KMO-Milieunieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KMO-Milieunieuwsbrief"

Transcriptie

1 KMO-Milieunieuwsbrief Informatie over milieu, ruimtelijke ordening, energie en mobiliteit Elektronische nieuwsbrief voor het netwerk van ARGUS vzw en voor UNIZOleden Inhoud Beleid Adviespremie voor KMO s vervangen door adviescheques Openbaarheid van milieu-informatie in EU-richtlijn Jaargang 3, nummer 2, februari 2003 Wetgeving Kostenloze distributie van groene stroom wordt ingeperkt! Nieuwe milieubeleidsovereenkomsten gebruikte batterijen, accu's en autobanden Uniek loket milieumeldingen Regeling Planologisch Attest nu effectief van kracht! Administratief optreden voor aantal milieumisdrijven ingevoerd Milieuheffingen niet langer aftrekbaar Praktijk Liggen KMO s wakker van liberalisering elektriciteitsmarkt? Het IVPV organiseert opleidingen milieucoördinator via afstandsleren BBT-nieuwsbrief van EMIS Agenda ARGUSdebat Mobiliteit De verkeerde weg op!? Naar een industrieel beleid voor het milieu Studiedag milieubeleid

2 Beleid Adviespremie voor KMO s vervangen door adviescheques Op 5 maart 2003 werd de subsidie voor bedrijfsadvies aan KMO s vervangen door een nieuwe steunmaatregel in de vorm van adviescheques. Men kan deze cheques gebruiken voor het inwinnen van een bedrijfsadvies, inclusief milieuadvies bij door het VIZO erkende bedrijfsadviseurs. Het nieuwe systeem is vergelijkbaar met dat van de opleidingscheques. Deze adviescheques zullen uitsluitend via het internet worden gereserveerd en besteld. Per jaar kan men maximaal 820 cheques van 30 50% van de advieskosten dekken. Het besluit van de Vlaamse Regering dat deze nieuwe subsidie invoert, werd goedgekeurd op 14 februari ll. Samen met het ministerieel besluit van 27 februari, de deontologische code voor adviesinstanties en de lijst van de aanvaardbare activiteiten (NACE-codes) geeft het alle voorwaarden en modaliteiten van deze nieuwe regeling. U kan voormelde teksten raadplegen op de website van de Vlaamse Gemeenschap. Openbaarheid van milieu-informatie in EU-richtlijn Op 25 juni 1998 keurde de Europese Economische Commissie van de VN het verdrag inzake de toegang tot informatie, inspraak en toegang tot de rechter m.b.t. milieuaangelegenheden goed. Het verdrag trad in werking op 30 oktober Dit verdrag van Aarhus wordt momenteel omgezet in drie afzonderlijke EU-richtlijnen. Hierdoor kan ook de EU dit verdrag ratificeren. De burger krijgt hiermee nieuwe milieurechten. Naast de toegang tot milieu-informatie en participatie in het beleid is ook een luik voorzien dat de toegang tot de rechter regelt. Wie de evolutie terzake wil volgen kan volgende website raadplegen: Wetgeving Kostenloze distributie van groene stroom wordt ingeperkt! De Vlaamse regering heeft op 21 februari 2003 een ontwerpbesluit principieel goedgekeurd dat het Besluit inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen wijzigt. De wijziging houdt een beperking in van de kosteloze distributie van groene stroom. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV, de MiNa-raad, de VREG en de Raad van State. Een beperking op het principe van de gratis distributie wordt verantwoord door een aantal argumenten:

3 kosteloze distributie van stroom uit hernieuwbare energiebronnen leidt in de praktijk vooral tot marktstrategieën die gebaseerd zijn op grootschalige levering van goedkope stroom uit hernieuwbare energiebronnen via het transportnet. Deze wordt grotendeels opgewekt in reeds bestaande installaties die reeds steun ontvingen en reeds afgeschreven zijn. Daardoor dreigt de handel in kleinschalige, decentraal opgewekte stroom uit hernieuwbare energiebronnen te versmachten, waardoor geen bijkomende groenestroominstallaties gestimuleerd worden. De massale toepassing van gratis distributie kan een zeer grote impact hebben op de distributienettarieven. Deze distributienettarieven zijn momenteel nog niet vastgelegd, maar zijn naar verwachting reeds hoog in vergelijking met de omringende landen. Vandaar dat geopteerd wordt dit voordeel te beperken tot locale, decentrale groenestroomproductie, die geïnjecteerd wordt op het distributienet. De leverancier van stroom uit hernieuwbare energiebronnen blijkt in de eerste plaats te zoeken naar afnemers met een hoge distributiekost ( cherry-picking ), omdat hij daar het meeste voordeel uit kan halen. In de praktijk is er immers nergens een verplichting opgelegd voor de leverancier (die in eerste instantie de factuur voor het netgebruik van de distributienetbeheerder krijgt) om dit voordeel aan de eindafnemer door te rekenen. Zelfs indien hij toch het voordeel volledig aan de klant laat, heeft hij er nog een belang bij om klanten te zoeken die bij een "dure" netbeheerder zijn aangesloten. Het zijn vooral deze klanten die het meest geneigd zullen zijn om de in verhouding goedkope alternatieve stroom aan te kopen. Daardoor zal uitgerekend de netbeheerder met de hoogste netkosten het grootste aantal eindafnemers van stroom uit hernieuwbare energiebronnen tellen. Deze netbeheerder zal dus ook zijn distributiekosten over een kleiner aantal (andere) eindafnemers moeten uitsmeren. Het distributienettarief van de betrokken netbeheerder zal dus nog verder oplopen, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Het gecombineerde effect van de gestimuleerde grootschalige, reeds bestaande installaties, samen met het ontbreken van een stimulans langs vraagzijde, omwille van het feit dat het gratis gebruik van het distributienet niet wordt doorgerekend langs klantenzijde, leidt tot marktverstoring. Nieuwe milieubeleidsovereenkomsten gebruikte batterijen, accu's en autobanden De Vlaamse regering heeft in februari drie milieubeleidsovereenkomsten principieel goedgekeurd: nl. één voor ophaling van batterijen, één voor accu s en één voor banden. Inzake batterijen neemt de sector al jaren haar verantwoordelijkheid. In 1995 werd door de grote fabrikanten en invoerders van huishoudbatterijen ingespeeld op de mogelijkheid om een ophaal- en recyclagesysteem te voorzien, zodat vrijstelling van milieutaks bekomen werd. Zij richtten de vzw BEBAT op die gebruikte batterijen inzamelt om ze een nuttige toepassing te geven. BEBAT wordt gefinancierd door middel van een inzamel- en recyclagebijdrage die doorgerekend wordt aan de consument. Met de inzamelresultaten van de jongste jaren (momenteel wordt al meer dan 70% van de batterijen selectief ingezameld) behoort België tot de Europese koplopers. Bovendien slaagt men er in om steeds meer componenten te recycleren. Via de

4 milieubeleidsovereenkomst werd overeengekomen om in de komende vijf jaar het aandeel van de niet-selectief ingezamelde batterijen verder te laten dalen. Per soort batterij zijn er bovendien recyclage-percentages voorzien voor de verschillende onderdelen. Voor accu's moet vanaf 1 januari 2005 meer dan 95 procent van de afgedankte accu's selectief worden ingezameld. Voor lood geldt een recyclagenorm van 95% die moet gehaald worden, voor kunststoffen is de recyclagenorm 30%. De accu's mogen niet meer worden gestort. De milieubeleidsovereenkomst voor de afvalbanden vervangt de lopende overeenkomst. Er wordt een beheersorganisme opgericht dat zich intensief bezig houdt met maatregelen die leiden tot meer hergebruik (zo ondermeer herprofilering van banden) en promotie van inzameling, recyclage en nuttige toepassing. Het streefdoel is om van minstens 25 procent van de afgedankte banden het loopvlak te vernieuwen zodat ze kunnen worden herbruikt. De banden die niet meer opnieuw in omloop kunnen gebracht worden, moeten vanaf 2005 voor minstens 20% gerecycleerd worden. Alle andere banden moeten op de meest verantwoorde wijze worden verwerkt, bijvoorbeeld in thermische installaties voor de opwekking van electriciteit of warmte. Het storten van afvalbanden is verboden. Het beheersorganisme zal er bovendien voor zorgen dat banden die gemeenten inzamelen op hun containerparken daar ook regelmatig worden opgehaald. Het beheersorganisme zal nl. financieel instaan voor de inzameling en verwerking van deze banden. Gemeenten kunnen dus niet langer klagen dat inzameling en verwerking van afvalbanden hen op kosten drijft. Uniek loket milieumeldingen Vanuit de Regering wordt opnieuw een "uniek loket" aangekondigd, nl. een contactpunt waar ondernemingen terechtkunnen voor het gebundeld voldoen van hun informatieplicht voor het beleidsdomein milieu en natuur. Ondernemingen zouden daardoor de vereiste info één keer per jaar tegen één vaste datum én via één enkel geïntegreerd formulier kunnen overmaken aan de overheid. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Tot op heden zijn bedrijven verplicht tal van formulieren over te maken aan verschillende instanties én op aparte tijdstippen. Nu het voorontwerp van decreet, dat moet leiden tot het uniek loket, goedgekeurd is, kan worden gewerkt aan een "geïntegreerd meldingsformulier". Dit moet tot gevolg hebben dat bedrijven in de toekomst hun milieujaarverslag, hun afvalstoffenmelding, hun aangifte inzake heffing op waterverontreiniging en hun aangifte inzake winning van grondwater via één enkel meldingsformulier kunnen communiceren aan de overheid. Ondertussen moet u wel nog altijd de aangifteformulieren voor de afvalwaterheffing downloaden van de VMM-website en vervolgens uitprinten. Als u dat verkiest kan u ze ook op PC invullen. Het formulier moet nog steeds met de post verstuurd worden. Het elektronisch indienen van het aangifteformulier is dus nog niet mogelijk, wat te betreuren is gezien er nu zekerheid is omtrent de juridische waarde van de elektronische handtekening. Volgens de VMM zal dat evenwel wel mogelijk worden in de loop van Laat ons hopen!

5 De creatie van dergelijk éénloketsysteem zal ongetwijfeld leiden tot minder papierwerk voor de bedrijven en de overheid, een meer klantvriendelijke werkwijze bij de overheid, het verhogen van de relevantie voor het beleid van de bij de bedrijven opgevraagde informatie en voor een vlottere verwerking en efficiënter beheer en gebruik van deze informatie. Regeling Planologisch Attest nu effectief van kracht! Door publicatie van het Uitvoeringsbesluit tot bepaling van de nadere regels inzake het Planologisch Attest in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2003 is de regeling Planologisch Attest nu effectief van kracht geworden. Ondernemers met hoofdzakelijk vergunde, maar zonevreemde bedrijfsgebouwen die dringend willen verbouwen en/of uitbreiden kunnen nu zelf initiatief nemen door het aanvragen van een planologisch attest. Het moet wel gaan om milieuvergunningsplichtige bedrijven of bedrijven met een jaarlijkse omzet groter dan euro. Via het Planologisch Attest vraagt de ondernemer een uitspraak aan de gemeente over de toekomstplannen voor het bedrijf. Wanneer een gemeente of een hogere overheid een positief Attest aflevert, dan is zij verplicht om binnen het jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor het bedrijf en omgeving, en kan een verbouwings- en/of uitbreidingsaanvraag voor kortetermijnbehoeften vergund worden. De ondernemer moet wel consequent zijn en de bouwaanvraag indienen binnen het jaar na afgifte van het positief Planologisch Attest. Administratief optreden voor aantal milieumisdrijven ingevoerd De ministerraad keurde op 7 februari een KB goed dat het mogelijk maakt om administratief op te treden bij het niet naleven van productnormen inzake milieubescherming en veiligheid. Een overbelast gerechterlijk apparaat kwam er niet toe deze kleinere misdrijven te vervolgen. Daarom werd administratief optreden mogelijk gemaakt om de veiligheid van milieu en consument alsnog af te kunnen dwingen. Het nieuwe KB ter herziening van de wet 21 december 1998 inzake productnormering voorziet meer ruimte voor de verantwoordelijke ambtenaren om milieumisdrijven daadwerkelijk te bestraffen. Nieuw is dat voortaan ook na de wettelijk bepaalde termijn van drie maanden, nog geldboetes kunnen worden opgelegd door de overheid. Dit betekent een meer effectieve en efficiënte handhaving van het productnormeringsbeleid. Het KB waakt er over dat ook in geval van administratieve boetes de rechten van de verdediging worden gevrijwaard. Milieuheffingen niet langer aftrekbaar Op 10 december 2002 keurde het federaal parlement de wet op de hervorming van de vennootschapsbelasting goed. Een belangrijke aanpassing betreft de nietaftrekbaarheid van milieuheffingen.

6 Het argument van ondernemers dat dit ingaat tegen het principe van de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfskosten heeft het dus niet gehaald. FEBEM, de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer, rekende voor dat hierdoor voor afvalverwerking door private afvalverwerkingsbedrijven een meerkost van 25 tot 60% zal moeten aangerekend worden in de afvalfactuur. Dit betekent een onaanvaardbaar concurrentieel nadeel t.o.v. de afvalintercommunales die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. FEBEM trekt naar het Arbitragehof om nietigverklaring te verkrijgen van artikel 198 van de wet van 24 december 2002, waarin de niet-aftrekbaarheid van gewestelijke milieuheffingen is opgenomen. Praktijk Liggen KMO s wakker van liberalisering elektriciteitsmarkt? Sedert 1 januari is de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen vrij voor bedrijven met een aansluitvermogen van minstens 56 KVA. Het gaat volgens raming om minstens Vlaamse KMO s. Vanaf 1 juli wordt de Vlaamse markt volledig geliberaliseerd voor alle bedrijven en burgers. In Wallonië en Brussel zal men nog enkele jaren moeten wachten op de liberalisering. In december 2002 liet UNIZO het onderzoeksbureau Marketing Development een bevraging uitvoeren bij een representatief staal van Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen over hun verwachtingen ten aanzien van de vrije elektriciteitsmarkt en over hun keuze van stroomleverancier. In totaal namen 357 KMO s aan het volledige onderzoek deel. Hierna volgt een beknopte samenvatting van de voornaamste enquêteresultaten. Belang van de energiekost in de KMO? Op de vraag naar het belang van de energiekost voor hun bedrijf, noemt ruim 55% van de Vlaamse KMO s deze bedrijfskost belangrijk tot zeer belangrijk. Bijna 44% van de grotere KMO s vanaf 10 werknemers omschrijft de energiekost zelfs als zeer belangrijk voor hun onderneming, slechts een kwart van deze grotere KMO s catalogeert deze kost als niet belangrijk. Voldoende geïnformeerd over liberalisering elektriciteitsmarkt? Ruim de helft (51%) van de Vlaamse KMO s stelt nog onvoldoende te zijn geïnformeerd over de liberalisering van de energiemarkt. Bij de kleinste KMO s tot vijf werknemers loopt dat percentage zelfs op tot 60 %. Actief op zoek naar elektriciteitsleverancier? Het grootste gedeelte van de Vlaamse KMO s is nog niet van plan actief op zoek te gaan naar een geschikte stroomleverancier. Slechts 5,3% beweert reeds actief te hebben gezocht naar een elektriciteitsleverancier en 4,3% stelt dit zo snel mogelijk te willen doen. Ruim 25% blijkt in de toekomst wel van plan te zijn actief stappen te ondernemen om te zoeken naar elektriciteitsleverancier maar zegt nog te wachten op de (prijs)evoluties van de komende maanden op de energiemarkt. Deze groep wil de kat nog wat uit de boom kijken. De meerderheid (55,3%) van het totaal aantal ondervraagde KMO's zegt niet actief op zoek te zullen gaan naar een andere stroomleverancier, voor de kleinste bedrijven tot 4 werknemers loopt dit zelfs op tot

7 bijna 70%. Van de bedrijven met 10 tot 99 werknemers zegt 43% niet op zoek te gaan naar een stroomleverancier. Verwachtingspatroon inzake prijsevolutie Circa 46% van de Vlaamse KMO s verwacht lagere prijzen als gevolg van de liberalisering, 26,4% verwacht dat niet en 27,7% weet het niet of gaf geen antwoord. De grotere KMO s vanaf 10 werknemers verwachten blijkbaar het meest van de liberalisering, 51,4% van dit soort ondernemingen hoopt daardoor in 2003 minder te betalen voor elektriciteit. De resultaten van de UNIZO-enquête van december 2002 werden op 3 februari 2003 bevestigd door een eerste doorlichting van de Vlaamse Reguleringsinstantie VREG. De VREG maakte een eerste analyse op niveau van de toegangspunten of aansluitingen (dus niet per bedrijf) waaruit alvast bleek dat 6,57% van de toegangspunten die op 1 januari 2003 vrijkwamen, actief een leverancier kozen. Het onderzoek en de resultaten bevestigen wat UNIZO reeds vermoedde: de meeste Vlaamse KMO s nemen een afwachtende houding aan en zijn (nog) niet geneigd om langlopende contracten (van 3 jaar of meer) af te sluiten. KMO s vermoeden dat de prijzen nog zullen evolueren in de komende maanden. Het blijft moeilijk om de offertes van verschillende elektriciteitsleveranciers met elkaar te vergelijken. Eén van de oorzaken is ongetwijfeld het feit dat de transport- en distributietarieven voor de stroom over het netwerk nog steeds niet vastliggen. Deze transport- en distributietarieven kunnen oplopen tot de helft van de totale elektriciteitsprijs. Sommige leveranciers wagen zich niet aan een all in prijs. Verder zijn er de ingewikkelde formules die vaak gehanteerd worden. Zo n situaties leiden tot vragen en onzekerheden bij KMO s, wat uiteraard niet bevorderlijk is voor het maken van een bewuste en onderbouwde keuze. Het IVPV organiseert opleidingen milieucoördinator via afstandsleren Het Instituut vor Permanente Vorming organiseert via afstandsleren de postacademische vorming voor milieucoördinatoren. Het gaat concreet om volgende opleidingen: Milieucoördinator type A (250 u, 5 modules van 50 u) Milieucoördinator type B (150 u, 3 modules van 50 u) Overgangsopleiding van type B naar type A (100 u, 2 modules van 50 u). Het gaat om een buitenwerkdaagse opleiding die modulair wordt opgebouwd. De opleiding onderscheidt 5 modules van 50 u. Deze zijn gericht naar juridische, zorg-, communicatieve, technologische en economische aspecten van milieucoördinatie. Elke module biedt zowel theoretische als praktijkgerichte kennisoverdracht in een vorm die flexibel leren toelaat. De opleiding wordt via afstandsleren onderricht; aanvullende praktijklessen gebeuren tijdens contactsessies in laboratoria waarbij aanwezigheid van de cursisten is vereist. De opleiding neemt minimum 4 maand in beslag. De instaptijden voor cursisten zijn vrij en de duur van elke opleiding is variabel. Enkel contact- en examendata worden vastgelegd, en dit modulair en met een periodiciteit van 6 maand. Via elektronische

8 fora via Internet worden oefeningensessies gehouden en wordt de interactie met de docenten gestroomlijnd. Voor deze cursussen van aanvullende vorming gelden de wettelijke toelatingsvereisten, d.w.z.: Milieucoördinator A: ofwel houder zijn van een einddiploma van een universiteit of een diploma van hoger onderwijs op universitair niveau ofwel een nuttige ervaring van meer dan vijf jaar hebben op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg. Milieucoördinator B: ofwel houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen ofwel een nuttige ervaring van meer dan drie jaar hebben op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg. Tot de overgangscursussen van aanvullende vorming van B naar Ar worden diegenen die geslaagd zijn voor een cursus milieucoördinator B toegelaten. Meer info: BBT-nieuwsbrief van EMIS Sinds kort biedt EMIS, het Energie- en Milieu-informatiesysteem, een elektronische EMIS-nieuwsbrief BBT aan. Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen het BBT-kenniscentrum: de planning, informatie over nieuwe BBTstudies en milieutechnisch nieuws uit Europa, met in het bijzonder de BREF's. Inschrijven op deze nieuwe nieuwsbrief kan je door je eerst in te schrijven op de algemene elektronische nieuwsbrief, vervolgens opnieuw in te loggen en te klikken op 'Wijzig je gegevens'. Agenda ARGUSdebat Mobiliteit De verkeerde weg op!? Mobiliteit is een van de grote maatschappelijke problemen van vandaag. Welke oplossingen zijn mogelijk? Hoe speelt de overheid in op het probleem? Zijn wij wel bereid tot oplossingen? Welke impact heeft verkeer op milieu en gezondheid? Heb je hier ideeën over of scherp je je eigen kennis en visie graag aan? Kom dan op 1 april aanstaande naar het eerste ARGUS-debat i.s.m. de KULeuven. Programma Verwelkoming door Rudi Verheyen, voorzitter ARGUS Inleiding door panelleden - Cor Dierckx, adviseur mobiliteit van Steve Stevaert, Minister van mobiliteit, openbare werken en energie - Stef Proost, Diensthoofd van de onderzoeksgroep energie, milieu en transport (KULeuven) - Jan Verschooren, medewerker energie en mobiliteit (Bond Beter Leefmilieu) - Michel Martens, Adviseur bedrijfsvoertuigen en mobiliteit (Febiac) Paneldebat o.l.v. Bruno Huyghebaert (VRT) Debat met het publiek Een drink om na te praten

9 Praktisch KBC-auditorium, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Dinsdag 1 april 2003 van 19 tot 21 uur Onthaal vanaf uur Bereikbaarheid Vanaf station Leuven met de bus richting Brussel (raadpleeg reiswegplanner De Lijn Vanuit centrum Leuven 20 min. met de fiets. Stalling mogelijk vlak bij ingang gebouw. Met de auto afrit 17 op de E 314 (beneden aan afrit: richting Leuven). Parkeergelegenheid ter plaatse. Inschrijven Gratis deelname - Vooraf inschrijven noodzakelijk Meer info op de ARGUSwebsite. Naar een industrieel beleid voor het milieu Op woensdag 19 maart 2003 gaat bij de SERV (Raadzaal), Wetstraat 34-36, 1040 Brussel een discussienamiddag door rond het thema Naar een industrieel beleid voor het milieu. Inschrijven is mogelijk per mail naar met vermelding studiedag SERA milieu. De deelname is volledig gratis Meer info: Peter Van Humbeeck, tel. 02/ , Annemie Bollen, tel , Studiedag milieubeleid Het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen organiseert op 20 maart 2003 een studiemiddag met als onderwerp : Milieubeleid als multi-actor beleid - Nieuwe vormen van interactie tussen overheid, markt & samenleving? Plaats : Congrescentrum Elzenveld Lange Gasthuisstraat 45 Antwerpen centrum Verdere info kan u steeds bekomen op de website : Deze elektronische KMO-Milieunieuwsbrief van ARGUS vzw en UNIZO verschijnt in principe 10 maal per jaar (maandelijks met uitzondering van juli en augustus). Het is een gratis informatiekanaal over de milieuactualiteit die relevant is voor zelfstandige ondernemers en kleine en middelgrote ondernemingen. Overname van teksten is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding. De Nieuwsbrief is louter informatief. De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens. In geen geval zijn UNIZO of ARGUS vzw aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de info in deze elektronische nieuwsbrief. ARGUS vzw, Eiermarkt 8, 2000 Antwerpen

10 UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers, Studiedienst, Spastraat 8, 1000 Brussel Abonnement Abonneren kan: automatisch via de ARGUS-website: door te mailen naar Ines David, UNIZO Studiedienst,

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Vergelijking energieleveranciers - V-test voor bedrijven

nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Vergelijking energieleveranciers - V-test voor bedrijven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergelijking

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

KMO Contact infosessies Sint-Niklaas, 2 december 2003

KMO Contact infosessies Sint-Niklaas, 2 december 2003 HR-beleid voor voor een een 2. Agenda. Paul De Hondt pdhondt@serv.be 1. Hoe flexibel is uw bedrijf? 2. De gepaste strategie voor uw KMO. 3. Outsourcing. 4. Telethuiswerk & PC-privé 5. Externe adviseurs

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlareaaanvaardingsplicht

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlareaaanvaardingsplicht MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlareaaanvaardingsplicht afvalbatterijen Gelet op het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten;

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 augustus 2006

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit Brussel, 10 oktober 2003 101003_Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit Advies ontwerpbesluit gratis elektriciteit Inhoud Inhoud... 2 1. Situering van de adviesvraag... 3 2. Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier................................................ Voorwoord............................................. i iii Milieu

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische auto s

Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische auto s 1 Situering Verslag van de consultatie over de startnota voor de milieubeleidsovereenkomst voor batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische auto s Voor batterijen voor de aandrijving van

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Inhoudstafel 1. Juridische achtergrond 2. Werking van VALORLUB 3. Doelstellingen van VALORLUB 4. Deelnemers 5. Operatoren 6. Contact 2 Juridische

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid Zitting 2004-2005 15 april 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid 617 ECO 2 INHOUD Blz. 1. Memorie van toelichting...

Nadere informatie

VR 2016 2503 DOC.0312/2

VR 2016 2503 DOC.0312/2 VR 2016 2503 DOC.0312/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG DO S EN DON TS BIJ HET BEHEER VAN AFVALBANDEN Deze brochure is bestemd voor professioneel gebruik binnen de bandensector. Uitgave van vzw Recytyre, het beheersorganisme

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5794 Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v.

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v. i.o.v. Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid warmte@zuid Antwerpsesteenweg 260 2660 Antwerpen-Hoboken T +32 78 35 30 20 warmteagent@infrax.be www.warmteadzuid.be De hierna genoemde tarieven voor

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING

Inhoudsopgave INLEIDING Inhoudsopgave INLEIDING 1. Milieubeleid 17 2. Milieubeleidsinstrumenten 17 2.1. Financie le voordelen 18 2.2. Milieuheffingen 20 2.3. Andere milieuspecifieke instrumenten 25 3. Internationaal niveau 27

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR Brussel, 25 juni 2002 AXM_advies 2. ADVIES 1. INLEIDING De SERV werd op 13 juni 2002 om advies gevraagd over het ontwerp van

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques.

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques. BEA VRAAG & ANTWOORD 1.1 WAT IS BEA? BEA (Budget voor Economisch Advies), ook gekend als de ondernemerschapsportefeuille, is een nieuwe steunmaatregel van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat meer

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-ADVIES-081023-66 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden?

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Groenestroomcertificaten

Nadere informatie