Copyright Vlaamse SISO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright Vlaamse SISO"

Transcriptie

1 Copyright Vlaamse SISO De Vlaamse SISO mag enkel worden geraadpleegd op de website van Bibnet. Het is verboden om deze bestanden te downloaden. Niets uit deze Vlaamse SISO mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, printen, fotokopie, via elektronische media of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlabin-VBC vzw.

2 VLAAMSE AANPASSING VAN HET SCHEMA VOOR DE INDELING VAN DE SYSTEMATISCHE CATALOGUS IN OPENBARE BIBLIOTHEKEN (S.I.S.O.) VLAAMSE S.I.S.O. SAMENGESTELD DOOR DE VLAAMSE SISO-COMMISSIE 3de DRUK, BIJGEWERKT T/M JANUARI VLABIN-VBC vzw ANTWERPEN

3 2013 Vlabin-VBC v.z.w., Antwerpen Het Vlaamse SISO is een uitgave van het Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum v.z.w. (Vlabin-VBC v.z.w.) Frankrijklei (bus 4) - B-2000 Antwerpen tel. : 03/ fax : 03/ ISBN D/2012/8424/1 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, via elektronische media of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4 inhoud ringband Vlaamse s.i.s.o. inhoudsopgave, woord vooraf en toelichting 000 Algemeen 100 Wijsbegeerte 200 Godsdienst Sociale wetenschappen Economie Rechtswetenschap 399 Krijgswetenschap Psychologie - Occulte wetenschappen Opvoeding - Onderwijs - Vorming 500 Wiskunde - Informatica - Natuurwetenschappen Menskunde - Geneeskunde - Gezondheidszorg - Lichaamsoefening en sport 620 Bord-, denk- en kansspelen enz. - Handenarbeid enz. - Huishoudkunde enz. 630 Land- en tuinbouw - Jacht en visserij Techniek Kunst; algemeen - Beeldende kunst Muziek - Dans - Toneel - Film 800 Taal- en letterkunde Geschiedenis Land- en volkenkunde tijdperkenindelingen taalaanduidingen geografische aanduidingen alfabetisch register 3

5

6 Inhoud Inhoudsopgave blz. 5 Woord vooraf blz Algemene toelichting blz. 11 Overzicht der hoofdrubrieken blz. 12 Schema voor de indeling blz Tijdperkenindeling blz Taalaanduidingen blz Geografische aanduidingen blz Alfabetisch register blz

7

8 WOORD VOORAF Het "Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken" (S.I.S.O.) is ontworpen voor Nederland, maar wordt ook in vele openbare bibliotheken en schoolbibliotheken in Vlaanderen toegepast. Een aantal rubrieken diende dan ook voor gebruik in Vlaanderen gewijzigd te worden. De ene bibliotheek ging in die aanpassingen al veel verder dan de andere, en niet zelden werden verschillende oplossingen gevonden. Een goed gefundeerde, uniforme Vlaamse aanpassing ontbrak en dat tekort werd door de toenemende centrale verwerking en catalogisering een steeds nijpender probleem. In de periode stelde een werkgroep onder coördinatie van de Sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) een ontwerp van Vlaamse SISO op. De eerste druk van het Vlaamse SISO verscheen in mei 1987, gedrukt door de Vlaamse Bibliotheekcentrale (VBC). Inmiddels is de Vlaamse Bibliotheekcentrale (VBC) sinds juni 1998 gefusioneerd met het Vlaams Bibliografisch Informatiecentrum (Vlabin). De naam van de nieuwe organisatie is Vlabin-VBC (Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum). Vlabin-VBC vzw heeft het copyright op het Vlaamse SISO. De tweede druk van het Vlaamse SISO verscheen in 2000 en werd geactualiseerd met negen lijsten van wijzigingen en aanvullingen. De laatste, 9 de lijst verscheen in februari De Vlaamse SISO-Commissie hoopt dat deze derde druk van het Vlaamse SISO (up-to-date t.e.m. februari 2011) een nuttig hulpmiddel zal zijn dat in ruime mate zal bijdragen tot een betere en uniforme inhoudelijke ontsluiting van documenten in de openbare bibliotheken in Vlaanderen. Mei

9

10 WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN De derde druk van het Vlaamse SISO is gebaseerd op de vijfde herziene druk van het SISO ('s-gravenhage, dec. 2009), aangevuld met vijf definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de vijfde herziene druk van het SISO. De SISO-Commissie heeft enerzijds getracht de aanpassingen zo up-to-date mogelijk te maken en anderzijds onnodige en tijdrovende hercoderingen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij werd steeds voor ogen gehouden dat de eigenheid van het SISO behouden moest blijven. De SISO-Commissie is voor de Belgische (Vlaamse) aanpassingen van de volgende standpunten uitgegaan : 1. "Nederland" en "Nederlandse" worden vervangen door "België" en "Belgische". Nederlandse provincieaanduidingen worden vervangen door Belgische provincieaanduidingen, en Nederland wordt toegevoegd bij de Lijst van geografische aanduidingen. Deze aanpassingen zijn evident omdat zij zorgen voor een betere herkenbaarheid van het SISO naar Vlaanderen toe. 2. Aanpassingen van de Nederlandse terminologie aan de Belgische (Vlaamse) terminologie. Vb. : commentaar bij Hierbij ook : KACB, TCB, VAB, VTB De bruikbaarheid van het Vlaamse SISO en daardoor het streven naar uniforme toepassing ervan, vooral in het licht van automatisering, kan aanzienlijk worden verhoogd wanneer de rubrieken die omwille van hun specifieke toepassingen in Nederland en Vlaanderen een eigen terminologie verlangen (vb. Onderwijs) en ook een andere inhoud of een andere formele structuur vertonen (vb. Rechtswetenschap), worden aangepast. 3. Het wegvallen van sommige rubrieken omdat ze niet toepasbaar zijn voor België (Vlaanderen) of omdat er geen equivalent voorhanden is. Vb. : Nederlandse Provinciale Bibliotheekcentrales; afzonderlijk Vb. : commentaar bij : Ombudsman 4. Een aantal rubrieken worden vereenvoudigd omdat een gedetailleerde indeling voor België (Vlaanderen) onnodig is. Vb. : 699 Strijd tegen het water 939 Koloniale geschiedenis 5. Sommige rubrieken worden door een kleine wijziging aangepast aan België (Vlaanderen); andere ondergaan een grondige wijziging zoals : a) Publiek recht In België is publiek recht in enge zin grondwettelijk recht én administratief recht. In ruime zin is publiek recht zowel grondwettelijk- als administratief- als strafrecht. Komt daarbij dat in België provinciaal en gemeentelijk recht overwegend administratief recht is. Dit heeft geleid tot een indeling van Publiek recht in 393 Staatsrecht-Staatsinrichting; 394 Administratief recht; 395 Strafrecht. 9

11 b) Sociaal recht en economisch recht Sociaal recht is in Nederland een niet zoveel gebruikt begrip. In België daarentegen is sociaal recht en economisch recht een aparte tak van het recht en hoort dus ook bij recht thuis. Vandaar dat sociaal recht (= arbeidsrecht + sociale zekerheid) verhuist van resp en 329 naar Overeenkomstig de Belgische wetgeving is sociaal recht verdeeld in arbeidsrecht en sociale zekerheid, en is arbeidsrecht verdeeld in individueel- en in collectief arbeidsrecht. Ook economisch recht hoort als aparte tak van het Belgisch recht, thuis bij recht. c) Onderwijs De voornaamste aanpassingen betreffen situaties en structuren. Vooral de 480 Voortgezet onderwijs - Wetenschappelijk onderwijs onderging grondige wijzigingen. In Vlaanderen spreekt men van Secundair onderwijs en Hoger onderwijs. De rubriek 484 Methodiek en didactiek werd aangepast naar analogie met 454 en 474 (methodiek en didactiek algemeen en in basisonderwijs). d) Geschiedenis Er werd een eigen Belgische tijdperkenindeling gecreëerd, terwijl de Nederlandse indeling werd opgenomen in de Lijst van tijdperkenindelingen. De Nederlandse indeling was vrij moeilijk te hanteren voor België en strookte niet volledig met onze eigen "vaderlandse" geschiedenis. Bij de Lijst van tijdperkenindelingen verdwenen verder de indelingen voor Suriname en Indonesië (voor België niet belangrijk) en werd een indeling toegevoegd voor Congo-Kinshasa (wel belangrijk voor België als voormalige kolonie). PROCEDURE WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN De SISO-Commissie doet een beroep op alle bibliothecarissen en catalogusafdelingen van openbare bibliotheken om toezending van suggesties en op- en aanmerkingen t.a.v. het Vlaamse SISO. Deze bemerkingen zullen dan samen met de Nederlandse conceptlijsten en definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de 5 de herz. dr. van het SISO, worden onderzocht. De hieruit resulterende voorstellen tot wijziging van het Vlaamse SISO worden in concept aan de OB-wereld voorgelegd. De openbare bibliotheken kunnen gedurende een periode van ca. twee maanden op deze voorstellen reageren. Na verwerking van de binnengekomen reacties verschijnen de definitieve wijzigingslijsten en vervangingsbladen. Briefwisseling kan gericht worden aan de Vlaamse SISO-Commissie p.a. Vlabin-VBC vzw, Frankrijklei (bus 4), 2000 Antwerpen. tel. : 03/ / fax : 03/ / SPELLING Voor de spelling is de Vlaamse SISO-commissie uitgegaan van de nieuwe spelling, zoals die is aangegeven in de "Woordenlijst Nederlandse taal". Tielt, Lannoo,

12 ALGEMENE TOELICHTING De Vlaamse SISO-Commissie heeft, met het bestaand "Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken (S.I.S.O.) als uitgangspunt, niet getracht een nieuw classificatieschema vast te stellen, maar wel een "aan Vlaanderen aangepast" schema, dat naar zij hoopt praktisch bruikbaar zal zijn voor de indeling van documenten aanwezig in de openbare bibliotheken in Vlaanderen. Gezien het behoud van de eigenheid van het SISO is ook het Vlaamse SISO geschikt voor toepassing bij de systematische plaatsing der documenten. Zoals reeds bij "Wijzigingen en aanpassingen" vermeld, koos de commissie als uitgangspunt de vijfde herziene druk van het SISO ('s-gravenhage, dec. 2009), aangevuld met vijf definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de vijfde herziene druk van het SISO. [Voor meer informatie over de historiek van het SISO verwijzen wij naar de Algemene Toelichting bij de vijfde herziene druk van het SISO]. Algemene werken Het is de bedoeling in iedere rubriek de "algemene werken" als encyclopedieën, woordenboeken, tijdschriften, verzamelde opstellen, almanakken, bibliografieën, statistieken en seriële publicaties vooraan te plaatsen. In bepaalde gevallen zijn hiervoor afzonderlijke onderrubrieken gevormd. Elders is volstaan met een rubriek "Encyclopedische werken enz.". In dit geval worden alle genoemde soorten van werken hierbij ondergebracht. Is geen afzonderlijke onderrubriek aanwezig, dan krijgen deze werken altijd zonder meer het rubriekssignatuur van de betreffende rubriek. Een woordenboek van textieltermen krijgt dus als signatuur 685. Is één onderwerp over twee of meer rubriekcijfers verdeeld (vb Weg- en waterbouwkunde) dan is voor de algemene werken, inleidingen, hand- en leerboeken een afzonderlijk decimaal gevormd (696.1 Algemeen). Inleidingen - Hand- en leerboeken Hierbij worden geplaatst alle algemene overzichten, zowel wetenschappelijke als populaire. Brieven, dagboeken, interviews, verzamelde redevoeringen Brieven, dagboeken, interviews en verzamelde opstellen van afzonderlijke personen worden geplaatst bij de rubriek waar de biografieën van deze personen worden ondergebracht. Documentvorm Het Vlaamse SISO schenkt geen aandacht aan de vorm van het document, wel aan de inhoud. Het speelt dus geen rol of we te maken hebben met een boek, een tijdschrift, een dia of welk document dan ook. Indeling naar tijdperken Indien in diverse rubrieken de geschiedenis van een onderwerp is ingedeeld in afzonderlijke tijdperken, worden boeken die meer dan één van de genoemde tijdperken omvatten ingedeeld bij de algemene geschiedenis van dat onderwerp. Commentaar Het schema is in twee kolommen gedrukt. De linkerkolom omvat het eigenlijke indelingsschema, de rechterkolom het commentaar op dit schema. De in het indelingsschema aan de rubrieknummers toegevoegde sterretjes (*) geven aan, dat bij dit nummer in de rechterkolom een commentaar is opgenomen. Dit sterretje wordt niet opgenomen in het rubrieknummer. Wijzigingstekens De wijzigingstekens die in de vijfde herziene druk van het SISO (aangevuld met vijf definitieve lijsten van wijzigingen en aanvullingen) zijn gehanteerd zijn in deze derde druk van het Vlaamse SISO weggelaten om verwarring te voorkomen. Bij het verschijnen van definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de derde druk van het Vlaamse SISO, of bij het verschijnen van aanvullings- en vervangbladen zullen de wijzigingstekens en gebruikt worden om aan te geven welke wijzigingen zich hebben voorgedaan t.o.v. de derde druk van het Vlaamse SISO. Uiteraard worden de symbolen en niet opgenomen in het rubrieknummer. Overige tekens * achter het rubrieknummer geeft aan dat bij dit nummer in de rechterkolom een commentaar is opgenomen. [ ] om het rubrieknummer dienen ter waarschuwing en geven aan dat aan de betreffende signaturen altijd een aanduiding moet worden toegevoegd. In de rubriek 800 Taal- en letterkunde betekenen [ ] de toevoeging van een taalaanduiding (zie toelichting op blz. 125); in de rubriek 789 Instrumentale bladmuziek, betekenen [ ] de toevoeging van een genreaanduiding (zie toelichting op blz. 101); overal elders in het schema betekenen [ ] de toevoeging van en geografische aanduiding (zie toelichting op blz. 129). * vóór het rubrieknummer vervangt de taalaanduiding Nederlands. (Zie verder de toelichting op blz. 125). 11

13 OVERZICHT DER HOOFDRUBRIEKEN 000 Algemeen 100 Wijsbegeerte 200 Godsdienst Sociale wetenschappen Economie Rechtswetenschap 399 Krijgswetenschap Psychologie - Occulte wetenschappen Opvoeding - Onderwijs - Vorming 500 Wiskunde - Informatica - Natuurwetenschappen Menskunde - Geneeskunde - Gezondheidszorg - Lichaamsoefening en sport 620 Bord-, denk- en kansspelen enz. - Handenarbeid enz. - Huishoudkunde enz. 630 Land- en tuinbouw - Jacht en visserij Techniek Kunst; algemeen - Beeldende kunst Muziek - Dans - Toneel - Film 800 Taal- en letterkunde Geschiedenis Land- en volkenkunde 12

14 ALGEMEEN 000 Wetenschap; algemeen 010 Bibliografie 020 Bibliotheekwezen 030 Informatie, documentatie en archiefwezen - Musea; algemeen 040 Encyclopedische werken 050 Periodieke werken 060 Seriële publicaties van algemene inhoud 070 Bundels van gemengde inhoud 090 Massamedia - Publiciteitswezen - Audiovisuele media; algemeen 13

15

16 000 ALGEMEEN Wetenschap; algemeen 001 Wetenschapsbeleid 002* Geschiedenis der wetenschappen 002 Wetenschapsleer, zie: Wetenschappelijk onderzoek; algemeen 004* Interdisciplinaire wetenschappen 005* Wetenschap en ethiek; algemeen 007 Wetenschappelijke organisaties en instellingen; algemeen 008* Wetenschappelijke en culturele prijzen; algemeen 004 Hierbij die interdisciplinaire wetenschappen die niet elders zijn onder te brengen Hierbij o.a.: Bionica, cybernetica, futurologie; algemeen 005 Hierbij ook: Wetenschap en maatschappij 008 Hierbij o.a.: Nobelprijs en Nobelprijswinnaars 010 Bibliografie 010 Inleidingen - Hand- en leerboeken 011 Anoniemen en pseudoniemen 012 Algemene bibliografieën Bibliografieën van periodieken en overige seriële publicaties Bibliografieën van overheidsuitgaven Bibliografieën van academische geschriften Overige algemene bibliografieën 013 Tijdschriftenrepertoria 015* Bibliografische hulpmiddelen Algemene keuzelijsten en bibliografische tijdschriften Keuzelijsten van bellettrie Catalogi 015 Hierbij ook: Registers op bibliografische tijdschriften Boekencensuur, zie: Kerkelijk verbod van boeken (Index), zie: Algemene uitgeverscatalogi 017* Algemene boekhandels- en antiquariaatscatalogi 018 Algemene catalogi van bibliotheken, boekententoonstellingen enz * Bibliotheken Boekententoonstellingen 019* Bijzondere catalogi van uitgevers, bibliotheken, boekententoonstellingen enz Wijsbegeerte Godsdienst Sociale wetenschappen enz Psychologie - Opvoeding en onderwijs Wiskunde Natuurwetenschappen Geneeskunde enz. Techniek 019.7* Kunst Taal- en letterkunde Geschiedenis - Land- en volkenkunde 020 Bibliotheekwezen 020.1* Encyclopedische werken enz * Tijdschriften en overige seriële publicaties Verzamelde opstellen 020.3* Adres- en jaarboeken 020.4* Bibliotheekverenigingen en organisaties 020.5* Bibliotheekcongressen 020.6* Bibliotheek en maatschappij 020.7* Bibliotheekpolitiek en wetgeving 020.8* Beroep en opleiding Bibliotheekgeschiedenis en -organisatie 021* Algemeen België [021.5] Overige landen 021.7* Internationaal bibliotheekcontact 021.9* Overige onderwerpen 022 Wetenschappelijke bibliotheken Oudheid Middeleeuwen; algemeen 017 Hierbij ook: Catalogi van boekenveilingen Hierbij ook: Algemene tijdschriftencatalogi 019 Hierbij bijzondere catalogi van bibliotheken enz. Deze catalogi kunnen nader gerangschikt worden volgens rubrieksignatuur, bijv.: Catalogus fotografie (760) Hierbij ook: Catalogi van tijdschriften Discografieën, zie: Catalogi van muziekwerken, zie: Hierbij encyclopedische werken, tijdschriften enz. over alle typen van bibliotheken Hierbij o.a.: Centrale dienstverlening; algemeen Hierbij ook: Normen Opleiding voor muziekbibliothecaris, - discothecaris, schoolmediathecaris, documentalist, bij de desbetreffende rubrieken 021 Hierbij ook: Bibliotheeksystemen Hierbij ook: Internationaal leenverkeer Hierbij o.a.: Interbibliothecair leenverkeer, centrale catalogi 15

17 ALGEMEEN Overige tijdperken; algemeen 022.4* Nationale bibliotheken België [022.43] Overige landen Universiteits-, instituuts- en hogeschoolbibliotheken België [022.53] Overige landen Klooster- en seminariebibliotheken België [022.63] Overige landen Hogeschoolbibliotheken 022.9* Overige wetenschappelijke bibliotheken België [022.93] Overige landen 023 Speciale bibliotheken Bibliotheken van bedrijven en overheidsinstellingen - Administratieve bibliotheken Medische en farmaceutische bibliotheken 023.4* Verzamelingen van audiovisueel materiaal; algemeen 023.5* Muziekbibliotheken en fonotheken 023.6* Diatheken en filmotheken 023.9* Overige speciale bibliotheken 024* Openbare bibliotheken 024.1* België; algemeen Belgische Openbare bibliotheken; afzonderlijk [024.5] Overige landen 024.9* Bijzondere onderwerpen 025 Particuliere bibliotheken Volksbibliotheken Personeelsbibliotheken Winkelbibliotheken 025.9* Overige particuliere bibliotheken * Bibliotheekbeheer en -techniek Inleidingen - Hand- en leerboeken Niet-boekmaterialen Bouw en inrichting België [026.23] Overige landen Beheer en administratie Management * Personeelsbeleid en organisatie * Financieel beheer Administratie Mechanisering Automatisering * Overige onderwerpen 026.4* Collectievorming Voorlichting - Handleidingen voor de bibliotheekgebruiker 026.6* Bibliotheekgebruik 026.7* Bibliotheekpromotie 026.8* Inlichtingenwerk Bibliotheekbindwerk - Verzorgen en conserveren van boeken 027 Catalogusapparaat 027.1* Catalogiseren; algemeen - Materiaal van de catalogus - Bibliotheekschrift Stamboek Titelbeschrijven Classificeren - Indelingsschema's 027.5* Trefwoorden - Trefwoordenlijsten - Registers Rangschikken - Alfabetiseren - Signeren Annoteren, graderen enz * Catalogiseren van speciaal materiaal Overige onderwerpen 028 Speciale organisatievormen Filialen - Wisselbibliotheken 028.2* Mobiele bibliotheken 029* Informatievoorziening van speciale groepen Plattelandslectuurvoorziening Contact Openbare bibliotheek - bedrijfsleven 029.3* Jeugdbibliotheken en schoolmediatheken Jeugdbibliotheken * Schoolmediatheken - Documentatiecentra Ouderen 029.5* Blinden en slechtzienden Zieken Hierbij ook: Wettelijk depot Hierbij o.a.: Bibliotheken van internationale organisaties (b.v. Bibliotheek van het Vredespaleis, Bibliotheek van de Verenigde Naties) Hierbij ook: Catalogi Hierbij o.a.: Discotheken Discografieën, zie: Catalogi van muziekwerken, zie: Hierbij ook: Catalogi Artotheken, zie: Speel-o-theken, zie: Speciale openbare bibliotheken, zie: Hierbij o.a.: Bibnet Hierbij o.a.: Confessionele bibliotheken Hierbij o.a.: Familiebibliotheken Hierbij bibliotheekbeheer en -techniek voor alle typen bibliotheken Hierbij ook: Vrijwilligers Hierbij ook: Statistiek; algemeen Hierbij o.a.: Beveiligingssystemen, uitleensystemen Hierbij: Collectionering van alle soorten materialen Hierbij ook: Boekenkeuze en recensiediensten Boekencensuur, zie: Kerkelijk verbod van boeken (Index), zie: Hierbij o.a.: Kennis van de lezer, lezersstatistiek Hierbij o.a.: De educatieve functie van de openbare bibliotheek, publiciteit Hierbij ook literatuur over de "reference library" Hierbij ook: "Dictionary catalogue" Hierbij ook: Thesauri Hierbij o.a.: Catalogiseren van muziekwerken, grammofoonplaten, audiovisueel materiaal, kaarten, tijdschriften Hierbij o.a.: Bibliobussen, varende bibliotheken, vliegende bibliotheken 029 Hierbij o.a.: Speciale openbare bibliotheken Zie ook: Jeugd en boek Hierbij ook: Schoolmediatheekdiensten Hogeschoolbibliotheken, zie: Hierbij ook: Het gesproken boek 16

18 ALGEMEEN Gevangenen Militairen, zeelieden en schippers 029.9* Overige groepen Hierbij o.a. : Buitenlandse werknemers 030 Informatie, documentatie en archiefwezen Musea; algemeen 031* Informatie, documentatie 035* Archiefwezen; algemeen 037* Musea; algemeen 040 Encyclopedische werken 041 Encyclopedische werken van algemene inhoud 043* Biografische woordenboeken 044* Citatenverzamelingen 046 Afkortingenlijsten 047 Postnummers - Telegraafcodes 048 Algemene adresboeken Telefoongidsen Plaatselijke adresboeken 031 Hierbij o.a.: Documentaire informatie, Onlineinformatiesystemen, viewdata Notuleren, zie : [844.4] 035 Speciale archieven bij de desbetreffende rubriek Bedrijfsarchieven, zie: Hierbij ook: Educatief werk in musea; algemeen 043 Hierbij uitsluitend biografische woordenboeken van levende personen; algemeen Biografische woordenboeken van historische personen; algemeen, zie: Overige biografische woordenboeken bij de desbetreffende rubriek 044 Aforismenverzamelingen, zie: 105 Citatenverzamelingen die betrekking hebben op een bepaald onderwerp, bij de desbetreffende rubriek 049 Dienstregelingen 050 Periodieke werken 051 Tijdschriften van algemene inhoud 052 Dagbladen 053 Algemene jaarboeken en almanakken 060* Seriële publicaties van algemene inhoud 070* Bundels van gemengde inhoud 075 Bundels voor de feestdagen 060 Bestemd voor seriële publicaties, waarvan men de afzonderlijke delen eventueel niet een eigen rubrieksnummer geeft, b.v. A.O. -boekjes 070 Hierbij uitsluitend bundels die niet elders zijn onder te brengen 090 Massamedia - Publiciteitswezen - Audiovisuele media; algemeen België [090.2] Overige landen 091* Public relations; algemeen 091.3* Overheidsvoorlichting; algemeen 092* Journalistiek - Pers Geschiedenis; algemeen Journalistiek Dagbladbedrijf Persbureaus Pers; België [092.7] Pers; overige landen Beroep en opleiding Overige onderwerpen 091 Hierbij ook: Propaganda; algemeen Zie ook: Reclame; algemeen Openbaarheid van bestuur, zie: Hierbij: Dagblad-, tijdschrift-, weekbladpers 17

19 ALGEMEEN 093* Radio en televisie België [093.2] Overige landen 094* Radio België [094.2] Overige landen 095* Televisie België [095.2] Overige landen Hierbij ook: Programma's en medewerkers die niet elders zijn onder te brengen 094 Schoolradio, zie: , , Schooltelevisie, zie: , , Kabelomroep 098 Audiovisuele media; algemeen 18

20 WIJSBEGEERTE 100 Algemene werken 110 Inleidingen - Hand- en leerboeken 120 Metafysica en ontologie 130 Logica en kennisleer - Wetenschapsleer 140 Esthetica 150 Geschiedenis der wijsbegeerte 170 Ethiek 180 Humanisme 19

21

22 100 WIJSBEGEERTE Algemeen 101 Encyclopedische werken enz. 102 Tijdschriften en overige seriële publicaties 104 Verzamelde opstellen 105* Aforismenverzamelingen 108 Vergelijkende wijsbegeerte 110 Inleidingen - Hand- en leerboeken 105 Hierbij alleen aforismen van meer dan één auteur Aforismen van één auteur, bij: Werken van wijsgeren (en andere denkers) Zie ook: 044 Citatenverzamelingen 120 Metafysica en ontologie 127 Wijsgerige antropologie 130 Logica en kennisleer - Wetenschapsleer 132* Wijsgerige methoden 133 Logica 134 Kennisleer 135* Wetenschapsleer 140* Esthetica 150* Geschiedenis der wijsbegeerte 151* Afzonderlijke stelsels en richtingen der Westerse wijsbegeerte 152 Westerse wijsbegeerte 153 Klassieke oudheid Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 132 Hierbij ook: Dialectiek 135 Geschiedenis der wetenschappen, zie: Esthetiek van kunst en letterkunde, bij de desbetreffende rubrieken 150 Hierbij ook levens- en wereldbeschouwing en werken van en over wijsgeren en andere denkers 151 Hierbij uitsluitend stelsels en richtingen als b.v. idealisme, rationalisme en existentie-filosofie, voor zover deze niet aan een tijdperk gebonden zijn 154 Vroegchristelijke en middeleeuwse wijsbegeerte Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 155 Nieuwere wijsbegeerte tot Kant (c c.1770) Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 156 Van Kant tot c Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 157 c heden Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 157.4* Antroposofie 157.5* Existentialisme 157.9* Overige afzonderlijke stelsels 158* Oosterse wijsbegeerte 158.1* Chinese en Japanse wijsbegeerte 158.2* Indische wijsbegeerte Yoga Joodse wijsbegeerte Arabische wijsbegeerte 158.9* Wijsbegeerte van andere Oosterse volken Hierbij ook werken van en over vertegenwoordigers van deze stelsels Hierbij o.a.: Fenomenologie, holistische wijsbegeerte Zie ook: 420 Occulte wetenschappen 158 Hierbij ook: Op Oosterse wijsbegeerte gebaseerde meditatie; algemeen Hierbij ook: I Tjing Hierbij ook: Transcendente meditatie Hierbij o.a.: Indonesische wijsbegeerte 21

23 WIJSBEGEERTE 170* Ethiek 172 Levenskunst en zelfopvoeding 173* Ethiek van het levenseinde 175 Naturisme 179* Overige onderwerpen 180* Humanisme 181* Geschiedenis en organisatie 182* Vormen van Humanisme 170 Seksuele ethiek - Huwelijksethiek - Gezinsethiek, zie: Zie ook: Ethiek (algemeen christelijk) Zie ook: 243 Ethiek (rooms-katholiek) Zie ook: Ethiek (protestants) 173 Zie ook: Psychologie van leven en dood 179 Hierbij o.a.: Beroepsethiek Moraal van het zakenleven, zie: Zie ook: 005 Wetenschap en ethiek; algemeen Zie ook: 311 Sociale ethiek Zie ook: Filosofie en ethiek van de arbeid; algemeen Zie ook: Medische ethiek Zie ook: Psychologie en ethiek van de sport 180 Hierbij o.a.: Modern Humanisme 181 Hierbij o.a.: Humanistisch Verbond Geschiedenis van het Humanisme tot c. 1550, zie: Humanisme en Renaissance 182 Hierbij o.a.: Marxistisch Humanisme, Religieus Humanisme, Vrijzinnig Humanisme 22

24 GODSDIENST 200 Algemeen 210 (Wereld)godsdiensten; algemeen 220 Bijbel 230 Christendom: algemeen 240 Katholicisme Protestantisme 270 Gemeenschappen en bewegingen op christelijke grondslag 280 Gemeenschappen en bewegingen op algemeen religieuze grondslag 290 Atheïsme 23

25

26 200 GODSDIENST * Algemeen 201 Godsdienstwetenschap; algemeen 202* Godsdienstgeschiedenis 203* Systematische godsdienstwetenschap 203.1* Mythologie en symboliek; algemeen 203.5* Mystiek; algemeen 203.9* Overige onderwerpen 204 Godsdienstfilosofie 205* Godsdienstsociologie 200 (Wereld)godsdiensten; algemeen, zie: Geschiedenis van de godsdienst(en) bij de desbetreffende rubriek 203 Hierbij o.a.: Vergelijkende godsdienstwereldwetenschap, fenomenologie van de godsdienst Mythologie, symboliek en mystiek van afzonderlijke godsdiensten bij de desbetreffende rubriek 205 Kerkelijke sociologie, zie: Godsdienstpsychologie 209* Overige onderwerpen 210* (Wereld)godsdiensten; algemeen 210.1* Encyclopedische werken enz * Inleidingen - Hand- en leerboeken 211* Godsdiensten van de schriftloze volken 212* Godsdiensten van het oude Egypte en Voor-Azië 213* Joodse godsdienst Geschiedenis 213.4* Feesten en gebruiken 213.5* Stromingen 213.6* Rabbijnse literatuur Overige onderwerpen 214 Indische godsdiensten Jaïnisme - Sikhs - parsisme 214.3* Boeddhisme Geschiedenis Leer * Stromingen Overige onderwerpen 214.4* Hindoeïsme Geschiedenis * Leer Stromingen Overige onderwerpen Overige Indische godsdiensten 215* Chinese en Japanse godsdiensten Zenboeddhisme 216* Godsdiensten van het oude Europa 216.1* Griekse en Romeinse godsdiensten Germaanse, Keltische en Slavische godsdiensten 217 Islam Geschiedenis Koran Leer 217.5* Stromingen 217.6* Islam in het Westen Overige onderwerpen 209 Hierbij o.a.: Godsdienst en wetenschap 210 Hierbij twee of meer godsdiensten (inclusief Christendom) Godsdiensten; afzonderlijk, zie bij de desbetreffende rubriek Hierbij o.a.: Sekten; algemeen Gemeenschappen en bewegingen op christelijke grondslag, zie: 270 Gemeenschappen en bewegingen op algemeen religieuze grondslag, zie: Hierbij ook: Oud-Amerikaanse godsdiensten 212 Hierbij o.a.: Assyrië, Babylonië, Hettitische Rijk, Perzië Zie ook: [860] Volkssprookjes, sagen, legenden, mythen en fabels uit de oosterse oudheid 213 Joodse bijbeluitgaven, zie: 226 Oude Testament Joodse wijsbegeerte, zie: Hierbij ook: Gebeden Hierbij o.a.: Chassidisme, Kabbala Hierbij o.a.: Halacha, Midrasj, misjna, talmoed Hierbij ook: Zoroastrisme Zenboeddhisme, zie: Hierbij o.a. : Lamaïsme, Tibetaans boeddhisme Hierbij ook: Brahmanisme Hierbij bronnen, zoals Veda's 215 Hierbij ook: Koreaanse godsdiensten 216 Zie ook: [860] Volkssprookjes, sagen, legenden, mythen en fabels Hierbij ook: Klassieke mythologie Hierbij o.a. : Soefisme Hierbij ook: Islam in België Zie ook: Christendom en Islam 219 Overige godsdiensten 220 Bijbel Encyclopedische werken enz. - Concordanties Ontstaan van de bijbel - Bijbelhandschriften Bijbelse atlassen en kaarten Bijbelvertaling en -verspreiding 221* Bijbeluitgaven 222* Bijbelbewerkingen 221 Hierbij ook: Fragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament samen 222 Hierbij ook: Bijbelse verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament samen 25

Copyright Vlaamse SISO

Copyright Vlaamse SISO Copyright Vlaamse SISO De Vlaamse SISO mag enkel worden geraadpleegd op de website van Bibnet. Het is verboden om deze bestanden te downloaden. Niets uit deze Vlaamse SISO mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

VLAAMSE AANPASSING VAN HET SCHEMA VOOR DE INDELING VAN DE SYSTEMATISCHE CATALOGUS IN OPENBARE BIBLIOTHEKEN (S.I.S.O.) VLAAMSE S.I.S.O.

VLAAMSE AANPASSING VAN HET SCHEMA VOOR DE INDELING VAN DE SYSTEMATISCHE CATALOGUS IN OPENBARE BIBLIOTHEKEN (S.I.S.O.) VLAAMSE S.I.S.O. VLAAMSE AANPASSING VAN HET SCHEMA VOOR DE INDELING VAN DE SYSTEMATISCHE CATALOGUS IN OPENBARE BIBLIOTHEKEN (S.I.S.O.) VLAAMSE S.I.S.O. SAMENGESTELD DOOR DE VLAAMSE SISO-COMMISSIE 2de DRUK, BIJGEWERKT T/M

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Workshop Informatievaardigheden Theologie levensbeschouwing De workshop Informatievaardigheden laat je kennis maken met informatiebronnen die je nodig hebt voor je studie en leert je ook hoe ze te gebruiken.

Nadere informatie

OVERZICHT SYSTEMATISCHE INDELING

OVERZICHT SYSTEMATISCHE INDELING OVERZICHT SYSTEMATISCHE INDELING HOOFDRUBRIEKEN 0 ALGEMEEN 1 WIJSBEGEERTE EN GODSDIENSTWETENSCHAPPEN 2 KUNSTENCULTUUR 3 TAAL-EN LETTERKUNDE 4 GESCHIEDENIS EN AARDRIJKSKUNDE 5 PSYCHOLOGIE, OPVOEDING EN

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw. Nieuwste Geschiedenis - na 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw. Nieuwste Geschiedenis - na 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw Nieuwste Geschiedenis - na 1870 December 2013 Handleiding voor de gebruikers van de bibliotheek van het instituut Nieuwste Geschiedenis

Nadere informatie

REK 2 REK 1. van 14 tot 159.99. van 007 tot 1. Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap. Studielandschap SSH 2012.04.10 J.

REK 2 REK 1. van 14 tot 159.99. van 007 tot 1. Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap. Studielandschap SSH 2012.04.10 J. REK 1 van 007 tot 1 Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap REK 2 van 14 tot 159.99 007 communicatie 007.1 mondelinge communicatie 007.2 schriftelijke communicatie 007.3 audio-visuele communicatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN Inhoudstafel WOORD VOORAF....................................................... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN 1. Hulpwetenschappen................................................ 1 1.1. Chronologie...................................................

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie 1. De levenswijze van jager-verzamelaars. 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. 3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

Collectie Sociologie (S-SO) Onderwerpsindeling

Collectie Sociologie (S-SO) Onderwerpsindeling Collectie Sociologie (S-SO) Onderwerpsindeling Rubriek Subrubriek Onderwerp A. Filosofie; Wijsgerige sociologie A1. Handboeken. Algemene werken. Encyclopedieën A2. Cultuurfilosofie A3. Sociale filosofie.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei 09.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen

Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen Leerstoelenplan faculteit der Geesteswetenschappen 1. Leiden Institute for Area Studies School of Middle Eastern Studies Hebreeuwse Taal- en Letterkunde Aramese taal en letterkunde T alen en geschiedenis

Nadere informatie

Studieprogramma instroom 2008-2009

Studieprogramma instroom 2008-2009 Studieprogramma instroom 2008-2009 Alle colleges hebben een omvang van 5 ects tenzij anders vermeld. Studenten met een vwo-certificaat Grieks met een voldoende resultaat krijgen een vrijstelling voor het

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BESTAAT UIT : De Centrale Bibliotheek : Universiteitscomplex gebouw I, Leysweg

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen 2016-2017 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Kerkelijk actieven binnen protestantse kerken 6890 Predikanten, kerkelijke werkers (protestants) 6190 Pastores, pastorale werkers (katholiek) 1801

Kerkelijk actieven binnen protestantse kerken 6890 Predikanten, kerkelijke werkers (protestants) 6190 Pastores, pastorale werkers (katholiek) 1801 Profiel De kerkelijke bestanden zijn vanaf 1990 opgebouwd door adressenvergaring uit openbare informatiebronnen en eigen onderzoek. Meer dan 30.000 adressen zijn geregistreerd van kerkelijke organisaties

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Wrkshp Infrmatievaardigheden Thelgie levensbeschuwing De wrkshp Infrmatievaardigheden laat je kennis maken met infrmatiebrnnen die je ndig hebt vr je studie en leert je k he ze te gebruiken. We beginnen

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011 versie oktober 2011 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 5 Duitse taal en literatuur... 6 Economie... 7 Engelse taal en literatuur...

Nadere informatie

OVERIGE METHODEN ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING MBO

OVERIGE METHODEN ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING MBO OVERIGE METHODEN ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING MBO Behalve de methoden, die elders in dit nummer worden gepresenteerd, is voor het mbo nog een aantal andere methoden beschikbaar. Deels gaat het hierbij om

Nadere informatie

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 1830 1870: Javaanse boer werkt voor Nederlandse staat: - cultuurstelsel - Herendiensten van verliespost naar wingewest Vanaf 1870: modern imperialisme particuliere bedrijven

Nadere informatie

PLAATSINGSSYSTEEM COLLECTIE RECHTSGESCHIEDENIS A. Werken van algemene aard A10 Woordenboeken A20 Naslagwerken A30 Bibliografieën, catalogi van

PLAATSINGSSYSTEEM COLLECTIE RECHTSGESCHIEDENIS A. Werken van algemene aard A10 Woordenboeken A20 Naslagwerken A30 Bibliografieën, catalogi van 1 PLAATSINGSSYSTEEM COLLECTIE RECHTSGESCHIEDENIS A. Werken van algemene aard A10 Woordenboeken A20 Naslagwerken A30 Bibliografieën, catalogi van bibliotheken A31 Archivalie A40 Grammaticale hulpmiddelen,

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Archivalia T.H.M. Akerboom

Archivalia T.H.M. Akerboom Plaatsingslijst Archivalia T.H.M. Akerboom Archiefnummer: 572 Archiefnaam: AKER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1967-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Collectie COM: Communicatiewetenschap

Collectie COM: Communicatiewetenschap Inhoud Collectie 2 Plaatsingssysteem 3 Hoofdindeling 4 Indeling met subrubrieken 5 Geografische codes 10 Handboeken en naslagwerken 11-1 - Collectie De collectievorming richt zich op materiaal dat voor

Nadere informatie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie Geloven en redeneren Religie en filosofie Historisch overzicht Pantheïsme en polytheïsme De spiltijd Het oosten Boeddhisme Confucianisme Taoïsme Het westen Jodendom, christendom, islam Filosofie Het begin

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.M. Middeleeuwse Geschiedenis

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.M. Middeleeuwse Geschiedenis UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.M Middeleeuwse Geschiedenis April 2016 I ALGEMENE GESCHIEDENIS 0100 Handboeken, etc. 0110 Handboeken 0120 Algemene inleiding in ME

Nadere informatie

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document.

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document. SOCIALE COHESIE EN BURGERSCHAP Inleiding Een school maakt deel uit van de maatschappij en bouwt mee aan de vorming van jonge burgers. Een groot deel van de dag, brengen jongeren door op school. Zij krijgen

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Bachelor of Arts in de Geschiedenis (180 studiepunten)

Bachelor of Arts in de Geschiedenis (180 studiepunten) Inschrijvingsvereisten: Geschiedenis Geldig vanaf 2017-2018 onder voorbehoud van programmawijzigingen Bachelor of Arts in de Geschiedenis (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 studiepunten)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. Leerjaar 5 Gymnasium. Christelijk Gymnasium Utrecht

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. Leerjaar 5 Gymnasium. Christelijk Gymnasium Utrecht Schooljaar 2014-2015 Leerjaar 5 Gymnasium Christelijk Gymnasium Utrecht Vak: aardrijkskunde SE omschrijving type vorm weging moment duur 701 PO (6 weken met praktijkondezoek) PO S 10 week 42 45 702 H1

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in 2015-2016 - BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Dit is het programma dat gevolgd wordt door studenten

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf 5 Inleiding 13

Inhoudsopgave. Woord vooraf 5 Inleiding 13 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Inleiding 13 1 1793-1810: van een verouderde manier der dichtgenootschappen 23 naar een zuiverder letterkundige smaak A Maatschappij en kerk 23 De Patriottentijd 23 Het Nut

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Geschiedenis,

Nadere informatie

Tijdvakken en kenmerkende aspecten.

Tijdvakken en kenmerkende aspecten. Tijdvakken en kenmerkende aspecten. Tijdvak 1: Tijd van Jagers en Boeren. Periode: Prehistorie 1 De levenswijze van jagers-verzamelaars (Hoe zag deze samenleving eruit?) 2 Het ontstaan van landbouw en

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij

Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij 1902-1936 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01576 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Algemene Ontwikkeling

Algemene Ontwikkeling Bijlage behorende bij het "Landsbesluit cursus ambtenaar" Inhoud Algemene ontwikkeling Antilliaans bestuursrecht Antilliaans staatsrecht Begrotingsadministratie Bestuurskunde Boekhouden Inleiding tot het

Nadere informatie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie V Inhoud deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie 1 Omgevingsfactoren 2 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 2 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 4 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN POLITIEK MAURITS BERGER Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006 INHOUD HOOFDSTUK 1 - DE REGELS VAN EEN IDEAAL 1 Deel I Sharia als oud recht 9 HOOFDSTUK 2 - DE KORAN ALS GRONDWET

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord XI. 3 Staatshoofd en ministers 46 3.1 De liefde van een crimineel 46 3.2 De Grondwet 47 3.3 Het Statuut 50

Inhoud. Voorwoord XI. 3 Staatshoofd en ministers 46 3.1 De liefde van een crimineel 46 3.2 De Grondwet 47 3.3 Het Statuut 50 Inhoud Voorwoord XI 1 Nederland vergeleken 1 1.1 Bestaat Nederland nog? 1 1.2 De Staat der Nederlanden 3 1.3 Nederland en de wereld 6 1.4 Vragen en perspectieven 8 1.5 Nederland vergeleken 12 Internetadressen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs

Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Verkort bachelorprogramma Certificaat voor het godsdienstonderwijs Ben je geboeid door religie en spiritualiteit?

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen.

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen. 1. Inleiding Voor u ligt de eerste editie van de thesaurus van termen op het gebied van antroposofie, vrijeschool onderwijs, begeleiding van het vrijeschoolonderwijs en verwante onderwerpen die is ontwikkeld

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 143 Archiefnaam: KRIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 143 Archiefnaam: KRIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.C. Krinkels Archiefnummer: 143 Archiefnaam: KRIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1931-1984 Katholiek Documentatie Centrum 2013

Nadere informatie

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika BIDOC Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika Bidoc is het Bibliotheek, Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Bidoc

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009. Versie november 2010 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2009 Versie november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aardrijkskunde... 2 Biologie... 3 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 4 Duitse taal en literatuur... 5 Economie... 6

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst)

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 Inhoud Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 1 Omgevingsfactoren 3 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 3 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 5 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God.

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. GELOVEN Encycliek Lumen Fideï zegt: Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. PROBLEEM VAN PAROCHIES

Nadere informatie

geschiedenis (nieuwe stijl)

geschiedenis (nieuwe stijl) Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis (nieuwe stijl) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant PLUSconvenant PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS 1. Participanten Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen

Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen Economie VWO 2011/2012 www.lyceo.nl H5: Internationale betrekkingen Economie 1. Inkomen 2. Consument 3. Producenten 4. Markt en Overheid 5. Internationale betrekkingen

Nadere informatie