Copyright Vlaamse SISO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright Vlaamse SISO"

Transcriptie

1 Copyright Vlaamse SISO De Vlaamse SISO mag enkel worden geraadpleegd op de website van Bibnet. Het is verboden om deze bestanden te downloaden. Niets uit deze Vlaamse SISO mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, printen, fotokopie, via elektronische media of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlabin-VBC vzw.

2 VLAAMSE AANPASSING VAN HET SCHEMA VOOR DE INDELING VAN DE SYSTEMATISCHE CATALOGUS IN OPENBARE BIBLIOTHEKEN (S.I.S.O.) VLAAMSE S.I.S.O. SAMENGESTELD DOOR DE VLAAMSE SISO-COMMISSIE 3de DRUK, BIJGEWERKT T/M JANUARI VLABIN-VBC vzw ANTWERPEN

3 2013 Vlabin-VBC v.z.w., Antwerpen Het Vlaamse SISO is een uitgave van het Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum v.z.w. (Vlabin-VBC v.z.w.) Frankrijklei (bus 4) - B-2000 Antwerpen tel. : 03/ fax : 03/ ISBN D/2012/8424/1 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, via elektronische media of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4 inhoud ringband Vlaamse s.i.s.o. inhoudsopgave, woord vooraf en toelichting 000 Algemeen 100 Wijsbegeerte 200 Godsdienst Sociale wetenschappen Economie Rechtswetenschap 399 Krijgswetenschap Psychologie - Occulte wetenschappen Opvoeding - Onderwijs - Vorming 500 Wiskunde - Informatica - Natuurwetenschappen Menskunde - Geneeskunde - Gezondheidszorg - Lichaamsoefening en sport 620 Bord-, denk- en kansspelen enz. - Handenarbeid enz. - Huishoudkunde enz. 630 Land- en tuinbouw - Jacht en visserij Techniek Kunst; algemeen - Beeldende kunst Muziek - Dans - Toneel - Film 800 Taal- en letterkunde Geschiedenis Land- en volkenkunde tijdperkenindelingen taalaanduidingen geografische aanduidingen alfabetisch register 3

5

6 Inhoud Inhoudsopgave blz. 5 Woord vooraf blz Algemene toelichting blz. 11 Overzicht der hoofdrubrieken blz. 12 Schema voor de indeling blz Tijdperkenindeling blz Taalaanduidingen blz Geografische aanduidingen blz Alfabetisch register blz

7

8 WOORD VOORAF Het "Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken" (S.I.S.O.) is ontworpen voor Nederland, maar wordt ook in vele openbare bibliotheken en schoolbibliotheken in Vlaanderen toegepast. Een aantal rubrieken diende dan ook voor gebruik in Vlaanderen gewijzigd te worden. De ene bibliotheek ging in die aanpassingen al veel verder dan de andere, en niet zelden werden verschillende oplossingen gevonden. Een goed gefundeerde, uniforme Vlaamse aanpassing ontbrak en dat tekort werd door de toenemende centrale verwerking en catalogisering een steeds nijpender probleem. In de periode stelde een werkgroep onder coördinatie van de Sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) een ontwerp van Vlaamse SISO op. De eerste druk van het Vlaamse SISO verscheen in mei 1987, gedrukt door de Vlaamse Bibliotheekcentrale (VBC). Inmiddels is de Vlaamse Bibliotheekcentrale (VBC) sinds juni 1998 gefusioneerd met het Vlaams Bibliografisch Informatiecentrum (Vlabin). De naam van de nieuwe organisatie is Vlabin-VBC (Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum). Vlabin-VBC vzw heeft het copyright op het Vlaamse SISO. De tweede druk van het Vlaamse SISO verscheen in 2000 en werd geactualiseerd met negen lijsten van wijzigingen en aanvullingen. De laatste, 9 de lijst verscheen in februari De Vlaamse SISO-Commissie hoopt dat deze derde druk van het Vlaamse SISO (up-to-date t.e.m. februari 2011) een nuttig hulpmiddel zal zijn dat in ruime mate zal bijdragen tot een betere en uniforme inhoudelijke ontsluiting van documenten in de openbare bibliotheken in Vlaanderen. Mei

9

10 WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN De derde druk van het Vlaamse SISO is gebaseerd op de vijfde herziene druk van het SISO ('s-gravenhage, dec. 2009), aangevuld met vijf definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de vijfde herziene druk van het SISO. De SISO-Commissie heeft enerzijds getracht de aanpassingen zo up-to-date mogelijk te maken en anderzijds onnodige en tijdrovende hercoderingen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij werd steeds voor ogen gehouden dat de eigenheid van het SISO behouden moest blijven. De SISO-Commissie is voor de Belgische (Vlaamse) aanpassingen van de volgende standpunten uitgegaan : 1. "Nederland" en "Nederlandse" worden vervangen door "België" en "Belgische". Nederlandse provincieaanduidingen worden vervangen door Belgische provincieaanduidingen, en Nederland wordt toegevoegd bij de Lijst van geografische aanduidingen. Deze aanpassingen zijn evident omdat zij zorgen voor een betere herkenbaarheid van het SISO naar Vlaanderen toe. 2. Aanpassingen van de Nederlandse terminologie aan de Belgische (Vlaamse) terminologie. Vb. : commentaar bij Hierbij ook : KACB, TCB, VAB, VTB De bruikbaarheid van het Vlaamse SISO en daardoor het streven naar uniforme toepassing ervan, vooral in het licht van automatisering, kan aanzienlijk worden verhoogd wanneer de rubrieken die omwille van hun specifieke toepassingen in Nederland en Vlaanderen een eigen terminologie verlangen (vb. Onderwijs) en ook een andere inhoud of een andere formele structuur vertonen (vb. Rechtswetenschap), worden aangepast. 3. Het wegvallen van sommige rubrieken omdat ze niet toepasbaar zijn voor België (Vlaanderen) of omdat er geen equivalent voorhanden is. Vb. : Nederlandse Provinciale Bibliotheekcentrales; afzonderlijk Vb. : commentaar bij : Ombudsman 4. Een aantal rubrieken worden vereenvoudigd omdat een gedetailleerde indeling voor België (Vlaanderen) onnodig is. Vb. : 699 Strijd tegen het water 939 Koloniale geschiedenis 5. Sommige rubrieken worden door een kleine wijziging aangepast aan België (Vlaanderen); andere ondergaan een grondige wijziging zoals : a) Publiek recht In België is publiek recht in enge zin grondwettelijk recht én administratief recht. In ruime zin is publiek recht zowel grondwettelijk- als administratief- als strafrecht. Komt daarbij dat in België provinciaal en gemeentelijk recht overwegend administratief recht is. Dit heeft geleid tot een indeling van Publiek recht in 393 Staatsrecht-Staatsinrichting; 394 Administratief recht; 395 Strafrecht. 9

11 b) Sociaal recht en economisch recht Sociaal recht is in Nederland een niet zoveel gebruikt begrip. In België daarentegen is sociaal recht en economisch recht een aparte tak van het recht en hoort dus ook bij recht thuis. Vandaar dat sociaal recht (= arbeidsrecht + sociale zekerheid) verhuist van resp en 329 naar Overeenkomstig de Belgische wetgeving is sociaal recht verdeeld in arbeidsrecht en sociale zekerheid, en is arbeidsrecht verdeeld in individueel- en in collectief arbeidsrecht. Ook economisch recht hoort als aparte tak van het Belgisch recht, thuis bij recht. c) Onderwijs De voornaamste aanpassingen betreffen situaties en structuren. Vooral de 480 Voortgezet onderwijs - Wetenschappelijk onderwijs onderging grondige wijzigingen. In Vlaanderen spreekt men van Secundair onderwijs en Hoger onderwijs. De rubriek 484 Methodiek en didactiek werd aangepast naar analogie met 454 en 474 (methodiek en didactiek algemeen en in basisonderwijs). d) Geschiedenis Er werd een eigen Belgische tijdperkenindeling gecreëerd, terwijl de Nederlandse indeling werd opgenomen in de Lijst van tijdperkenindelingen. De Nederlandse indeling was vrij moeilijk te hanteren voor België en strookte niet volledig met onze eigen "vaderlandse" geschiedenis. Bij de Lijst van tijdperkenindelingen verdwenen verder de indelingen voor Suriname en Indonesië (voor België niet belangrijk) en werd een indeling toegevoegd voor Congo-Kinshasa (wel belangrijk voor België als voormalige kolonie). PROCEDURE WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN De SISO-Commissie doet een beroep op alle bibliothecarissen en catalogusafdelingen van openbare bibliotheken om toezending van suggesties en op- en aanmerkingen t.a.v. het Vlaamse SISO. Deze bemerkingen zullen dan samen met de Nederlandse conceptlijsten en definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de 5 de herz. dr. van het SISO, worden onderzocht. De hieruit resulterende voorstellen tot wijziging van het Vlaamse SISO worden in concept aan de OB-wereld voorgelegd. De openbare bibliotheken kunnen gedurende een periode van ca. twee maanden op deze voorstellen reageren. Na verwerking van de binnengekomen reacties verschijnen de definitieve wijzigingslijsten en vervangingsbladen. Briefwisseling kan gericht worden aan de Vlaamse SISO-Commissie p.a. Vlabin-VBC vzw, Frankrijklei (bus 4), 2000 Antwerpen. tel. : 03/ / fax : 03/ / SPELLING Voor de spelling is de Vlaamse SISO-commissie uitgegaan van de nieuwe spelling, zoals die is aangegeven in de "Woordenlijst Nederlandse taal". Tielt, Lannoo,

12 ALGEMENE TOELICHTING De Vlaamse SISO-Commissie heeft, met het bestaand "Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken (S.I.S.O.) als uitgangspunt, niet getracht een nieuw classificatieschema vast te stellen, maar wel een "aan Vlaanderen aangepast" schema, dat naar zij hoopt praktisch bruikbaar zal zijn voor de indeling van documenten aanwezig in de openbare bibliotheken in Vlaanderen. Gezien het behoud van de eigenheid van het SISO is ook het Vlaamse SISO geschikt voor toepassing bij de systematische plaatsing der documenten. Zoals reeds bij "Wijzigingen en aanpassingen" vermeld, koos de commissie als uitgangspunt de vijfde herziene druk van het SISO ('s-gravenhage, dec. 2009), aangevuld met vijf definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de vijfde herziene druk van het SISO. [Voor meer informatie over de historiek van het SISO verwijzen wij naar de Algemene Toelichting bij de vijfde herziene druk van het SISO]. Algemene werken Het is de bedoeling in iedere rubriek de "algemene werken" als encyclopedieën, woordenboeken, tijdschriften, verzamelde opstellen, almanakken, bibliografieën, statistieken en seriële publicaties vooraan te plaatsen. In bepaalde gevallen zijn hiervoor afzonderlijke onderrubrieken gevormd. Elders is volstaan met een rubriek "Encyclopedische werken enz.". In dit geval worden alle genoemde soorten van werken hierbij ondergebracht. Is geen afzonderlijke onderrubriek aanwezig, dan krijgen deze werken altijd zonder meer het rubriekssignatuur van de betreffende rubriek. Een woordenboek van textieltermen krijgt dus als signatuur 685. Is één onderwerp over twee of meer rubriekcijfers verdeeld (vb Weg- en waterbouwkunde) dan is voor de algemene werken, inleidingen, hand- en leerboeken een afzonderlijk decimaal gevormd (696.1 Algemeen). Inleidingen - Hand- en leerboeken Hierbij worden geplaatst alle algemene overzichten, zowel wetenschappelijke als populaire. Brieven, dagboeken, interviews, verzamelde redevoeringen Brieven, dagboeken, interviews en verzamelde opstellen van afzonderlijke personen worden geplaatst bij de rubriek waar de biografieën van deze personen worden ondergebracht. Documentvorm Het Vlaamse SISO schenkt geen aandacht aan de vorm van het document, wel aan de inhoud. Het speelt dus geen rol of we te maken hebben met een boek, een tijdschrift, een dia of welk document dan ook. Indeling naar tijdperken Indien in diverse rubrieken de geschiedenis van een onderwerp is ingedeeld in afzonderlijke tijdperken, worden boeken die meer dan één van de genoemde tijdperken omvatten ingedeeld bij de algemene geschiedenis van dat onderwerp. Commentaar Het schema is in twee kolommen gedrukt. De linkerkolom omvat het eigenlijke indelingsschema, de rechterkolom het commentaar op dit schema. De in het indelingsschema aan de rubrieknummers toegevoegde sterretjes (*) geven aan, dat bij dit nummer in de rechterkolom een commentaar is opgenomen. Dit sterretje wordt niet opgenomen in het rubrieknummer. Wijzigingstekens De wijzigingstekens die in de vijfde herziene druk van het SISO (aangevuld met vijf definitieve lijsten van wijzigingen en aanvullingen) zijn gehanteerd zijn in deze derde druk van het Vlaamse SISO weggelaten om verwarring te voorkomen. Bij het verschijnen van definitieve lijsten van wijzigingen van en aanvullingen op de derde druk van het Vlaamse SISO, of bij het verschijnen van aanvullings- en vervangbladen zullen de wijzigingstekens en gebruikt worden om aan te geven welke wijzigingen zich hebben voorgedaan t.o.v. de derde druk van het Vlaamse SISO. Uiteraard worden de symbolen en niet opgenomen in het rubrieknummer. Overige tekens * achter het rubrieknummer geeft aan dat bij dit nummer in de rechterkolom een commentaar is opgenomen. [ ] om het rubrieknummer dienen ter waarschuwing en geven aan dat aan de betreffende signaturen altijd een aanduiding moet worden toegevoegd. In de rubriek 800 Taal- en letterkunde betekenen [ ] de toevoeging van een taalaanduiding (zie toelichting op blz. 125); in de rubriek 789 Instrumentale bladmuziek, betekenen [ ] de toevoeging van een genreaanduiding (zie toelichting op blz. 101); overal elders in het schema betekenen [ ] de toevoeging van en geografische aanduiding (zie toelichting op blz. 129). * vóór het rubrieknummer vervangt de taalaanduiding Nederlands. (Zie verder de toelichting op blz. 125). 11

13 OVERZICHT DER HOOFDRUBRIEKEN 000 Algemeen 100 Wijsbegeerte 200 Godsdienst Sociale wetenschappen Economie Rechtswetenschap 399 Krijgswetenschap Psychologie - Occulte wetenschappen Opvoeding - Onderwijs - Vorming 500 Wiskunde - Informatica - Natuurwetenschappen Menskunde - Geneeskunde - Gezondheidszorg - Lichaamsoefening en sport 620 Bord-, denk- en kansspelen enz. - Handenarbeid enz. - Huishoudkunde enz. 630 Land- en tuinbouw - Jacht en visserij Techniek Kunst; algemeen - Beeldende kunst Muziek - Dans - Toneel - Film 800 Taal- en letterkunde Geschiedenis Land- en volkenkunde 12

14 ALGEMEEN 000 Wetenschap; algemeen 010 Bibliografie 020 Bibliotheekwezen 030 Informatie, documentatie en archiefwezen - Musea; algemeen 040 Encyclopedische werken 050 Periodieke werken 060 Seriële publicaties van algemene inhoud 070 Bundels van gemengde inhoud 090 Massamedia - Publiciteitswezen - Audiovisuele media; algemeen 13

15

16 000 ALGEMEEN Wetenschap; algemeen 001 Wetenschapsbeleid 002* Geschiedenis der wetenschappen 002 Wetenschapsleer, zie: Wetenschappelijk onderzoek; algemeen 004* Interdisciplinaire wetenschappen 005* Wetenschap en ethiek; algemeen 007 Wetenschappelijke organisaties en instellingen; algemeen 008* Wetenschappelijke en culturele prijzen; algemeen 004 Hierbij die interdisciplinaire wetenschappen die niet elders zijn onder te brengen Hierbij o.a.: Bionica, cybernetica, futurologie; algemeen 005 Hierbij ook: Wetenschap en maatschappij 008 Hierbij o.a.: Nobelprijs en Nobelprijswinnaars 010 Bibliografie 010 Inleidingen - Hand- en leerboeken 011 Anoniemen en pseudoniemen 012 Algemene bibliografieën Bibliografieën van periodieken en overige seriële publicaties Bibliografieën van overheidsuitgaven Bibliografieën van academische geschriften Overige algemene bibliografieën 013 Tijdschriftenrepertoria 015* Bibliografische hulpmiddelen Algemene keuzelijsten en bibliografische tijdschriften Keuzelijsten van bellettrie Catalogi 015 Hierbij ook: Registers op bibliografische tijdschriften Boekencensuur, zie: Kerkelijk verbod van boeken (Index), zie: Algemene uitgeverscatalogi 017* Algemene boekhandels- en antiquariaatscatalogi 018 Algemene catalogi van bibliotheken, boekententoonstellingen enz * Bibliotheken Boekententoonstellingen 019* Bijzondere catalogi van uitgevers, bibliotheken, boekententoonstellingen enz Wijsbegeerte Godsdienst Sociale wetenschappen enz Psychologie - Opvoeding en onderwijs Wiskunde Natuurwetenschappen Geneeskunde enz. Techniek 019.7* Kunst Taal- en letterkunde Geschiedenis - Land- en volkenkunde 020 Bibliotheekwezen 020.1* Encyclopedische werken enz * Tijdschriften en overige seriële publicaties Verzamelde opstellen 020.3* Adres- en jaarboeken 020.4* Bibliotheekverenigingen en organisaties 020.5* Bibliotheekcongressen 020.6* Bibliotheek en maatschappij 020.7* Bibliotheekpolitiek en wetgeving 020.8* Beroep en opleiding Bibliotheekgeschiedenis en -organisatie 021* Algemeen België [021.5] Overige landen 021.7* Internationaal bibliotheekcontact 021.9* Overige onderwerpen 022 Wetenschappelijke bibliotheken Oudheid Middeleeuwen; algemeen 017 Hierbij ook: Catalogi van boekenveilingen Hierbij ook: Algemene tijdschriftencatalogi 019 Hierbij bijzondere catalogi van bibliotheken enz. Deze catalogi kunnen nader gerangschikt worden volgens rubrieksignatuur, bijv.: Catalogus fotografie (760) Hierbij ook: Catalogi van tijdschriften Discografieën, zie: Catalogi van muziekwerken, zie: Hierbij encyclopedische werken, tijdschriften enz. over alle typen van bibliotheken Hierbij o.a.: Centrale dienstverlening; algemeen Hierbij ook: Normen Opleiding voor muziekbibliothecaris, - discothecaris, schoolmediathecaris, documentalist, bij de desbetreffende rubrieken 021 Hierbij ook: Bibliotheeksystemen Hierbij ook: Internationaal leenverkeer Hierbij o.a.: Interbibliothecair leenverkeer, centrale catalogi 15

17 ALGEMEEN Overige tijdperken; algemeen 022.4* Nationale bibliotheken België [022.43] Overige landen Universiteits-, instituuts- en hogeschoolbibliotheken België [022.53] Overige landen Klooster- en seminariebibliotheken België [022.63] Overige landen Hogeschoolbibliotheken 022.9* Overige wetenschappelijke bibliotheken België [022.93] Overige landen 023 Speciale bibliotheken Bibliotheken van bedrijven en overheidsinstellingen - Administratieve bibliotheken Medische en farmaceutische bibliotheken 023.4* Verzamelingen van audiovisueel materiaal; algemeen 023.5* Muziekbibliotheken en fonotheken 023.6* Diatheken en filmotheken 023.9* Overige speciale bibliotheken 024* Openbare bibliotheken 024.1* België; algemeen Belgische Openbare bibliotheken; afzonderlijk [024.5] Overige landen 024.9* Bijzondere onderwerpen 025 Particuliere bibliotheken Volksbibliotheken Personeelsbibliotheken Winkelbibliotheken 025.9* Overige particuliere bibliotheken * Bibliotheekbeheer en -techniek Inleidingen - Hand- en leerboeken Niet-boekmaterialen Bouw en inrichting België [026.23] Overige landen Beheer en administratie Management * Personeelsbeleid en organisatie * Financieel beheer Administratie Mechanisering Automatisering * Overige onderwerpen 026.4* Collectievorming Voorlichting - Handleidingen voor de bibliotheekgebruiker 026.6* Bibliotheekgebruik 026.7* Bibliotheekpromotie 026.8* Inlichtingenwerk Bibliotheekbindwerk - Verzorgen en conserveren van boeken 027 Catalogusapparaat 027.1* Catalogiseren; algemeen - Materiaal van de catalogus - Bibliotheekschrift Stamboek Titelbeschrijven Classificeren - Indelingsschema's 027.5* Trefwoorden - Trefwoordenlijsten - Registers Rangschikken - Alfabetiseren - Signeren Annoteren, graderen enz * Catalogiseren van speciaal materiaal Overige onderwerpen 028 Speciale organisatievormen Filialen - Wisselbibliotheken 028.2* Mobiele bibliotheken 029* Informatievoorziening van speciale groepen Plattelandslectuurvoorziening Contact Openbare bibliotheek - bedrijfsleven 029.3* Jeugdbibliotheken en schoolmediatheken Jeugdbibliotheken * Schoolmediatheken - Documentatiecentra Ouderen 029.5* Blinden en slechtzienden Zieken Hierbij ook: Wettelijk depot Hierbij o.a.: Bibliotheken van internationale organisaties (b.v. Bibliotheek van het Vredespaleis, Bibliotheek van de Verenigde Naties) Hierbij ook: Catalogi Hierbij o.a.: Discotheken Discografieën, zie: Catalogi van muziekwerken, zie: Hierbij ook: Catalogi Artotheken, zie: Speel-o-theken, zie: Speciale openbare bibliotheken, zie: Hierbij o.a.: Bibnet Hierbij o.a.: Confessionele bibliotheken Hierbij o.a.: Familiebibliotheken Hierbij bibliotheekbeheer en -techniek voor alle typen bibliotheken Hierbij ook: Vrijwilligers Hierbij ook: Statistiek; algemeen Hierbij o.a.: Beveiligingssystemen, uitleensystemen Hierbij: Collectionering van alle soorten materialen Hierbij ook: Boekenkeuze en recensiediensten Boekencensuur, zie: Kerkelijk verbod van boeken (Index), zie: Hierbij o.a.: Kennis van de lezer, lezersstatistiek Hierbij o.a.: De educatieve functie van de openbare bibliotheek, publiciteit Hierbij ook literatuur over de "reference library" Hierbij ook: "Dictionary catalogue" Hierbij ook: Thesauri Hierbij o.a.: Catalogiseren van muziekwerken, grammofoonplaten, audiovisueel materiaal, kaarten, tijdschriften Hierbij o.a.: Bibliobussen, varende bibliotheken, vliegende bibliotheken 029 Hierbij o.a.: Speciale openbare bibliotheken Zie ook: Jeugd en boek Hierbij ook: Schoolmediatheekdiensten Hogeschoolbibliotheken, zie: Hierbij ook: Het gesproken boek 16

18 ALGEMEEN Gevangenen Militairen, zeelieden en schippers 029.9* Overige groepen Hierbij o.a. : Buitenlandse werknemers 030 Informatie, documentatie en archiefwezen Musea; algemeen 031* Informatie, documentatie 035* Archiefwezen; algemeen 037* Musea; algemeen 040 Encyclopedische werken 041 Encyclopedische werken van algemene inhoud 043* Biografische woordenboeken 044* Citatenverzamelingen 046 Afkortingenlijsten 047 Postnummers - Telegraafcodes 048 Algemene adresboeken Telefoongidsen Plaatselijke adresboeken 031 Hierbij o.a.: Documentaire informatie, Onlineinformatiesystemen, viewdata Notuleren, zie : [844.4] 035 Speciale archieven bij de desbetreffende rubriek Bedrijfsarchieven, zie: Hierbij ook: Educatief werk in musea; algemeen 043 Hierbij uitsluitend biografische woordenboeken van levende personen; algemeen Biografische woordenboeken van historische personen; algemeen, zie: Overige biografische woordenboeken bij de desbetreffende rubriek 044 Aforismenverzamelingen, zie: 105 Citatenverzamelingen die betrekking hebben op een bepaald onderwerp, bij de desbetreffende rubriek 049 Dienstregelingen 050 Periodieke werken 051 Tijdschriften van algemene inhoud 052 Dagbladen 053 Algemene jaarboeken en almanakken 060* Seriële publicaties van algemene inhoud 070* Bundels van gemengde inhoud 075 Bundels voor de feestdagen 060 Bestemd voor seriële publicaties, waarvan men de afzonderlijke delen eventueel niet een eigen rubrieksnummer geeft, b.v. A.O. -boekjes 070 Hierbij uitsluitend bundels die niet elders zijn onder te brengen 090 Massamedia - Publiciteitswezen - Audiovisuele media; algemeen België [090.2] Overige landen 091* Public relations; algemeen 091.3* Overheidsvoorlichting; algemeen 092* Journalistiek - Pers Geschiedenis; algemeen Journalistiek Dagbladbedrijf Persbureaus Pers; België [092.7] Pers; overige landen Beroep en opleiding Overige onderwerpen 091 Hierbij ook: Propaganda; algemeen Zie ook: Reclame; algemeen Openbaarheid van bestuur, zie: Hierbij: Dagblad-, tijdschrift-, weekbladpers 17

19 ALGEMEEN 093* Radio en televisie België [093.2] Overige landen 094* Radio België [094.2] Overige landen 095* Televisie België [095.2] Overige landen Hierbij ook: Programma's en medewerkers die niet elders zijn onder te brengen 094 Schoolradio, zie: , , Schooltelevisie, zie: , , Kabelomroep 098 Audiovisuele media; algemeen 18

20 WIJSBEGEERTE 100 Algemene werken 110 Inleidingen - Hand- en leerboeken 120 Metafysica en ontologie 130 Logica en kennisleer - Wetenschapsleer 140 Esthetica 150 Geschiedenis der wijsbegeerte 170 Ethiek 180 Humanisme 19

21

22 100 WIJSBEGEERTE Algemeen 101 Encyclopedische werken enz. 102 Tijdschriften en overige seriële publicaties 104 Verzamelde opstellen 105* Aforismenverzamelingen 108 Vergelijkende wijsbegeerte 110 Inleidingen - Hand- en leerboeken 105 Hierbij alleen aforismen van meer dan één auteur Aforismen van één auteur, bij: Werken van wijsgeren (en andere denkers) Zie ook: 044 Citatenverzamelingen 120 Metafysica en ontologie 127 Wijsgerige antropologie 130 Logica en kennisleer - Wetenschapsleer 132* Wijsgerige methoden 133 Logica 134 Kennisleer 135* Wetenschapsleer 140* Esthetica 150* Geschiedenis der wijsbegeerte 151* Afzonderlijke stelsels en richtingen der Westerse wijsbegeerte 152 Westerse wijsbegeerte 153 Klassieke oudheid Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 132 Hierbij ook: Dialectiek 135 Geschiedenis der wetenschappen, zie: Esthetiek van kunst en letterkunde, bij de desbetreffende rubrieken 150 Hierbij ook levens- en wereldbeschouwing en werken van en over wijsgeren en andere denkers 151 Hierbij uitsluitend stelsels en richtingen als b.v. idealisme, rationalisme en existentie-filosofie, voor zover deze niet aan een tijdperk gebonden zijn 154 Vroegchristelijke en middeleeuwse wijsbegeerte Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 155 Nieuwere wijsbegeerte tot Kant (c c.1770) Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 156 Van Kant tot c Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 157 c heden Algemeen Werken over wijsgeren; afzonderlijk Werken van wijsgeren 157.4* Antroposofie 157.5* Existentialisme 157.9* Overige afzonderlijke stelsels 158* Oosterse wijsbegeerte 158.1* Chinese en Japanse wijsbegeerte 158.2* Indische wijsbegeerte Yoga Joodse wijsbegeerte Arabische wijsbegeerte 158.9* Wijsbegeerte van andere Oosterse volken Hierbij ook werken van en over vertegenwoordigers van deze stelsels Hierbij o.a.: Fenomenologie, holistische wijsbegeerte Zie ook: 420 Occulte wetenschappen 158 Hierbij ook: Op Oosterse wijsbegeerte gebaseerde meditatie; algemeen Hierbij ook: I Tjing Hierbij ook: Transcendente meditatie Hierbij o.a.: Indonesische wijsbegeerte 21

23 WIJSBEGEERTE 170* Ethiek 172 Levenskunst en zelfopvoeding 173* Ethiek van het levenseinde 175 Naturisme 179* Overige onderwerpen 180* Humanisme 181* Geschiedenis en organisatie 182* Vormen van Humanisme 170 Seksuele ethiek - Huwelijksethiek - Gezinsethiek, zie: Zie ook: Ethiek (algemeen christelijk) Zie ook: 243 Ethiek (rooms-katholiek) Zie ook: Ethiek (protestants) 173 Zie ook: Psychologie van leven en dood 179 Hierbij o.a.: Beroepsethiek Moraal van het zakenleven, zie: Zie ook: 005 Wetenschap en ethiek; algemeen Zie ook: 311 Sociale ethiek Zie ook: Filosofie en ethiek van de arbeid; algemeen Zie ook: Medische ethiek Zie ook: Psychologie en ethiek van de sport 180 Hierbij o.a.: Modern Humanisme 181 Hierbij o.a.: Humanistisch Verbond Geschiedenis van het Humanisme tot c. 1550, zie: Humanisme en Renaissance 182 Hierbij o.a.: Marxistisch Humanisme, Religieus Humanisme, Vrijzinnig Humanisme 22

24 GODSDIENST 200 Algemeen 210 (Wereld)godsdiensten; algemeen 220 Bijbel 230 Christendom: algemeen 240 Katholicisme Protestantisme 270 Gemeenschappen en bewegingen op christelijke grondslag 280 Gemeenschappen en bewegingen op algemeen religieuze grondslag 290 Atheïsme 23

25

26 200 GODSDIENST * Algemeen 201 Godsdienstwetenschap; algemeen 202* Godsdienstgeschiedenis 203* Systematische godsdienstwetenschap 203.1* Mythologie en symboliek; algemeen 203.5* Mystiek; algemeen 203.9* Overige onderwerpen 204 Godsdienstfilosofie 205* Godsdienstsociologie 200 (Wereld)godsdiensten; algemeen, zie: Geschiedenis van de godsdienst(en) bij de desbetreffende rubriek 203 Hierbij o.a.: Vergelijkende godsdienstwereldwetenschap, fenomenologie van de godsdienst Mythologie, symboliek en mystiek van afzonderlijke godsdiensten bij de desbetreffende rubriek 205 Kerkelijke sociologie, zie: Godsdienstpsychologie 209* Overige onderwerpen 210* (Wereld)godsdiensten; algemeen 210.1* Encyclopedische werken enz * Inleidingen - Hand- en leerboeken 211* Godsdiensten van de schriftloze volken 212* Godsdiensten van het oude Egypte en Voor-Azië 213* Joodse godsdienst Geschiedenis 213.4* Feesten en gebruiken 213.5* Stromingen 213.6* Rabbijnse literatuur Overige onderwerpen 214 Indische godsdiensten Jaïnisme - Sikhs - parsisme 214.3* Boeddhisme Geschiedenis Leer * Stromingen Overige onderwerpen 214.4* Hindoeïsme Geschiedenis * Leer Stromingen Overige onderwerpen Overige Indische godsdiensten 215* Chinese en Japanse godsdiensten Zenboeddhisme 216* Godsdiensten van het oude Europa 216.1* Griekse en Romeinse godsdiensten Germaanse, Keltische en Slavische godsdiensten 217 Islam Geschiedenis Koran Leer 217.5* Stromingen 217.6* Islam in het Westen Overige onderwerpen 209 Hierbij o.a.: Godsdienst en wetenschap 210 Hierbij twee of meer godsdiensten (inclusief Christendom) Godsdiensten; afzonderlijk, zie bij de desbetreffende rubriek Hierbij o.a.: Sekten; algemeen Gemeenschappen en bewegingen op christelijke grondslag, zie: 270 Gemeenschappen en bewegingen op algemeen religieuze grondslag, zie: Hierbij ook: Oud-Amerikaanse godsdiensten 212 Hierbij o.a.: Assyrië, Babylonië, Hettitische Rijk, Perzië Zie ook: [860] Volkssprookjes, sagen, legenden, mythen en fabels uit de oosterse oudheid 213 Joodse bijbeluitgaven, zie: 226 Oude Testament Joodse wijsbegeerte, zie: Hierbij ook: Gebeden Hierbij o.a.: Chassidisme, Kabbala Hierbij o.a.: Halacha, Midrasj, misjna, talmoed Hierbij ook: Zoroastrisme Zenboeddhisme, zie: Hierbij o.a. : Lamaïsme, Tibetaans boeddhisme Hierbij ook: Brahmanisme Hierbij bronnen, zoals Veda's 215 Hierbij ook: Koreaanse godsdiensten 216 Zie ook: [860] Volkssprookjes, sagen, legenden, mythen en fabels Hierbij ook: Klassieke mythologie Hierbij o.a. : Soefisme Hierbij ook: Islam in België Zie ook: Christendom en Islam 219 Overige godsdiensten 220 Bijbel Encyclopedische werken enz. - Concordanties Ontstaan van de bijbel - Bijbelhandschriften Bijbelse atlassen en kaarten Bijbelvertaling en -verspreiding 221* Bijbeluitgaven 222* Bijbelbewerkingen 221 Hierbij ook: Fragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament samen 222 Hierbij ook: Bijbelse verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament samen 25

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1: De historie van het sociaal pedagogisch werk 6-1.1 Inleiding 6-1.2 Van andragogie naar sociaal pedagogisch werk 6-1.3 Het ontstaan van het beroependomein

Nadere informatie

Zonder spullekes kunde ge niet geloven

Zonder spullekes kunde ge niet geloven Kennemerland BR Noordwest Nederland Zonder spullekes kunde ge niet geloven Een onderzoek naar de aard en omvang van diefstal van religieus erfgoed Menno Fritsma Leergang recherchekunde Studentennummer:

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood. JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.be INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Op zoek naar een nieuw elan

Op zoek naar een nieuw elan Op zoek naar een nieuw elan Rapport betreffende de parochiecatechese in de Nederlandse Kerkprovincie Dr. Johan Van der Vloet Drs. Diederik Wienen Presentatie en synthese Dit rapport bestaat uit twee delen.

Nadere informatie

Uitkomsten van de peiling in 2009

Uitkomsten van de peiling in 2009 Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans Actief burgerschap en sociale integratie Uitkomsten van de peiling in 2009 PPON-reeks nummer 45 Balans Actief burgerschap en sociale

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

Allemaal andersdenkenden

Allemaal andersdenkenden Allemaal andersdenkenden Bronvermelding: Titel: Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen Zeventiende druk Auteur: Geert Hofstede Uitgever: Olympus / Contact B.V. ISBN: 90-254-1985-2 Aantal

Nadere informatie

VERTEL OF TOON. Een boek? Een tentoonstelling? Een multimediapresentatie? Een website? De keuze van een medium

VERTEL OF TOON. Een boek? Een tentoonstelling? Een multimediapresentatie? Een website? De keuze van een medium = zie www.hoeraeenjubileum.be VERTEL OF TOON HENDRIK OLLIVIER, AMSAB-ISG / FRANK SEBERECHTS, ADVN Een boek? Een tentoonstelling? Een multimediapresentatie? Een website? De keuze van een medium Een jubileum

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Vensters op de wereld

Vensters op de wereld Vensters op de wereld Vensters op de wereld Rapport van de Commissie Canon voor Wereldburgerschap Redactie Tine Beneker Mariëtte van Stalborch Rob van der Vaart NCDO en Faculteit Geowetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs zonder visie op mens en maatschappij?

Onderwijs zonder visie op mens en maatschappij? Onderwijs zonder visie op mens en maatschappij? Paul De Knop 1 Jean Paul Van Bendegem 2 Vooraf De visie op mens- en maatschappij is in ons land altijd al een bepalende factor geweest bij de organisatie

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Minor My personal worldview Studenten: Jan- Paul den Ouden en Hanna Pronk

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD of Van Hoe recht positief recht werd anderzijds, Rechtsfilosofie gaat vaste, oudsher onweerlegbare dan door om werden onderzoekt rechtsbeginselen filosofen recht uitgangspunten als vooral logisch rede,

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie