Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad"

Transcriptie

1 Schooljaar vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad

2 Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat PTA staat voor: Programma van Toetsing en Afsluiting. Het PTA is een belangrijk en wettelijk verplicht document. Je kunt hierin lezen welke toetsen je dit jaar krijgt, waar je toets over gaat en hoeveel keer een toets meetelt. Je docent zal je van de precieze datum en inhoud van een toets op de hoogte brengen. De cijfers worden genoteerd volgens het voortschrijdend gewogen gemiddelde': alle cijfers worden steeds bij elkaar opgeteld en daar wordt het gemiddelde van genomen. Lees naast het PTA ook het examenreglement, dat is te vinden op de site ( >> leerlingen >> Examen). Hierin staat onder andere vermeld dat je een toets of examen alleen mag inhalen als je een geldige reden had om afwezig te zijn en wat jij en je ouders dan vooraf moeten doen. Ook het inleveren van verslagen, werkstukken, e.d. gelden regels. Dit moet uiterlijk op de datum die je docent opgeeft. Is het te laat dan kost het je punten en/of vrije tijd! Als je om een geldige reden een toets of inleverdatum gemist hebt, komt er (voorlopig) inh in Magister te staan. Dat moet je opheffen door de toets in te halen of het werkstuk in te leveren. Als je om een ongeldige reden afwezig was bij een toets of te laat was met inleveren, staat het cijfer 1,1 in Magister. Dat is niet meer in te halen of te herkansen. Herkansen: Er zijn geen herkansingen voor toetsen, behalve als het nadrukkelijk in het PTA staat vermeld. Portfolio: Bij SDV heb je een portfolio, waarin je bewijzen verzamelt voor persoonlijke groei, of voor de opleiding relevante competenties. Daarnaast vindt per periode een groeigesprek plaats. Daarvoor krijg je een groeicijfer. Dit groeicijfer staat vermeld in de kolom SDV-Werk). Het groeicijfer telt mee in de samenstelling van het rapportcijfer. De berekening van het rapportcijfer: In je PTA kun je zien hoe vaak een toets meetelt (= weging). Het rapportcijfer wordt als volgt samengesteld: Periodecijfer: 50% - bestaat voor 20% uit het gemiddelde van de cijfers van SO's, PO's enz. en voor 80% uit het gemiddelde van de cijfers van de toetsen. Voor SDV: Groeicijfer: 50% - het cijfer n.a.v. het groeigesprek. Als er geen groeicijfer is, is het rapportcijfer dus hetzelfde als het periodecijfer. De 20% zie je in het PTA en in Magister in de cijferkolom Gemiddelde cijfer overhoringen' (BB kolom 4400 / KB kolom 4450) Het cijfer voor maatschappijleer 1 op het laatste rapport van klas 3 is tevens je schoolexamencijfer voor dat vak in klas 4. De berekeningen van het schoolexamen-eindcijfer (AFSE): - het schoolexamencijfer van klas 3 telt voor 20% - het schoolexamencijfer van klas 4 telt voor 80% Voor leerlingen die in het vorig examenjaar afgewezen ( gezakt') zijn, tellen alleen de resultaten die in het huidige leerjaar 4 behaald zijn. Dus de cijfers van leerjaar 3 tellen niet mee en de cijfers van leerjaar 4 tellen voor 100%. Akkoordverklaring: De schoolexameneindcijfers worden door het examensecretariaat verzameld vanuit Magister: de akkoordverklaring. Je krijgt deze van je mentor. Je moet deze heel goed controleren. Als er fouten of onduidelijkheden in staan, ga je naar je vakdocent. Als deze het er mee eens is dat het cijfer gewijzigd moet worden, zal de docent een mailtje met de wijziging naar het examensecretariaat sturen. De akkoordverklaring moet je uiteindelijk ondertekenen en weer bij je mentor inleveren. Let op: je hebt meestal kort de tijd om alles te controleren en in te leveren. Na de inleverdatum worden de cijfers opgestuurd naar DUO en kunnen ze niet meer worden veranderd! Een herkansing vindt altijd plaats op hetzelfde niveau als waarop het examen in een vak is afgelegd. In de bepaling of je geslaagd bent, telt het cijfer gewoon' mee (dus niet op niveau). Perioden: Het schooljaar is verdeeld in 3 perioden plus de examenperiode: - Periode 1: t/m cijfers worden vastgesteld op en rapport gaat mee op Periode 2: t/m cijfers worden vastgesteld op en rapport gaat mee op Periode 3: t/m cijfers worden vastgesteld op en rapport gaat mee op Akkoordverklaring 2

3 gaat mee op Akkoordverklaring inleveren op !!! Vanaf start officieel de periode van het praktisch examen voor de beroepsgerichte vakken en de periode van de digitale examens BB en KB. Je ontvangt hiervoor een rooster. De Beroepspraktijkvorming / Stages: De stages vormen een verplicht onderdeel van het lesprogramma van het VMBO. Het stageverslag telt mee in de cijferbepaling. De data van de stages worden bij de vakrichtingen bekend gemaakt. Nadere informatie wordt in de loop van het schooljaar verstrekt. ICT: Het omgaan met de computer is een verplicht onderdeel van het Schoolexamen en van het Centraal Examen, omdat alle Centraal Examens gedaan worden op de computer. Signaleer tijdig je tekorten m.b.t. de ICT vaardigheden en doe er wat aan! Rekentoets en afgestemd examen Nederlands De beoordeling voor de rekentoets telt voor de kaderberoepsgerichte leerweg vanaf het schooljaar mee in de slaag-/zakregeling. De rekentoets moet in 2016 met minimaal een 5 (dus een 4,5 en hoger) worden afgesloten. Vanaf mag je maar één 5 hebben voor Nederlands en de rekentoets. Dit geldt niet voor de basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen moeten in de rekentoets wel gemaakt hebben. Vanaf telt de rekentoets voor hen wel mee in de slaag-/zakregeling en vanaf mag je maar één 5 hebben voor Nederlands en de rekentoets. Het is een verplicht examenonderdeel en de beoordeling wordt op de cijferlijst bij het diploma vermeld. Je mag de rekentoets in totaal viermaal maken, waarvan de eerste kans in het voorexamenjaar plaatsvindt. De andere 3 kansen in het examenjaar. Zie de jaaragenda voor de afnamedata. De data voor de aangepaste rekentoets (2ER) vinden ook in deze perioden plaats. Betreffende leerlingen worden individueel op de hoogte gesteld. Het hoogste cijfer telt. Het examen Nederlands wordt ook geijkt' aan de referentieniveaus. Dit wordt opgenomen in het gewone examen. Voor Nederlandse taal moet tenminste een 5 (vijf) behaald worden. Centraal Examen-toets: In de tweede helft van maart 2016 maak je - als voorbereiding op het examen- een 'CE-toets'. De resultaten van deze toets worden, naast dat het cijfer mee doet met het voortschrijdend gemiddelde van de rapporten, ook apart op de rapportuitdraai vermeld. Dit cijfer geeft inzicht op de te verwachten resultaten voor het komende Centraal Examen. Examendossier - Schoolexamen - Centraal Examen: In het examendossier wordt bijgehouden en vastgelegd welke onderdelen zijn afgerond en welke resultaten zijn behaald. Het Eindexamen bestaat uit twee onderdelen: 1) Het schoolexamen (SE): - Alle schriftelijke, mondelinge en praktische toetsen die in het PTA zijn opgenomen. Het gemiddelde van de in klas 3 behaalde cijfers telt voor 20% mee in je schoolexamen. Het totaal van de behaalde resultaten in leerjaar 4 telt voor 80% mee. - Het cijfer voor maatschappijleer-1, behaald in klas 3, telt helemaal mee voor je eindlijst. Kunstvakken 1 wordt ook in klas 3 afgesloten, met minimaal een V (voldoende) 2) Het Centraal Examen (CE), dit bestaat uit: - Een Centraal Examen (CE) voor alle theorievakken. Dit zal digitaal en op een door de school te bepalen datum plaatsvinden. - Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) voor de beroepsgerichte vakken. In de berekening van het eindcijfer telt het cijfer voor het SE en het cijfer voor het CE elk voor 50% mee. Wanneer ben je geslaagd? De regeling staat vermeld in het examenreglement, punt 10. Op de website < kun je de meest actuele informatie krijgen. Meer informatie vind je in het Examenreglement! Wijzigingen in het PTA worden -na melding aan de inspectie- aangegeven op de website: >> Leerlingen >> Examen. Wij wensen je een fijn en succesvol schooljaar! Het vmbo-team 3

4 Vak: SDV-Beroepsvoorbereiding De modules van SDV-B bestaan uit opdrachten die te maken hebben met de beroep specifieke onderdelen binnen Sport, Dienstverlening en Veiligheid. De opdrachten bestaan uit zowel schriftelijke- als praktische opdrachten, als ook uit individuele- en samenwerkingsopdrachten. en cijfers - 50% het rapportcijfer (= het voortschrijdend gewogen gemiddelde van de tot dan toe behaalde cijfers) - 50% het groeicijfer - 20% eindrapport 4 van klas 3-80% eindrapport 3 van klas 4 Praktische opdrachten: De praktische opdrachten worden beoordeeld volgens een van tevoren afgesproken puntentelling. De praktische opdrachten dienen gemaakt worden volgens vaardigheidskaarten. Opmerkingen: Bij SDV is het schooljaar verdeeld in 3 rapportperiodes. Tijdens iedere periode worden de bovengenoemde modules afgesloten met een toets of een praktische- of schriftelijke opdracht. De behaalde resultaten bij de verschillende praktische toetsen bepalen het periodecijfer. Gedurende het schooljaar hanteren we een voortschrijdend gemiddelde. De in de ICT lessen gemaakte opdrachten tellen als gemiddeld cijfer bij de rapportperiodes mee bij het SDV-B cijfer, omdat ICT een belangrijk onderdeel is van het examen SDV-B. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur Dienstverlening(1): inleveropdrachten SE S/P 2 periode Veiligheid(1): inleveropdrachten SE S 1 periode Veiligheid(1): toets BHV/ontruiming SE ST 2 periode 1 50 min Veiligheid(1): toets EHBO SE ST 2 periode 1 50 min ICT verwerkingsopdrachten 1 SE S 2 periode Sport(1): inleveropdrachten SE S/P 2 periode Dienstverlening(2): toets evenement organiseren SE ST 2 periode min Dienstverlening(2): organiseren volleybaltoernooi SE S/P 2 periode ICT verwerkingsopdrachten 2 SE S 2 periode Stage/opdrachten SE S/P 2 periode Sport(2): sportmanagement opdrachten SE S 1 periode Sport(2): lesgeven/scheidsrechtertoernooien SE PT 2 periode Veiligheid(2): inleveropdrachten SE S/P 1 periode Veiligheid(2): toets beveiliging/verkeerregelen SE ST 2 periode 3 50 min ICT verwerkingsopdrachten 3 SE S 2 periode Meesterproef SE S/P 5 periode CE toets SE S/P 2 periode min. Geen herkansing mogelijk. 4

5 Vak: SDV-Praktijk Bij SDV is het schooljaar verdeeld in 3 rapportperiodes. Tijdens iedere periode worden de onderstaande modules afgesloten met een praktische toets (PT). De behaalde resultaten bij de verschillende praktische toetsen bepalen het periodecijfer. Gedurende het schooljaar hanteren we een voortschrijdende gemiddelde. en cijfers het voortschrijdend gewogen gemiddelde van de tot dan toe behaalde cijfers het SE-cijfer is een weerslag van het rapportcijfer. Lager dan een 5.5 is onvoldoende (O), 5.5 tot 7,4 is voldoende (V) en een 7.5 en hoger is goed (G). Praktische opdrachten: Voor iedere PT (= praktische toets) gebruiken we een beoordelingskaart. Naast de praktische toetsen kennen resultatenkaarten en aftekenkaarten. 1. Resultatenkaart: Hierop vermelden we een behaald resultaat bijvoorbeeld voor een atletiekonderdeel. 2. Aftekenkaart: Op deze kaart geven we aan of de leerling een onderdeel heeft gedaan. Deze twee kaarten kunnen de leerlingen gebruiken voor hun groeidocument bijvoorbeeld bij de lijn fit en vaardig. Opmerkingen: Per periode krijgt de leerling een periodecijfer op het rapport. Het periodecijfer is het resultaat van de PT's. Op het eindrapport van klas 4 moet je samen met je groeicijfer minimaal een 5.5 scoren. Als een leerling 80% van de lessen deelneemt dan verdient de leerling een voldoende. Bij een deelname van tussen de 80% en 70% moet de leerling een voldoende halen met de praktische toetsen. Onder de 70% deelname moet de leerling een extra opdracht uitvoeren om een voldoende te behalen. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 4101 Atletiek - lopen: meten van het uithoudingsvermogen met de SRT SE PT 1 hele jaar Atletiek - lopen: Kofschiploop SE PT 1 hele jaar Atletiek - springen: verspringen SE PT 1 hele jaar Atletiek - springen: hoogspringen SE PT 1 hele jaar Atletiek - werpen: speerwerpen SE PT 1 hele jaar Bewegen en muziek - stapeldans SE PT 1 hele jaar Les- en leidinggeven: een hele training of praktijkles SE PT 1 hele jaar Spel - softbal: eigen vaardigheid en spelregels SE PT 1 hele jaar Spel - volleybal: eigen vaardigheid en spelregels SE PT 1 hele jaar Spel - basketbal: eigen vaardigheid en spelregels SE PT 1 hele jaar Spel - handbal: eigen vaardigheid en spelregels SE PT 1 hele jaar Turnen - steunspringen: (tip)salto over de kast SE PT 1 hele jaar Turnen - zwaaien: ringen en salto achterover SE PT 1 hele jaar Turnen - zwaaien: trapezezwaaien in strekhang SE PT 1 hele jaar Zwemmen - borst-/rugcrawl SE PT 1 hele jaar Zwemmen - reddend zwemmen 2 SE PT 1 hele jaar - Alle onderdelen in het PTA zijn herkansbaar i.o.m. de vakdocent. 5

6 Vak: Nederlands De onderdelen Nederlands omvatten de vaardigheden spreken, kijken, luisteren, lezen en schrijven. en cijfers - 50% periodecijfer (= 20% gemiddelde cijfer overhoringen + 80% overige cijfers) - 50% groeicijfer - 20% eindrapport 4 van klas 3-80% eindrapport 3 van klas 4 Praktische opdrachten: Een praktische opdracht wordt (in overleg met de collega's van het andere vak) als SO beoordeeld. Opmerkingen: De docent stelt inlevertijden/data vast. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 4101 Tekstverklaren/lezen H1+2 SE ST 3 1 of 2 50 min Onderdelen toets H1+2 SE ST 3 1 of 2 50 min Literatuur/fictie - 4 boeken (van de lijst lezen) SE S/M 4 1 of 2 of 32x Kijk- en luistervaardigheid SE ST 1 1 of 2 of Spreken en gespreksvaardigheid SE MT 2 1 of 2 of 3<50 min Schrijfvaardigheid/creatief schrijven SE ST 1 1 of 2 of 3<200 min Tekstverklaren/lezen H3+4 SE ST 3 2 of 3 50 min Onderdelen toets H3+4 SE ST 3 2 of 3 50 min Tekstverklaren/lezen H5+6 SE ST 3 periode 3 50 min Onderdelen toets H5+6 SE ST 3 periode 3 50 min CE toets SE ST 3 periode 3 60 min Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 hele jaar - Geen herkansing mogelijk. 6

7 Vak: Engels De onderdelen Engels omvatten de vaardigheden spreken, schrijven, kijken en luisteren en lezen. Waar mogelijk wordt de actualiteit betrokken in de lessen. en cijfers - 50% periodecijfer (= 20% gemiddelde cijfer overhoringen + 80% overige cijfers) - 50% groeicijfer - 20% eindrapport 4 van klas 3-80% eindrapport 3 van klas 4 Opmerkingen: Door het hele schooljaar heen kunnen (onverwachte) overhoringen en/of practica gegeven worden, hoeveel dit er zijn bepaalt de docent. Inleverdatum wordt vastgesteld i.o.m. de docent. Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 4101 Combitoets vakgebied Engels H1 SE ST 3 Periode 1 50 min Mondeling examen (taaldorp) SE MT 2 Periode min Mediadossier SE PT 2 hele jaar 150 min Combitoets vakgebied Engels H2+3 SE ST 3 Periode 2 50 min CITO Kijk-/luistertoets SE ST 2 Periode min Combiitoets vakgebied Engels H4+5 SE ST 3 Periode 3 50 min CE toets SE ST 2 Periode 3 60 min Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 hele jaar - Geen herkansing mogelijk. 7

8 Vak: rekenvaardigheid Rekenen is een verplicht vak voor alle leerlingen op voortgezet onderwijs. Alle leerlingen van het VMBO sluiten het vak rekenen af met een verplichte rekentoets op niveau 2F. Bij het vak rekenen is het belangrijk dat je veel oefent. Voor het vak rekenen maak je de 2F rekentoets. Het cijfer van de 2F rekentoets is het examencijfer voor rekenen. De cijfers voor de voortgangstoetsen tellen niet mee voor je examen, maar geven alleen een indicatie over jouw voortgang. en cijfers het voortschrijdend gewogen gemiddelde van de tot dan toe behaalde (gemiddeld per domein) cijfers voor het vak rekenen heb je geen SE-cijfer Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 4105 Gemiddeld cijfer domein 1: Getallen VT ST 1 hele jaar Gemiddeld cijfer domein 2: Verhoudingen VT ST 1 hele jaar Gemiddeld cijfer domein 3: Meetkunde VT ST 1 hele jaar Gemiddeld cijfer domein 4: Verbanden VT ST 1 hele jaar Gemiddeld cijfer algemeen rekenen VT ST 1 hele jaar Centrale rekentoets 2F (hoogste cijfer) SE ST 1 90 min. De Centrale rekentoets 2F mag in het totaal vier keer gemaakt worden. Eén keer aan het einde van klas 3 en drie keer in klas 4. 8

9 Vak: biologie Biologie komt van het 'bios' en 'logos'. Bios betekent leven en logos betekent leer, dus je gaat leren over het leven van planten, dieren en mensen. en cijfers - 50% periodecijfer (= 20% gemiddelde cijfer overhoringen + 80% overige cijfers) - 50% groeicijfer - 20% eindrapport 4 van klas 3-80% eindrapport 3 van klas 4 Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 4101 H1. Stofwisseling SE ST 2 periode 1 50 min H2. Planten SE ST 2 periode 1 50 min H3. Ecologie + H4. Mens en Milieu SE ST 2 periode 2 50 min H5. Voeding en vertering SE ST 2 periode 2 50 min H6. Gaswisseling SE ST 2 periode 3 50 min H7. Transport SE ST 2 periode 3 50 min H8. Opslag, uitscheiding en bescherming SE ST 2 periode 3 50 min CE toets SE ST 2 periode 3 60 min Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 hele jaar - Geen herkansing mogelijk. 9

10 Vak: economie Economie is een vak waar veel van je gevraagd wordt. Het is een leervak omdat je bijvoorbeeld veel begrippen moet leren. Maar daarnaast zijn er ook een aantal vaardigheden die je moet beheersen. Denk daarbij aan rekenvaardigheden, maar ook bijvoorbeeld het verklaren van economische verschijnselen. Inzicht in oorzaak en gevolg is een belangrijk onderdeel bij economie. Als je een voldoende wil halen, moet je naast de hoofdstukken goed lezen dus vooral veel doen! Naar het examen toe gaan we alles van leerjaar 3 herhalen en hier en daar extra aandacht besteden aan de examenonderwerpen zodat jullie optimaal het examen tegemoet kunnen zien. en cijfers - 50% periodecijfer (= 20% gemiddelde cijfer overhoringen + 80% overige cijfers) - 50% groeicijfer - 20% eindrapport 4 van klas 3-80% eindrapport 3 van klas 4 Kolom Omschrijving type vorm weging moment duur 4101 H7. Consumeren maar? SE ST 1 periode 1 50 min H8. Werken, hoe werkt dat? SE ST 1 periode 1 50 min H9. Geen werk, wat nu? SE ST 2 periode min H10. Waar komt dat vandaan? SE ST 2 periode min H11. ben jij ook afhankelijk? SE ST 1 periode 3 50 min CE toets SE ST 2 periode 3 60 min Gemiddelde cijfer overhoringen 20% O 0 hele jaar - Aan het eind van het jaar mag één van de toetsen (behalve de CE-toets en SO's) herkanst worden. De herkansing telt! 10

4 vmbo kb techniekbreed

4 vmbo kb techniekbreed Schooljaar 2015-2016 4 vmbo kb techniekbreed Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 3 vmbo tl. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 3 vmbo tl. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 3 vmbo tl Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo theoretische leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de derde klas.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

3 vmbo bb techniekbreed

3 vmbo bb techniekbreed Schooljaar 2015-2016 3 vmbo bb techniekbreed Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING 3 VMBO KB schooljaar 2015-2016 Belangrijke data 2015-2016 3 VMBO Schoolexamenperioden: Periode 1: 24 augustus t/m 13 november Periode 2: 25 november t/m 25 februari

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo tl. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo tl. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 vmbo tl Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo - theoretische leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat PTA staat voor:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2014 2015 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 havo. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 havo. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 havo Scholengemeenschap Lelystad PTA 4 havo Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is - net als het Examenreglement - een wettelijk verplicht document. In het PTA staat vermeld

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor schoolexamens

Herkansingsregeling voor schoolexamens A De herkansingsregeling voor schoolexamens vmbo Uitgangspunten Per vak wordt, in de PTA s, aangegeven welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij enkele vakken kunnen ook mondelinge toetsen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

3 vmbo kb techniekbreed

3 vmbo kb techniekbreed Schooljaar 2016-2017 3 vmbo kb techniekbreed Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Informatieavond 3e leerjaar. Frank van Oosterhout. 31 augustus 2016

Informatieavond 3e leerjaar. Frank van Oosterhout. 31 augustus 2016 Informatieavond 3e leerjaar Frank van Oosterhout 31 augustus 2016 Programma Even voorstellen De 3 e klas Start examenjaren Vakkenpakket en aandachtspunten Programma van Toetsing en Afsluiting PTA Voorbereiding

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO

Leerjaar 3/4 2014-2016. Kader. Methode: Nederlands. tijd weging herkansing inleverdatum. Maand inhoud/onderdeel toets vorm POG 2 HO PTA: Methode: Nederlands Leerweg: Kader Leerar 3/4 204-206 POG 2 9 april 205 205 Spreekvaardigheid 5 206 Kijk- en luistertoets 2 00 206 Schrijfvaardigheid 3 50 206 4 =mondeling (m) of schriftelijk(s) =

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar )

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar ) Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort 2016-2017 (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar 2016-2017) Algemeen Het centraal examen(ce) over het beroepsgerichte programma is

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015 School Roemer Visscher College Opleiding VMBO Klas 4 Leerweg Basisberoepsgericht Sector Consumptief Horeca/Breed Datum 25 september 2014 Versie 1 Inleiding

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2015 2016 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag.

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag. Algemeen deel PTA VMBO-TL 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3 3. Begrippenlijst pag. 3-4 4. Overgang pag. 5-8 5. Herkansing pag. 9 6. Overzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing Algemeen deel PTA VMBO-TL 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes 3. Begrippenlijst 4. Overgang 5. Herkansing 6. Overzicht onderdelen PTA per vak 2 1. Voorwoord

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017 Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 havo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL

PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL PTA 2011-2012 Zorg en Welzijn 4 BBL 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 INLEIDING... 7 1. LEERWEGEN, SECTOREN EN OPLEIDINGEN... 8 2. BOVENBOUW, EXAMENBOUW.... 8 3. HET RAPPORT.... 9 4. DE VAKKEN IN DE BOVENBOUW

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 6 vwo. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 6 vwo. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 6 vwo Scholengemeenschap Lelystad PTA 6 vwo Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is - net als het Examenreglement - een wettelijk verplicht document. In het PTA staat vermeld

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 3 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 6 Pta Economie 7 Pta Wiskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2011-2012 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend

Toelichting op het. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg Clusius College Purmerend Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo groen klas 3 en 4 Gemengde Leerweg 2016-2018 Clusius College Purmerend Inhoud Leerjaar 3 en 4: Het Schoolexamen... 2 Het Programma van

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 4 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling INHOUD Data centraal schriftelijk eindexamen Programma van toetsing en afsluiting per vak Aanvullende bepaling Data Centraal Schriftelijk Eindexamen Schooljaar 2016-2017 Klas 4-basis vanaf 3 april Start

Nadere informatie

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets PTA s 2012-2013 Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013 Volgnr. Soort Omschrijving 1. S Thema 3 Voortplanting en Ontwikkeling K1 t/m K6 50 min 3 4 2. S Thema 4 Regeling K11 50

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Basisberoepsgerichte leerweg ICT - Route

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Basisberoepsgerichte leerweg ICT - Route PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2016-2017 Basisberoepsgerichte leerweg ICT - Route Geachte ouders en leerlingen, Dit boekje bestaat uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 MAVO 3. Baudartius College. cohort 2015

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 MAVO 3. Baudartius College. cohort 2015 Schooljaar 2015-2016 MAVO 3 Baudartius College cohort 2015 Beste leerling, Voor je ligt het boekje met het PTA (het Programma van Toetsing en Afsluiting) voor M3 en het examenreglement voor mavo. In het

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2016-2017 4 havo Scholengemeenschap Lelystad PTA 4 havo Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is - net als het Examenreglement - een wettelijk verplicht document. In het PTA staat vermeld

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN Afsluiting VMBO - BASIS FARELCOLLEGE

PROGRAMMA VAN TOETSING EN Afsluiting VMBO - BASIS FARELCOLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN Afsluiting VMBO - BASIS 3 FARELCOLLEGE - Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, Hierbij ontvangt u het PTA voor het schoolar -. Voor schoolar - ontvangt u een nieuw, volledig

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie