Algemene voorwaarden. TweedehandsMac.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. TweedehandsMac.nl"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden TweedehandsMac.nl Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. TweedehandsMac.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Computerpark BV o.a. handelend onder de naam TweedehandsMac.nl, gevestigd aan de Joop Geesinkweg 201 te Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer ; b. gebruiker: de natuurlijke persoon of het bedrijf die via de website een overeenkomst aangaat met TweedehandsMac.nl; c. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt via de website tussen de gebruiker en TweedehandsMac.nl; d. dienst: de dienst die TweedehandsMac.nl in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker levert; e. website: de website die door TweedehandsMac.nl wordt beheerd; f. advertentie: de advertentie die de gebruiker op de website plaatst; g. koopovereenkomst: de koopovereenkomst die tussen de gebruiker en een derde, die heeft gereageerd op de advertentie, tot stand komt; h. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf. Artikel 2 Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op iedere overeenkomst tussen TweedehandsMac.nl en de gebruiker. 2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TweedehandsMac.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 3.2 TweedehandsMac.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, berichten of op de website. 3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 3.4 TweedehandsMac.nl levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de gebruiker het aanbod van TweedehandsMac.nl via de website heeft aanvaard. 4.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt TweedehandsMac.nl de gebruiker onverwijld een elektronische bevestiging. In deze bevestigings is omschreven op welke wijze de gebruiker de advertentie kan wijzigen en kan verwijderen. 4.3 De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Artikel 5 Overeenkomst voor bepaalde tijd 5.1 Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan en aan de gebruiker een vergoeding in rekening is gebracht, dan is het niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien de gebruiker zijn advertentie voor het verstrijken van de looptijd van de website verwijdert, dan wordt (een deel van) de in rekening gebrachte vergoeding niet gecrediteerd en heeft de gebruiker geen recht op enige andere vorm van compensatie. 5.2 Na het verstrijken van de looptijd eindigt de overeenkomst automatisch.

2 Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en storing 6.1 TweedehandsMac.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 6.2 TweedehandsMac.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) de dienst aan te passen en/of te beëindigen. Indien TweedehandsMac.nl een significante wijziging aanbrengt in de dienst of de dienst beëindigt, dan wordt de gebruiker daarvan via de op de hoogte gesteld. 6.3 TweedehandsMac.nl heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de gebruiker, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 6.4 Voor de diensten is TweedehandsMac.nl afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. TweedehandsMac.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen. 6.5 TweedehandsMac.nl is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TweedehandsMac.nl ontstaat. 6.6 Indien er een storing optreedt in het functioneren van de dienst, dan dient de storing door of namens de gebruiker zo spoedig mogelijk aan TweedehandsMac.nl te worden gemeld. 6.7 De advertentie wordt 28 dagen na plaatsing automatisch van de website verwijderd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 7 Positie van TweedehandsMac.nl 7.1 De gebruiker erkent dat TweedehandsMac.nl op generlei wijze betrokken is bij de koopovereenkomst tussen de gebruiker en een derde die naar aanleiding van de advertentie tot stand is gekomen en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert. TweedehandsMac.nl is slechts verantwoordelijk voor het correct nakomen van haar diensten. Deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de koopovereenkomst tussen de gebruiker en een derde. 7.2 Indien een derde zijn verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst die hij met de gebruiker is aangegaan niet of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de betreffende derde en de gebruiker. TweedehandsMac.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van een derde. 7.3 De gebruiker erkent dat TweedehandsMac.nl het recht heeft de advertentie van de website te verwijderen indien gebruikers of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan. 7.4 Indien de gebruiker een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden in het geding komen, dan kan TweedehandsMac.nl de advertentie van de gebruiker met onmiddellijke ingang van de website verwijderen en zijn account deactiveren. Artikel 8 Verplichtingen van de gebruiker 8.1 Indien de gebruiker een account heeft aangemaakt op de website, dan dient de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden. 8.2 Alle gegevens die de gebruiker bij het tot stand komen van de overeenkomst aan TweedehandsMac.nl verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan TweedehandsMac.nl door te geven 8.3 De gebruiker is gehouden het in de advertentie aangeboden product naar waarheid te omschrijven. 8.4 Het is niet toegestaan dubbele advertenties te plaatsen. Dubbele advertenties kunnen door TweedehandsMac.nl verwijderd worden. 8.5 Het is niet toegestaan een product via de website aan te bieden waarvan het aanbieden of verkopen daarvan in strijd met de wet is. 8.6 De gebruiker is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra het product niet langer beschikbaar is of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.

3 8.7 De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. Hij garandeert dat de inhoud van de advertentie juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 8.8 De gebruiker verklaart bevoegd te zijn het aangeboden product te verkopen en te leveren en dat het product voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. 8.9 De gebruiker onthoudt zich van gedragingen die andere gebruikers van de website kunnen hinderen en/of schade kunnen toebrengen aan het systeem en/of de website Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze algemene voorwaarden Indien de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens TweedehandsMac.nl of onrechtmatig jegens TweedehandsMac.nl handelt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die TweedehandsMac.nl daardoor lijdt en heeft TweedehandsMac.nl het recht de advertentie van de gebruiker van de website te verwijderen. De gebruiker wordt hiervan via de op de hoogte gesteld. Artikel 9 Oneigenlijk gebruik van de website 9.1 De gebruiker zal in het bijzonder geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die: a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving; b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet; c. de rechten van derden schenden; d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen; e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen. Artikel 10 Vrijwaring 10.1 De gebruiker vrijwaart TweedehandsMac.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de gebruiker geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de gebruiker op verzoek van TweedehandsMac.nl voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin TweedehandsMac.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de gebruiker alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden De gebruiker vrijwaart TweedehandsMac.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Artikel 11 Gebruik van gegevens van derden 11.1 Het is de gebruiker alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke koopovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: a. het verzenden van (ongevraagde) (s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is (zogenaamde spam); b. het verzamelen van adressen. Artikel 12 Prijzen en betaling 12.1 Voor de gebruiker zijnde een consument is het plaatsen van een advertentie gratis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven Indien de gebruiker wenst dat zijn advertentie een bepaalde periode boven de reguliere advertenties staat, dan wordt daarvoor een vergoeding in rekening gebracht De prijzen voor het plaatsen van advertenties en/of voor het boven de reguliere advertenties plaatsen van een advertentie worden duidelijk op de website vermeld Voor de dienst kan op de volgende wijzen betaald worden: a. ideal; b. Bancontact/ Mister Cash; c. MasterCard/ Visa; d. American Express;

4 e. Sofortbanking; f. Paypal; g. EM-Payment. Artikel 13 Gegarandeerde Verkoop 13.1 Twee weken nadat de gebruiker de advertentie geplaatst heeft, ontvangt de gebruiker automatisch een met een beschrijving van en de mogelijkheid tot het overgaan van verkoop van het product aan TweedehandsMac.nl Wenst de gebruiker van deze mogelijkheid gebruik te maken, dan dient de gebruiker het product te taxeren via het taxatieprogramma MacSale Tool. Indien de gebruiker het product voor de getaxeerde waarde aan TweedehandsMac.nl wil verkopen, dan: a. wordt het product door de logistieke partner van TweedehandsMac.nl opgehaald bij de gebruiker; of b. dient de gebruiker het product naar TweedehandsMac.nl op te sturen. In een dergelijk geval ligt het risico van het verzenden van het product bij de gebruiker De kosten van het transporteren van het product naar TweedehandsMac.nl komen voor rekening van de gebruiker Nadat TweedehandsMac.nl het product heeft ontvangen, controleert zij het product. Indien TweehandsMac.nl het aangeboden product accepteert, dan komt de koopovereenkomst tot stand. De gebruiker wordt hiervan via de op de hoogte gesteld. TweedehandsMac.nl betaalt de getaxeerde waarde van het product binnen 14 dagen nadat zij het product ontvangen heeft.tweedehandsmac.nl maakt het bedrag over op het door de gebruiker kenbaar gemaakte bankrekeningnummer Gaat TweedehandsMac.nl niet over tot het kopen van het product, bijvoorbeeld omdat het product gebrekkig is, dan wordt de gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk via de op de hoogte gesteld en wordt het product voor rekening en risico van TweedehandsMac.nl naar de gebruiker teruggestuurd. Artikel 14 Klachten 14.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld via het adres 14.2 Klachten worden door TweedehandsMac.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Artikel 15 Aansprakelijkheid 15.1 De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook TweedehandsMac.nl geeft geen enkele garantie dat de website aan de wensen van de gebruiker voldoet of geschikt is voor het behalen van een bepaald resultaat, noch dat gebruik van de website ononderbroken of foutvrij zal zijn, noch dat de website of de server via welke de website ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten TweedehandsMac.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. TweedehandsMac.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van deze inlogcodes van de gebruiker TweedehandsMac.nl is niet verantwoordelijk voor advertenties die door andere gebruikers op de website zijn geplaatst TweedehandsMac.nl is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website TweedehandsMac.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gemiste inkomsten Indien TweedehandsMac.nl aansprakelijk mocht zijn jegens de gebruiker voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TweedehandsMac.nl beperkt tot de vergoeding die voor het gebruik van de dienst aan de gebruiker in rekening is gebracht. Artikel 16 Privacy en beveiligingsmaatregelen

5 16.1 TweedehandsMac.nl heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de aan TweedehandsMac.nl ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Niettemin kan zij geen volledige beveiliging van gegevens garanderen. Artikel 17 Ontbinding en opschorting 17.1 TweedehandsMac.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst TweedehandsMac.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geven dat de gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen Voorts is TweedehandsMac.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TweedehandsMac.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding. Artikel 18 Geheimhouding 18.1 TweedehandsMac.nl en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Artikel 19 Overmacht 19.1 TweedehandsMac.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van TweedehandsMac.nl is onder andere sprake indien TweedehandsMac.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen ten gevolge van: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; diefstal; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van TweedehandsMac.nl verhinderen of beperken; internet- en stroomstoring; oorlog of rellen; molest; brand; waterschade; overstroming; overheidsmaatregelen; werkstaking In het geval dat TweedehandsMac.nl door overmacht wordt verhinderd de dienst te leveren, heeft TweedehandsMac.nl het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de levering van de dienst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze In geval van overmacht is TweedehandsMac.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover TweedehandsMac.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten 20.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren toe aan TweedehandsMac.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van een advertentie Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van TweedehandsMac.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Artikel 21 Verwijzingen

6 21.1 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. TweedehandsMac.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 22.1 Op alle overeenkomsten met TweedehandsMac.nl is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen de gebruiker en TweedehandsMac.nl zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van TweedehandsMac.nl is gelegen. De gebruiker zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat TweedehandsMac.nl zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Te Koop Door Eigenaar

Algemene voorwaarden Te Koop Door Eigenaar Algemene voorwaarden Te Koop Door Eigenaar Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer Algemene voorwaarden van de Wouw Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat;

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat; Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. GetPrize

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuurders v1.1. FitMatch

Algemene voorwaarden verhuurders v1.1. FitMatch Algemene voorwaarden verhuurders v1.1 FitMatch Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden V4.2. SafetyFlyer.nl

Algemene voorwaarden V4.2. SafetyFlyer.nl Algemene voorwaarden V4.2 SafetyFlyer.nl Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Webbietechiego

Algemene voorwaarden. Webbietechiego Algemene voorwaarden Webbietechiego ALGEMEEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Crème

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkeersvlieger. 22 Pilot Recruitment

Algemene voorwaarden Verkeersvlieger. 22 Pilot Recruitment Algemene voorwaarden Verkeersvlieger 22 Pilot Recruitment Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties Algemene voorwaarden Laura Schweig Tekstproducties Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Communicatie Company

Communicatie Company Artikel 1 - Definities Offerte: Opdrachtgever: De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Communicatie Company voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. tqm systems VOF

Algemene voorwaarden. tqm systems VOF Algemene voorwaarden tqm systems VOF Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Solve Marketing B.V.

Algemene Voorwaarden Solve Marketing B.V. 1 Solve Marketing B.V. Artikel 1 Definities Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Opdrachtnemer voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies Algemene voorwaarden Bert Mann Financieel Advies Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops Algemene voorwaarden v Zessen Crane-Ops Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Kapster.nl. Algemene voorwaarden

Kapster.nl. Algemene voorwaarden Kapster.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden WeCruit

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden WeCruit Algemene voorwaarden Artikel 1: definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden:

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl.

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Algemene Voorwaarden Groenruil.nl Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - NieuweKlanten.nl

Algemene voorwaarden - NieuweKlanten.nl Algemene voorwaarden - NieuweKlanten.nl Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. NieuweKlanten.nl:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BizzPlace

Algemene Voorwaarden BizzPlace Algemene Voorwaarden BizzPlace Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: De Website: de website www.bizzplace.eu, die wordt in stand gehouden door de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

het door Dreamwire ontwikkelde Content Management Systeem; de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

het door Dreamwire ontwikkelde Content Management Systeem; de gebruiker van de Algemene Voorwaarden; Algemene Voorwaarden Dreamwire Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden: CMS: Dreamwire: Opdracht: Opdrachtgever: deze Algemene Voorwaarden Dreamwire; het door Dreamwire ontwikkelde Content Management

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webz Nederland.

Algemene voorwaarden Webz Nederland. Algemene voorwaarden Webz Nederland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Excellead Business 2016.

Algemene voorwaarden Excellead Business 2016. Algemene voorwaarden Excellead Business 2016. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zostera B.V. (KvK )

Algemene voorwaarden Zostera B.V. (KvK ) Algemene voorwaarden Zostera B.V.! pagina 1 Algemene voorwaarden Zostera B.V. (KvK 02099725) I. Zostera B.V. II. III. 1. Zostera B.V. (hierna ook te noemen Zostera ) is een besloten vennootschap, bekend

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Coöperatie Advocaten Strafrecht Netwerk U.A., hierna te noemen: Gebruiker

Algemene Voorwaarden van Coöperatie Advocaten Strafrecht Netwerk U.A., hierna te noemen: Gebruiker Algemene Voorwaarden van Coöperatie Advocaten Strafrecht Netwerk U.A., hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden november 2015 gratisdoelensteunen.nl KvK 50412930 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie