Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2015"

Transcriptie

1 Stichting Topklinische GGz Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 Algemeen Om het TOPGGz keurmerk te verwerven, vindt zowel een beoordeling plaats van de afdeling (in hoeverre de patiëntenzorg en toegepast patiëntgebonden onderzoek op de afdeling topklinisch van aard is), als van de instelling (in hoeverre deze in staat is de kwaliteit van de topklinische ggz-functies op lange termijn te borgen). Om het TOPGGz keurmerk te verkrijgen moet zowel worden voldaan aan de afdelingscriteria met een vinkje ( ) als aan alle instellingscriteria. Het keurmerk kan toegekend worden aan een afdeling binnen elke soort ggz-instelling of een ggz-afdeling binnen bijvoorbeeld een UMC of een algemeen ziekenhuis. Het keurmerk wordt verkregen voor een periode van 4 jaar. Daarna vindt standaard hervisitatie plaats. In de tussentijd is de afdeling verplicht relevante wijzigingen die mogelijk van negatieve invloed zouden kunnen zijn op het blijven voldoen aan de criteria en het daarop ingezette herstelbeleid binnen 3 maanden te melden aan de visitatiecommissie Het betreft bijvoorbeeld wijzigingen zoals het (gedeeltelijk) vertrek van het boegbeeld, senior professionals of hoogleraar, het (voortijdig) stoppen van een promotie of het wegvallen van een stageplaats van de artikel 14 BIG beroepen. Het ingezette herstelbeleid zal er toe moeten leiden dat de afdeling nog steeds aan de criteria voldoet, c.q. binnen uiterlijk 6 maanden weer zal voldoen. De visitatiecommissie beoordeelt op grond van de schriftelijke rapportage of een tussentijdse hervisitatie noodzakelijk is. Beoordeling op afdelingsniveau De beoordeling van een afdeling is gebaseerd op 12 criteria die betrekking hebben op de volgende aandachtsgebieden: (topklinische) patiëntenzorg onderzoek, ontwikkeling en innovatie opleiding en kennisverspreiding Een afdeling wordt omschreven als een herkenbare organisatorische eenheid die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van een specifieke patiëntengroep. De afdeling die het keurmerk wil verwerven toont aan dat: het om een herkenbare organisatorische eenheid gaat met een eigen managementteam waarbij expliciet aangegeven wordt welke locaties hiertoe behoren en welke zorgfuncties aangeboden worden (ambulant, deeltijd, klinisch of anders) zij zich richt op een specifieke en duidelijk te definiëren patiëntengroep er sprake is van een substantieel patiëntenvolume gerelateerd aan de doelgroep er sprake is van een geloofwaardig volume/omvang van zorg gerelateerde medewerkers in relatie tot de regionale positie en functionaliteit met als indicatie een minimum aantal van 15 fte s en een maximum van 100 fte s. zij zich al jaren (minimaal 3-5 jaar) als gespecialiseerde eenheid ontwikkelt er sprake is van een multidisciplinair team met een gemeenschappelijke missie, visie en beleid. er regelmatig face to face overleg van de medewerkers over individuele patiënten en het afdelingsbeleid plaatsvindt. 1

2 Basisgegevens afdeling: De volgende basisgegevens dienen te worden aangeleverd: Korte aanduiding doelgroep De organisatie van het management (in ieder geval naam hoofdbehandelaar(s) en afdelingshoofd) Beschrijving/definitie van de patiëntenpopulatie (diagnose, kenmerken, behandel- verblijfsduur): Beschrijving zorgaanbod Afdelingsbeleidsplan met opleidings- en onderzoeksplan Organogram afdeling met explicitering van locaties en zorgfuncties Overzicht medewerkers (naam, discipline, functie en % fte werkzaam voor afdeling) Afdelingscriteria C1. Bij minstens 50% van de patiënten van de afdeling is sprake van een 3e lijns (topklinische) zorgvraag. Het betreft patiënten met complexe en/of zeldzame aandoening(en), die onvoldoende baat hadden of naar verwachting zullen hebben bij een behandeling in de 2e lijns/ specialistische ggz.( ) Toelichting: Dit moet door de afdeling inhoudelijk en cijfermatig onderbouwd worden middels een overzicht waaruit duidelijk blijkt: a. welke patiënten verwezen zijn door de 2e lijn en/of b. welke patiënten reeds 2e lijns ggz behandeling achter de rug hebben met onvoldoende resultaat en/of c. bij welke patiënten sprake is van 3e lijns problematiek (complex en/ of zeldzaam). In het overzicht moet duidelijk worden welk percentage elke categorie (a, b of c) uitmaakt van het totaal aantal aangemelde patiënten, minimaal over het jaar voorafgaand aan de visitatie. Elke categorie wordt verduidelijkt door bijvoorbeeld: aanduiding soort verwijzer, eerdere 2e lijns behandelaar/behandeling of omschrijving 3e lijns problematiek. Tevens wordt aangegeven of een verwijzing regionaal of supra regionaal is. C2. De afdeling verricht regelmatig en systematisch second opinions en geeft consultatie en advies over individuele patiëntenzorg buiten de eigen afdeling aan 2e lijns ggz professionals of daarmee vergelijkbaren uit andere sectoren.( ) Toelichting: De onderbouwing geschiedt door een overzicht dat betrekking heeft op minimaal het jaar voorafgaand aan de visitatie. In dit overzicht dient te worden aangegeven: a. Het aantal second opinions. Onder een second opinion wordt een verzoek tot diagnostiek en/of behandeladvies verstaan waarbij de patiënt daadwerkelijk onderzocht wordt. In het overzicht moet duidelijk worden wie de aanvrager is, of het gaat om een regionale of supra regionale aanvraag en door welke professional van de afdeling deze is behandeld. b. Activiteiten (in tijdsduur of aantal) op het gebied van consultatie en advies. Dit zijn vragen die betrekking hebben op diagnostiek en/of behandelbeleid, mondeling, schriftelijk, dan wel via de mail of telefonisch, zonder dat de patiënt zelf gezien wordt. Hierbij dient ook aangegeven te worden door wie advies is gevraagd (regionaal dan wel supra regionaal) en door welke professional(s) het advies is gegeven. De afdeling houdt beide activiteiten middels een registratiesysteem bij. 2

3 C3. De afdeling heeft één of meerdere boegbeelden. Hiermee wordt een behandelaar bedoeld die algemeen erkend wordt binnen de ggz als autoriteit op het betreffende vakgebied, met een uitgebreide en jarenlange expertise in de diagnostiek en behandeling van de specifieke doelgroep van de afdeling.( ) Toelichting: Onderbouwing van het feit dat iemand een boegbeeld is en algemeen erkend wordt als autoriteit op het betreffende vakgebied moet blijken uit een aan te leveren CV van de betreffende perso(o)n(en) waarin het takenpakket m.b.t. de voorgedragen afdeling duidelijk blijkt. In dit CV moet o.a. een overzicht zijn opgenomen van de publicaties over het betreffende vakgebied. Dit hoeven niet uitsluitend wetenschappelijke publicaties te zijn; het kan ook publicaties betreffen die een opiniërend, educatief of beleidsmatig karakter hebben. Ook moet een overzicht gegeven worden van de presentaties over en de wijze van participatie in de ontwikkeling van het desbetreffende vakgebied (bijvoorbeeld betrokkenheid bij richtlijnontwikkeling, activiteiten in de beroepsvereniging). De persoon kan, maar hoeft niet per se, gepromoveerd te zijn. Het boegbeeld moet aantoonbaar minimaal een dag per week aan de afdeling verbonden zijn en daadwerkelijk betrokken zijn bij de patiëntenzorg en het beleid van de afdeling. Er kunnen meerdere boegbeelden per afdeling worden voorgedragen; er moet dan wel duidelijk worden gemaakt op welke (deel)terreinen zij boegbeeld zijn. C4. De afdeling biedt minimaal 2 experimentele c.q. innovatieve behandelingen (interventies) aan. Deze behandelingen worden aantoonbaar onderzocht op effectiviteit.( ) Toelichting: Als onderbouwing dient een korte beschrijving van de opgevoerde innovaties te worden overlegd met daarbij de wijze van effectonderzoek. Er moet worden onderbouwd dat het om een innovatie gaat. Indien een innovatie uitsluitend betrekking heeft op aanpassing m.b.t. de organisatie van het zorgaanbod, moet deze aanpassing substantieel zijn en een duidelijke verandering betreffen in vergelijking met de doorsnee behandeling en tevens aantoonbaar en systematisch onderzocht worden op effectiviteit. C5. Routinematige, periodieke evaluaties (zoals ROM) worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in de behandelresultaten (effectmeting). Deze worden aantoonbaar toegepast bij de evaluatie van de individuele behandeling envan het behandelaanbod van de afdeling.( ) Toelichting: Dit criterium dient onderbouwd te worden met een overzicht van de toepassing van de routinematige, periodieke evaluaties (zoals ROM) op de afdeling. Inzichtelijk moet worden met welke instrumenten dit uitgevoerd wordt, wanneer de meetmomenten zijn en wat de respons is over het jaar voorafgaand aan de visitatie. Er moet duidelijk gemaakt worden hoe deze uitkomsten worden gebruikt bij de evaluatie van de individuele behandeling en bij de evaluatie (en eventueel aanpassing) van het zorgaanbod. Hier dient een concreet voorbeeld van beschreven te worden. 3

4 C6. Er zijn minimaal 2 senior onderzoekers werkzaam op de afdeling. Zij zijn betrokken bij, dan wel verantwoordelijk voor de inhoud en continuïteit van het behandel- en onderzoeksbeleid.( ) Toelichting: Onderbouwing geschiedt middels het overleggen van CV s van de voorgedragen personen, met daarin duidelijk vermeld hoeveel uur zij aan de afdeling verbonden zijn. Minimaal 1 van de senior onderzoekers dient gepromoveerd te zijn. De ander(en) kan ook een clinicus zijn met ruime onderzoekservaring, zoals moet worden aangetoond door een aantal recente (van de afgelopen 5 jaar) onderzoekspublicaties in gerenommeerde (inter)nationale tijdschriften over onderzoek waaraan hij/zij actief heeft deelgenomen. Een van hen kan ook uitsluitend onderzoeker zijn. Als indicatie geldt dat minimaal 1 senior onderzoeker ten minste 3 dagen per week verbonden is aan de afdeling; een tweede senior onderzoeker is dat voor minimaal een dag per week. Minstens één van beiden is betrokken bij de directe patiëntenzorg. Indien het werkzaam zijn op de afdeling gerealiseerd is via een vorm van detachering vanuit een andere afdeling (bijv. een centrale researchafdeling) moet aangetoond kunnen worden, middels een overeenkomst met taakomschrijving en tijdsbeslag, dat iemand daadwerkelijk voor langere tijd voor een vast percentage van de werktijd verbonden is aan de afdeling en behalve voor concrete projecten ook rechtstreekse verantwoordelijkheid draagt voor het onderzoeksbeleid van de afdeling in het algemeen. C7. Er is een hoogleraar als afdelingshoofd, consulent of als staflid verbonden aan de afdeling. Toelichting: Aantoonbare inzet en betrokkenheid dient aangetoond te worden middels een CV van de voorgedragen hoogleraar en een overeenkomst waarin tijdsbeslag en taakomschrijving m.b.t. de betreffende afdeling zijn vastgelegd. C8. De afdeling doet structureel patiëntgebonden onderzoek. Dit onderzoek heeft betrekking op de kwaliteit, effectiviteit en/of efficiency van diagnostiek en (innovatieve) behandeling van de specifieke patiëntengroep.( ) Toelichting: Met het structurele karakter wordt gedoeld op een traditie van minimaal 3 jaar voorafgaand aan de visitatie. Er dienen altijd minimaal 2 onderzoeken te lopen, waarvan er altijd minstens één een promotieonderzoek is over een onderwerp dat samenhangt met de topklinische functie en rechtstreeks betrekking heeft op de desbetreffende patiëntengroep. Dit dient onderbouwd te worden met een overzicht over de afgelopen 3 jaar van de lopende onderzoeken (titel en onderwerp), namen van de uitvoerende onderzoekers, planning en financiering. Expliciet moet worden aangegeven welk van de onderzoeken een promotieonderzoek betreft. Bij dit laatste moet eveneens vermeld worden wie de promotoren zijn. 4

5 C9. Er zijn in de afgelopen 3 jaar minimaal 3 wetenschappelijke publicaties verschenen in een peer reviewed internationaal of nationaal tijdschrift. Deze hebben betrekking op de desbetreffende topklinische functie en patiëntengroep en/of komen voort uit onderzoek dat op de betreffende afdeling heeft plaatsgevonden.( ) Toelichting: In een overzichtelijk document moeten de titel, de auteurs, het tijdschrift en de datum van de wetenschappelijke publicaties worden weergegeven van de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de visitatie, met daarin vermeld in welke van de volgende zoekmachines het betreffende tijdschrift is gerefereerd (Pubmed (Medline), PsycINFO (PsycLIT) of Embase). Indien mogelijk moet een link naar het artikel in het overzicht worden opgenomen. Verder geldt dat: abstracts voor symposia worden niet als wetenschappelijke publicatie beschouwd. publicaties kunnen eveneens worden goedgekeurd als deze niet in de genoemde medische zoekmachines voorkomen, maar wel in vergelijkbare zoekmachines (bijv. juridische), mits deze artikelen relevant zijn voor de patiëntenpopulatie. van de opgevoerde publicaties moet minimaal één auteur verbonden zijn aan de afdeling ten tijde van het schrijven van het artikel. publicaties mogen ook betrekking hebben op voorbereidend laboratorium- of preklinisch onderzoek. C10. Er zijn in de afgelopen 3 jaar minimaal 3 voordrachten per jaar gehouden door professionals van de afdeling op gezaghebbende nationale en/ of internationale congressen of symposia.( ) Toelichting: Als onderbouwing dient een overzichtelijk document te worden overlegd over de afgelopen 3 jaren voorafgaand aan de visitatie met daarin vermeld om welk congres het gaat, wat de titel is van de presentatie en door welke professional de voordracht is gehouden. Vanzelfsprekend moeten de opgevoerde professionals aan de afdeling verbonden zijn. C11. De afdeling besteedt structureel en aantoonbaar aandacht aan overdracht van kennis over de topklinische functie en/ of de patiëntenpopulatie van de afdeling.( ) Toelichting: Als onderbouwing dient een helder overzicht te worden overlegd van de activiteiten, bijeenkomsten, symposia en congressen die aan het criterium voldoen met daarbij de titel, programma, doelgroep, datum en plaats en een pdf van de betreffende uitnodiging(en) of programma. C12. De afdeling participeert in de opleiding van artikel 14 BIG specialisten en heeft voor minimaal één van deze opleidingen een stageplaats beschikbaar.( ) Toelichting: Als onderbouwing dient een overzicht te worden overlegd van de beschikbare stageplaatsen voor de artikel 14 BIG specialisten te weten: psychiater of ander medisch specialist, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, verpleegkundig specialist. Er dient minimaal één stageplaats voor een voor de afdeling relevante en voor de doelgroep dominante discipline beschikbaar te zijn. Zelfevaluatie en beoordeling afdeling Toelichting: Hier formuleert de afdeling een korte zelfevaluatie met een eigen beoordeling van de criteria. Zij geeft hierbij aan wat haar sterke en zwakke kanten zijn en sluit af met een conclusie. 5

6 Beoordeling op instellingsniveau Basisgegevens: Organogram instelling met daarbij duidelijk aangegeven de positie van de voorgedragen afdeling(en). Instellingscriteria C1. De instelling heeft zich in al haar formele uitingen expliciet gecommitteerd aan het borgen van de topklinische ggz-functie(s) binnen haar organisatie op lange termijn.( ) Toelichting: Onderbouwing geschiedt middels de relevante beleidsdocumenten. C2. De instelling is ISO- (of daarmee vergelijkbaar) gecertificeerd.( ) Toelichting: De instelling dient het ISO- of daarmee gelijkwaardig (zoals HKZ of NIAZ) certificaat te overleggen, waaronder minimaal de voorgedragen topklinische afdelingen vallen. C3. De instelling toont aan de topklinische ggz-functies op lange termijn financieel voldoende te borgen zodat zij aan de criteria voor het keurmerk kunnen blijven voldoen.( ) Toelichting: Onderbouwing geschiedt middels een jaarrekening over het kalenderjaar voorafgaand aan de visitatie (indien niet beschikbaar, de jaarrekening van het jaar ervoor) en een begroting waarin expliciet wordt gemaakt hoe de (beoogde) TOPGGz afdeling(en) financieel worden geborgd. C4. De instelling heeft één of meer samenwerkingsovereenkomsten met een universiteit en/of een UMC.( ) Toelichting: Onderbouwing geschiedt middels het overleggen van de samenwerkingsovereenkomst(en) van die samenwerkingsrelatie die voor de (beoogde) TOPGGz afdelingen het belangrijkste is. In deze overeenkomst of bijgevoegde side letter moet duidelijk staan wat de aard van de samenwerking is, op welk onderzoek deze zich richt en hoe de (beoogde) TOPGGz afdelingen hier aantoonbaar van kunnen profiteren. C5. Binnen de organisatie zijn alle relevante opleidingen in het kader van de artikel 14 BIG beroepen aanwezig, dan wel zijn er keuzestages aanwezig in het kader van een contract met een instelling waar hiervoor een volledig erkende opleiding is.( ) Toelichting: Onderbouwing geschiedt middels het overleggen van de formele erkenningen van de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist, dan wel de samenwerkingsovereenkomst(en) met de instelling waarmee de stages voor de betreffende opleiding(en) zijn vastgelegd. Zelfevaluatie en beoordeling instelling Toelichting: Middels een korte zelfevaluatie analyseert de instelling de kwaliteit en continuïteit van de voorgedragen afdeling(en), alsmede de wijze waarop deze nu en in de toekomst geborgd worden. 6

Stichting Topklinische GGz

Stichting Topklinische GGz Criteria voor het TOPGGz keurmerk geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 Stichting Topklinische GGz Algemeen Om het TOPGGz keurmerk te verwerven, vindt zowel een beoordeling plaats van de afdeling

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Waar zou je in zo n geval adviseren? Experts die zeer gespecialiseerde diagnostiek inzetten Experts

Nadere informatie

Beleidsplan Onderzoek Lentis

Beleidsplan Onderzoek Lentis Beleidsplan Onderzoek Lentis Dr. H. Knegtering Dr. S. Castelein L. Bais, MSc Dr. M. Swart 04 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie 4 Organisatie Lentis Research 4 Wetenschappelijk Adviesraad (WAR)

Nadere informatie

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 De criteria in dit document gelden als bijlage bij het reglement Erkenning van deskundigheidsbevordering en behoren bij norm 4

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Voorstel Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie

Voorstel Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Voorstel Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse

Nadere informatie

Concentratie & Spreiding in de ggz Ellen Mogendorff/ Leona Hakkaart-van Royen

Concentratie & Spreiding in de ggz Ellen Mogendorff/ Leona Hakkaart-van Royen Concentratie & Spreiding in de ggz Ellen Mogendorff/ Leona Hakkaart-van Royen Het menu: Voorgerechten: Actuele ontwikkelingen in de ggz Specialisatie / concentratie versus spreiding TOPGGz; wat is het,

Nadere informatie

Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie

Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

1. Waarom is definiëren van topzorg in de ggz belangrijk?

1. Waarom is definiëren van topzorg in de ggz belangrijk? Concentratie van topzorg in de ggz maart 2014 Visiedocument Penvoerders: Joost Kruytzer (KPMG Plexus) en Ellen Mogendorff (TOPGGz) Inleiding In het bestuurlijk akkoord 2013-2017 staat de zinsnede: verschillende

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016 Duurzame transformatie in de voor kind en gezin Zorg en Jaarbeeld in beeld Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie komt in beeld als er een vermoeden bestaat van complexe psychiatrische problematiek bij kinderen

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Onderzoek binnen een specialistisch centrum Uitdagend

Onderzoek binnen een specialistisch centrum Uitdagend Onderzoek binnen een specialistisch centrum Uitdagend PJJ Goossens PhD MANP RN FEANS Verpleegkundig Specialist GGZ / senior onderzoeker SCBS Deventer Lector GGZ Saxion Deventer Senior onderzoeker IQ Healthcare

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave Pagina 1 van 5 Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1. Contactgegevens 1.2. Beschrijving van het zorgaanbod 1.3. Professioneel netwerk en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

deskundigheidsbevorderende activiteiten.

deskundigheidsbevorderende activiteiten. Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals vastgelegd in het Algemeen Besluit CSV van 16

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens:

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens: Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van beginnend

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? o ZK: De zorgaanbieder beschikt op 1 januari 2017 over een Kwaliteitsstatuut. (ZK8,

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

1 DEMP Dutch Educational network Masters of Physiotherapy

1 DEMP Dutch Educational network Masters of Physiotherapy Rol van Innovator Onderliggende competentie is wetenschappelijk onderbouwen van fysiotherapeutisch handelen (Hullegie, et al. 2007). Deze competentie dient binnen het specialisme waarvoor vrijstelling

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding 3 Kwaliteitsniveaus 3 Tariefpercentages 3 Kwaliteitscriteria 4 Niveau 0 4 Niveau 1 4 Niveau 2 4 Niveau 3

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

Criteria Specialistenregister Kinderergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie

Criteria Specialistenregister Kinderergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Criteria Specialistenregister Kinderergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de werkgroep kinderergotherapie

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding

Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers. 1. Inleiding Keurmerk Christelijke Zorg voor zzp-ers 1. Inleiding Ontstaan Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods woord is het van belang dat, indien gewenst, zijn hulpverlener diezelfde waarde

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Supervisie Teamtraining Schaduwmanagement

Supervisie Teamtraining Schaduwmanagement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

Werkgroep bedrijfsvoering KenBiS

Werkgroep bedrijfsvoering KenBiS Werkgroep bedrijfsvoering KenBiS K E N B I S, 1 2-12- 2 0 1 4 U M C G, G R O N I N G E N B A R T G E E R L I N G, H O O F D B E D R I J F S V O E R I N G / V E R P L E E G K U N D I G S P E C I A L I S

Nadere informatie

BIJLAGE 2: BOUWSTENEN EN TARIEVEN JEUGD GGZ

BIJLAGE 2: BOUWSTENEN EN TARIEVEN JEUGD GGZ BIJLAGE 2: BOUWSTENEN EN TARIEVEN JEUGD GGZ 2.1 BOUWSTENEN JEUGD GGZ BOUWSTENEN JEUGD Nr. Product Code Doelgroep Omschrijving Doelstelling/resultaat Minimum Personeelseisen 1 20 Casemanagement Jeugd Jw

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Kwaliteitstoetsing cursorisch onderwijs en praktijkopleiding

Kwaliteitstoetsing cursorisch onderwijs en praktijkopleiding Kwaliteitstoetsing cursorisch onderwijs en praktijkopleiding Beleidsregel Uitwerking van de specifieke bepalingen inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders, alsmede de erkenning

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders K GzP Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, kennis genomen hebbende van het rapport van

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE ALGEMENE BEPALINGEN Anesthesioloog Instelling Kwaliteitsvisitatie Opleider Patiëntgebonden pijngeneeskundige

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Activiteiten waaraan KRTP-punten worden toegekend volgens de norm/regeling die geldt vanaf 1 januari 2017

Activiteiten waaraan KRTP-punten worden toegekend volgens de norm/regeling die geldt vanaf 1 januari 2017 Activiteiten waaraan KRTP-punten worden toegekend volgens de norm/regeling die geldt vanaf 1 januari 2017 Activiteit Definitie Registratiepunten Minimum / Maximum Volgen van scholing Volgen van scholing

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Naam instelling: Contactpersoon/ Praktijkopleider: Postdoctorale/postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen en

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor verwijzers Doelgroep

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie