Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI"

Transcriptie

1 10.4 Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI Stappenplan bij een schorsing en verwijderingbeleid A A1 A2 B Stappenplannen Stappenplan bij een schorsing of verwijderingbesluit Stappenplan bij een verwijderingbesluit Voorbeeldbrieven n.a.v. van schorsing en/of verwijdering B1 Voorbeeldbrief: Weigering gebaseerd op gegevens van de ouders B2. Voorbeeldbrief: Voornemen tot weigering gebaseerd op andere gegevens dan die van ouders B3. Voorbeeldbrief: Definitief weigeringsbesluit B4. Verslag betreffende time-out, schorsing en/of verwijdering van leerlingen B5. Voorbeeldbrief: Brief aan ouders betreffende schorsing B6. Voorbeeldbrief: Brief aan ouders over het voornemen tot verwijdering B7. Voorbeeldbrief: Brief aan ouders over de definitieve verwijdering C Voorbeeldprotocollen bij LGF beleid C1. Stroomschema: Procedure bij toelating leerlingen C2. Stroomschema: Procedure bij time-out, schorsing en verwijdering.

2 A 1 Stappenplan bij een time out en/of schorsingsbesluit in geval van herhaaldelijk of zeer ernstig incident/overtreding van de schoolregels 1 Zorg dat het beleid en de procedure ten aanzien van verwijdering uit de les, time out, schorsing, gedragsregels, maatregelen bij overtreding van schoolregels of bij een ernstig incident etc. helder in de schoolgids staan. Uitsluitend op basis hiervan kunnen maatregelen als verwijdering uit de les, time out en schorsing worden genomen. 1 2 Na herhaaldelijk of zeer ernstig incident/ overtreding schoolregels (zoals vermeld in de schoolgids) melding leerkracht aan directie, waarna directie een besluit tot een time out neemt, mits aan de voorwaarden die hieraan in de schoolgids worden gesteld, is voldaan. 3 De directie maakt, niet later dan drie dagen na kennisgeving van de time out een aantekening van de melding en het incident in het dossier van de leerling. 4 De directie deelt de leerling mee dat de leerling de rest van de dag de toegang tot de groep wordt ontzegd. 5 De leerling wordt onder toezicht binnen de school geplaatst. 6 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders c.q. wettelijke verzorgers onmiddellijk van het incident en de daaropvolgende time out gemotiveerd op de hoogte gebracht. Toelichting: Dit kan eventueel na schooltijd gebeuren, maar in ieder geval op dezelfde dag. 7 De ouder/verzorgers zo spoedig mogelijk op school uitnodigen voor een gesprek en de ouders/ verzorgers wijzen op de mogelijkheid zich bij dit gesprek te laten vergezellen door een vertrouwenspersoon. Bij dit gesprek zijn de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. Doel van het gesprek is het geven van een toelichting door de groepsleerkracht/lid van de directie op zijn besluit tot een time out en het, met de ouders/verzorgers en zo mogelijk ook met de leerling, maken van afspraken om herhaling te voorkomen. 8 Van het gesprek bij 7 wordt een verslag gemaakt, door beide partijen voor akkoord getekend en in het leerlingendossier opgeborgen. Dit verslag, dat deel uitmaakt van het dossier van de leerling, bevat in elk geval: a. dag, datum en tijdstip waarop de reden tot de time-out als genoemd in 2 is vastgesteld; b. de aanvang, de duur en de motivering (omschrijving van de reden) van de time-out; c. de wijze waarop in het toezicht op de leerling door de schoolleiding is voorzien; d. dag, datum en tijdstip waarop de leraar de ouders/verzorgers mondeling in kennis heeft gesteld van zijn besluit tot een time-out en hen heeft uitgenodigd voor de bespreking als bedoeld in 7; e. dag, datum en tijdstip waarop de bespreking met de ouders/verzorgers heeft plaatsgevonden en f. welke afspraken zijn gemaakt om herhaling te voorkomen. 9 Ouders/ verzorgers mogen aan het voor gezien ondertekend verslag hun commentaar (in hun ogen noodzakelijke correcties) toevoegen. 10 Bij niet ondertekenen verslag ouders/verzorgers het verslag aangetekend aan de ouders verzorgers versturen met in een begeleidend schrijven de aantekening dat ouders/ verzorgers hun medewerking aan de voorgaande stappen hebben geweigerd. 11 Als ouders/verzorgers hun medewerking aan een of meerdere van bovenstaande stappen 1 Time out is een orde maatregel die vaak aan een schorsingsmaatregel vooraf gaat en daarom niet als beleid in dit stuk is opgenomen.

3 weigeren, stelt de directie de verwijderingprocedure in werking (zie stappenplan bij een verwijderingbesluit). 12 Bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat het voorgevallen incident dusdanig ernstig is, dat direct aan de voorwaarden voor schorsing is voldaan, kan door de algemene directie schorsing worden overwogen. Voor schorsing is toestemming nodig van het bestuur. 13 Alvorens een besluit tot schorsing te nemen, hoort de directie de interne begeleider en de groepsleerkracht. 12 Het bestuur via de algemene directie in kennis stellen van het voornemen en om toestemming vragen voor het schorsingsbesluit. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen vierentwintig uur 13 Ouders/verzorgers van de leerling schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het schorsingsbesluit met een uitnodiging voor een gesprek. In de brief in ieder geval vermelden: Dag, datum en tijdstip waarop bij de leerling de reden tot schorsing is vastgesteld De aanvang, duur en reden van de schorsing De mogelijkheid van bezwaar De manier waarop dit bezwaar kenbaar moet worden gemaakt. Termijn voor bezwaar: binnen zes weken na het besluit. Het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk en binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op het bezwaarschrift. 14 Een afschrift van het schorsingsbesluit wordt opgestuurd naar het schoolbestuur, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. 15 Maatregelen nemen waardoor de voortgang van het leerproces van de geschorste leerling gewaarborgd wordt (de leerling thuis van onderwijsmiddelen voorzien om een leerachterstand te voorkomen). 16 Gesprek voeren met ouders/verzorgers in bijzijn van betrokken leraar en/of een vertegenwoordiger van de algemene directie namens het bestuur. 17 In dit gesprek wordt het incident besproken, worden afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen en worden de ouders/ verzorgers gewezen op hun beroeps- en bezwaarmogelijkheden Tijdens het gesprek nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden verkennen en daarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde laten komen. 18 Van de schorsing en het gesprek met de ouders/verzorgers een verslag maken. Dag, datum en tijdstip waarop bij de leerling de reden tot schorsing is vastgesteld De aanvang, duur en reden van de schorsing Dag, datum en tijdstip waarop de schoolleiding de ouders/verzorgers mondeling in kennis heeft gesteld van zijn voorstel de leerling te schorsen en hen heeft uitgenodigd voor de bespreking Dag, datum en tijdstip waarop de bespreking met de ouders/verzorgers heeft plaatsgevonden en Welke afspraken zijn gemaakt om herhaling te voorkomen. 19 Dit verslag door de ouders/verzorgers voor gezien laten ondertekenen en in het leerlingendossier opslaan. Indien de ouders weigeren het verslag te ondertekenen, dan afschrift per aangetekende post versturen met de mededeling dat de ouders/verzorgers de gelegenheid hebben binnen vijf schooldagen eventuele correcties op het verslag aan te geven en het verzoek om het verslag vervolgens voor gezien te tekenen en te retourneren. 20 Dit verslag ter kennisgeving sturen via de algemene directie aan het bestuur, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. 21 Ouders/verzorgers kunnen binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het bestuur. 22 Bestuur geeft binnen twee weken een beslissing op het bezwaarschrift.

4 A 2 Stappenplan bij een verwijderingbesluit in geval van herhaalde ernstig incident /overtreding van de schoolregels 1 Zorg dat het beleid en de procedure ten aanzien van verwijdering helder in de schoolgids staan. 2 Als een incident/overtreding van de schoolregels zeer ernstig is of zich meerdere malen voordoet, de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten of de leerling zelf herhaaldelijk in het geding is geweest of de school aantoonbaar niet meer kan voldoen aan de zorgbehoefte van deze leerling.(handelingsverlegenheid) ervaart, kan worden overgegaan tot verwijdering. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het herhaaldelijk of zeer ernstig bedreigen van personeel en/of medeleerlingen, vuurwapens of zaken die daarop lijken met zich voeren, vuurwerk met zich voeren of afsteken, drugs en/of alcohol in bezit hebben of gebruiken et 3 De directeur hoort de betrokken groepsleraar over de voorgenomen verwijdering. De school stelt een onderwijskundig rapport op. Na herhaaldelijk of zeer ernstig incident en/of overtreding van de schoolregels bereidt de directie het besluit tot verwijderen voor. Het voorstel bevat ten aanzien van de leerling tenminste: a. een nadere motivering van de verwijdering en b. het onderwijskundig rapport als bedoeld in artikel 42 van de Wet op het Primair Onderwijs of artikel 43 van de Wet op de expertisecentra. 4 De directie vraagt de algemene directie formeel om toestemming. Dit gebeurt bij voorkeur binnen vierentwintig uur na ontvangst van het voorstel tot verwijdering. Het bestuur hoort de schoolleiding en de betrokken leraar/leraren. Van deze hoorzitting wordt door het bevoegd gezag een verslag opgesteld. Indien raadzaam pleegt de algemene directie overleg met een of meerdere bestuursleden. om daadwerkelijk tot verwijdering over te gaan. 5 Bij voorkeur binnen vierentwintig uur na ontvangst van het voorstel tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de schoolleiding en de betrokken leraar/leraren. Van deze hoorzitting wordt door het bevoegd gezag een verslag opgesteld. 6 Indien het bevoegd gezag van mening is dat het belang van de school bij verwijdering zwaarder weegt dan het belang van de leerling om op school te blijven, wordt besloten tot een voornemen tot verwijdering van de school. Het bevoegd gezag deelt dit voornemen zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen achtenveertig uur schriftelijk en gemotiveerd mede aan de ouders/verzorgers. 7 Het verslag van het bevoegd gezag wordt ter kennisgeving gezonden aan de Onderwijsinspectie en de Leerplichtambtenaar. 8 De ouders/verzorgers (en de leerling vanaf 12 jaar oud) worden uitgenodigd door de directeur/algemene directie en worden gehoord. Hiervan wordt een verslag opgesteld. Ouders kunnen hun zienswijze eventueel ook schriftelijk kenbaar maken. Ouders/verzorgers wijzen op de mogelijkheid zich in dit gesprek te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Ouders in kennis stellen van op het voornemen tot verwijdering betrekking hebbende adviezen en rapporten en hen in gelegenheid stellen hierop mondeling of schriftelijk te reageren. 9 Van het gesprek bij 8 wordt een verslag gemaakt, door beide partijen voor akkoord (eventueel voor gezien) getekend en in het leerlingendossier opgeborgen. Definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat het bevoegd gezag een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs voor de leerling heeft gevonden. Indien in deze acht weken een school is gevonden die bereid is de leerling als leerling tot de school toe te laten, stelt het bestuur de ouders/verzorgers hiervan terstond in kennis en verzoekt hen hun kind aan die school als leerling aan te melden. Het bestuur kan afzien van een definitief besluit tot verwijdering wanneer een bericht van inschrijving op de andere school en uitschrijving van de huidige tijdig wordt overlegd. Als het bevoegd gezag gedurende acht weken er alles aan heeft gedaan om de

5 leerling elders geplaatst te krijgen, en er geen school bereid is gevonden de leerling toe te laten, dan wel een school is gevonden die de leerling wil toelaten, maar de ouders/verzorgers weigeren het kind daar aan te melden, dan mag toch worden overgegaan tot definitieve verwijdering. Vastgelegd wordt waar en wanneer de leerling eventueel geweigerd is door scholen 10 Het definitieve besluit tot verwijdering wordt ter kennisgeving opgestuurd naar het bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. 11 De directie informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen omkleed over het besluit tot verwijdering. Hierin worden de eventuele bezwaren van de ouders gemotiveerd weerlegd. 10 De directeur of de algemene directie wijst de ouders/verzorgers op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. 11 De ouders kunnen binnen zes weken na het besluit van het bevoegd gezag van een openbare school of een bijzondere school een bezwaarschrift indienen Het bevoegd gezag neemt een beslissing op het bezwaar binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Voor die tijd moeten de ouders/verzorgers echter in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen en rapporten. De leerling kan slechts worden uitgeschreven, als een kennisgeving van inschrijving van een nieuwe school is ontvangen. Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van het bezwaarschrift de toegang tot de school ontzeggen met inachtneming van het gestelde ten aanzien van schorsing. Tegen de beslissing op het bezwaar van het bevoegd gezag van een openbare school kunnen de ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Het bevoegd gezag betrekt bij zijn besluiten het oordeel van de onderwijsinspectie. Het bevoegd gezag stelt de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar schriftelijk in kennis van zijn besluit de leerling definitief van de school te verwijderen.

6 B1 Voorbeeldbrief bij weigering toelating gebaseerd op gegevens van de ouder(s) Aantekenen Geachte,.. Betreft: toelating.. (naam kind) tot..(naam school) Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per. van uw kind, (naam) op (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij uw verzoek helaas hebben afgewezen. De reden(en) hiervan is/zijn. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst van dit besluit, hiertegen bezwaar maken bij: De Algemeen Directeur van de stichting PANTA RHEI Dhr. A.M.M. Tillekens P/A Het Kleine Loo 414 h 2592 CK Den Haag Hoogachtend,. (naam en functie; indien directeur steeds toevoegen: namens het bestuur van de stichting PANTA RHEI

7 B2 Uitnodiging voor gesprek over het voornemen om te weigeren Aantekenen Geachte, Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per van uw kind, (naam) op. (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw verzoek af te wijzen. De reden(en) hiervan is/zijn.. Met inachtneming van artikel 4:3 Algemene wet bestuursrecht / artikel 40 en 63, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs nodigen wij u graag uit voor een gesprek over dit voornemen op.. om te.. In dit gesprek heeft u gelegenheid uw standpunt naar voren te brengen. Van dit gesprek ontvangt u een verslag, waarna wij een definitieve beslissing over uw verzoek om toelating nemen. Hoogachtend,. (naam en functie; indien directeur steeds toevoegen: namens het bestuur van de stichting PANTA RHEI.

8 B3 Voorbeeldbrief definitief weigeringsbesluit Aantekenen Geachte,.. Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per... van uw kind, (naam) op. (naam school). Bij brief van. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen uw verzoek af te wijzen. Op. (datum) heeft op de.. (locatie) hierover een gesprek tussen u en (aanwezigen namens het bestuur) plaatsgevonden, waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van ons voornemen naar voren te brengen. De inhoud van dit gesprek heeft ons geen aanleiding gegeven van ons voornemen af te zien zodat wij definitief besluiten.. (naam kind) niet tot.. (naam school) toe te laten. De redenen hiervoor zijn.. (ga hier ook in op feiten en omstandigheden die de ouders tijdens het gesprek hebben aangevoerd). Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst daarvan, hiertegen bezwaar maken bij: De Algemeen Directeur van de stichting PANTA RHEI Dhr. A.M.M. Tillekens P/A Het Kleine Loo 414 h 2592 CK Den Haag Hoogachtend,. (naam en functie; indien directeur steeds toevoegen: namens het bestuur van de stichting PANTA RHEI.

9 B4 VERSLAG INZAKE TIME-OUT, SCHORSING EN/OF VERWIJDERING VAN LEERLINGEN. Naam leerling: Geboortedatum: Naam school: Naam leerkracht: Datum en tijdstip incident: Het betreft ongewenst gedrag tijdens: o Lesuren o Vrije situatie : op plein/ elders o Anders, nl... Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van: o Leerkracht o Medeleerlingen o Anderen, t.w. Korte omschrijving van het incident: De volgende maatregel is genomen: o Time-out o Schorsing o In gang zetten van een procedure tot verwijdering van de leerling van de school Aanvang, duur en motivering van maatregel: Ouders/verzorgers van maatregel in kennis gesteld d.m.v.: o Gesprek op school o Huisbezoek o Telefonisch contact o Anders, nl.

10 Datum en tijdstip van mondelinge kennisgeving aan ouders/verzorgers: Gesproken met: In geval van time out: omschrijving van de wijze waarop in het toezicht op de leerling door de schoolleiding is voorzien: In geval van schorsing/verwijdering: omschrijving van gemaakte afspraken om de leerling thuis van onderwijsmiddelen te voorzien: Datum bespreking met ouders/verzorgers en de school: Verslag van het gesprek: Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school (o.a. om herhaling te voorkomen): Naam en functie (school) Voor gezien: Naam:.

11 B5 Brief aan ouders inzake schorsing Indien u een leerling schorst. Moet u de ouders/verzorgers van de leerling schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Hiervoor kunt u deze voorbeeldbrief gebruiken. Let u erop dat u de brief aangetekend verstuurd. Aan de ouders/verzorgers van Plaats/datum Geachte Ouders/verzorgers, In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op.en na overleg met de groepsleerkracht Dhr./Mw.. delen wij u hierbij mede dat uw zoon/dochter met ingang van.tot uiterlijk..is geschorst. Gedurende deze schorsing ontzeggen wij.. de toegang tot de school. De red(en) die ten grondslag liggen aan deze schorsing zijn: Om de voortgang van het onderwijsleerproces niet te belemmeren hebben wij de volgende maatregelen genomen (hier de daarvoor te nemen maatregelen, zoals bijvoorbeeld huiswerkopdrachten vermelden) Graag nodigen wij u uit voor een gesprek op om.. te. om de redenen voor deze schorsing nader aan u toe te lichten en afspraken te maken om verdere incidenten in de toekomst te voorkomen. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na ontvangst daarvan, hiertegen bezwaar maken bij De algemeen directeur van de stichting PANTA RHEI, dhr. A.M.M. Tillekens P/A Het Kleine Loo 414h 2592 CK Den Haag Hoogachtend, Naam directeur..(naam van de school) In afschrift aan Schoolbestuur via bestuursbureau Leerplichtambtenaar (Leidschendam-Voorburg/Den Haag/Voorschoten Onderwijsinspectie

12 B6 Brief aan ouders over voornemen verwijdering Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken bij de schriftelijke en gemotiveerde mededeling aan de ouders/verzorgers over het voornemen hun kind van school te verwijderen. Deze brief dient u aangetekend te versturen. Aan de ouders/verzorgers van... Plaats, datum Geachte ouders/verzorgers, In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op en na overleg met de groepsleerkracht dhr/mw...delen wij u hierbij mede dat wij het voornemen hebben uw zoon/dochter... met ingang van...(rekening houdend met 8 weken termijn) op grond van artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs/ Wet op de Expertisecentra te verwijderen van school. In de komende acht weken zullen wij uitvoering geven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs Wet op de Expertisecentra, inhoudende dat wij ons zullen inspannen om een andere school bereid te vinden uw zoon/dochter toe te laten. Mochten wij hier binnen 8 weken niet in slagen dan zullen wij overgaan tot definitieve verwijdering. Voorafgaande aan deze definitieve verwijdering zullen wij uw zoon/dochter met onmiddellijke ingang/met ingang van. schorsen. Tijdens deze schorsing ontzeggen wij uw zoon/dochter de toegang tot de school. De reden(-en) die ten grondslag liggen aan deze verwijdering zijn:... (de school kan niet voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling/ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders/gedrag in strijd met de grondslag (bijzonder onderwijs)). Belangenafweging. nader onderbouwen. Handelingsverlegenheid nader onderbouwen Ernstig wangedrag. nader onderbouwen. (gedragsregels hoe het bevoegd gezag omgaat met wangedrag en wanneer de grens van verwijdering is bereikt/(lichtere) maatregelen ter voorkoming van herhaling hebben gefaald (schorsing, gedragsafspraken)/de leerling en ouders zijn gewaarschuwd dat bij eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt overgegaan). Data en inhoud van gevoerde gesprekken vermelden etc. De genomen maatregelen met het oog op de verwijdering zijn: (denk aan het meegeven huiswerkopdrachten etc.). Graag nodigen wij u uit voor een gesprek op om.. te. om de redenen voor deze verwijdering nader aan u toe te lichten en u in de gelegenheid te stellen uw standpunt hierover kenbaar te maken. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 40 lid 6 / 63 lid 3 van de Wet op het Primair onderwijs/ artikel 61 lid 3 van de Wet op de Expertisecentra binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan De algemeen directeur van de stichting PANTA RHEI, dhr. A.M.M. Tillekens P/A Het Kleine Loo 414h 2592 CK Den Haag Alvorens het Bevoegd Gezag een besluit neemt aangaande uw bezwaar zult u worden gehoord. Het Bevoegd Gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaren.

13 Hoogachtend, Namens het Bestuur (naam) (naam directeur + functie) In afschrift aan: Schoolbestuur Leerplichtambtenaar enonderwijsinspectie B7 Brief aan ouders over definitieve verwijdering Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken wanneer u de ouders/verzorgers meedeelt dat hun kind definitief wordt verwijderd. Deze brief dient u aangetekend te versturen. Aan de ouders/verzorgers van... Plaats, datum Geachte ouders/verzorgers, Bij brief van.. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen.(naam kind) van onze school te verwijderen. Op.(datum) heeft op de (locatie) hierover een gesprek tussen u en. (aanwezigen namens bevoegd gezag) een gesprek plaatsgevonden waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van ons voornemen naar voren te brengen. Hierbij berichten wij u dat dit gesprek ons geen aanleiding heeft gegeven van ons voornemen af te zien, zodat wij definitief hebben besloten. (naam kind) van onze school te verwijderen. Voor de goede orde zetten wij u onze motivering hiervoor nogmaals uiteen. (onder meer ingaan op hetgeen de ouders tijdens het gesprek naar voren hebben gebracht.) In afgelopen acht weken hebben wij op grond van de verplichting zoals opgenomen in artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs/ Wet op de Expertisecentra, gezocht naar een andere school voor uw zoon/dochter. Wij zijn er echter niet in geslaagd om een andere school bereid te vinden uw zoon/dochter toe te laten. (Toelichting op gepleegde inspanningen, reden van niet toelaten). Op grond van het hiervoor vermelde, bericht het bestuur van. (naam bevoegd gezag) u hierbij tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan van.. (naam kind) en. (naam kind) aldus vanaf heden de toegang tot de school te zullen weigeren. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 40 lid 6 / 63 lid 3 van de Wet op het Primair Onderwijs / artikel 61 lid 3 van de Wet op de Expertisecentra binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan De algemeen directeur van de stichting PANTA RHEI, dhr. A.M.M. Tillekens P/A Het Kleine Loo 414h 2592 CK Den Haag Alvorens het Bevoegd Gezag een besluit neemt aangaande uw bezwaar zult u worden gehoord. Het Bevoegd Gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaren. Hoogachtend, Namens het Bestuur stichting PANTA RHEI (naam directeur + functie) In afschrift aan: Bestuur Leerplichtambtenaar Onderwijsinspectie

Protocol Schorsing en Verwijderen

Protocol Schorsing en Verwijderen Protocol Schorsing en Verwijderen Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Protocol schorsen en verwijderen Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Mei 2015 1. Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Alpha Scholengroep

Protocol schorsing en verwijdering Alpha Scholengroep Protocol schorsing en verwijdering Alpha Scholengroep Leerlingen kunnen van school worden gestuurd, voor een korte tijd (een schorsing genaamd) of voorgoed (een verwijdering genaamd). De beslissing over

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Wanneer wordt een kind van school gestuurd? Leerlingen kunnen, in het geval van ernstige misdragingen en in het geval van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING Bijlagen: 1. Katern toelating en verwijdering 2. Protocol Schorsing en verwijdering 3. Criteria toelating 4. Onacceptabel gedrag 5. Weigering gebaseerd

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders.

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders. 1 e Van der Huchtschool Postbus 3248, 3760 DE Soest Paulus Potterlaan 13-15, 3761 AT Soest. tel. 035-6037459 info1e@vanderhucht.nl www.vanderhucht-pauluspotter.nl De school neemt bij zeer ongewenst gedrag

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing & verwijdering

Regeling toelating, schorsing & verwijdering Regeling toelating, schorsing & verwijdering aangepast oktober 2016 INHOUDSOPGAVE REGELING TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling...

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing & verwijdering. aangepast november 2012 op basis van Vos/abb advies

Regeling toelating, schorsing & verwijdering. aangepast november 2012 op basis van Vos/abb advies Regeling toelating, schorsing & verwijdering aangepast november 2012 op basis van Vos/abb advies INHOUDSOPGAVE REGELING TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014 Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen Hengelo, september 2014 Instemming GMR op: 8 oktober 2014 1 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 4 2 Inleiding... 5 3 Time-out... 6 3.1 Omschrijving... 6 3.2

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Besluitvorming en communicatie Bespreken MO 29 januari 2015 Instemming GMR 4 februari 2015 Vaststellen definitieve versie bestuur 4 februari

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering. Stichting Proceon

Schorsing en verwijdering. Stichting Proceon Schorsing en verwijdering Stichting Proceon 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wanneer schorsen/verwijderen? 3. Eerste actie na ernstig incident/overtreding van de schoolregels 4. Schorsing 5. Verwijdering

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing & verwijdering

Regeling toelating, schorsing & verwijdering Regeling toelating, schorsing & verwijdering aangepast op 1 juni 2009 op basis van vosabb advies INHOUDSOPGAVE REGELING TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân Bijlage 2 Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân 1 Inleiding Dit protocol heeft betrekking op de wettelijke strafmaatregelen schorsing en verwijdering. Er kunnen naast deze wettelijke

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

richtinggevend Beleidsprotocol m.b.t. Toelating, Berisping, Waarschuwing, Time-out, Schorsing, Verwijdering Stichting BOOM Oisterwijk

richtinggevend Beleidsprotocol m.b.t. Toelating, Berisping, Waarschuwing, Time-out, Schorsing, Verwijdering Stichting BOOM Oisterwijk richtinggevend Beleidsprotocol m.b.t. Toelating, Berisping, Waarschuwing, Time-out, Schorsing, Verwijdering Stichting BOOM Oisterwijk Eindversie van woensdag 27 juni 2012 Inhoudsopgave van dit beleidsprotocol

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Vastgesteld op 11 november 2011 door de m.r. Protocol gedrag, time-out, schorsen en verwijderen. Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR Baarn, maart 2009 INLEIDING Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Inleiding Soms is het nodig dat een leerling een time-out krijgt, geschorst wordt of zelfs van school verwijderd wordt. Onze scholen gaan in al die

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Trampoline 2014

Protocol ongewenst gedrag Trampoline 2014 Inleiding Protocol ongewenst gedrag Trampoline 2014 Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is het pedagogisch klimaat op school. Een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Uit klas plaatsing leerling

Uit klas plaatsing leerling r.k. basisschool De Jonge Wereld Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag Tel: 070 4480310 Fax: 070 4480311 Uit klas plaatsing leerling Bij herhaald negeren van de klas- en/of schoolregels wordt een leerling

Nadere informatie

Schorsen en verwijderen van leerlingen

Schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen en verwijderen van leerlingen Versie 2011 Inleiding Soms ontkomt men er niet aan een leerling te straffen. Het beleid hieromtrent is een taak van de school. Om aan alle betrokkenen duidelijk te

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Regeling tot schorsing, overplaatsing en definitieve verwijdering van leerlingen van het Atlas College

Regeling tot schorsing, overplaatsing en definitieve verwijdering van leerlingen van het Atlas College Regeling tot schorsing, overplaatsing en definitieve verwijdering van leerlingen van het Atlas College CSL/Bestuur Atlas College juli 2004 SCHORSING 5-2004 2.3 / 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Schorsing...3

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is het pedagogisch klimaat op school. Een slecht pedagogisch

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Protocol Schorsing en verwijdering Inleiding Wanneer intern een protocol wordt opgesteld voor schorsing en verwijdering van leerlingen moge duidelijk zijn dat de WEC daarvoor als uitgangspunt dient. Met

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelatingsbeleid. Toelatingsbeleid voor vierjarigen.

Toelatingsbeleid. Toelatingsbeleid voor vierjarigen. Toelatingsbeleid Toelatingsbeleid voor vierjarigen. Om voor toelating op onze school in aanmerking te komen dient u als, ouder(s)/verzorger(s), minimaal tien weken voor de aanvang van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Beleid aanname en verwijdering Deel 4 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Vastgesteld op 1 maart 2011 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Bronnen 3. Verantwoordelijkheden 4. Algemene uitgangspunten toelatingsbeleid

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Protocol m.b.t. Maatregelen ongewenst gedrag leerlingen

Protocol m.b.t. Maatregelen ongewenst gedrag leerlingen Protocol m.b.t. Maatregelen ongewenst gedrag leerlingen eindversie BESLUITVORMINGSORGAAN DATUM Directeurenoverleg GMR ouders GMR personeel advies/instemming advies/instemming 16-06-2006 16-06-2006 Algemeen

Nadere informatie

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link Toelaten en verwijderen van leerlingen PPO de Link Vastgesteld door : mevrouw F.M. van Veen, algemeen directeur Datum : eerste vaststelling op 24 september 2013; bijgesteld en opnieuw vastgesteld op 27

Nadere informatie

Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO. 1. Inleiding

Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO. 1. Inleiding Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO 1. Inleiding In het Voortgezet Onderwijs is het schorsen van een leerling wettelijk geregeld. Het Inrichtingsbesluit bij de wet op het Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Protocol Gedrag, Schorsing en Verwijdering van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol Gedrag, Schorsing en Verwijdering van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is het pedagogisch klimaat op school. Een slecht pedagogisch klimaat gaat ten koste van het welbevinden van

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING en VERWIJDERING Van Asch van Wijck 2012 / 2013 [Geef tekst op] Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 1 2. Normen, waarden en gezag blz. 1 2a. Gedragscode voor leerkrachten

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Inleiding. Grensoverschrijdend gedrag

Inleiding. Grensoverschrijdend gedrag 2 Inleiding Op iedere plaats waar kinderen samen spelen en leren kunnen uitingen van agressie voorkomen. Zo ook op onze school, ondanks dat we verschillende methoden op school hanteren waarin we kinderen

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen

Protocol schorsen en verwijderen Protocol schorsen en verwijderen Versie 01-06-2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort T: 033-2570645 E: info@kpoa.nl Hoofdstuk 1 Inleiding In deze beleidsnotitie worden de wettelijke kaders en interne afspraken

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Pedagogisch stappenplan bij ongewenst gedrag

Pedagogisch stappenplan bij ongewenst gedrag Pedagogisch stappenplan bij ongewenst gedrag Grensverkennend gedrag: gedrag dat de voortgang van lessen zodanig verstoort dat de leerling daarop aangesproken moet worden. stap maatregel consequentie wie

Nadere informatie

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014)

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Inhoudsopgave I - II III IV Inleiding Algemene bepalingen Uitwerking van de maatregelen Bijlagen: 1. Meldingsformulier Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering De Spinaker SO Kortenaerkade 22 1813 EZ Alkmaar Tel. 072-5411800 E-mail www.despinaker.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

Protocol Time-Out en verwijdering Stappenplan bij aanhoudend storend en/of agressief gedrag

Protocol Time-Out en verwijdering Stappenplan bij aanhoudend storend en/of agressief gedrag Protocol Time-Out en verwijdering Stappenplan bij aanhoudend storend en/of agressief gedrag Wij proberen een klimaat te creëren, waarin we nastreven om zo professioneel en eenduidig mogelijk om te gaan

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN STICHTING VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS AMERSFOORT e.o VERSIE 19-4-2005 BMT KPOA Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. 2 Begripsomschrijving pag. 3 Inleiding

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN. Markenhage College Breda

PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN. Markenhage College Breda Juni 2010 Frans van Twist PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN Markenhage College Breda INLEIDING VOORFASE STAP 1 STAP 2 STAP 3 FASE 1: SCHORSEN STAP 4 STAP 5 STAP 6 FASE 2: VERWIJDERING STAP 7 BIJLAGE: HANDELEN

Nadere informatie

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorgenomen besluit door het bestuur: 10 juni 2015 Advies GMR: 22 juni 2015 Definitief vastgesteld op 1 juli 2015 1 I algemene

Nadere informatie

Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken

Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken Datum: 7 januari 2016 Status: Vernieuwd beleid in relatie tot wet- en regelgeving

Nadere informatie

Protocol Ongewenst gedrag

Protocol Ongewenst gedrag Protocol ongewenst gedrag leerlingen en ouders/verzorgers Sparrenbosschool Doel Doel van dit protocol is om duidelijkheid te scheppen naar leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers hoe wij op onze

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Schorsing en verwijdering van leerlingen Schorsing en verwijdering van leerlingen INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Schorsing van een leerling... 4 2.1 De redenen voor schorsing... 4 2.2 Procedure voor schorsing van een leerling... 4 3 Verwijdering

Nadere informatie

Aannamebeleid van de Agatha Snellenschool

Aannamebeleid van de Agatha Snellenschool Aannamebeleid van de Agatha Snellenschool De Agatha Snellenschool is een school voor algemeen bijzonder onderwijs. Algemeen betekent dat er op de school niet vanuit een geloofsovertuiging onderwijs wordt

Nadere informatie

PROTOCOL TIME-OUT, SCHORSEN, VERWIJDEREN EN ONAANVAARDBAAR

PROTOCOL TIME-OUT, SCHORSEN, VERWIJDEREN EN ONAANVAARDBAAR Samengesteld door AD WPC Versie 16 november 2016 Bestuur Advies in het DO 8 december 2016 DO Door BG als voorgenomen besluit vastgesteld op 15 december 2016 GMR Door GMR van advies voorzien op 7 februari

Nadere informatie

Protocol time - out, schorsing en verwijdering

Protocol time - out, schorsing en verwijdering Protocol time - out, schorsing en verwijdering Soms is het nodig dat een leerling een time-out krijgt, geschorst of zelfs van school verwijderd wordt. Onze scholen gaan in al die gevallen uiterst zorgvuldig

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering. Als het niet goed gaat op school. Opvoedkundige maatregelen.

Schorsing en verwijdering. Als het niet goed gaat op school. Opvoedkundige maatregelen. Schorsing en verwijdering. Als het niet goed gaat op school. Opvoedkundige maatregelen. Ondanks alle positieve en preventieve maatregelen die een school neemt, kan het nodig zijn om leerlingen te corrigeren.

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Protocol Gedrag, Schorsing en Verwijdering van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol Gedrag, Schorsing en Verwijdering van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Protocol Gedrag, Schorsing en Verwijdering van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013.

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op: 9 oktober 2013. Inhoud 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag van SCPO Lelystad

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag van SCPO Lelystad Protocol Grensoverschrijdend Gedrag van SCPO Lelystad Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is het pedagogisch klimaat op school. Een slecht pedagogisch

Nadere informatie

Time-out en verwijdering van leerlingen

Time-out en verwijdering van leerlingen Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Time-out en verwijdering van leerlingen BELEIDSSTUK 36 Vastgesteld door AB d.d. 15-02-2007 Instemming GMR:

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Protocol time out, schorsing en verwijdering

Protocol time out, schorsing en verwijdering Protocol time out, schorsing en verwijdering Oktober 2014 Inleiding De Bonte Vlinder wil zorg dragen voor een veilige leeromgeving voor onze kinderen, leerkrachten en ouders. Dit protocol moet een bijdrage

Nadere informatie

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procesdefinitie Het proces vanaf de melding van wangedrag bij de opleidingsmanager tot en met de uitvoering van de daarbij passende maatregel. Daarbij

Nadere informatie

Preventie problemen. Situatie 1 : Incidentele gebeurtenissen 1

Preventie problemen. Situatie 1 : Incidentele gebeurtenissen 1 Gedragsprotocol Op de PWA-school is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Wanneer kinderen zich veilig voelen, dan komt dat hun ontwikkeling ten goede. Vandaar dat één van de schoolregels is

Nadere informatie

Beleid schorsing en verwijdering

Beleid schorsing en verwijdering Beleid schorsing en verwijdering Herzien: op 1 sept 2017 Beleid schorsing en verwijdering Inleiding Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Organisatie Januari n.v.t. Protocol Schorsen en verwijderen van leerlingen

Organisatie Januari n.v.t. Protocol Schorsen en verwijderen van leerlingen werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie Januari 2016 09-02-2016 n.v.t. Protocol Schorsen en verwijderen van leerlingen 10-02-2016 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4

Nadere informatie