WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday"

Transcriptie

1 WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer ,hierna DeutscheBank genoemd. Artikel2 Definities Inhetkadervanditreglementdienendevolgendebegrippenalsvolgtgelezenteworden: DeutscheBankzichtrekening:dezichtrekening(ineuro)waarvandedeelnemerhouder isbijdeutschebank,diewerdvermeldophetwedstrijdformulierenwaaropdeeventuelestortingeninhetkadervandezewedstrijdmoetengebeuren. Novemberstorting:afzonderlijkestortingvanminimaal500eurodoormiddelvaneen overschrijving,doorlopendeopdrachtofdomiciliëring.dezestortingmoetwordenuitgevoerdvanafeenrekeningdiegeopendisopnaamvandedeelnemerofopnaamvan eenderdebijeenanderefinanciëleinstellingdandeutschebank,opdedeutschebank zichtrekening,meteenvalutadatumtussen3november2014(inclusief)en30november2014(inclusief).voordezewedstrijdhoudtdeutschebankdusgeenrekeningmet stortingenvancashgeldopdedeutschebankzichtrekening.elkeoverschrijving,doorlopendeopdrachtofdomiciliëringmoetgebeurenconformhetalgemeenreglement derverrichtingenvandeutschebankenallespecifiekereglementendievantoepassing zijn. Decemberstorting:afzonderlijkestortingvanminimaal500eurodoormiddelvaneen overschrijving,doorlopendeopdrachtofdomiciliëring.dezestortingmoetgebeuren vanafeenrekeningdiegeopendisbijeenanderefinanciëleinstellingdandeutsche Bank,opdeDeutscheBankzichtrekening,meteenvalutadatumtussen1december 2014(inclusief)en31december2014(inclusief).VoordezewedstrijdhoudtDeutsche BankdusgeenrekeningmetstortingenvancashgeldopdeDeutscheBankzichtrekening.Elkeoverschrijving,doorlopendeopdrachtofdomiciliëringmoetgebeurenconformhetAlgemeenReglementderVerrichtingenvanDeutscheBankenallespecifieke reglementendievantoepassingzijn. Januaristorting:afzonderlijkestortingvanminimaal500eurodoormiddelvaneenoverschrijving,doorlopendeopdrachtofdomiciliëring.Dezestortingmoetgebeurenvanaf eenrekeningdiegeopendisbijeenanderefinanciëleinstellingdandeutschebank,op dedeutschebankzichtrekening,meteenvalutadatumtussen1januari2015(inclusief) en31januari2015(inclusief).voordezewedstrijdhoudtdeutschebankdusgeenrekeningmetstortingenvancashgeldopdedeutschebankzichtrekening.elkeoverschrijving,doorlopendeopdrachtofdomiciliëringmoetgebeurenconformhetalgemeen ReglementderVerrichtingenvanDeutscheBankenallespecifiekereglementendievan toepassingzijn.

2 Wedstrijdstorting: het gemiddelde van de hoogste novemberstorting, de hoogste decemberstorting en de hoogste januaristorting. Standaardprijs (niet omruilbaar of terugbetaalbaar in geld): Een diner voor twee personen ter waarde van maximum 400 euro, wijnen inbegrepen, naar keuze in een van de volgende drie restaurants: - Bon-Bon: Christophe Hardiquest, Tervurenlaan 453, 1150 Brussel - t Zilte: Viki Geunes, Hanzestedenplaats 5, 2000 Antwerpen - Arabelle Meirlaen: Chemin de Bertrandfontaine 7, 4570 Marchin Het diner moet plaatshebben tussen 15/03/2015 en 31/12/2015. De datum van het diner wordt afgesproken met de chef in de loop van maart Superprijs (niet omruilbaar of terugbetaalbaar in geld): 1. Een diner voor 12 personen (wijnen inbegrepen) in het restaurant van de chef van uw keuze uit het volgende aanbod: - Bon-Bon: Christophe Hardiquest, Tervurenlaan 453, 1150 Brussel - t Zilte: Viki Geunes, Hanzestedenplaats 5, 2000 Antwerpen - Arabelle Meirlaen: Chemin de Bertrandfontaine 7, 4570 Marchin Het gekozen restaurant wordt afgehuurd voor u en uw gasten. De chef adviseert de winnaar bij de keuze van het menu en stelt drie data voor tussen 15/03/2015 en 31/12/ Een diner voor twee personen ter waarde van maximum 400 euro, wijnen inbegrepen, in het restaurant gekozen voor het diner van 12 personen (zie punt 1). Het diner moet plaatshebben tussen 15/03/2015 en 31/12/2015. De datum van het diner wordt afgesproken met de chef in de loop van maart Maxiprijs (niet omruilbaar of terugbetaalbaar in geld): 1. Een diner voor 12 personen (wijnen inbegrepen) in het restaurant van de chef van uw keuze uit het volgende aanbod: - Bon-Bon: Christophe Hardiquest, Tervurenlaan 453, 1150 Brussel - t Zilte: Viki Geunes, Hanzestedenplaats 5, 2000 Antwerpen - Arabelle Meirlaen: Chemin de Bertrandfontaine 7, 4570 Marchin Het gekozen restaurant wordt afgehuurd voor u en uw gasten. De chef adviseert de winnaar bij de keuze van het menu en stelt drie data voor tussen 15/03/2015 en 31/12/ Een diner voor twee personen ter waarde van maximum 400 euro, wijnen inbegrepen, in het restaurant gekozen voor het diner van 12 personen (zie punt 1). Het diner moet plaatshebben tussen 15/03/2015 en 31/12/2015. De datum van het diner wordt afgesproken met de chef in de loop van maart Een gepersonaliseerde selectie wijnen op basis van het waardevolle advies van de sommelier van het gekozen restaurant, ter waarde van maximum euro. Artikel 3 Duur van de wedstrijd Inschrijving voor de wedstrijd is mogelijk van 3 tot en met 30 november 2014 (inbegrepen). In het kader van deze wedstrijd wordt rekening gehouden met stortingen uitgevoerd van 3 november 2014 (inclusief) tot 30 januari 2015 (inclusief).

3 Artikel 4 Deelnemers Alle cliënten van Deutsche Bank die natuurlijke persoon en meerderjarig zijn en op 3 november 2014 een zichtrekening hebben bij Deutsche Bank kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De cliënten die na 3 november 2014 een zichtrekening openen bij Deutsche Bank kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. De personeelsleden van Deutsche Bank, alle personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze wedstrijd en de inwonende familieleden van deze personen kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Er kan één persoon deelnemen per Deutsche Bank zichtrekening. Artikel 5 Deelnemingsvoorwaarden Inschrijven voor de wedstrijd kan enkel online, via de website De deelnemer moet drie vragen (waarvan één schiftingsvraag) beantwoorden en de volgende gegevens invullen: het rekeningnummer van zijn Deutsche Bank Zichtrekening, naam en voornaam en een correct adres. De deelname is geldig vanaf het moment dat alle gegevens volledig ingevuld zijn en dat de deelnemer een bevestiging van zijn deelname op het scherm ziet verschijnen. De elektronische wedstrijdformulieren moeten uiterlijk op 30 november 2014 om 23.59u aankomen bij Deutsche Bank. De deelname is slechts mogelijk na kennisname en aanvaarding van dit wedstrijdreglement. Per Deutsche Bank zichtrekening is één deelname mogelijk. De deelname is niet onderworpen aan enige aankoopverplichting. Artikel 6 Aanvaarding wedstrijdreglement Elke persoon die deelneemt aan de wedstrijd verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement en de inhoud ervan te aanvaarden. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website Voor alles wat niet in dit reglement bepaald is, kan Deutsche Bank de nodige maatregelen treffen voor een goed verloop van de wedstrijd. In uitzonderlijke gevallen kan Deutsche Bank dit reglement waar ze het nodig acht ook aanpassen. De deelnemers aanvaarden dat berichten bewijskracht hebben in het verloop van de wedstrijd. Artikel 7 Uitsluiting Deutsche Bank behoudt zich het recht voor deelnemers die frauderen of het systeem manipuleren uit te sluiten. Artikel 8 Fotorecht en privacy De winnaar geeft Deutsche Bank de toestemming om kosteloos een foto van hem/haar te maken en deze foto evenals zijn/haar persoonsgegevens (d.w.z. naam, voornaam en woonplaats) op om het even welke communicatiedrager (drukwerk, publicaties, website, video enz.) te gebruiken voor marketingdoeleinden van Deutsche Bank, tot zes maanden na de bekendmaking van de winnaars.

4 De deelnemers geven hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens, verzameld in het kader van deze wedstrijd door Deutsche Bank of door de derden die optreden als onderaannemers of partners van Deutsche Bank in het kader van deze wedstrijd, enkel voor de verwerking van deze wedstrijd. Deutsche Bank verbindt zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de reglementering voor de verwerking van persoonsgegevens en met artikel 11 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Deutsche Bank (inclusief marketingdoeleinden). De deelnemers hebben recht van toegang tot de verwerkte gegevens, evenals het recht om hun persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Hiervoor volstaat het contact op te nemen met Deutsche Bank op het volgende adres: Artikel 9 Wedstrijdvragen De wedstrijd bestaat uit de volgende drie vragen (waarvan één schiftingsvraag): 1. Hoe ontvangt u de bonus van 1% die Deutsche Bank momenteel biedt? a. Vers geld storten en het beleggen b. Een gratis DB Titanium MasterCard aanvragen c. Uw rekeningen naar Deutsche Bank overbrengen met de bankoverstapdienst 2. Hoe heet de gratis kredietkaart van Deutsche Bank? a. DB No Limit Card b. DB Titanium Card c. DB Free Card 3. Hoeveel personen zullen er geldig deelgenomen hebben aan deze wedstrijd op 30 november 2014 om middernacht? Tip: kijk op onze website en ontdek alle details over de producten van Deutsche Bank. Artikel 10 Winnaars Na afloop van deze wedstrijd worden er tien winnaars aangewezen: Eén winnaar in eerste rang Negen winnaars in tweede rang De winnaar in eerste rang is de deelnemer die de eerste twee vragen correct heeft beantwoord en het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst heeft benaderd. De negen winnaars in tweede rang zijn de negen deelnemers die de eerste twee vragen correct hebben beantwoord en het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst hebben benaderd, na de winnaar in eerste rang. In geval van ex aequo bij het antwoord op de schiftingsvraag, wordt beslist door een loting. Artikel 11 Prijzen De winnaars worden persoonlijk via of telefoon op de hoogte gebracht vanaf 9 februari Ze moeten hun prijs ten laatste op 15 maart 2015 komen ophalen in een van de Financial Centers van Deutsche Bank. De winnaar in eerste rang ontvangt: 1) ofwel de Standaardprijs indien er op zijn Deutsche Bank zichtrekening geen novemberstorting, decemberstorting en/of januaristorting (niet cumulatief) heeft plaatsgevonden; 2) ofwel de Superprijs indien er op zijn Deutsche Bank zichtrekening een novemberstorting, decemberstorting en januaristorting (cumulatief) hebben

5 plaatsgevonden en indien de wedstrijdstorting lager is dan euro; 3) ofwel de Maxiprijs indien er op zijn Deutsche Bank zichtrekening een novemberstorting, decemberstorting en januaristorting (cumulatief) hebben plaatsgevonden en indien de wedstrijdstorting gelijk is aan of hoger is dan euro. De volgende voorbeelden verduidelijken het verschil tussen de Standaardprijs, de Superprijs en de Maxiprijs: De deelnemer ontvangt een storting van 100 euro in de loop van november, 100 euro in de loop van december en 100 euro in de loop van januari. Hij voldoet dus niet aan de voorwaarden van de november-, december- en januaristorting. Hij komt dus enkel in aanmerking voor de Standaardprijs. De deelnemer ontvangt een storting van euro in de loop van november, euro in de loop van december en euro in de loop van januari. Hij voldoet dus aan de voorwaarden van de november-, december- en januaristorting. De winnaar komt dus in aanmerking voor de Maxiprijs aangezien de wedstrijdstorting hoger is dan euro (( )/3 = 2.500). De deelnemer ontvangt een storting van euro in de loop van november, euro in de loop van december en euro in de loop van januari. Hij voldoet dus aan de voorwaarden van de november-, december- en januaristorting. De winnaar komt dus in aanmerking voor de Superprijs aangezien de wedstrijdstorting hoger is dan 500 euro maar lager dan euro (( )/3 = 1.000). De deelnemer ontvangt een storting van 450 euro en een storting van 50 euro in de loop van november, een storting van euro in de loop van december en een storting van euro in de loop van januari. Hij voldoet dus niet aan de voorwaarden van de novemberstorting. De winnaar komt dus enkel in aanmerking voor de Standaardprijs. De deelnemer ontvangt een storting van euro en een storting van euro in de loop van november, een storting van euro en een storting van 500 euro in de loop van december en een storting van 400 euro en een storting van 600 euro in de loop van januari. Hij voldoet dus aan de voorwaarden van de november-, december- en januaristorting. De wedstrijdstorting bedraagt euro (( )/3). De winnaar komt dus in aanmerking voor de Superprijs, aangezien de Wedstrijdstorting hoger is dan 500 euro maar lager dan euro. De deelnemer ontvangt een storting van 500 euro in de loop van november, een storting van 600 euro in de loop van december en een storting van euro in de loop van januari. De wedstrijdstorting bedraagt euro (( )/3). De winnaar komt dus in aanmerking voor de Maxiprijs, aangezien de wedstrijdstorting hoger is dan euro. Elk van de negen winnaars in tweede rang wint de Standaardprijs. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omruilbaar, niet terugbetaalbaar in geld en mogen niet worden verkocht. Artikel 12 Informatie Afgezien van dit reglement, de informatie op de website en de antwoorden op eventuele klachten, zal tijdens of na afloop van de actie geen schriftelijke, telefonische of andere informatie over deze wedstrijd worden verstrekt.

6 Artikel 13 Aansprakelijkheid Deutsche Bank Deutsche Bank behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten, stop te zetten of te annuleren als onvoorziene omstandigheden dit rechtvaardigen en dit zonder schadevergoeding. Deutsche Bank houdt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden van dit reglement omwille van objectieve redenen (onder andere een wetswijziging) te wijzigen of aan te vullen. Deutsche Bank zal de deelnemers hierover informeren via een uittreksel, per brief, per omzendbrief, per bericht in de kantoren of via een ander communicatiemiddel op om het even welke duurzame drager (fax, , online banking, website). Deutsche Bank wijst elke aansprakelijkheid af voor door haar veroorzaakte schade, onder voorbehoud van de niet-uitvoering van de overeenkomsten die een van de hoofdprestaties vormen van deze overeenkomst. Behoudens bedrog of zware fout kan de aansprakelijkheid van Deutsche Bank en de door haar bij deze wedstrijd betrokken derden niet worden ingeroepen voor geleden schade van welke aard ook, die het gevolg zou zijn van de karakteristieken en de beperkingen van het internet, meer specifiek met betrekking tot de technische prestaties, de wachttijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te brengen, het risico op onderbreking en meer algemeen de risico s inherent aan elke verbinding en transmissie op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel onrechtmatig gebruik en de risico s op contaminatie door eventuele virussen die op het net circuleren. Deutsche Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade tijdens en als gevolg van het gebruiken/het consumeren van de prijzen (Standaardprijs, Superprijs, Maxiprijs) in het kader van deze wedstrijd. Artikel 14 Ongeldigheid De ongeldigheid van een bepaling van dit reglement leidt niet tot de ongeldigheid van de andere bepalingen in het reglement. De ongeldig verklaarde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling, waarvan het effect in de mate van het mogelijke equivalent is aan het effect dat bedoeld was door de ongeldige bepaling(en). Artikel 15 Klachten Klachten over deze wedstrijd moeten uiterlijk op 4 februari 2015 per aangetekende brief gestuurd worden naar het volgende adres: Wedstrijd Deutsche Bank Marketing Department Marnixlaan Brussel. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer behandeld. Artikel 16 Geschillen Het Belgische recht is van toepassing op dit reglement. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd. november 2014 Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14. V. U.: Gregory Berleur, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ).

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ). Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Tetris nieuw 20-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 10.00 uur op 5 februari 2015 tot 23.59 uur op 31 maart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809.

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809. dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be VERKOOPSVOORWAARDEN Met haar website biedt Xurprise.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten...

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten... Algemene Voorwaarden i24 Group B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam - Brainpark Postbus 4365-3006 AJ Rotterdam Algemene website: www.i24.website Contact & Support: www.i24.support Versie: 01-05-2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie