les te geven. Binnen het team is daarnaast een intern begeleider (IB-er) aangesteld. De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en is gericht op de aandacht voor de zorgleerling en de begeleiding van de leerkracht. Er is een IB-er voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een IB-er voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Sociaal-emotioneel functioneren: De groepsleerkracht volgt het sociaal-emotionele functioneren van de leerlingen door middel van observaties en de instrumenten OVM-JK (groep 1-2) en SCOL (groep 3 t/m 8). Met behulp van het OVM-JK kan de leerkracht van groep 1-2 precies in kaart brengen of uw kind zich leeftijdsadequaat ontwikkelt. Het volgmodel wordt een aantal malen per jaar ingevuld. De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een vragenlijst die twee keer per jaar (oktober en april) door de leerkracht wordt ingevuld en in kaart brengt hoe sociaal competent uw kind zich in verschillende situaties op school gedraagt. Vanaf groep 6 wordt de lijst ook door alle leerlingen zelf ingevuld. Wanneer de groepsleerkracht signaleert (o.a. met bovenstaande instrumenten) dat uw kind sociaal-emotioneel niet conform zijn/haar leeftijd functioneert wordt contact opgenomen met u als ouders. Samen wordt geprobeerd het probleem in kaart te brengen en een oplossing te vinden. Ook u als ouder kunt uw zorg over het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind uitspreken bij de groepsleerkracht. Soms is het wenselijk ook de intern begeleider bij dit gesprek uit te nodigen, uiteraard kan dit ook in een later stadium. Wanneer er sprake is van gedrag wat voor uw kind zelf en voor medeleerlingen een probleem geeft voor het volgen van de lessen kan een handelingsplan gedrag worden opgesteld. Hierbij zal worden geprobeerd uw kind gewenst gedrag aan te leren door middel van belonen. Als er sprake is van pesten wordt het pestprotocol gevolgd (zie onze website Het didactisch functioneren: Het didactisch functioneren van uw kind wordt gevolgd door middel van methodegebonden toetsen (afgenomen na elk hoofdstuk of blok in het boek) en door middel van de toetsen van 20

21 het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Deze laatste worden op vaste toetsmomenten volgens de toetskalender afgenomen. Uw kind krijgt vanaf groep 3 driemaal per schooljaar een rapport. U wordt bij rapport 1 en 2 uitgenodigd voor een 10-minutengesprek om over de vorderingen en het sociaal/emotioneel functioneren van uw zoon of dochter te praten. Soms resulteert dit in het maken van een vervolgafspraak. Als uw kind in groep 1 of 2 zit wordt u twee maal per jaar uitgenodigd voor een tienminuten gesprek. U krijgt geen schriftelijke rapportage mee maar een plakboek met werkjes die uw kind de afgelopen periode heeft gemaakt. Tijdens het tien-minuten gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind met u aan de hand van de Cito gegevens en het OVM-JK. Als uw kind naar groep 3 gaat krijgt u het eindoverzicht van het OVM-JK en het plakboek mee naar huis. Wanneer wordt besloten dat uw kind extra zorg nodig heeft in de groep wordt het stappenplan van de zorg gevolgd. Stappenplan zorg: Wanneer de groepsleerkracht constateert dat uw kind extra instructie nodig heeft gebeurt dit in eerste instantie in de klas. Dit gebeurt tijdens het zelfstandig werken aan de instructietafel. Wanneer blijkt dat dit niet voldoende werkt, kan, in overleg met de IB-er, worden besloten tot extra ondersteuning buiten de klas. Deze ondersteuning wordt gegeven door een leerkracht van een andere groep van wie de klas op dat moment gym of muziek heeft. Er wordt een handelingsplan opgesteld voor ongeveer 10 weken. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Na deze periode wordt het handelingsplan geëvalueerd. Naar aanleiding van de resultaten wordt gekeken of het handelingsplan wordt verlengd of afgesloten. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet het gewenste resultaat geeft kan besloten worden tot remedial teaching (RT). Ook hierbij wordt gewerkt met een handelingsplan voor ongeveer 10 weken. Bij de evaluatie van de RT wordt gekeken of de doelen zijn behaald of dat er mogelijk externe hulp moet worden ingeschakeld voor diagnostisch onderzoek en/of begeleiding van de leerkrachten. In overleg met u wordt dan bekeken of een externe instantie door de school of door u als ouders wordt benaderd. Het complete zorgprotocol wordt beschreven in het zorgplan. Het zorgplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor leerlingen met (vermoedelijk) dyslexie geldt een ander protocol dat is omschreven in ons dyslexiebeleid. - Leerlingen met een Ontwikkelingsvoorsprong 21

22 Op de E.L.S. neemt de zorg voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong een belangrijke plaats in. Hiervoor is een taakleerkracht aangesteld die verantwoordelijk is voor de zorg voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het beleid van de E.L.S. is gericht op een vroegtijdige signalering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en een doorgaande lijn binnen de school. Signalering vindt plaats met behulp van de SiDi 3, een instrument voor signalering en diagnostisering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Elk jaar in oktober worden de signaleringslijsten in alle klassen door de leerkrachten ingevuld. Verdere signalering vindt ook plaats met behulp van gegevens van ouders en leerkrachten. De doorgaande lijn binnen de school wordt bewaakt en verder uitgewerkt door de taakleerkracht KOV (Kind met Ontwikkelingsvoorsprong). Deze wordt hierin bijgestaan door de werkgroep KOV. In de praktijk bestaat de begeleiding van de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong uit de volgende zaken: Plusgroep groep 1/2: Een kleuter komt in aanmerking voor deelname aan de plusgroep als de Sidi-R aangeeft dat er sprake is van een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong en/of de leerkracht middels observaties hier vermoeden van heeft. Voor deze leerlingen start er tweemaal per jaar een plusgroep. In een groepje van maximaal 8 leerlingen wordt 6 weken lang één lesuur per week gewerkt aan een bepaald thema. Ook in de groep wordt verbreding en verdieping aangeboden. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong werken in de klas met extra uitdagende materialen. Deze materialen geven de leerlingen meer uitdaging in de ontwikkelingsgebieden: ruimtelijke oriëntatie, het voorbereidend lezen en het rekenen. Dit aanbod van verbreding en verdieping vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Groep 3 tot en met 8: Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen zijn verschillende mogelijkheden voor verbreding en verdieping gecreëerd. Rekenen: Eenmaal in de week komen leerlingen onder leiding van de taakleerkracht KOV bij elkaar. Zij werken uit een verkorte versie van de rekenmethode (compact) en krijgen daarnaast leerstof ter verdieping aangereikt. Ook in de klas kunnen de leerlingen werken met de compactversie van de rekenmethode. Hiernaast krijgen zij materiaal ter verbreding aangeboden. Deze manier van werken vindt plaats onder begeleiding van de eigen leerkracht. Taal: Voor leerlingen vanaf groep 4 met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van taal is 22

23 ook verbreding en verdieping gecreëerd. Voor de taalmethode bestaat eveneens een compact-versie. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong werken uit een routeboekje dat precies aangeeft welke opdrachten zij wel en niet moeten maken. Daarnaast hebben zij extra werk ter verbreding en verdieping. Dit taal-compact en het extra werk vindt in de klas plaats onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. Voor leerlingen in groep 3 is er binnen de methode Veilig leren lezen verbreding en verdieping mogelijk. Momenteel worden in de werkgroep KOV de mogelijkheden onderzocht om het vak wereldoriëntatie aantrekkelijker en uitdagender te maken voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. - Externe zorg Soms weten wij op school niet precies op welke manier we de beste hulp kunnen bieden. Na overleg en met toestemming van de ouders vragen wij dan om externe hulp om precies na te gaan waar de problemen liggen en welke hulp het meest effectief is. De volgende instanties kunnen hierbij worden ingeschakeld: Weer Samen Naar School: De Vereniging Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Leiden, kortweg WSNS, ondersteunt basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen in de groep. Er zijn verschillende mogelijkheden: - Licht Ambulante Begeleiding (LAB): Het ondersteuningstraject en de LAB worden uitgevoerd door de adviseur VIA Leiden (Verwijzing, Informatie en Advies). VIA Leiden is een loket voor alle onderwijsvragen over leerlingen vanaf 3½ tot 13 jaar. - Zorgteam: Alle basisscholen van het samenwerkingsverband werken in een zorgteam/ondersteuningsteam samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het zorgteam spreekt met ouders over hun kind als de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft en als de school of de ouders zich zorgen maken. Een zorgteam adviseert welke ondersteuning en begeleiding het kind en mogelijk ook de ouders nodig hebben. De ondersteuningsvraag van de ouders en de leerkracht staan daarbij centraal. Er wordt een plan opgesteld. Daarna wordt afgesproken wie van de aanwezigen actie onderneemt en wanneer. Een zorgteam wordt gevormd door de directeur van de school (voorzitter), de intern begeleider van de school, de adviseur VIA, vertegenwoordigers van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) : jeugdarts of sociaal verpleegkundige (GGD) en schoolmaatschappelijk werk (Kwadraad). Ouders zijn er bij aanwezig en de aanwezigheid van de leerkracht is zeer gewenst. Overige instanties zoals Bureau Jeugdzorg, Regionaal 23

De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van leerlingen

Nadere informatie

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al bijna 95 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al bijna 95 jaar voor elkaar! 1 Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al bijna 95 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders

Nadere informatie

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: 95 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: 95 jaar voor elkaar! 1 Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: 95 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van leerlingen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie Cbs De Evenaar Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat 74 1562 WP Krommenie 1561 TT Krommenie 075-621 61 67 075-628 22 94 Inhoud van deze informatiegids blz. 1. over onze school 3 2. over de naam van onze

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie