DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN"

Transcriptie

1 DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN De huidige tekstverwerkingsprogramma s maken het mogelijk teksten op een professionele manier op te maken. De vele mogelijkheden brengen echter ook het risico met zich mee dat de tekst er onrustig en onoverzichtelijk uit komt te zien. Bij het schrijven van wetenschappelijke teksten is het belangrijk om aandacht te besteden aan de vormgeving. Een goede vormgeving maakt de tekst overzichtelijker en zorgt ervoor dat de inhoud beter overkomt bij de lezer. Het gaat er niet om dat je laat zien wat je allemaal met je tekstverwerker kunt doen: de opmaak van de tekst moet de structuur van de tekst verduidelijken. Eenduidigheid is hierbij een voorwaarde. Wetenschappelijke teksten dienen daarnaast vrij van spel- en stijlfouten te zijn. De praktijk leert echter dat bepaalde problemen regelmatig terugkeren. Vaak schiet de technische verzorging er door tijddruk bij in. Plan daarom vooraf tijd in voor de opmaak van je werkstuk. Dit hoofdstuk bevat richtlijnen die een goede en consequente vormgeving bewerkstelligen. Voor richtlijnen omtrent spelling en taalgebruik, kun je het woordenboek raadplegen, alsmede: Renkema, J. Schrijfwijzer. Vierde herziene druk. s-gravenhage: Sdu, Zie ook: Tiggeler, E. Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal. s-gravenhage: Sdu, ALGEMENE AANWIJZINGEN Een werkstuk dient getypt te worden ingeleverd en bestaat uit verschillende onderdelen. De titelpagina Plaats altijd een aantal kenmerken op de eerste pagina (de titelpagina) van het werkstuk of langere teksten, zodat de tekst gemakkelijk te identificeren is. Zorg ervoor dat deze gegevens altijd duidelijk leesbaar voor op het werkstuk staan, ook als je een omslag of een voorkant met afbeelding gebruikt. De titelpagina dient de volgende kenmerken te bevatten: titel eventueel ondertitel onderdeel (naam van de module en het onderdeel) naam van de verantwoordelijke docent opleiding Universiteit van Amsterdam datum van voltooiing naam auteur studentnummer, adres en telefoonnummer INLEIDING EUROPESE STUDIES (ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN) 1

2 Volgorde van de onderdelen De volgorde van de onderdelen van een werkstuk is als volgt: (Voorwoord) Inhoudsopgave Tekst (Inleiding en/of hoofdstukken, met als laatste hoofdstuk de conclusie) (Notenlijst tenzij je voetnoten gebruikt) Literatuurlijst (Bijlagen) (Afbeeldingen) (Afbeeldingenlijst) Voorwoord Een voorwoord of woord vooraf wordt in werkstukken meestal achterwege gelaten. De belangrijkste functies van het voorwoord zijn het bedanken van mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de tekst en het in het algemeen aanduiden van het doel en het beoogde lezerspubliek geven. Inhoudsopgave De inhoudsopgave geeft de opbouw van het verslag weer. Bij korte teksten kan ook de inhoudsopgave achterwege worden gelaten. In de inhoudsopgave dienen de hoofdstuktitels (kopjes) met de nummering tegen de linkermarge geplaatst te worden en de paginanummering rechts, onder elkaar (met behulp van tabstops). Onderscheid subkopjes (bijv. paragraaftitels) door in te springen en structureer de kopjes met een consequente nummerindeling. Je kunt de Inleiding nummeren als Hoofdstuk 1, maar het is ook mogelijk de Inleiding niet te nummeren en hierna met de hoofdstukindeling te beginnen. Bijvoorbeeld: Inleiding 1 1. De Middeleeuwen Economische factoren Sociale factoren 5 Notenlijst Het verdient de aanbeveling voetnoten in plaats van eindnoten te gebruiken. De lezer hoeft dan niet te bladeren en er hoeft geen aparte notenlijst te worden opgenomen. Gebruik zeker geen eindnoten en voetnoten door elkaar. Nummer de noten doorlopend, begin niet elk hoofdstuk opnieuw met noot 1. Als je eindnoten gebruikt, komt de notenlijst vóór de literatuurlijst. In taalkundige publicaties worden noten doorgaans vermeden. INLEIDING EUROPESE STUDIES (ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN) 2

3 Literatuurlijst Een literatuurlijst is een alfabetisch geordende lijst van geraadpleegde literatuur die in een schriftelijk werkstuk genoemd, aangehaald of geparafraseerd wordt. Deze lijst bevat dus alleen titels waarnaar in de tekst wordt verwezen (via de noten). Deze literatuur wordt zo precies mogelijk beschreven, zodat de lezer de literatuur terug kan vinden. De literatuurlijst wordt aan het eind van de tekst, achter de lijst met noten geplaatst en moet volgens een eenduidig systeem zijn opgebouwd (zie bibliografische conventies). Bijlagen Bijlagen in tekstvorm geven extra informatie die niet in de lopende tekst past, maar die wel relevant is voor het onderzoek, zoals bijvoorbeeld een biografie. In de tekst moet naar de bijlagen worden verwezen. Afbeeldingen Men kan op de titelpagina eventueel een afbeelding opnemen, maar voor afbeeldingen en figuren in de tekst bestaan regels. Een afbeelding of figuur (tabel, grafiek) mag nooit zomaar ter opsiering worden opgenomen maar moet een specifieke functie hebben: de tekst moet verduidelijkt worden door middel van de afbeelding. Een vuistregel is dat men in de tekst naar de afbeelding moet verwijzen. Grote figuren en landkaarten kan men het beste in een bijlage opnemen. Zorg bij elke afbeelding en figuur voor een nummer en een titel, zodat duidelijk is wat de afbeelding of figuur behelst. In de tekst kan dan naar het nummer van de afbeelding worden verwezen. Ook als er maar één afbeelding is opgenomen, wordt er genummerd. Grafieken en tabellen moeten behalve een titel ook legenda bevatten, zodat ze onafhankelijk van de tekst interpreteerbaar zijn. Afbeeldingenlijst Wanneer in een schriftelijk verslag gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen of figuren moet ook hiervan de herkomst verantwoord worden. Deze dient achter in het werkstuk te worden opgenomen volgens bepaalde richtlijnen (zie bibliografische conventies). De nummers van de afbeeldingen komen overeen met de nummers in de afbeeldingenlijst. Hierin staan gegevens over de afbeelding voor zover deze niet bij de afbeelding zelf worden genoemd (naam maker, datum) en een verwijzing naar de bron waaruit de afbeelding is overgenomen. 2. REDACTIONELE INDELING Om de structuur van de tekst verder te verduidelijken en een onderscheid te maken tussen delen van de tekst worden in de opmaak van de tekst een aantal hulpmiddelen gebruikt. Hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen Een omvangrijke tekst wordt ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen. Kortere teksten worden vaak alleen ingedeeld in paragrafen. Paragrafen mogen sub- en bij langere teksten INLEIDING EUROPESE STUDIES (ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN) 3

4 ook subsubparagrafen bevatten. Een verdere onderverdeling ( ) komt de overzichtelijkheid van de tekst niet ten goede. Hoofdstukken, paragrafen, sub- en subsubparagrafen worden genummerd en moeten van een titel (kopje) zijn voorzien. Kopjes Maak kopjes vet of onderstreep ze en hanteer daarbij een consistent systeem, waarbij het onderscheid tussen hoofdstuktitels (belangrijk, bv. vet en in kapitalen) en paragraaftitels (minder belangrijk, bv. alleen vet) duidelijk is. Maak dit onderscheid eveneens met behulp van (een of meer) witregels. Zet nooit een punt of dubbele punt achter een kopje. Zet ook geen punt tussen het laatste cijfer van het kopje en de titel. Het is niet altijd nodig elk nieuw hoofdstuk op een nieuwe pagina te beginnen. Laat in dat geval boven het kopje van een nieuw hoofdstuk altijd meer regels wit, zodat duidelijk is dat er een nieuw deel begint. Bij langere teksten wordt een nieuw hoofdstuk vaak wel op een nieuwe pagina gezet. Maak hierin zelf een keuze, maar wees consequent in de toepassing. Het weergeven van alinea s Alinea s worden gevormd door meerdere zinnen die inhoudelijk bij elkaar horen. Sluit een alinea af door een harde return en gebruik een tab aan het begin van de nieuwe regels van de volgende alinea. Laat tussen de nieuwe en de vorige alinea geen regel wit, maar juist wel één witregel tussen grotere gehelen alinea s. Spring niet in na een witregel, bij de eerste alinea op een pagina of bij de eerste alinea na een kopje. Voorbeelden en citaten Wanneer een voorbeeld of een citaat kort is, moet dit tussen enkele aanhalingstekens geplaatst in de lopende tekst opgenomen worden. Langere voorbeelden of citaten dienen visueel te worden onderscheiden van de rest van de tekst. Spring hiertoe een tabstop in en gebruik een enkele regelafstand. Laat boven en onder het ingesprongen citaat één regel wit. Bij een dergelijk ingesprongen tekstblok hoeft het citaat niet tussen aanhalingstekens te staan: In Nederland wordt deze richting in de architectuur gewoonlijk aangeduid met de term Delftse School, omdat zij op de afdeling bouwkunde van de TH in Delft tot ontwikkeling komt onder leiding van prof. ir. M.J. Granpré Molière. Deze architect krijgt bekendheid door zijn ontwerp van het tuindorp Vreewijk in Rotterdam. Schrijf- of spelfouten in een citaat worden meestal omwille van de authenticiteit niet gecorrigeerd en indien verwarring over de juiste weergave kan ontstaan worden aangeduid met [sic]. Indien de fouten wel gecorrigeerd zijn, of de spelling is bijvoorbeeld gemoderniseerd, dan kan dit in een aparte noot bij de eerstvolgende gelegenheid worden vermeld. INLEIDING EUROPESE STUDIES (ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN) 4

5 Afhankelijk van de aard en het belang van het citaat kan een niet-nederlandstalig citaat in het Nederlands worden vertaald. In dat geval dient ook de vertaler of vertaling te worden verantwoord. Citaten in een van de drie moderne talen (Frans, Duits en Engels) kunnen in het algemeen onvertaald worden weergegeven. De keuze is tussen de oorspronkelijke taal of de eigen taal, niet de taal waarin het citaat toevallig is aangetroffen. Door veelvuldig citeren wordt de eenheid van stijl in een betoog te vaak onderbroken, wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Vermijd het veelvuldig gebruik van andermans teksten. Gebruik citaat en parafrase slechts indien ze nodig zijn voor het betoog of om de tekst te verlevendigen. Citeer en parafraseer zoveel mogelijk (naar) de oorspronkelijke tekst. Voor de verwijzing naar de bronnen, zie de Bibliografische Conventies. 3. TYPOGRAFISCHE INDELING Het lettertype Hoewel de huidige tekstverwerkingsprogramma s vaak ongekende mogelijkheden hebben op het gebied van lettertypes, is het beter je in je tekst te beperken tot één lettertype. Lettertypes zijn te verdelen in schreefloze letters en letters met een schreef. De schreefloze letters zoals Arial hebben geen zijstreepjes. Schreefloze letters ogen modern maar zijn bij het gebruik in lopende tekst minder duidelijk dan letters met schreef. Lettertypes met schreef zoals Courier en Times New Roman worden beter herkend. Gebruik dus bij voorkeur een letter met schreef. Voor de titelpagina kan eventueel gebruik worden gemaakt van een schreefloze letter. Kies een 11- of 12- punts letter. Velen vinden de 10-punts letter te klein. Regelafstand Gebruik altijd een regelafstand van 1,5. [Microsoft Word, Opmaak, Alinea, Regelafstand: anderhalf]. Laat een regel wit voor de eerste regel van de tekst. Marges Houd links en rechts een brede marge aan van ongeveer drie centimeter. [Microsoft Word: Bestand, Pagina-instelling, Marges]. De tekst dient links te worden uitgelijnd. Als wordt uitgevuld, moet om gaten in de regels te voorkomen, automatisch afbreken worden aangezet. [Microsoft Word: Extra, Taal, Woordafbreking]. Paginanummering Zet het paginanummer bovenaan of onderaan in het midden of aan de buitenkant van het blad. Plaats het niet tussen koppeltekens en zet er geen punt achter. In een korte tekst worden de pagina s doorlopend genummerd met Arabische INLEIDING EUROPESE STUDIES (ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN) 5

6 (1, 2, 3,...) cijfers. Op de eerste pagina (de pagina met de kop, meestal de inleiding) wordt het cijfer 1 niet vermeld. De aanduiding van de paginanummers begint dus pas op de tweede pagina, die het cijfer 2 krijgt. In langere teksten en in werkstukken wordt de titelpagina niet genummerd en begint de nummering bij of na de inleiding. Eventueel voorwerk (bijvoorbeeld een woord vooraf) kan doorlopend worden genummerd met kleine Romeinse cijfers: ii, iii, iv, v, vi. Dat is echter niet noodzakelijk [Microsoft Word, Invoegen, Paginanummers] Kop- of voetteksten Je kunt kop- of voetteksten gebruiken. Al ligt dat voor langere teksten meer voor de hand dan voor een kort werkstuk. Zorg ervoor dat de kop- of voettekst duidelijk onderscheiden is van de tekst. Zie de kop- en voettekst van deze pagina. Vet, onderstreping en cursivering Gebruik vet en eventueel onderstreping voor kopjes. Gebruik cursief voor: titels van boeken, tijdschriften, kranten en kunstwerken. Namen van kunstenaarsvereniging, gebouwen en dergelijke niet cursiveren. Het tijdschrift De Stijl dus wel gecursiveerd, maar De Stijl als stroming niet. Titels van kunstwerken, gebouwen en namen van verenigingen met een kapitaal beginnen. woorden die extra nadruk moeten krijgen (maar doe dit niet te vaak); woorden in een citaat die in de bron cursief gedrukt zijn; woorden in een andere taal (raison d être). woorden in een zelfnoemfunctie (het woord maakbaarheid is uit de tijd geraakt) Spaties Elk leesteken wordt gevolgd door een spatie. Voor het leesteken, dus na het woord waar het leesteken achter komt, wordt geen spatie getypt. Typ geen spatie: na een punt in een afkorting (t.a.v.); na een punt tussen iemands voorletters (F.W.P.L. Dirksen); na een apostrof ( s-gravenhage); tussen twee leestekens ( Ik heb hard gelopen, zei hij.); Typ wél een spatie voor en na een liggend streepje dat als gedachtestreep wordt gebruikt (Bijvoorbeeld: Het tempo waarin het financieringstekort overigens geheel volgens afspraak wordt teruggedrongen, geeft geen aanleiding tot optimisme.). Leestekens bij aanhalingen en citaten Leestekens worden bij de weergave van aanhalingen en citaten als volgt geplaatst: INLEIDING EUROPESE STUDIES (ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN) 6

7 Zet een kort citaat in de lopende tekst tussen enkele aanhalingstekens: Hij zei: Ik reed precies vijftig kilometer per uur. Zet citaten binnen citaten tussen dubbele aanhalingstekens: Hij zei: Mijn vrouw vroeg: Wat ga je nu doen? Zet een komma na een citaat na het afsluitende aanhalingsteken: Ik ga in beroep tegen het vonnis, antwoordde hij. Gebruik geen komma als het citaat met een vraag- of een uitroepteken eindigt: Zou je dat nu wel doen? vroeg zij. Geef weglatingen uit een citaat aan door drie punten tussen vierkante haken: In een leesverslag wordt [...] verslag gedaan van de in een tekst of in meerdere teksten aangetroffen [...] informatie. Zet eigen opmerkingen in een citaat tussen vierkante haken. Voeg aan zulke opmerkingen je initialen toe: Het leesverslag [in de zojuist vermelde betekenis, BG] dient vaak ter inleiding van een discussie over een bepaald probleem. Wanneer een zin eindigt met een citaat dat eindigt met een punt, wordt een punt na het aanhalingsteken geplaatst: Hij zei: Ik reed precies vijftig kilometer per uur. Afkortingen Afkortingen worden als volgt weergegeven: Tussen de afgekorte delen van een afkorting wordt een punt geplaatst, dus: a.u.b., m.a.w. Probeer overigens zo min mogelijk afkortingen te gebruiken. Schrijf gewone woorden als in plaats van, namelijk, bijvoorbeeld, ten aanzien van, et cetera voluit. Afgekorte namen van instanties, instellingen, bedrijven en partijen worden met hoofdletters zonder punt geschreven. Dus: EEG, ANWB, NS, NOVIB, VVD. Wanneer een naam van een minder bekende instelling of bedrijf regelmatig in de tekst voorkomt, kan deze ook afgekort worden. Zie voor de juiste schrijfwijze (hoofdletters of niet, wel of geen punten) van alle afkortingen (maten, gewichten en organisaties) de lijsten aan het begin van elke nieuwe letter in het woordenboek. Wanneer de laatste letter van het woord ook in de afkorting als zodanig functioneert, wordt er geen punt gebruikt. Dus: nr, maar wel: mevr. Om het extra lastig te maken geldt deze regel niet voor maten en titels, dus: mm, cm en: drs., ing. et cetera. Literatuurlijst: Renkema, J. Schrijfwijzer. Vierde herziene druk. s-gravenhage: Sdu, INLEIDING EUROPESE STUDIES (ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN) 7

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster De Schrijfregels Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster 1 Inleiding In dit boekje De Schrijfregels worden regels gegeven voor de inhoudelijke indeling en de uiterlijke presentatie van

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

WORD in kleine stapjes

WORD in kleine stapjes WORD in kleine stapjes Alles wat je moet kennen & kunnen Inhoud Inleiding... 3 Tabblad Start... 4 Lettertype... 4 Alinea... 6 Stijlen... 8 Tabblad Invoegen... 9 Pagina s... 9 Tabellen... 9 Illustraties...

Nadere informatie

READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT

READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT DIGITALE VORMGEVING MHBO-COMMUNICATIE EN MARKETING PERIODE 5 FONS GOOSEN MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING Informatie Lay-out tijdschrift Lay-out is schikken

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag 1 Aanleverspecificaties Kamerstuk in omslag Contactpersonen Sdu Tatjana van Rijswijk 070-378 92 58 Stephanie de Jong 070-378 02 76 Op maandag: Marco Bakker

Nadere informatie

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper Een verzorgd rapport Wie een tekst schrijft, moet veel tegelijkertijd doen: gedachten formuleren, gedachten ordenen, bijschaven door te zoeken naar een vlottere zin, een beter woord, correctheid van taal

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Voorpagina met titel

Voorpagina met titel STYLESHEET Lay-out Lay-out-checklist Voorpagina met titel Inhoudsopgave Afgedrukt op papier van A4-formaat Kantlijn van 2.5 cm aan alle kanten Lettertype Times New Roman 12 (Dubbele regelafstand) Links

Nadere informatie

Vormgeving Tijdschrift

Vormgeving Tijdschrift Vormgeving Tijdschrift Lay-out is het ordenen van beelden (tekeningen, foto s en illustraties) en teksten (tekstblokken, titels, ondertitels, paginanummering, onderschriften, randinformatie) op een bladspiegel

Nadere informatie

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS Dantegebouw,kamer 235 Warandelaan 2 Postbus 90153 NL 5000 LE Tilburg Tel. (+31 13) 466 2056 Fax (+31 13) 466 2892 E-mail ilrs@uvt.nl www.tilburguniversity.edu/ilrs Redactionele en bibliografische aanwijzingen

Nadere informatie

Vergeet niet achterin deze opdracht de tips voor lay-out te bekijken!

Vergeet niet achterin deze opdracht de tips voor lay-out te bekijken! De film Bridge of Terabithia is een film die past binnen het thema pesten. Je hebt de film bekeken en vooraf werd de afspraak gemaakt dat je er een filmverslag van gaat maken. Deze opdracht helpt je op

Nadere informatie

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College B. van Aken A. van Dorst Scala College Juli 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opbouw van een werkstuk... 4 1.1 Titelpagina...

Nadere informatie

Opmaak in Word. Cursus Word. Tekenopmaak

Opmaak in Word. Cursus Word. Tekenopmaak Opmaak in Word Als je in Word een document gaat opmaken kun je gebruikmaken van 3 opmaakniveaus: - Tekenopmaak voorbeelden: lettertype, puntgrootte, stijl en kleur - Alinea opmaak voorbeelden: inspringen,

Nadere informatie

Huisstijlhandboek OPAC

Huisstijlhandboek OPAC 1 Huisstijlhandboek OPAC 1. CURSUSSEN IN WORD: Voorblad: Naam cursus (Cambria 40, blauw) Naam vakgroep (Verdana 10, zwart) Docentengegevens (Verdana 10, zwart) Gegevens OPAC (Verdana 8, zwart) logo (2,11

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Maantjessteenweg MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad

Maantjessteenweg MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad Inhoudsopgave Taalhulp voor een werkstuk...

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Auteursinstructies tijdschriften Belangrijk: definitieve artikelen zijn definitief. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de inhoud nog te wijzigen als u de finale versie van uw artikel heeft toegestuurd.

Nadere informatie

3. Opmaak van documenten

3. Opmaak van documenten 57 3. Opmaak van documenten In sommige teksten is het overzichtelijker om schema s en opsommingen te gebruiken. In Word 2010 kunt u deze opmaak gemakkelijk toepassen met behulp van tabstops en opsommingstekens.

Nadere informatie

Stappenplannen voor een werkstuk in Word

Stappenplannen voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur,

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur, Beste Auteur, Als besloten is uw manuscript uit te geven, wordt u gevraagd de tekst volgens onze huisstijl aan te leveren. Een uitgebreide handleiding volgt hieronder en is tevens te downloaden van onze

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

3. Opmaak van documenten

3. Opmaak van documenten 57 3. Opmaak van documenten In sommige teksten is het overzichtelijker om schema s en opsommingen te gebruiken. In Word kunt u deze opmaak gemakkelijk toepassen met behulp van tabstops en opsommingstekens.

Nadere informatie

Een boek opmaken in Word

Een boek opmaken in Word Een boek opmaken in Word Wilt u een boek opmaken in Word, dan geven wij u graag de onderstaande uitleg. Vaststellen lay out en witmarges Bij Probook Media kunt u boeken uitgeven in verschillenden formaten

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij

Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij 1 Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om het werk van auteurs en redacteuren te vergemakkelijken. U wordt als auteur vriendelijk verzocht de richtlijnen

Nadere informatie

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in wetenschappelijke series van IRiLiS

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in wetenschappelijke series van IRiLiS Main building VU University room 1E-64 De Boelelaan 1105 Postbus 7161 NL 1007 MC Amsterdam Tel. (+31 20) 598 5716 Fax (+31 88) 337 1613 E-mail irilis@pthu.nl www.pthu.nl/irilis/ Redactionele en bibliografische

Nadere informatie

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter Tijdschrift voor Neuropsychologie Richtlijnen voor auteurs Inleiding Tijdschrift voor Neuropsychologie diagnostiek, behandeling en onderzoek is een uitgave van Uitgeverij Boom. Het tijdschrift verschijnt

Nadere informatie

Informatieboekje over het maken van een werkstuk

Informatieboekje over het maken van een werkstuk Informatieboekje over het maken van een werkstuk ICT in de Brugklas 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk I: OPDRACHT 4 Hoofdstuk II: WERKWIJZE 5 Hoofdtuk III: regels voor het maken van een 6 (profiel)werkstuk

Nadere informatie

Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8

Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8 Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8 Inhoud: De eerste bladzijde: het titelblad.... 2 De tweede bladzijde: kop- en voettekst aanpassen... 2 De derde bladzijde: bronnen... 3 De derde

Nadere informatie

Auteursinstructie 2010 Uitgevers

Auteursinstructie 2010 Uitgevers Auteursinstructie 2010 Uitgevers Achtereenvolgens komen in deze auteursinstructie aan de orde: 1 Algemene aanwijzingen 2 Productie 3 Type-instructie en overige richtlijnen 1 Algemene aanwijzingen Doelgroep

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Je gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in een

Nadere informatie

i n h o u d Inhoud Inleiding

i n h o u d Inhoud Inleiding V Inhoud Inleiding IX 1 Informatie structureren 1 1.1 Onderwerp in kaart brengen 1 1.1.1 Je doel vaststellen 1 1.1.2 De lezers inschatten 2 1.1.3 Het onderwerp afbakenen 3 1.1.4 Van ideeën naar mindmap

Nadere informatie

I Het maken van een nieuwsbrief

I Het maken van een nieuwsbrief I Het maken van een nieuwsbrief Wat leer je? Veel bedrijven publiceren een korte nieuwsbrief waar zij hun personeel op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Hier meldt men

Nadere informatie

Bijlage W2 groep 7 1

Bijlage W2 groep 7 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Waarom ik een werkstuk maak 2 Zo begin ik met mijn werkstuk 3 De onderdelen van het werkstuk 4 Waaraan moet mijn werkstuk voldoen? 4 Beoordelingsschema voor je werkstuk 5 Hoe

Nadere informatie

VERWIJZEN NAAR BRONNEN

VERWIJZEN NAAR BRONNEN HANDLEIDING VOOR HET VERWIJZEN NAAR BRONNEN MET BEHULP VAN WORD Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verwijzingen maken... 4 2.1 Invoegen van een verwijzing... 4 2.2 Verwijzing naar een boek... 5 2.3 Verwijzing

Nadere informatie

Titel van het verslag

Titel van het verslag l TELECOMMUNICATION ENGINEERING UNIVERSITY OF TWENTE Universiteit Twente Afdeling Elektrotechniek Leerstoel Telecommunication Engineering Titel van het verslag door A.B.C. Achternaam Afstudeerverslag/IOO-verslag

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Referentienota eindwerken Óscar Romerocollege

Referentienota eindwerken Óscar Romerocollege Referentienota eindwerken Óscar Romerocollege Last update 24.05.2017 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE II 1 ALGEMENE AFSPRAKEN 3 2 PAGINA-INDELING 3 3 INHOUDSOPGAVE 4 4 TITELBLAD 4 5 TITELS 4 6 OPSOMMINGEN

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies Tijdschrift voor Genderstudies Auteursinstructies AUP Tijdschrift voor Genderstudies Oktober 2014 Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat

Nadere informatie

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen.

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen. Richtlijnen en regels Tijdschrift Vooys 1. Algemeen a. Het publiek van Vooys bestaat uit geïnteresseerde leken en specialisten op het gebied van de geesteswetenschappen. Het is dus belangrijk om als auteur

Nadere informatie

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8 Deel 1 Grammatica 1 1 WOORDSOORTEN 3 1.1 Tot welke woordsoort behoren de onderstreepte woorden in de volgende zinnen? 3 1.2 Multiple choice. Benoem de onderstreepte woorden 4 1.3 Benoem de onderstreepte

Nadere informatie

Proefexamen TEKSTVERWERKEN

Proefexamen TEKSTVERWERKEN Proefexamen TEKSTVERWERKEN Beschikbare tijd: 90 minuten 150731 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 7 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van vaardigheden met

Nadere informatie

3. Tekst typen en opmaken

3. Tekst typen en opmaken 31 3. Tekst typen en opmaken Nadat je je werkstuk hebt voorbereid en een titelpagina hebt gemaakt, is het tijd om te beginnen aan de inhoud van je werkstuk. Je stelt eerst de marges en de regelafstand

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Versie: 2015 Inleiding Dit document bevat de instructies voor auteurs die een bijdrage willen leveren aan het Tijdschrift voor Compliance (TvCo). De primaire

Nadere informatie

Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001

Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001 Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001 Richtlijnen voor auteurs 25 april 2006 ALGEMEEN De tekst van

Nadere informatie

20. Koptekst en voettekst

20. Koptekst en voettekst 20. Koptekst en voettekst In deze module leert u wat kopteksten en voetteksten zijn. Bij een verslag of een scriptie ziet u vaak een kop- of voettekst. Dat is een steeds terugkerende regel bovenaan of

Nadere informatie

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave Mini Word-cursus Paginanummers Opmaakprofielen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Paginanummering 4 Kopteksten en voetteksten 5 Opmaakprofielen 6 Opmaakprofielen toepassen 6 Opmaakprofielen

Nadere informatie

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum Onderwerp Plaatje Uitleg over plaatje Gemaakt door naam Groep Inleverdatum De voorkant is het visitekaartje, besteedt er genoeg aandacht aan Schrijf de titel van jouw werkstuk duidelijk op de voorkant

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Vormgebrekenoverzicht EP

Vormgebrekenoverzicht EP Vormgebrekenoverzicht EP Is niet op wit papier gesteld. - Als de bladen van de beschrijving vlekken, spikkels en/of vegen bevatten. Dit vormgebrek treedt op als er bijvoorbeeld slechte afdrukken of kopieën

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Nederlandse Taalkunde (NT) verschijnt drie maal per jaar. Er is zowel een papieren als een digitale editie. In beide edities verschijnen bijdragen, in het Engels en het Nederlands, die betrekking hebben

Nadere informatie

Project Toegepaste Informatica 4BKa 2012-2013

Project Toegepaste Informatica 4BKa 2012-2013 Inleiding De bedoeling van deze opdracht is, jullie eens iets verder te laten nadenken over computers en de huidige technologie. Probeer deze opdracht zo goed mogelijk uit te werken, zodat je op een redelijk

Nadere informatie

17. Automatische Nummering

17. Automatische Nummering 17. Automatische Nummering In de vorige module heeft u kennis gemaakt met opmaakprofielen. U heeft gezien, dat het gebruik van opmaakprofielen een belangrijk hulpmiddel is om de opmaak van uw tekst consistent

Nadere informatie

Auteurs Bijdragen in De Psycholoog kennen een maximum van vijf auteurs

Auteurs Bijdragen in De Psycholoog kennen een maximum van vijf auteurs Uitgebreide richtlijnen voor het aanleveren van kopij Algemeen Lever de tekst aan per e-mail: redactie@psynip.nl of Lever de tekst in drievoud in, geprint op A4-formaat met anderhalve regelafstand, een

Nadere informatie

Typografie. Hoe typografie toepassen

Typografie. Hoe typografie toepassen Typografie Hoe typografie toepassen Omschrijving Typografie is de keuze en het op de juiste wijze ordenen van beeldmateriaal in overeenstemming met een bepaald doel, zodanig letters rangschikken, ruimte

Nadere informatie

BA-eindwerkstuk KUNSTGESCHIEDENIS HANDLEIDING (zie ook de Syllabus Schrijven en presenteren)

BA-eindwerkstuk KUNSTGESCHIEDENIS HANDLEIDING (zie ook de Syllabus Schrijven en presenteren) BA-eindwerkstuk KUNSTGESCHIEDENIS 2014-2015 HANDLEIDING (zie ook de Syllabus Schrijven en presenteren) I. ALGEMEEN Het BA-eindwerkstuk bevat maximaal 8500 woorden (-/+ 10%) - exclusief noten, literatuur

Nadere informatie

BIN normen. interne afspraken. algemeen. Lettertype en -grootte Arial 11. tijdsaanduiding 16 uur 16 u uur u. 16:45

BIN normen. interne afspraken. algemeen. Lettertype en -grootte Arial 11. tijdsaanduiding 16 uur 16 u uur u. 16:45 BIN normen interne afspraken Lettertype en -grootte Arial 11 algemeen tijdsaanduiding 16 uur 16 u. 16.45 uur 16.45 u. 16:45 getallen 12 345 678 142 320,00 EUR telefoon- en faxnummers nationaal tel. 053

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Opmaakinstructies voor auteurs

Opmaakinstructies voor auteurs Opmaakinstructies voor auteurs Eburon Delft 2016 Zelf uw boek opmaken? Dat is met een moderne tekstverwerker als MS Word zeer goed mogelijk. Er zijn natuurlijk wel een aantal zaken waar u goed op moet

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 8. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 8. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 8 130 TULE inhouden & activiteiten Nederlands Kerndoel 8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of

Nadere informatie

X.8. METHODOLOGIE. Inhoud: Voorwoord 1. Opzet 2. Opmaak 3. Gebruik hoofdletters 4. Andere afspraken 5. Afkortingen Gebruikte literatuur

X.8. METHODOLOGIE. Inhoud: Voorwoord 1. Opzet 2. Opmaak 3. Gebruik hoofdletters 4. Andere afspraken 5. Afkortingen Gebruikte literatuur X.8. METHODOLOGIE Inhoud: Voorwoord 1. Opzet 2. Opmaak 3. Gebruik hoofdletters 4. Andere afspraken 5. Afkortingen Gebruikte literatuur Voorwoord Het project heeft op dit moment een zeer uitgebreide doelstelling.

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Zeefregels voor het opmaken van digitale teksten in een braillevriendelijke versie.

Zeefregels voor het opmaken van digitale teksten in een braillevriendelijke versie. vzw Braille op blad. Zeefregels voor het opmaken van digitale teksten in een braillevriendelijke versie. Deze zeefregels zijn gebaseerd op een jarenlange ervaring met het omzetten van teksten en cursussen

Nadere informatie

2. Opmaken van alinea s

2. Opmaken van alinea s 34 2. Opmaken van alinea s In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de opmaak van tekens en woorden en u heeft kunnen lezen hoe u vette, cursieve en onderstreepte tekst maakt. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK

Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK 1 INHOUDSOPGAVE WERKSTUK I. Keuze. 1 II. Hoe te starten? 2 III. Inhoudsopgave 3 IV. Inleiding 4 V. Indeling 4 VI. Illustraties 7 VII. Taalgebruik 7 VIII.

Nadere informatie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Introductie Sinds 1 september 2010 bestaat er een (nieuwe) facultaire standaard met richtlijnen waaraan alle werkstukken en verslagen aan dienen te voldoen.

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

HANDLEIDING. Boek maken in OpenOffice

HANDLEIDING. Boek maken in OpenOffice HANDLEIDING Boek maken in OpenOffice Beste boekenmaker, Hartelijk dank voor het downloaden van onze handleiding Boek maken in OpenOffice Writer. Deze handleiding is geschreven om u te helpen bij het opmaken

Nadere informatie

- artikelen: 5.000 tot 8.000 woorden (inclusief voetnoten) - vertaalrubriek: 3.000 woorden - recensies: 1.000 woorden - signalementen: 750 woorden

- artikelen: 5.000 tot 8.000 woorden (inclusief voetnoten) - vertaalrubriek: 3.000 woorden - recensies: 1.000 woorden - signalementen: 750 woorden Richtlijnen voor bijdragen in het Nederlands Algemene richtlijnen 1. Bijdragen worden enkel gepubliceerd na goedkeuring door de redactie. Hiervoor moet een peer review proces worden doorlopen. 2. De auteur

Nadere informatie

Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk

Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk Waar je precies aan moet denken bij het maken van een scriptie lees je in de studiekaart Scriptie?. In de studiekaart Word gebruiken bij je scriptie of werkstuk

Nadere informatie

1 Hoe werk ik mijn werkstuk af

1 Hoe werk ik mijn werkstuk af 1. Hoe werk ik mijn werkstuk af 2. Hoe maak ik een voorblad 3. Hoe gebruik ik Wordart om een titel te maken. 4. Hoe plak ik een plaatje van Internet 5. Hoe maak ik een inhoudsopgave 6. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!!

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!! Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company MS Publisher Module 0 tccbk00228 MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Handreiking voor tekstopmaak (OOo Writer) Vooraf

Handreiking voor tekstopmaak (OOo Writer) Vooraf Handreiking voor tekstopmaak (OOo Writer) Vooraf Deze tekst is initieel opgesteld voor leerkrachten die teksten uittikken voor slechtziende leerlingen. De bedoeling is een zo eenduidig en heldere opmaak

Nadere informatie

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing.

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing. LITERATUURVERWIJZINGEN VOLGENS DE PUBLICATION MANUAL (APA) Je moet in je opdrachten, papers en artikelen altijd aangeven waar je bepaalde informatie gevonden hebt. Zo kan iemand die het leest zien waar

Nadere informatie

Toepassingen op KOP- en VOETTEKSTEN

Toepassingen op KOP- en VOETTEKSTEN Toepassingen op KOP- en VOETTEKSTEN Toepassing 1 Open het bestand OGEN. Marges: boven en onder: 3 cm links: 3 cm rechts: 2 cm Papierformaat: A4. Alinea-opmaak: afstand na: 12 pt regelafstand: 1,1 uitvullen

Nadere informatie

10.1 BRIEVEN. Geldig tot: september Functionaris Naam Paraaf. KNNV afdeling Delfland

10.1 BRIEVEN. Geldig tot: september Functionaris Naam Paraaf. KNNV afdeling Delfland 10.1 BRIEVEN Geldig tot: september 2012 Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest Secretaris Huub van t Hart KNNV afdeling Delfland 1. INLEIDING De externe correspondentie vormt het visitekaartje

Nadere informatie

Taalrichtlijnen voor auteurs

Taalrichtlijnen voor auteurs Taalrichtlijnen voor auteurs Spellingskwesties Om de redactie- en correctiefase niet nodeloos lang te laten duren, verdient het aanbeveling om u aan de voorkeursspelling te houden. U kunt daarvoor het

Nadere informatie

De kunst van wetenschappelijk schrijven

De kunst van wetenschappelijk schrijven De kunst van wetenschappelijk schrijven In de wetenschap gaat de erkenning naar diegene die de wereld heeft overtuigd, niet naar degene die als eerste op t idee kwam. (Darwin) Overzicht De schrijfopdracht

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 1 e jaar BOL WELZIJN februari instroom 2013-2014. LET OP inleveren week 47 (17 november) INLEIDING Binnenkort ga je op stage. Je gaat dan aan de slag

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

1. Teksten maken en bewerken

1. Teksten maken en bewerken 17 1. Teksten maken en bewerken Tekstverwerking is één van de meest gebruikte toepassingen op de computer. Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook steeds meer voor de privégebruiker. Een

Nadere informatie

Een boek opmaken in Word

Een boek opmaken in Word Een boek opmaken in Word Om van uw afgeronde manuscript een boek te kunnen maken, hebben wij een PDF bestand nodig. Als u uw boek opmaken in Word, dan geven wij u graag de onderstaande uitleg. Vaststellen

Nadere informatie

Voorwoord bij de tiende druk 8. 1 Inleiding 1 0. deel i voorbereiding 15

Voorwoord bij de tiende druk 8. 1 Inleiding 1 0. deel i voorbereiding 15 Inhoud Voorwoord bij de tiende druk 8 1 Inleiding 1 0 deel i voorbereiding 15 2 Verkenning van onderzoeks- en rapporteringsterrein 1 9 2.1 Terreinafbakening 2 0 2.2 Vraagstelling 3 0 2.3 Doelstelling 3

Nadere informatie

Laatste aanpassingen op 04 juli 2003.

Laatste aanpassingen op 04 juli 2003. Laatste aanpassingen op 04 juli 2003 2,1/(,',1* Om de administratieve verwerking van geschreven gegevens efficiënt te laten verlopen, heeft het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) een aantal normen

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Wij schrijven...

Schrijfwijzer. Wij schrijven... Schrijfwijzer Wij schrijven...... persoonlijk en servicegericht... in een heldere en eigentijdse stijl... overzichtelijk en gestructureerd... perfect tot in de details Wij schrijven persoonlijk en servicegericht

Nadere informatie

Het verslag. en ander gesnuiter om op eenvoudige wijze een voldoende te halen

Het verslag. en ander gesnuiter om op eenvoudige wijze een voldoende te halen Het verslag en ander gesnuiter om op eenvoudige wijze een voldoende te halen Inleiding 4 1. Opbouw van het verslag 5 2. Toelichting per onderdeel 5 3. Omslag 5 4. Titelpagina 6 5. Inhoudsopgave 6 6. Voorwoord

Nadere informatie