GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING Bijlagen: 1. Katern toelating en verwijdering 2. Protocol Schorsing en verwijdering 3. Criteria toelating 4. Onacceptabel gedrag 5. Weigering gebaseerd op gegevens van de ouder(s) 6. Voornemen tot weigering (andere gegevens) 7. Definitief weigeringsbesluit 8. Voornemen tot verwijdering 9. Definitief besluit tot verwijdering Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 1 van 15

2 Inleiding Bij toelating en verwijdering van leerlingen op de scholen voor openbaar onderwijs van de gemeente Hoogeveen zijn verschillende situaties mogelijk. Handelen is vaak afhankelijk van het individuele geval. Daarom hebben de scholen besloten om gezamenlijk een regeling te maken die een richtlijn tot handelen geeft. Deze regeling is niet uitputtend bedoeld. Voor een totaaloverzicht van maatregelen wordt hierin verwezen naar de Katern Toelating en Verwijdering van de VosAbb (bijlage 1). Aan bovengenoemde regeling wordt een code schorsing en verwijdering toegevoegd (bijlage 2), die de wijze van handelen bij verwijdering wegens ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht vorm geeft. Vervolgens zitten in de bijlagen 3 tot en met 8 een aantal voorbeeldbrieven waar de scholen (in overleg met het schoolbestuur) gebruik van kunnen maken. Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes De leerplicht (beschreven in artikel 3 van de Leerplichtwet) en de vrije schoolkeuze van ouders bepalen het systeem van toelating en verwijdering. Toelating tot de school is het uitgangspunt en de weigering van een kind is een uitzondering. De wet schrijft dan ook voor dat het bevoegd gezag dat een leerling wil verwijderen deze eerst op een andere school moet onderbrengen. Pas als dat niet lukt, is verwijdering toegestaan (na 8 weken). De algemene toegankelijkheid van de openbare school betekent niet dat een openbare school nooit een kind mag weigeren. Een openbare school mag een kind niet weigeren wegens zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvatting. Toelating en verwijdering worden meestal beoordeeld naar de mogelijkheden van de bepaalde school. Echter op grond van alle formele regels zullen de mogelijkheden van de andere scholen ook bekeken moeten worden. Als uitgangspunt geldt dan ook dat de schoolkeuze van ouders voorop staat en als die keuze niet kan worden gehonoreerd kunnen de mogelijkheden voor het kind op een van de andere scholen worden bezien. Wat betreft het bovenstaande vormt de speciale school voor basisonderwijs (sbo) een uitzondering. De sbo maakt deel uit van een samenwerkingsverband dat streeft naar een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen. Voor toelating tot de school is noodzakelijk dat de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) heeft besloten dat plaatsing van het kind in het speciaal onderwijs noodzakelijk is. Het is vervolgens aan het schoolbestuur om het kind definitief toe te laten. Wanneer is er sprake van weigering Er is sprake van weigering wanneer het bevoegd gezag van de school het verzoek van de ouders afwijst hun kind op een bepaald tijdstip op de school toe te laten. Dat geldt zowel voor het regulier als het speciaal basisonderwijs. Het plaatsen van een kind op de wachtlijst (sbo) is dan ook een weigering. Het uitgangspunt is zoals hierboven beschreven de toelating van een leerling. Daartoe moeten alle scholen hun toelatingsbeleid formuleren en bekendmaken in de schoolgids. Weigering in afwijking van dat beleid is mogelijk maar moet zwaarder gemotiveerd worden. In ieder geval moet in het toelatingsbeleid geformuleerd worden: a. wanneer kan de school of betrokken groep geen volgende leerling toelaten (bijlage 3). Hierbij zijn de onderwijskundige en organisatorische doelstellingen van de school van belang; b. welke normen en waarden hanteert de school (gedragscode voor het openbaar onderwijs) Deze gedragscode geeft een toetsingskader voor de vraag of door toelating de rust of veiligheid op school onaanvaardbaar verstoord wordt. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 2 van 15

3 c. Kan de school voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling. De onderwijskundige en organisatorische doelstellingen van de school zijn hierbij van belang (bijlage 3); De Medezeggenschapsraad heeft op grond van de Wet Medezeggenschap onderwijs adviesrecht over de vaststelling van dit beleid. Bij besluiten in concrete gevallen heeft de MR geen bevoegdheid. Besluitvormingsprocedure Het bevoegd gezag van de school moet binnen acht weken na het verzoek een besluit nemen over de toelating. Dit geldt voor zowel de reguliere als de sbo-school. Als tot weigering wordt overgegaan zijn er twee procedures mogelijk: 1. weigering op grond van gegevens die ouders hebben verstrekt; De procedure is te vinden op p. 11 van het Katern. Let op termijn van reactie van 4 weken! 2. weigering op grond van andere gegevens dan verstrekt bij het verzoek om toelating. De volgende weigeringsgronden worden genoemd: De groep is vol; De school kan de benodigde zorg niet bieden (deze grond geldt niet voor het sbo). Gekeken moet worden naar de volgende punten 1. groepsgrootte; 2. samenstelling groep als gevolg van WSNS 3. effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen; 4. deskundig personeel; 5. beschikbaarheid personeel (tekort, ziekteverzuim) 6. de mogelijkheden van begeleiding door de ouder; 7. benodigde middelen (kosten extra personeel) 8. de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs; 9. werkdruk. Al deze omstandigheden kunnen ieder voor zich in een bepaalde mate bijdragen aan een verantwoorde beslissing om niet tot toelating over te gaan. Op grond van jurisprudentie lijkt er geen ruimte voor de sbo, om vanwege een gebrek aan zorgcapaciteit een kind te weigeren, omdat de rechter in het algemeen de opvatting lijkt toegedaan dat het samenwerkingsverband de verplichting heeft de middelen zo in te zetten dat het kind de benodigde zorg kan worden gegeven, tenzij de beschikking van de PCL aangeeft dat het kind thuishoort op een instelling volgens de Wet op de Expertisecentra (WEC); Ernstige verstoring van rust en orde dreigt; Aan deze criteria worden eisen verbonden. Bij ernstige verstoring van rust en orde gaat het niet alleen om het gedrag van het kind, maar ook om het gedrag van ouders. De criteria worden beschreven op de pagina s 14 en 15 van de katern; Voor wat de sbo betreft kan er op grond van de volgende punten niet worden geweigerd: Op grond van het feit dat het kind niet thuishoort in het speciaal onderwijs, indien de PCL van het eigen samenwerkingsverband heeft bepaald dat dat wel zo is; Op grond van het feit dat het kind niet thuishoort in het speciaal onderwijs, wanneer ouders van een andere PCL een beschikking hebben (art 40 lid 3 WPO). Tevens is het van belang dat het bestuur voldoende inspanning heeft geleverd ten aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheden om aan de zorgbehoefte van de leerling te voldoen. Voor wat betreft de sbo wordt daar nog een besluit van de PCL aan toegevoegd. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 3 van 15

4 De volgende acties moeten daartoe worden gedaan: 1. zijn de ouders voldoende geïnformeerd en gehoord; 2. is er een extern medisch en of psychiatrisch onderzoek gedaan (bijvoorbeeld door de GGD); 3. is er advies gevraagd aan de intern begeleider; 4. is er advies gevraagd aan de groepsleerkracht van de vorige school. Het uitgangspunt is dat het door het samenwerkingsverband WSNS vastgestelde zorgbeleid door de scholen wordt onderschreven. Indien de bevoegd gezagsorganen in het Samenwerkingsverband WSNS hebben afgesproken dat bepaalde zorg alleen of daartoe aangewezen scholen wordt aangeboden wordt dat door de rechter niet geaccepteerd. Bij de openbare scholen van Hoogeveen is dat niet het geval. Verwijdering Een eventuele verwijdering kan zich voordoen zowel in het regulier basisonderwijs alsook op de sbo op basis van twee gronden: 1. de verwijdering omdat de school, niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling; 2. Verwijdering op andere gronden, bijvoorbeeld wangedrag van de leerling en /of de ouders. Voordat de school overgaat tot verwijdering kan de school een leerling schorsen. Een schorsing kan een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht vormen. Schorsing in het primair onderwijs kent geen wettelijke basis en dient slechts als uiterste maatregel te worden genomen. Schorsing kan voor een of enkele dagen. Deze maatregel kan door de schoolleiding genomen worden, na overleg met het bevoegd gezag, de inspectie en na melding aan de leerplichtambtenaar. De redenen /noodzaak tot schorsing dienen bij dit besluit kenbaar te worden gemaakt Alleen het bevoegd gezag verwijdert een leerling. Dit geldt zeker als verwijdering als sanctiemogelijkheid wordt gebruikt. Gronden voor verwijdering zijn: De school kan niet aan de zorgbehoefte van de leerling voldoen; Daartoe is het van belang dat wordt geformuleerd of de leerling formeel thuis hoort in het speciaal of regulier basisonderwijs. Ernstig wangedrag van de leerling of ouders Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie, wangedrag van ouders en herhaalde intimidatie van leerkrachten door ouders. Of het bevoegd gezag kan overgaan tot verwijdering hangt af van de omstandigheden van het geval. Het wangedrag moet worden beschouwd als ernstig. Daarvoor moet worden omschreven in de gedragsregels hoe het bevoegd gezag omgaat met wangedrag en wanneer de grens van verwijdering is bereikt. Lichtere maatregelen ter voorkomen van herhaling hebben gefaald, schorsing gedragsafspraken; D3 leerling/ouders is/zijn gewaarschuwd dat bij het eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt overgegaan. Er is hiernaast wangedrag denkbaar waarbij onmiddellijke verwijdering geboden is. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 4 van 15

5 Het is raadzaam in de verschillende stadia van de procedure de inspectie te raadplegen. De rechter vindt het belangrijk dat deze heeft ingestemd met het voornemen om tot verwijdering over te gaan. De procedure van verwijdering staat hieronder beschreven in het protocol schorsing en verwijdering van het openbaar onderwijs van de gemeente Hoogeveen: Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 5 van 15

6 Bijlage 1 Protocol Schorsing en verwijdering van het openbaar onderwijs van de gemeente Hoogeveen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: Time-out Schorsing Verwijdering Time-out Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of indien dat niet mogelijk is zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag. Schorsing Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 6 van 15

7 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: o Het bevoegd gezag o De ambtenaar leerplichtzaken o De inspectie onderwijs Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. Verwijdering Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar o De ambtenaar leerplichtzaken o De inspectie onderwijs Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 7 van 15

8 Bijlage 2 Criteria voor toelating 1. groepsgrootte; 2. samenstelling groep als gevolg van WSNS 3. effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen; 4. deskundig personeel; 5. beschikbaarheid personeel (tekort, ziekteverzuim) 6. de mogelijkheden van begeleiding door de ouder; 7. benodigde middelen (kosten extra personeel) 8. de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs; 9. werkdruk. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 8 van 15

9 Bijlage 3 Onacceptabel gedrag Het door het openbaar Onderwijs van de gemeente Hoogeveen staat beschreven in de Gedragscode voor het openbaar Onderwijs. Wangedrag wordt als volgt beschreven: Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie, wangedrag van ouders en herhaalde intimidatie van leerkrachten door ouders. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 9 van 15

10 Bijlage 4 Weigering gebaseerd op gegevens van de ouder(s) Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: toelating (naam kind) tot (naam school). Geachte heer/mevrouw., Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per van uw kind, (naam) op. (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij Uw verzoek helaas hebben afgewezen. De reden(en) hiervan is/zijn.. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst van dit besluit, hiertegen bezwaar maken bij het bestuur van de Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie). Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 10 van 15

11 Bijlage 5 Voornemen tot weigering (gebaseerd op andere gegevens dan die van de ouder(s)) Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: Uitnodiging voor gesprek over het voornemen om te weigeren Geachte heer/mevrouw, Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per van uw kind, (naam) op. (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw verzoek af te wijzen. De reden(en) hiervan is/zijn.. Met inachtneming van (openbaar onderwijs:) artikel 4:3 Algemene wet bestuursrecht/(bijzonder onderwijs:) artikel 40 en 63, tweede lid van de Wet primair onderwijs nodigen wij u graag uit voor een gesprek over dit voornemen. In dit gesprek heeft u gelegenheid uw standpunt naar voren te brengen. Van dit gesprek ontvangt u een verslag, waarna wij een definitieve beslissing over uw verzoek om toelating nemen. Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie) Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 11 van 15

12 Bijlage 6 Definitief weigeringsbesluit ouder(s)) Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: Weigering toelating Geachte heer/mevrouw, Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per... van uw kind, (naam) op. (naam school). Bij brief van. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen uw verzoek af te wijzen. Op. heeft.. (locatie) hierover een gesprek tussen u en (aanwezigen namens het bevoegd gezag) waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van ons voornemen naar voren te brengen. De inhoud van dit gesprek heeft ons geen aanleiding gegeven van ons voornemen af te zien zodat wij definitief besluiten.. (naam kind) niet tot.. (naam school) toe te laten. De redenen hiervoor zijn.. (ga hier ook in op feiten en omstandigheden die de ouders tijdens het gesprek hebben aangevoerd). Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst daarvan, hiertegen bezwaar maken bij Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie) Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 12 van 15

13 Bijlage 7 Voornemen tot verwijdering Voordat tot verwijdering kan worden overgegaan dient een (aangetekend) schriftelijk en gemotiveerd voornemen tot verwijdering aan de ouders / verzorgers van de leerling te worden meegedeeld waarbij de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over dit voornemen. Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft : Voornemen tot verwijdering Geachte heer/mevrouw, Bij deze berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw. (zoon/dochter +naam) van onze school (naam + plaatsnaam) te verwijderen. De redenen hiervoor zijn. (zorgbehoefte- zie verder bij*- / wangedrag leerling of ouders) (vermeld voorts de - data en inhoud van de - gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden met de groepsleerkracht, de leerplichtambtenaar, ouders / verzorgers etc.). Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs zullen wij gedurende acht weken ons inspannen om een andere school, al dan niet voor speciaal onderwijs, bereid te vinden.. (naam dochter/zoon) toe te laten. Indien wij aan het einde van deze periode van acht weken geen school hebben gevonden die bereid is. (naam kind) toe te laten zullen wij nadat wij daarover de groepsleerkracht hebben gehoord, tot daadwerkelijke verwijdering overgaan. Graag stellen wij u overeenkomstig (openbaar onderwijs) artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht/(bijzonder onderwijs) artikel 63, tweede lid Wet primair onderwijs in de gelegenheid uw standpunt hierover kenbaar te maken op.. (locatie en datum + aanwezigen). Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie) NB. Voor zover het gaat om een verwijdering en verwijzing naar een speciale basisschool van een ander samenwerkingsverband dienen de ouders erop te worden gewezen dat zij hun kind dienen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 13 van 15

14 aan te melden bij de PCL van dat samenwerkingsverband. Deze moet opnieuw beslissen over de toelaatbaarheid tot het speciaal basis onderwijs in dat betreffende samenwerkingsverband. * Toevoegen in het voornemenbesluit bij verwijdering wegens niet kunnen voldoen aan de zorgbehoefte. Voor zover van toepassing, A. Er is een PCL-beschikking dat speciaal onderwijs noodzakelijk is maar de ouders geven daar geen gevolg aan. Bij beschikking van. (datum) heeft de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. (naam) bepaald dat uw dochter/zoon. (naam) op een speciale school voor basisonderwijs toelaatbaar is. Het bestuur van de speciale school voor basisonderwijs van het samenwerkingsverband.. (naam) te.. (gemeente) heeft u bij brief van. (datum) bericht uw dochter/zoon. (naam) toe te laten indien u daarom verzoekt. U heeft echter, ondanks ons herhaaldelijk verzoek, zoals blijkt uit.. (brieven/gesprekken met datum), geweigerd (naam kind) aan te melden bij.. (naam speciale school). Wij vatten dit zo op dat u niet instemt met de overgang van. (naam kind) naar. (naam speciale basisschool) in de zin van artikel 40, derde lid Wet primair onderwijs. Dit betekent dat (naam kind) in beginsel ingeschreven blijft op onze school terwijl op grond van de genoemde PCL-beschikking is bepaald dat (naam kind) toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs. Bij (bron + data) hebben wij medegedeeld waarom wij van mening zijn dat onze school. (naam kind) niet de vereiste zorg kan bieden. B. Er is geen PCL-beschikking maar de school vindt dat zij niet aan de zorgbehoefte kan voldoen - Op grond van (feiten, omstandigheden, onderzoeksrapporten, verslagen vergaderingen team en anderszins) zijn wij tot de conclusie gekomen dat (naam kind) extra zorg nodig heeft in de vorm van. (leg uit). Op grond van deze feiten zijn wij tot de conclusie gekomen dat onze school deze zorg niet kan bieden. Voeg voor zover van toepassing in; Dit hebben wij u bij brief van.. bericht. In deze brief hebben wij u er op gewezen dat naar ons oordeel voor (naam kind) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Wij hebben u met het oog daarop erop gewezen dat voor toelating tot het speciaal basisonderwijs een dienovereenkomstige beschikking van de Permanent Commissie Leerlingenzorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. (naam) vereist is (artikel 40, tweede lid Wet Primair Onderwijs) en dat u. (naam kind) hiertoe moet aanmelden. U heeft. (wijze waarop) echter aangegeven. (naam dochter/zoon) hiertoe niet bereid te zijn. Voeg voor zover van toepassing in; Dit hebben wij u bij brief van.. (datum) bericht. In deze brief hebben wij u er op gewezen dat naar ons oordeel voor (naam kind) plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is. Overeenkomstig artikel 40, tweede lid Wet primair onderwijs heeft de Permanent Commissie Leerlingenzorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. (naam) op.. (datum) beslist dat. Niet toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs. Bij deze berichten wij u dat wij desalniettemin vasthouden aan onze opvatting dat onze school gezien,. (motiveren) niet in staat is om aan (naam kind) de bovengenoemde vereiste zorg te bieden. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 14 van 15

15 Bijlage 8 Definitief besluit tot verwijdering Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: definitieve verwijdering Geachte heer/mevrouw, Bij brief van. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen. (naam kind) van onze school te verwijderen. Op. heeft.. (locatie) hierover een gesprek tussen u en (aanwezigen namens het bevoegd gezag) waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van ons voornemen naar voren te brengen. Hierbij berichten wij u dat wij dit gesprek ons geen aanleiding gegeven heeft van ons voornemen af te zien zodat wij definitief hebben besloten.. (naam kind) van onze school te verwijderen. Voor de goede orde zetten wij u onze motivering hiervoor nogmaals uiteen. (ingaan op hetgeen de ouders tijdens het gesprek naar voren hebben gebracht). Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs hebben wij, ingaande. gedurende acht weken ons ingespannen om een andere school, al dan niet voor speciaal onderwijs, bereid te vinden uw.. (dochter/zoon + naam) toe te laten. (ingaan op de specifieke situatie, onvoldoende zorg, wangedrag of strijd met de grondslag). Aangezien wij na een periode van acht weken zoeken geen school hebben gevonden die bereid is. (naam kind) toe te laten hebben wij eerst nog de heer / mevrouw (naam betrokken groepsleerkracht) gehoord. Deze heeft ons geen nieuwe feiten of omstandigheden kunnen meedelen op grond waarvan wij ons ingenomen standpunt dienen te wijzigen. Op grond van het hiervoor gemelde, bericht het bestuur van. (naam bevoegd gezag) u hierbij tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan van uw..(zoon/dochter + naam) en aldus vanaf heden de toegang tot de school te zullen weigeren. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na vandaag hiertegen bezwaar maken bij de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs, Postbus , 7900 PA Hoogeveen Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Algemeen directeur Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 15 van 15

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Wanneer wordt een kind van school gestuurd? Leerlingen kunnen, in het geval van ernstige misdragingen en in het geval van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI 10.4 Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI Stappenplan bij een schorsing en verwijderingbeleid A A1 A2 B Stappenplannen Stappenplan bij een schorsing

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders.

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders. 1 e Van der Huchtschool Postbus 3248, 3760 DE Soest Paulus Potterlaan 13-15, 3761 AT Soest. tel. 035-6037459 info1e@vanderhucht.nl www.vanderhucht-pauluspotter.nl De school neemt bij zeer ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link Toelaten en verwijderen van leerlingen PPO de Link Vastgesteld door : mevrouw F.M. van Veen, algemeen directeur Datum : eerste vaststelling op 24 september 2013; bijgesteld en opnieuw vastgesteld op 27

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Protocol schorsen en verwijderen Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Mei 2015 1. Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Besluitvorming en communicatie Bespreken MO 29 januari 2015 Instemming GMR 4 februari 2015 Vaststellen definitieve versie bestuur 4 februari

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Protocol m.b.t. Maatregelen ongewenst gedrag leerlingen

Protocol m.b.t. Maatregelen ongewenst gedrag leerlingen Protocol m.b.t. Maatregelen ongewenst gedrag leerlingen eindversie BESLUITVORMINGSORGAAN DATUM Directeurenoverleg GMR ouders GMR personeel advies/instemming advies/instemming 16-06-2006 16-06-2006 Algemeen

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering. van leerlingen in het. (speciaal) basisonderwijs

Regeling toelating, schorsing en verwijdering. van leerlingen in het. (speciaal) basisonderwijs Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs Dobbe 74 8032 JX ZWOLLE Inhoudsopgave 1. AANLEIDING... 3 2. JURIDISCH KADER... 3 2.1 MANDATERINGSREGELING OPENBAAR

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR Baarn, maart 2009 INLEIDING Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

richtinggevend Beleidsprotocol m.b.t. Toelating, Berisping, Waarschuwing, Time-out, Schorsing, Verwijdering Stichting BOOM Oisterwijk

richtinggevend Beleidsprotocol m.b.t. Toelating, Berisping, Waarschuwing, Time-out, Schorsing, Verwijdering Stichting BOOM Oisterwijk richtinggevend Beleidsprotocol m.b.t. Toelating, Berisping, Waarschuwing, Time-out, Schorsing, Verwijdering Stichting BOOM Oisterwijk Eindversie van woensdag 27 juni 2012 Inhoudsopgave van dit beleidsprotocol

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs (incl. PRO)

Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs (incl. PRO) Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs (incl. PRO) Dobbe 74 8032 JX ZWOLLE Inhoud 1. AANLEIDING... 3 2. JURIDISCH KADER... 3 2.1 MANDATERINGSREGELING

Nadere informatie

Regeling, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs

Regeling, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs Regeling, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs December 2011 Inhoud 1. Aanleiding 2. Juridisch kader 2.1 Mandateringsregeling Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 3.

Nadere informatie

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Beleid aanname en verwijdering Deel 4 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Vastgesteld op 1 maart 2011 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Bronnen 3. Verantwoordelijkheden 4. Algemene uitgangspunten toelatingsbeleid

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

Uit klas plaatsing leerling

Uit klas plaatsing leerling r.k. basisschool De Jonge Wereld Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag Tel: 070 4480310 Fax: 070 4480311 Uit klas plaatsing leerling Bij herhaald negeren van de klas- en/of schoolregels wordt een leerling

Nadere informatie

Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO. 1. Inleiding

Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO. 1. Inleiding Procedure schorsing en verwijdering leerlingen VO 1. Inleiding In het Voortgezet Onderwijs is het schorsen van een leerling wettelijk geregeld. Het Inrichtingsbesluit bij de wet op het Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is het pedagogisch klimaat op school. Een slecht pedagogisch

Nadere informatie

Toelaten, schorsen en verwijderen

Toelaten, schorsen en verwijderen Toelaten, schorsen en verwijderen Scholengroep Perspectief Inhoud. 1. Algemene uiteenzetting. 1.1 Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes. 1.2 Toegankelijkheid. 1.3 Schoolkwestie. 1.4 Toepasselijke

Nadere informatie

Beleid verwijdering en schorsing stichting kom Leren. Oktober 2014

Beleid verwijdering en schorsing stichting kom Leren. Oktober 2014 Beleid verwijdering en schorsing stichting kom Leren. Oktober 2014 Wettelijk kader: Toelating/Weigering Verwijdering Openbare school 40, 46 en 158 lid 1 sub d 40 Wpo Awb (- 6:162 BW) Wpo Awb (- 6:162 BW)

Nadere informatie

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Vastgesteld op 11 november 2011 door de m.r. Protocol gedrag, time-out, schorsen en verwijderen. Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân Bijlage 2 Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân 1 Inleiding Dit protocol heeft betrekking op de wettelijke strafmaatregelen schorsing en verwijdering. Er kunnen naast deze wettelijke

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

Protocol Gedrag, Schorsing en Verwijdering van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol Gedrag, Schorsing en Verwijdering van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is het pedagogisch klimaat op school. Een slecht pedagogisch klimaat gaat ten koste van het welbevinden van

Nadere informatie

Toelating, schorsing en verwijdering

Toelating, schorsing en verwijdering Toelating, schorsing en verwijdering Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 1. Aanleiding In dit document schetst Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) de achtergronden en wettelijke kaders

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Bijlage E.10 bij OP Protocol toelating schorsing en verwijdering in het primair onderwijs

Bijlage E.10 bij OP Protocol toelating schorsing en verwijdering in het primair onderwijs Bijlage E.10 bij OP Protocol toelating schorsing en verwijdering in het primair onderwijs 1 Inhoud September 2015 1. Algemene uiteenzetting. 1.1. Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes.

Nadere informatie

Time-out en verwijdering van leerlingen

Time-out en verwijdering van leerlingen Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Time-out en verwijdering van leerlingen BELEIDSSTUK 36 Vastgesteld door AB d.d. 15-02-2007 Instemming GMR:

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs (incl. PRO)

Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs (incl. PRO) Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs (incl. PRO) Dobbe 74 8032 JX ZWOLLE Inhoud 1. AANLEIDING... 3 2. JURIDISCH KADER... 3 2.1 MANDATERINGSREGELING

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING en VERWIJDERING Van Asch van Wijck 2012 / 2013 [Geef tekst op] Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 1 2. Normen, waarden en gezag blz. 1 2a. Gedragscode voor leerkrachten

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Alpha Scholengroep

Protocol schorsing en verwijdering Alpha Scholengroep Protocol schorsing en verwijdering Alpha Scholengroep Leerlingen kunnen van school worden gestuurd, voor een korte tijd (een schorsing genaamd) of voorgoed (een verwijdering genaamd). De beslissing over

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering. Stichting Proceon

Schorsing en verwijdering. Stichting Proceon Schorsing en verwijdering Stichting Proceon 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wanneer schorsen/verwijderen? 3. Eerste actie na ernstig incident/overtreding van de schoolregels 4. Schorsing 5. Verwijdering

Nadere informatie

Schorsen en verwijderen van leerlingen

Schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen en verwijderen van leerlingen Versie 2011 Inleiding Soms ontkomt men er niet aan een leerling te straffen. Het beleid hieromtrent is een taak van de school. Om aan alle betrokkenen duidelijk te

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN)

PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN) O.B.S. Kallenkote Kallenkote 29 8345 HC Kallenkote tel: 0521-513709 E-mail: directie@obskallenkote.nl PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN) Stappenplan bij (zeer) ernstige incident(en) door één of

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering. van leerlingen in het. (speciaal) basisonderwijs

Regeling toelating, schorsing en verwijdering. van leerlingen in het. (speciaal) basisonderwijs Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs Dobbe 74 8032 JX ZWOLLE Inhoudsopgave 1. AANLEIDING... 3 2. JURIDISCH KADER... 3 2.1 MANDATERINGSREGELING OPENBAAR

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Het gedragsprotocol van de Omnibus

Het gedragsprotocol van de Omnibus Het gedragsprotocol van de Omnibus Op De Omnibus is een goed pedagogisch klimaat erg belangrijk. Om dit te bereiken werken alle groepen met de Kanjertraining (Weide, 2008). Het doel van de Kanjertraining

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering. Als het niet goed gaat op school. Opvoedkundige maatregelen.

Schorsing en verwijdering. Als het niet goed gaat op school. Opvoedkundige maatregelen. Schorsing en verwijdering. Als het niet goed gaat op school. Opvoedkundige maatregelen. Ondanks alle positieve en preventieve maatregelen die een school neemt, kan het nodig zijn om leerlingen te corrigeren.

Nadere informatie

Kaderregeling Toelating, Schorsing en Verwijdering Primair Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs

Kaderregeling Toelating, Schorsing en Verwijdering Primair Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Kaderregeling Toelating, Schorsing en Verwijdering Primair Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Algemeen De missie van Stichting Lucas Onderwijs kenmerkt zich o.a. door het voeren van een open toelatingsbeleid

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing & verwijdering

Regeling toelating, schorsing & verwijdering Regeling toelating, schorsing & verwijdering aangepast oktober 2016 INHOUDSOPGAVE REGELING TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling...

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering De Spinaker SO Kortenaerkade 22 1813 EZ Alkmaar Tel. 072-5411800 E-mail www.despinaker.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

Organisatie Januari n.v.t. Protocol Schorsen en verwijderen van leerlingen

Organisatie Januari n.v.t. Protocol Schorsen en verwijderen van leerlingen werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie Januari 2016 09-02-2016 n.v.t. Protocol Schorsen en verwijderen van leerlingen 10-02-2016 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4

Nadere informatie

Aannamebeleid van de Agatha Snellenschool

Aannamebeleid van de Agatha Snellenschool Aannamebeleid van de Agatha Snellenschool De Agatha Snellenschool is een school voor algemeen bijzonder onderwijs. Algemeen betekent dat er op de school niet vanuit een geloofsovertuiging onderwijs wordt

Nadere informatie

Schorsen en Verwijderen

Schorsen en Verwijderen Beleid Schorsen en Verwijderen Protocol Schorsen en Verwijderen Datum 26-6-2015 Versie 8.0 Status Onderdeel van Definitief Onderwijs GMR positief advies 25-03-2015 CvB goedkeuring op: 25-06-2015 Bestandslocatie

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing & verwijdering. aangepast november 2012 op basis van Vos/abb advies

Regeling toelating, schorsing & verwijdering. aangepast november 2012 op basis van Vos/abb advies Regeling toelating, schorsing & verwijdering aangepast november 2012 op basis van Vos/abb advies INHOUDSOPGAVE REGELING TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing & verwijdering

Regeling toelating, schorsing & verwijdering Regeling toelating, schorsing & verwijdering aangepast op 1 juni 2009 op basis van vosabb advies INHOUDSOPGAVE REGELING TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Regeling tot schorsing, overplaatsing en definitieve verwijdering van leerlingen van het Atlas College

Regeling tot schorsing, overplaatsing en definitieve verwijdering van leerlingen van het Atlas College Regeling tot schorsing, overplaatsing en definitieve verwijdering van leerlingen van het Atlas College CSL/Bestuur Atlas College juli 2004 SCHORSING 5-2004 2.3 / 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Schorsing...3

Nadere informatie

Protocol Toelating, schorsing en verwijdering

Protocol Toelating, schorsing en verwijdering Protocol Toelating, schorsing en verwijdering In de artikelen 40 en 63 van de Wet op het Primair Onderwijs wordt alles voor toelating en verwijdering geregeld. De beslissing over toelating en verwijdering

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Vermeerstraat 1 5102 DC Dongen 0162-313836 westerkim@obswesterkim.nl www.obswesterkim.nl Protocol schorsing en verwijdering Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Trampoline 2014

Protocol ongewenst gedrag Trampoline 2014 Inleiding Protocol ongewenst gedrag Trampoline 2014 Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is het pedagogisch klimaat op school. Een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN STICHTING VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS AMERSFOORT e.o VERSIE 19-4-2005 BMT KPOA Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. 2 Begripsomschrijving pag. 3 Inleiding

Nadere informatie

procedure toelating, schorsing en verwijdering

procedure toelating, schorsing en verwijdering procedure toelating, schorsing en verwijdering ZAAN PRIMAIR INHOUD blz 1. Inleiding 3 2. Algemene uiteenzetting. 3 Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes. 3 Toegankelijkheid. 4 Schoolkwestie..

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering van een leerling; gedragscode voor alle betrokkenen bij de school

Schorsing en verwijdering van een leerling; gedragscode voor alle betrokkenen bij de school Schorsing en verwijdering van een leerling; gedragscode voor alle betrokkenen bij de school Regeling vanaf het moment dat een leerling dermate moeilijk gedrag vertoont, dat de leerkracht of de groep eronder

Nadere informatie

Preventie problemen. Situatie 1 : Incidentele gebeurtenissen 1

Preventie problemen. Situatie 1 : Incidentele gebeurtenissen 1 Gedragsprotocol Op de PWA-school is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Wanneer kinderen zich veilig voelen, dan komt dat hun ontwikkeling ten goede. Vandaar dat één van de schoolregels is

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014)

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014) Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014) Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: A. Ernstige overtreding door een leerling

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen

Protocol schorsen en verwijderen Protocol schorsen en verwijderen Versie 01-06-2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort T: 033-2570645 E: info@kpoa.nl Hoofdstuk 1 Inleiding In deze beleidsnotitie worden de wettelijke kaders en interne afspraken

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen

Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Protocol Time-out, schorsen en verwijderen leerlingen Inleiding Soms is het nodig dat een leerling een time-out krijgt, geschorst wordt of zelfs van school verwijderd wordt. Onze scholen gaan in al die

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Protocol Time-Out en verwijdering Stappenplan bij aanhoudend storend en/of agressief gedrag

Protocol Time-Out en verwijdering Stappenplan bij aanhoudend storend en/of agressief gedrag Protocol Time-Out en verwijdering Stappenplan bij aanhoudend storend en/of agressief gedrag Wij proberen een klimaat te creëren, waarin we nastreven om zo professioneel en eenduidig mogelijk om te gaan

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Protocol Schorsing en verwijdering Inleiding Wanneer intern een protocol wordt opgesteld voor schorsing en verwijdering van leerlingen moge duidelijk zijn dat de WEC daarvoor als uitgangspunt dient. Met

Nadere informatie

Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool)

Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool) Bijlage 2a: Procedure bij Toelating (Zorgplicht voor leerling die nog niet staat ingeschreven op een reguliere basisschool) U kunt een aanmelding voor uw kind doen naar aanleiding van een individueel bezoek

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Inleiding. Grensoverschrijdend gedrag

Inleiding. Grensoverschrijdend gedrag 2 Inleiding Op iedere plaats waar kinderen samen spelen en leren kunnen uitingen van agressie voorkomen. Zo ook op onze school, ondanks dat we verschillende methoden op school hanteren waarin we kinderen

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014 Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen Hengelo, september 2014 Instemming GMR op: 8 oktober 2014 1 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 4 2 Inleiding... 5 3 Time-out... 6 3.1 Omschrijving... 6 3.2

Nadere informatie

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond Inhoudsopgave: Waarom een omgangsprotocol? pag. 3 Onze uitgangspunten pag. 3 Verwachtingen pag. 4 Afspraken pag. 4 Kenmerken van een klassenklimaat dat pestgedrag

Nadere informatie

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR:

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: 1 TOELATINGSREGLEMENT Het College van Bestuur van

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie