INSTALLATIEGROEP. Een unieke bedrijfsstructuur. Breman. Samen bijzonder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTALLATIEGROEP. Een unieke bedrijfsstructuur. Breman. Samen bijzonder"

Transcriptie

1 INSTALLATIEGROEP Een unieke bedrijfsstructuur Breman. Samen bijzonder

2 Het ontstaan van een interessant bedrijf en de Breman-structuur Hoe ontstond de Breman Installatiegroep In 1925 begon Tijmen Breman in Genemuiden een rijwielherstelbedrijf. Hij had ongetwijfeld niet voorzien dat zijn bedrijf zou uitgroeien tot de huidige Breman Installatiegroep, dat wil zeggen Breman Beheer en onderliggende werkmaatschappijen. Maar achter de groei van het bedrijf tot wat het nu is (behorende tot de grootste installatiebedrijven van Nederland), zat wel degelijk een visie. Lang voordat bedrijven massaal beweerden dat hun personeel hun kapitaal was, bracht de Breman Installatiegroep die gedachte, vanuit christelijk-sociaal oogpunt, al in de praktijk. Breman vond dat medewerkers mee moesten delen in de zeggenschap over het bedrijf. En in de winst. Breman zag en benutte de mogelijkheden die er kwamen. De vijf broers: Harm, Jan Willem, Reind, Piet en Roelof Jan, zonen van Tijmen Breman, zorgden samen voor grote groei van het bedrijf. In 1953 werden elektrische installaties en loodgieterwerk aangenomen. De komst van het aardgas in 1966 bood mogelijkheden voor het aanleggen van lokale en centrale verwarmingssystemen. Daardoor kwam de omzet in 1971 uit op 12 miljoen gulden. En Breman groeide gestaag door... Dat was mede te danken aan de totaal nieuwe vorm van bedrijfsvoering die Reind Breman in 1971 bedacht en die in 1972 werd ingevoerd: de Breman-structuur. De medewerkers hebben in deze Breman-structuur evenveel zeggenschap over het bezit als de aandeelhouders. Het is de inzet van de mede werkers die het rendement bepaalt, daarom geldt binnen de Breman Installatiegroep een goede winstdelingsregeling. De verantwoordelijke en betrokken medewerkers zijn de kracht van de Breman Installatiegroep. 2

3 De Breman-structuur Breman Structuur BV Breman Structuur Breman Structuur is het hoogste orgaan in de medezeggenschapstructuur van de Breman Installatiegroep. In Breman Structuur hebben drie directieleden zitting: Eén directielid namens de aandeelhouders; deze vertegenwoordiger stemt overeenkomstig het besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Eén directielid benoemd door de Vereniging Werknemersbelangen Breman (VWB), namens de werknemers; deze vertegenwoordiger stemt overeenkomstig het besluit van de medewerkers. Dit betreft een meerderheid van stemmen voor wat betreft het aantal medewerkers en een meerderheid voor wat betreft het aantal bedrijven. Binnen een bedrijf hebben medewerkers (via hun OR of personeelsvertegenwoordiger) en directie beiden een halve stem. Bij gelijke mening levert dit één stem op; bij ontbrekende overeenstemming levert dit twee maal een halve stem op, namelijk een halve voor en een halve tegen, dus per saldo geen stem. Eén directielid, gecoöpteerde, benoemd door beide andere directieleden. In Breman Structuur worden alle belangrijke concernbeslissingen genomen. Belangrijk onderdeel van deze besluitvorming is dat de twee directieleden namens de aandeelhouders en werknemers uitsluitend beslissen overeenkomstig de wens van de achterban die zij vertegenwoordigen. Besluitvorming vereist unanimiteit van de directie van Breman Structuur. Breman Structuur bezit prioriteitsaandelen in Breman Topholding en Breman Beheer. Daarmee is de medezeggenschap gewaarborgd voor alle beslissingen in Breman Topholding en Breman Beheer. Voor de stemming van de aandeelhouders van Breman Topholding geldt een enkelvoudige meerderheid als voldoende voor de stemverklaring van de directeur in Breman Structuur. De vertegenwoordiger van de medewerkers stemt, volgens een overeengekomen stemverklaring, op basis van stemming door de medewerkers en directies van de bedrijven. Daarbij is een dubbele meerderheid bepalend voor de uitslag. De gecoöpteerde borgt in de stemming binnen Breman Structuur de evenwichtigheid van besluitvorming; in geval van zeer nipte meerderheid voor een besluit, kan hij ervoor kiezen om partijen te verzoeken e.e.a. nader te overwegen en een voorstel te ontwikkelen dat meer draagvlak heeft in de organisatie. Deze keuze kan gemaakt worden door tegen te stemmen en daarmee de vereiste unanimiteit te voorkomen. Wanneer geen unanimiteit wordt bereikt binnen Breman Structuur zal arbitrage plaatsvinden volgens een vastgestelde procedure. In dit geval geeft men de zeggenschap uit handen, omdat besluitvorming dan plaatsvindt op basis van arbitrage door derden, wat voor betrokkenen niet wenselijk is. Sinds de totstandkoming van de Breman-structuur in 1972 heeft dit zich nog niet voorgedaan. De aandeelhouders van Breman zijn de eigenaar van het bedrijf en samen met de medewerkers komt men tot besluitvorming over beleid en de uitvoering ervan. De aandeelhouders hebben daarmee afstand gedaan van hun eenzijdige beslissingsbevoegdheid over het kapitaal en daardoor de basis gelegd voor een duurzame bedrijfsvoering. 3

4 De Breman-structuur Bedrijven en medewerkers Bedrijven De bedrijven binnen de Breman Installatiegroep hebben een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Aandeelhouders, directie en ondernemingsraad (OR) bepalen gezamenlijk het beleid. Binnen een bedrijf worden investeringsvoorstellen beoordeeld door de directie en OR. Pas nadat zij het samen hierover eens zijn, wordt het voorstel ingediend. Besluitvorming hierover vindt plaats door de aandeelhouders en bedrijven die dit hebben gedelegeerd aan de Algemeen Manager van de Breman Installatiegroep. Benoemingen Binnen de bedrijven wordt de directeur benoemd en ontslagen op bindende voordracht van de OR van het betreffende bedrijf. Dit vindt plaats in nauw overleg met de aandeelhouders, maar de uiteindelijke keuze ligt bij de OR. Vereniging Werknemersbelangen Breman De VWB bevordert de medezeggenschap en de winstdeling binnen de Breman Installatiegroep. Medezeggenschap in de Breman-structuur omvat ook het recht om directies van bedrijven te kunnen benoemen en ontslaan. Dit recht is in de Nederlandse wet- en regelgeving niet voorzien voor niet-aandeelhouders. In diezelfde wetgeving is de OR van een onderneming geen juridische rechtspersoon en kan dus geen rechtshandelingen verrichten. Om aansluiting bij de wetgeving te realiseren, is gekozen voor een rechtspersoon in de vorm van een vereniging, waarbij de leden de medewerkers van de bedrijven zijn. Door stemovereenkomsten is gerealiseerd dat op voordracht van de vertegenwoordigers van een bedrijf benoeming en ontslag van de directie kan volgen. Via de VWB wordt de werknemersdirecteur in Breman Structuur benoemd. Een duidelijk vastgelegde werkwijze voorkomt te snelle beslissingen; de aandeelhouders kunnen tot drie maal toe ontslag weigeren en aandringen op bemiddeling. Omdat de medewerkers belang hebben bij een goed renderend bedrijf, met het oog op continuïteit van de werkgelegenheid en een goede winstdelingsregeling, is het benoemen van gekwalificeerde directeuren van groot belang. De directeur van zijn kant zal zich inspannen voor de belangen van de medewerkers en van het bedrijf, die uiteindelijk overeenstemmen met die van het concern en de aandeelhouders. Medewerkers Medewerkers binnen de bedrijven zijn georganiseerd in een OR of Personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast zijn medewerkers lid van de Vereniging Werknemersbelangen Breman (VWB). De ondernemingsraad toetst en beoordeelt het gevoerde beleid. De operationele uitvoering van het beleid ligt bij de directie. Een goede verdeling van verantwoordelijkheden leidt tot een goede en efficiënte bedrijfsvoering en controle op het gevoerde beleid. 4

5 De Breman-structuur Winstdeling en aandeelhouders Winstdeling De aandeelhouders van de Breman Installatiegroep hebben er, vanwege de medezeggenschapstructuur, voor gekozen om naast de zeggenschap ook de winst te delen met de medewerkers. Echter, het deel van de winst dat toekomt aan de aandeelhouders wordt niet uitgekeerd, maar blijft als beschikbaar eigen vermogen achter in Breman Beheer. Daarmee groeit dit vermogen (uitgaande van geconsolideerde groepswinst) van jaar tot jaar. Omdat de aandeelhouders dit vermogen ter beschikking stellen aan de bedrijven krijgen zij daarvoor een rentevergoeding als dividend uitgekeerd, ongeacht het bedrijfsresultaat. Deze vergoeding wordt betaald vanuit de rente die de bedrijven betalen voor het gebruik van dit vermogen, namelijk voor het huren van bijvoorbeeld panden en het lenen van werkkapitaal voor voorraden etc. Wanneer dus de bedrijven geen winst en geen verlies maken, maar in hun kosten is wel de rente opgenomen, kunnen de aandeelhouders in deze situatie gecompenseerd worden voor het ter beschikking stellen van het vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van dat vermogen. Medewerkers Voor de medewerkers geldt dat zij delen in de winst van de onderneming. Dit betekent dat de helft van de winst voor verdeling onder de medewerkers in aanmerking komt. Praktisch gesproken wordt dit deel als tantième voor vennootschapsbelasting uitgekeerd en van de resterende winst blijft na belasting een even groot deel over voor de aandeelhouders. De medewerkers binnen een bedrijf stellen in overleg tussen OR en de directeur de onderlinge verdeling van hun winst vast. Aandeelhouders De aandeelhouders zijn de eigenaren van de onderneming. Aandeelhouders zijn hoofdzakelijk leden van de familie Breman, hoewel dit geen vereiste is. Aandelen zijn in principe vrij verhandelbaar, maar bij verkoop dienen verkopende aandeelhouders deze eerst aan te bieden aan de andere aandeel houders. Pas nadat de andere aandeelhouders van koop afzien, mag men de aandelen aan anderen aanbieden. Aandeelhouders hebben, via eigen BV s, aandelen in Breman Topholding. Breman Topholding De holding (Breman Topholding genaamd) kent een structuur waarbij meerdere aandeelhouders aandelen bezitten in Breman Topholding. Deze BV is op haar beurt aandeelhouder van Breman Beheer en indirect van alle andere bedrijven binnen de Breman Installatiegroep. Breman Beheer Vanuit het uitgangspunt van scheiding van kapitaal en medewerkers in de verschillende BV s is al het vermogen van de Breman Installatiegroep ondergebracht in Breman Beheer. De werkmaatschappijen huren panden en auto s en lenen werkkapitaal voor voorraden en debiteuren van Breman Beheer. 5

6 . De Breman-structuur Organisatiestructuur Binnen de organisatie bevinden zich naast de eerder genoemde organen ook Breman Centrale Diensten, de Raad van Toezicht en het management van de Breman Installatiegroep. Breman Centrale Diensten Voor de bedrijven worden allerlei processen centraal uitgevoerd in een facilitair bedrijf, Breman Centrale Diensten (BCD). Het gaat hier om centrale zaken zoals financiële administratie, salarisadministratie, automatisering, centrale inkoopcoördinatie, communicatie, gebouwenbeheer, wagenparkbeheer, etc. Daarnaast bieden bedrijfsadviseurs ondersteuning aan de bedrijven over bedrijfsvoering, financiën, personeel, arbo en kwaliteit. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) is een klankbordorgaan voor de Algemeen Manager waarin bedrijven en aandeelhouders beide met twee personen vertegenwoordigd zijn. In de RvT worden voorstellen voor beleid in een vroeg stadium besproken en getoetst op draagvlak bij zowel bedrijven als aandeelhouders. Toetsing vindt plaats op hoofdlijnen en de inbreng vanuit de RvT is relevant voor de verdere uitwerking van het beleid, echter niet bindend daarvoor. Inbreng van stukken in de RvT vindt plaats vanuit het management van de Breman Installatiegroep. De RvT is tevens toezichthouder voor het goed functioneren van Breman Centrale Diensten. Management Breman Installatiegroep De Breman Installatiegroep heeft een Algemeen Manager die binnen de Breman-organisatie de belangen van de aandeelhouders en van de bedrijven en medewerkers op een evenwichtige wijze behartigt. Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de strategie voor de gehele Breman Installatiegroep en voor bedrijfsoverstijgende processen, het ondersteunen van individuele bedrijven en het borgen van de centrale dienstverlening naar de bedrijven zijn daarbij kerntaken. De RvT is klankbord voor de Algemeen Manager in de ontwikkeling van ideeën en plannen. Niet-structurele besluiten en investeringen zijn gedelegeerd aan de Algemeen Manager. Hierover wordt achteraf verantwoording afgelegd. BEDRIJF 1 ORGANISATIESTRUCTUUR MEDEZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR BEDRIJF 2 V.W.B BEDRIJF 3 BREMAN BEHEER BREMAN TOPHOLDING AANDEELHOUDERS BEDRIJF... BREMAN CENTRALE DIENSTEN 1x Directeur BREMAN STRUCTUUR 1x Directeur Gecoöpteerde Directeur ALGEMEEN MANAGER 2x Afgevaardigde RAAD VAN TOEZICHT 2x Afgevaardigde 6

7 De Breman-structuur Profiel Breman Installatiegroep Werkterrein Woningbouw en utiliteitsbouw... Renovatie en verbouw... Op het dak en onder het dak... Het complete installatiewerk van een project van 500 woningen, een bungalow of van een groot kantoorcomplex... Service- en onderhoud... De Breman Installatiegroep bestaat uit bijna 40 bedrijven en circa 1600 medewerkers. Inderdaad, de Breman Installatiegroep is een gemêleerd gezelschap, actief op de volgende terreinen: woningbouw utiliteitsbouw industrie renovatie groot onderhoud service en onderhoud U kunt voor werkelijk elk onderdeel van het installatie- en onderhoudstraject bij de Breman Installatiegroep terecht. En daaronder vallen: verwarmingsinstallaties sanitaire installaties elektrotechnische installaties gebouwbeheerssystemen rookgasafvoersystemen dakwerken duurzame energiesystemen loodgieterwerken regeltechniek mechanische ventilatie schoorsteenbouw brandbeveiliging sprinklersystemen airconditioningsinstallaties meet- en regeltechniek service- en onderhoud 7

8 INSTALLATIEGROEP Breman Installatiegroep Voor informatie: Breman Centrale Diensten BV De Blokmat 17 Postbus 17, 8280 AA Genemuiden T F E I Uitgave augustus 2011

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie