Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012

2 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag Toelichting op de Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door organisaties van auteurs en uitgevers over De Minister van Justitie heeft Stichting Reprorecht aangewezen als de enige instantie verantwoordelijk voor de inning van reprorechtvergoedingen. Hiermee is één loket gecreëerd voor overheids- en onderwijsinstellingen, ondernemingen en andere organisaties. Stichting Reprorecht verdeelt de reprorechtvergoedingen naar rato onder auteurs en uitgevers, op basis van een door de overheid goedgekeurd reglement. Het College Overzicht (neven) functies bestuursleden Stichting Reprorecht van Toezicht Auteursrecht (CvTA) rapporteert aan de Minister van Justitie over de activiteiten van Stichting Reprorecht.

3 sverslag 3 sverslag 2012 Toelichting op de Het verslagjaar stond in het teken van de modernisering van de Regeling Tot slot was 2012 voor Stichting Reprorecht het jaar van de verhuizing. Reprorecht Bedrijfsleven. Inmiddels is verlenging van die regeling met U vindt ons en de vijf andere aan Cedar gelieerde organisaties voortaan ingang van 2013 een feit. Uit onderzoek naar het kopieergedrag van in het Holland Office Center (HOC) in Hoofddorp. Met dit nieuwe bedrijven, dat we samen met VNO-NCW en MKB-Nederland uitvoerden, papierloze kantoor besparen wij meters en daarmee huisvestingskosten. bleek dat het totale gebruik overeenkomt met dat van voorgaande jaren. Hierdoor (en door andere efficiencymaatregelen) hebben wij de Verder liet het onderzoek zien dat fotokopiëren gedeeltelijk plaatsmaakt kosteninhouding op de jaarlijkse uitkering, in ieder geval voor het jaar voor digitaal gebruik. De verlenging van de regeling sluit aan bij die 2012, kunnen verlagen, van 17,5% naar 14%. realiteit: bedrijven kunnen nu ook hun digitale gebruik door Stichting Reprorecht laten licentiëren. Zij mogen korte gedeelten en artikelen ook met uitgevers gaan uiteraard voor. Wij zijn blij met de prettige samen- Marieke Sanders-ten Holte, voorzitter werking met de brancheorganisaties uit het bedrijfsleven en met onze Louwe Dijkema, penningmeester achterban (als vertegenwoordigers van de makers) Lira, Pictoright en PRO-mandaat. De verlenging van de regeling voor het bedrijfsleven sluit naadloos aan Hoofddorp, 12 juni 2013 scannen, en, printen of op intranet plaatsen. Individuele afspraken bij onze merkpropositie, die wij in het verslagjaar opnieuw definieerden. Stichting Reprorecht stimuleert innovatie door een eerlijke ruil te faciliteren tussen makers en gebruikers van publicaties. Enerzijds biedt de regeling bedrijven een klantvriendelijke licentie, die aansluit bij hedendaagse technologie en die ondernemers nauwelijks administratieve last oplevert. Anderzijds zorgen we ervoor dat de makers van de boeken, kranten en tijdschriften waaruit bedrijven kopiëren, een rechtvaardige vergoeding krijgen. Met dit alles stimuleren we originaliteit, creativiteit en vernieuwing, bij zowel ondernemers als creatieve makers en uitgevers. Eerlijk, maatschappelijk verantwoord én voorwaarde voor een bloeiende kenniseconomie.

4 4 sverslag De Auteurswet is er om de rechten van auteurs te beschermen. Zo is voor Kopiëren door bedrijven het kopiëren uit boeken, kranten en tijdschriften in principe toestemming Bij wetswijziging van 1 februari 2003 geldt een vergelijkbare regeling vereist van de auteursrechthebbenden (de makers). voor het bedrijfsleven. Ondernemingen, organisaties en andere 2012 Toelichting op de instellingen mogen kopieën maken voor intern gebruik ten behoeve Kopiëren voor eigen gebruik van de eigen medewerkers, mits zij een billijke vergoeding betalen aan Het maken van kopieën in de privésfeer, voor eigen gebruik, is bij voorbaat Stichting Reprorecht. Het huidige vastgestelde reprotarief bedraagt toegestaan. Voorwaarde is dat dit kopiëren beperkt blijft tot kleine 4,5 eurocent per kopie. gedeelten uit boeken (of van de partituur of de partijen van een muziek werk) of artikelen uit dagbladen of tijdschriften. Ook de foto s en andere De rol van Stichting Reprorecht illustraties in dit soort publicaties mogen voor privégebruik worden Stichting Reprorecht is opgericht door organisaties van auteurs en uitgevers. gekopieerd. Als een uitgave niet meer in de handel is, mag deze volledig Ze incasseert op grond van de auteurswet (met uitsluiting van ieder ander) worden gekopieerd. Voor het kopiëren in de privésfeer is dus geen de vergoedingen voor het bij wet en AMvB toegestane kopiëren. Hierop toestemming van de auteur nodig en men hoeft geen vergoeding te voorziet de wetgever twee uitzonderingen, ook wel opting-out genoemd. betalen, zolang de kopieën uitsluitend voor eigen gebruik worden gemaakt De eerste mogelijkheid is dat de maker ervoor kan kiezen om zijn reprorecht en niet aan anderen worden afgegeven. niet uit te oefenen en afstand te doen van zijn recht op vergoeding. De tweede mogelijkheid is dat de organisatie die kopieert met de maker Kopiëren door onderwijs- en overheidsinstellingen, bibliotheken afspreekt dat zij de vergoeding rechtstreeks aan hem/haar betaalt. Beide en andere instellingen vormen van opting-out komen nauwelijks voor. Belangrijkste reden: de Bij Algemene Maatregel van (AMvB) kan van deze laatste voor- administratieve rompslomp. De organisatie die kopieert (en die een waarde worden afgeweken om redenen van het algemeen belang. reprorechtvergoeding zou moeten betalen) zal namelijk moeten aantonen Op grond van een AMvB, het zogenaamde Reprobesluit, mogen bepaalde dat de maker afstand heeft gedaan van het reprorecht dan wel dat ze instellingen kopieën voor intern gebruik aan anderen geven. Dit geldt voor rechtstreeks met de maker heeft afgerekend. En ook zal ze moeten onderwijs- en overheidsinstellingen, bibliotheken en andere instellingen aangeven hoeveel er is gekopieerd uit het desbetreffende werk en welk die werkzaam zijn in het algemeen belang. Zij mogen dus kopieën aandeel dat is van het totale aantal gemaakte kopieën uit andere verstrekken aan hun leerlingen, aan de eigen ambtenaren en aan andere publicaties. Een omslachtige en tijdrovende administratie dus, die nu juist bibliotheken voor onderlinge uitlening tussen bibliotheken. Voorwaarde is wordt voorkomen door de betalingsregeling van Stichting Reprorecht. Als dat de instelling voor deze kopieën een billijke vergoeding betaalt aan centraal loket faciliteert Stichting Reprorecht het maken van losse kopieën Stichting Reprorecht. op een eenvoudige manier. Een eerlijke vergoeding voor de makers, met zo

5 5 p sverslag min mogelijk administratieve last voor de bedrijven en instellingen die kopieën per jaar maken hoeven geen opgave te doen. Zij mogen kopiëren: dat is het uitgangspunt van alle regelingen van Stichting alleen uit uitgaven kopiëren nadat ze een billijke vergoeding hebben betaald Reprorecht. aan Stichting Reprorecht. Inning Betalingsregelingen De reprorechtregeling werkt in grote lijnen als volgt. Als kopieën op grote Stichting Reprorecht treft zoveel mogelijk betalingsregelingen met over- schaal worden gemaakt, kunnen de brongegevens daarvan praktisch koepelende organisaties van instellingen in de publieke sector. Met deze gesproken niet door de kopieerder worden geregistreerd, omdat dat tot organisaties maakt zij afspraken over medewerking aan een steek- onevenredig hoge administratieve lasten zou leiden. De reprorechtregeling proefsgewijs marktonderzoek naar het percentage vergoedingsplichtige biedt een compromis tussen enerzijds een zo gering mogelijke kopieën (waarvoor een reprorechtvergoeding betaald moet worden). Een administratieve last voor degene die kopieert (geen registratieverplichting) onafhankelijk onderzoeksbureau voert dit onderzoek uit. Het gaat hierbij en anderzijds een vergoeding voor feitelijk gebruik voor de makers. Daarbij om kopieën uit boeken, tijdschriften, dagbladen en losbladige en andere verzamelen we als Stichting Reprorecht een minimum aan gegevens om de publicaties. De aard van de gekopieerde werken is ook belangrijk. Gaat het vergoeding toch zoveel mogelijk aan de desbetreffende auteurs en uitgevers om een wetenschappelijk boek, een vakblad, een opinieweekblad of een te doen toekomen. educatieve uitgave? De verschuldigde vergoeding wordt vastgesteld in de De instellingen en bedrijven die kopiëren zijn gehouden om opgave te doen vorm van een jaarlijkse afkoopsom. Vervolgens mag de overkoepelende 2012 Toelichting op de van het totaal aantal kopieën dat zij per jaar maken, tenzij het er minder instantie aangeven op welke wijze de som verdeeld wordt over de door dan zijn. Let wel, het gaat hier om alle kopieën, ook die kopieën die haar vertegenwoordigde kopiërende organisaties. Deze verdeling kan niet uit boeken, kranten en/of tijdschriften worden gemaakt of die gemaakt plaatsvinden aan de hand van het kopieervolume, het aantal ingeschreven worden voor privégebruik. De wetgever wil de administratieve last studenten of het aantal werknemers. kopieerapparatuur bij te houden en Stichting Reprorecht een indicatie te Met betrekking tot het bedrijfsleven heeft Stichting Reprorecht een regeling geven van het kopieergedrag. Vervolgens dient Stichting Reprorecht samen getroffen waarbij ondernemingen een vaste vergoeding per onderneming met de kopiërende instelling of onderneming vast te stellen welk percentage betalen, die is gebaseerd op het aantal werknemers. Dit is gebeurd in van het totaal aantal kopieën bestaat uit kopieën uit boeken, tijdschriften, overleg met de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB- kranten en overige geschriften. De vergoeding wordt dan op basis van het Nederland. Op basis van onderzoek naar het kopieergedrag van werknemers wettelijke tarief vastgesteld. Instellingen en bedrijven die minder dan zijn twee tariefschalen vastgesteld: één voor bedrijfstakken met een relatief beperken: men hoeft in feite alleen de tellerstanden van de

6 6 sverslag laag percentage vergoedingsplichtig gebruik en één voor bedrijfstakken met De uitvoering staat onder toezicht van een door de Minister ingesteld een relatief hoog percentage vergoedingsplichtig gebruik. Deze Regeling College van Toezicht Auteursrecht (CvTA). Reprorecht Bedrijfsleven is erop gericht de administratieve last voor het bedrijfsleven tot een minimum te beperken Toelichting op de Verdeling Stichting Reprorecht verdeelt de geïncasseerde bedragen op basis van steekproefgegevens over de verschillende categorieën geschriften. Ieder jaar stelt Stichting Reprorecht de per categorie voor verdeling beschikbare bedragen ter beschikking aan de betrokken uitgevers. Deze uitgevers kunnen aan de hand van een accountantsverklaring aantonen dat zij in het jaar van incasso in die categorie omzet hebben behaald. Het incassojaar is doorgaans het jaar dat voorafgaat aan de verdeling. Ieder jaar nodigt Stichting Reprorecht alle uitgevers die zich in de loop van de tijd hebben aangemeld uit voor de jaarlijkse verdeling. Een uitgever die niet reageert, verliest zijn aanspraak op een aandeel in de uitkering van het desbetreffende jaar. De uitgevers ontvangen een vergoeding naar rato van hun aangetoonde omzet. Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit aandeel vast. Voorwaarde voor een vergoeding is dat de uitgevers ten minste 50% uitkeren aan de makers van de werken die deze omzet hebben gegenereerd. Deze 50/50-verdeling tussen uitgever en auteur komt weliswaar overeen met de gebruikelijke verdeling van opbrengsten uit nevenrechten tussen boekenuitgevers en auteurs, maar is wat betreft de verdeling van de reprovergoeding volledig gebaseerd op het Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht, zoals goedgekeurd door de Minister van Justitie.

7 7 sverslag (bedragen x 1.000) 2012 Toelichting op de Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Te verdelen gelden Overige vlottende passiva Totaal Passiva Ingehouden administratiekosten Financiële baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Exploitatieresultaat Mutatie Algemene reserve Mutatie Bestemmingsreserves Totaal resultaatbestemming Balans

8 Te verdelen per 1 januari Incasso Verdeeld Te verdelen per 31 december Recapitulatie Te verdelen sverslag (bedragen x 1.000) Te verdelen gelden 2012 Toelichting op de Mutatie bestemmingsreserve Uitkeringsrubrieken Nederland Uitkeringsrubrieken Buitenland Te verdelen per 31 december

9 9 sverslag Toelichting op de kerncijfers 2012 toegevoegd aan de te verdelen gelden nadat deze eerst via de De kerncijfers geven in het kort de belangrijkste ontwikkelingen in de resultaatbestemming is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Te financiële cijfers van het verslagjaar en de afgelopen jaren weer. verdelen gelden. De financiële baten en lasten komen hiermee dus volledig Hieronder wordt op een aantal posten een toelichting gegeven (bedragen in het exploitatieresultaat tot uiting in euro x 1.000). Toelichting op de Exploitatiekosten Incasso De exploitatiekosten (2011: 3.353) worden gemaakt ten behoeve Het incasso vertoont op totaalniveau een sterke fluctuatie door de jaren van de facturering, de inning, de verdeling en de overige activiteiten van de heen doordat vanaf 2003 naast het jaarlijkse incasso bij overheid, onderwijs Stichting Reprorecht. en buitenland, tevens het tweejaarlijkse incasso plaats vindt van het bedrijfsleven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 12. Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming Het exploitatieresultaat wordt volledig toegevoegd aan de bestemmings- Administratiekosten ingehouden bij verdeling reserve te verdelen gelden. Dit is in afwijking met de voor Stichting De post administratiekosten ingehouden bij verdeling betreft een bate Reprorecht gebruikelijke systematiek, waarbij uitsluitend het financieel doordat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd onder inhouding van resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve te verdelen gelden administratiekosten. De inhouding dient ter dekking van de exploitatie- en de overige resultaten worden toegevoegd aan de Algemene reserve. kosten. De stichting hanteert de laatste jaren een inhoudingpercentage van 17,5% en bij gelden ontvangen uit het buitenland 9%. Voor 2012 is besloten Eigen vermogen een inhoudingspercentage voor uit het binnenland verkregen gelden te Het eigen vermogen is vrij besteedbaar en dient vooral als continuïteits- hanteren van 14% in plaats van 17,5%. In 2013 zal worden beoordeeld of dit reserve waarvan de hoogte wordt bepaald door de omvang van de lagere percentage kan worden gecontinueerd. activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden risico s. Het eigen vermogen van (2011: 6.223) is hiermee in overeenstemming. Financiële baten en lasten In het verslagjaar is de toevoeging aan de bestemmingsreserve te verdelen De post financiële baten en lasten bestaat uit renteopbrengsten op gelden direct en volledig ter beschikking gesteld aan de te verdelen gelden banktegoeden en deposito s. De volledige rente inkomsten worden waardoor de bestemmingsreserve op nul staat ultimo toegerekend aan de te verdelen gelden; de rente-inkomsten worden

10 10 sverslag Te verdelen gelden Het totaalbedrag heeft betrekking op de verschillende uitkeringsrubrieken voor Nederlandse rechthebbenden (2011: ) en op de verschillende landenrekeningen voor buitenlandse rechthebbenden (2011: 4.990). Daarnaast is een bedrag van incidenteel Toelichting op de toegevoegd vanuit de Bestemmingsreserve te verdelen gelden, welke nog niet naar de diverse uitkeringsrubrieken is gealloceerd. Voor een specificatie van de in 2012 verdeelde gelden, zie pagina 15 en 16. Jaarlijks in december worden doorgaans alle beschikbare bedragen in de verschillende uitkeringsrubrieken onder de rechthebbenden verdeeld en uitgekeerd. In beginsel zijn dit de gelden die in het voorafgaande jaar zijn geïnd.

11 11 sverslag Baten 2012 Toelichting op de Ingehouden administratiekosten Totaal baten Lasten Door Cedar doorbelaste personeelskosten Door Cedar doorbelaste algemene kosten Door Cedar doorbelaste huisvestingskosten Automatiseringskosten skosten College van Toezicht Overige kosten Totaal lasten Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming Toevoeging aan algemene reserve De financiële baten worden niet begroot aangezien deze niet ten gunste van de exploitatie komen maar worden toegevoegd aan de te verdelen gelden

12 12 sverslag Overheid Onderwijs (bedragen x 1.000) 2012 Toelichting op de Bedrijfsleven Ontvangen uit binnenland Ontvangen uit buitenland Totaal incasso Overheid jaren. Naar verwachting zal in 2013 overeenstemming worden bereikt over Stichting Reprorecht sluit overeenkomsten met individuele instellingen en de nieuwe regeling. koepelorganisaties van de overheid. Deze zijn gebaseerd op onderzoek naar het kopieergedrag, en op een wettelijk bepaald tarief. Onder overheids- Onderwijs instellingen verstaan wij: instanties werkzaam in het algemeen belang, In de ene onderwijssector wordt meer gekopieerd uit kranten, tijdschriften politie, gemeenten, provincies, bibliotheken, waterschappen, inter- en boeken dan in de andere. Hoe dit precies zit weten we doordat gemeentelijke samenwerkingsverbanden, ministeries en Rijkswaterstaat. onderzoeksbureau Veldkamp/NIPO regelmatig grondig onderzoek doet Wij maken afspraken met de overkoepelende organisaties over de naar het kopieergedrag in het onderwijs. Dit onderzoek vormt de basis van medewerking van hun leden aan een onderzoek naar het totaal aantal de afkoopregelingen die wij treffen met de koepelorganisaties van het gemaakte kopieën en naar het percentage kopieën uit publicaties als onderwijs. Deze regelingen besparen onderwijsinstellingen administratieve boeken, tijdschriften en kranten. Een onafhankelijk bureau voert het rompslomp. onderzoek uit. De afgelopen jaren zijn de bij overheidsinstellingen geïnde vergoedingen Universiteiten betaalden met bijna 2 miljoen de hoogste vergoeding, stabiel. Met de Rijksoverheid zijn we in gesprek over een ministerie brede omdat binnen deze onderwijssector de meeste fotokopieën uit publicaties vergoedingsregeling, waarin tevens digitaal gebruik wordt ondergebracht. waarop auteursrecht rust worden gemaakt. In het primair en voortgezet De facturatie van een aantal ministeries is daarom uitgesteld, waardoor het onderwijs samen werd ruim 2,5 miljoen geïnd. In totaal is er in 2012 bijna 7 miljoen binnen het onderwijs geïnd. gerealiseerde incasso bij de overheid dit jaar lager is dan in voorgaande

13 13 sverslag Het project Auteursrecht Geregeld, dat in 2011 van start is gegaan, is in 2012 gecontinueerd. Het betreft een gezamenlijk project van de Groep Educatieve afhankelijk van de bedrijfsgrootte tussen de 109 en per jaar. Ondernemers met 20 of meer medewerkers die volgens onderzoek relatief Uitgeverijen van het Nederlands Uitgeversverbond, Stichting PRO, Stichting veel kopiëren uit boeken, tijdschriften en kranten, betalen afhankelijk van Lira, Stichting Pictoright en Stichting Reprorecht. Auteursrecht Geregeld richt de bedrijfsgrootte tussen 164 en per jaar zich op auteursrechtelijke vraagstukken rondom de digitalisering binnen het Toelichting op de onderwijs. Het voorkomen van illegaal kopiëren is hierbij een belangrijk We zijn sinds 2011 in overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aandachtspunt. Auteursrecht Geregeld bestaat uit de deelprojecten over een aangepaste reprorechtregeling vanaf Deze gesprekken Actualiseren onderwijsregelingen, Voorlichting en educatie en Opsporing en vinden plaats binnen Cluster 5, dit is een door VNO-NCW en MKB-Nederland Handhaving. Voor ieder deelproject is een werkgroep opgericht. Het project gefaciliteerd overlegplatform dat bestaat uit vertegenwoordigers van heeft een doorlooptijd van drie jaar en wordt door Stichting Reprorecht brancheorganisaties en Stichting Reprorecht. Eind 2012 hebben we met gefinancierd vanuit de jaarlijkse exploitatie. Cluster 5 overeenstemming bereikt over een gezamenlijke nieuwe regeling voor fotokopiëren en digitaal kopiëren. De afspraken over de Regeling Bedrijfsleven 13,8 miljoen. We hebben alle bedrijven met tussen de 3 en 19 mede- Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 werkers gefactureerd voor de jaren 2011 en De grotere bedrijven De gemoderniseerde Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 gaat waren in 2011 al gefactureerd voor het jaar In 2012 hebben we deze uit van de huidige tarieven, van een meer gedifferentieerd aanbod en bedrijven gefactureerd voor het jaar van vertrouwen. De regeling is ontworpen met vertrouwen en verantwoord ondernemen De Regeling Reprorecht Bedrijfsleven is gebaseerd op een systematiek als vertrekpunt en hanteert de paginavergoeding voor het fotokopiëren waarbij bedrijven die de beschikking hebben over een kopieerapparaat een als uitgangspunt voor de nieuwe tarieven. Hiermee wordt geanticipeerd vaste vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de op de huidige acceptatie in de markt. De paginavergoeding ad 0,045 is bedrijfsgrootte en de bedrijfssector. De tarieven zijn als volgt vastgesteld: het sinds enige jaren ongewijzigd wettelijk tarief voor het fotokopiëren Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 zijn vastgelegd in een convenant. In 2012 hebben we in het bedrijfsleven een incasso gerealiseerd van circa van auteursrechtelijk beschermde werken. Ondernemers met minder dan 20 medewerkers betalen 17,12 per jaar. Ondernemers met 20 of meer medewerkers die volgens onderzoek relatief weinig kopiëren uit boeken, tijdschriften en kranten, betalen In de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 wordt deze paginavergoeding gehanteerd voor alle handelingen: fotokopiëren, printen,

14 14 sverslag scannen, en en op intranet zetten. Door de nieuwe Regeling komen Buitenland zo ook de digitale vormen van incidenteel reproduceren legaal beschikbaar Stichting Reprorecht heeft nauwelijks invloed op de omvang van de voor bedrijven voor dezelfde vergoeding voor het auteursrecht van de ontvangsten uit het buitenland. De buitenlandse zusterorganisaties hanteren makers en/of hun rechtverkrijgenden. Digitaal kopiëren is volgens de wet uiteenlopende repartitiesystemen en keren niet altijd jaarlijks uit. Stichting niet toegestaan zonder licentie van de maker. Tot op heden zag de Reprorecht sluit met haar zusterorganisaties overeenkomsten van het type A bestaande regeling alleen toe op kopiëren van papier naar papier en was (Transfer of Funds) of type B (Repertoire Exchange). Een overzicht van voor het digitaal kopiëren apart toestemming nodig van de maker. landen waarmee Stichting Reprorecht inmiddels een overeenkomst heeft 2012 Toelichting op de vindt u op pagina 16. De Regeling biedt bovendien een grotere mate van flexibiliteit voor kleine en grote bedrijven met hun specifieke gebruik. Bedrijven kunnen zelfstandig Stichting Reprorecht werkt nauw samen met haar buitenlandse kiezen uit een vierkeuzenmenu. Uitgangspunt is een regeling waarmee het zusterorganisaties binnen de International Federation of Reproduction basisgebruik aan reproductierechten wordt geregeld, de basisregeling. Rights Organisations (IFRRO). Uitgebreide informatie hierover vindt u op Voor wie de basisregeling niet van toepassing is, omdat men nooit, veel minder of juist veel meer papieren en/of digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermd werk maakt, zijn aparte keuzemogelijkheden. Door het vierkeuzenmenu wordt betalen voor daadwerkelijk gebruik beter benaderd dan bij de forfaitaire regeling van Wat goed is behouden, waar mogelijk verbeteren Bestaande opties voor bedrijven- zoals de mogelijkheid van eigen onderzoek/registratie en het verklaren dat niet wordt gereproduceerdblijven bestaan en worden verbeterd. Stichting Reprorecht investeert in online hulpmiddelen, ten behoeve van eigen onderzoek/registratie door ondernemers en voor algemene voorlichting over de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013 en met name de digitale vormen van reproduceren. Stichting Reprorecht spant zich bovendien ervoor in dat auteursrechtelijk beschermde documenten als zodanig beter herkenbaar zullen zijn.

15 15 sverslag Jaaroverzicht verdeling onder auteurs en uitgevers Eind 2012 verdeelde Stichting Reprorecht de gelden die zij in 2011 incasseerde. Het ging dit jaar om 24,3 miljoen (2011: 26,8 miljoen) Toelichting op de Nederlandse rechthebbenden bedragen in Categorieën bruto uitgekeerd aan Vak- en wetenschappelijke tijdschriften Uitgevers en auteurs volgens verdeling PwC Vak- en wetenschappelijke boeken Uitgevers en auteurs volgens verdeling PwC Educatieve geschriften Uitgevers en auteurs volgens verdeling PwC Kranten Stichting LIRA/Nieuwswaarde Kranten Uitgevers volgens verdeling PwC Publiekstijdschriften Stichting LIRA/Nieuwswaarde Publiekstijdschriften NUV Groep Publiekstijdschriften Publiekstijdschriften NUV/NVJ Onderwijsfonds Publiekstijdschriften Muziekuitgaven Stichting Stemra Algemene boeken en overige geschriften Stichting LIRA Algemene boeken en overige geschriften NUV Groep Algemene Uitgevers Visuele werken Pictoright Visuele werken Uitgevers en NUV Compensatie Nederlandse rechthebbenden Uitgevers, Auteursfonds en NUV Groep UVW Buitenlandse zusterorganisaties Uitgevers en auteurs volgens specificaties Totaal verdeeld Nederland 2009

16 16 sverslag Buitenlandse rechthebbenden bedragen in Landenrekeningen bruto uitgekeerd aan Verenigde Staten CCC Verenigd Koninkrijk CLA Toelichting op de Verenigd Koninkrijk NLA Frankrijk CFC België Reprobel Canada Access Copy Canada Copibec Australië CAL Ierland ICLA Noorwegen Kopinor Nieuw Zeeland CLL Spanje Cedro Overig buitenland IFRRO Development Fund Visuele werken Herallocatie Pictoright Totaal verdeeld Nederlandse en buitenlandse rechthebbenden Totaal verdeeld buitenland Landen waarmee Stichting Reprorecht inmiddels A (Transfer of Funds) of B (Repertoire Exchange) overeenkomsten heeft gesloten. Type A: Australië; België; Canada; Frankrijk; Ierland; Nieuw Zeeland; Noorwegen; Spanje; Verenigd Koninkrijk Type B: Denemarken; Duitsland; Finland; Hongkong; Mexico; Polen; Zuid-Afrika; Zwitserland Unilateraal: Verenigde Staten

17 17 sverslag Toelichting op het Financieel Overzicht Verdeling 2012 Toelichting op de tijdschriften en Educatieve geschriften Verdeling In deze drie uitkeringsrubrieken wordt het beschikbare bedrag verdeeld Het Reglement Uitkeringen als bedoeld in artikel 14 van de Statuten en onder de desbetreffende uitgevers naar rato van hun aangetoonde omzet. de Verdeelmatrix, zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit aandeel van Stichting Reprorecht van 1 maart 2005 en goedgekeurd door jaarlijks vast. Voorwaarde voor een vergoeding is dat de uitgever ten minste het College van Toezicht in maart Op de website van Stichting 50% van het ontvangen bedrag doorbetaalt aan de makers van de werken Reprorecht zijn deze documenten te downloaden. Met ingang van 2012 die deze omzet hebben gegenereerd. toetst het bestuur driejaarlijks het Reglement en de Verdeelmatrix op actualiteit en bruikbaarheid. In 2012 is in dit verband een pilot-onderzoek Kranten uitgevoerd om zowel analoog als digitaal gebruik van verschillende Stichting Lira ontvangt de helft van het beschikbare bedrag ter verdere categorieën publicaties in kaart te brengen. Het hoofdonderzoek wordt in verdeling en uitkering onder individuele journalisten. De andere helft wordt 2013 uitgevoerd. verdeeld onder de desbetreffende uitgevers naar rato van hun aangetoonde Vak en wetenschappelijke boeken, Vak en wetenschappelijke omzet. Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit Jaarlijks beschikbaar bedrag aandeel jaarlijks vast. De omvang van de in verdeling genomen bedragen vertoont een sterke fluctuatie door de jaren heen doordat sinds 2003 naast de jaarlijkse inning Muziekuitgaven bij overheid, onderwijs en buitenland, tevens een tweejaarlijkse inning Het beschikbare bedrag werd uitgekeerd aan Stichting Stemra ter verdere plaatsvindt bij het bedrijfsleven. De geïnde gelden worden volgens de verdeling en uitkering onder rechthebbende componisten, tekstdichters en zogeheten Verdeelmatrix toegevoegd aan verschillende uitkeringsrubrieken, muziekuitgevers. die hieronder worden toegelicht. Publiekstijdschriften Auteurs en uitgevers Deze uitkeringsrubriek kent een 40/40/20-verdeling. Stichting Lira ontvangt De 50/50-verdeling tussen uitgever en auteur is gebaseerd op het 40% ter verdere verdeling en uitkering onder individuele journalisten, NUV Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht. Groep Publiekstijdschriften ontvangt 40% ter besteding aan collectieve doelen en het Onderwijsfonds (een samenwerking van NVJ, FLA en NUV) ontvangt 20% ter besteding aan collectieve doelen.

18 18 sverslag Algemene boeken Ontvangen uit het buitenland Stichting Lira ontvangt de helft van het beschikbare bedrag ter verdere Deze uitkeringsrubriek betreft gelden die de stichting ontving van verdeling en uitkering onder individuele auteurs en NUV Groep Algemene buitenlandse zusterorganisaties waarbij specifieke gegevens worden Uitgevers ontvangt de andere helft ter besteding aan collectieve doelen. meegeleverd voor de doorbetaling aan individuele uitgevers en auteurs in 2012 Toelichting op de Nederland. Wanneer de buitenlandse zusterorganisatie geen specifieke Visuele werken auteurs gegevens bij de betaling heeft verstrekt, worden de ontvangen gelden Het beschikbare bedrag wordt uitgekeerd aan Stichting Pictoright ter verdere geheralloceerd volgens de Verdeelmatrix. verdeling en uitkering onder rechthebbende fotografen, illustratoren en beeldend kunstenaars. Buitenlandse rechthebbenden Stichting Reprorecht incasseert ook gelden voor buitenlandse recht- Visuele werken uitgevers hebbenden. Deze gelden worden per land gereserveerd totdat met een Het beschikbare bedrag wordt toegevoegd aan de uitkering aan uitgevers en buitenlandse zusterorganisatie op basis van wederkerigheid een het NUV, naar rato van hun aandeel in de verdeling van de verschillende uitwisseling van gelden plaatsvindt. De vaststelling van het buitenlandse tekstrubrieken. Van het beschikbare bedrag in deze rubriek is dit verslagjaar deel en de verdeling over de landen vindt plaats op basis van de 1 miljoen (2011: 0) uitgekeerd aan uitgevers verdeelorganisatie steekproefsgewijze marktonderzoeken. PRO-mandaat (nieuw), ter verdere verdeling en uitkering onder uitgevers. Uitgeverijen zijn verplicht een deel van hun ontvangen reprorechtvergoeding Conform een Repertoire Exchange wederkerigheidovereenkomst met door te betalen aan hun freelance auteurs. Jaarlijks controleert Stichting gesloten beurzen voegt Stichting Reprorecht jaarlijks de door haar geïnde Reprorecht steekproefsgewijs of uitgeverijen zich houden aan de hiervoor bedragen voor Denemarken, Duitsland, Finland, Mexico en Zwitserland toe geldende voorwaarden. In 2012 werd de doorbetaling van de vergoedingen aan deze uitkeringsrubriek en keert die eens in de vier jaar uit. Het overgrote die uitgeverijen in 2010 ontvangen hebben gecontroleerd. Hierin is deel van het beschikbare bedrag wordt uitgekeerd aan uitgevers, naar rato onderscheid gemaakt tussen kleine uitgeverijen (vergoeding tot 5.000), van hun aandeel die jaren in de verdeling van de uitkeringsrubrieken vak en middelgrote uitgeverijen (vergoeding tussen en ) en wetenschappelijke boeken en tijdschriften, zonder doorbetalingsverplichting. grote uitgeverijen (vergoeding groter dan ). Controle op de doorbetaling Compensatie Nederlandse rechthebbenden Verder ontvangen het Auteursfonds (in beheer bij Stichting Lira) en de NUV Groep UVW elk een deel ter besteding aan collectieve doelen.

19 19 sverslag Per doelgroep is voor een passende controle methode gekozen: 60 kleine De informatie die uit de controle voortgekomen is, zal gebruikt worden uitgevers is verzocht een enquête in te vullen. Accent van de enquête lag om uitgeverijen nog beter te informeren over hun verplichtingen en hoe op de wijze waarop deze doelgroep aan de doorbetalingsverplichting zij hieraan kunnen voldoen. voldoet en waar daarbij de knelpunten liggen. Deze informatie zullen we 2012 volgend jaar gebruiken om kleine uitgevers beter te informeren over hun Administratiekosten ingehouden bij verdeling verplichtingen en hoe zij hieraan kunnen voldoen. Ook 36 middelgrote De post administratiekosten ingehouden bij verdeling betreft een bate uitgeverijen zijn geënquêteerd. Deze enquête was veel uitgebreider dan doordat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd onder inhouding van die voor de kleine uitgeverijen. Middelgrote uitgeverijen werd bovendien administratiekosten. De inhouding dient ter dekking van de exploitatie- verzocht hun doorbetaling te onderbouwen. 9 grote uitgeverijen zijn bezocht kosten. De stichting hanteert normaliter een inhoudingpercentage van door een medewerker van Stichting Reprorecht en een accountant van 17,5% en bij gelden ontvangen uit het buitenland 9% of 2%. Voor 2012 is PwC en ter plaatse gecontroleerd. besloten een inhoudingspercentage voor uit het binnenland verkregen Toelichting op de gelden te hanteren van 14% in plaats van 17,5%. In 2013 zal worden Uit de verschillende controles blijkt dat iets meer dan de helft, 56 van de 105 gecontroleerde uitgeverijen heeft doorbetaald. 7 uitgeverijen stortten het volledige auteursdeel terug, 2 uitgeverijen stortten een deel van het auteursdeel terug. 6 uitgeverijen besteedden het auteursdeel aan een collectief doel. 21 uitgeverijen geven aan dat alle auteurs in loondienst waren en 2 kleine uitgeverijen dat zij zowel auteur als uitgever zijn, in beide gevallen is er geen doorbetalingsverplichting. 5 uitgeverijen hebben niet aan hun doorbetalingsverplichting voldaan, zij zijn hierop aangesproken en met hen is afgesproken dat zij alsnog aan hun verplichting zullen voldoen. 8 uitgeverijen hebben niet gereageerd op de oproep, van hen bestaan er 4 niet meer. De overige 4 zullen in de controle van 2013 meegenomen worden. beoordeeld of dit lage percentage kan worden gecontinueerd.

20 20 sverslag Uitgeversvertegenwoordiging ders worden statutair aangewezen door representatieve organisaties De acht uitgeversvertegenwoordigers worden aangewezen door het van auteurs respectievelijk uitgevers of aangezocht door het bestuur van Nederlands Uitgeversverbond: Stichting Reprorecht. Drie leden op voordracht van de Media voor Vak en Wetenschap 2012 Toelichting op de Een lid op voordracht van de Groep Educatieve Uitgeverijen Auteursvertegenwoordiging Een lid op voordracht van NDP Nieuwsmedia De acht auteursvertegenwoordigers worden als volgt aangewezen: Een lid op voordracht van de Groep Algemene Uitgevers/overige uitgevers Vak- en wetenschappelijke boeken een individuele auteur aangezocht Een lid op voordracht van de Groep Publiekstijdschriften door het dagelijks bestuur van Stichting Reprorecht Vak- en wetenschappelijke tijdschriften een auteur aangewezen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Educatieve geschriften een auteur aangewezen door de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) Kranten een dagbladjournalist aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) Algemene boeken en overige uitgegeven geschriften een auteur aangewezen door de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) Publiekstijdschriften een freelance journalist met ervaring in publiekstijdschriften, aangewezen door de Freelancers Associatie (FLA) en de VsenV gezamenlijk Visuele werken twee makers van visuele werken, aangewezen door Pictoright Een lid op voordracht van de Vereniging van Muziekuitgevers

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie