Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling"

Transcriptie

1 Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

2 Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?... 3 Categorieën... 3 Voorwaarden... 4 Hoe meldt u zich aan?... 4 Titelopgave... 4 Verwerking van uw aanmelding en omzetopgave... 4 Controle omzetopgave... 5 Instructies bij de omzetopgave... 5 Welke omzet... 5 Redactiekosten... 6 Overige... 6 Verdeling en uitkering aandelen per uitgever... 6 Doorbetaling auteursdeel... 7 Uitzonderingen bij doorbetaling aan auteurs... 7 Waarop moet u letten bij doorbetaling?... 7 Accountantskosten... 7 Btw... 8 Termijn van doorbetalen... 8 Verklaring van verdeling en doorbetaling... 8 Controle doorbetaling... 8 Alternatieven voor doorbetaling... 8 Inhouding bij uitkering... 8 Bagatelregeling... 8 Alternatief collectief auteursdoel... 8 Auteursfonds... 9 Versie Verdeling

3 Stichting Reprorecht Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen die beschikken over kopieerapparatuur maken daarmee ook kopieën uit kranten, tijdschriften en boeken. De makers van deze publicaties hebben recht op een vergoeding. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat uitgevers en auteurs een reprorechtvergoeding krijgen als er uit hun publicaties gekopieerd wordt. De minister van Justitie heeft Stichting Reprorecht in 1985 aangewezen om de reprorechtvergoedingen te incasseren en vervolgens te verdelen onder de rechthebbende makers. Het College van Toezicht Auteursrecht ziet toe op de uitvoering. Het Reglement Uitkeringen De vergoeding die wordt geïnd door Stichting Reprorecht wordt verdeeld volgens het Reglement Uitkeringen, dat tevens is goedgekeurd door de minister van Justitie. In het Reglement Uitkeringen staan voor de uitgever specifieke zaken voorgeschreven. U kunt de volledige tekst van het reglement vinden op de website van Stichting Reprorecht: Als u zich aanmeldt voor de verdeling, vraagt Stichting Reprorecht u te verklaren dat u kennis hebt genomen van het reglement en dat u de hierin opgenomen bepalingen accepteert. Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding? Ieder najaar verdeelt Stichting Reprorecht de geïncasseerde vergoedingen onder de uitgevers van de kranten, tijdschriften en boeken waaruit gekopieerd wordt. Iedere bij Stichting Reprorecht geregistreerde uitgever ontvangt een uitnodiging om zich aan te melden Bent u niet geregistreerd? Via kunt u zich door middel van een contactformulier registeren en aanmelden voor de verdeling. Categorieën Stichting Reprorecht verdeelt de reprorechtvergoedingen onder uitgevers in de volgende vier categorieën: Vak- en wetenschappelijke tijdschriften: voor deze categorie komen uitsluitend titels in aanmerking met een open lezerskring. Hieronder verstaan we tijdschriften die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar waarop het voor een ieder mogelijk is zich te abonneren. Vaktijdschriften zijn periodieken met hoofdzakelijk professionele informatie, voor uitoefening van beroep en bedrijf. Wetenschappelijke tijdschriften zijn periodieken van academisch niveau, bedoeld voor wetenschapsbeoefening: studie en onderzoek Versie Verdeling

4 Vak- en wetenschappelijke boeken: vakboeken zijn boeken met professionele informatie voor uitoefening van beroep en bedrijf. Wetenschappelijke boeken zijn boeken op academisch niveau, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening: studie en onderzoek. Deze boeken worden aan de boekhandel geleverd met de voor de wetenschappelijke boeken gebruikelijke korting Educatieve geschriften: uitgaven bedoeld als lesmateriaal bij (niet wetenschappelijke) onderwijsinstellingen Kranten: landelijke en regionale dagbladen en wekelijkse huis-aan-huisbladen. Voorwaarden Voor deelname aan de verdeling gelden 3 voorwaarden: U hebt in het jaar voorafgaand aan de verdeling omzet gemaakt in één of meer van de bovenstaande categorieën De publicaties die u opgeeft zijn uitgegeven in Nederland De publicaties zijn verkrijgbaar voor het algemene publiek. Hoe meldt u zich aan? Download het aanmeldingsformulier van en het ingevulde formulier naar Titelopgave Wij vragen u om met uw aanmelding een specificatie van titels mee te sturen. Geef voor iedere titel aan in welke categorie u de titel aanmeldt onder vermelding van het ISSN of ISBN (indien van toepassing). Het formulier voor titelopgave downloadt u tegelijk met het aanmeldingsformulier. Verwerking van uw aanmelding en omzetopgave Na ontvangst van uw titelopgave berichten wij u of uw titels zijn goedgekeurd en vragen wij u om de omzet op te geven van de goedgekeurde titels. Wanneer de aanmeldingsperiode verstreken is, kunt u het omzetopgaveformulier download van U hebt vier weken de tijd om het formulier in te vullen en te sturen naar de externe accountant van accountantskantoor PwC. Wij vragen u de voorwaarden met betrekking tot de controle van uw omzetopgave goed door te nemen om vertraging van uw uitkering te voorkomen. Versie Verdeling

5 Controle omzetopgave Is uw totale netto omzet in de door u aangemelde categorieën hoger dan 2 miljoen, dan vragen wij u om uw omzetopgave door uw accountant te laten controleren. Hiervoor vragen wij een gescheiden verklaring (als bedoeld in art BW) waarin de accountant op eigen briefpapier uw omzetopgave bevestigd. Is uw totale netto omzet in de door u aangemelde categorieën in totaal lager dan 2 miljoen, dan volstaat een jaarrekening voorzien van een samenstelverklaring of een controleverklaring. Uitgeverijen die een minimale netto omzet hebben en geen jaarrekening met een samenstellingsverklaring opstellen, mogen volstaan met een saldibalans met handtekening van de directie. Alleen de externe accountant van accountantskantoor PwC zal van uw omzetgegevens kennisnemen. Vereiste controle documenten in één overzicht totale nette omzet > 2 miljoen: totale netto omzet < 2 miljoen: gescheiden verklaring accountant jaarrekening voorzien van samenstelverklaring of controleverklaring minimale omzet + géén jaarrekening: saldibalans met handtekening directie Alle documenten die dienen ter controle van de omzetopgave, moeten voorzien zijn van een handtekening. Hiermee wordt onderstreept dat de informatie niet meer zal wijzigen. Instructies bij de omzetopgave Welke omzet U kunt alleen omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland gevestigde eindgebruikers. De reden hiervoor is dat de vergoeding alleen het kopiëren uit uw publicaties in Nederland betreft. De vergoeding voor de categorieën vak- en wetenschappelijke tijdschriften en kranten wordt berekend op basis van de som van de netto omzet uit abonnementen en losse verkoop. Om deze omzet te kunnen controleren door middel van uw jaarrekening, vragen wij u ook de netto omzet uit advertenties in te vullen. Vul ook de totale netto omzet in. Versie Verdeling

6 Redactiekosten Als u geen omzet heeft uit abonnementen of losse verkoop of wanneer de netto omzet uit abonnementen en losse verkoop minder dan 5% van de totale netto omzet van de titel bedraagt, kunt u voor opgave van de redactiekosten kiezen. Vul ook bij opgave van de redactiekosten de omzet uit abonnementen en losse verkoop, de omzet uit advertenties en de totale netto omzet in. Indien u kiest voor opgave van de redactiekosten verzoeken wij u deze apart te specificeren. Onder redactiekosten wordt verstaan de directe kosten van het redactionele apparaat: personeelskosten van redacteurs, kosten van freelance schrijvers en fotografen, huisvesting van de redactie en overige direct aan de redactie toe te rekenen kosten. Overige Omzet verkregen door verkoop van andere producten dan geschriften (bijvoorbeeld, cd-roms, software etc.) mag niet worden meegerekend bij de omzetopgave. Jurisprudentiebundels die in de categorie wetenschappelijke boeken zijn aangemeld en geaccepteerd, komen slechts voor 50% verdeling in aanmerking. U mag daarom slechts 50% van de opbrengst op deze bundels opgeven. Reden hiervoor is dat er slechts auteursrecht rust op de noten in de bundels. Publicaties waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur) komen niet voor uitkering in aanmerking. Verdeling en uitkering aandelen per uitgever De externe accountant van accountantskantoor PwC zal op basis van de totale netto omzet per categorie verhoudingspercentages vaststellen. Aan de hand van deze percentages en de individuele omzetopgaven wordt de reprorechtvergoeding per uitgever berekend. Uw reprorechtvergoeding verschilt per jaar. Dit komt door de fluctuatie van de jaarlijkse incasso van Stichting Reprorecht, door de hoeveelheid aanmeldingen en door de jaarlijkse verschillen in omzet van uitgevers; als andere uitgevers een hogere omzet hebben, groeit hun aandeel en daalt het uwe. In november informeert Stichting Reprorecht u welk aandeel van de uit te keren reprorechtgelden u ontvangt. U ontvangt twee vergoedingen van Stichting Reprorecht: één voor het kopiëren van teksten en één voor het kopiëren van foto s en illustraties. Op het voor uitkering beschikbare brutobedrag worden administratiekosten en btw over de administratiekosten ingehouden. Het nettobedrag wordt naar u overgemaakt. Als u vorig jaar een reprorechtvergoeding ontvangen hebt, moet u deze eerst doorbetalen aan de makers van de opgegeven publicaties, voordat wij de nieuwe vergoeding aan u uitkeren. (zie paragraaf Doorbetaling auteursdeel) Versie Verdeling

7 Doorbetaling auteursdeel De uitgever is verplicht ten minste 50% van de reprorechtvergoeding voor tekst door te betalen aan de makers van de opgegeven publicaties. Als de auteur van de betreffende publicatie in loondienst was bij de uitgever wordt de uitgever als maker aangemerkt. Was de auteur als freelancer werkzaam, dan wordt de auteur aangemerkt als maker. De reprorechtvergoeding dient onder de auteurs naar rato van het uitgekeerde honorarium en/of het aantal gepubliceerde pagina s te worden verdeeld. Als u een reprorechtvergoeding ontvangt in meer dan één categorie dan vragen wij u de som van de reprorechtvergoedingen eerst te verdelen naar rato van het aantal freelance auteurs dat heeft bijgedragen aan publicaties in de betreffende categorie. Bij de veelgestelde vragen op de website van Stichting Reprorecht geven wij u enkele rekenvoorbeelden van de doorbetalingssystematiek. Op onze website kunt u tevens een rekenmodel downloaden, dat als basis voor een doorbetalingadministratie kan fungeren. Uitzonderingen bij doorbetaling aan auteurs De vergoeding voor visuele publicaties hoeft u niet aan freelance auteurs van visuele publicaties door te betalen. Het auteursdeel is door Stichting Reprorecht ingehouden en uitgekeerd aan Pictoright. Pictoright zorgt voor de uitkering aan auteurs van visuele publicaties. Uitgevers van kranten hoeven de ontvangen reprorechtvergoeding niet door te betalen aan freelance auteurs. Het auteursdeel is namelijk door Stichting Reprorecht ingehouden en uitgekeerd aan Stichting Lira. Stichting Lira zorgt voor de uitkering aan freelance journalisten. Waarop moet u letten bij doorbetaling? Accountantskosten Hebt u voor uw omzetopgave aan Stichting Reprorecht extra accountantskosten gemaakt? Dan mag u deze accountantskosten in mindering brengen op uw totaal ontvangen vergoeding voordat u de 50% doorbetaalt aan uw auteurs. Het bedrag aan accountantskosten dat u in mindering brengt mag niet meer zijn dan 10% van de netto vergoeding, met een maximum van 500,-. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid? Laat het ons weten met het formulier Verklaring aftrek accountantskosten, te downloaden van en stuur ons een kopie van de factuur van uw accountant. Versie Verdeling

8 Btw In alle gevallen waarin een uitgever btw gecompenseerd krijgt is de uitgever verplicht het auteursdeel door te betalen aan freelance auteurs. Termijn van doorbetalen Uitgevers zijn verplicht om het auteursdeel voor 30 september van het volgende jaar over te maken aan de freelance auteurs. Er is een dispensatiemogelijkheid tot uiterlijk een jaar. Verklaring van verdeling en doorbetaling Bij aanmelding voor de verdeling vraagt Stichting Reprorecht uitgevers die het voorgaande jaar een vergoeding hebben ontvangen of zij het auteursdeel van de vergoeding hebben doorbetaald. Als een uitgever niet deelneemt aan de verdeling vraagt Stichting Reprorecht hem de Verklaring verdeling & doorbetaling in te vullen. Controle doorbetaling De stichting controleert jaarlijks steekproefsgewijs of de uitgevers hebben voldaan aan hun doorbetalingsverplichting. Houdt u er rekening mee dat ook uw uitgeverij benaderd kan worden voor een dergelijke controle. Alternatieven voor doorbetaling Uitgangspunt is dat iedere uitgever de reprorechtvergoeding verdeelt onder de freelance auteurs. Is dat praktisch niet mogelijk, dan heeft u een aantal alternatieven. Inhouding bij uitkering Uitgevers die minder dan bruto ontvangen, kunnen het auteursdeel door Stichting Reprorecht laten inhouden. De stichting stort het bedrag vervolgens in het Auteursfonds. Voorwaarde is dat u de desbetreffende freelance auteurs hierover informeert. Bagatelregeling Als het auteursdeel dat een uitgever voor een auteur ter beschikking heeft minder is dan 15 mag u dit bedrag in het Auteursfonds storten. Voorwaarde is dat u de desbetreffende freelance auteurs hierover informeert. Meer informatie over het Auteursfonds vindt u in het volgende hoofdstuk. Alternatief collectief auteursdoel Uitgevers van vak en wetenschappelijke tijdschriften die minder dan bruto ontvangen, kunnen er voor kiezen het auteursdeel te besteden aan een alternatief collectief auteursdoel. Hiervoor gelden twee voorwaarden: de uitdrukkelijke voorwaarde dat de betreffende freelance auteurs voorafgaand geïnformeerd zijn over de bestemming. Versie Verdeling

9 de bijkomende voorwaarde dat een representatief geachte vertegenwoordiging van de freelance auteurs schriftelijk bevestigt aan Stichting Reprorecht dat zij dit een goede bestemming vindt. Heeft u een vraag over deze voorwaarden? Neem dan contact met op ons: Auteursfonds Als een uitgever niet deelneemt aan de verdeling of om bepaalde redenen freelance auteurs niet doorbetaalt kunnen de freelance auteurs mogelijk een vergoeding krijgen uit het Auteursfonds. Auteurs die in aanmerking willen komen voor een vergoeding uit het Auteursfonds kunnen zich aanmelden bij Stichting Lira. Als u een bedrag wilt storten in het Auteursfonds dan kunt u dat overmaken naar: Bankrekeningnummer : Ten name van : Stichting Reprorecht te Hoofddorp Onder vermelding van : Auteursfonds / [Relatienummer] en [jaar van verdeling] Versie Verdeling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Brochure Uitgeversverdeling 2015

Brochure Uitgeversverdeling 2015 Brochure Uitgeversverdeling 2015 Voor u ligt de brochure van de Stichting Reprorecht uitgeversportal voor de uitgeversverdeling 2015. De informatie in deze brochure is een schermweergave van iedere pagina

Nadere informatie

Inleiding Uw vergoeding wordt per categorie berekend aan de hand van de omzet die u met de opgegeven én goedgekeurde publicaties in 2012 gemaakt hebt.

Inleiding Uw vergoeding wordt per categorie berekend aan de hand van de omzet die u met de opgegeven én goedgekeurde publicaties in 2012 gemaakt hebt. Inleiding Uw vergoeding wordt per categorie berekend aan de hand van de omzet die u met de opgegeven én goedgekeurde publicaties in 2012 gemaakt hebt. Onderstaand vindt u per categorie een pagina met een

Nadere informatie

Stappenplan Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 2017

Stappenplan Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 2017 Stappenplan Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 2017 De doorbetaling van freelance tekstauteurs voert u uit volgens onderstaand stappenplan. In de Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs vindt u

Nadere informatie

Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs

Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor uitgeverijen die deelnemen aan de uitgeversverdeling van Stichting Reprorecht. De instructie houdt u aan voor

Nadere informatie

Reglement Uitkeringen

Reglement Uitkeringen Reglement Uitkeringen als bedoeld in artikel 14 der Statuten Zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Reprorecht van 1 december 2004, nader vastgesteld op 1 maart 2005

Nadere informatie

Brochure Uitgeversverdeling 2017

Brochure Uitgeversverdeling 2017 Brochure Uitgeversverdeling 2017 Voor u ligt de brochure van de Stichting Reprorecht Uitgeversverdeling 2017. De informatie in deze brochure is een weergave van de informatie in de uitgeversportal op www.reprorecht.nl,

Nadere informatie

Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs

Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor uitgeverijen die deelnemen aan de uitgeversverdeling van Stichting Reprorecht. De instructie houdt u aan voor

Nadere informatie

REGLEMENT UITKERINGEN als bedoeld in artikel 14 der Statuten

REGLEMENT UITKERINGEN als bedoeld in artikel 14 der Statuten REGLEMENT UITKERINGEN als bedoeld in artikel 14 der Statuten Zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht van 13 oktober 2016 en goedgekeurd door het College van

Nadere informatie

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven.

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven. Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers ( PLU ) van de Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie ( PRO ) INLEIDING Het reglement van Nadere Verdeling

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN SCHRIJVERS EN VERTALERS AANMELDINGSFORMULIER Ik geef mij op als lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. Professioneel werkzaam op dat gebied sluit ik mij aan bij (het selecteren

Nadere informatie

Brochure Uitgeversverdeling 2016 Leeswijzer

Brochure Uitgeversverdeling 2016 Leeswijzer Brochure Uitgeversverdeling 2016 Leeswijzer Voor u ligt de Brochure Uitgeversverdeling 2016 van Stichting Reprorecht, die tevens van toepassing is op de Uitgeversverdeling 2015. Door ondertekening van

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN SCHRIJVERS EN VERTALERS AANMELDINGSFORMULIER Ik geef mij op als lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. Professioneel werkzaam op dat gebied sluit ik mij aan bij (het selecteren

Nadere informatie

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven.

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven. Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers ( PLU ) van de Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie ( PRO ) INLEIDING Het reglement van Nadere Verdeling

Nadere informatie

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING Zoals goedgekeurd door Stichting de Thuiskopie en het College van Toezicht Auteursrechten Stichting de Thuiskopie is aangewezen als rechtspersoon belast met

Nadere informatie

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Gegevens voor de in 2013 uitgegeven periodieke publicaties Uiterste datum van inlevering: 30 juni 2015 Reprografierechten voor de uitgevers van periodieke publicaties?

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Met de ondertekening van het aansluitingscontract draagt u aan Lira een gedeelte van de rechten op uw werk over. Dit klinkt misschien eng. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Pagina 1 van 9 REPARTITIECONVENANT ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Reprorecht (hierna te noemen: Reprorecht ),

Pagina 1 van 9 REPARTITIECONVENANT ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Reprorecht (hierna te noemen: Reprorecht ), REPARTITIECONVENANT ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Reprorecht (hierna te noemen: Reprorecht ), en 2. Stichting LIRA (hierna te noemen: Lira ), 3. Stichting PRO (hierna te noemen: PRO ), 4. Stichting Pictoright

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding.

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft ingevuld, drukt u

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Reprorecht

Bestuursreglement Stichting Reprorecht Bestuursreglement Stichting Reprorecht Het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht heeft in zijn vergadering van 30 juni 2010 het navolgende Reglement vastgesteld. Op 12 juni 2013 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelden

Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, behalve rubriek 1 Uw Persoonsgegevens en rubriek 3 Adresgegevens.

Nadere informatie

Journalistieke werken Onderwerpen

Journalistieke werken Onderwerpen Onderwerpen 1.1 Overzicht eigen werken 2 1.2 Werk zoeken 3 1.3 Honorarium opgeven 5 1.4 Nieuw werk opgeven 7 Web portal Stichting Lira Voorheen gaf u uw journalistieke werken op via een papieren aanmeldformulier.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie

Algemene voorwaarden. Hallux Academie Algemene voorwaarden Hallux Academie Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Hallux Academie heeft ingeschreven voor het volgen van

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Retourneren aan: Stichting Normering Flexwonen Postbus 4076 5004 JB Tilburg E-mail: info@normeringflexwonen.nl Website: www.normeringflexwonen.nl Versie 26 september 2017 1 Zakelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

De betaalwijze hangt direct samen met de manier waarop je de boeken wenst te ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden hoe je je boeken kunt ontvangen:

De betaalwijze hangt direct samen met de manier waarop je de boeken wenst te ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden hoe je je boeken kunt ontvangen: Betaalwijze De betaalwijze hangt direct samen met de manier waarop je de boeken wenst te ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden hoe je je boeken kunt ontvangen: 1. Je laat het boekenpakket thuisbezorgen:

Nadere informatie

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN Hieronder treft u het overzicht van de tarifering van de verschillende categorieën aangiften. De genoemde bedragen zijn inclusief btw. Daarna volgt een toelichting per categorie.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden aanmelding en deelname ibestuur Congres 2016

Algemene voorwaarden aanmelding en deelname ibestuur Congres 2016 Algemene voorwaarden aanmelding en deelname ibestuur Congres 2016 1. Het ibestuur Congres 2016 Artikel 1.1 Het congres Het ibestuur Congres is het jaarlijkse congres voor bestuurders en professionals die

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar

Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar Artikel 1 Begripsbepalingen: In dit reglement wordt verstaan onder: A. Stichting: De Stichting Beheer Derdengelden

Nadere informatie

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding Deelnemersreglement De Stichting Support Actie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Nationale Grote Clubactie B.V., beiden statutair gevestigd te Tilburg,

Nadere informatie

Knowledge Communication VOF

Knowledge Communication VOF Algemene Voorwaarden Knowledge Communication V.O.F. (KvK 3905 8012) met afdelingen: Verhoeven Language Institute (talen opleidingen) en Mathematics Matters (exacte opleidingen) Definities: Knowledge Communication

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Aan: Gorinchemse Sportverenigingen

Aan: Gorinchemse Sportverenigingen Stichting Community Service Rotary Gorinchem inz. Rotary SantaRun 2017 Kvk: 41119700 www.rotaryclubgorinchem.nl Aan: Gorinchemse Sportverenigingen Betreft: Rotary SantaRun Gorinchem, 6 november 2017 Geachte

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

algemene publicatie bepalingen

algemene publicatie bepalingen algemene publicatie bepalingen Begrippen Onder opdrachtgever wordt hier verstaan VBK Media B.V. (handelsregisternummer 30068750) mede handelend onder de naam Veen Media, hierna te noemen: 'Uitgever'. Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5

REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN. Pagina 1 van 5 REGLEMENT VAN BEROEP TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN HET REGLEMENT UITKERINGEN Pagina 1 van 5 Voor de Commissie van Beroep is door het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht, laatstelijk in zijn

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN 1 VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN OPGELET : deze verklaring heeft enkel betrekking op: - Belgische Franstalige en Duitstalige persartikelen, - Belgische Nederlandstalige

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO) Aanvraagformulier 2013-2014 Dit formulier uiterlijk 1 juli 2013 inleveren. [naam + adres contactpersoon school] Gegevens leerling(en): Naam leerling:..

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Vergoedingenreglement

Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

nadere toelichting op het programma.

nadere toelichting op het programma. nadere toelichting op het programma. CheckZis CheckZis is de plek waar mensen hun projecten starten. daarom wil CheckZis mensen helpen en inspireren. dat doen we met praktische en inspirerende Lijsten.

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE Stichting de Thuiskopie incasseert heffingen op blanco beelddragers ten behoeve van de billijke vergoeding die auteursrechthebbenden toekomt voor het kopiëren van hun filmwerken

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONTRIBUTIEREGLEMENT GOOISCHE HC

CONTRIBUTIEREGLEMENT GOOISCHE HC CONTRIBUTIEREGLEMENT GOOISCHE HC Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN Gooische HC: Sportvereniging Gooische Hockey Club te Bussum. Lid: Natuurlijk persoon die aan activiteiten van de Gooische HC deelneemt door

Nadere informatie

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2014-2015 Partijen 1. Het bevoegd gezag van het Sint-Maartenscollege, locatie HAVO, Atheneum, Gymnasium, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door de locatiedirecteur,

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Verdeelbarema. Leenrecht

Verdeelbarema. Leenrecht Verdeelbarema Leenrecht 1 Eerste deel : in België geïnde bedragen A. Wettelijk Kader Artikels XI 243 tot XI 245 van het Wetboek Economisch Recht en het K.B. van 13 december 2012 betreffende de vergoeding

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelding

Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, behalve rubriek 1 Uw Persoonsgegevens en rubriek 3 Adresgegevens.

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

A Verloskundige in loondienst

A Verloskundige in loondienst Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2011 Uw gegevens Op het formulier staan uw gegevens vermeld zoals ze in de administratie zijn opgenomen. Wilt u deze gegevens controleren en indien nodig corrigeren.

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Het deponeren van elektronische documenten

Het deponeren van elektronische documenten Het deponeren van elektronische documenten Guido Goedemé, Josiane Motte en Brigitte Van Hemelrijck Koninklijke Bibliotheek van België Inleiding Het systeem voor het deponeren, ontsluiten en terugvinden

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Wij vinden het belangrijk dat u de auteursrechtenvergoeding krijgt waar u recht op heeft. Maar wij denken ook graag mee over uw toekomst. Daarom

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden Stichting PRO

Standaardvoorwaarden Stichting PRO Standaardvoorwaarden Stichting PRO Inhoudsopgave 1. DEFINITIES... 2 1.1 STANDAARDVOORWAARDEN:... 2 1.2 READEROVEREENKOMSTEN... 2 1.3 ONDERWIJSINSTELLINGEN:... 2 1.4 STICHTING PRO... 2 2. NORMEN KORTE GEDEELTEN

Nadere informatie

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Aanmelden bij SPV. s dieren. Werkt u als verloskundige? Uw gegevens. De gegevens van uw partner

Aanmelden bij SPV. s dieren. Werkt u als verloskundige? Uw gegevens. De gegevens van uw partner Aanmelden bij SPV Toelichting op uw online aanmelding bij SPV Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Kostenreglement Kifid 2015

Kostenreglement Kifid 2015 Kostenreglement Kifid 2015 Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op artikel 27 van de Statuten, op 17 december 2014 het volgende reglement vastgesteld.

Nadere informatie

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase erfgoedzorgers centraal.

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer :

voorletters : telefoonnummer : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm.

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm. Beleggingspensioen Behandeld door Telefoon Kenmerk Datum Blad Adviesgroep Pensioenen (055) 579 41 00 Polisnummer 123 123 123 december 2012 1 van 1 Prins Willem-Alexanderlaan 651, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

A Verloskundige in loondienst

A Verloskundige in loondienst Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2010 Uw gegevens Op het formulier staan uw gegevens vermeld zoals ze in de administratie zijn opgenomen. Wilt u deze gegevens controleren en indien nodig corrigeren.

Nadere informatie

Ons kenmerk BVIP/1234-01

Ons kenmerk BVIP/1234-01 Beleggingspensioen Interpolis Postbus 90106 5000 LA Tilburg Spoorlaan 298 Tilburg www.interpolis.nl A. B. Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 9999 ZZ VOORBEELDSTAD Datum december 2012 Onderwerp Toetsnorm voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Opleidingen en trainingen Nieuwland Automatisering BV Nieuwland Geo-Informatie H. v. Suchtelenweg 4 6703 CT Wageningen Postbus 522 6700 AM Wageningen t: 0317 421711 i: www.nieuwlandgeo.nl

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen financiële ondersteuning van schrijvers en vertalers

Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen financiële ondersteuning van schrijvers en vertalers TOELICHTING/ALGEMENE BEPALINGEN/AANVRAAGFORMULIER Het Fonds is in 1994 opgericht met geld van het Ministerie van OC&W en van de toenmalige Vereniging van Letterkundigen. Doel was het geven van ondersteuning

Nadere informatie