BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S."

Transcriptie

1 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /20 A.1. Een garagist vraagt, aan een particulier, een voorschot van EUR bij de bestelling van een personenwagen die drie maanden later zal worden geleverd. De koper betaalt deze som in speciën. Geef de volledige boekhoudkundige verwerking. Hij moet een factuur van EUR BTW inbegrepen, hetzij 826, ,55 afleveren. 400 Klanten 46 Ontvangen vooruitbetalingen 826, Te betalen BTW 173,55 57 Kas 400 Klanten 1.000,00 A.2. Bij het begin van het boekjaar heeft een onderneming stuks van artikel A in voorraad voor een totaal bedrag van EUR. Bij de inventaris, op het einde van het boekjaar, telt de vennootschap die geen artikelen A gekocht heeft tijdens het jaar 400 stuks in voorraad. Daar artikel A verouderd is, is de marktwaarde gedaald tot 0,92 EUR per stuk. Boek de eindejaarsverrichtingen. Beginvoorraad: 1.200,00 Eindvoorraad, aan boekwaarde 480,00 Eindvoorraad, aan marktwaarde (art. 69 KB ) 368,00 Voorraadwijziging: 720,00 Waardevermindering 112, Voorraadwijziging handelsgoederen 34 Handelsgoederen 720, Waardevermindering op voorraden (toevoeging) 3409 Geboekte waardevermindering op stock 112,00 1

2 OF/VARIANTE Beginvoorraad , Eindvoorraad 480, Waardevermindering op voorraden (toevoeging) 3409 Geboekte waardevermindering op stock 112,00 A.3. Een verzekeringsmakelaar int de premies m.b.t. de polissen van zijn klanten. Op een premie van 670,45 EUR taksen inbegrepen, betaald door de verzekerde aan de makelaar heeft de makelaar recht op een commissie van 64,04 EUR. Welk bedrag wordt als omzet geboekt in de boekhouding van de verzekeringsmakelaar? De omzet van de verzekeringsmakelaar bestaat enkel uit zijn commissie van 64,04 EUR. A.4. Een machine bestemd voor de productie werd aangekocht met een huurfinancieringsovereenkomst (leasing). Bij het lichten van de optie, vertoont rekening 250 een bedrag van EUR en rekening EUR. De factuur m.b.t. het lichten van de optie bedraagt EUR + 21 % BTW. Wat moet worden geboekt bij het lichten van de optie? Boeken van de factuur bij het lichten van de optie 230 Machines en uitrusting , Terug te vorderen BTW 44 Leveranciers ,00 Overboeking van de machines in huurfinanciering naar machines en uitrusting 230 Machines en uitrusting , Afschrijving op machines in huurfinanciering 251 Machines in huurfinanciering , Afschrijving op machines en uitrusting , Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 050 Verplichtingen tot aankoop A.5. Een naamloze vennootschap vermindert haar kapitaal door middel van een terug-betaling aan de aandeelhouders ten belope van EUR en ,00 EUR om over-gedragen verliezen aan te zuiveren. Geef de boekingen m.b.t. de kapitaalvermindering. Aanzuivering van de overgedragen verliezen 690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 14 Overgedragen verlies , Geplaatst kapitaal 791 Onttrekking aan het kapitaal en de uitgiftepremies ,00 Terugbetaling aan de aandeelhouders na de algemene vergadering 100 Geplaatst kapitaal 489 Andere diverse schulden ,00 Bij de betaling, na het verstrijken van de wachtperiode 489 Andere diverse schulden 550 Bank ,00 2

3 A.6. Een vennootschap doet onderzoek en stelt een nieuw product op punt. Hoe worden de hierop betrekking hebbende kosten geboekt? De kosten worden in elk geval op de resultatenrekening geboekt. De vennootschap kan de kosten op de resultatenrekening houden. Indien, op basis van de waarderingsregels, de kosten voor onderzoek en ontwikkeling op het actief worden geboekt, gebeurt dit door middel van de volgende boeking : 210 Kosten voor onderzoek en 72 Geproduceerde vaste activa Deze boeking moet de beperkingen van art. 60 KB 30 januari 2001 in acht nemen. B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DEONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING /5 B.1.Welk zijn de toepasselijke regels voor het bijhouden van een centraal boek? Artikel 5 van het KB van 12 september 1983 zoals gewijzigd door het KB van 25 januari 2005: 1. Het ongesplitst dagboek en het centraal boek bepaald in artikel 4 van de wet van 17 juli 1975 of de drie dagboeken bepaald in artikel 5 van deze wet, alsmede het dagboek bepaald in artikel 9, 1, kunnen schriftelijk worden gehouden door middel van ingebonden of ingenaaide registers die de gedrukte melding van het aantal bladzijden omvatten of door middel van geïnformatiseerde systemen. Bewaarplicht 10 jaar. B.2. Op basis van de uittreksels van de jaarrekening van de naamloze vennootschap, hierna weergegeven voor vraag C.1, verklaar de bewegingen in het eigen vermogen tijdens het laatste boekjaar. Op het einde van het vorige boekjaar bedroeg het kapitaal ,00 EUR en de overgedragen verliezen bereikten ,00 EUR. Tijdens het boekjaar werd het kapitaal verhoogd met ,00 EUR en de overgedragen verliezen aangezuiverd door een kapitaalvermindering. Bijgevolg, bedraagt het geplaatst kapitaal ,00 EUR. Bij het afsluiten van het tweede boekjaar vertoont de resultatenrekening een verlies van ,00 EUR dat wordt overgedragen. C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /10 C.1. In bijlage vindt U uittreksels (pagina s Vol 2 tot Vol 6 en Vol 12) van de jaarrekening van een naamloze vennootschap. Bereken voor beide boekjaren: - het bedrijfskapitaal (uitgedrukt als ratio) - de algemene liquiditeitsratio - de solvabiliteitsratio - de toegevoegde waarde Geef tevens uw opinie over deze vennootschap Jaar 1 : het bedrijfskapitaal: ( ) : = 0,64 de algemene liquiditeitsratio: : = 0,91 de solvabiliteitsratio: negatief /91069 = -0,26 de toegevoegde waarde: ( ) =

4 Jaar 2 : het bedrijfskapitaal: ( ) : = 0,49 de algemene liquiditeitsratio: : = 0,86 de solvabiliteitsratio: negatief : = -0,21 de toegevoegde waarde: ( ) = Opinie : Het bedrijfskapitaal en de algemene liquiditeitsratio zijn beiden kleiner dan 1, wat ongunstig is voor de financiële structuur. Gevolg aan de geleden verliezen, is het eigen vermogen negatief, de solvabiliteitsratio is bijgevolg eveneens negatief. Ondanks de kapitaalverhoging die tijdens het tweede jaar werd doorgevoerd verslechteren het bedrijfskapitaal en de algemene liquiditeitsratio nog. Ook de toegevoegde waarde verslechtert en is onvoldoende om de personeelskosten te dekken. De toestand van de vennootschap is dan ook uiterst zorgwekkend en een belangrijke herstructurering moet op korte termijn worden doorgevoerd. D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 D.1. Als boekhouder dient U uiteraard uw eigen kantoor te organiseren. Aan welke punten gaat U aandacht besteden om uw permanente dossiers samen te stellen? Welke documenten van uw cliënt dienen hierin opgenomen te worden? Over welke documenten zal de cliënt terug beschikken indien hij van boekhouder verandert? Het permanente dossier van een cliënt bestaat uit twee verschillende delen: - - de officiële documenten - - de werkdocumenten De officiële documenten Het dossier moet minstens volgende documenten bevatten - een origineel exemplaar van de opdrachtbrief (ondertekend door de cliënt) - een kopie van de inschrijving bij het ondernemingsloket, desgevallend ook een kopie van de vestigingsattesten (beheer, toegang tot een beroep..) - inschrijvingsbewijs bij de BTW (formulier 604 A) -volmachten t.a.v. de BTW administratie, de directe belastingen, tax on web. - een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst indien de cliënt huurder is. - Een kopie van de aankoopakte van de gebouwen waarin het beroep wordt uitgeoefend indien cliënt eigenaar is. - Een kopie van de verschillende verzekeringspolissen (aansprakelijkheid, brand ) - Een kopie van de leningsakte, financieringen, kredietlijnen geopend bij de banken - Een kopie van de boekhoudkundige staten (inclusief gegeven toelichtingen en commentaren + datum van document) die overgemaakt werden aan banken en kredietinstellingen in het kader van een kredietaanvraag voor investeringen - Een kopie van de BTW aangiftes - Een kopie van de aangifte directe belastingen - Een kopie van de briefwisseling naar de cliënt of in naam van de cliënt - Indien het een vennootschap betreft, kopie van de statuten, van het financieel plan, desgevallend verslagen van de revisor, bankattesten - Voor rechtspersonen: kopie van de formulieren I en II bestemd voor het Belgisch Staatsblad voor publicatie. Alsook kopie van de neergelegde jaarrekeningen bij de NBB. - De beroepsattesten. 4

5 Werkdocumenten Het betreft diverse voorbereidingen, kladversies.die samen (of voor ) de cliënt werden gemaakt. Indien een financieel plan werd opgesteld worden alle basisdocumenten, op basis waarvan dit plan werd opgesteld,hierin bewaard. Dit is belangrijk om, in geval van betwisting, te bewijzen op welke cijfers de boekhouder zich heeft gebaseerd om het financieel plan op te stellen. (due dillegence) In het kader van de voorbereiding van de fiscale aangifte, kan de boekhouder genoodzaakt zijn om een theoretische omzet te bepalen om de nodige controles uit te voeren of een indiciaire situatie op te maken: deze werkdocumenten dienen tevens bewaard te worden. Best worden ook korte nota s met vermelding van datum bijgehouden van de telefonische contacten met de cliënt. Overdracht van dossier Alle documenten waarvan hierboven sprake is kunnen hetzij op papieren hetzij op elektronische versie bewaard worden. De officiële documenten moeten bij overdracht van dossier steeds overhandigd worden aan de cliënt of zijn opvolger. De werkdocumenten blijven eigendom van de boekhouder. Steeds dient er een gedetailleerde inventaris opgemaakt te worden van de documenten die overhandigd werden aan de cliënt of de opvolgende confrater, dit in 2 exemplaren, ondertekend door beide partijen. Ook deze inventaris zal verder deel uitmaken van het permanent dossier na overdracht, dat de boekhouder bewaart. DEELDOMEIN FISCALITEIT /35 INCLUSIEF BEGINSELEN VAN REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN ALSOOK DE BEGINSELEN INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN. E. BTW /10 Een Belgische kleinhandelaar verkoopt textielproducten in een winkel die hij uitbaat te Kortrijk. Tevens verkoopt hij textielproducten op Belgische kleinhandelsmarkten. Iedere zaterdag begeeft hij zich naar een kleinhandelsmarkt te Tourcoing (Frankrijk), alwaar hij eveneens textielproducten verkoopt aan Franse particulieren die kopen op deze markt. Gelieve de volgende situatie te bespreken met opgave van de respectievelijke vakken van de BTWaangifte en vermelding van alle BTW-verplichtingen ter zake. SITUATIE Op 28/11 vertrekt hij s morgens naar de kleinhandelsmarkt te Tourcoing (Frankrijk), met een voorraad te verkopen textielproducten ter waarde (dit is zijn eigen aankoopprijs) van 1.500,00. Op al zijn textielproducten neemt hij een gelijkmatige winstmarge van 100% zodat de verkoopprijs van deze goederen 3.000,00 bedraagt; Op 28/11 verkoopt hij op de kleinhandelsmarkt te Tourcoing voor 2.500,00 (verkoopprijs); Deze goederen vervoert hij door middel van zijn eigen bestelwagen, waarbij hij tevens zijn uitplooibare verkoopstand meeneemt. 5

6 Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat betrokken belastingplichtige ertoe gehouden is Belgische kwartaalaangiften in te dienen (onderworpen aan de normale regeling).!!!! Indien de Franse BTW verschuldigd zou zijn, gelieve dit aan te geven!!!. U mag desgevallend verwijzen naar het overeenkomstige vak uit de Belgische aangifte. (vb Franse BTW zoals in vak 00 in België) E.1. Op 28 november brengt de Belgische kleinhandelaar goederen naar Frankrijk (om aldaar op de kleinhandelsmarkt te verkopen) ter waarde van 1.500,00 (aankoopprijs), door middel van zijn eigen bestelwagen. Dit is een overbrenging in de zin van artikel 12bis, eerste lid, van het BTW-wetboek. Een dergelijke overbrenging wordt door artikel 39bis, eerste lid, 4, gelijkgesteld met een vrijgestelde intracommunautaire levering. Bij toepassing van artikel 2, van het koninklijk besluit nummer 1, dient een stuk te worden opgemaakt die deze overbrenging vaststelt, welk stuk de vermeldingen dient te bevatten zoals voorgeschreven door artikel 5, van het voornoemd koninklijk besluit nummer 1. Dit stuk dient door de Belgische belastingplichtige te worden opgenomen als een uitgaande factuur en vermeld te worden in rooster 46 van de BTW-aangifte, voor een bedrag van 1.500,00, zijnde de waarde bedoeld in artikel 33, 1, van het BTW-wetboek. Dit bedrag dient eveneens te worden opgenomen in zijn in te dienen kwartaalopgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen, met vermelding van het Frans BTWnummer van de Belgische kleinhandelaar. Dit Frans BTW-nummer kan zijn : een nummer bekomen via een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger (BTW-wetboek, artikel 55), of een BTW-nummer bekomen via een rechtstreekse identificatie. Onder dat Frans nummer zal in Frankrijk een intracommunautaire verwerving dienen te gebeuren, ten gevolge van de overbrenging van de voornoemde textielgoederen, ter waarde van 1.500,00. E.2. Verkoop op 28/11 op de kleinhandelsmarkt te Tourcoing (Frankrijk). Bij toepassing van artikel 15, 2, eerste lid, vindt de levering plaats in Frankrijk (de plaats waar het goed ter beschikking van de overnemer wordt gesteld) en is de Franse BTW verschuldigd. Bijgevolg dient deze verkoop opgenomen te worden in de Franse BTW-aangifte, in te dienen onder zijn voornoemd Frans nummer. Vakken van de Franse aangifte (in roosters die vergelijkbaar zijn met de Belgische aangifte); Rooster 03 : 2.500,00 Rooster 54 : Franse BTW In de Belgische BTW-aangifte wordt deze verkoop opgenomen in de volgende roosters : Rooster 47 : 2.500,00 Rooster 49 : 1.250,00 E.3. Terugkeer naar België met de resterende niet verkochte goederen. Juist zoals bij punt 1) hierboven, verricht de kleinhandelaar een overbrenging, thans van Frankrijk naar België, voor een waarde van 250,00. In de in Frankrijk in te dienen BTW-aangifte dient deze overbrenging opgenomen te worden in een rooster, vergelijkbaar met ons rooster 46, voor 250,00. 6

7 Tevens dient deze overbrenging opgenomen te worden in de in Frankrijk in te dienen intracommunautaire opgave, met vermelding van zijn Belgisch BTW- nummer. In de Belgische BTW-aangifte dient een intracommunautaire verwerving te gebeuren ten gevolge van deze overbrenging, als volgt op te nemen : Rooster 86 : 250,00 Rooster 55 : 52,50 Rooster 59 : 52,50 E.4. Overbrenging naar Frankrijk van de bestelwagen en de uitplooibare stand. Bij toepassing van artikel 12bis, tweede lid, 7, hebben we hier te maken met een nietoverbrenging wat de uitplooibare stand betreft. Voor die doeleinden een inschrijving te gebeuren in het register der niet-overbrengingen. De verplichting tot het bijhouden van dit register is opgenomen in koninklijk besluit nummer 1, artikelen 23 en 24. De administratie heeft beslist dat vervoermiddelen die in België geïmmatriculeerd of ingeschreven zijn in een normale reeks, niet moeten opgenomen worden in het voornoemde register der niet-overbrengingen. E.5. Gelieve de bijgevoegd periodieke BTW aangifte in te vullen, rekening houdend met de onderstaande vijf verrichtingen die plaatsvonden gedurende het eerste kwartaal van 2005 door de NV ABC, actief in bouwnijverheid (constructie van onroerend goed) en die gevestigd is op de Legrandlaan 5 te 1050 Brussel. Tel. 02/ Het BTW identificatienummer is BE De aangifte wordt ondertekend op 20 april 2005 door de bestuurder, de Heer Durant. 1) Intracommunautaire verwerving van een auto voor exclusief BTW; 2)regularisatie van de taxatie voor een voordeel van alle aard van voor het gebruik van een auto volgens de vereenvoudigde formule van 1,0855 zoals voorgesteld door de fiscale administratie; 3) Versturen van een creditnota van 100 exclusief BTW + 21 BTW voor gedeeltelijke korting op een factuur die werd verstuurd naar een cliënt; 4) Facturatie van exclusief BTW voor de herstelling van het dak van een magazijn van een detailhandelaar in algemene voedingswaren; 5) Ontvangst van een factuur van exclusief BTW verstuurd door de schrijnwerker voor de herstelling van de dakgoot van de garage die dient om de auto onder 1) te stallen. ANTWOORD: zie aangifte Uitleg bij de ingevulde vakken : 1) 83 = (BTW niet aftrekbaar) 86 = = = ) : 1,0855 = 931,23 (excl. BTW) ,23 = 78,77 in te vullen in vak 61 3) 49 = = 21 4) 45 = (BTW verschuldigd door medecontractant) 7

8 5) 82 = = = = 315 Het totaal van het vak 59 = (totaal van de sommen onder antwoord 1) en antwoord 5) = F. PERSONENBELASTING /10 F.1. Een handelaar, die commerciële exploitatiewinsten heeft (industriële of afkomstig uit de landbouw) mag van zijn beroepsinkomsten de sociale bijdragen aftrekken als beroepskosten. Geef een opsomming van deze sociale bijdragen. Volgende sociale bijdragen zijn aftrekbaar : - de wettelijke sociale bijdragen betaald in de loop van het inkomstenjaar - de bijdragen betaald in het kader van het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (Wet 24/12/2002) - de betaalde bijdragen aan een erkende mutualiteit in het kader van de vrijwillige verzekering tegen kleine risico s voor de belastingplichtige zelf en de leden van zijn familie. F.2. Bepaalde van de volgende inkomsten zijn vervangingsinkomsten die hernomen worden in de aangifte onder vak IV van de aangifte personenbelasting (Aj 2004). Vervolledig onderstaande tabel door middel van kruisjes (JA betekent vervangingsinkomen, NEEN betekent geen vervangingsinkomen) AARD VAN DE INKOMSTEN JA NEEN 1. Werkloosheidsuitkering X 2. Achterstallen van werkloosheidsuitkering X 3. Vakantiegeld X 4. Wettelijke tegemoetkoming voor tijdelijke invaliditeit X 5. Achterstallige pensioenen X 6. Verplaatsingsvergoedingen X 7. Wettelijke tegemoetkoming voor tijdelijke ziekte X 8.Vervroegd vakantiegeld X 9. Wettelijke tegemoetkoming voor permanente ziekte X 10.Tegemoetkoming voor beroepsziektes X 11. Kinderbijslag X 12.Wettelijke tegemoetkoming voor permanente arbeidsongeschiktheid X 13. Uitkering in het kader van brugpensioen X 14. Moederschapsuitkering X F.3. Hoe worden een meerwaarde belast bij de verkoop van een privé terrein, (voordien aangekocht en later verkocht)? Verduidelijk dit regime en geef tevens het belastingtarief? De meerwaarde bij de verkoop van een privé terrein zijn diverse Het belastingtarief wordt al volgt berekend: inkomsten (Vak X II). Bij normaal beheer privé vermogen: - verkoop binnen de 5 jaar van verwerving 33 % op meerwaarde - verkoop tussen de 5 en 8 jaar 16,5 % - langer dan 8 jaar geen belasting Bij speculatieve handelingen :altijd 33 % 8

9 F. 4. Welke zijn de roerende inkomsten waarvan de aangifte facultatief is? Inkomsten uit aandelen, kasbons, beleggingen van geld in speciën, obligaties en titels met vaste opbrengst waarvan de inhouding van de roerende voorheffing bevrijdend is. G. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 G.1. De BVBA Xavier werd opgericht met een kapitaal van dat geheel werd volstort. Het personeelsbestand bedraagt 9 : 1 secretaresse en 8 arbeiders. Het eigen vermogen op 31/12/2002 bedraagt: 100 Geplaatst kapitaal (waarvan begrepen de geïncorporeerde reserve van ) 130 Wettelijke reserve Onbeschikbare reserve Belastingvrije reserve Beschikbare reserve Overgedragen verlies (Aj Ink. 2002) (738 ) In de loop van het jaar 2003 stelt men het volgende vast: 1) Provisies werden aangelegd op het passief van de balans, voor: a) geschatte fiscale schulden (rek 450) b) Waardevermindering op schuldvorderingen (rek. 163) 425 c) voorzieningen voor vakantiegeld (rek. 456) d) verbrekingsvergoeding te betalen aan een arbeider (rek 169) 2) Tijdens een fiscale controle werd de toegepaste afschrijving van 33 % op het materiaal verworpen. Er wordt een afschrijvingsritme van 20 % voorgesteld, de bedrijfsleider aanvaardt dit. Verworpen gedeelte van de afschrijving ) De vennootschap heeft een materiaal verkocht dat verworven werd in 1996 voor de prijs van (omgerekend) De reeds toegepaste afschrijvingen bedragen 8/10. Dit oude materiaal wordt verkocht voor Het nieuwe materiaal wordt aangekocht voor en is afschrijfbaar over 10 jaar. 4) De vennootschap heeft de terugbetaling bekomen van de voorheffing en de voorafbetalingen van 2002 voor een bedrag van Regularisatie verschuldigde belastingen en voorheffingen De vennootschap heeft voorafbetalingen gedaan (aanslagjaar 2004 inkomsten 2003) voor: ² verschuldigde en betaalde belastingen of voorheffingen ) De gewone algemene vergadering bespreekt de jaarrekening zoals opgesteld op 31/12/2003 en beslist om, naast de wettelijke reserve, het resultaat van als volgt te besteden: - Wettelijke reserve???? - Toegekende dividenden Beschikbare reserves Saldo (dat overgedragen wordt)???? 9

10 Gelieve de verschillende rubrieken van de bijgevoegde aangifte in de vennootschapsbelasting (Aj 2004) in te vullen en de bewegingen tussen de beide periodes te bepalen. Code 20/21 en 102. Antwoord: zie aangifte bijgevoegd in pdf. G.2. Als U weet dat de BVBA Xavier geen financiële vennootschap is en dat zij geen aandelen aanhoudt in andere vennootschappen en dat de zaakvoerder een bezoldiging heeft ontvangen van (voordelen in natura inbegrepen), welk is dan het belastingtarief dat zal toegepast worden? Licht uw antwoord kort toe Alhoewel de vennootschap de 1 miljoen regel respecteert (de belastbare winst bedraagt immers terwijl de zaakvoerder een bezoldiging ontving die hoger was nl ), zal er geen verminderd tarief worden toegepast vermits de dividenduitkering hoger ligt dan 13 % van het geplaatst kapitaal. H. BELASTINGPROCEDURES /5 H.1. Een belastingplichtige heeft zijn belastingaangifte voor het aanslagjaar 2003 (inkomsten 2002) tijdig ingediend. Hij ontvangt zijn aanslagformulier op 4 maart 2004 en dient een bezwaarschrift in per aangetekend schrijven op 20 mei De belastingadministratie bevestigt dat het bezwaar werd ontvangen en werd ingeschreven op datum van 22 mei Op 1 april 2005 heeft de belastingadministratie nog geen gevolg gegeven aan dit bezwaar. Welke procedure kan ingesteld worden om tot een snellere beslissing te komen? Welk zijn de gevolgen van deze procedure? De belastingprocedure inzake directe belastingen werd gewijzigd bij het KB van 25 maart 1999 betreffende de uitvoering van artikel 7 van de Wet van 23 maart Volgende circulaires hebben hierop betrekking - CI RH 863/ van 18/09/ CI RH 863/ van 26/03/2001 De nieuwe procedure is van toepassing vanaf aanslagjaar 1999 (inkomsten 1998), dus op het hierboven geciteerde geval. De beslissingen van de gewestelijk directeur of zijn gedelegeerde ambtenaar zijn geen rechterlijke beslissingen, maar wel administratieve beslissingen. De wetgeving voorziet evenwel in geen enkele termijn waarbinnen de gewestelijk directeur een beslissing moet nemen aangaande het bezwaar. De belastingplichtige mag evenwel 6 maanden na de ontvangst van zijn bezwaar door de administratie (9 maanden indien het een aanslag van ambtswege betreft) de bevoegde rechtbank vatten zonder de beslissing inzake zijn bezwaar af te wachten. De termijn wordt voorzien door artikel 1385 undecies van het Ger. Wetboek. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van eerste aanleg. De gevolgen hiervan zijn: - de directeur is ontheven van dit bezwaar. Enkel de beslissing van de rechtbank zal toepasselijk zijn - de beslissing van de rechtbank is, in de regel, een strikte interpretatie van het fiscaal recht op het specifieke geval, terwijl de gewestelijk directeur nog een dading of akkoord kan voorstellen dat desgevallend ook nog voor de toekomst kan gelden. - De beroepsinstantie tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg is het Hof van beroep. Het beroep tegen de beslissing van de gewestelijk directeur wordt ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg. Men verliest dus een aanleg!! - Een bezwaarschrift bij de gewestelijke directeur schort de nalatigheidintresten op. De procedure voor de rechtbank doet de termijn voor de berekening van eventuele nalatigheidintresten opnieuw lopen. 10

11 - Inzake onroerende voorheffing: een bezwaar ingesteld in het kader van een aanvraag tot vermindering van de onroerende voorheffing voor improductiviteit schorst de verplichting tot onmiddellijke betaling op tot op het ogenblik van de beslissing. Een procedure voor de rechtbank verhindert niet dat de voorheffing dient betaald te worden in afwachting van het vonnis. DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN /25 I. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN. /15 I.1. In een BVBA heeft de enige zaakvoerder een tegenstrijdig belang in een overeenkomst die hij met de vennootschap moet afsluiten. Wat moet hij doen? Ofwel is hij zaakvoerder van een BVBA die niet eenhoofdig is; in dat geval voorziet art. 260 W. Venn.: Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259, 1, bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Ofwel is hij zaakvoerder en enige vennoot; dan is art. 261 W. Venn. van toepassing: Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259, 1, bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid. I.2. Bij een gerechtelijk akkoord, op welk ogenblik is een schuldvermindering juridisch verworven? Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, wordt de schuldenaar volledig en definitief bevrijd door de volledige uitvoering van het plan voor alle hierin opgenomen schuldvorderingen (art. 35 Wet op het gerechtelijk akkoord). Het is dan ook bij de voltooiing van het herstelplan, op het einde van de definitieve opschorting, dat de schuldvermindering juridisch verworven is. I.3. Een aandeelhouder die reeds 20% van de aandelen van een NV bezit wenst, naar aanleiding van een kapitaalverhoging, een terrein in te brengen in de vennootschap. Er bestaat slechts één soort aandelen. Wat is de procedure? Is deze procedure ook van toepassing binnen het toegestane kapitaal? Welk tarief is toepasselijk voor de inning van de registratierechten? De procedure m.b.t. de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura is van toepassing (art. 602 W. Venn.): - Verslag opgesteld door de commissaris of, indien er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur; - Bijzonder verslag van de raad van bestuur waarbij o.m. het belang van de inbreng wordt verklaard; - Procedure van kapitaalverhoging te beslissen door de algemene vergadering; een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal is niet geoorloofd omdat de aandeelhouder meer dan 10% van de stemrechten bezit (art. 606 W. Venn.). Het tarief voor de registratierechten bedraagt 0,5 % omdat het geen woning is. 11

12 I.4. Een nieuwe cliënt komt bij u langs. Hij vertelt u een nieuwe vennootschap te willen oprichten met zijn zoon. Hij wil dat u met het volgende rekening houdt: - Hij wil slechts een minimumkapitaal volstorten. - Hij heeft euro ter beschikking om zijn zaak op te starten, maar hij wil zo weinig mogelijk in de zaak brengen als risicodragend kapitaal - Om zijn zoon te motiveren wil hij dat zijn zoon zo veel als mogelijk mede-eigenaar wordt van de zaak, maar uw cliënt wil voorlopig de enige baas blijven. - De vrouw van uw cliënt vertelt u dat zij absoluut het woonhuis niet willen verliezen a) Welke vennootschapsvorm raadt u de klant aan? Verklaar uw keuze aan de hand van de situatiegegevens. Ik kies voor een BVBA - het minimumkapitaal bedraagt slechts euro (geplaatst euro) - de aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng - de cliënt kan statutair zaakvoerder worden benoemd b) Geef met enkele kernwoorden minstens 3 bijkomende kenmerken van de gekozen vennootschapsvorm die u zeker aan uw cliënt zou toelichten - enkel aandelen op naam; elk aandeel heeft recht op gelijk deel in de winst/liquidatieoverschot - overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de ½ van de vennoten die tezamen ¾ van het kapitaal bezitten - 1 of meerdere vennoten (één- of meerpersoons-bvba) - 1 of meerdere zaakvoerders die statutair (quasi onafzetbaar) of niet-statutair worden benoemd (ontslag bij gewone meerderheid) - zaakvoerder kunnen individueel handelen (tenzij een college van zaakvoerders is ingesteld) c) U raadt uw cliënt aan 30 % van de aandelen te nemen. Leg aan de vader de voordelen uit zowel voor hemzelf als voor zijn zoon - de zoon kan alle beslissingen nemen die bij meerderheid kunnen worden genomen - maar vader kan niet zomaar ontslagen worden door zoon als statutair zaakvoerder; zijn ontslag als statutair zaakvoerder behoeft de toestemming van hemzelf; - de zoon kan de statuten niet wijzigen zonder toestemming van vader. d) Welke stukken zal u dienen klaar te maken ter realisatie van de oprichting door inbreng in geld? - statuten van de vennootschap - financieel plan - bewijs van storting op geblokkeerde rekening (van het minimum te volstorten kapitaal) e) Welke aansprakelijkheid is er op dat moment aan de orde voor de oprichters. Leg uw cliënt kort uit wat dit behelst! - de oprichtersaansprakelijkheid - het financieel plan geeft een overzicht van beschikbare middelen en uitgaven en toont aan dat het kapitaal toereikend is voor de uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheden tijdens de eerste 2 jaar na de oprichting; wanneer de vennootschap binnen de 3 jaar na de oprichting failliet gaat, kan de handelsrechter het financieel plan opvragen bij de notaris om na te gaan of het kapitaal bij de oprichting toereikend was. f) Welke formaliteiten zullen er na het verlijden van de oprichtingsakte verricht moeten worden? - Notaris : oprichtingsakte en publicatieformulieren (formulieren I en II) neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel (de griffie zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) 12

13 - registratie bij de kruispuntbank van ondernemingen (via ondernemingsloket bij handelsactiviteiten) - inschrijven alle zaakvoerders bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen - BTW registratie g) Leg ook kort uit hoe de vennoten hun aandelen kunnen overdragen. - Zijn er regels na te leven? - Welk zijn volgens u de cruciale artikels in de W.Venn. - Zijn er andere formaliteiten te vervullen bij de overdracht? De vennoten kunnen hun aandelen enkel overdragen wanneer zij daartoe de toestemming verkregen hebben van de helft van de vennoten die ten minsten ¾ van het kapitaal bezitten, zonder rekening te houden met de over te dragen aandelen Art. 249 tot 252 W. Venn. - Inschrijving van de overdracht in het aandelenregister ondertekening door overdrager en overnemer - inleveren van oude certificaten van aandelen en uitgeven van nieuwe certificaten van aandelen door de zaakvoerder J. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT../5 J.1. Uw cliënt stelt een bediende tewerk (arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) met een bruto maandloon van Uw cliënt ressorteert onder paritair comité 218 en de bediende ontvangt dus een 13de maand. Er worden geen andere voordelen toegekend. Na 7 jaar tewerkstelling is de werkgever niet langer tevreden over de betrokken bediende en wenst deze te ontslaan. Het is 15 januari 2004 en hij wenst vandaag de nodige formaliteiten te vervullen. Hoe dient hij tewerk te gaan en wat zal de minimale opzegtermijn zijn die de werkgever moet geven aan betrokken bediende? De werkgever zal ofwel een aangetekende brief moeten sturen naar de bediende ofwel een deurwaardersexploot laten betekenen. Indien dit gebeurt per aangetekend schrijven, heeft deze uitwerking 3 dagen na postdatum. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste dag volgend op de maand waarin deze geldig werd betekend. In ons geval dus vanaf 1 februari De brief dient gedateerd en ondertekend te zijn en dient het begin van de opzegtermijn alsook de opzegperiode te bevatten. Jaarloon van de bediende = 2500 x 13, 92 (vakantiegeld inbegrepen) = Voor de berekening van de opzegvergoeding Voor de berekening van de opzegtermijn, uitgaande van de werkgever, van een bediende zijn er 3 categorieën te onderscheiden overeenkomstig het bruutjaarloon. Voor 2004 bedroegen deze : (1) jaarloon minder dan : per schijf van 5 jaar dienst : 3 maanden opzegtermijn (2) jaarloon tussen en : toepassen van formule Claeys (meest gangbare) en minstens een opzegperiode zoals bij (1). De formule Claeys houdt rekening met leeftijd, anciënniteit en jaarloon. Berekening gebeurt ten vroegste na ontslag (3) jaarloon boven de : Idem als (2) maar opzegtermijn voor het ontslag worden overeengekomen, zelfs bij ondertekening arbeidsovereenkomst. De betrokken bediende valt dus onder de formule Claeys. Er wordt evenwel de minimale opzegperiode gevraagd, dus kan verwezen worden naar systeem (1). Deze bedraagt dus minimaal 6 maanden vanaf 1 februari

14 J.2. Wat zou de minimale opzegtermijn zijn indien het ontslag zou uitgaan van de bediende? Minimaal 3 maanden (maximaal 4,5 maanden) J.3. Wat kan de werkgever doen indien hij niet wenst dat deze bediende de opzegtermijn presteert? Hij kan ervoor opteren een verbrekingsvergoeding of opzegvergoeding te betalen die gelijk is met het overeenstemmende loon van de opzegtermijn. J.4. Is de situatie anders wanneer de bediende een zware fout zou gemaakt hebben waardoor elke verdere samenwerking onmogelijk zou worden. Licht uw antwoord summier toe. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen omwille van een dringende reden. Dit dient tevens te gebeuren via aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. De dringende reden moet aangegeven worden ofwel in de ontslagbrief zelf ofwel in een apart brief en dit ten laatste 3 dagen nadat het ontslag werd gegeven. De opzeg gaat onmiddellijk in en er dient geen opzegperiode noch opzegvergoeding of verbrekingsvergoeding te worden betaald. J. 5. In de hypothese van vraag J 1: welk gevolg heeft de ziekte van de bediende tijdens de opzegperiode? De opzegtermijn wordt opgeschort met evenwel een maximum van 6 maanden. Dit is niet het geval indien de opzeg gebeurt door de werknemer. K. PLICHTENLEER./5 K.1. Een klant van U legt klacht neer bij het parket. Er wordt een gerechtelijk onderzoek opgestart. Uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid kan in het gedrang komen ten gevolge van een fout die U beging bij het voeren van zijn boekhouding. Hij heeft hierdoor schade geleden en stelt U hiervoor aansprakelijk. Welke maatregelen zal U nemen vanuit deontologische invalshoek? - de verzekeringsmaatschappij (BA boekhouder) op de hoogte brengen van het bestaan van dit sinister - de bevoegde uitvoerende kamer van het BIBF op de hoogte brengen ingevolge artikel 7 van de plichtenleer. K.2. Mevr. F. De Kwezel is hoofd van de dienst boekhouding van het OCMW van een middelgrote gemeente. Haar echtgenoot is boekhouder en zou om de uitbreiding van het kantoor mede op te vangen willen voorstellen dat zij ook zelfstandig boekhouder BIBF wordt en dit als zelfstandige in bijberoep. Is dit mogelijk? Zijn er bijzondere aandachtspunten? Mogelijk mits diploma en inschrijving lijst stagiairs. Gelet op artikel 22 moet zij toestemming van het OCMW kunnen voorleggen. 14

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 - antwoorden DEELDOMEIN BOEKHOUDING../35

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie