Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling"

Transcriptie

1 Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

2 Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?... 3 Categorieën... 3 Voorwaarden... 4 Hoe meldt u zich aan?... 4 Titelopgave... 4 Verwerking van uw aanmelding en omzetopgave... 4 Controle omzetopgave... 4 Instructies bij de omzetopgave... 5 Welke omzet... 5 Redactiekosten... 5 Overige... 5 Verdeling en uitkering aandelen per uitgever... 6 Doorbetaling auteursdeel... 6 Uitzonderingen bij doorbetaling aan auteurs... 7 Waarop moet u letten bij doorbetaling?... 7 Accountantskosten... 7 Btw... 7 Termijn van doorbetalen... 7 Verklaring van verdeling en doorbetaling... 7 Controle doorbetaling... 7 Alternatieven voor doorbetaling... 8 Inhouding bij uitkering... 8 Bagatelregeling... 8 Alternatief collectief auteursdoel... 8 Auteursfonds

3 Stichting Reprorecht Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen die beschikken over kopieerapparatuur maken daarmee ook kopieën uit kranten, tijdschriften en boeken. De makers van deze publicaties hebben recht op een vergoeding. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat uitgevers en auteurs een reprorechtvergoeding krijgen als er uit hun publicaties gekopieerd wordt. De minister van Justitie heeft Stichting Reprorecht in 1985 aangewezen om de reprorechtvergoedingen te incasseren en vervolgens te verdelen onder de rechthebbende makers. Het College van Toezicht Auteursrecht ziet toe op de uitvoering. Het Reglement Uitkeringen De vergoeding die wordt geïnd door Stichting Reprorecht wordt verdeeld volgens het Reglement Uitkeringen, dat tevens is goedgekeurd door de minister van Justitie. In het Reglement Uitkeringen staan voor de uitgever specifieke zaken voorgeschreven. U kunt de volledige tekst van het reglement vinden op de website van Stichting Reprorecht: Als u zich aanmeldt voor de verdeling, vraagt Stichting Reprorecht u te verklaren dat u kennis hebt genomen van het reglement en dat u de hierin opgenomen bepalingen accepteert. Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding? Ieder najaar verdeelt Stichting Reprorecht de geïncasseerde vergoedingen onder de uitgevers van de kranten, tijdschriften en boeken waaruit gekopieerd wordt. Iedere bij Stichting Reprorecht geregistreerde uitgever ontvangt een uitnodiging om zich aan te melden Let op: in vergelijking met voorgaande verdelingen, start de aanmeldingsperiode voor de verdeling 2013 niet in de zomer maar al in het voorjaar. Bent u niet geregistreerd? Via kunt u zich door middel van een contactformulier registeren en aanmelden voor de verdeling. Categorieën Stichting Reprorecht verdeelt de reprorechtvergoedingen onder uitgevers in de volgende vier categorieën: Vak- en wetenschappelijke tijdschriften: voor deze categorie komen uitsluitend titels in aanmerking met een open lezerskring. Hieronder verstaan we tijdschriften die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar waarop het voor een ieder mogelijk is zich te abonneren. Vaktijdschriften zijn periodieken met hoofdzakelijk professionele informatie, voor uitoefening van beroep en bedrijf. 3

4 Wetenschappelijke tijdschriften zijn periodieken van academisch niveau, bedoeld voor wetenschapsbeoefening: studie en onderzoek Vak- en wetenschappelijke boeken: vakboeken zijn boeken met professionele informatie voor uitoefening van beroep en bedrijf. Wetenschappelijke boeken zijn boeken op academisch niveau, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening: studie en onderzoek. Deze boeken worden aan de boekhandel geleverd met de voor de wetenschappelijke boeken gebruikelijke korting Educatieve geschriften: uitgaven bedoeld als lesmateriaal bij (niet wetenschappelijke) onderwijsinstellingen Kranten: landelijke en regionale dagbladen en wekelijkse huis-aan-huisbladen. Voorwaarden Voor deelname aan de verdeling gelden 3 voorwaarden: U hebt in het jaar voorafgaand aan de verdeling omzet gemaakt in één of meer van de bovenstaande categorieën De publicaties die u opgeeft zijn uitgegeven in Nederland De publicaties zijn verkrijgbaar voor het algemene publiek Hoe meldt u zich aan? Download het aanmeldingsformulier van en het ingevulde formulier naar Titelopgave Wij vragen u om met uw aanmelding een specificatie van titels mee te sturen. Geef voor iedere titel aan in welke categorie u de titel aanmeldt onder vermelding van het ISSN of ISBN (indien van toepassing). Het formulier voor titelopgave downloadt u tegelijk met het aanmeldingsformulier. Verwerking van uw aanmelding en omzetopgave Na ontvangst van uw titelopgave berichten wij u of uw titels zijn geaccepteerd en vragen wij u de omzet op te geven aan de externe accountant van accountantskantoor PwC. Het formulier voor de omzetopgave kunt u downloaden van U hebt vier weken de tijd om het omzetopgaveformulier in te vullen en te sturen naar de externe accountant. Controle omzetopgave Is uw totale netto omzet in de door u aangemelde categorieën hoger dan 2 miljoen, dan vragen wij u om uw omzetopgave door uw accountant te laten 4

5 controleren. Hiervoor vragen wij een gescheiden verklaring (als bedoeld in art BW) waarin de accountant op eigen briefpapier uw omzetopgave bevestigd. Is uw totale netto omzet in de door u aangemelde categorieën in totaal lager dan 2 miljoen, dan volstaat een jaarrekening voorzien van een samenstelverklaring of een controleverklaring. Uitgeverijen die een minimale netto omzet hebben en geen jaarrekening met een samenstellingsverklaring opstellen, mogen volstaan met een saldibalans met handtekening van de directie. Alle documenten die dienen ter controle van de omzetopgave, moeten voorzien zijn van een handtekening. Hiermee wordt onderstreept dat de informatie niet meer zal wijzigen. Alleen de externe accountant van accountantskantoor PwC zal van uw omzetgegevens kennisnemen. Instructies bij de omzetopgave Welke omzet U kunt alleen omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland gevestigde eindgebruikers. De reden hiervoor is dat de vergoeding alleen het kopiëren uit uw publicaties in Nederland betreft. De vergoeding voor de categorieën vak- en wetenschappelijke tijdschriften en kranten wordt berekend op basis van de som van de netto omzet uit abonnementen en losse verkoop. Om deze omzet te kunnen controleren door middel van uw jaarrekening, vragen wij u ook de netto omzet uit advertenties in te vullen. Vul ook de totale netto omzet in. Redactiekosten Als u geen omzet heeft uit abonnementen of losse verkoop of wanneer de netto omzet uit abonnementen en losse verkoop minder dan 5% van de totale netto omzet van de titel bedraagt, kunt u voor opgave van de redactiekosten kiezen. Vul ook bij opgave van de redactiekosten de omzet uit abonnementen en losse verkoop, de omzet uit advertenties en de totale netto omzet in. Indien u kiest voor opgave van de redactiekosten verzoeken wij u deze apart te specificeren. Onder redactiekosten wordt verstaan de directe kosten van het redactionele apparaat: personeelskosten van redacteurs, kosten van freelance schrijvers en fotografen, huisvesting van de redactie en overige direct aan de redactie toe te rekenen kosten. Overige Omzet verkregen door verkoop van andere producten dan geschriften (bijvoorbeeld, cd-roms, software etc.) mag niet worden meegerekend bij de omzetopgave. 5

6 Jurisprudentiebundels die in de categorie wetenschappelijke boeken zijn aangemeld en geaccepteerd, komen slechts voor 50% verdeling in aanmerking. U mag daarom slechts 50% van de opbrengst op deze bundels opgeven. Reden hiervoor is dat er slechts auteursrecht rust op de noten in de bundels. Publicaties waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur) komen niet voor uitkering in aanmerking. Verdeling en uitkering aandelen per uitgever De accountant van accountantskantoor PwC zal op basis van de totale netto omzet per categorie verhoudingspercentages vaststellen. Aan de hand van deze percentages en de individuele omzetopgaven wordt de reprorechtvergoeding per uitgever berekend. Uw reprorechtvergoeding verschilt per jaar. Dit komt door de fluctuatie van de jaarlijkse incasso van Stichting Reprorecht en door de jaarlijkse verschillen in omzet van uitgevers; als andere uitgevers een hogere omzet hebben, groeit hun aandeel en daalt het uwe. In november informeert Stichting Reprorecht u welk aandeel van de uit te keren reprorechtgelden u ontvangt. U ontvangt twee vergoedingen van Stichting Reprorecht: één voor het kopiëren van teksten en één voor het kopiëren van foto s en illustraties. Op het voor uitkering beschikbare brutobedrag worden administratiekosten en btw over de administratiekosten ingehouden. Het nettobedrag wordt naar u overgemaakt. Als u vorig jaar een reprorechtvergoeding ontvangen hebt, moet u deze eerst doorbetalen aan de makers van de opgegeven publicaties (zie paragraaf Doorbetaling auteursdeel), voordat wij de nieuwe vergoeding aan u uitkeren. Doorbetaling auteursdeel De uitgever is verplicht ten minste 50% van de reprorechtvergoeding voor tekst door te betalen aan de makers van de opgegeven publicaties. Als de auteur van de betreffende publicatie in loondienst was bij de uitgever wordt de uitgever als maker aangemerkt. Was de auteur als freelancer werkzaam, dan wordt de auteur aangemerkt als maker. De reprorechtvergoeding dient onder de auteurs naar rato van het uitgekeerde honorarium en/of het aantal gepubliceerde pagina s te worden verdeeld. Als u een reprorechtvergoeding ontvangt in meer dan één categorie dan vragen wij u de som van de reprorechtvergoedingen eerst te verdelen naar rato van het aantal freelance auteurs dat heeft bijgedragen aan publicaties in de betreffende categorie. Bij de veelgestelde vragen op de website van Stichting Reprorecht geven wij u enkele rekenvoorbeelden van de doorbetalingssystematiek. Op onze website kunt u tevens een rekenmodel, dat als basis voor een doorbetalingadministratie kan fungeren, downloaden. 6

7 Uitzonderingen bij doorbetaling aan auteurs De vergoeding voor visuele publicaties hoeft u niet aan freelance auteurs van visuele publicaties door te betalen. Het auteursdeel is door Stichting Reprorecht ingehouden en uitgekeerd aan Pictoright. Pictoright zorgt voor de uitkering aan auteurs van visuele publicaties. Uitgevers van kranten hoeven de ontvangen reprorechtvergoeding niet door te betalen aan freelance auteurs. Het auteursdeel is namelijk door Stichting Reprorecht ingehouden en uitgekeerd aan Stichting Lira. Stichting Lira zorgt voor de uitkering aan freelance journalisten. Waarop moet u letten bij doorbetaling? Accountantskosten Hebt u voor uw omzetopgave aan Stichting Reprorecht extra accountantskosten gemaakt? Dan mag u deze accountantskosten in mindering brengen op uw totaal ontvangen vergoeding voordat u de 50% doorbetaalt aan uw auteurs. Het bedrag aan accountantskosten dat u in mindering brengt mag niet meer zijn dan 10% van de netto vergoeding, met een maximum van 500,-. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid? Laat het ons weten met het formulier Verklaring aftrek accountantskosten, te downloaden van en stuur ons een kopie van de factuur van uw accountant. Btw In alle gevallen waarin een uitgever btw gecompenseerd krijgt is de uitgever verplicht het auteursdeel door te betalen aan freelance auteurs. Termijn van doorbetalen Uitgevers zijn verplicht om het auteursdeel voor 30 september van het volgende jaar over te maken aan de freelance auteurs. Er is een dispensatiemogelijkheid tot uiterlijk een jaar. Verklaring van verdeling en doorbetaling Bij aanmelding voor de verdeling vraagt Stichting Reprorecht uitgevers die het voorgaande jaar een vergoeding hebben ontvangen of zij het auteursdeel van de vergoeding hebben doorbetaald. Als een uitgever niet deelneemt aan de verdeling vraagt Stichting Reprorecht hem de Verklaring verdeling & doorbetaling in te vullen. Controle doorbetaling De stichting controleert jaarlijks steekproefsgewijs of de uitgevers hebben voldaan aan hun doorbetalingsverplichting. Houdt u er rekening mee dat ook uw uitgeverij benaderd kan worden voor een dergelijke controle. 7

8 Alternatieven voor doorbetaling Uitgangspunt is dat iedere uitgever de reprorechtvergoeding verdeelt onder de rechthebbende auteurs. Is dat praktisch niet mogelijk, dan heeft u een aantal alternatieven. Inhouding bij uitkering Uitgevers die minder dan 5.000,- bruto ontvangen, kunnen het auteursdeel door Stichting Reprorecht laten inhouden. De stichting stort het bedrag vervolgens in het Auteursfonds. Voorwaarde is dat u de desbetreffende freelance auteurs hierover informeert. Bagatelregeling Als het auteursdeel dat een uitgever voor een auteur ter beschikking heeft minder is dan 15,- mag u dit bedrag in het Auteursfonds storten. Meer informatie over het Auteursfonds vindt u in het volgende hoofdstuk. Voorwaarde is dat u de desbetreffende freelance auteurs hierover informeert. Alternatief collectief auteursdoel Uitgevers van vak en wetenschappelijke tijdschriften kunnen er voor kiezen het auteursdeel te besteden aan een alternatief collectief auteursdoel. Hiervoor gelden twee voorwaarden: de uitdrukkelijke voorwaarde dat de betreffende auteurs op de hoogte kunnen zijn van de bestemming, bijvoorbeeld via een colofon of auteursinfo op de website de bijkomende voorwaarde dat een representatief geachte vertegenwoordiging van de auteurs schriftelijk bevestigt aan Stichting Reprorecht dat zij dit een goede bestemming vindt, bijvoorbeeld namens de redactie van een tijdschrift of bundel. Auteursfonds Als een uitgever niet deelneemt aan de verdeling of om bepaalde redenen freelance auteurs niet doorbetaalt kunnen de freelance auteurs mogelijk een vergoeding krijgen uit het Auteursfonds. Auteurs die in aanmerking willen komen voor een vergoeding uit het Auteursfonds kunnen zich aanmelden bij Stichting Lira. Als u een bedrag wilt storten in het Auteursfonds dan kunt u dat overmaken naar: Bankrekeningnummer : Ten name van : Stichting Reprorecht te Hoofddorp Onder vermelding van : Auteursfonds / [Relatienummer] en [jaar van verdeling] 8

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden Allianz Comfort Hypotheek September 2009 Deel A Leningsvoorwaarden voor een Allianz Comfort Hypotheek 11. Saldo-opgave 11.1 Reageren op de saldo-opgave

Nadere informatie

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit for mulier is bedoeld voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder postver voerdiensten wordt verstaan: één of meer bedr

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Plus Rekening Reglement Allianz Plus Rekening Art. 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna ook:

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden. Met onze

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

Voorwaarden Robeco Rekening

Voorwaarden Robeco Rekening Robeco juli 2014 Voorwaarden Robeco Rekening De Robeco Rekening is een internetrekening. Hierop kunt u zelfstandig sparen en beleggen. U gebruikt de Robeco Rekening via onze website www.robeco.nl. In deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland

Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland Per 1 januari 2013 is er vernieuwde thuiskopie wetgeving in werking getreden. Aangezien de hoeveelheid voorwerpen onder de thuiskopieregeling is uitgebreid

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Inhoudsopgave 1 Begrippen................................................................................................................

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl 6140D-14-06 Art. 1 Leeswijzer In deze productvoorwaarden staan de belangrijkste

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie