Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. TranslationWebshop"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. TranslationWebshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TranslationWebshop gevestigd aan de Vrederustlaan 385 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt tussen TranslationWebshop en de klant tot het laten vertalen van een document; c. klant: de persoon die via de website een overeenkomst sluit met TranslationWebshop; d. document: het document van de klant dat vertaald dient te worden; e. vertaalde document: de vertaling van het document van de klant dat door TranslationWebshop geleverd wordt; f. leverancier: de vertaler of het vertaalbureau die zich heeft aangesloten bij TranslationWebshop en die de vertaling uitvoert; g. website: de website (inclusief deze website met andere extensies, zoals nl) die door TranslationWebshop wordt beheerd. Artikel 2. Algemeen 2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen TranslationWebshop en de klant die via de website tot stand komt Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de zijn overeengekomen Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TranslationWebshop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. Artikel 3. Aanbod 3.1. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden TranslationWebshop niet. Artikel 4. Website 4.1. TranslationWebshop garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd TranslationWebshop is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website. Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden 5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van TranslationWebshop of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd. 1/5

2 Artikel 6. Laten vertalen van document en kiezen van leverancier 6.1. Indien de klant zijn document vertaald wenst te hebben, dan kan hij op de website de taal van het originele document aanklikken en de taal waarnaar het document vertaald dient te worden. Daarnaast kan de klant doorgeven binnen welke termijn het vertaalde document geleverd dient te worden. Vervolgens worden via de website één of meerdere leveranciers anoniem gepresenteerd die de vertaling kunnen uitvoeren. Per leverancier die de vertaling kan uitvoeren wordt een omschrijving van het specialisme van de leverancier en het vertaaltarief getoond. De klant dient te kiezen door welke leverancier hij wenst dat TranslationWebshop de overeenkomst laat uitvoeren De overeenkomst komt tot stand nadat de klant een leverancier heeft gekozen, de verdere bestelprocedure succesvol heeft doorlopen en heeft geklikt op de knop Betalen De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt TranslationWebshop de klant onverwijld een bevestiging via de . In deze bevestigings zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigings van TranslationWebshop heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van TranslationWebshop. Artikel 7. Tarief 7.1. In de zoekfunctie bij de leverancier getoonde vertaaltarief is per woord van het originele document en exclusief btw. Bij het selecteren van de leverancier en plaatsen van de bestelling wordt het vertaaltarief inclusief btw getoond Bij het aantal woorden van het document wordt uitgegaan van het aantal woorden dat de woordenteller van TranslationWebshop telt. Artikel 8. Betaling en facturatie 8.1. De klant dient de prijs voor de vertaling vooraf te betalen. De klant kan uit verschillende betaalmogelijkheden kiezen die op de website staan vermeld Facturatie geschiedt digitaal. Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst 9.1. TranslationWebshop zal de vertaling van het document laten uitvoeren door de leverancier die de klant heeft gekozen Het document wordt alleen vertaald, er wordt geen inhoudelijke controle op het document uitgevoerd. 2/5

3 Artikel 10. Verplichtingen van de klant Het is de klant niet toegestaan TranslationWebshop een opdracht te verlenen tot het laten vertalen van een document: a. waarvan de inhoud in strijd is met nationale, internationale of overige regelgeving; b. waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde geen toestemming voor de vertaling heeft gegeven; c. waarvan het aantal woorden minder is dan 500; d. dat door een beëindigde vertaler vertaald dient te worden Indien TranslationWebshop het vermoeden heeft of weet dat het document van de klant in strijd is met artikel 10.1, dan heeft TranslationWebshop het recht de overeenkomst via de e- mail te ontbinden De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan TranslationWebshop verstrekte gegevens en informatie Het document dat de klant via de website uploadt om te laten vertalen dient een.docxdocument te zijn en dient op een dergelijke wijze te zijn opgemaakt dat het document goed leesbaar is. Indien het document niet goed leesbaar is, dan stelt TranslationWebshop de klant daarvan via de op de hoogte en wordt de klant verzocht de opmaak van het document aan te passen. Dit kan gevolgen hebben voor de leveringstermijn. Indien de klant het document ingestuurd heeft naar TranslationWebshop door de tekst te plakken in het plakveld, dan gaat de klant ermee akkoord dat de opmaak van het document komt te vervallen TranslationWebshop kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien de leveringstermijn niet wordt gehaald doordat de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt. Artikel 11. Herroepingsrecht De klant kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht indien: a. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant; en b. de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding. Indien de klant wenst dat het vertaalde document binnen een bepaalde termijn wordt geleverd, dan raadt TranslationWebshop de klant aan om te voldoen aan de voorwaarden genoemd in dit artikel, zodat de leveringstermijn niet pas aanvangt na het verstrijken van de herroepingstermijn, zie ook artikel 11.3 en De klant kan aan de voorwaarden genoemd in artikel 11.1 voldoen door tijdens het bestelproces aan te klikken dat hij ermee akkoord gaat dat begonnen wordt met de nakoming van de overeenkomst en door aan te klikken dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding Indien de klant geen toestemming heeft gegeven voor de nakoming van de overeenkomst en de klant geen afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding, zoals omschreven in artikel 11.1, dan heeft de klant het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de te geschieden. Indien de klant overeenkomstig dit artikel een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan betaalt TranslationWebshop de prijs voor het vertaalde document terug aan de klant binnen 14 dagen na de ontbinding. Het behouden van het recht op ontbinding heeft tot gevolg dat pas een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst op het moment dat de herroepingstermijn is verstreken, zie ook artikel /5

4 Artikel 12. Leveringstermijn De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, dan dient de klant TranslationWebshop een ingebrekestelling te sturen waarin TranslationWebshop wordt verzocht binnen een redelijke termijn de overeenkomst na te komen Indien de klant overeenkomstig artikel 11.1 geen beroep toekomt op het herroepingsrecht, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat TranslationWebshop de betaling van de klant heeft ontvangen Indien de klant overeenkomstig artikel 11.3 een beroep toekomt op het herroepingsrecht, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken. TranslationWebshop kan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld indien de levering vertraging oploopt doordat door de klant geen afstand is gedaan van zijn herroepingsrecht. Artikel 13. Levering Het vertaalde document wordt in een docx-document via de of via het account van de klant op de website aan de klant geleverd. Artikel 14. Aansprakelijkheid De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. TranslationWebshop is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. TranslationWebshop is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website TranslationWebshop kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. TranslationWebshop zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. TranslationWebshop is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens TranslationWebshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TranslationWebshop is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens TranslationWebshop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de klant toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. TranslationWebshop kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant TranslationWebshop is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten TranslationWebshop kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de tekst die in opdracht van de klant vertaald is Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van het vertaalde document ligt bij de klant. De klant wordt geacht wezenlijke items in het vertaalde document, waaronder geldbedragen, waarde getallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat TranslationWebshop naar beste weten en kunnen vertalingen laat uitvoeren door leveranciers, doch in geen geval omissies kan uitsluiten TranslationWebshop aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen Indien TranslationWebshop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TranslationWebshop beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van TranslationWebshop gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van TranslationWebshop beperkt tot de prijs die de klant voor het vertaalde document betaald heeft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van TranslationWebshop of haar ondergeschikten. 4/5

5 Artikel 15. Overmacht TranslationWebshop is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de leverancier, virusinfectie en computervredebreuk door derden, internetstoring, stroomstoring, brand, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop TranslationWebshop geen (beslissende) controle kan uitoefenen Indien TranslationWebshop weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt TranslationWebshop de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de en/of via het account van de klant op de website op de hoogte. Artikel 16. Klantenservice en klachten Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van TranslationWebshop. De klantenservice van TranslationWebshop is op de volgende wijze bereikbaar: Via het adres: De klant heeft recht op één revisieronde. Indien de klant een klacht heeft over het vertaalde document, dan dient de klant dat uitgebreid en duidelijk in het opmerkingenveld in zijn account te vermelden. Deze revisieronde dient plaats te vinden binnen 7 dagen na de levering. De klant dient TranslationWebshop een redelijke termijn te geven om de revisieronde uit te voeren. TranslationWebshop neemt contact op met de leverancier om de leverancier te verzoeken het vertaalde document aan te passen, zodat deze voldoet aan de wensen van de klant Klachten die geen betrekking hebben op de vertaling maar op de inhoud van het vertaalde document worden niet in behandeling genomen Een typ- en/of spelfout in het vertaalde document geeft de klant niet het recht om het hele vertaalde document af te keuren. Artikel 17. Privacy TranslationWebshop verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement, zie Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten op het originele document berusten bij de klant of bij haar licentiegever De intellectuele eigendomsrechten op het vertaalde document berusten bij TranslationWebshop of bij de leverancier. Aan de klant wordt een exclusieve, onbeperkte en eeuwigdurende licentie verleend tot het gebruik van het vertaalde document Indien de klant wijzigingen aan het vertaalde document uitvoert, dan kan TranslationWebshop van de klant eisen dat hij niet de naam van TranslationWebshop vermeldt bij het document Door het geven van een opdracht tot het vertalen van een document, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij TranslationWebshop voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de taal waarin deze algemene voorwaarden zijn geschreven Alle geschillen tussen de klant en TranslationWebshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TranslationWebshop gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat TranslationWebshop zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 5/5

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden Publishers Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN De in dit hoofdstuk Algemene bepalingen vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers die met Mobleap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015 Artikel 1. Definities 1.1 Lawyers Only: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Lawyers Only is statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afosto

Algemene voorwaarden Afosto Algemene voorwaarden versie: 1 september 2014 Pagina 1 van 8 Algemene voorwaarden Artikel 1 geeft uitleg over de gebruikte begrippen in deze algemene voorwaarden. Artikel 2 regelt waarop en hoe deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie