Examenreglement 1 Versie oktober 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015"

Transcriptie

1 Examenreglement 1

2 Inhoud 1 Definities Algemeen Bestuur Examens Examendata Examenduur Examengeld Inschrijving voor het examen Betaling Wijzigen van een examen Bevestiging van een examen Toegang tot het examen Gang van zaken tijdens het examen Fraude Uitslag van het examen Inzien examen Omwisselactie Bezwaar Klachten Bewaartermijn examens Geheimhouding Slotartikelen

3 1 Definities CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de inhoud van de Wft- examens. Diploma/certificaat: Een document - vervaardigd door DUO - als bewijs dat de kandidaat het examen met goed gevolg heeft afgelegd. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs. DUO is verantwoordelijk voor de technische kant van de examinering (zoals examensoftware). Examencommissie: De examencommissie samengesteld door het CDFD, verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van een examen. Fraude: Het handelen van een kandidaat, met als doel het misleiden en/of trachten te misleiden van het examen om een examenuitslag te manipuleren. Onder fraude valt ook het op een andere manier voordeel proberen te halen zonder dat dit gericht is op het manipuleren op de uitslag. Voorbeelden van fraude zijn: het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen tijdens het examen, afkijken, gebruik maken van een valse naam of identiteit en elke vorm van het vervalsen van diploma s en certificaten. Toezichthouder/surveillant: De persoon die verantwoordelijk is voor examenafname op de examenlocatie, dit betreft zowel de organisatie als het toezicht houden op de afname van het examen. Kandidaat: Degene die zich heeft aangemeld voor een examen bij EFD Opleidingen. Omwisselactie: Het traject waarbij één of meerdere diploma s van vóór 1 januari 2014 worden omgewisseld voor één of meerdere diploma s vanaf 1 januari Toetstermen Wft: De door de minister van Financiën gepubliceerde toetstermen die per Wft-module zijn opgesteld op basis van de eindtermen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Incidentenformulier: Formulier ingevuld door de surveillant met betrekking tot onregelmatigheden tijdens het examen. Website: en Wft: Wet op het financieel toezicht 3

4 2 Algemeen 2.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals deze onder de verantwoordelijkheid van EFD Opleidingen worden uitgevoerd. 2.2 Dit examenreglement geldt voor EFD Opleidingen, het bestuur, de examencoördinatoren, het secretariaat, de kandidaten, de surveillanten en alle andere betrokkenen. 2.3 Het examenreglement is vastgesteld door het bestuur van EFD Opleidingen. Dit reglement is een openbaar document. 2.4 Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2015 en is van toepassing op alle examens en examenonderdelen die vanaf 1 juni 2015 worden afgenomen. 2.5 In gevallen waarin dit examenreglement in strijd is met van toepassing zijnde reglementen en regelingen van CDFD dan wel DUO, gelden de reglementen van laatstgenoemden. 3 Bestuur 3.1 Het bestuur van EFD Opleidingen heeft als taak en is bevoegd tot het: a. Faciliteren van digitale examenafname onder toezicht in geaccrediteerde examenlocaties; b. faciliteren van de omwisselactie; d. bepalen van de datum of data waarop examens kunnen worden afgenomen; f. vaststellen van het examengeld, inschrijfgeld en overige tarieven; g. bepalen van de uiterste inschrijfdatum en de uiterste betaaldatum voor elk examen; h. vaststellen van termijnen voor de omwisselactie; i. aanwijzen van de surveillanten; j. beslissen over de toelating tot het examen conform de richtlijnen van dit reglement, DUO en CDFD; k. vaststellen en wijzigen van dit examenreglement. 3.2 Het bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren aan medewerkers EFD Opleidingen en derden. 3.3 Tijdens het afnemen van het examen berust de directe leiding bij het bestuur of bij een daartoe door de directie aangewezen surveillant. 4 Examens 4.1 De Wft-examens waarop dit Examenreglement betrekking heeft zijn: Wft-Basis; Wft-Zorgverzekeringen Wft-Consumptief Krediet Wft-Schadeverzekeringen Particulier; Wft-Vermogen; Wft-Inkomen; Wft-Schadeverzekeringen zakelijk; Wft-Hypothecair Krediet; Wft-Pensioen; 4

5 PE-plusexamens. 4.2 De examens zijn digitaal. Het examen wordt samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs door het CDFD. 4.3 De examens worden uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen. 4.4 Het examen vindt plaats onder leiding van de surveillant. De surveillant is verantwoordelijk voor het verloop van het examen en de administratieve afwikkeling. Kandidaten dienen de instructies van de surveillant op te volgen. 4.5 Bij afname van een examen mag een kandidaat van de volgende materialen, beschikbaar gesteld door EFD Opleidingen, gebruik maken: een niet programmeerbare rekenmachine; een (eenvoudige) wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen; een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen; schrijfmateriaal. Blanco papier zal door de surveillant ter beschikking worden gesteld en na afloop van het examen moet de kandidaat dit papier inleveren bij de surveillant. De kandidaat mag tijdens het examen geen gebruik maken van eigen meegenomen materialen. 4.6 De kandidaat verliest het recht om examen te doen als: Het examengeld niet op tijd ontvangen is door EFD Opleidingen Hij niet op de afgesproken dag en tijd op de examenlocatie aanwezig is Hij de instructies van de surveillant voor en tijdens het examen niet opvolgt Hij zich niet kan identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Een geldig legitimatiebewijs is een geldig paspoort, een geldig identiteitsbewijs, een geldig Nederlands rijbewijs en een geldig Nederlands verblijfsdocument. 5 Examendata 5.1 De examens worden digitaal aangeboden ter afname op de locaties Hoogeveen en Leek op diverse data en tijden. Via de opleidingenomgeving op kunt u uw examen boeken op de locatie, datum en tijd van uw voorkeur mits er voor dat moment en op die locatie nog plaats beschikbaar is. 5.2 Data en tijden kunnen per locatie en per periode verschillend zijn. 5.3 Beschikbare data en tijden kunnen wijzigen. 6 Examenduur 6.1 De duur van het examen is bepaald door de Minister van Financiën en het CDFD en verschilt per examen. 6.2 Een kandidaat in het bezit van een dyslexie-verklaring komt op verzoek in aanmerking voor verlenging van de examenduur met 25%. Hetzelfde geldt voor een slechtziende kandidaat, in het 5

6 bezit van een medische verklaring. Dergelijke kandidaten dienen dit bij aanmelding voor het examen direct te melden aan het EFD Opleidingen. Een kandidaat met een gehoorstoornis (in bezit van een medische verklaring of een verklaring van een audicien) die geen gebruik kan maken van een koptelefoon, wordt in de gelegenheid gesteld in een aparte afgesloten ruimte met behulp van geluidsboxen het examen af te leggen. In geval van andere, bijzondere handicaps van een kandidaat waarvoor EFD Opleidingen niet zelf een oplossing kan bieden, treedt EFD Opleidingen (niet de kandidaat) in overleg met het CDFD. Het College zal eventueel contact opnemen met DUO. Het CDFD zal EFD Opleidingen informeren over de mogelijkheden. Als een dergelijke kandidaat tegemoet gekomen kan worden door het verstrekken van extra examentijd, dan zal hem dezelfde extra tijd worden toegestaan als een dyslectische kandidaat. Voorwaarde is wel dat een kandidaat EFD Opleidingen een medische verklaring kan overleggen. 7 Examengeld 7.1 Het examengeld wordt vastgesteld door het bestuur van EFD Opleidingen en aan de kandidaten bekend gemaakt op de website. Het bestuur kan het examengeld periodiek wijzigen en dient te zorgen voor actuele prijzen op de website. Wijzigingen in het examengeld worden niet doorberekend aan kandidaten die zich al voor het betreffende examen hebben aangemeld. 8 Inschrijving voor het examen 8.1 Inschrijving voor een digitaal examen door individuele kandidaten vindt plaats door middel van een inschrijfformulier te downloaden op de website. EFD Opleidingen biedt uitsluitend complete pakketten aan. Dat wil zeggen een opleiding inclusief het bijbehorende examen. In geval dat u een herexamen wenst te doen kunt u op verzoek via ons secretariaat het hiertoe bestemde formulier opvragen en in overleg met ons een tijdstip en plaats afspreken. 8.2 De kandidaat kan slechts een examen boeken als de kandidaat zijn/haar Burgerservicenummer (BSN) aan EFD Opleidingen heeft verstrekt. Deze verplichting is bepaald door DUO en geldt voor alle Wft- en PE-plus examens. 9 Betaling 9.1 Na inschrijving ontvangt is de kandidaat verantwoordelijk voor betaling van de factuur met behulp van Ideal tenzij EFD Opleidingen een afspraak gemaakt heeft voor betaling van de factuur door zijn of haar werkgever. 9.2 Op het moment van indienen van het inschrijfformulier ontstaat de betalingsverplichting. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na het verzenden van de factuur. Indien betaling achterwege blijft, zal een schriftelijke aanmaning verzonden worden waarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien er dan nog geen betaling plaatsgevonden heeft, zal er een incassobureau worden ingeschakeld. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de kandidaat. 9.3 Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, kan het bestuur de kandidaat uitsluiten van deelname aan het examen en alle volgende examens, totdat de volledige betaling is ontvangen. 6

7 Indien het bestuur besluit een kandidaat niet toe te laten tot het examen in verband met een niet tijdige betaling, ontslaat dit de kandidaat niet van de betalingsverplichting. 9.4 De kandidaat is ervoor verantwoordelijk dat het inschrijfformulier en de betaling tijdig en in goede orde door EFD Opleiding ontvangen worden. 9.5 Vertragingen of fouten bij de posterijen, banken en andere instellingen, alsmede storingen in communicatiemiddelen of de bediening daarvan kunnen niet aan EFD Opleidingen worden tegengeworpen. 10 Wijzigen van een examen 10.1 Een kandidaat kan tot 10 werkdagen een examen kosteloos het afgesproken tijdstip van het examen wijzigen. Binnen 10 werkdagen voor de examendatum kan het tijdstip van het examen niet meer wijzigen en is de kandidaat het examengeld die ook geldt voor een herexamen verschuldigd als de kandidaat besluit alsnog op een later tijdstip examen te doen. Als een kandidaat besluit om de bij de opleiding behorende examen niet af te leggen vindt er geen teruggave plaats van een deel van de pakketprijs voor de opleiding en het bijbehorende examen. 11 Bevestiging van een examen 11.1 Wanneer een kandidaat zich heeft ingeschreven voor het examen, ontvangt hij direct een bevestiging van inschrijving per . In de bevestiging wordt vermeld: De naam van de kandidaat; De examendatum en het tijdstip van het examen; Het adres van de examenlocatie. Eventueel toegestane hulpmiddelen tijdens het examen kan de kandidaat terugvinden in artikel 13.4 van dit examenreglement of raadplegen op 12 Toegang tot het examen 12.1 Een kandidaat dient een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Wanneer een kandidaat zich meer dan vijf minuten na de officiële starttijd van het examen op de examenlocatie meldt, vervalt het recht op deelname aan het examen en dient de kandidaat zich via de reguliere procedure voor een nieuw examen aan te melden. De betalingsverplichting voor het gemiste examen blijft van kracht De kandidaat dient ten minste voor deelname aan het examen een origineel en geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen en gedurende het examen moet dit document aan de rechterkant van de examentafel liggen De kandidaat dient zich aan het begin van het examen en voor het betreden van de examenruimte te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens het examen zal de surveillant het legitimatiebewijs nogmaals controleren en vragen om een paraaf op de kandidatenlijst Het is niet toegestaan om hulpmiddelen te delen met andere kandidaten. Het is eveneens niet toegestaan om zaken zoals jassen, tassen, laptops, mobiele telefoons, horloges en etenswaren en verdere zaken ter beoordeling aan de surveillant mee te nemen in het examenlokaal. Kostbaarheden 7

8 kunt u opbergen in de daartoe bestemde locker buiten het examenlokaal. Jassen kunt u geheel voor uw eigen risico ophangen aan de kapstok buiten het examenlokaal De surveillant mag de kandidaat deelname aan het examen ontzeggen indien de kandidaat: Te laat op de examenlocatie aankomt; Geen geldig legitimatiebewijs en kopie hiervan kan overhandigen; De orde op de examenlocatie op enige wijze verstoort; Onder invloed verkeert van alcohol of verdovende middelen; (Poging tot) fraude pleegt met betrekking tot het examen; Zich niet houdt aan instructies van surveillant ten aanzien van het examen De beoordeling van het bovenstaande ligt bij de surveillant. Indien de kandidaat zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan de surveillant het examen ongeldig verklaren en de kandidaat in de toekomst de toegang tot een examen weigeren. Het bestuur van EFD Opleidingen kan dit besluit herzien. 13 Gang van zaken tijdens het examen 13.1 De surveillant heeft de volgende taken: De ontvangst en instructie van kandidaten; het controleren van de identiteit van de kandidaten; de administratieve afhandeling van het examen (bij aanvang en afsluiting); het (begeleiden bij) het opstarten van het examen; het toezicht op het examen en de daarmee verband houdende organisatorische werkzaamheden; het handhaven van de orde tijdens het examen; het bewaken van de examenprocedure; rapporteren aan examencoördinator ; het bewaken van de geheimhouding van de examenopgaven; het opstellen van een examenverslag Tijdens het examen is niet toegestaan dat de kandidaat: Zonder toestemming van de surveillant de examenlocatie verlaat; Andere hulpmiddelen dan de uitdrukkelijk vermelde toegestane hulpmiddelen, raadpleegt, voor handen heeft en/of gebruikt; Contact heeft met medekandidaten; Communicatiemiddelen in welke vorm dan ook gebruikt, voor handen heeft of ingeschakeld heeft staan; Contact heeft met de surveillant en voor zover het contact geen organisatorische inlichtingen betreft; Inhoud van de examens (deels) kopieert, fotografeert of overschrijft; Eerder dan 15 minuten na aanvang van het examen de examenlocatie verlaat; Later dan 15 minuten voor het einde van de examentijd de examenlocatie verlaat; Rookt, eet en drinkt met uitzondering van water; Kledingstukken uittrekt en deze over de stoel gaat hangen Eventueel door de kandidaat gemaakte aantekeningen op door de surveillant verstrekt papier dient te worden ingeleverd bij de surveillant. 8

9 13.4 Toegestane hulpmiddelen: Bij afname van een examen mag een kandidaat van de volgende materialen, beschikbaar gesteld door EFD Opleidingen, gebruik maken: een niet programmeerbare rekenmachine; een (eenvoudige) wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen; een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen; schrijfmateriaal. Blanco papier zal door de surveillant ter beschikking worden gesteld en na afloop van het examen moet de kandidaat dit papier inleveren bij de surveillant. De kandidaat mag tijdens het examen geen gebruik maken van eigen meegenomen materialen. De aanwezigheid van mobiele telefoons van kandidaten in de examenruimte is niet toegestaan. Onder geen enkel beding mag een mobiele telefoon als rekenmachine gebruikt worden. Telefoons zijn niet toegestaan en mogen niet in het bereik van een kandidaat zijn. Mocht een kandidaat toch een telefoon in zijn of haar bereik hebben dan dient deze ingenomen te worden en dient er een melding gedaan te worden met het Incidentmeldingsformulier. 14 Fraude 14.1 Frauderen of aanleiding geven tot fraude is verboden. Als er door de surveillant fraude geconstateerd of vermoed wordt, dan wordt dit kandidaat meegedeeld. De fraude wordt genoteerd op het incidentenformulier en gemeld aan het DUO. DUO kan het examen ongeldig verklaren. 15 Uitslag van het examen 15.1 De kandidaat ontvangt uiterlijk 48 uur na afronding van zijn digitale examen van DUO een met daarin de voorlopige examenuitslag De definitieve uitslag en het diploma of certificaat zullen binnen 8 weken worden toegezonden. DUO stuurt het originele diploma/certificaat 6 tot 8 weken na afronding van het examen naar EFD Opleidingen. EFD Opleidingen stuurt het diploma/certificaat naar de kandidaat. 16 Inzien examen 16.1 Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen het betreffende examens inzien op een locatie van DUO Het verzoek tot inzage van het examen. dient bij DUO te worden ingediend binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen Een inzagesessie geschiedt onder begeleiding van een toezichthouder van DUO Tijdens de inzage worden alleen de fout beantwoorde vragen getoond en niet het gehele examen. 9

10 16.5 De inhoud van de vragen c.q. van het examen staat niet ter discussie. De inzagesessie wordt als service aangeboden en heeft slechts een informatief karakter Tijdens de inzagesessie mogen geen aantekeningen worden gemaakt. 17 Omwisselactie 17.1 De Diploma Omwissel Actie vindt plaats op basis van het Reglement Diploma Omwissel Actie EFD Noord opleidingen en voldoet aan de eisen zoals die door de Minister van Financiën en CDFD zijn geformuleerd. Voorts vindt de omwisseling plaats op basis van het in dit artikel genoemde reglement en aan de hand van dit examenreglement. 18 Bezwaar 18.1 Kandidaten kunnen geen bezwaar aantekenen tegen examenvragen, de inhoud van een examen en de uitslag van een examen Kandidaten kunnen bezwaar aantekenen tegen de weigering van EFD Opleidingen, voor het niet inwilligen van een verzoek tot omwisseling van huidige Wft-diploma s en certificaten van voor 1 januari Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en voldoende gemotiveerd zijn. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken na verzenddatum van het besluit van EFD Opleidingen. De uiterste datum dat kandidaat bezwaar kan aantekenen tegen deze weigering is 1 januari Voor het door de bezwarencommissie van EFD Opleidingen in behandeling nemen van een bezwaarschrift bedragen de kosten 100,-. Een bezwaar wordt niet eerder in behandeling genomen dan dat dit bedrag ontvangen is door EFD Opleidingen. Indien een bezwaar gegrond wordt verklaard door het bestuur van EFD Opleidingen, worden de kosten teruggestort. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de betaling en bezwaarschrift wordt de bezwaarmaker op de hoogte gesteld van de beslissing van het bestuur van EFD Opleidingen Er kan slechts eenmaal een bezwaarschrift worden ingediend over de beslissing om een verzoek tot omwisselen van een diploma niet in te willigen Een bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: a. Naam, lidnummer EFD Noord, huisadres, postcode en woonplaats van de bezwaarmaker; b. Een duidelijke en eenduidige omschrijving van het bezwaar tegen het besluit op het verzoek tot omwisseling. 19 Klachten 19.1 Kandidaten kunnen een klacht indienen met betrekking tot het examenafnameproces. Voor het indienen van een klacht moet gebruik worden gemaakt van het Klachtenformulier EFD Opleidingen Klachten moeten per brief bij EFD Opleidingen ingediend worden EFD Opleidingen reageert binnen 4 weken na ontvangst van de klacht richting de kandidaat. 10

11 19.4 Klachten die verband houden met de Centrale Examenbank en/of de examenvragen kunt u na afloop van het examen indienen via het evaluatieformulier. Dit mag u ook anoniem doen. 20 Bewaartermijn examens 20.1 Het digitale examen wordt gedurende vijf jaar na afloop van het examen bewaard. De examenuitslagen worden 50 jaar bewaard door DUO. 21 Geheimhouding 21.1 Voor alle betrokkenen, inclusief kandidaten, geldt de plicht examenopgaven en de inhoud van andere examendocumenten geheim te houden. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenopgaven en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden. Ook op examenopgaven en andere documenten die wel openbaar zijn of worden gemaakt berust het auteursrecht bij het Ministerie van Financiën. 22 Slotartikelen 22.1 Indien EFD Opleidingen door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van dit reglement tijdig na te komen, heeft EFD Opleidingen het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat EFD Opleidingen alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat EFD Opleidingen in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 11

12 22.2 Onder overmacht of andere buitengewone omstandigheden welke de (tijdelijke) nakoming door EFD Opleidingen kunnen verhinderen, wordt onder meer verstaan ziekte of verhindering van surveillanten, en technische storingen al dan niet in computer-systemen/apparatuur EFD Opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de technische kant van de examinering (examensoftware, et cetera) danwel de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de vragen, opbouw van de examens, et cetera). EFD Opleidingen zal kandidaten die hierover klachten dan wel bezwaren hebben doorverwijzen naar respectievelijk DUO en CDFD In alle gevallen waarin dit Examenreglement niet voorziet, beslist het bestuur van EFD Opleidingen samen met DUO en CDFD. 12

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens 2015 Examenreglement Wft examens en Wft PE examens. Learncare Academy B.V. Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Versie 1.1 24-2-2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Doelstelling, status en algemene

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de Omwisselactie. Voor de voorbereiding en uitvoering van examens en EVC-trajecten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling Examenreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Vaststelling en wijziging van de regeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens ExamenreglementWFTNIVOvoordeWFT-examens 1 Doelstellingenstatus 1.1 Ditexamenreglementverschaftdeproceduresmetbetrekkingtotde voorbereidingenuitvoeringvanexamineringvandewft-modules,conformde richtlijnenvanhetcdfd,zoalsdezeonderdeverantwoordelijkheidvanwftnivo

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK

BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK BELEIDSREGELS CDFD ROND EXAMINERING VIA DE CENTRALE EXAMENBANK 1. INLEIDING Per 1 januari 2014 zijn de wettelijke bepalingen van het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. Alle examens

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens

Examenreglement WFTNIVO voor de WFT-examens 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 17 09 2014 V e r s i e

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 23 0 7 2 0 1 4 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 01 0 3 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V.

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Examenreglement beeldschermexamen (CBT)

Examenreglement beeldschermexamen (CBT) Examenreglement beeldschermexamen (CBT) 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. verder te noemen STE bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit:

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE WFT-EXAMENS 1. Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 13 05 2 0 1 4 V e r s i

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE WFT-EXAMENS 1. Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat VCA-HANDBOEK Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0 Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat Van toepassing op het kalenderjaar 2015 NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

2) Dit reglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO.

2) Dit reglement is vastgesteld door de directie van WFTNIVO. Algemene voorwaarden Opleidingen Artikel 1 Doelstelling en status 1) Dit reglement verschaft de procedures met betrekking tot de opleidingsactiviteiten van. De procedures met betrekking tot de (afname

Nadere informatie

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement Examenreglement 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit: - Directeur/Adviseur - Operationeel Manager

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

1. Doelstelling en status

1. Doelstelling en status Reglement inzake het examen Internationale handel en havenlogistiek 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1 Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie,

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen.

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen. Examenreglement SVMNIVO Woningmarktconsultant (WMC) 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op het SVMNIVO WMC examen. 1.2 Dit reglement is bindend voor alle betrokkenen bij het WMC examen. Door

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN Voor deelname aan VCA examens en het verkrijgen van VCA diploma s CertoPlan B.V. Postbus 341 2800 AH GOUDA Groningenweg 10 2803 PV GOUDA Telefoon (0182) 82 04 80 Telefax (0182)

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Cinses Praktijkbegeleider-diploma

Cinses Praktijkbegeleider-diploma Examenreglement Cinses Praktijkbegeleider-diploma Diploma Het door Cinses afgegeven Cinses Praktijkbegeleider-diploma. Cesuur De slaaggrens bij de beoordeling van een toets. De hoogste toetsscore voor

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED teletoetsen BOG Propedeuse, Publiekrecht BRE, Fiscaliteiten BRE, Privaatrecht BRE, Waardebepaling BRE en Financiering BRE (vastgesteld door de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE copyright 2004 correctie 28-07-2015 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De instelling

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement Pagina 1 van 5 PVI-examenreglement 1. Inschrijvingsmodaliteiten a. Gesloten VCA-examen i. Klant neemt (telefonisch) contact op met medewerker van de afdeling VCA om vraag te kunnen plaatsen (wanneer waar

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

EXAMENPROTOCOL GCP-WMO Examens

EXAMENPROTOCOL GCP-WMO Examens Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het GCP-WMO examen dient te worden afgenomen. Doelgroep Dit protocol is bestemd voor de redactiecommissie, opleiders van GCP-WMO cursussen,

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL. Examenreglement 2015

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL. Examenreglement 2015 Nederlandse Taalunie Inhoudsopgave CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL Examenreglement 2015 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beoordeling en bekendmaking resultaten 5. Inzage

Nadere informatie

2.5 Handleiding EVC-traject: Door WFTNIVO uitgegeven en via www.wftnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van het EVC-traject.

2.5 Handleiding EVC-traject: Door WFTNIVO uitgegeven en via www.wftnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van het EVC-traject. 1.1 Dit reglement is van toepassing op het EVC-traject van WFTNIVO ten behoeve van verstrekking van het diploma voor één of meerdere WFT-modules. Het diplomatraject met de theorie-examens is geregeld in

Nadere informatie

Examenreglement Cinses LMP-diploma

Examenreglement Cinses LMP-diploma Examenreglement Cinses LMP-diploma 1 Examenreglement Cinses LMP-diploma. 1. Termen en definities Diploma Het door Cinses afgegeven Cinses LMP-diploma. Cesuur: De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 9 1. ALGEMEEN ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen

Nadere informatie

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR EXAMENREGLEMENT BEHORENDE BIJ HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Examenreglement schriftelijke SRM examens

Examenreglement schriftelijke SRM examens Examenreglement schriftelijke SRM examens Algemeen 1. Het schriftelijk examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het schriftelijk SRM-examen. 2. Het schriftelijk

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe SHV-examens

Examenreglement Lindenhaeghe SHV-examens Examenreglement Lindenhaeghe SHV-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e S H V - e x a m e n s 3 n o v e m b e r 2

Nadere informatie

Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen.

Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen. Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen. Doelgroep Dit protocol is bestemd voor de redactiecommissie, examencommissie(s), begeleiding

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Examenreglement. Cito. Stichting Certificering Federatie Financieel Planners. FFP - examen

Examenreglement. Cito. Stichting Certificering Federatie Financieel Planners. FFP - examen Examenreglement Cito Stichting Certificering Federatie Financieel Planners FFP - examen Woord vooraf Het examen Financieel Planner (FFP-examen) wordt georganiseerd door Cito. Dit gebeurt in opdracht van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie