Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens"

Transcriptie

1 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo wordtuitgevoerd.ditreglementverschaftnietdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvandeomwisselactieendeopleidingenvanwftnivo. VoordezeactiviteitenvanWFTNIVObestaanapartereglementen. 1.2 HetexamenreglementwordtgebruiktdoorenvoorWFTNIVO,de examenleider(s),hetexamensecretariaat,dekandidaten,deexaminatoren,de toezichthoudersenalleanderebetrokkenen. 1.3 HetexamenreglementisvastgestelddoordedirectievanWFTNIVO.Dit reglementiseenopenbaardocument. 1.4 Ditreglementtreedtinwerkingop2september2014enisvantoepassingop alleexamensenexamenonderdelendievanafdiedatumwordenafgenomen.het voorgaandereglement versie7.5 isper1september2014vervallen. 1.5 Ingevallenwaarinditexamenreglementinstrijdismetvantoepassingzijnde reglementenenregelingenvancdfddanwelduo,geldendereglementenvan laatstgenoemden.indebijlagevanditreglementzijndedoorcdfdgeformuleerde beleidsregelsrondexamineringviadecentraleexamenbankopgenomen,zoalsdie geldenvanaf8april2014.indienrecenterereglementenofrichtlijnenvancdfdin strijdzijnmethetgeenisweergegevenindebijlage,geldendemeestrecente reglementenofrichtlijnen. 2 Termenendefinities 2.1 Cesuur Degrenstussendehoogstetoetsscorewaaraaneenonvoldoendeendelaagste toetsscorewaaraaneenvoldoendewordttoegekend. 2.2 Diploma/certificaat Document,geprintdoorDUOenuitgegevendoorWFTNIVO,tenbewijzevanhetmet goedgevolgafleggenvaneen(deel)examen. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

2 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 2.3 Examensecretariaat HetsecretariaatendeadministratievanWFTNIVO. 2.4 Examenorganisatie WFTNIVOdraagtzorgvooreencorrectegangvanzakenmetbetrekkingtothet voorbereidenenuitvoerenvanexamens. 2.5 Examenleider DepersoondiedoorWFTNIVOisaangesteldomleidingtegevenaanentoezichtte houdenophetcorrectverlopenvanhetexamen.bijflextoetsen fungeertdedoor hettoetscentrumaangewezentoezichthouderalsexamenleider. 2.6 Kandidaat Eenpersoondiezichopdejuistewijzeheeftingeschrevenenderhalveistoegelaten tothetwftnivo-examen. 2.7 WFTNIVO HandelsnaamvanExamenadviesburoB.V.WFTNIVOisverantwoordelijkvoorde praktischekantvandeexaminering(planning,afname,etcetera) 2.8 DUO DienstUitvoeringOnderwijs.DUOisverantwoordelijkevoordetechnischekantvan deexaminering(examensoftware,etcetera). 2.9 CDFD CollegeDeskundigheidFinanciëleDienstverlening.HetCDFDisverantwoordelijk voordeinhoudelijkekantvandeexaminering(inhoudvandeexamenvragen, opbouwvandeexamens,etcetera) Inschrijfformulier Indienereendigitaalinschrijfformulierbeschikbaaris(onlineinschrijven),danheeft ditformulierdezelfderechtskrachtalseenpapierenformulier.hetdigitaleformulierkan slechtswordeningevuldviadesitevanwftnivo,eventueelnadatmenisingelogd aandehandvaneenuniekeinlognaameneenwachtwoord Flextoetsen Examens,endelendaarvan,afgenomenintoetscentrametbehulpvaneencomputer, waarbijdekandidaatdekeuzeheeftinplaats,datumenaanvangstijdvande toetsing. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

3 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 2.12 Omwisselactie Hetproces/trajectwaarbijéénofmeerderediploma suithet vakbekwaamheidsbouwwerkvanvóór1januari2014wordenomgewisseldvoor éénofmeerderediploma svanhetvakbekwaamheidsbouwwerkvanaf1januari EVC-traject EVCstaatvoorErkenningvanVerworvenCompetenties.EenEVC-trajectbestaatuit eenintakegesprek,eenportfolioeneencriteriumgerichtinterview(cgi).doormiddel vaneenevc-trajectkaneenkandidaataantonendatoverdevereiste vakbekwaamhedentebeschikken.daarmeekanhetalseenalternatiefvoorhet examendienen.voorevc-trajectengeldthetexamenreglementevc-trajecten,datte vindenisopdewebsitevanwftnivo.voorallegevallenwaarhet ExamenreglementEVC-trajectennietvoorziet,geldtonderhavigExamenreglement. 3 Directie 3.1 DedirectievanWFTNIVOheeftalstaakenisbevoegdtot: a. het(doen)organiserenenhet(doen)afnemenvanexamens; b. het(doen)organiserenenhet(doen)afnemenvanevc-trajecten; c. hetvaststellenvandeplaatsofplaatsenwaarexamens(inclusiefevc-trajecten) wordenafgenomen; d. hetvaststellenvandedatumofdatawaaropexamens(inclusiefevc-trajecten) wordenafgenomen; e. hetvaststellenvanhetexamengeld,inschrijfgeldenoverigetarieven; f. hetvaststellenvandeuitersteinschrijfdatumendeuiterstebetaaldatumvoorelk examen(inclusiefevc-trajecten); g. hetaanwijzenvandeexamenleidersentoezichthouders(inclusiefassessoren voorevc-trajecten); h. hetbeslissenoverdetoelatingtothetexamen(inclusiefevc-trajecten)conform derichtlijnenvanditreglement,duoencdfd; i. hetvaststellenenwijzigenvanditexamenreglement. 3.2 Dedirectieisbevoegdtakenenbevoegdhedentedelegerenaan medewerkersvanwftnivoenanderenenkanzichdoenbijstaandooradviseurs en/ofadviescolleges. 3.3 Tijdenshetafnemenvanhetexamenberustdedirecteleidingbijdedirectieof bijeendaartoedoordedirectieaangewezenexamenleider. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

4 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 4 Examen 4.1 Hetexamenvindtplaatsopbasisvandeeindtermen,toetstermenen toetsmatrijzenzoalsdiedoordeministervanfinanciënzijnvastgesteld.voortsvindt hetexamenplaatsaandehandvanditexamenreglement. 4.2 HetexamenwordtuitsluitendindeNederlandsetaalafgenomen. 4.3 Deexamenswordenalsdigitaleexamens(waaronderFlextoetsen ) aangeboden. 4.4 Ingevallenvandyslexiekandedirectie,naschriftelijk/digitaalverzoekbij inschrijvingvergezeldvaneenverklaringvaneenterzakedeskundige,25%extra examentijdperexamentoestaan.ingevalvananderebijzonderehandicapsdiehet makenvanhetexamen(kunnen)belemmeren(o.a.gehoorproblemen)kandedirectie, eventueelnaoverlegmetcdfd,besluitenomhetexameninaangepastevormafte nemen. 4.5 WFTNIVOkanalleWFT-examensaanbieden(inclusiefdePE-plus-enPEtoetsenvandeverschillendemodules)diedoorhetCDFDterbeschikkingworden gesteld. 4.6 Hetexamenwordtaangebodenopdoordedirectievastgesteldedata,tijden enplaatsen. 4.7 DeminimaletijdtussenInschrijvenendeafnamevandeFlextoets wordt bepaalddoorduo.inschrijvenismogelijkzolangercapaciteitinhetgekozen toetscentrumis. 4.8 InschrijvingvooreenFlextoets doorindividuelekandidatenvindtplaatsdoor middelvaneenboeking(viahetaccountvandekandidaat)opdewebsitevan WFTNIVO.Inuitzonderingsgevallen,terbeoordelingaandedirectie,kaneen kandidaatinschrijvendoormiddelvanhetvollediginvullen,ondertekenenen indienenvaneenstandaardwftnivo-inschrijfformulier.daarnaastishetvooreen opdrachtgevermogelijkom,viadewebsitevanwftnivo,eengroepinteschrijven vooreenexamenoplocatie. 4.9 Ophetmomentvanboekingviahetaccountofindienenvanhet inschrijfformulierontstaatdebetalingsverplichting.ongeachtdeexamendatum bedraagtdebetalingstermijn14dagenna(hetdigitaal)verzendenvandefactuur. Indienbetalingachterwegeblijft,zaleenschriftelijkeaanmaningverzondenworden ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

5 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens waarvooradministratiekosteninrekeningwordengebracht.indienerdannoggeen betalingplaatsgevondenheeft,zalereenincassobureauwordeningeschakeld.de hieraanverbondenkostenzijnvoorrekeningvandekandidaat.indienbetalingen niettijdigzijnontvangen,kandedirectiedekandidaatuitsluitenvandeelnameaan allevolgendeexamens,totdatdevolledigebetalingisontvangen.aanmeldingenof betalingendieniet,nietvolledigofniettijdig,datwilzeggennadesluitingsdatum, zijnontvangenwordennietinbehandelinggenomen.deaanmelderiservoor verantwoordelijkdatdeboekingviahetaccountofhetinschrijfformulierende betalingwftnivotijdigeningoedeordebereiken.vertragingenoffoutenbijde posterijen,bankenenandereinstellingen,alsmedestoringenin communicatiemiddelenofdebedieningdaarvankunnennietaanwftnivoworden tegengeworpen Doorinschrijvingonderwerptmenzichaanditreglement WFTNIVOzendtdekandidaatbijFlextoetsen,zosnelmogelijknade inschrijvingvoordedatumwaarophetexamenzalwordenafgenomen,eenoproep. Opdezeoproep,ofopeenbijlage,wordtdeinformatiedievanbelangisvoorde kandidaatvermeld.hetgaatdaarbijtenminsteomdevolgendeinformatie: - denaamengeboortedatumvandekandidaat; - deexamendatumofexamendata; - hetaanvangstijdstipvanhetexamenofdeexamens; - hetadreswaarhetexamenwordtafgenomen. 4.12EenkandidaatdienietdeelneemtaaneenFlextoets ofexamenonderdeel waarvoorhijeeninschrijfformulierheeftingediend,dientwftnivodaarvan onmiddellijkschriftelijkperondertekendebrief,faxof inkennistestellen.een kandidaatdieeenboekingheeftgedaanviazijnaccountdienteeneventuele annuleringeveneensviazijnaccounttemelden.indiendezeafmeldingdewftnivo uiterlijk6regulierewerkdagenvoordeexamendatumbereiktzal90%vanhet examengeldwordengecrediteerd.indienergeenschriftelijkeafmeldingofafmelding viahetaccountplaatsvindt,vindtgeenrestitutieplaats.voorgevallenwaarinwel schriftelijkeafmeldingplaatsvindt,maardezeminderdan6regulierewerkdagen,voor deexamendatumdoordewftnivoisontvangen,geldtdater50%vandekosten wordtgerestitueerd.bijannuleringopdeexamendagzelfvindtergeenrestitutie plaats. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

6 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Verloopvanhetexamen 4.13 Dekandidaatdienteenkwartiervooraanvangvanhetexamenaanwezigte zijn Deafnamevandeexamensisnietopenbaar.Totdeexamenruimteworden slechtstoegelatendekandidaten,mitsinhetbezitvanoproepengeldig legitimatiebewijs,vertegenwoordigersvan(deexamencommissievan)cdfd, vertegenwoordigersvandeexamenkameren/ofduo,medewerkersvanwftnivo engenodigdenvanwftnivo Dekandidaatdienttenminstehetvolgendebijzichtehebben: - deorigineleoproep; - eenorigineelengeldiglegitimatiebewijs(waaronderuitsluitendwordtverstaan: paspoort,rijbewijs,europeseidentiteitskaart); MaterialendiebijhetexamenmogenwordengebruiktzullendoorWFTNIVOter plekkewordenverstrektennaafloopvanhetexamenweerwordeningenomen, inclusiefhetaldannietdoordekandidaatgebruiktekladpapier.hetgebruikvan eigenhulpmiddelen,waaronderwetbundels,rekenmachines,etcetera,is nadrukkelijkniettoegestaan Hetexamenstaatonderleidingvaneenexamenleider.Kandidatendienen elkeinstructiegegevendoorofnamensdeexamenleideronverwijldoptevolgen Deexamenleiderismetnameverantwoordelijkvoor: - deontvangsteninstructievankandidaten; - deadministratieveafhandelingvanhetexamen; - hetbewakenvandeexamenprocedure; - deontvangstencontrolevanexamenopgavenenexamenmiddelen; - hetinstruerenenleidinggevenaanexaminatorenensurveillanten; - hettoezichtophetexamenendedaarmeeverbandhoudendeorganisatorische werkzaamheden; - het(doen)controlerenvandeidentiteitvandekandidaten; - hetbewakenvandegeheimhoudingvandeexamenopgaven; - hetbeoordelenvandeinrichtingvandeexamenlocatieenderegistratiedaarvan; - het(doen)uitreikeneninnemenvandeexamenopgaven; - het(doen)uitreikeneninnemenvandedoorhetexameninstituutteverstrekken hulpmiddelen(waaronderiniedergevaleenrekenmachineenschrijfmateriaal); - hethandhavenvandeordetijdenshetexamen; - hetopstellenvanhetproces-verbaal. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

7 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 4.18 Deexamenleiderkankandidatendietelaatkomenenkandidatendiezichniet (kunnen)legitimerendedeelnameaanhetexamenontzeggen Vooroftijdensdeafnamevanenigexamenwordtdoorofnamensde examenleiderdeidentiteitvandekandidaatvastgesteldaandehandvan legitimatiebewijsenoproep.kandidatenondertekenenvervolgenseenlijstofander documentwaaruithunaanwezigheidtijdenshetexamenblijkt Naasthetgevalvanhetniet(kunnen)overleggenvaneengeldig legitimatiebewijsentelaataankomenopdeexamenlocatiekandeexamenleidereen kandidaattevensdedeelnameofverderedeelnameontzeggen,ofminder vergaandemaatregelennemen,indiendekandidaat: - aanstootgevendgedragvertoont; - deordeenrustvanhetexamenverstoort; - onderinvloedverkeertvanalcoholofverdovendemiddelen(indezinvande Opiumwet); - schadeveroorzaaktofdreigtteveroorzakenaanpersonenen/ofgoederen; - zich,naeerstewaarschuwingdoorofnamensdeexamenleider,niethoudtaan hetreglementen/ofgegeveninstructies; - frauduleuzehandelingenverrichtmetbetrekkingtothetexamen. Inaldezegevallenkandeexamenleiderofdedirectiehetexamenvande betreffendekandidaatongeldigverklaren Onderfrauduleushandelenwordtverstaanhetbedrieglijkhandelenvaneen kandidaat,dateropgerichtishetvormenvaneenjuistoordeelomtrentzijnkennis, inzichtenvaardighedentebelemmerenofonmogelijktemaken.onderfrauduleus handelenwordtiniedergevalbegrepenelkevormvangebruikvannietuitdrukkelijk toegestanehulpmiddelenenhetgelegenheidgeventotofhetbevorderenvan frauduleushandelendooranderen. Indienfrauduleushandelenvaneenkandidaatwordtgeconstateerdnaafloopvan hetafleggenvaneenexamenkandedirectiehetexamenongeldigverklaren.de kandidaatwordtdaarvanschriftelijkopdehoogtegebracht.eeneventueelreeds verstrektdiplomazalongeldigwordenverklaardenwordenteruggevorderd. Eenkandidaatbijwiefrauduleushandelenisvastgesteldwordtvoorminimaaléén jaarenmaximaalvijfjaaruitgeslotenvandeelnameaanenigexamenofexamenvan WFTNIVO,zulksterbeoordelingaandedirectie Tijdensdeafnamevanhetexamenishetkandidatenverboden: - anderehulpmiddelendandedoorwftnivouitdrukkelijktoegestaneofverstrekte tegebruikenofvoorhandentehebben; - metanderekandidatentesprekenofanderszinscontacttehebben; ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

8 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens - telecommunicatieapparatuur,audioapparatuur,enz.inwelkevormdanookte gebruiken,voorhandentehebbenofingeschakeldtehebben; - vragenen/ofopgaventekopiëren,tenzijdaarvooruitdrukkelijktoestemmingis gegevendoordeexamenleider; - middelenvoorhetkopiërenvanvragenen/ofopgaven(indevormvaneigen kladpapier,camera s,dictafoons,leespennen,ofwelkedenkbarevormdanook)te gebruikenofvoorhandentehebben. - teroken Doorofnamensdeexamenleiderwordteroptoegeziendatallebescheiden wordeningeleverd,waarnodigvoorzienvandeugdelijkeidentificatie.alletijdens hetexamenuitgereiktebescheidendienenvoorhetverlatenvandetoetsruimtete wordeningeleverd.ookpapierenmetdoordekandidaatgemaakteaantekeningen dienenbijhetverlatenvandetoetsruimtetewordeningeleverd.uitsluitendindiende examenleideruitdrukkelijktekennengeeftdatvanditartikelmagwordenafgeweken ishettoegestaanexamenopgavenen/ofeigenaantekeningenen/ofandere bescheidenmeetenemenuitdetoetsruimte Eenkandidaatdiegezaktisvooreenbepaaldexamen,heeftrechtopinzage van(eendeelvan)hetgemaakteexamen.ditgebeurtopeenlocatievanduo.het verzoekdaartoedientbijduotewordeningediendbinnentweewekenna ontvangstvandedefinitieveuitslagvanhetexamen.deregelsvoorinzageworden bepaalddoorhetcdfd. Beoordelingexamens 4.25 Demaniervanscoren,afrondingendecesuurvandeexamenswordt bepaalddoordeexamencommissievancdfdenzalopdewebsitevancdfd wordengepubliceerd Heteindcijferperexamenkomtgeautomatiseerdtotstand,viade examensoftwarevanduo.hetcijferisdirectnahetafrondenvanhetexamen inzichtelijkvoordekandidaat. Uitslagvandeexamens 4.27 BijFlextoetsen ontvangtdekandidaatbinnen48uurnaafloopvanhet examendeuitslagvanduo.ingevallenwaarinonregelmatighedenwordenofzijn geconstateerdkandedirectiedeuitslagaanpassenofvernietigen. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

9 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 4.28 Eenkandidaatisgeslaagdvooreenexamenindienhijvoordatonderdeel afgerondhetcijfer6ofhogerheeftbehaald.metelkcijferlagerdan6isdekandidaat voorhetbetreffendeexamenafgewezen.eenkandidaatontvangtvoorelkexamen waarvoorhijisgeslaagdeendiplomadanwelcertificaat.hetdiploma/certificaat omvattenminstedenaamvandemodule,deexamendatum,denaamvande kandidaatendegeboortedatumvandekandidaat Nahetbekendwordenvandeuitslagvanhetlaatstbehaaldeonderdeel wordthetdiplomadanwelcertificaatbinnen2wekennaverzendingvanhetdiploma doorduoaanwftnivotoegezondenofuitgereikt.afhankelijkvandetijddieduo nodigheeft,zaldezetermijn6tot8wekenbedragen Indienwordtgeconstateerddat(ongeachtdereden)tenonrechteeen certificaatofdiplomaaaneenkandidaatistoegezondenofuitgereikt,kunnenduo en/ofwftnivoeeneventueelreedsverstrektcertificaatofdiplomaongeldig verklarenenterugvorderen. 5 Regelingmetbetrekkingtotklachten-,bezwaar-enberoepsprocedure 5.1 Kandidatenkunnengeenbezwaarrespectievelijkberoepaantekenentegen deuitslagvaneenexamen.metbetrekkingtotoverigeinhoudelijkezakenkunnenbij CDFDwelklachtenwordeningediend.Ditdientschriftelijktegebeuren,binnen6 wekennaafloopvanhetexamen.deklachtenprocedurezalwordentoegelichtopde websitevancdfd. Klachten 5.2 Klachtenmetbetrekkingtotgebeurtenissentijdensofvoorhetexamen kunnen,voorzoverdezegebeurtenissenonderverantwoordelijkheidvanwftnivo zijnopgetreden,bijwftnivowordeningediend.klachtenkunnenbijvoorkeur schriftelijk(brief,fax, ),maardesgewenstooktelefonischwordeningediend. Klachtenzijnslechtsontvankelijkindienzezijnontvangenbinnen6wekennahet evenementofvoorvalwaaropzebetrekkinghebben.klachtenwordenafgehandeld doorofnamensdedirectie.indienersvaneenklachtkrijgenbinnen6wekenna ontvangstvandeklachteenreactie,afhankelijkvandeaardendewijzevan indienenvandeklachtperbrief,telefoonofanderszins. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

10 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 6 Slotbepalingen 6.1 Diploma s/certificatenwordeneenmaligverstrekt.indienbijeenkandidaat diploma s/certificatenverlorengaan,kandekandidaat,viawftnivo,bijduoeen verzoekvooreenduplicaat-diploma/certificaatindienen,waarnaeennieuw exemplaarzalwordenverstrekt. 6.2 Inlognaamenwachtwoord IndiengebruikwordtgemaaktvandeonlinedienstenvanWFTNIVO,danvereistdit datdekandidaateenaccountopent.dekandidaatdienthetregistratieproceste voltooiendooractuele,volledigeenjuistegegevensteverstrekkenzoalsdeze wordengevraagdinhettoepasselijkeregistratieformulier.dekandidaatisgeheel verantwoordelijkvoorhethandhavenvandevertrouwelijkheidvanhet wachtwoord.dekandidaatisbovendiengeheelverantwoordelijkvooralle activiteitendieophetaccountplaatsvinden.dekandidaatzalwftnivoonmiddellijk schriftelijkwaarschuwenbijonrechtmatiggebruikvanhetaccountofeenandere inbreukopdeveiligheid.wftnivodraagtzorgvoorpassendetechnischeen organisatorischemaatregelenompersoonsgegevenstebeveiligentegenverliesof tegenenigevormvanonrechtmatigeverwerking.wftnivoisnietaansprakelijkvoor eventueleschadediedekandidaatkanondervindenalsgevolgvanhetfeitdat derdenmetofzonderdewetenschapvandekandidaathetwachtwoord,accountof depersoonsgegevensgebruiken.dekandidaatkanechteraansprakelijkworden gehoudenvoorschadegeledendoorwftnivoofeenanderepartij,alsgevolgvan hetfeitdatderdenhetaccountofwachtwoordgebruiken.dekandidaatmagnooit hetaccountvaneenandergebruikenzondertoestemmingvandeaccounthouder. 6.3 Inallegevallenwaarinditreglementnietvoorzietbeslistdedirectie.Voor zoverhetzakenbetreftdietotdeverantwoordelijkheidvan(deexamencommissie van)hetcdfdbehoren,vraagtenontvangtdedirectiedaartoeeenbindendadvies. 6.4 Tenzijdedirectieexamenopgavenen/ofandereexamendocumenten openbaarmaakt,geldtvoorallebetrokkenen,inclusiefkandidaten,deplicht examenopgavenendeinhoudvanandereexamendocumentengeheimtehouden. Kopiëren,verspreiden,publicerenofhetopwelkewijzedanookopenbaarmaken vanexamenopgavenenandereexamendocumentenisuitdrukkelijkniet toegestaan.ookopexamenopgavenenanderedocumentendiewelopenbaarzijn ofwordengemaaktberusthetauteursrechtbijhetministerievanfinanciën. WFTNIVObehoudtzichhetrechtvoorkandidatenenanderendiehandeleninstrijd metditartikeldedeelnameaanexamensteontzeggenvoorbepaaldeofonbepaalde tijd. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

11 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 6.5 IndienWFTNIVOdoorovermachtofanderebuitengewoneomstandigheden nietinstaatiszijnverplichtingenuithoofdevanditreglement(waaronderhet afnemenvanflextoetsen /examens)tijdignatekomen,heeftwftnivohetrecht zijnuitdeovereenkomstvoortvloeiendeverplichtingenopteschortentothet momentdatwftnivoalsnoginstaatisomaandezeverplichtingentevoldoen, zonderdatwftnivoinverzuimraakttenaanzienvandenakomingvandie verplichtingenenzonderdathijtotenigeschadevergoedingkanwordengehouden. Onderovermachtofanderebuitengewoneomstandighedenwelkede(tijdelijke) nakomingdoorwftnivokunnenverhinderen,wordtondermeerverstaanziekteof verhinderingvanmedewerk(st)ersvantoetscentra,entechnischestoringenaldan nietincomputersystemen/apparatuur. 6.6 WFTNIVOaanvaardtgeenenkeleaansprakelijkheidmetbetrekkingtotde technischekantvandeexaminering(examensoftware,etcetera)danwelde inhoudelijkekantvandeexaminering(inhoudvandevragen,opbouwvande examens,etcetera).wftnivozalkandidatendiehieroverklachtendanwel bezwarenhebbendoorverwijzennaarrespectievelijkduoencdfd. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

12 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Bijlage Beleidsregels CDFD rond examinering via de Centrale Examenbank (dd. 8 april 2014) 1. INLEIDING Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wftvakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. Alle examens (reguliere Wftexamens, PEplus-examens en toekomstige PE-examens) worden via een centrale examenbank afgenomen. 2 Exameninstituten kunnen niet langer zelf examens ontwikkelen. Zij zijn verplicht om examens te betrekken van de centrale examenbank. Deze examenbank wordt inhoudelijk beheerd door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD); de technische uitvoering is in handen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Alle exameninstituten dienen te beschikken over een examenreglement. In dat reglement moet een aantal onderwerpen met betrekking tot de examinering zijn geregeld, conform het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo artikel 11b, tweede lid). Onderwerpen die samenhangen met het inhoudelijke beheer van de centrale examenbank worden door het CDFD bepaald. Die voorschriften worden vastgelegd in beleidsregels. Exameninstituten kunnen deze Beleidsregels CDFD rond examinering via de centrale examenbank verwerken in hun examenreglement of verwijzen naar deze beleidsregels in hun examenreglement. 2. DE EXAMENS Aantal vragen, duur en cesuur van de afzonderlijke (PEplus)examens Het CDFD bepaalt het aantal vragen, de duur en de cesuur van de afzonderlijke examens. Het aantal vragen in een examen is afhankelijk van de omvang van de leerstof. Het aantal vragen en de duur van een Wft-examen staan indicatief vermeld op de website van het CDFD (onder de menuoptie Centrale Examenbank Wft ). Periodiek kunnen het aantal vragen, de duur en/of de cesuur van het examen worden aangepast. Materiaal Bij afname van een examen mag een kandidaat van de volgende materialen gebruik maken: 2 Uitgezonderd EVC en EVK ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

13 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens een niet programmeerbare rekenmachine; een (eenvoudige) wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen; een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen 3 ; schrijfmateriaal. Het exameninstituut kan nadere bepalingen opstellen voor het gebruik van bovengenoemde materialen. Het exameninstituut is verantwoordelijk voor de controle op het te gebruiken materiaal, zowel voor als tijdens als na afloop van het examen. Per 1 april 2014 mogen examenkandidaten geen eigen materiaal meer meenemen en zal gebruik worden gemaakt van het materiaal dat het exameninstituut ter plaatse zal verstrekken. Doel van deze regel is het minimaliseren van de kans op fraude. In dat kader is het bovendien essentieel dat al het materiaal na afloop (inclusief eigen aantekeningen) wordt ingenomen, ook het niet gebruikte papier van de kandidaat. Het College zal via de visiterende instantie, de Examenkamer, nadrukkelijk een vinger aan de pols houden of het materiaal vooraf en achteraf voldoende wordt gecontroleerd om zo fraude te voorkomen. Indien uit de rapportages van de Examenkamer blijkt dat de controles niet of slordig worden uitgevoerd, kan dat gevolgen hebben voor de erkenning van het betreffende exameninstituut. Toegankelijkheid tot het examen Iedere kandidaat die een examen wil afleggen, meldt zich bij één van de erkende exameninstituten. Een kandidaat in het bezit van een dyslexie-verklaring komt op verzoek in aanmerking voor verlenging van de examenduur met 25%. Hetzelfde geldt voor een slechtziende kandidaat, in het bezit van een medische verklaring. Dergelijke kandidaten dienen dit bij aanmelding voor het examen direct te melden aan het exameninstituut. Een kandidaat met een gehoorstoornis (in bezit van een medische verklaring of een verklaring van een audicien) die geen gebruik kan maken van een koptelefoon, wordt in de gelegenheid gesteld in een aparte afgesloten ruimte met behulp van geluidsboxen het examen af te leggen bij het exameninstituut. Ook kan een exameninstituut opteren voor het ter beschikking stellen van een speciale koptelefoon, die kan communiceren met het gehoorapparaat. In geval van andere, bijzondere handicaps van een kandidaat waarvoor het exameninstituut niet zelf een oplossing kan bieden, treedt het exameninstituut (niet de kandidaat) in overleg met het CDFD. Het College zal eventueel contact opnemen 3 Voor het fiscaal memo geldt de beperking dat die alleen gebruikt mag worden bij een Wft-examen Adviseur Vermogen, Adviseur Hypothecair krediet, Adviseur Inkomen of Adviseur Pensioen ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

14 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens met DUO. Het CDFD zal het exameninstituut informeren over de mogelijkheden. Als een dergelijke kandidaat tegemoet gekomen kan worden door het verstrekken van extra examentijd, dan zal hem dezelfde extra tijd worden toegestaan als een dyslectische kandidaat. Voorwaarde is wel dat een kandidaat het exameninstituut een medische verklaring kan overleggen. De exameninstituten dienen in alle gevallen de examens uit de centrale vragenbank af te nemen. Een mondeling examen is (behoudens EVC) niet mogelijk en maakt geen onderdeel uit van de erkenning van het exameninstituut. Toetsmatrijzen Alle examens worden samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs. Die staan gepubliceerd op de website van het CDFD (onder de menu-optie Eind-en Toetstermen en Toetsmatrijzen ). Als de praktijk of nadere inzichten daartoe nopen, zullen toetsmatrijzen worden bijgesteld. Zeker in de beginfase van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel moet met deze mogelijkheid rekening worden gehouden. Tijdstippen en frequentie van examens Iedere kandidaat mag een onbeperkt aantal keren meedoen aan een examen. Het exameninstituut bepaalt het tijdstip waarop en de plaats waar het examen wordt afgenomen, eventueel in overleg met de kandidaat. Tussen de datum aanmelding examen en het examen zitten minimaal zeven dagen. Voertaal De voertaal bij het examen is Nederlands. 3. NA DE EXAMENS Certificaat of diploma Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door het exameninstituut een certificaat of diploma uitgereikt. Het certificaat of diploma wordt ondertekend door het exameninstituut waar de kandidaat zich heeft ingeschreven voor het betreffende examen. Het exameninstituut geeft aan DUO de naam en functie door van de bevoegde functionarissen die het diploma of certificaat namens het exameninstituut ondertekenen. Het oordeel Cum Laude zal worden verleend mits de kandidaat ten minste 90% van de maximale score heeft behaald. Vaststelling en bekendmaking examenuitslag DUO geeft binnen 48 uur de voorlopige examenuitslag. Dat gebeurt via het door het exameninstituut opgegeven adres. Indien een kandidaat opnieuw examen ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

15 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens wenst te doen, is dat direct mogelijk; de definitieve uitslag hoeft niet te worden afgewacht. De definitieve uitslag en het diploma of certificaat krijgt de kandidaat binnen 6 tot 8 weken na het examen toegezonden door het exameninstituut. Deze termijn is nodig, omdat een Verklaring van Ordentelijk Verloop (VOV) en/of de psychometrische gegevens van examens aanleiding kunnen geven tot nader onderzoek naar een vraag, de techniek of een examenkandidaat. Mogelijke onvolkomenheden zijn de reden om te werken met een voorlopige en een definitieve uitslag. Onderzoek naar een vraag kan leiden tot aanpassing van de vraag of verwijderding van de vraag uit de examenbank. Dit kan leiden tot bijstelling van de score bij kandidaten met een voorlopige uitslag. Dit kan dan weer leiden tot bijstelling van een voorlopige uitslag (geslaagd/niet geslaagd). Kandidaten kunnen niet zakken als gevolg van vragen van onvoldoende kwaliteit. Onderzoek naar de werking van de techniek (techniek van het exameninstituut, netwerk van een derde of de examenapplicatie van de centrale examenbank) kan eveneens leiden tot aanpassing van de score, mits het falen van de techniek te wijten is aan DUO. Onderzoek is ook aan de orde als melding is gemaakt van mogelijke fraude. Indien geconstateerd wordt dat een kandidaat zich aan fraude heeft schuldig gemaakt, kan worden besloten om de uitslag van het examen ongeldig te verklaren. Representativiteit examens De examencommissie van het CDFD kan concluderen dat een examen niet representatief is ten opzichte van de toetsmatrijs. Dit is het geval wanneer onverhoopt een substantieel aantal vragen niet kan worden beantwoord in een examen, of een substantieel aantal vragen moet (ongeacht de reden) worden verwijderd uit het examen. Het examen wordt dan ongeldig verklaard, met als gevolg dat de kandidaat het examen opnieuw moet afleggen. Fraude Als voor, tijdens of na de afname van het examen wordt vastgesteld dat een kandidaat fraude heeft gepleegd, dan maakt het exameninstituut daarvan melding via de Verklaring van ordentelijk verloop (VOV). Indien dat niet meer mogelijk is, meldt het exameninstituut de fraude zo spoedig mogelijk aan bij het CDFD. Het exameninstituut wordt geacht hiernaar een onderzoek te verrichten en zo nodig passende maatregelen te nemen. Indien geen passende maatregelen worden genomen, kan dat gevolgen hebben voor de erkenning. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

16 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Bewaren gegevens DUO bewaart het digitale examen van de kandidaat en de daaraan toegekende scores tot minimaal zeven jaar na afloop van het examen. De uitslagen worden 50 jaar bewaard. Inzagerecht Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen vooralsnog 4 de examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat bij DUO per indienen, binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen. Dit kan via het mailadres DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de kandidaat. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen in te zien. DUO-locaties voor inzage: Eindhoven 18 septemberplein AL Eindhoven Rijswijk Polakweg GG Rijswijk Zwolle Hanzelaan JJ Zwolle Condities bij inzage: Toon een geldig legitimatiebewijs; Geef eigen spullen ter bewaring in een kluiskast; Vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven. Wel kunnen in het kort steekwoorden worden opgeschreven. 3. VOV s EN AFHANDELING VAN KLACHTEN Algemeen Kandidaten kunnen na afloop van hun examen, als zij menen dat het examen niet ordentelijk verliep, dit melden aan de surveillant. Die neemt de melding op in de Verklaring van ordentelijk verloop (VOV), bij voorkeur onder vermelding van 4 Het inzagerecht krijgt structureel wellicht een andere vorm. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

17 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens vraagnummer en examennummer. Alle VOV s worden bestudeerd door het CDFD en DUO, alvorens de definitieve uitslag wordt verzonden. Klachtenbehandeling inzake omstandigheden rond de examenafname Klachten die betrekking hebben op de omstandigheden tijdens de examenafname (zowel tijdens, daarvoor als daarna) dient de kandidaat in bij het desbetreffende exameninstituut. Met het exameninstituut heeft de examenkandidaat een formele relatie: de kandidaat betaalt een examenprijs aan het exameninstituut, dat daarvoor een tegenprestatie levert (de examenafname). De exameninstituten zijn om die reden het eerste aanspreekpunt voor afhandeling van vragen en problemen van de examenkandidaat. De exameninstituten beschikken daartoe over een eigen interne klachtenprocedure. Klachtenbehandeling inzake de inhoud van de examenbank Klachten die betrekking hebben op de inhoud van de examenbank (de vragen) dient de kandidaat in bij het CDFD. Daarbij gaat het om de uitoefening van de bevoegdheid om het inhoudelijk beheer te voeren over de centrale examenbank. Nadrukkelijk betreft het geen klachten tegen de uitslag van examens, de vaststelling van de opgaven, of de beoordelingsnormen. Het CDFD kan de klachtenafhandeling door een aparte commissie laten behandelen. Het CDFD treedt niet op als hoger beroepsinstantie voor een besluit van een exameninstituut of een klachtafhandeling door een exameninstituut. De klacht kan verzonden worden naar: CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag. De klager ontvangt binnen een week nadat de klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst. De klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend. Het CDFD doet binnen vier weken nadat de klacht is ingediend schriftelijk uitspraak over de klacht. De termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken. Het CDFD kan klager om een nadere toelichting verzoeken, mondeling of schriftelijk. Geen bezwaar mogelijk tegen examenuitslag De examenuitslag is op zich een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De examenuitslag houdt een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling in die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Volgens art. 8.4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

18 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens is uitgesloten, bestaat krachtens art. 7:1 Awb geen recht om bezwaar tegen de uitslag in te dienen. Beperking aansprakelijkheid van de Staat 1. De Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: a) storingen in de IT-infrastructuur van een exameninstituut waarmee examens via de Applicatie (Centrale Examenbank) worden afgenomen. Onder IT-infrastructuur wordt verstaan de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren; b) storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Applicatie wordt verkregen. 2. a) De Applicatie (Centrale Examenbank) is niet gegarandeerd vrij van fouten of storingen; b) Indien een exameninstituut bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) schriftelijk aantoont dat vanwege een storing of fout in de Applicatie, bepaalde examenafnamen niet konden starten of definitief moesten worden gestaakt, en het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties (bedoeld in artikel 4:9a, eerste lid, van de Wft) deze fout of storing bevestigt, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden. c) Indien het CDFD een examen ongeldig verklaart omdat het niet meer representatief is ten opzichte van de toetsmatrijs en de oorzaak daarvan te wijten is aan DUO of CDFD, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden. 3. In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van -doch niet uitsluitend -schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gederfde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.6 2september2014

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK 1. INLEIDING Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. Alle examens

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V.

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK Inleiding Exameninstituten zijn verplicht om examens te betrekken van de Centrale Examenbank. Deze examenbank wordt inhoudelijk beheerd door

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK Inleiding Sinds 1 januari 2014 gelden de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Alle examens (reguliere Wft-examens,

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD VOOR EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK INLEIDING Sinds 1 januari 2014 gelden de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wftvakbekwaamheidsbouwwerk. Alle examens (reguliere Wft-examens,

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 23 0 7 2 0 1 4 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 13 05 2 0 1 4 V e r s i

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 17 09 2014 V e r s i e

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 01 0 3 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens 2015 Examenreglement Wft examens en Wft PE examens. Learncare Academy B.V. Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Versie 1.1 24-2-2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Doelstelling, status en algemene

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO. Dit reglement is een openbaar document.

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO. Dit reglement is een openbaar document. 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals

Nadere informatie

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling Examenreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Vaststelling en wijziging van de regeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

Examenreglement Wft- en PEplus-examens

Examenreglement Wft- en PEplus-examens Examenreglement Wft- en PEplus-examens Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Doelstelling

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016

Examenreglement SPO. Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Geldig vanaf 1 juli 2016 Examenreglement SPO Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 2 3 03 2017 V e r s i e

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 0 6 12 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie april 2017

Examenreglement 1 Versie april 2017 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities...3 2 Algemeen...4 3 Bestuur...4 4 Examens...4 5 Examendata...5 6 Examenduur...5 7 Examengeld...6 8 Inschrijving voor het examen...6 9 Betaling...6 10 Wijzigen van

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE copyright 2004 correctie 28-07-2015 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De instelling

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2017 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent-

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens voor de vakdiploma s Drogist, Assistent- Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting Pharmacon geregeld. Het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16248 8 augustus 2012 Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01405, houdende vaststelling

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw)

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS

REGLEMENT. voor het afnemen van het examen TACHOGRAAFTECHNICUS REGLEMENT voor het afnemen van het examen zoals bedoeld in de artikelen die betrekking hebben op de eisen te stellen aan gekwalificeerd personeel en die zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling houdende

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 1 Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 Vraag 1: Gevraagd wordt naar de achternaam die u bij de geboorte hebt gekregen en waarmee u staat geregistreerd in het geboorteregister. Indien

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Cito B.V. Arnhem Examenreglement EPA Opnemer en EPA Adviseur Woningen versie december 2014 pagina

Nadere informatie

Reglement Thuisexamens

Reglement Thuisexamens 1. Doelstelling en status Reglement Thuisexamens 1.1 Dit reglement verschaft de procedures met betrekking tot het afleggen van Thuisexamens, zoals deze onder verantwoordelijkheid van SVMNIVO worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement basisexamen inburgering.

Examenreglement basisexamen inburgering. JU Examenreglement basisexamen inburgering Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 februari 2006, nr. 5403488/06, tot vaststelling van het examenreglement voor het basisexamen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie