Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens"

Transcriptie

1 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo wordtuitgevoerd.ditreglementverschaftnietdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvandeomwisselactieendeopleidingenvanwftnivo. VoordezeactiviteitenvanWFTNIVObestaanapartereglementen. 1.2 HetexamenreglementwordtgebruiktdoorenvoorWFTNIVO,de examenleider(s),hetexamensecretariaat,dekandidaten,deexaminatoren,de toezichthoudersenalleanderebetrokkenen. 1.3 HetexamenreglementisvastgestelddoordedirectievanWFTNIVO.Dit reglementiseenopenbaardocument. 1.4 Ditreglementtreedtinwerkingop29april2014enisvantoepassingopalle examensenexamenonderdelendievanafdiedatumwordenafgenomen.het voorgaandereglement versie7.4 isper28april2014vervallen. 1.5 Ingevallenwaarinditexamenreglementinstrijdismetvantoepassingzijnde reglementenenregelingenvancdfddanwelduo,geldendereglementenvan laatstgenoemden.indebijlagevanditreglementzijndedoorcdfdgeformuleerde beleidsregelsrondexamineringviadecentraleexamenbankopgenomen,zoalsdie geldenvanaf8april2014.indienrecenterereglementenofrichtlijnenvancdfdin strijdzijnmethetgeenisweergegevenindebijlage,geldendemeestrecente reglementenofrichtlijnen. 2 Termenendefinities 2.1 Cesuur Degrenstussendehoogstetoetsscorewaaraaneenonvoldoendeendelaagste toetsscorewaaraaneenvoldoendewordttoegekend. 2.2 Diploma/certificaat Document,geprintdoorDUOenuitgegevendoorWFTNIVO,tenbewijzevanhetmet goedgevolgafleggenvaneen(deel)examen. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

2 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 2.3 Examensecretariaat HetsecretariaatendeadministratievanWFTNIVO. 2.4 Examenorganisatie WFTNIVOdraagtzorgvooreencorrectegangvanzakenmetbetrekkingtothet voorbereidenenuitvoerenvanexamens. 2.5 Examenleider DepersoondiedoorWFTNIVOisaangesteldomleidingtegevenaanentoezichtte houdenophetcorrectverlopenvanhetexamen.bijflextoetsen fungeertdedoor hettoetscentrumaangewezentoezichthouderalsexamenleider. 2.6 Kandidaat Eenpersoondiezichopdejuistewijzeheeftingeschrevenenderhalveistoegelaten tothetwftnivo-examen. 2.7 WFTNIVO HandelsnaamvanExamenadviesburoB.V.WFTNIVOisverantwoordelijkvoorde praktischekantvandeexaminering(planning,afname,etcetera) 2.8 DUO DienstUitvoeringOnderwijs.DUOisverantwoordelijkevoordetechnischekantvan deexaminering(examensoftware,etcetera). 2.9 CDFD CollegeDeskundigheidFinanciëleDienstverlening.HetCDFDisverantwoordelijk voordeinhoudelijkekantvandeexaminering(inhoudvandeexamenvragen, opbouwvandeexamens,etcetera) Inschrijfformulier Indienereendigitaalinschrijfformulierbeschikbaaris(onlineinschrijven),danheeft ditformulierdezelfderechtskrachtalseenpapierenformulier.hetdigitaleformulierkan slechtswordeningevuldviadesitevanwftnivo,eventueelnadatmenisingelogd aandehandvaneenuniekeinlognaameneenwachtwoord Flextoetsen Examens,endelendaarvan,afgenomenintoetscentrametbehulpvaneencomputer, waarbijdekandidaatdekeuzeheeftinplaats,datumenaanvangstijdvande toetsing. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

3 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 2.12 Omwisselactie Hetproces/trajectwaarbijéénofmeerderediploma suithet vakbekwaamheidsbouwwerkvanvóór1januari2014wordenomgewisseldvoor éénofmeerderediploma svanhetvakbekwaamheidsbouwwerkvanaf1januari EVC-traject EVCstaatvoorErkenningvanVerworvenCompetenties.EenEVC-trajectbestaatuit eenintakegesprek,eenportfolioeneencriteriumgerichtinterview(cgi).doormiddel vaneenevc-trajectkaneenkandidaataantonendatoverdevereiste vakbekwaamhedentebeschikken.daarmeekanhetalseenalternatiefvoorhet examendienen.voorevc-trajectengeldthetexamenreglementevc-trajecten,datte vindenisopdewebsitevanwftnivo.voorallegevallenwaarhet ExamenreglementEVC-trajectennietvoorziet,geldtonderhavigExamenreglement. 3 Directie 3.1 DedirectievanWFTNIVOheeftalstaakenisbevoegdtot: a. het(doen)organiserenenhet(doen)afnemenvanexamens; b. het(doen)organiserenenhet(doen)afnemenvanevc-trajecten; c. hetvaststellenvandeplaatsofplaatsenwaarexamens(inclusiefevc-trajecten) wordenafgenomen; d. hetvaststellenvandedatumofdatawaaropexamens(inclusiefevc-trajecten) wordenafgenomen; e. hetvaststellenvanhetexamengeld,inschrijfgeldenoverigetarieven; f. hetvaststellenvandeuitersteinschrijfdatumendeuiterstebetaaldatumvoorelk examen(inclusiefevc-trajecten); g. hetaanwijzenvandeexamenleidersentoezichthouders(inclusiefassessoren voorevc-trajecten); h. hetbeslissenoverdetoelatingtothetexamen(inclusiefevc-trajecten)conform derichtlijnenvanditreglement,duoencdfd; i. hetvaststellenenwijzigenvanditexamenreglement. 3.2 Dedirectieisbevoegdtakenenbevoegdhedentedelegerenaan medewerkersvanwftnivoenanderenenkanzichdoenbijstaandooradviseurs en/ofadviescolleges. 3.3 Tijdenshetafnemenvanhetexamenberustdedirecteleidingbijdedirectieof bijeendaartoedoordedirectieaangewezenexamenleider. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

4 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 4 Examen 4.1 Hetexamenvindtplaatsopbasisvandeeindtermen,toetstermenen toetsmatrijzenzoalsdiedoordeministervanfinanciënzijnvastgesteld.voortsvindt hetexamenplaatsaandehandvanditexamenreglement. 4.2 HetexamenwordtuitsluitendindeNederlandsetaalafgenomen. 4.3 Deexamenswordenalsdigitaleexamens(waaronderFlextoetsen ) aangeboden. 4.4 Ingevallenvandyslexiekandedirectie,naschriftelijk/digitaalverzoekbij inschrijvingvergezeldvaneenverklaringvaneenterzakedeskundige,25%extra examentijdperexamentoestaan.ingevalvananderebijzonderehandicapsdiehet makenvanhetexamen(kunnen)belemmeren(o.a.gehoorproblemen)kandedirectie, eventueelnaoverlegmetcdfd,besluitenomhetexameninaangepastevormafte nemen. 4.5 WFTNIVOkanalleWFT-examensaanbieden(inclusiefdePE-plus-enPEtoetsenvandeverschillendemodules)diedoorhetCDFDterbeschikkingworden gesteld. 4.6 Hetexamenwordtaangebodenopdoordedirectievastgesteldedata,tijden enplaatsen. 4.7 DeminimaletijdtussenInschrijvenendeafnamevandeFlextoets wordt bepaalddoorduo.inschrijvenismogelijkzolangercapaciteitinhetgekozen toetscentrumis. 4.8 InschrijvingvooreenFlextoets doorindividuelekandidatenvindtplaatsdoor middelvaneenboeking(viahetaccountvandekandidaat)opdewebsitevan WFTNIVO.Inuitzonderingsgevallen,terbeoordelingaandedirectie,kaneen kandidaatinschrijvendoormiddelvanhetvollediginvullen,ondertekenenen indienenvaneenstandaardwftnivo-inschrijfformulier.daarnaastishetvooreen opdrachtgevermogelijkom,viadewebsitevanwftnivo,eengroepinteschrijven vooreenexamenoplocatie. 4.9 Ophetmomentvanboekingviahetaccountofindienenvanhet inschrijfformulierontstaatdebetalingsverplichting.ongeachtdeexamendatum bedraagtdebetalingstermijn14dagenna(hetdigitaal)verzendenvandefactuur. Indienbetalingachterwegeblijft,zaleenschriftelijkeaanmaningverzondenworden ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

5 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens waarvooradministratiekosteninrekeningwordengebracht.indienerdannoggeen betalingplaatsgevondenheeft,zalereenincassobureauwordeningeschakeld.de hieraanverbondenkostenzijnvoorrekeningvandekandidaat.indienbetalingen niettijdigzijnontvangen,kandedirectiedekandidaatuitsluitenvandeelnameaan allevolgendeexamens,totdatdevolledigebetalingisontvangen.aanmeldingenof betalingendieniet,nietvolledigofniettijdig,datwilzeggennadesluitingsdatum, zijnontvangenwordennietinbehandelinggenomen.deaanmelderiservoor verantwoordelijkdatdeboekingviahetaccountofhetinschrijfformulierende betalingwftnivotijdigeningoedeordebereiken.vertragingenoffoutenbijde posterijen,bankenenandereinstellingen,alsmedestoringenin communicatiemiddelenofdebedieningdaarvankunnennietaanwftnivoworden tegengeworpen Doorinschrijvingonderwerptmenzichaanditreglement WFTNIVOzendtdekandidaatbijFlextoetsen,zosnelmogelijknade inschrijvingvoordedatumwaarophetexamenzalwordenafgenomen,eenoproep. Opdezeoproep,ofopeenbijlage,wordtdeinformatiedievanbelangisvoorde kandidaatvermeld.hetgaatdaarbijtenminsteomdevolgendeinformatie: - denaamengeboortedatumvandekandidaat; - deexamendatumofexamendata; - hetaanvangstijdstipvanhetexamenofdeexamens; - hetadreswaarhetexamenwordtafgenomen. 4.12EenkandidaatdienietdeelneemtaaneenFlextoets ofexamenonderdeel waarvoorhijeeninschrijfformulierheeftingediend,dientwftnivodaarvan onmiddellijkschriftelijkperondertekendebrief,faxof inkennistestellen.een kandidaatdieeenboekingheeftgedaanviazijnaccountdienteeneventuele annuleringeveneensviazijnaccounttemelden.indiendezeafmeldingdewftnivo uiterlijk6regulierewerkdagenvoordeexamendatumbereiktzal90%vanhet examengeldwordengecrediteerd.indienergeenschriftelijkeafmeldingofafmelding viahetaccountplaatsvindt,vindtgeenrestitutieplaats.voorgevallenwaarinwel schriftelijkeafmeldingplaatsvindt,maardezeminderdan6regulierewerkdagen,voor deexamendatumdoordewftnivoisontvangen,geldtdater50%vandekosten wordtgerestitueerd.bijannuleringopdeexamendagzelfvindtergeenrestitutie plaats. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

6 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Verloopvanhetexamen 4.13 Dekandidaatdienteenkwartiervooraanvangvanhetexamenaanwezigte zijn Deafnamevandeexamensisnietopenbaar.Totdeexamenruimteworden slechtstoegelatendekandidaten,mitsinhetbezitvanoproepengeldig legitimatiebewijs,vertegenwoordigersvan(deexamencommissievan)cdfd, vertegenwoordigersvandeexamenkameren/ofduo,medewerkersvanwftnivo engenodigdenvanwftnivo Dekandidaatdienttenminstehetvolgendebijzichtehebben: - deorigineleoproep; - eenorigineelengeldiglegitimatiebewijs(waaronderuitsluitendwordtverstaan: paspoort,rijbewijs,europeseidentiteitskaart); MaterialendiebijhetexamenmogenwordengebruiktzullendoorWFTNIVOter plekkewordenverstrektennaafloopvanhetexamenweerwordeningenomen, inclusiefhetaldannietdoordekandidaatgebruiktekladpapier.hetgebruikvan eigenhulpmiddelen,waaronderwetbundels,rekenmachines,etcetera,is nadrukkelijkniettoegestaan Hetexamenstaatonderleidingvaneenexamenleider.Kandidatendienen elkeinstructiegegevendoorofnamensdeexamenleideronverwijldoptevolgen Deexamenleiderismetnameverantwoordelijkvoor: - deontvangsteninstructievankandidaten; - deadministratieveafhandelingvanhetexamen; - hetbewakenvandeexamenprocedure; - deontvangstencontrolevanexamenopgavenenexamenmiddelen; - hetinstruerenenleidinggevenaanexaminatorenensurveillanten; - hettoezichtophetexamenendedaarmeeverbandhoudendeorganisatorische werkzaamheden; - het(doen)controlerenvandeidentiteitvandekandidaten; - hetbewakenvandegeheimhoudingvandeexamenopgaven; - hetbeoordelenvandeinrichtingvandeexamenlocatieenderegistratiedaarvan; - het(doen)uitreikeneninnemenvandeexamenopgaven; - het(doen)uitreikeneninnemenvandedoorhetexameninstituutteverstrekken hulpmiddelen(waaronderiniedergevaleenrekenmachineenschrijfmateriaal); - hethandhavenvandeordetijdenshetexamen; - hetopstellenvanhetproces-verbaal. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

7 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 4.18 Deexamenleiderkankandidatendietelaatkomenenkandidatendiezichniet (kunnen)legitimerendedeelnameaanhetexamenontzeggen Vooroftijdensdeafnamevanenigexamenwordtdoorofnamensde examenleiderdeidentiteitvandekandidaatvastgesteldaandehandvan legitimatiebewijsenoproep.kandidatenondertekenenvervolgenseenlijstofander documentwaaruithunaanwezigheidtijdenshetexamenblijkt Naasthetgevalvanhetniet(kunnen)overleggenvaneengeldig legitimatiebewijsentelaataankomenopdeexamenlocatiekandeexamenleidereen kandidaattevensdedeelnameofverderedeelnameontzeggen,ofminder vergaandemaatregelennemen,indiendekandidaat: - aanstootgevendgedragvertoont; - deordeenrustvanhetexamenverstoort; - onderinvloedverkeertvanalcoholofverdovendemiddelen(indezinvande Opiumwet); - schadeveroorzaaktofdreigtteveroorzakenaanpersonenen/ofgoederen; - zich,naeerstewaarschuwingdoorofnamensdeexamenleider,niethoudtaan hetreglementen/ofgegeveninstructies; - frauduleuzehandelingenverrichtmetbetrekkingtothetexamen. Inaldezegevallenkandeexamenleiderofdedirectiehetexamenvande betreffendekandidaatongeldigverklaren Onderfrauduleushandelenwordtverstaanhetbedrieglijkhandelenvaneen kandidaat,dateropgerichtishetvormenvaneenjuistoordeelomtrentzijnkennis, inzichtenvaardighedentebelemmerenofonmogelijktemaken.onderfrauduleus handelenwordtiniedergevalbegrepenelkevormvangebruikvannietuitdrukkelijk toegestanehulpmiddelenenhetgelegenheidgeventotofhetbevorderenvan frauduleushandelendooranderen. Indienfrauduleushandelenvaneenkandidaatwordtgeconstateerdnaafloopvan hetafleggenvaneenexamenkandedirectiehetexamenongeldigverklaren.de kandidaatwordtdaarvanschriftelijkopdehoogtegebracht.eeneventueelreeds verstrektdiplomazalongeldigwordenverklaardenwordenteruggevorderd. Eenkandidaatbijwiefrauduleushandelenisvastgesteldwordtvoorminimaaléén jaarenmaximaalvijfjaaruitgeslotenvandeelnameaanenigexamenofexamenvan WFTNIVO,zulksterbeoordelingaandedirectie Tijdensdeafnamevanhetexamenishetkandidatenverboden: - anderehulpmiddelendandedoorwftnivouitdrukkelijktoegestaneofverstrekte tegebruikenofvoorhandentehebben; - metanderekandidatentesprekenofanderszinscontacttehebben; ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

8 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens - telecommunicatieapparatuur,audioapparatuur,enz.inwelkevormdanookte gebruiken,voorhandentehebbenofingeschakeldtehebben; - vragenen/ofopgaventekopiëren,tenzijdaarvooruitdrukkelijktoestemmingis gegevendoordeexamenleider; - middelenvoorhetkopiërenvanvragenen/ofopgaven(indevormvaneigen kladpapier,camera s,dictafoons,leespennen,ofwelkedenkbarevormdanook)te gebruikenofvoorhandentehebben. - teroken Doorofnamensdeexamenleiderwordteroptoegeziendatallebescheiden wordeningeleverd,waarnodigvoorzienvandeugdelijkeidentificatie.alletijdens hetexamenuitgereiktebescheidendienenvoorhetverlatenvandetoetsruimtete wordeningeleverd.ookpapierenmetdoordekandidaatgemaakteaantekeningen dienenbijhetverlatenvandetoetsruimtetewordeningeleverd.uitsluitendindiende examenleideruitdrukkelijktekennengeeftdatvanditartikelmagwordenafgeweken ishettoegestaanexamenopgavenen/ofeigenaantekeningenen/ofandere bescheidenmeetenemenuitdetoetsruimte Eenkandidaatdiegezaktisvooreenbepaaldexamen,heeftrechtopinzage van(eendeelvan)hetgemaakteexamen.ditgebeurtopeenlocatievanduo.het verzoekdaartoedientbijduotewordeningediendbinnentweewekenna ontvangstvandedefinitieveuitslagvanhetexamen.deregelsvoorinzageworden bepaalddoorhetcdfd. Beoordelingexamens 4.25 Demaniervanscoren,afrondingendecesuurvandeexamenswordt bepaalddoordeexamencommissievancdfdenzalopdewebsitevancdfd wordengepubliceerd Heteindcijferperexamenkomtgeautomatiseerdtotstand,viade examensoftwarevanduo.hetcijferisdirectnahetafrondenvanhetexamen inzichtelijkvoordekandidaat. Uitslagvandeexamens 4.27 BijFlextoetsen ontvangtdekandidaatbinnen15dagennaafloopvanhet examendeuitslagvanduo.dedefinitieveuitslagontvangtdekandidaatbinnen6 weken.ingevallenwaarinonregelmatighedenwordenofzijngeconstateerdkande directiedeuitslagaanpassenofvernietigen. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

9 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 4.28 Eenkandidaatisgeslaagdvooreenexamenindienhijvoordatonderdeel afgerondhetcijfer6ofhogerheeftbehaald.metelkcijferlagerdan6isdekandidaat voorhetbetreffendeexamenafgewezen.eenkandidaatontvangtvoorelkexamen waarvoorhijisgeslaagdeendiplomadanwelcertificaat.hetdiploma/certificaat omvattenminstedenaamvandemodule,deexamendatum,denaamvande kandidaatendegeboortedatumvandekandidaat Nahetbekendwordenvandeuitslagvanhetlaatstbehaaldeonderdeel wordthetdiplomadanwelcertificaatbinnen2wekentoegezondenofuitgereikt Indienwordtgeconstateerddat(ongeachtdereden)tenonrechteeen certificaatofdiplomaaaneenkandidaatistoegezondenofuitgereikt,kunnenduo en/ofwftnivoeeneventueelreedsverstrektcertificaatofdiplomaongeldig verklarenenterugvorderen. 5 Regelingmetbetrekkingtotklachten-,bezwaar-enberoepsprocedure 5.1 Kandidatenkunnengeenbezwaarrespectievelijkberoepaantekenentegen deuitslagvaneenexamen.metbetrekkingtotoverigeinhoudelijkezakenkunnenbij CDFDwelklachtenwordeningediend.Ditdientschriftelijktegebeuren,binnen6 wekennaafloopvanhetexamen.deklachtenprocedurezalwordentoegelichtopde websitevancdfd. Klachten 5.2 Klachtenmetbetrekkingtotgebeurtenissentijdensofvoorhetexamen kunnen,voorzoverdezegebeurtenissenonderverantwoordelijkheidvanwftnivo zijnopgetreden,bijwftnivowordeningediend.klachtenkunnenbijvoorkeur schriftelijk(brief,fax, ),maardesgewenstooktelefonischwordeningediend. Klachtenzijnslechtsontvankelijkindienzezijnontvangenbinnen6wekennahet evenementofvoorvalwaaropzebetrekkinghebben.klachtenwordenafgehandeld doorofnamensdedirectie.indienersvaneenklachtkrijgenbinnen6wekenna ontvangstvandeklachteenreactie,afhankelijkvandeaardendewijzevan indienenvandeklachtperbrief,telefoonofanderszins. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

10 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 6 Slotbepalingen 6.1 Diploma s/certificatenwordeneenmaligverstrekt.indienbijeenkandidaat diploma s/certificatenverlorengaan,kandekandidaat,viawftnivo,bijduoeen verzoekvooreenduplicaat-diploma/certificaatindienen,waarnaeennieuw exemplaarzalwordenverstrekt. 6.2 Inlognaamenwachtwoord IndiengebruikwordtgemaaktvandeonlinedienstenvanWFTNIVO,danvereistdit datdekandidaateenaccountopent.dekandidaatdienthetregistratieproceste voltooiendooractuele,volledigeenjuistegegevensteverstrekkenzoalsdeze wordengevraagdinhettoepasselijkeregistratieformulier.dekandidaatisgeheel verantwoordelijkvoorhethandhavenvandevertrouwelijkheidvanhet wachtwoord.dekandidaatisbovendiengeheelverantwoordelijkvooralle activiteitendieophetaccountplaatsvinden.dekandidaatzalwftnivoonmiddellijk schriftelijkwaarschuwenbijonrechtmatiggebruikvanhetaccountofeenandere inbreukopdeveiligheid.wftnivodraagtzorgvoorpassendetechnischeen organisatorischemaatregelenompersoonsgegevenstebeveiligentegenverliesof tegenenigevormvanonrechtmatigeverwerking.wftnivoisnietaansprakelijkvoor eventueleschadediedekandidaatkanondervindenalsgevolgvanhetfeitdat derdenmetofzonderdewetenschapvandekandidaathetwachtwoord,accountof depersoonsgegevensgebruiken.dekandidaatkanechteraansprakelijkworden gehoudenvoorschadegeledendoorwftnivoofeenanderepartij,alsgevolgvan hetfeitdatderdenhetaccountofwachtwoordgebruiken.dekandidaatmagnooit hetaccountvaneenandergebruikenzondertoestemmingvandeaccounthouder. 6.3 Inallegevallenwaarinditreglementnietvoorzietbeslistdedirectie.Voor zoverhetzakenbetreftdietotdeverantwoordelijkheidvan(deexamencommissie van)hetcdfdbehoren,vraagtenontvangtdedirectiedaartoeeenbindendadvies. 6.4 Tenzijdedirectieexamenopgavenen/ofandereexamendocumenten openbaarmaakt,geldtvoorallebetrokkenen,inclusiefkandidaten,deplicht examenopgavenendeinhoudvanandereexamendocumentengeheimtehouden. Kopiëren,verspreiden,publicerenofhetopwelkewijzedanookopenbaarmaken vanexamenopgavenenandereexamendocumentenisuitdrukkelijkniet toegestaan.ookopexamenopgavenenanderedocumentendiewelopenbaarzijn ofwordengemaaktberusthetauteursrechtbijhetministerievanfinanciën. WFTNIVObehoudtzichhetrechtvoorkandidatenenanderendiehandeleninstrijd metditartikeldedeelnameaanexamensteontzeggenvoorbepaaldeofonbepaalde tijd. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

11 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 6.5 IndienWFTNIVOdoorovermachtofanderebuitengewoneomstandigheden nietinstaatiszijnverplichtingenuithoofdevanditreglement(waaronderhet afnemenvanflextoetsen /examens)tijdignatekomen,heeftwftnivohetrecht zijnuitdeovereenkomstvoortvloeiendeverplichtingenopteschortentothet momentdatwftnivoalsnoginstaatisomaandezeverplichtingentevoldoen, zonderdatwftnivoinverzuimraakttenaanzienvandenakomingvandie verplichtingenenzonderdathijtotenigeschadevergoedingkanwordengehouden. Onderovermachtofanderebuitengewoneomstandighedenwelkede(tijdelijke) nakomingdoorwftnivokunnenverhinderen,wordtondermeerverstaanziekteof verhinderingvanmedewerk(st)ersvantoetscentra,entechnischestoringenaldan nietincomputersystemen/apparatuur. 6.6 WFTNIVOaanvaardtgeenenkeleaansprakelijkheidmetbetrekkingtotde technischekantvandeexaminering(examensoftware,etcetera)danwelde inhoudelijkekantvandeexaminering(inhoudvandevragen,opbouwvande examens,etcetera).wftnivozalkandidatendiehieroverklachtendanwel bezwarenhebbendoorverwijzennaarrespectievelijkduoencdfd. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

12 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Bijlage Beleidsregels CDFD rond examinering via de Centrale Examenbank (dd. 8 april 2014) 1. INLEIDING Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wftvakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. Alle examens (reguliere Wftexamens, PEplus-examens en toekomstige PE-examens) worden via een centrale examenbank afgenomen. 2 Exameninstituten kunnen niet langer zelf examens ontwikkelen. Zij zijn verplicht om examens te betrekken van de centrale examenbank. Deze examenbank wordt inhoudelijk beheerd door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD); de technische uitvoering is in handen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Alle exameninstituten dienen te beschikken over een examenreglement. In dat reglement moet een aantal onderwerpen met betrekking tot de examinering zijn geregeld, conform het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo artikel 11b, tweede lid). Onderwerpen die samenhangen met het inhoudelijke beheer van de centrale examenbank worden door het CDFD bepaald. Die voorschriften worden vastgelegd in beleidsregels. Exameninstituten kunnen deze Beleidsregels CDFD rond examinering via de centrale examenbank verwerken in hun examenreglement of verwijzen naar deze beleidsregels in hun examenreglement. 2. DE EXAMENS Aantal vragen, duur en cesuur van de afzonderlijke (PEplus)examens Het CDFD bepaalt het aantal vragen, de duur en de cesuur van de afzonderlijke examens. Het aantal vragen in een examen is afhankelijk van de omvang van de leerstof. Het aantal vragen en de duur van een Wft-examen staan indicatief vermeld op de website van het CDFD (onder de menuoptie Centrale Examenbank Wft ). Periodiek kunnen het aantal vragen, de duur en/of de cesuur van het examen worden aangepast. Materiaal Bij afname van een examen mag een kandidaat van de volgende materialen gebruik maken: 2 Uitgezonderd EVC en EVK ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

13 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens een niet programmeerbare rekenmachine; een (eenvoudige) wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen; een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen 3 ; schrijfmateriaal. Het exameninstituut kan nadere bepalingen opstellen voor het gebruik van bovengenoemde materialen. Het exameninstituut is verantwoordelijk voor de controle op het te gebruiken materiaal, zowel voor als tijdens als na afloop van het examen. Per 1 april 2014 mogen examenkandidaten geen eigen materiaal meer meenemen en zal gebruik worden gemaakt van het materiaal dat het exameninstituut ter plaatse zal verstrekken. Doel van deze regel is het minimaliseren van de kans op fraude. In dat kader is het bovendien essentieel dat al het materiaal na afloop (inclusief eigen aantekeningen) wordt ingenomen, ook het niet gebruikte papier van de kandidaat. Het College zal via de visiterende instantie, de Examenkamer, nadrukkelijk een vinger aan de pols houden of het materiaal vooraf en achteraf voldoende wordt gecontroleerd om zo fraude te voorkomen. Indien uit de rapportages van de Examenkamer blijkt dat de controles niet of slordig worden uitgevoerd, kan dat gevolgen hebben voor de erkenning van het betreffende exameninstituut. Toegankelijkheid tot het examen Iedere kandidaat die een examen wil afleggen, meldt zich bij één van de erkende exameninstituten. Een kandidaat in het bezit van een dyslexie-verklaring komt op verzoek in aanmerking voor verlenging van de examenduur met 25%. Hetzelfde geldt voor een slechtziende kandidaat, in het bezit van een medische verklaring. Dergelijke kandidaten dienen dit bij aanmelding voor het examen direct te melden aan het exameninstituut. Een kandidaat met een gehoorstoornis (in bezit van een medische verklaring of een verklaring van een audicien) die geen gebruik kan maken van een koptelefoon, wordt in de gelegenheid gesteld in een aparte afgesloten ruimte met behulp van geluidsboxen het examen af te leggen bij het exameninstituut. Ook kan een exameninstituut opteren voor het ter beschikking stellen van een speciale koptelefoon, die kan communiceren met het gehoorapparaat. In geval van andere, bijzondere handicaps van een kandidaat waarvoor het exameninstituut niet zelf een oplossing kan bieden, treedt het exameninstituut (niet de kandidaat) in overleg met het CDFD. Het College zal eventueel contact opnemen 3 Voor het fiscaal memo geldt de beperking dat die alleen gebruikt mag worden bij een Wft-examen Adviseur Vermogen, Adviseur Hypothecair krediet, Adviseur Inkomen of Adviseur Pensioen ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

14 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens met DUO. Het CDFD zal het exameninstituut informeren over de mogelijkheden. Als een dergelijke kandidaat tegemoet gekomen kan worden door het verstrekken van extra examentijd, dan zal hem dezelfde extra tijd worden toegestaan als een dyslectische kandidaat. Voorwaarde is wel dat een kandidaat het exameninstituut een medische verklaring kan overleggen. De exameninstituten dienen in alle gevallen de examens uit de centrale vragenbank af te nemen. Een mondeling examen is (behoudens EVC) niet mogelijk en maakt geen onderdeel uit van de erkenning van het exameninstituut. Toetsmatrijzen Alle examens worden samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs. Die staan gepubliceerd op de website van het CDFD (onder de menu-optie Eind-en Toetstermen en Toetsmatrijzen ). Als de praktijk of nadere inzichten daartoe nopen, zullen toetsmatrijzen worden bijgesteld. Zeker in de beginfase van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel moet met deze mogelijkheid rekening worden gehouden. Tijdstippen en frequentie van examens Iedere kandidaat mag een onbeperkt aantal keren meedoen aan een examen. Het exameninstituut bepaalt het tijdstip waarop en de plaats waar het examen wordt afgenomen, eventueel in overleg met de kandidaat. Tussen de datum aanmelding examen en het examen zitten minimaal zeven dagen. Voertaal De voertaal bij het examen is Nederlands. 3. NA DE EXAMENS Certificaat of diploma Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door het exameninstituut een certificaat of diploma uitgereikt. Het certificaat of diploma wordt ondertekend door het exameninstituut waar de kandidaat zich heeft ingeschreven voor het betreffende examen. Het exameninstituut geeft aan DUO de naam en functie door van de bevoegde functionarissen die het diploma of certificaat namens het exameninstituut ondertekenen. Het oordeel Cum Laude zal worden verleend mits de kandidaat ten minste 90% van de maximale score heeft behaald. Vaststelling en bekendmaking examenuitslag DUO geeft binnen 48 uur de voorlopige examenuitslag. Dat gebeurt via het door het exameninstituut opgegeven adres. Indien een kandidaat opnieuw examen ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

15 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens wenst te doen, is dat direct mogelijk; de definitieve uitslag hoeft niet te worden afgewacht. De definitieve uitslag en het diploma of certificaat krijgt de kandidaat binnen 6 tot 8 weken na het examen toegezonden door het exameninstituut. Deze termijn is nodig, omdat een Verklaring van Ordentelijk Verloop (VOV) en/of de psychometrische gegevens van examens aanleiding kunnen geven tot nader onderzoek naar een vraag, de techniek of een examenkandidaat. Mogelijke onvolkomenheden zijn de reden om te werken met een voorlopige en een definitieve uitslag. Onderzoek naar een vraag kan leiden tot aanpassing van de vraag of verwijderding van de vraag uit de examenbank. Dit kan leiden tot bijstelling van de score bij kandidaten met een voorlopige uitslag. Dit kan dan weer leiden tot bijstelling van een voorlopige uitslag (geslaagd/niet geslaagd). Kandidaten kunnen niet zakken als gevolg van vragen van onvoldoende kwaliteit. Onderzoek naar de werking van de techniek (techniek van het exameninstituut, netwerk van een derde of de examenapplicatie van de centrale examenbank) kan eveneens leiden tot aanpassing van de score, mits het falen van de techniek te wijten is aan DUO. Onderzoek is ook aan de orde als melding is gemaakt van mogelijke fraude. Indien geconstateerd wordt dat een kandidaat zich aan fraude heeft schuldig gemaakt, kan worden besloten om de uitslag van het examen ongeldig te verklaren. Representativiteit examens De examencommissie van het CDFD kan concluderen dat een examen niet representatief is ten opzichte van de toetsmatrijs. Dit is het geval wanneer onverhoopt een substantieel aantal vragen niet kan worden beantwoord in een examen, of een substantieel aantal vragen moet (ongeacht de reden) worden verwijderd uit het examen. Het examen wordt dan ongeldig verklaard, met als gevolg dat de kandidaat het examen opnieuw moet afleggen. Fraude Als voor, tijdens of na de afname van het examen wordt vastgesteld dat een kandidaat fraude heeft gepleegd, dan maakt het exameninstituut daarvan melding via de Verklaring van ordentelijk verloop (VOV). Indien dat niet meer mogelijk is, meldt het exameninstituut de fraude zo spoedig mogelijk aan bij het CDFD. Het exameninstituut wordt geacht hiernaar een onderzoek te verrichten en zo nodig passende maatregelen te nemen. Indien geen passende maatregelen worden genomen, kan dat gevolgen hebben voor de erkenning. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

16 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Bewaren gegevens DUO bewaart het digitale examen van de kandidaat en de daaraan toegekende scores tot minimaal zeven jaar na afloop van het examen. De uitslagen worden 50 jaar bewaard. Inzagerecht Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen vooralsnog 4 de examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat bij DUO per indienen, binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen. Dit kan via het mailadres DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de kandidaat. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen in te zien. DUO-locaties voor inzage: Eindhoven 18 septemberplein AL Eindhoven Rijswijk Polakweg GG Rijswijk Zwolle Hanzelaan JJ Zwolle Condities bij inzage: Toon een geldig legitimatiebewijs; Geef eigen spullen ter bewaring in een kluiskast; Vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven. Wel kunnen in het kort steekwoorden worden opgeschreven. 3. VOV s EN AFHANDELING VAN KLACHTEN Algemeen Kandidaten kunnen na afloop van hun examen, als zij menen dat het examen niet ordentelijk verliep, dit melden aan de surveillant. Die neemt de melding op in de Verklaring van ordentelijk verloop (VOV), bij voorkeur onder vermelding van 4 Het inzagerecht krijgt structureel wellicht een andere vorm. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

17 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens vraagnummer en examennummer. Alle VOV s worden bestudeerd door het CDFD en DUO, alvorens de definitieve uitslag wordt verzonden. Klachtenbehandeling inzake omstandigheden rond de examenafname Klachten die betrekking hebben op de omstandigheden tijdens de examenafname (zowel tijdens, daarvoor als daarna) dient de kandidaat in bij het desbetreffende exameninstituut. Met het exameninstituut heeft de examenkandidaat een formele relatie: de kandidaat betaalt een examenprijs aan het exameninstituut, dat daarvoor een tegenprestatie levert (de examenafname). De exameninstituten zijn om die reden het eerste aanspreekpunt voor afhandeling van vragen en problemen van de examenkandidaat. De exameninstituten beschikken daartoe over een eigen interne klachtenprocedure. Klachtenbehandeling inzake de inhoud van de examenbank Klachten die betrekking hebben op de inhoud van de examenbank (de vragen) dient de kandidaat in bij het CDFD. Daarbij gaat het om de uitoefening van de bevoegdheid om het inhoudelijk beheer te voeren over de centrale examenbank. Nadrukkelijk betreft het geen klachten tegen de uitslag van examens, de vaststelling van de opgaven, of de beoordelingsnormen. Het CDFD kan de klachtenafhandeling door een aparte commissie laten behandelen. Het CDFD treedt niet op als hoger beroepsinstantie voor een besluit van een exameninstituut of een klachtafhandeling door een exameninstituut. De klacht kan verzonden worden naar: CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag. De klager ontvangt binnen een week nadat de klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst. De klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend. Het CDFD doet binnen vier weken nadat de klacht is ingediend schriftelijk uitspraak over de klacht. De termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken. Het CDFD kan klager om een nadere toelichting verzoeken, mondeling of schriftelijk. Geen bezwaar mogelijk tegen examenuitslag De examenuitslag is op zich een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De examenuitslag houdt een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling in die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Volgens art. 8.4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

18 ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens is uitgesloten, bestaat krachtens art. 7:1 Awb geen recht om bezwaar tegen de uitslag in te dienen. Beperking aansprakelijkheid van de Staat 1. De Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: a) storingen in de IT-infrastructuur van een exameninstituut waarmee examens via de Applicatie (Centrale Examenbank) worden afgenomen. Onder IT-infrastructuur wordt verstaan de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren; b) storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Applicatie wordt verkregen. 2. a) De Applicatie (Centrale Examenbank) is niet gegarandeerd vrij van fouten of storingen; b) Indien een exameninstituut bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) schriftelijk aantoont dat vanwege een storing of fout in de Applicatie, bepaalde examenafnamen niet konden starten of definitief moesten worden gestaakt, en het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties (bedoeld in artikel 4:9a, eerste lid, van de Wft) deze fout of storing bevestigt, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden. c) Indien het CDFD een examen ongeldig verklaart omdat het niet meer representatief is ten opzichte van de toetsmatrijs en de oorzaak daarvan te wijten is aan DUO of CDFD, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden. 3. In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van -doch niet uitsluitend -schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gederfde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins. ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens Versie7.5 28april2014

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK 1. INLEIDING Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. Alle examens

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V.

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 23 0 7 2 0 1 4 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 13 05 2 0 1 4 V e r s i

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 17 09 2014 V e r s i e

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 01 0 3 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens 2015 Examenreglement Wft examens en Wft PE examens. Learncare Academy B.V. Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Versie 1.1 24-2-2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Doelstelling, status en algemene

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling Examenreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Vaststelling en wijziging van de regeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE copyright 2004 correctie 28-07-2015 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De instelling

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Minister van Financiën Postbus 20201

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 1 Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 Vraag 1: Gevraagd wordt naar de achternaam die u bij de geboorte hebt gekregen en waarmee u staat geregistreerd in het geboorteregister. Indien

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Examenreglement beeldschermexamen (CBT)

Examenreglement beeldschermexamen (CBT) Examenreglement beeldschermexamen (CBT) 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. verder te noemen STE bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit:

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN Voor deelname aan VCA examens en het verkrijgen van VCA diploma s CertoPlan B.V. Postbus 341 2800 AH GOUDA Groningenweg 10 2803 PV GOUDA Telefoon (0182) 82 04 80 Telefax (0182)

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Claims Settlement grensoverschrijdende letselschade experts Klaas Swaagweg 3 Barsingerhorn e Netherlands PO Box / Postbus 53 1740 AB Schagen e Netherlands +31 (0) 224 540489 www.claimssettlement.nl letsel@claimssettlement.nl

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een examen wordt

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat VCA-HANDBOEK Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0 Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat Van toepassing op het kalenderjaar 2015 NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDATENBROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de Omwisselactie. Voor de voorbereiding en uitvoering van examens en EVC-trajecten

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Reglement voor de examens van EXIN

Reglement voor de examens van EXIN Reglement voor de examens van EXIN EXIN Radboudkwartier 223, 3511 CJ Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon + 31 (0)30 234 48 11 E-mail candidatesupport@exin.com Internet www.exin.com Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Examenprotocol 2013-2014

Examenprotocol 2013-2014 Examenprotocol 2013-2014 In het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB 1 staat het volgende: Artikel 6 Taken College voor examens, lid 1, onderdeel j. Het college is belast met het bij regeling vaststellen

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE WFT-EXAMENS 1. Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan

Nadere informatie

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED teletoetsen BOG Propedeuse, Publiekrecht BRE, Fiscaliteiten BRE, Privaatrecht BRE, Waardebepaling BRE en Financiering BRE (vastgesteld door de examencommissie

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. de Human Resource Management organisatie die zijn klanten adviseert en ondersteunt op het gebied van instroom,

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Examenreglement. Cito. Stichting Certificering Federatie Financieel Planners. FFP - examen

Examenreglement. Cito. Stichting Certificering Federatie Financieel Planners. FFP - examen Examenreglement Cito Stichting Certificering Federatie Financieel Planners FFP - examen Woord vooraf Het examen Financieel Planner (FFP-examen) wordt georganiseerd door Cito. Dit gebeurt in opdracht van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement - examenbureau Nipex

Examenreglement - examenbureau Nipex Examenreglement - examenbureau Nipex Dit reglement heeft uitsluitend betrekking op de examens die Nipex exclusief heeft ontwikkeld voor de opleidingen van IMK Opleidingen B.V. Voorwoord Dit examenreglement

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement Examenreglement 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit: - Directeur/Adviseur - Operationeel Manager

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie