Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012

2 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag Toelichting op de Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door organisaties van auteurs en uitgevers over De Minister van Justitie heeft Stichting Reprorecht aangewezen als de enige instantie verantwoordelijk voor de inning van reprorechtvergoedingen. Hiermee is één loket gecreëerd voor overheids- en onderwijsinstellingen, ondernemingen en andere organisaties. Stichting Reprorecht verdeelt de reprorechtvergoedingen naar rato onder auteurs en uitgevers, op basis van een door de overheid goedgekeurd reglement. Het College Overzicht (neven) functies bestuursleden Stichting Reprorecht van Toezicht Auteursrecht (CvTA) rapporteert aan de Minister van Justitie over de activiteiten van Stichting Reprorecht.

3 sverslag 3 sverslag 2012 Toelichting op de Het verslagjaar stond in het teken van de modernisering van de Regeling Tot slot was 2012 voor Stichting Reprorecht het jaar van de verhuizing. Reprorecht Bedrijfsleven. Inmiddels is verlenging van die regeling met U vindt ons en de vijf andere aan Cedar gelieerde organisaties voortaan ingang van 2013 een feit. Uit onderzoek naar het kopieergedrag van in het Holland Office Center (HOC) in Hoofddorp. Met dit nieuwe bedrijven, dat we samen met VNO-NCW en MKB-Nederland uitvoerden, papierloze kantoor besparen wij meters en daarmee huisvestingskosten. bleek dat het totale gebruik overeenkomt met dat van voorgaande jaren. Hierdoor (en door andere efficiencymaatregelen) hebben wij de Verder liet het onderzoek zien dat fotokopiëren gedeeltelijk plaatsmaakt kosteninhouding op de jaarlijkse uitkering, in ieder geval voor het jaar voor digitaal gebruik. De verlenging van de regeling sluit aan bij die 2012, kunnen verlagen, van 17,5% naar 14%. realiteit: bedrijven kunnen nu ook hun digitale gebruik door Stichting Reprorecht laten licentiëren. Zij mogen korte gedeelten en artikelen ook met uitgevers gaan uiteraard voor. Wij zijn blij met de prettige samen- Marieke Sanders-ten Holte, voorzitter werking met de brancheorganisaties uit het bedrijfsleven en met onze Louwe Dijkema, penningmeester achterban (als vertegenwoordigers van de makers) Lira, Pictoright en PRO-mandaat. De verlenging van de regeling voor het bedrijfsleven sluit naadloos aan Hoofddorp, 12 juni 2013 scannen, en, printen of op intranet plaatsen. Individuele afspraken bij onze merkpropositie, die wij in het verslagjaar opnieuw definieerden. Stichting Reprorecht stimuleert innovatie door een eerlijke ruil te faciliteren tussen makers en gebruikers van publicaties. Enerzijds biedt de regeling bedrijven een klantvriendelijke licentie, die aansluit bij hedendaagse technologie en die ondernemers nauwelijks administratieve last oplevert. Anderzijds zorgen we ervoor dat de makers van de boeken, kranten en tijdschriften waaruit bedrijven kopiëren, een rechtvaardige vergoeding krijgen. Met dit alles stimuleren we originaliteit, creativiteit en vernieuwing, bij zowel ondernemers als creatieve makers en uitgevers. Eerlijk, maatschappelijk verantwoord én voorwaarde voor een bloeiende kenniseconomie.

4 4 sverslag De Auteurswet is er om de rechten van auteurs te beschermen. Zo is voor Kopiëren door bedrijven het kopiëren uit boeken, kranten en tijdschriften in principe toestemming Bij wetswijziging van 1 februari 2003 geldt een vergelijkbare regeling vereist van de auteursrechthebbenden (de makers). voor het bedrijfsleven. Ondernemingen, organisaties en andere 2012 Toelichting op de instellingen mogen kopieën maken voor intern gebruik ten behoeve Kopiëren voor eigen gebruik van de eigen medewerkers, mits zij een billijke vergoeding betalen aan Het maken van kopieën in de privésfeer, voor eigen gebruik, is bij voorbaat Stichting Reprorecht. Het huidige vastgestelde reprotarief bedraagt toegestaan. Voorwaarde is dat dit kopiëren beperkt blijft tot kleine 4,5 eurocent per kopie. gedeelten uit boeken (of van de partituur of de partijen van een muziek werk) of artikelen uit dagbladen of tijdschriften. Ook de foto s en andere De rol van Stichting Reprorecht illustraties in dit soort publicaties mogen voor privégebruik worden Stichting Reprorecht is opgericht door organisaties van auteurs en uitgevers. gekopieerd. Als een uitgave niet meer in de handel is, mag deze volledig Ze incasseert op grond van de auteurswet (met uitsluiting van ieder ander) worden gekopieerd. Voor het kopiëren in de privésfeer is dus geen de vergoedingen voor het bij wet en AMvB toegestane kopiëren. Hierop toestemming van de auteur nodig en men hoeft geen vergoeding te voorziet de wetgever twee uitzonderingen, ook wel opting-out genoemd. betalen, zolang de kopieën uitsluitend voor eigen gebruik worden gemaakt De eerste mogelijkheid is dat de maker ervoor kan kiezen om zijn reprorecht en niet aan anderen worden afgegeven. niet uit te oefenen en afstand te doen van zijn recht op vergoeding. De tweede mogelijkheid is dat de organisatie die kopieert met de maker Kopiëren door onderwijs- en overheidsinstellingen, bibliotheken afspreekt dat zij de vergoeding rechtstreeks aan hem/haar betaalt. Beide en andere instellingen vormen van opting-out komen nauwelijks voor. Belangrijkste reden: de Bij Algemene Maatregel van (AMvB) kan van deze laatste voor- administratieve rompslomp. De organisatie die kopieert (en die een waarde worden afgeweken om redenen van het algemeen belang. reprorechtvergoeding zou moeten betalen) zal namelijk moeten aantonen Op grond van een AMvB, het zogenaamde Reprobesluit, mogen bepaalde dat de maker afstand heeft gedaan van het reprorecht dan wel dat ze instellingen kopieën voor intern gebruik aan anderen geven. Dit geldt voor rechtstreeks met de maker heeft afgerekend. En ook zal ze moeten onderwijs- en overheidsinstellingen, bibliotheken en andere instellingen aangeven hoeveel er is gekopieerd uit het desbetreffende werk en welk die werkzaam zijn in het algemeen belang. Zij mogen dus kopieën aandeel dat is van het totale aantal gemaakte kopieën uit andere verstrekken aan hun leerlingen, aan de eigen ambtenaren en aan andere publicaties. Een omslachtige en tijdrovende administratie dus, die nu juist bibliotheken voor onderlinge uitlening tussen bibliotheken. Voorwaarde is wordt voorkomen door de betalingsregeling van Stichting Reprorecht. Als dat de instelling voor deze kopieën een billijke vergoeding betaalt aan centraal loket faciliteert Stichting Reprorecht het maken van losse kopieën Stichting Reprorecht. op een eenvoudige manier. Een eerlijke vergoeding voor de makers, met zo

5 5 p sverslag min mogelijk administratieve last voor de bedrijven en instellingen die kopieën per jaar maken hoeven geen opgave te doen. Zij mogen kopiëren: dat is het uitgangspunt van alle regelingen van Stichting alleen uit uitgaven kopiëren nadat ze een billijke vergoeding hebben betaald Reprorecht. aan Stichting Reprorecht. Inning Betalingsregelingen De reprorechtregeling werkt in grote lijnen als volgt. Als kopieën op grote Stichting Reprorecht treft zoveel mogelijk betalingsregelingen met over- schaal worden gemaakt, kunnen de brongegevens daarvan praktisch koepelende organisaties van instellingen in de publieke sector. Met deze gesproken niet door de kopieerder worden geregistreerd, omdat dat tot organisaties maakt zij afspraken over medewerking aan een steek- onevenredig hoge administratieve lasten zou leiden. De reprorechtregeling proefsgewijs marktonderzoek naar het percentage vergoedingsplichtige biedt een compromis tussen enerzijds een zo gering mogelijke kopieën (waarvoor een reprorechtvergoeding betaald moet worden). Een administratieve last voor degene die kopieert (geen registratieverplichting) onafhankelijk onderzoeksbureau voert dit onderzoek uit. Het gaat hierbij en anderzijds een vergoeding voor feitelijk gebruik voor de makers. Daarbij om kopieën uit boeken, tijdschriften, dagbladen en losbladige en andere verzamelen we als Stichting Reprorecht een minimum aan gegevens om de publicaties. De aard van de gekopieerde werken is ook belangrijk. Gaat het vergoeding toch zoveel mogelijk aan de desbetreffende auteurs en uitgevers om een wetenschappelijk boek, een vakblad, een opinieweekblad of een te doen toekomen. educatieve uitgave? De verschuldigde vergoeding wordt vastgesteld in de De instellingen en bedrijven die kopiëren zijn gehouden om opgave te doen vorm van een jaarlijkse afkoopsom. Vervolgens mag de overkoepelende 2012 Toelichting op de van het totaal aantal kopieën dat zij per jaar maken, tenzij het er minder instantie aangeven op welke wijze de som verdeeld wordt over de door dan zijn. Let wel, het gaat hier om alle kopieën, ook die kopieën die haar vertegenwoordigde kopiërende organisaties. Deze verdeling kan niet uit boeken, kranten en/of tijdschriften worden gemaakt of die gemaakt plaatsvinden aan de hand van het kopieervolume, het aantal ingeschreven worden voor privégebruik. De wetgever wil de administratieve last studenten of het aantal werknemers. kopieerapparatuur bij te houden en Stichting Reprorecht een indicatie te Met betrekking tot het bedrijfsleven heeft Stichting Reprorecht een regeling geven van het kopieergedrag. Vervolgens dient Stichting Reprorecht samen getroffen waarbij ondernemingen een vaste vergoeding per onderneming met de kopiërende instelling of onderneming vast te stellen welk percentage betalen, die is gebaseerd op het aantal werknemers. Dit is gebeurd in van het totaal aantal kopieën bestaat uit kopieën uit boeken, tijdschriften, overleg met de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB- kranten en overige geschriften. De vergoeding wordt dan op basis van het Nederland. Op basis van onderzoek naar het kopieergedrag van werknemers wettelijke tarief vastgesteld. Instellingen en bedrijven die minder dan zijn twee tariefschalen vastgesteld: één voor bedrijfstakken met een relatief beperken: men hoeft in feite alleen de tellerstanden van de

6 6 sverslag laag percentage vergoedingsplichtig gebruik en één voor bedrijfstakken met De uitvoering staat onder toezicht van een door de Minister ingesteld een relatief hoog percentage vergoedingsplichtig gebruik. Deze Regeling College van Toezicht Auteursrecht (CvTA). Reprorecht Bedrijfsleven is erop gericht de administratieve last voor het bedrijfsleven tot een minimum te beperken Toelichting op de Verdeling Stichting Reprorecht verdeelt de geïncasseerde bedragen op basis van steekproefgegevens over de verschillende categorieën geschriften. Ieder jaar stelt Stichting Reprorecht de per categorie voor verdeling beschikbare bedragen ter beschikking aan de betrokken uitgevers. Deze uitgevers kunnen aan de hand van een accountantsverklaring aantonen dat zij in het jaar van incasso in die categorie omzet hebben behaald. Het incassojaar is doorgaans het jaar dat voorafgaat aan de verdeling. Ieder jaar nodigt Stichting Reprorecht alle uitgevers die zich in de loop van de tijd hebben aangemeld uit voor de jaarlijkse verdeling. Een uitgever die niet reageert, verliest zijn aanspraak op een aandeel in de uitkering van het desbetreffende jaar. De uitgevers ontvangen een vergoeding naar rato van hun aangetoonde omzet. Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit aandeel vast. Voorwaarde voor een vergoeding is dat de uitgevers ten minste 50% uitkeren aan de makers van de werken die deze omzet hebben gegenereerd. Deze 50/50-verdeling tussen uitgever en auteur komt weliswaar overeen met de gebruikelijke verdeling van opbrengsten uit nevenrechten tussen boekenuitgevers en auteurs, maar is wat betreft de verdeling van de reprovergoeding volledig gebaseerd op het Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht, zoals goedgekeurd door de Minister van Justitie.

7 7 sverslag (bedragen x 1.000) 2012 Toelichting op de Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Te verdelen gelden Overige vlottende passiva Totaal Passiva Ingehouden administratiekosten Financiële baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Exploitatieresultaat Mutatie Algemene reserve Mutatie Bestemmingsreserves Totaal resultaatbestemming Balans

8 Te verdelen per 1 januari Incasso Verdeeld Te verdelen per 31 december Recapitulatie Te verdelen sverslag (bedragen x 1.000) Te verdelen gelden 2012 Toelichting op de Mutatie bestemmingsreserve Uitkeringsrubrieken Nederland Uitkeringsrubrieken Buitenland Te verdelen per 31 december

9 9 sverslag Toelichting op de kerncijfers 2012 toegevoegd aan de te verdelen gelden nadat deze eerst via de De kerncijfers geven in het kort de belangrijkste ontwikkelingen in de resultaatbestemming is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Te financiële cijfers van het verslagjaar en de afgelopen jaren weer. verdelen gelden. De financiële baten en lasten komen hiermee dus volledig Hieronder wordt op een aantal posten een toelichting gegeven (bedragen in het exploitatieresultaat tot uiting in euro x 1.000). Toelichting op de Exploitatiekosten Incasso De exploitatiekosten (2011: 3.353) worden gemaakt ten behoeve Het incasso vertoont op totaalniveau een sterke fluctuatie door de jaren van de facturering, de inning, de verdeling en de overige activiteiten van de heen doordat vanaf 2003 naast het jaarlijkse incasso bij overheid, onderwijs Stichting Reprorecht. en buitenland, tevens het tweejaarlijkse incasso plaats vindt van het bedrijfsleven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 12. Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming Het exploitatieresultaat wordt volledig toegevoegd aan de bestemmings- Administratiekosten ingehouden bij verdeling reserve te verdelen gelden. Dit is in afwijking met de voor Stichting De post administratiekosten ingehouden bij verdeling betreft een bate Reprorecht gebruikelijke systematiek, waarbij uitsluitend het financieel doordat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd onder inhouding van resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve te verdelen gelden administratiekosten. De inhouding dient ter dekking van de exploitatie- en de overige resultaten worden toegevoegd aan de Algemene reserve. kosten. De stichting hanteert de laatste jaren een inhoudingpercentage van 17,5% en bij gelden ontvangen uit het buitenland 9%. Voor 2012 is besloten Eigen vermogen een inhoudingspercentage voor uit het binnenland verkregen gelden te Het eigen vermogen is vrij besteedbaar en dient vooral als continuïteits- hanteren van 14% in plaats van 17,5%. In 2013 zal worden beoordeeld of dit reserve waarvan de hoogte wordt bepaald door de omvang van de lagere percentage kan worden gecontinueerd. activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden risico s. Het eigen vermogen van (2011: 6.223) is hiermee in overeenstemming. Financiële baten en lasten In het verslagjaar is de toevoeging aan de bestemmingsreserve te verdelen De post financiële baten en lasten bestaat uit renteopbrengsten op gelden direct en volledig ter beschikking gesteld aan de te verdelen gelden banktegoeden en deposito s. De volledige rente inkomsten worden waardoor de bestemmingsreserve op nul staat ultimo toegerekend aan de te verdelen gelden; de rente-inkomsten worden

10 10 sverslag Te verdelen gelden Het totaalbedrag heeft betrekking op de verschillende uitkeringsrubrieken voor Nederlandse rechthebbenden (2011: ) en op de verschillende landenrekeningen voor buitenlandse rechthebbenden (2011: 4.990). Daarnaast is een bedrag van incidenteel Toelichting op de toegevoegd vanuit de Bestemmingsreserve te verdelen gelden, welke nog niet naar de diverse uitkeringsrubrieken is gealloceerd. Voor een specificatie van de in 2012 verdeelde gelden, zie pagina 15 en 16. Jaarlijks in december worden doorgaans alle beschikbare bedragen in de verschillende uitkeringsrubrieken onder de rechthebbenden verdeeld en uitgekeerd. In beginsel zijn dit de gelden die in het voorafgaande jaar zijn geïnd.

11 11 sverslag Baten 2012 Toelichting op de Ingehouden administratiekosten Totaal baten Lasten Door Cedar doorbelaste personeelskosten Door Cedar doorbelaste algemene kosten Door Cedar doorbelaste huisvestingskosten Automatiseringskosten skosten College van Toezicht Overige kosten Totaal lasten Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming Toevoeging aan algemene reserve De financiële baten worden niet begroot aangezien deze niet ten gunste van de exploitatie komen maar worden toegevoegd aan de te verdelen gelden

12 12 sverslag Overheid Onderwijs (bedragen x 1.000) 2012 Toelichting op de Bedrijfsleven Ontvangen uit binnenland Ontvangen uit buitenland Totaal incasso Overheid jaren. Naar verwachting zal in 2013 overeenstemming worden bereikt over Stichting Reprorecht sluit overeenkomsten met individuele instellingen en de nieuwe regeling. koepelorganisaties van de overheid. Deze zijn gebaseerd op onderzoek naar het kopieergedrag, en op een wettelijk bepaald tarief. Onder overheids- Onderwijs instellingen verstaan wij: instanties werkzaam in het algemeen belang, In de ene onderwijssector wordt meer gekopieerd uit kranten, tijdschriften politie, gemeenten, provincies, bibliotheken, waterschappen, inter- en boeken dan in de andere. Hoe dit precies zit weten we doordat gemeentelijke samenwerkingsverbanden, ministeries en Rijkswaterstaat. onderzoeksbureau Veldkamp/NIPO regelmatig grondig onderzoek doet Wij maken afspraken met de overkoepelende organisaties over de naar het kopieergedrag in het onderwijs. Dit onderzoek vormt de basis van medewerking van hun leden aan een onderzoek naar het totaal aantal de afkoopregelingen die wij treffen met de koepelorganisaties van het gemaakte kopieën en naar het percentage kopieën uit publicaties als onderwijs. Deze regelingen besparen onderwijsinstellingen administratieve boeken, tijdschriften en kranten. Een onafhankelijk bureau voert het rompslomp. onderzoek uit. De afgelopen jaren zijn de bij overheidsinstellingen geïnde vergoedingen Universiteiten betaalden met bijna 2 miljoen de hoogste vergoeding, stabiel. Met de Rijksoverheid zijn we in gesprek over een ministerie brede omdat binnen deze onderwijssector de meeste fotokopieën uit publicaties vergoedingsregeling, waarin tevens digitaal gebruik wordt ondergebracht. waarop auteursrecht rust worden gemaakt. In het primair en voortgezet De facturatie van een aantal ministeries is daarom uitgesteld, waardoor het onderwijs samen werd ruim 2,5 miljoen geïnd. In totaal is er in 2012 bijna 7 miljoen binnen het onderwijs geïnd. gerealiseerde incasso bij de overheid dit jaar lager is dan in voorgaande

13 13 sverslag Het project Auteursrecht Geregeld, dat in 2011 van start is gegaan, is in 2012 gecontinueerd. Het betreft een gezamenlijk project van de Groep Educatieve afhankelijk van de bedrijfsgrootte tussen de 109 en per jaar. Ondernemers met 20 of meer medewerkers die volgens onderzoek relatief Uitgeverijen van het Nederlands Uitgeversverbond, Stichting PRO, Stichting veel kopiëren uit boeken, tijdschriften en kranten, betalen afhankelijk van Lira, Stichting Pictoright en Stichting Reprorecht. Auteursrecht Geregeld richt de bedrijfsgrootte tussen 164 en per jaar zich op auteursrechtelijke vraagstukken rondom de digitalisering binnen het Toelichting op de onderwijs. Het voorkomen van illegaal kopiëren is hierbij een belangrijk We zijn sinds 2011 in overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aandachtspunt. Auteursrecht Geregeld bestaat uit de deelprojecten over een aangepaste reprorechtregeling vanaf Deze gesprekken Actualiseren onderwijsregelingen, Voorlichting en educatie en Opsporing en vinden plaats binnen Cluster 5, dit is een door VNO-NCW en MKB-Nederland Handhaving. Voor ieder deelproject is een werkgroep opgericht. Het project gefaciliteerd overlegplatform dat bestaat uit vertegenwoordigers van heeft een doorlooptijd van drie jaar en wordt door Stichting Reprorecht brancheorganisaties en Stichting Reprorecht. Eind 2012 hebben we met gefinancierd vanuit de jaarlijkse exploitatie. Cluster 5 overeenstemming bereikt over een gezamenlijke nieuwe regeling voor fotokopiëren en digitaal kopiëren. De afspraken over de Regeling Bedrijfsleven 13,8 miljoen. We hebben alle bedrijven met tussen de 3 en 19 mede- Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 werkers gefactureerd voor de jaren 2011 en De grotere bedrijven De gemoderniseerde Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 gaat waren in 2011 al gefactureerd voor het jaar In 2012 hebben we deze uit van de huidige tarieven, van een meer gedifferentieerd aanbod en bedrijven gefactureerd voor het jaar van vertrouwen. De regeling is ontworpen met vertrouwen en verantwoord ondernemen De Regeling Reprorecht Bedrijfsleven is gebaseerd op een systematiek als vertrekpunt en hanteert de paginavergoeding voor het fotokopiëren waarbij bedrijven die de beschikking hebben over een kopieerapparaat een als uitgangspunt voor de nieuwe tarieven. Hiermee wordt geanticipeerd vaste vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de op de huidige acceptatie in de markt. De paginavergoeding ad 0,045 is bedrijfsgrootte en de bedrijfssector. De tarieven zijn als volgt vastgesteld: het sinds enige jaren ongewijzigd wettelijk tarief voor het fotokopiëren Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 zijn vastgelegd in een convenant. In 2012 hebben we in het bedrijfsleven een incasso gerealiseerd van circa van auteursrechtelijk beschermde werken. Ondernemers met minder dan 20 medewerkers betalen 17,12 per jaar. Ondernemers met 20 of meer medewerkers die volgens onderzoek relatief weinig kopiëren uit boeken, tijdschriften en kranten, betalen In de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 wordt deze paginavergoeding gehanteerd voor alle handelingen: fotokopiëren, printen,

14 14 sverslag scannen, en en op intranet zetten. Door de nieuwe Regeling komen Buitenland zo ook de digitale vormen van incidenteel reproduceren legaal beschikbaar Stichting Reprorecht heeft nauwelijks invloed op de omvang van de voor bedrijven voor dezelfde vergoeding voor het auteursrecht van de ontvangsten uit het buitenland. De buitenlandse zusterorganisaties hanteren makers en/of hun rechtverkrijgenden. Digitaal kopiëren is volgens de wet uiteenlopende repartitiesystemen en keren niet altijd jaarlijks uit. Stichting niet toegestaan zonder licentie van de maker. Tot op heden zag de Reprorecht sluit met haar zusterorganisaties overeenkomsten van het type A bestaande regeling alleen toe op kopiëren van papier naar papier en was (Transfer of Funds) of type B (Repertoire Exchange). Een overzicht van voor het digitaal kopiëren apart toestemming nodig van de maker. landen waarmee Stichting Reprorecht inmiddels een overeenkomst heeft 2012 Toelichting op de vindt u op pagina 16. De Regeling biedt bovendien een grotere mate van flexibiliteit voor kleine en grote bedrijven met hun specifieke gebruik. Bedrijven kunnen zelfstandig Stichting Reprorecht werkt nauw samen met haar buitenlandse kiezen uit een vierkeuzenmenu. Uitgangspunt is een regeling waarmee het zusterorganisaties binnen de International Federation of Reproduction basisgebruik aan reproductierechten wordt geregeld, de basisregeling. Rights Organisations (IFRRO). Uitgebreide informatie hierover vindt u op Voor wie de basisregeling niet van toepassing is, omdat men nooit, veel minder of juist veel meer papieren en/of digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermd werk maakt, zijn aparte keuzemogelijkheden. Door het vierkeuzenmenu wordt betalen voor daadwerkelijk gebruik beter benaderd dan bij de forfaitaire regeling van Wat goed is behouden, waar mogelijk verbeteren Bestaande opties voor bedrijven- zoals de mogelijkheid van eigen onderzoek/registratie en het verklaren dat niet wordt gereproduceerdblijven bestaan en worden verbeterd. Stichting Reprorecht investeert in online hulpmiddelen, ten behoeve van eigen onderzoek/registratie door ondernemers en voor algemene voorlichting over de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 en met name de digitale vormen van reproduceren. Stichting Reprorecht spant zich bovendien ervoor in dat auteursrechtelijk beschermde documenten als zodanig beter herkenbaar zullen zijn.

15 15 sverslag Jaaroverzicht verdeling onder auteurs en uitgevers Eind 2012 verdeelde Stichting Reprorecht de gelden die zij in 2011 incasseerde. Het ging dit jaar om 24,3 miljoen (2011: 26,8 miljoen) Toelichting op de Nederlandse rechthebbenden bedragen in Categorieën bruto uitgekeerd aan Vak- en wetenschappelijke tijdschriften Uitgevers en auteurs volgens verdeling PwC Vak- en wetenschappelijke boeken Uitgevers en auteurs volgens verdeling PwC Educatieve geschriften Uitgevers en auteurs volgens verdeling PwC Kranten Stichting LIRA/Nieuwswaarde Kranten Uitgevers volgens verdeling PwC Publiekstijdschriften Stichting LIRA/Nieuwswaarde Publiekstijdschriften NUV Groep Publiekstijdschriften Publiekstijdschriften NUV/NVJ Onderwijsfonds Publiekstijdschriften Muziekuitgaven Stichting Stemra Algemene boeken en overige geschriften Stichting LIRA Algemene boeken en overige geschriften NUV Groep Algemene Uitgevers Visuele werken Pictoright Visuele werken Uitgevers en NUV Compensatie Nederlandse rechthebbenden Uitgevers, Auteursfonds en NUV Groep UVW Buitenlandse zusterorganisaties Uitgevers en auteurs volgens specificaties Totaal verdeeld Nederland 2009

16 16 sverslag Buitenlandse rechthebbenden bedragen in Landenrekeningen bruto uitgekeerd aan Verenigde Staten CCC Verenigd Koninkrijk CLA Toelichting op de Verenigd Koninkrijk NLA Frankrijk CFC België Reprobel Canada Access Copy Canada Copibec Australië CAL Ierland ICLA Noorwegen Kopinor Nieuw Zeeland CLL Spanje Cedro Overig buitenland IFRRO Development Fund Visuele werken Herallocatie Pictoright Totaal verdeeld Nederlandse en buitenlandse rechthebbenden Totaal verdeeld buitenland Landen waarmee Stichting Reprorecht inmiddels A (Transfer of Funds) of B (Repertoire Exchange) overeenkomsten heeft gesloten. Type A: Australië; België; Canada; Frankrijk; Ierland; Nieuw Zeeland; Noorwegen; Spanje; Verenigd Koninkrijk Type B: Denemarken; Duitsland; Finland; Hongkong; Mexico; Polen; Zuid-Afrika; Zwitserland Unilateraal: Verenigde Staten

17 17 sverslag Toelichting op het Financieel Overzicht Verdeling 2012 Toelichting op de tijdschriften en Educatieve geschriften Verdeling In deze drie uitkeringsrubrieken wordt het beschikbare bedrag verdeeld Het Reglement Uitkeringen als bedoeld in artikel 14 van de Statuten en onder de desbetreffende uitgevers naar rato van hun aangetoonde omzet. de Verdeelmatrix, zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit aandeel van Stichting Reprorecht van 1 maart 2005 en goedgekeurd door jaarlijks vast. Voorwaarde voor een vergoeding is dat de uitgever ten minste het College van Toezicht in maart Op de website van Stichting 50% van het ontvangen bedrag doorbetaalt aan de makers van de werken Reprorecht zijn deze documenten te downloaden. Met ingang van 2012 die deze omzet hebben gegenereerd. toetst het bestuur driejaarlijks het Reglement en de Verdeelmatrix op actualiteit en bruikbaarheid. In 2012 is in dit verband een pilot-onderzoek Kranten uitgevoerd om zowel analoog als digitaal gebruik van verschillende Stichting Lira ontvangt de helft van het beschikbare bedrag ter verdere categorieën publicaties in kaart te brengen. Het hoofdonderzoek wordt in verdeling en uitkering onder individuele journalisten. De andere helft wordt 2013 uitgevoerd. verdeeld onder de desbetreffende uitgevers naar rato van hun aangetoonde Vak en wetenschappelijke boeken, Vak en wetenschappelijke omzet. Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit Jaarlijks beschikbaar bedrag aandeel jaarlijks vast. De omvang van de in verdeling genomen bedragen vertoont een sterke fluctuatie door de jaren heen doordat sinds 2003 naast de jaarlijkse inning Muziekuitgaven bij overheid, onderwijs en buitenland, tevens een tweejaarlijkse inning Het beschikbare bedrag werd uitgekeerd aan Stichting Stemra ter verdere plaatsvindt bij het bedrijfsleven. De geïnde gelden worden volgens de verdeling en uitkering onder rechthebbende componisten, tekstdichters en zogeheten Verdeelmatrix toegevoegd aan verschillende uitkeringsrubrieken, muziekuitgevers. die hieronder worden toegelicht. Publiekstijdschriften Auteurs en uitgevers Deze uitkeringsrubriek kent een 40/40/20-verdeling. Stichting Lira ontvangt De 50/50-verdeling tussen uitgever en auteur is gebaseerd op het 40% ter verdere verdeling en uitkering onder individuele journalisten, NUV Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht. Groep Publiekstijdschriften ontvangt 40% ter besteding aan collectieve doelen en het Onderwijsfonds (een samenwerking van NVJ, FLA en NUV) ontvangt 20% ter besteding aan collectieve doelen.

18 18 sverslag Algemene boeken Ontvangen uit het buitenland Stichting Lira ontvangt de helft van het beschikbare bedrag ter verdere Deze uitkeringsrubriek betreft gelden die de stichting ontving van verdeling en uitkering onder individuele auteurs en NUV Groep Algemene buitenlandse zusterorganisaties waarbij specifieke gegevens worden Uitgevers ontvangt de andere helft ter besteding aan collectieve doelen. meegeleverd voor de doorbetaling aan individuele uitgevers en auteurs in 2012 Toelichting op de Nederland. Wanneer de buitenlandse zusterorganisatie geen specifieke Visuele werken auteurs gegevens bij de betaling heeft verstrekt, worden de ontvangen gelden Het beschikbare bedrag wordt uitgekeerd aan Stichting Pictoright ter verdere geheralloceerd volgens de Verdeelmatrix. verdeling en uitkering onder rechthebbende fotografen, illustratoren en beeldend kunstenaars. Buitenlandse rechthebbenden Stichting Reprorecht incasseert ook gelden voor buitenlandse recht- Visuele werken uitgevers hebbenden. Deze gelden worden per land gereserveerd totdat met een Het beschikbare bedrag wordt toegevoegd aan de uitkering aan uitgevers en buitenlandse zusterorganisatie op basis van wederkerigheid een het NUV, naar rato van hun aandeel in de verdeling van de verschillende uitwisseling van gelden plaatsvindt. De vaststelling van het buitenlandse tekstrubrieken. Van het beschikbare bedrag in deze rubriek is dit verslagjaar deel en de verdeling over de landen vindt plaats op basis van de 1 miljoen (2011: 0) uitgekeerd aan uitgevers verdeelorganisatie steekproefsgewijze marktonderzoeken. PRO-mandaat (nieuw), ter verdere verdeling en uitkering onder uitgevers. Uitgeverijen zijn verplicht een deel van hun ontvangen reprorechtvergoeding Conform een Repertoire Exchange wederkerigheidovereenkomst met door te betalen aan hun freelance auteurs. Jaarlijks controleert Stichting gesloten beurzen voegt Stichting Reprorecht jaarlijks de door haar geïnde Reprorecht steekproefsgewijs of uitgeverijen zich houden aan de hiervoor bedragen voor Denemarken, Duitsland, Finland, Mexico en Zwitserland toe geldende voorwaarden. In 2012 werd de doorbetaling van de vergoedingen aan deze uitkeringsrubriek en keert die eens in de vier jaar uit. Het overgrote die uitgeverijen in 2010 ontvangen hebben gecontroleerd. Hierin is deel van het beschikbare bedrag wordt uitgekeerd aan uitgevers, naar rato onderscheid gemaakt tussen kleine uitgeverijen (vergoeding tot 5.000), van hun aandeel die jaren in de verdeling van de uitkeringsrubrieken vak en middelgrote uitgeverijen (vergoeding tussen en ) en wetenschappelijke boeken en tijdschriften, zonder doorbetalingsverplichting. grote uitgeverijen (vergoeding groter dan ). Controle op de doorbetaling Compensatie Nederlandse rechthebbenden Verder ontvangen het Auteursfonds (in beheer bij Stichting Lira) en de NUV Groep UVW elk een deel ter besteding aan collectieve doelen.

19 19 sverslag Per doelgroep is voor een passende controle methode gekozen: 60 kleine De informatie die uit de controle voortgekomen is, zal gebruikt worden uitgevers is verzocht een enquête in te vullen. Accent van de enquête lag om uitgeverijen nog beter te informeren over hun verplichtingen en hoe op de wijze waarop deze doelgroep aan de doorbetalingsverplichting zij hieraan kunnen voldoen. voldoet en waar daarbij de knelpunten liggen. Deze informatie zullen we 2012 volgend jaar gebruiken om kleine uitgevers beter te informeren over hun Administratiekosten ingehouden bij verdeling verplichtingen en hoe zij hieraan kunnen voldoen. Ook 36 middelgrote De post administratiekosten ingehouden bij verdeling betreft een bate uitgeverijen zijn geënquêteerd. Deze enquête was veel uitgebreider dan doordat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd onder inhouding van die voor de kleine uitgeverijen. Middelgrote uitgeverijen werd bovendien administratiekosten. De inhouding dient ter dekking van de exploitatie- verzocht hun doorbetaling te onderbouwen. 9 grote uitgeverijen zijn bezocht kosten. De stichting hanteert normaliter een inhoudingpercentage van door een medewerker van Stichting Reprorecht en een accountant van 17,5% en bij gelden ontvangen uit het buitenland 9% of 2%. Voor 2012 is PwC en ter plaatse gecontroleerd. besloten een inhoudingspercentage voor uit het binnenland verkregen Toelichting op de gelden te hanteren van 14% in plaats van 17,5%. In 2013 zal worden Uit de verschillende controles blijkt dat iets meer dan de helft, 56 van de 105 gecontroleerde uitgeverijen heeft doorbetaald. 7 uitgeverijen stortten het volledige auteursdeel terug, 2 uitgeverijen stortten een deel van het auteursdeel terug. 6 uitgeverijen besteedden het auteursdeel aan een collectief doel. 21 uitgeverijen geven aan dat alle auteurs in loondienst waren en 2 kleine uitgeverijen dat zij zowel auteur als uitgever zijn, in beide gevallen is er geen doorbetalingsverplichting. 5 uitgeverijen hebben niet aan hun doorbetalingsverplichting voldaan, zij zijn hierop aangesproken en met hen is afgesproken dat zij alsnog aan hun verplichting zullen voldoen. 8 uitgeverijen hebben niet gereageerd op de oproep, van hen bestaan er 4 niet meer. De overige 4 zullen in de controle van 2013 meegenomen worden. beoordeeld of dit lage percentage kan worden gecontinueerd.

20 20 sverslag Uitgeversvertegenwoordiging ders worden statutair aangewezen door representatieve organisaties De acht uitgeversvertegenwoordigers worden aangewezen door het van auteurs respectievelijk uitgevers of aangezocht door het bestuur van Nederlands Uitgeversverbond: Stichting Reprorecht. Drie leden op voordracht van de Media voor Vak en Wetenschap 2012 Toelichting op de Een lid op voordracht van de Groep Educatieve Uitgeverijen Auteursvertegenwoordiging Een lid op voordracht van NDP Nieuwsmedia De acht auteursvertegenwoordigers worden als volgt aangewezen: Een lid op voordracht van de Groep Algemene Uitgevers/overige uitgevers Vak- en wetenschappelijke boeken een individuele auteur aangezocht Een lid op voordracht van de Groep Publiekstijdschriften door het dagelijks bestuur van Stichting Reprorecht Vak- en wetenschappelijke tijdschriften een auteur aangewezen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Educatieve geschriften een auteur aangewezen door de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) Kranten een dagbladjournalist aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) Algemene boeken en overige uitgegeven geschriften een auteur aangewezen door de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) Publiekstijdschriften een freelance journalist met ervaring in publiekstijdschriften, aangewezen door de Freelancers Associatie (FLA) en de VsenV gezamenlijk Visuele werken twee makers van visuele werken, aangewezen door Pictoright Een lid op voordracht van de Vereniging van Muziekuitgevers

Stichting Reprorecht. Jaarverslag 2013

Stichting Reprorecht. Jaarverslag 2013 Stichting Reprorecht Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Bestuursverslag 5 Over Reprorecht Kerncijfers 7 Kerncijfers 2013 9 Toelichting op de Kerncijfers 11 Begroting 2014 Jaaroverzichten 12 Jaaroverzicht

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kerncijfers. Jaaroverzichten. Organisatie. Jaarrekening. Inhoud 4 Bestuursverslag 5 Over Reprorecht

Jaarverslag 2014. Kerncijfers. Jaaroverzichten. Organisatie. Jaarrekening. Inhoud 4 Bestuursverslag 5 Over Reprorecht Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud 4 Bestuursverslag 5 Over Reprorecht Kerncijfers 7 Kerncijfers 2014 9 Toelichting op de Kerncijfers 10 Begroting 2015 Jaaroverzichten 11 Jaaroverzicht rechtenopbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Jaarverslag 2015 Stichting Reprorecht 2

Jaarverslag 2015. Jaarverslag 2015 Stichting Reprorecht 2 Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Stichting Reprorecht 2 Jaarverslag 4 Bestuursverslag 5 Over Reprorecht 7 Kerncijfers 2015 8 Toelichting op de Kerncijfers 10 Begroting 2016 11 Jaaroverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Reprorecht

Bestuursreglement Stichting Reprorecht Bestuursreglement Stichting Reprorecht Het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht heeft in zijn vergadering van 30 juni 2010 het navolgende Reglement vastgesteld. Op 12 juni 2013 heeft het Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

SEKAM Video Jaarverslag. 2014

SEKAM Video Jaarverslag. 2014 SEKAM Video Jaarverslag. STICHTING SEKAM VIDEO AMSTERDAM 18 JUNI 2015 1. SEKAM VIDEO Jaarverslag. INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 4 KERNCIJFERS 5 JAARREKENING Balans per 31 december Exploitatierekening over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Blad 1 Inhoudsopgave Rapport Bladnr. 1 Algemene opmerkingen 3-4 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven.

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven. Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers ( PLU ) van de Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie ( PRO ) INLEIDING Het reglement van Nadere Verdeling

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2002 A - Balans per 31 december 2002 4 B - Staat van baten en lasten over het jaar 2002 5 C - Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Besluit van het College van Toezicht Auteursrechten uit hoofde van artikel 3 van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Reglement Uitkeringen

Reglement Uitkeringen Reglement Uitkeringen als bedoeld in artikel 14 der Statuten Zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Reprorecht van 1 december 2004, nader vastgesteld op 1 maart 2005

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 Vlottende

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD. Publicatiebalans 2014/2015

Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD. Publicatiebalans 2014/2015 Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD Publicatiebalans 2014/2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 17 mei 2016. Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

In de versie voor de rapportage van de informatie over het jaar 2014, zijn ten opzichte van de voorgaande versie de volgende onderdelen gewijzigd:

In de versie voor de rapportage van de informatie over het jaar 2014, zijn ten opzichte van de voorgaande versie de volgende onderdelen gewijzigd: Instructie bij invullen Uniforme Informatie Rapportage aan CvTA Rapportage aan College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten Datum : juni 2015 1 Aanpassingen: In de

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014

Stichting Netwerk Rondom Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 29 juni 2015. Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014 Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting de Thuiskopie

Stichting de Thuiskopie Stichting de Thuiskopie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kerncijfers... 3 Bestuursverslag... 4 Begroting 2014... 6 Over Stichting de Thuiskopie... 7 Jaaroverzicht 2013...12 Rechtenopbrengsten...

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING Zoals goedgekeurd door Stichting de Thuiskopie en het College van Toezicht Auteursrechten Stichting de Thuiskopie is aangewezen als rechtspersoon belast met

Nadere informatie