Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie Methodieken. Huiselijk Geweld. werkdocument"

Transcriptie

1 Inventarisatie Methodieken Huiselijk Geweld werkdocument TransAct, in samenwerking met NIZW Jeugd september 2004

2

3 Voorwoord Deze inventarisatie heeft de status werkdocument gekregen. Dit moet in de meest letterlijke betekenis van het woord worden begrepen. Er wordt nog steeds aan de inventarisatie gewerkt. Er zijn nu 51 methodieken opgenomen en beschreven waarvan het merendeel is gecheckt door de in de betreffende methodiek vermelde contactpersonen. Gedurende het proces kwamen steeds nieuwe methodieken boven water. Een aantal daarvan verkeren nog in een zo prematuur stadium dat ze niet opgenomen konden worden. Maar wellicht vindt u ze terug in de editie van het volgend jaar. Een aantal methodieken zijn nu in bewerking : de gevonden informatie is nog niet voldoende om er een volledige beschrijving van te maken, maar daar wordt aan gewerkt. De inventarisatie wordt op twee manieren aangeboden: op papier en, in pdf-formaat op Volgend jaar verschijnt een nieuwe papieren versie. De digitale versie zal voortdurend worden bijgewerkt. Het is onze bedoeling om van de digitale versie een meer toegankelijke en doorzoekbare versie te maken. Via onze website houden we u hiervan op de hoogte. De inventarisatie is tot stand gekomen met hulp en medewerking van een flink aantal mensen. Zij hebben de beschrijvingen gecontroleerd en ons gewezen op nog niet opgenomen methodieken. Met hulp van u dus. Wij vragen ook voor het vervolg uw hulp. Mist u in de inventarisatie nog methodieken die het verdienen te worden opgenomen, laat het ons dan weten. U kunt u reacties doorgeven aan 1

4 2

5 Overzicht van de opgenomen methodieken huiselijk geweld Publiekscampagnes huiselijk geweld...16 Voorlichting huiselijk geweld aan Turkse vrouwen...18 Break Through...20 Als ik háár was Videovoorlichting...22 Hoezo, terug in je mand?...24 Migratie en relatie...26 Weerbaarheidstrainingen...28 Marietje Kesselsproject...30 Werken aan wendbare weerbaarheid...32 Seksuele en relationele vorming...34 Rots en water voor Toekomst...38 Pretty Woman...40 Beauty & the Beast...42 Advies- en meldpunten huiselijk geweld...46 Protocol werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling...48 Meldpunten ouderenmishandeling...50 Ambulante steunpunten in de wijk...52 Protocol 1 e hulp bij thuisgeweld...54 Families First...56 Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)...58 Asja...60 Zorgprogramma Een VeiligHuis...64 Geweld en schaamte...66 Intieme Oorlog...68 Eigen-Kracht conferenties...70 Op de rails...72 Toekomstgerichte begeleiding...74 Methodiek 1 e hulp aan vrouwen bij thuisgeweld...76 EMDR...78 En als het misgaat bel ik jou...80 Een VeiligHuis voor kinderen...82 Contextuele Leergroepen Alle betrokkenen bij Seksueel Misbruik (CLAS)...84 Pretty Woman hulpverlening...86 De Aanpak...90 Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)...92 Protocol een VeiligHuis...94 Daderhulpverlening Utrecht...96 Begeleiding van mannen bij thuisgeweld...98 Verwerkingsgroep slachtoffers van gedwongen prostitutie Groepsaanbod AMW / Fiom Geweld in relaties ondersteuningsgroep Let op de Kleintjes Moeder Kind cursus Therapiegroep Geweld in het gezin Horizonmethodiek Kamil Spelenderwijs Aware Begeleide terugkeer Amsterdam Begeleide terugkeer Leeuwarden

6 Inleiding In 2002 verscheen de kabinetsnota Privé-geweld - publieke zaak. Op basis van deze nota zijn tal van maatregelen en activiteiten in gang gezet, ondermeer op het terrein van preventie van en hulpverlening na huiselijk geweld. Het ministerie van VWS heeft TransAct en het NIZW gevraagd een inventarisatie te maken: wat is de stand van zaken op het terrein van de preventie van en de hulpverlening na huiselijk geweld? Voorliggend rapport bevat de resultaten van de inventarisatieronde door TransAct en NIZW. TransAct heeft de initiatieven op het gebied van huiselijk geweld in algemene zin voor haar rekening genomen, terwijl het NIZW haar inventarisatie heeft toegespitst op kinderen als slachtoffer en als getuige van geweld. Dit document is bedoeld als input voor beleidsmakers en als inspiratiebron voor professionals in de praktijk. De inventarisatie zal via internet voor iedereen beschikbaar zijn. TransAct zal de inventarisatie jaarlijks actualiseren, zodat ook methodieken die nu nog niet beschreven zijn en nog te ontwikkelen nieuwe initiatieven hun weg naar de diverse betrokkenen zullen vinden. Verschijningsvormen huiselijk geweld Veelgebruikte termen om geweld achter de voordeur aan te duiden zijn huiselijk geweld, thuisgeweld en gezinsgeweld. De term huiselijk geweld is inmiddels het meest ingeburgerd, daarom gebruiken wij die hier ook. Aansluitend op de definitie van het ministerie van Justitie verstaan we onder 'huiselijk geweld' het geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd is. Geweld betekent in dit verband: aantasting van de persoonlijke integriteit. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen geestelijk geweld en lichamelijk geweld (waaronder incest / seksueel geweld). Bovendien kan sprake zijn van emotionele en lichamelijke verwaarlozing. De huiselijke kring van slachtoffers bestaat uit (ex-)partners, ouders, kinderen, familieleden en huisvrienden. De kennis over de verschillende vormen van huiselijk geweld bevindt zich in verschillende stadia van ontwikkeling, bekendheid en verspreiding. Zo staat vrouwenmishandeling in vergelijking met andere vormen van geweld al relatief lang in de belangstelling, dit vanuit een emancipatoire invalshoek. Ook kindermishandeling staat, vanuit de beschermingsgedachte, al langer op de politieke en hulpverleningsagenda. Van recenter datum stamt de aandacht voor kinderen die getuige zijn van geweld in relaties. Over kinderen die getuige zijn van andere vormen van huiselijk geweld is nog weinig bekend. Mannen als slachtoffer van huiselijk geweld waren onlangs onderwerp van discussie in de media. Ook huiselijk geweld in allochtone kring, onder andere eerwraak, staat volop in de belangstelling. Ouderenmishandeling én oudermishandeling bevinden zich beide nog in de fase van taboedoorbreking. Van ouderenmishandeling spreekt men wanneer ouderen in een afhankelijkheidsrelatie worden mishandeld (door verzorgers, partner of kinderen). Oudermishandeling is de term voor mishandeling van ouders door de eigen (jonge) kinderen. Tot slot is er de loverboy-problematiek, die als vorm van partnermishandeling voor een deel onder huiselijk geweld valt. Ketenaanpak De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat huiselijk geweld een samenhangend hulpaanbod behoeft, waarin voorlichting en preventie, crisisinterventie en eerste opvang, (systeemgerichte) hulpverlening en nazorg op elkaar zijn afgestemd. Deze zogenaamde ketenaanpak vraagt om samenwerking van diverse partners als politie en justitie, maatschappelijke opvang en dienstverlening en de GGZ. 4

7 Analoog aan de verschillen in kennis over de diverse vormen van huiselijk geweld, is ook het hulpverleningsaanbod aan de verschillende betrokkenen van huiselijk geweld ongelijk verdeeld. De laatste jaren zijn er meerdere projecten geïnitieerd die erop zijn gericht een samenhangend aanbod te creëren. Desondanks is het vaak onduidelijk welk aanbod op welke plaats en voor welke slachtoffers en/of plegers beschikbaar is. Om een geschikt vervolgtraject te stimuleren, is een overzicht van het huidige aanbod noodzakelijk. Verantwoording van de werkwijze Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van de bij TransAct en NIZW aanwezige kennis en informatie, relevante websites (waaronder landelijke bronnen (WODC, Federatie Opvang) en contacten met sleutelfiguren in het veld. Dit resulteerde in een conceptrapport dat is voorgelegd aan de contactpersonen van de diverse opgenomen methodieken en aan een aantal deskundigen in het veld. Aan hen werden de volgende vragen gesteld: 1. Mist u in de inventarisatie nog methodieken die het verdienen te worden opgenomen? 2. Kunt u aangeven aan welke, of welk soort, methodieken de meeste behoefte bestaat? 3. Kunt u aangeven welke methodiek u de moeite waard vindt om verder te ontwikkelen en op grotere schaal te implementeren? 4. Kunt u aangeven op welke wijze professionals en instellingen gestimuleerd en ondersteund kunnen worden tot (verdere) introductie van specifieke methodieken binnen hun organisatie? Het conceptrapport is verstuurd aan 48 personen, van wie er 18 hebben gereageerd. De reacties kwamen vooral vanuit de vrouwenopvang, jeugdzorg/ en -hulpverlening, landelijke instellingen en projecten huiselijk geweld. Vrijwel alle respondenten waren erg enthousiast over de inventarisatie. Er zijn waardevolle suggesties gedaan voor een aanvulling van de inventarisatie. Er bleken vooral nog een aantal methodieken voor kinderen als getuigen en/of slachtoffer van huiselijk geweld en met betrekking tot ouderenmishandeling te ontbreken. Tegelijkertijd werd duidelijk zichtbaar dat een inventarisatie als deze nooit af is. Een aantal van de methodieken waarop de bevraagde deskundigen ons attendeerden is (nog) niet opgenomen omdat ze niet voldoende beschreven en overdraagbaar zijn. Daarnaast was er een viertal dat specifiek bedoeld is als deskundigheidsbevordering voor intermediairen, hetgeen op dit moment buiten de scope van deze inventarisatie valt. (Zie ook: Niet opgenomen initiatieven) Er is gekozen voor een ruime definitie van het begrip methodiek: een systematische aanpak, gebaseerd op een bepaalde visie of uitgangspunten. Bij de selectie van methodieken is een grove kwaliteitstoets toegepast: ze dienen beschreven en in principe overdraagbaar te zijn. Dit impliceert tevens dat de hier opgenomen methodieken al behoorlijk ontwikkeld zijn, én dat zij in de praktijk getoetst zijn. Hoewel een aantal methodieken, gericht op diverse groepen, veelal kleinschalig, lokaal en beperkt van opzet zijn, zijn ze wel opgenomen in de inventarisatie. Voor de meeste van deze methodieken geldt dat ze vooral gefocust zijn op voorlichting en hulpverlening. 5

8 Niet opgenomen initiatieven Een aantal terreinen is binnen deze inventarisatie buiten beschouwing gelaten, om uiteenlopende redenen. Geweld binnen instellingen In deze inventarisatie hebben we ons beperkt tot methodieken gericht op huiselijk geweld in de enge zin van het woord. Geweld in instellingen (te denken valt aan de gehandicaptensector en asielzoekerscentra) is daarom buiten beschouwing gelaten. Plegers In de inventarisatie zijn een aantal, meestal welomschreven, methodieken voor plegers van huiselijk geweld opgenomen. Het aanbod aan daderhulpverlening in Nederland is vele malen omvangrijker, zoals ook blijkt uit de actualisatie van het rapport Daderhulpverlening in Nederland: inventarisatie van hulpaanbod en preventie voor plegers van seksueel en huiselijk geweld die TransAct in 2004, in opdracht van ZonMW, heeft gemaakt. Binnen de GGz en de Ambulante Forensische Psychiatrie, de twee belangrijkste aanbieders van daderhulpverlening, zijn cognitieve gedragstherapie en agressieregulering de twee meest toegepaste behandelvormen als het gaat om het behandelen van plegers van huiselijk geweld. Via seminars en cursussen die onder meer door de Rino en door De Waag worden verzorgd, worden deze kennis overgedragen. AMW Instellingen van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) zijn betrokken bij vrijwel ieder project op het gebied van huiselijk geweld. Ze zijn vooral gericht op het stoppen van het actueel geweld en ondersteunen bij de verwerking van geweldservaringen. Instellingen vervullen soms de functie van laagdrempelig eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld als steunpunten binnen de instellingen zijn gevestigd. Verder bieden zij allerlei vormen van steun- en verwerkingsgroepen en/of lotgenotencontact die onderling kunnen verschillen in aanpak en inhoud. Er bestaan verschillende draaiboeken van deze groepshulpverlening in min of meer uitgewerkte vormen. In deze inventarisatie zijn ze in één beschrijving samengebracht onder de noemer Groepsaanbod AMW / Fiom. GGZ Instellingen van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) zijn partner in diverse huiselijk geweldprojecten en bieden verschillende vormen van hulp aan alle betrokkenen van huiselijk geweld. Dit gebeurt meestal echter niet onder de noemer huiselijk geweld. Afhankelijk van de klachten of stoornissen waarmee cliënten binnenkomen, krijgen zij een stoornis - gerelateerd hulpaanbod. De achtergrond van de klachten, in casu huiselijk geweld, wordt niet als zodanig geregistreerd. Het dichtst bij een methodiek huiselijk geweld komen de diverse traumabehandelingen die worden aangeboden. Zij zijn vaak specifiek gericht op vrouwen met ernstige psychiatrische problemen die samenhangen met chronische traumatische ervaringen, zoals incest of lichamelijk geweld. Dergelijke programma s worden bijvoorbeeld aangeboden bij het Centrum voor Vrouwenhulpverlening Henny Verhagen van De Geestgronden en op De Balans en De Omslag, beide afdelingen van GGZ Drenthe. GGz-instellingen zijn vaak ook partner in de projecten huiselijk geweld, bijvoorbeeld bij VeiligHuis Utrecht (Altrecht) en Huiselijk geweld Haarlem (De Geestgronden) waarbij afspraken zijn gemaakt rondom doorverwijzing en hulpverlening. De scope van deze inventarisatie gericht op methodieken huiselijk geweld en de traumagerelateerde aanpak van GGz-instellingen maakt dat GGz-methodieken hier buiten zicht blijven. 1 1 Onder de methodieken die momenteel nog in bewerking zijn, zitten ook een aantal interventies ontwikkeld door de afdeling Preventie van een GGz-instelling met betrekking tot empowermenttraining voor vrouwen en communicatietraining voor paren. 6

9 Deskundigheidsbevordering. Een aantal aangedragen methodieken is specifiek bedoeld ter deskundigheidsbevordering van intermediairen: Voorlichting aan huisartsen over huiselijk geweld, Omgaan met huiselijk geweld op school, Consultatienetwerken ouderenmishandeling, Trainingen signaleren ouderenmishandeling en Wilde Kastanje (training in gespreksvoering). Er is besloten om deze methodieken niet in deze inventarisatie op te nemen, omdat niet is gezocht noch gevraagd naar deskundigheidsbevordering rond huiselijk geweld en deze vier daardoor een vrij willekeurige selectie vormen uit een breder aanbod. Het lijkt ons echter wel de moeite waard om op een later moment ook dit aanbod in kaart te brengen. Samenvatting van de reacties van de respondenten Hieronder volgt een samenvatting van de reacties van de respondenten op de vragenlijst. Bij gebrek aan evaluatieonderzoek is dit te beschouwen als een aanzet tot een expert opinion over de kwaliteit van de methodiek. De hier genoemde methodieken hebben in het schematisch overzicht een vermelding met Stip (*)gekregen. Vraag 2 - Kunt u aangeven aan welke, of welk soort, methodieken de meeste behoefte bestaat? Methodieken die toepasbaar zijn voor allochtonen worden het meest genoemd. Ook is er behoefte aan systeemgerichte methodiek, eveneens geschikt voor allochtonen. Opgemerkt wordt dat er binnen het systeemgericht werken te weinig aandacht voor kinderen is. Graag ziet men een samenhangende behandeling voor plegers, slachtoffers en kinderen, waarbij wordt samengewerkt met Jeugdzorg. Daarnaast is er behoefte aan daderbehandeling. Verschillende van de beschreven methodieken hebben een systeemgerichte aanpak, zoals ook uit het Doelgroepenoverzicht naar voren komt. Dit kan bestaan uit een min of meer samenhangend aanbod voor slachtoffer, pleger en kinderen (als direct of indirect slachtoffer). De tendens naar een systeemgerichte aanpak is duidelijk zichtbaar in de methodieken, maar reacties uit het werkveld wijzen erop dat het soms ontbreekt aan de samenhang tussen het aanbod voor de diverse betrokkenen. Het onlangs verschenen Handboek Mozaïek (zie bevat meer dan 25 methodieken betreffende voorlichting, steungroepen, weerbaarheidstrainingen en eerste opvang voor allochtone vrouwen, die in de praktijk zijn ontwikkeld door preventiewerkers, vrouwen van zelforganisaties, maatschappelijk werkers van de vrouwenopvang en andere betrokkenen. Vanuit de vrouwenopvang bestaat er behoefte aan beschrijving van gebruikte methodieken en verdere ontwikkeling van methoden die gericht zijn op empowerment, ook non-verbaal, om vrouwen hun kracht te leren gebruiken. In opdracht van de Federatie Opvang worden momenteel alle modules die binnen de vrouwenopvang worden aangeboden beschreven. Een paar instellingen voor de vrouwenopvang waren hier al mee begonnen. Een beschrijving van alle modules van de Vrouwenopvang Fryslân is in het najaar van 2004 gereed gekomen. Ter ondersteuning van de vrouwenopvang heeft VWS al eerder extra middelen uitgetrokken. Daarnaast heeft het Trimbos-instituut, in opdracht van VWS, een onderzoek naar de capaciteit van de vrouwenopvang uitgevoerd en is zij een vervolgonderzoek naar het aanbod gestart. De Federatie Opvang ontwikkelt een plan ter verbetering van de toegankelijkheid. 7

10 Herkenning van de problematiek, preventie en bespreekbaar maken worden genoemd als belangrijke thema s. De advies- en steunpunten, opgenomen in het stimuleringsprogramma van VWS, zijn een welkome ondersteuning. Een methodiek die een link legt tussen nazorg en preventie om terugval te voorkomen, wordt wenselijk gevonden. Hiervan is Begeleide terugkeer een aansprekend voorbeeld. Naast de behoefte aan hulpverleningsmethodieken, wordt aandacht gevraagd voor de samenwerking tussen instellingen en managementtraining als belangrijke randvoorwaarden voor het welslagen van de hulpverlening. Tot slot is er de behoefte om op maat te kunnen werken. Dit impliceert de beschikbaarheid van methodiek naar leeftijd en ontwikkeling, aard en ernst van de problematiek, individueel en groepsaanbod met systeemblik, genderspecifiek, multimethodisch en geschikt voor verschillende culturen. Vraag 3 - Kunt u aangeven welke methodiek u de moeite waard vindt om verder te ontwikkelen en op grotere schaal te implementeren? Respondenten hechten aan effectonderzoek, alvorens methoden grootschalig te implementeren. Methoden moeten worden geëvalueerd en ervaringen dienen te worden gedocumenteerd, zodat men kan leren van knelpunten en oplossingen. Voorlichting en preventie: Een publiekscampagne wordt door meerdere respondenten genoemd, gericht op bewustwording bij professionals en publiek. Daarnaast vindt men voorlichting aan mannen (slachtoffers en daders) en structurele weerbaarheidtrainingen in het basisonderwijs de moeite waard om verder te verspreiden. Als concrete voorbeelden van bestaande projecten werden genoemd: Break Through voor allochtone vrouwen en Rots & Water voor jongens. Crisisinterventie en eerste opvang Daderhulpverlening en Advies- en steunpunten worden hier genoemd en een multidisciplinaire systeemgerichte aanpak met oog voor slachtoffers en kinderen als getuige. Als concreet voorbeeld wordt de Aanpak vermeld. Hulpverlening Systeemgericht werken wordt ook hier meerdere malen genoemd. Daarnaast noemt men een aantal concrete methodieken: Eigen Kracht conferenties, Een Veilig Huis, Daderhulpverlening Utrecht, Let op de kleintjes en Toekomstgericht begeleiden. Nazorg Er is behoefte aan nazorg met specifieke aandacht voor jonge kinderen en pubers. Als concrete methodieken worden genoemd Begeleide Terugkeer Amsterdam en Aware. Vraag 4 - Kunt u aangeven op welke wijze professionals en instellingen gestimuleerd en ondersteund kunnen worden tot (verdere) introductie van specifieke methodieken binnen hun organisatie? Men is enthousiast over de inventarisatie en een mogelijke databank. Men vindt het wenselijk deze te vullen met best practices en toe te rusten met diverse zoekmogelijkheden bijvoorbeeld op regio. De methodiekbeschrijving moet onderscheid maken in problematiek, leeftijd, voorlichting, eerste hulp, hulpverlening, nazorg etc. 8

11 Ook is er duidelijk behoefte aan trainingen en cursussen. Het liefst in-company trainingen die het mogelijk maken dat de leiding kan sturen op de methodiek, gecombineerd met simpele instrumenten voor de werkvloer. Betrokkenheid van het management is wenselijk, inclusief aandacht voor leren samenwerken. Ook aandacht binnen opleidingen vinden de respondenten een must. Als alternatieve wijze van onder de aandacht brengen van specifieke methodieken worden genoemd: aandacht in vakbladen en wederom onderzoek naar werkzaamheid van de programma s. Een respondent adviseerde om te werken met een procesmatige aanpak, waarbij samenwerkende organisaties ondersteuning krijgen bij realisatie van plannen. Zo kan men leren van knelpunten en kan de professionele verantwoordelijkheid op verschillende niveaus worden gestimuleerd. Leeswijzer Voorafgaand aan de beschrijvingen zijn enkele overzichten toegevoegd die de lezer in staat stellen om in één oogopslag alle methodieken in zich op te nemen. Het Statusoverzicht methodieken huiselijk geweld geeft aan of de methodieken overdraagbaar en geëvalueerd zijn, en geeft een indicatie van de omvang. Een aantal van de opgenomen methodieken zijn wel goed ontwikkeld en vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van projectverslagen, maar niet op een wijze die ze goed overdraagbaar maakt. Deze methodieken zijn in het overzicht herkenbaar doordat ze niet scoren op het item overdraagbaar. Het tweede overzicht, het Doelgroepenoverzicht, laat zien op welke doelgroepen de methodieken gericht zijn. De overzichten kunnen naast elkaar worden gelegd om een volledig beeld te verkrijgen. Na de overzichten volgt het hart van de publicatie, de methodiekbeschrijvingen. Deel 1 bevat de door TransAct beschreven methodieken, deel 2 de op kinderen gerichte methodieken die het NIZW beschreef. De beschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van een vragenlijst en omvatten behalve een korte inhoud van de methodiek de volgende thema s: visie & uitgangspunten, doel van de methodiek, doelgroep en geschiktheid voor allochtone doelgroepen, reikwijdte (sinds wanneer en op welke plekken is de methodiek toegepast), mogelijkheden voor overdracht, evaluatieonderzoek en publicaties. De methodiekbeschrijvingen zijn voor het merendeel gecheckt door de contactpersonen of organisaties die aan het einde van elke methodiek staan vermeld. 9

12 Statusoverzicht methodieken huiselijk geweld Methodieken 3 Organisatie Overdraagbaar Geëvalueerd 1 Omvang 2 Voorlichting / preventie Publiekscampagnes huiselijk geweld* Divers * * ** Voorlichting huiselijk geweld aan Turkse IVC Oss * * vrouwen Break Through* Tiye International * * Als ik haar was Videovoorlichting Kezban * Hoezo, terug in je mand? BVE Den Bosch * * ** Theatervoorlichting Migratie en relatie Enova * * Weerbaarheidstrainingen NISB * ** Marietje Kesselsproject* NISB / LP-MKP * * ** Werken aan wendbare weerbaarheid APS * * Seksuele en relationele vorming GGD Eindhoven * * Rots & Water Rots&Water Instituut * beperkt ** 10' voor Toekomst Leger des Heils * ** Pretty Woman (loverboys) Stade Dienstverlening * * Beauty & the Beast (loverboys) Stade Advies * * Crisisinterventie / eerste opvang Advies- en meldpunten huiselijk geweld* Divers * ** Protocol Advies- en meldpunten AMK Nederland *? ** kindermishandeling Meldpunten Ouderenmishandeling LPBO * ** Ambulante steunpunten in de wijk Vrouwenopvang * ** Amsterdam Protocol 1 e hulp bij thuisgeweld Thuisfront * ** Families First Collegio * * ** Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding * * ** Asja (loverboys) Vrouwenopvang Fryslan * Hulpaanbod Zorgprogramma Een VeiligHuis* VeiligHuis Utrecht * loopt ** Geweld en schaamte VeiligHuis Utrecht * * ** Intieme oorlog Lorentzhuis / Instituut * gepland ** voor Geschillen Eigen-kracht conferenties* Vrouwenopvang * binnen de * Amsterdam Jeugdzorg Op de rails Vrouwen Opvang ZH * Toekomstgerichte begeleiding NIZW / Blijf Leeuwarden * ** 10

13 Methodieken Doelgroepenoverzicht methodieken huiselijk geweld Slachtoffers vrouwen / mannen Slachtoffers kinderen Plegers Systeemgericht Multicultureel Voorlichting / preventie Publiekscampagnes * * * Voorlichtingsbijeenkomsten * * Break Through * * Als ik haar was Videovoorlichting * * * Hoezo, terug in je mand? * * Theatervoorlichting Migratie en relatie * * Weerbaarheidstrainingen * * Marietje Kesselsproject * Werken aan wendbare weerbaarheid * * * Seksuele en relationele vorming Rots & Water * * * 10' voor Toekomst * * * * Pretty Woman - loverboys * * Beauty & the Beast - loverboys * Crisisinterventie / eerste opvang Advies- en meldpunten huiselijk geweld * * * * Protocol Advies- en meldpunten kindermishandeling * * Meldpunten ouderenmishandeling * * Ambulante steunpunten * * Protocol 1 e hulp * * * * Families First * * Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding * * Asja loverboys * * Hulpaanbod Zorgprogramma Een VeiligHuis * * * * * Geweld en schaamte * * * * Intieme oorlog * * * Eigen-kracht conferenties * * * * Op de rails *? Toekomstgericht begeleiden * 11

14 Statusoverzicht methodieken huiselijk geweld Hulpaanbod Methodiek 1e hulp bij thuisgeweld* Thuisfront * loopt ** EMDR * * * En als het misgaat bel ik jou JSO * Een VeiligHuis voor kinderen VeiligHuis Utrecht * loopt * CLAS Rubicon Jeugdzorg * * ** Pretty Woman - hulpverlening Stade * * Daderhulpverlening De Aanpak* TransAct * loopt ** GRIP Vrouwenopvang * * ** Amsterdam Daderhulpverlening Utrecht* De Waag ** Protocol VeiligHuis VeiligHuis Utrecht * loopt * Begeleiding van mannen bij thuisgeweld Toevluchtsoord; AFP? * Groepshulpverlening Verwerkingsgroep slachtoffers van Fiom Zwolle * gedwongen prostitutie Groepsaanbod AMW / Fiom AMW / Fiom * Geweld in relaties - ondersteuningsgroep Shakti * * Let op de kleintjes* TransAct * beperkt ** Moeder - kindcursus Parnassia. Afd. * * Preventie Therapiegroep Geweld in het gezin KJTC * Horizonmethodiek KJTC * loopt ** Kamil MKD Leiderdorp * Spelenderwijs Blijf van m'n Lijf Dordrecht * * Nazorg Aware* Divers * * ** Begeleide terugkeer Amsterdam* Vrouwenopvang * * * Amsterdam Begeleide terugkeer Leeuwarden Vrouwenopvang Fryslan * * 1 Hierbij gaat het meestal om interne effectevaluaties 2 Eén * duidt op een beperkte, lokale omvang, twee ** op een bovenregionale of landelijke toepassing 3 Een * betekent dat de methodiek door één of meer respondenten de moeite waard wordt gevonden om verder te ontwikkelen en te implementeren 12

15 Doelgroepenoverzicht methodieken huiselijk geweld Hulpaanbod Methodiek 1e hulp bij thuisgeweld * * EMDR * * En als het misgaat bel ik jou * * Een VeiligHuis voor kinderen * * CLAS * * * Pretty Woman - hulpverlening * * Daderhulpverlening De Aanpak * * * GRIP * Daderhulpverlening Utrecht * * Protocol VeiligHuis * Begeleiding van mannen bij thuisgeweld * Groepshulpverlening Verwerkingsgroep slachtoffers loverboys * Groepsaanbod AMW / Fiom * soms Geweld in relaties - Ondersteuningsgroep * * Let op de kleintjes * Moeder - kindcursus * * * Therapiegroep Geweld in het gezin * Horizonmethodiek * Kamil * * Spelenderwijs * Nazorg Aware * * Begeleide terugkeer Amsterdam * * * * Begeleide terugkeer Leeuwarden * * 13

16 14

17 Voorlichting / preventie 15

18 Publiekscampagnes huiselijk geweld Korte inhoud Publieksvoorlichting waarbij diverse communicatiemiddelen worden ingezet om een simpel geformuleerde boodschap huiselijk geweld is niet normaal over te brengen op een brede bevolkingsgroep. Publiekscampagnes rond huiselijk geweld worden meestal gecombineerd met een telefonisch meld- en adviespunt, waar mensen terechtkunnen met vragen en meldingen. Gebruikte communicatiemiddelen zijn onder meer: posters in informatiezuilen, een internetsite, radio- en/of tv-spotjes. Visie/uitgangspunten Publiekscampagnes bereiken een grote bevolkingsgroep en leiden tot meer bewustzijn over de problematiek rond huiselijk geweld. Doel van de methodiek Bewustzijn vergroten ten aanzien van de aard van en de omgang met huiselijk geweld. Bekendheid geven aan projectactiviteiten, meestal een advies- en meldpunt. Doelgroep Meestal brede bevolkingsgroep (slachtoffers, plegers, omstanders). De tweede publiekscampagne in Haarlem (2003) was specifiek gericht op allochtonen (met name Turken en Marokkanen), ouderen en plegers van huiselijk geweld. Reikwijdte tot nu toe Startdatum: 2000 (Haarlem). Looptijd: voorlopergemeenten herhalen nu publiekscampagnes. Toepassingsgebied: diverse plaatsen. Er zijn campagnes geweest in Haarlem ( Huiselijk geweld is niet normaal ), Utrecht ( Een VeiligHuis ), Zaanstreek Waterland ( Huiselijk geweld raakt iedereen ) en Noord-Holland Noord. Voor 2004 staan op stapel: Zuid- Limburg en Groningen. Aansluiting bij interne activiteiten: ja, dit is een voorwaarde voor succes. Mogelijkheden voor overdracht Er zijn verschillende beschrijvingen en plannen van aanpak beschikbaar, o.a. van Groningen en Haarlem. Er bestaan plannen bij het ministerie van Justitie om toolkits ter ondersteuning van regionale campagnes te ontwikkelen (zie Voortgangsrapportage, maatregel 45). Materialen Folders, posters, nieuwsbrieven, websites. 16

19 Evaluatieonderzoek Uit onderzoek van het NIZW in het buitenland (Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland) komt naar voren dat publiekscampagnes tegen huiselijk geweld een positief effect hebben. Publicaties Publiekscampagne geeft project een eigen gezicht. september Praktische gegevens Naam organisaties: Contactpersonen: CMO Groningen; Geweld in het gezin, Haarlem B. Harsveld (adviseur publiciteitscampagne huiselijk geweld Groningen); Remy Vink (Geweld in het gezin, Haarlem) Telefoonnummer: Haarlem:

20 Voorlichting huiselijk geweld aan Turkse vrouwen Korte inhoud Serie van 32 voorlichtings- en discussiebijeenkomsten voor Turkse vrouwen, onder begeleiding van een emancipatiewerkster. Naast de bijeenkomsten worden ook individuele gesprekken aangeboden aan vrouwen die dat wensen. Visie/uitgangspunten Door aan te sluiten bij de leefwereld en concrete behoeften van deelnemende vrouwen is het mogelijk een bewustwordingsproces op gang te brengen over wat huiselijk geweld inhoudt. Vrouwen die zelf met huiselijk geweld geconfronteerd worden, stappen hierdoor makkelijker met gerichte hulpvragen naar het reguliere hulpverleningscircuit. Doel van de methodiek I. Voor de initiatiefnemende organisatie: bewustwordingproces bij de vrouwen op gang brengen rond huiselijk geweld; taboe op huiselijk geweld in de Turkse gemeenschap doorbreken en huiselijk geweld bespreekbaar maken onder Turkse vrouwen; vrouwen leren huiselijk geweld te (h)erkennen en zo bijdragen aan emancipatie; vrouwen bekendmaken met de sociale kaart; indien nodig vrouwen doorverwijzen. II. Voor de deelneemsters: (h)erkennen van huiselijk geweld en de gevolgen voor zichzelf en voor kinderen; aanleren van sociale vaardigheden; empowerment; doorbreken van isolement. III. Voor samenwerkingspartners: meer instroom van Turkse vrouwen in de reguliere hulpverlening; deskundigheidsbevordering. Doelgroep Turkse vrouwen ouder dan 20 jaar (zowel oud- als nieuwkomers, zowel eerste generatie als tweede of derde generatie migranten). Met enige aanpassingen is de aanpak ook geschikt te maken voor andere groepen allochtone vrouwen. Reikwijdte tot nu toe Startdatum: Looptijd: tot op heden. Toepassingsgebied: Oss. Via pilotprojecten in Brabant ( Eindhoven en Tilburg) en Haarlem worden het programma en het onlangs ontwikkelde draaiboek op hun bruikbaarheid getest. Aansluiting bij interne activiteiten: het programma is geen onderdeel van het reguliere aanbod. De begeleiders verwijzen door naar andere organisaties. 18

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015

Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015 Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015 Overzicht van preventieactiviteiten op het gebied van loverboyproblematiek, weerbaarheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag Samen werken aan gezondheid Voorwoord

Nadere informatie

Verkenning methoden huiselijk geweld

Verkenning methoden huiselijk geweld Verkenning methoden huiselijk geweld Auteur(s) Datum MOVISIE Wilma Schakenraad, Ina van Beek en Marja van Middelaar Utrecht, 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden?

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden? De interculturele aanpak van huiselijk en seksueel geweld Wat heeft TransAct u te bieden? Huiselijk en seksueel geweld komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor, onder autochtonen en allochtonen.

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Landelijke publiekscampagne op 16 april van start! Op maandag 16 april start de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld.

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Weerbaarheid: opkomen voor jezelf Cursus MEE Zuidoost-Brabant? Opkomen voor jezelf Training Samenwerking van GGD BZO, OCGH Advies en GGZ Oost-Brabant

Weerbaarheid: opkomen voor jezelf Cursus MEE Zuidoost-Brabant? Opkomen voor jezelf Training Samenwerking van GGD BZO, OCGH Advies en GGZ Oost-Brabant (4-12) Lentekriebels Aandacht voor normen en waarden rondom relaties en Les programma's GGD BZO (4-12) Uitleenmaterialen Smoor! Een interactieve, muzikale theatervoorstelling Aandacht voor normen en waarden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht.

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht. Opwaartse Stichting Opwaartse Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon postadres Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Telefoon 078-7600027 internet

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Als het misgaat.. bel ik jou Steun voor kinderen van 0-18 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. JSO Marjanne van Esveld

Als het misgaat.. bel ik jou Steun voor kinderen van 0-18 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. JSO Marjanne van Esveld Als het misgaat.. bel ik jou Steun voor kinderen van 0-18 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld JSO Marjanne van Esveld Programma Huiselijk geweld: beleving, cijfers, gevolgen, thema s Doelen

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling Inger Plaisier (red.) Mirjam de Klerk (red.) BIJLAGEN Bijlage A Aanvullende

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

WEERBAARHEIDSTRAININGEN WEERBAARHEIDSTRAININGEN INBEDDEN IN EEN MEERSPOREN WEERBAARHEIDSBELEID voor BASISSCHOLEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BREVOORDT Sacha Jansen Schuiling, weerbaarheidstrainingen Groenlo, oktober 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

De prins op het witte paard is een loverboy!

De prins op het witte paard is een loverboy! De prins op het witte paard is een loverboy! Plan van aanpak Loverboyproblematiek in de provincie Groningen in het kader van het provinciale speerpuntproject Huiselijk Geweld Marjolijne Vinkenborg, adviseur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling 23-06-2016 Topzorg voor ouderen Mw. M.E. van Houten, klinisch geriater Introductie Het begrip ouderenmishandeling is breed en kent vele

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206

Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206 1 Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206 Datum contact Herhaald contact? O J O N Wijze contact: O Telefonisch, direct contact O Teruggebeld (volgens afspraak) O E-mail O Melding

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Financiers: Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is misbruik en mishandeling? 3 Wat is huiselijk geweld? 4 Meldcode 5 Meldcode/Richtlijn 6 Wie gaat het gesprek voeren? 6 Mogelijke gevolgen Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP)

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) VRAGEN NR. 115 Haarlem, 6 december 2005 Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Huiselijk en seksueel geweld

Huiselijk en seksueel geweld Huiselijk en seksueel geweld Werken in sph Redactie: Marijke van Bommel Maria van Deutekom Britt Fontaine Marja Magnée Alfons Ravelli Huiselijk en seksueel geweld Auteur: Wendela Wentzel Bohn Stafleu Van

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland Een weerbaarheidstraining geeft jongeren van niet-westerse afkomst meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen! 7. Kinderen 9. Meisjes. 11. Volwassenen 13. Senioren. Weerbaarheidstraining voor iedereen

Weerbaarheidstraining voor iedereen! 7. Kinderen 9. Meisjes. 11. Volwassenen 13. Senioren. Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Weerbaarheidstraining voor iedereen! Weerbaar zijn betekent: op een positieve manier voor jezelf opkomen en vertrouwen uitstralen. Weerbaar zijn

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Mathieu Heemelaar 5e druk VOORWOORD INLEIDING 1 BELEVING VAN SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT

Inhoudsopgave. Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Mathieu Heemelaar 5e druk VOORWOORD INLEIDING 1 BELEVING VAN SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT Inhoudsopgave Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening Mathieu Heemelaar 5e druk VOORWOORD INLEIDING Plaatsbepaling ten opzichte van andere vakliteratuur Visie op hulpverlening Doelgroep Themataken Gebruik

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

De aanpak en de resultaten in 2007

De aanpak en de resultaten in 2007 Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen?

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Korte kennismaking Wat dragen ouders bij? Presentatie Stelling Presentatie Opdracht Voorbeeld opzet cursus en afsluiting

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9...

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9... pagina 1 van 5 Titel Volwassengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek op de SEH Publicatiedatum 29-03-2014 Doel Beschrijving van werkwijze omtrent volwassenengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie