juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet"

Transcriptie

1 juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet

2 1 INLEIDING Het internet is de laatste tiental jaren exponentieel gegroeid en het aantal internetgebruikers stijgt nog steeds. Deze exponentiële groei van het internet heeft geleid tot een zeer sterke toename van de verspreiding van informatie: iedereen heeft de mogelijkheid om wereldwijd zijn mening te uiten, producten en diensten aan te bieden en bestanden te delen. De informatie die wordt verspreid, is echter niet altijd rechtmatig omdat ze bijvoorbeeld fraude bewerkstelligt, inbreuk pleegt op de persoonlijkheidsrechten, de privacy schendt, smaad en laster beoogt, inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden of op een andere wijze schade veroorzaakt. Het probleem is echter dat degene die deze schade ondervindt, meestal de dienstverlener via dewelke deze informatie beschikbaar is aanspreekt. En niet degene die de auteur of de verspreider is van deze onrechtmatige informatie. De dienstverleners zijn immers gemakkelijker te lokaliseren en vaak ideaal geplaatst om de onrechtmatige informatie te verwijderen. De vraag stelt zich in hoeverre dienstverleners op het internet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtmatige informatie die door derden ter beschikking wordt gesteld. In dit dossier bekijken we de aansprakelijkheid van online dienstverleners in het kader van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime vanuit het perspectief van onze registrars.

3 2 DNS Belgium - Verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet A. De Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (verder 'E-commercewet') De E-commercewet zet de bepalingen van de richtlijn van het Europese Parlement en de Raad van Europa betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Richtlijn 2000/31/EG) om in nationale wetgeving. De E-commercewet is van toepassing op alle dienstverleners die diensten van de informatiemaatschappij leveren. Een dienst van de informatiemaatschappij wordt door de wet omschreven als elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van de dienst wordt verricht. 1 1 Artikel 2, 1 E-commercewet. De E-commercewet voorziet echter in de artikelen 18 tot 21 voor drie soorten van diensten zijnde mere conduit (doorgeefluik), caching en hostdiensten een vrijstelling van aansprakelijkheid voor onrechtmatige informatie die ter beschikking wordt gesteld door derden, voor zover dat de dienstverleners die deze diensten verlenen aan een aantal voorwaarden voldoen.

4 3 2 Artikel 18 E-commercewet. 3 P. GUNST en P. VAN EECKE, Aansprakelijkheid van dienstverleners in P. VAN EECKE, Recht en elektronische handel, Larcier, Gent, 2011, p Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer , nr.2100/001, Memorie van Toelichting, l.c., C. DE PRETER, Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor de dienstverlener, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER, Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Die Keure, Brugge, 2003, p Artikel 19 E-commercewet. 8 C. DE PRETER, Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor de dienstverlener, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER, Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Die Keure, Brugge, 2003, p.224. Mere conduit (doorgeefluik) Deze eerste soort van activiteit waarvoor een vrijstelling van aansprakelijkheid geldt, bestaat in het toegang verschaffen tot een communicatienetwerk of het optreden als doorgeefluik van informatie. 2 Voorbeelden van dienstverleners die mere conduit diensten verstrekken zijn o.a. klassieke internetproviders en backbone providers. 3 Ook registrars, die louter domeinnamen registreren, en nameserverpoviders vallen o.i. ook onder deze noemer. De vrijstelling geldt zowel voor strafrechtelijke als burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 4 En zelfs indien de dienstverlener kennis had van de onrechtmatigheid van de informatie, ongeacht of de dienstverlener al dan niet controle uitoefent of kan uitoefenen op de informatie in kwestie. 5 Om deze ontheffing van aansprakelijkheid te bekomen, moet wel aan de volgende voorwaarden cumulatief worden voldaan: 1. het initiatief tot de doorgifte ligt niet bij de dienstverlener; 2. de ontvanger van de doorgegeven informatie wordt niet door de dienstverlener geselecteerd; 3. de doorgegeven informatie wordt niet door de dienstverlener geselecteerd of gewijzigd. Deze voorwaarden komen er samengevat op neer dat de dienstverlener zich moet beperken tot een absoluut passieve en technische rol. 6 Caching De tweede soort van activiteit die vrijgesteld is, is de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van informatie met het oog op een meer efficiënte doorgifte van deze informatie (= zgn. proxy caching techniek). 7 Om van deze vrijstelling van aansprakelijkheid te genieten, moeten de vijf volgende voorwaarden tegelijkertijd voldaan zijn: 1. de dienstverlener wijzigt de informatie niet; 2. de dienstverlener neemt de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht; 3. de dienstverlener leeft de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de bijwerking van de informatie na; 4. de dienstverlener wijzigt niets aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie; 5. de dienstverlener handelt prompt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken zodra: hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd werd of dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt. een administratieve of gerechtelijke autoriteit bevolen heeft om de informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken. Het doel van dit artikel is niet enkel de online dienstverlener wiens tussenkomst louter technisch, passief en automatisch is te ontheffen van aansprakelijkheid voor deze activiteit. De wet beschermt ook de informatieaanbieder tegen oncontroleerbare online informatie doordat deze informatie wordt gekopieerd op ontelbare mirror sites en proxy caches, terwijl de oorspronkelijke aanbieder de informatie wil verwijderen. 8

5 4 DNS Belgium - Verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet Hosting (host-diensten) De derde soort activiteit die een aansprakelijkheidsvrijstelling geniet, is de opslag van informatie. 9 Deze vrijstelling is in de eerste plaats bedoeld voor dienstverleners wiens activiteit er enkel in bestaat opslagruimte aan te bieden voor informatie die toegankelijk is via het internet. Voorbeelden van deze dienstverleners zijn hostingproviders en exploitanten van FTP-servers. 10 Omtrent de vraag of gemengde online dienstverleners die enerzijds hostingdiensten aanbieden maar anderzijds zelf ook content provider of content editor zijn kunnen genieten van deze aansprakelijkheidsvrijstelling, is de rechtspraak tot op heden verdeeld. In het ebay-vonnis werd daaromtrent voor het eerst een duidelijk standpunt ingenomen door te oordelen dat de dienstverlener moet kunnen genieten van de aansprakelijkheidsvrijstelling voor hostingdiensten, wat ook de andere activiteiten zijn die deze dienstverlener uitoefent via zijn website. 11 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie op voorwaarde dat: 1. de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onrechtmatige activiteit of informatie, of wat een schadevergoedingsvordering betreft: geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van de activiteit of de informatie blijkt; 2. of de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken en voor zover hij handelt overeenkomstig de procedure bepaald in 3. 9 Artikel 20 E-commercewet. 10 P. GUNST en P. VAN EECKE, Aansprakelijkheid van dienstverleners in P. VAN EECKE, Recht en elektronische handel, Larcier, Gent, 2011, p Kh. Brussel (7e k.) 31 juli 2008, afl. 3, 244, noot C. De Preter.

6 5 12 C. DE PRETER, Wie heeft er nog boodschap aan de boodschap. De aansprakelijkheid van tussenpersonen onder de wet elektronische handel, AM 2003, nr.4, p J. DEENE, Aansprakelijkheid van internet service providers, NJW, nr. 115, 8 juni 2008, p E. MONTERO, La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux, Le commerce électronique sur les rails?, Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit, Brussel, Bruylant, 2001, nr P. GUNST en P. VAN EECKE, Aansprakelijkheid van dienstverleners in P. VAN EECKE, Recht en elektronische handel, Larcier, Gent, 2011, p P. GUNST en P. VAN EECKE, o.c., p Memorie van Toelichting, l.c., p B. DE GROOTE, De onrechtmatige daad op Internet, Privaatrecht in reële en virtuele wereld, , Antwerpen, Kluwer, 2002, p.718. Eerste voorwaarde: geen kennis van het onrechtmatig karakter van de informatie Het niveau van kennisname verschilt naargelang de dienstverlener wordt geconfronteerd met een strafrechtelijke of een burgerrechtelijke vordering. Ingeval van een strafrechtelijke vordering zal men moeten aantonen dat de dienstverlener daadwerkelijk kennis had van de onrechtmatige informatie. De notie daadwerkelijke kennis van onrechtmatige informatie veronderstelt twee verschillende zaken: ten eerste dat de dienstverlener kennis heeft van de informatie zelf en ten tweede dat de dienstverlener kennis heeft van het onrechtmatig karakter van de informatie. 12 De kennisgevende partij zal dus steeds duidelijk moeten maken waar de informatie in kwestie zich bevindt en hoe deze kan worden geconsulteerd. Daarenboven zal de kennisgevende partij in bepaalde gevallen ook aannemelijk moeten maken dat de kwestieuze informatie daadwerkelijk onrechtmatig is. 13 Volgens de heersende Belgische rechtsleer dient hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen kennelijke en niet-kennelijke onrechtmatige informatie. 14 Ingeval van kennelijk onrechtmatige informatie zoals kinderpornografie, revisionistische of nazistische propaganda en illegale mp3 s, wordt de dienstverlener verondersteld daadwerkelijk kennis te hebben van het onrechtmatig karakter van de informatie. 15 Bij niet-kennelijke informatie zal de kennisgevende partij voldoende bewijs moeten voorleggen dat de informatie daadwerkelijk onrechtmatig is. 16 Ingeval van een burgerlijke vordering kan de dienstverlener enkel beroep doen op de vrijstelling van aansprakelijkheid indien hij geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van de activiteit of de informatie blijkt. In dit geval is dan ook een minder formele kennisgeving vereist en kan de kennis ook voortspruiten uit andere omstandigheden dan een kennisgeving. 17 De wetgever licht echter niet toe wat er moet verstaan worden onder minder formele kennisgeving of andere omstandigheden dan de kennisgeving. In de rechtsleer voert men aan dat de situatie waarbij een website met onrechtmatige informatie uitgebreid wordt bericht in de media, de vereiste kennis in hoofde van de dienstverlener die de informatie host kan teweegbrengen. 18

7 6 DNS Belgium - Verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet Tweede voorwaarde: informatie verwijderen of ontoegankelijk maken In geval de dienstverlener daadwerkelijk kennis heeft van onrechtmatige informatie kan hij nog steeds beroep doen op de vrijstelling van aansprakelijkheid op voorwaarde dat hij in dat geval prompt handelt om deze informatie te verwijderen of de toegang tot deze informatie onmogelijk maken. De wet stelt dat de dienstverlener hierbij dient te handelen overeenkomstig de wettelijke procedures en bepaalt dat de dienstverlener in de eerste plaats de procureur des Konings moet verwittigen van de aanwezigheid van onrechtmatige informatie. 19 Zolang de procureur des Konings hierover geen beslissing heeft genomen, mag de dienstverlener de kwestieuze informatie niet verwijderen maar enkel maatregelen nemen om de toegang tot de informatie te verhinderen. 20 Dit om te verhinderen dat het bewijsmateriaal wordt vernietigd. Uit de lezing van artikel 20 kan o.i. worden afgeleid dat de dienstverlener zelf in eerste instantie zal moeten bepalen of de onrechtmatige informatie, waarvan hij daadwerkelijk kennis heeft, al dan niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt. Indien de dienstverlener van mening is dat de informatie inderdaad strafrechtelijk gesanctioneerd wordt, zal hij de procureur des Konings moeten verwittigen en toegang tot de informatie moeten verhinderen. In geval van burgerlijke inbreuken moet de dienstverlener de procureur in principe niet aanspreken en zal de dienstverlener zelf moeten beslissen of de informatie al dan niet ontoegankelijk wordt gemaakt. 19 Artikel 20 3, 1ste lid E-commercewet. 20 Artikel 20 3, 2de lid E-commercewet.

8 7 Bepalingen van toepassing op alle dienstverleners 21 Artikel 21 1, 1ste lid E-commercewet. 22 J. DEENE, Aansprakelijkheid van internet service providers, NJW, nr. 115, 8 juni 2008, p Artikel 21 1, 2de lid E-commercewet. 24 Artikel 21 2, 1ste lid E-commercewet. 25 C. DE PRETER, Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor de dienstverlener, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER, Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Die Keure, Brugge, 2003, p Geen algemene toezichtverplichting Dienstverleners die activiteiten van mere conduit, caching of hosting leveren, hebben geen algemene verplichting om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. 21 Deze bepaling kan door de dienstverleners ingeroepen worden indien zij niet voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling van aansprakelijkheid op basis van de artikelen 18 tot 20. Zij kunnen dan wel aansprakelijk gesteld worden maar nooit op grond van een inbreuk op een algemene toezichtsverplichting. 22 De afwezigheid van een algemene toezichtverplichting belet de bevoegde gerechtelijke instanties echter niet om in specifieke gevallen een tijdelijke toezichtsverplichting op te leggen Meldingsplicht Dienstverleners die activiteiten van mere conduit, caching of hosting leveren, hebben ook een algemene meldingsplicht: zij zijn verplicht de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten onverwijld in kennis te stellen van vermeende onwettige activiteiten of onwettige informatie. 24 Dit zou een zeer ruime meldingsplicht inhouden voor de dienstverleners, ware het niet dat er in dit artikel expliciet verwezen wordt naar artikel 20, 3 waarin de dienstverlener de verplichting wordt opgelegd om ingeval van kennis van onrechtmatige activiteit of informatie onverwijld de procureur des Konings te vatten. Deze verwijzing kan geïnterpreteerd worden als een beperking van de meldingsplicht tot onrechtmatige informatie die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd. 25 Niettemin zullen de dienstverleners ook in dit geval zelf de afweging moeten maken of de inhoud redelijkerwijs als strafbaar kan worden gekwalificeerd.

9 8 DNS Belgium - Verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet 26 J. DEENE, Aansprakelijkheid van internet service providers, NJW, nr. 115, 8 juni 2008, p P. GUNST en P. VAN EECKE, o.c., p J. DEENE, o.c., p B. Het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime Dienstverleners wiens activiteiten niet kunnen worden ondergebracht in één van de bovenvermelde categorieën van de E-commercewet, zullen moeten terugvallen op het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime. Ook indien de dienstverlener zelf verantwoordelijk is voor de onrechtmatige informatie zal het gemeen recht van toepassing zijn. De bepalingen van de E-commercewet zijn immers alleen van toepassing voor informatie aangeleverd door derden. Derden, die een dienstverlener willen aanspreken voor onrechtmatige daden die gepleegd zijn met behulp of door tussenkomst van deze dienstverlener, zullen beroep moeten doen op het Belgisch gemeen buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (artikelen B.W). Dit betekent dat ze het bewijs moeten leveren van het bestaan van schade, een fout in hoofde van de dienstverlener en van het causaal verband tussen hun schade en de fout van de dienstverlener. De fout van de dienstverlener kan in dat geval bestaan uit de schending van een wettelijke norm of een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm. Indien de dienstverlener zelf een wettelijke norm overtreedt bijvoorbeeld het auteurs- en merkenrecht door het aanbieden van merkenrechtelijk beschermde logo s op zijn website, zal hij o.b.v. het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht kunnen aangesproken worden voor de door de derde geleden schade. 26 Indien er echter geen sprake is van de schending van een wettelijke norm, zal de derde moeten aantonen dat de dienstverlener aansprakelijk is op grond van een inbreuk op zijn zorgvuldigheidsplicht. Dit houdt in dat de derde dient aan te tonen dat de dienstverlener zich in casu niet gedragen heeft zoals een normaal vooruitziende en voorzichtige online dienstverlener geplaatst in dezelfde omstandigheden. 27 Bij deze beoordeling moet in eerste instantie nagegaan worden of de schade redelijk voorzienbaar was: enkel indien de dienstverlener redelijkerwijs kon voorzien dat bepaalde informatie schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor derden, zal hij aansprakelijk zijn. Daarnaast zal ook nagegaan worden of de online dienstverlener de nodige voorzichtigheid in acht genomen heeft en in de concrete omstandigheden de nodige maatregelen heeft genomen om de voorzienbare schade te verhinderen. In casu betekent dit dat de online dienstverlener de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat de informatie die via zijn diensten passeert niet verboden is qua inhoud, kwalitatief hoogstaand is, niet onrechtmatig verkregen is of verspreid wordt en geen inbreuk pleegt op de rechten van derden. 28 Deze voorzorgsmaatregelen moeten bovendien normaal en redelijk zijn: men kan van een dienstverlener niet verwachten dat hij alle informatie, die via zijn diensten passeert, constant in de gaten houdt. Of de online dienstverlener al dan niet gehandeld heeft zoals een normaal vooruitziende en voorzichtige online dienstverlener geplaatst in dezelfde omstandigheden, zal geval per geval moeten beoordeeld door de rechter.

10 9 CONCLUSIE Uit het voorgaande blijkt dat het vraagstuk van de aansprakelijkheid van online dienstverleners een zeer complexe materie is. Ten eerste bieden de meeste online dienstverleners en registrars in de praktijk verschillende en/of hybride diensten aan hun klanten zoals toegang tot het internet, registratie van domeinnamen, hosting van websites, webbuilding enz. Zij treden dus meestal op in de hoedanigheid van verschillende soorten dienstverleners. Voor het bepalen van de aansprakelijkheid is het bijgevolg zeer belangrijk om geval per geval de activiteit, die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van de dienstverlener, juridisch correct te kwalificeren. Ten tweede voorziet de E-commercewet van 2003 wel in een uitsluiting van aansprakelijkheid voor online dienstverleners voor onrechtmatige informatie die ter beschikking wordt gesteld door derden voor een beperkte categorie van activiteiten. De technologie staat echter niet stil en er komen steeds allerlei soorten nieuwe diensten bij (bv. chatrooms, bulletin boards, P2P-systemen enz.) die niet door de wet worden gevat. Bovendien is er over de parallelle toepassing van de principes uit de wet op deze nieuwe diensten weinig of geen rechtsleer of rechtspraak voorhanden. Ten derde heeft de E-commercewet ook niet de gehoopte rechtszekerheid gebracht voor de online dienstverleners. In de meeste gevallen zal de online dienstverlener zelf moeten afwegen of de informatie die via zijn diensten passeert, al dan niet onrechtmatig is. De dienstverlener komt in dat geval tussen twee vuren te staan. Enerzijds kan het onterecht verwijderen van informatie de aansprakelijkheid van de dienstverlener tegenover zijn klant in het gedrang brengen. Anderzijds kan het niet verwijderen van de kwestieuze informatie de buitencontractuele aansprakelijkheid van de dienstverlener teweeg brengen. Bovendien is de dienstverlener ook niet goed geplaatst om deze afweging te maken. Een dergelijke afweging behoort toe aan de bevoegde instanties. De procedure van de E-commercewet blijkt in de praktijk ondoeltreffend te zijn en er is nood aan een goed uitgewerkte notice and take down procedure. De Europese Richtlijn Elektronische Handel, waarop de E-commercewet is gebaseerd, voorziet nochtans in dergelijke mogelijkheid.

11 Verantwoordelijke uitgever: DNS Belgium vzw/asbl

12 DNS Belgium vzw/asbl Ubicenter Philipssite 5 bus Leuven

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XII Inhoud BOEK XII. - Recht van de elektronische economie... 3 TITEL 1. - Bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij... 3 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid internet providers

Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid internet providers Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid internet providers door A.R. Lodder, M. Schimmel & Y. van den Winkel 1 Inleiding Als partijen een overeenkomst gesloten hebben kunnen zij als er iets niet verloopt zoals afgesproken

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 210 Wet van 13 mei 2004 tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en

Nadere informatie

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? private aspecten Ars Aequi juli/augustus 2008 573 Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? Christiaan Alberdingk Thijm* * Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij een advocatenkantoor te

Nadere informatie

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Artikel 1. Definities 1. Tussenpersoon: NetMatters gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 2000/31/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAADVAN 8 JUNI 2000 BETREFFENDE BEPAALDE JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ, MET NAME DE ELEKTRONISCHE HANDEL, IN DE

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

CONCEPTWETSVOORSTEL VERSTERKING BESTRIJDING COMPUTERCRIMINALITEIT

CONCEPTWETSVOORSTEL VERSTERKING BESTRIJDING COMPUTERCRIMINALITEIT Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met ontoegankelijkmaking van gegevens op het internet, strafbaarstelling van het wederrechtelijk overnemen van gegevens

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003

Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003 Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003 HOOFDSTUK I. - Voorafgaande bepalingen. Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Onze inzet voor Privacy Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING juli 2009 nummer 5 Vertrouwelijke informatie in het buitenland AutoNessus: makkelijk herhaald scannen Black Hat Europe European Identity Conference 2009 Anonimiteit versus verantwoording INFORMATIEBEVEILIGING

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van veilingsites. Debat AIPPI Symposium Zeist, 14 maart 2012 Remy Chavannes

Aansprakelijkheid van veilingsites. Debat AIPPI Symposium Zeist, 14 maart 2012 Remy Chavannes Aansprakelijkheid van veilingsites Debat AIPPI Symposium Zeist, 14 maart 2012 Remy Chavannes De (onjuiste) stelling Veilingsites moeten, wanneer zij op een inbreukmakende advertentie worden gewezen, ervoor

Nadere informatie

Beginselen van behoorlijk ICTgebruik. Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden

Beginselen van behoorlijk ICTgebruik. Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden Beginselen van behoorlijk ICTgebruik Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden Behoorlijk gebruik van ICT gericht op vertrouwen - particulier dataverkeer; - e-commerce; - e-governance vermijden / voorkomen

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

http://www.vub.ac.be/lsts

http://www.vub.ac.be/lsts 1 http://www.vub.ac.be/lsts 2 Not for quotation. F. Brison, E-commerce wettelijk geregeld sinds maart, Solvay Business Journal, 25/02 25/03 2003, 32- e-commerce wettelijk geregeld sinds maart 2003 In een

Nadere informatie

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp Definities Superscherp Ontwerp: de heer J.M.L.M. Oldenburg, handelend als eenmanszaak onder de naam Superscherp Ontwerp, gevestigd en kantoorhoudende te (3043 SK) Rotterdam aan de Martinus Dorpiusstraat

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014 Algemene Voorwaarden Eindgebruikers Versie: 25-02-2014 In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Notice and Takedown voor registrars

Notice and Takedown voor registrars Notice and Takedown voor registrars mr. ir. Arnoud Engelfriet a.engelfriet@ictrecht.nl @ictrecht op verzoek opslaan en doorgeven van informatie die van een ander afkomstig is zonder hierbij zelf te

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 INLEIDING... 15 1. Algemene inleiding... 15 2. Digitale recherche op het Web 2.0... 15 3. Old crimes new tools, new tools new crimes... 17 4. Cyberspace...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. 1 Toepasselijkheid 1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 februari 2012 ADVIES 2012-8 met betrekking tot de openbaarheid van voorbereidende documenten

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor user-generated content

Aansprakelijkheid voor user-generated content Aansprakelijkheid voor user-generated content door Arnoud Engelfriet - 06-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/06/06/aansprakelijkheid-voor-user-generated-content/ Op steeds meer sites kunnen mensen zelf

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit om geen toepassing te geven aan zijn bevoegdheid zoals beschreven in artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet. Zaaknummer:

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) SABAM Netlog N.V. DomJur 2011-833 Europees Hof van Justitie Zaaknummer: C-360/10 Datum: 16 februari 2012 ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 16 februari 2012 (*) Informatiemaatschappij Auteursrecht Internet

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout 1. Inleiding Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout Over aansprakelijkheden en schadevergoeding bij wijkteams Tim Robbe 1 Een wijkteammedewerker komt bij een burger. Vervolgens

Nadere informatie

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste.

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste. Algemene voorwaarden webhosting 1. Toepasselijkheid 1.1 De Productvoorwaarden Website Hosting Diensten zijn, naast de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Buro Webdesign, van toepassing op alle Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

1. Reikwijdte. 2. Definities. 4. Melding. 3. Eigen Notice-and-Take-Down beleid van tussenpersoon

1. Reikwijdte. 2. Definities. 4. Melding. 3. Eigen Notice-and-Take-Down beleid van tussenpersoon Gedragscode Notice-and-Take-Down Versie 1, oktober 2008 Gedragscode Notice-and-Take-Down 1. Reikwijdte a. Deze code richt zich op een procedure voor tussenpersonen voor het omgaan met meldingen van onrechtmatige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014

ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014 ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014 Autoriteit Consument en Markt ; Gelet op de artikelen 5:17 en 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 51 en 89 van de Mededingingswet,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van internet service providers

Aansprakelijkheid van internet service providers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Aansprakelijkheid van internet service providers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Toon Brawers (studentennr.

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding

I N H O U D Inleiding Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 1 Inleiding INHOUD Inleiding 13 Hoofdstuk 1. Juridische aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens 15 1 Inleiding 15 2 Wettelijke bepalingen 15 3 Basisprincipes van de wet verwerking

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Gebruikersbepalingen

Gebruikersbepalingen Gebruikersbepalingen In deze gebruikersovereenkomst worden alle afspraken en voorwaarden vastgelegd van de overeenkomst tussen jou (waarnaar wij verwijzen als "jij", "jou" of "jouw", waaronder wordt verstaan

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dd. 1 september 2015

Algemene Voorwaarden dd. 1 september 2015 Algemene Voorwaarden dd. 1 september 2015 Alvorens de website die beheerd wordt door BOEK.BE te gebruiken dien je deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Deze Algemene Voorwaarden regelen ieder

Nadere informatie

Juridische aspecten met betrekking tot Samenwerkende Catalogi

Juridische aspecten met betrekking tot Samenwerkende Catalogi Juridische aspecten met betrekking tot Samenwerkende Catalogi Versie 2.1 Datum 1 juni 2007 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding 4 2 Juridische aspecten specifiek voor Samenwerkende Catalogi 5 2.1 Kan

Nadere informatie

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom 29 juni 2012 Inhoudsopgave Samenvatting p. 3 Inleiding p. 6 Hoofdstuk I - Beschikbaarstelling

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie